Samhandelsbetingelser Bulk Fuels Danmark 1. januar 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samhandelsbetingelser Bulk Fuels Danmark 1. januar 2009."

Transkript

1 Samhandelsbetingelser Bulk Fuels Danmark 1. januar Betingelser og vilkår for levering af fyringsolie, diesel, benzin, heavy fuels mv. i tankvogne på kundens adresse samt afhentning/pickup på depoter. I samhandelsbetingelserne omtales kunden som Køber og A/S Dansk Shell som Shell. Indhold: 1 Omfang og fravigelse Ordreafgivelse Manuel ordreafgivelse Shell Kundeservice Kvantumkrav til ordreafgivelsen Mindste ordrekvantum Levering Standardordre Hasteordre Ordredatering eller tidsfastsættelse af en ordre Automatisk levering via minicom VMI Krav til købers tankinstallation Leveringsudskydelse og Force Majeure Kredit Kreditgodkendelse og løbende kredit Fakturering og betaling Mængde Pris og afgifter Rabatter Betalingsbetingelser Betaling Renter og rykkergebyrer Tillæg Hasteordretillæg og ordre med fast dato/lev.-tidspunkt Småordretillæg left-on-board-tillæg Ansvar og følgeskader Ophævelse og misligholdelse Overdragelse Fortrolighed Tvister Ændring af samhandelsbetingelser

2 1 Omfang og fravigelse Samhandelsbetingelserne danner baggrund for enhver handel mellem Køber og Shell og kan ikke fraviges ved mundtlig aftale. Samhandelsbetingelserne indgår altid som tillæg til enhver skriftlig kontrakt, som Køber og Shell måtte have indgået, medmindre den skriftlige kontrakt klart angiver undtagelser. Som skriftlig kontrakt anses ikke Købers ordrerekvisitioner, bestillingssedler eller lignende, hvori der angives bestemmelser, der afviger fra disse standardbetingelser. 2 Ordreafgivelse 2.1 Manuel ordreafgivelse Køber kan afgive ordrer via telefon, telefax, eller eserve. Der kan oprettes automatisk levering, men dette kan kun ske efter gensidig aftale. Ordreafgivelse skal ske til Shell Kundeservice. 2.2 Shell Kundeservice Shell Kundeservice MIKADO HOUSE Rued Langgaards Vej København S tlf Telefax: el. Åbningstider: Mandag til fredag kl. 07:00 til kl. 16:30. Lørdag, Søndag og helligedage lukket. Indskrænkede åbningstider kan forekomme ved særlige lejligheder eller begivenheder. 2.3 Kvantumkrav til ordreafgivelsen Køber opfordres til at oplyse sit kundenr. ved ordreafgivelsen, da det letter ekspeditionen. Køber skal ved ordreafgivelsen oplyse det ønskede kvantum. Af sikkerhedshensyn fyldes en tank kun 90%. Køber skal derfor fratrække 10% fra tankens rumfang for at kende det effektive tankrumfang. Eksempel: En tank på ltr. kan kun fyldes 90% svarende til ltr. Tanken pejles, og ordreafgiver konstaterer, at der er ltr. olie i tanken. Ordreafgiver kan nu afgive ordre på ltr. ( ). Af sikkerhedshensyn skal der allerede ved ordreafgivelsen være plads til den bestilte mængde. 2.4 Mindste ordrekvantum Mindste ordrekvantum af samme produkt er ltr. pr. ordre. 2

3 3 Levering 3.1 Standardordre Ordrer modtaget inden kl. 12:00 på hverdage, leveres som standardordre i løbet af de 2 efterfølgende hverdage. Det er ikke muligt at bestille en standardordre til levering på en bestemt dato eller på et bestemt tidspunkt. 3.2 Hasteordre Ønskes hurtigere levering end en standardordre skal ordren bestilles via telefon. Hasteordre leveres efter aftale, men forudsætter at Shell har den fornødne kapacitet eller kan skaffe denne til en af Shell vurderet acceptabel pris. 3.3 Ordredatering eller tidsfastsættelse af en ordre Ordrer kan kun leveres på en bestemt dato og/eller et bestemt tidspunkt, såfremt ordren bestilles via telefon. Fastsættelse af leveringsdato og/eller leveringstidspunkt forudsætter, at Shell har den fornødne kapacitet eller kan skaffe denne til en af Shell vurdere acceptabel pris. 3.4 Automatisk levering via minicom VMI Shell automatiserer gerne ordreafgivelsen på tanke over ltr., såfremt det er muligt teknisk og kan gøres inden for økonomiske rammer, som Shell finder rimelige. Automatisk levering hos Shell sker kun ved opsættelse af en minicom enhed i Købers tank. Der er flere krav til installeringen, så opsættelse af minicom forudsætter, at Shells tekniker kan godkende tanken, og fastslå at den er egnet til opsættelse. En standard minicom opsætning har en omkostning på ca. kr Der opsættes kun minicom, såfremt Købers forbrugsmønster er velegnet til automatiske leverancer via minicom, hvilket kræver et jævnt og stabilt aftræk. Shell skal kunne godkende forbrugsmønsteret før automatisk levering igangsættes. Køber skal selv fremføre 230 volt strøm til tanken før installation. Strømmen skal være permanent tilsluttet og må ikke på noget tidspunkt på døgnet slukkes. Såfremt montagen kræver en ekstraordinær arbejdsindsats faktureres denne til Køber. Automatisk levering er ingen garanti mod tørløb. Shell påtager sig intet ansvar for afledte skader eller indirekte tab, herunder driftstab og avancetab i forbindelse med automatisk levering med minicom. 3

4 3.3 Krav til købers tankinstallation Shell arbejder efter branchens strengeste sikkerhedskrav for at undgå spild og produktsammenblandinger. Det er naturligvis både i Shells og Købers interesse at undgå spild. Det er alene Shell, der vurderer om en tankinstallation opfylder kravene til sikker aflæsning. Der kræves 2 uafhængige sikkerhedsbarrierer mod overfyldning af tanken. Barriere 1: Fysisk pejlemulighed, eller Aflæsning af trykmåler eller volumenindikator, eller Skriftlig erklæring fra Køber, der bekræfter at der er tilstrækkelig plads Barriere 2: Elektronisk overfyldssikring, eller Overfyldsalarm, eller Aflæsning af ændring i i tankindhold via trykmåler eller volumenindikator under selve påfyldningen Aflæsning påbegyndes Specifikationer: Tanke skal være godkendte og tæthedsprøvede jf. den til enhver tid gældende lovgivning. Påfyldningsstudse skal være monterede med 3 TV eller 4 TV gevind. Shell opfordrer til, at der monteres elektronisk overfyldsikring på tanken og kan i visse tilfælde stille dette som et krav. Tanke uden elektronisk overfyldsikring skal være monteret med fløjte, manometer eller anden aflæsning, der klart og tydeligt angiver, hvornår tanken er fuld. Tanke skal være opmærkede med produktskilte, tanknr., tankkapacitet og tankdiameter ved nedgravede tanke. Der skal forefindes korrekt dimensioneret pejlepind. En evt. omkostning for lovliggørelse af tanke eller opmærkning jf. Shells standard, der er beskrevet ovenfor, afholdes af Køber. Køber afholder endvidere alle former for omkostninger, der måtte opstå til reparation, vedligeholdelse og drift af Købers tankanlæg og materiel. 3.3 Leveringsudskydelse og Force Majeure Shell forpligtiger sig til at gøre sin bedste indsats for at levere til den aftalte tid. Shell kan udskyde en levering som følge af driftsforhold herunder manglende kapacitet, nedbrud af lastvogn, ekstraordinær sygdom eller andre forhold, der måtte forstyrre den daglige drift. Køber kan ikke gøre krav gældende, såfremt en levering udskydes. I tilfælde af krig, blokade eller henstilling fra offentlige myndigheder, naturbegivenheder, begrænsninger i produktion, forsyninger eller udbud, strejke, 4

5 fysiske blokader, lockout, ildsvåde, oversvømmelser eller anden force majeure, skader eller havari på fast ejendom, maskiner, anlæg eller transportmidler, manglende mulighed for fremskaffelse af arbejdskraft på overenskomstmæssige vilkår, samt andre af Shell utilregnelige forhold eller hændelser, der generer, indskrænker eller forhindrer fremskaffelse af produkter til Shell fra Shell s sædvanlige faste leverandører til efter Shells mening konkurrencedygtige priser, er Shell berettiget til efter eget valg at hæve, reducere eller udskyde sine leveringer, uden at der i den anledning kan gøres ansvar gældende mod Shell. Såfremt Shell vælger at udskyde sine leveringsforpligtelser, er Shell berettiget og forpligtet til at genoptage disse, så snart de indtrufne hændelser muliggør dette. 4 Kredit 4.1 Kreditgodkendelse og løbende kredit Shell kreditvurderer løbende Køber ud fra tilgængelige regnskaber, omtale i pressen, betalingsmønster, mv. Køber skal kunne kreditgodkendes af Shells kreditafdeling før egentlig samhandel kan påbegyndes. Shell kan i en aftaleperiode ændre opfattelse af købers kreditværdighed. Såfremt Shell i en kontrakts løbetid ændrer opfattelse af Købers kreditværdighed, er Shell berettiget til på et vilkårligt tidspunkt at kræve sikkerhed i form af bankgaranti eller lignende før yderligere samhandel/leverancer kan ske. Køber er berettiget til straks at udtræde af en kontrakt, såfremt Shell stiller krav om sikkerhed. 5 Fakturering og betaling 5.1 Mængde Køber faktureres den mængde olie, der blev afmålt/vejet ved læsning af lastvognen på depotet. Fyringsolie, diesel og benzin sælges i liter. Heavy Fuel sælges i ton. 5.2 Pris og afgifter Hvis ikke andet aftales, handles der til den til enhver tid gældende listepris for det pågældende produkt. Listepriserne er tilgængelige på hjemmesiden: Shell er berettiget til at ændre listepriser, så ofte Shell ønsker det. Køber faktureres den gældende pris for den dag, hvor tankvognen laster produktet. Det gælder uanset at levering først finder sted på en senere dato. Shell opkræver de til enhver tid gældende skatter og afgifter af enhver art og herunder også bidrag og gebyrer til frivillige miljø- og energiordninger, der er gældende på leveringsdagen. Afgifterne er indregnet i prisen. Forøgelse eller nedsættelse af skatter og afgifter medfører tilsvarende forhøjelse eller nedsættelse af prisen. Såfremt Shell ikke har opkrævet de korrekte skatter og afgifter, er Shell berettiget til at opkræve disse efterfølgende, selvom fakturering har fundet sted tidligere. 5.3 Rabatter Shell yder rabat på hovedprodukter til erhvervskunder. Shell har ret til at ændre rabatter og tillæg med øjeblikkelig virkning, uanset at Shell har ydet rabatten gennem 5

6 længere tid. Såfremt der er indgået en skriftlig kontrakt på et produkt, har Shell dog kun ret til at ændre rabatten/tillægget med 30 dages varsel. 5.4 Betalingsbetingelser Hvis ikke andet er aftalt, faktureres Køber med betalingsbetingelsen: fakturadato + 14 dage med daglig fakturering. Shell har ret til at ændre betalingsbetingelser med øjeblikkelig virkning. Såfremt der er indgået en skriftlig kontrakt med Køber, har Shell dog kun ret til at ændre betalingsbetingelserne med 30 dages varsel. 5.5 Betaling Køber skal have betalt beløbet til Shell, således at beløbet er Shell i hænde den dag, hvor fakturaen forfalder. Betaling skal ske i henhold til oplysningerne på fakturaen ved bankoverførsel af det pågældende beløb. Der kan ikke betales kontant til Shells chauffører eller på Shells kontorer. 5.6 Renter og rykkergebyrer Såfremt Køber ikke betaler rettidigt, forbeholder Shell sig ret til at beregne renter og gebyrer efter gældende lovgivning. Enhver aftale kan hæves af Shell, såfremt Køber trods påkrav fra Shell ikke straks indbetaler forfaldne beløb og fremlægger bevis for betalingen. 6 Tillæg Shell beregner tillæg for ydelser, der pålægger Shell ekstra omkostninger. 6.1 Hasteordretillæg og ordre med fast dato/lev.-tidspunkt Shell beregner er tillæg for hasteordrer, eller ordrer hvor Køber har fastsat en konkret leveringsdato eller leveringstidspunkt. Der beregnes kr. 400,00 ekskl. moms pr. ordre. 6.2 Småordretillæg Shell beregner et tillæg for ordrer under ltr. 6.3 left-on-board-tillæg Shell beregner et tillæg såfremt den af køber bestilte volumen ikke kan påfyldes købers tank. Der beregnes kr ,00 ekskl. moms, såfremt den bestilte volumen ikke kan påfyldes en tank. Husk at en tank kun kan fyldes 90%. 7 Ansvar og følgeskader Ansvar og risiko overgår til Køber ved levering. Levering kan foretages uden at Køber eller dennes repræsentant kvitterer for modtagelsen. Reklamationer skal ske straks efter modtagelsen af produktet. Shell hæfter ikke for skader eller oliespildsskader, der er opstået som følge af mangler eller defekter ved Købers tankanlæg, herunder dårlig eller mangelfuld opmærkning eller indikation af, hvornår tanken er fuld. 6

7 Shell er i intet tilfælde, inklusive mangler, udskudt eller forsinket levering eller produktansvarsskader, ansvarlig for afledte skader eller indirekte tab, herunder driftstab og avancetab. 8 Ophævelse og misligholdelse Enhver samhandel eller skriftlig aftale kan ophæves uden varsel, såfremt der hos nogen af parterne foreligger væsentlig misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet: At Køber trods påkrav fra Shell ikke straks indbetaler forfaldne beløb At Køber ikke overholder lovkrav eller myndighedskrav, der stilles til forhandlerne og brugere af fyringsolie og brændstoffer. At Køber udleverer fortrolige oplysninger til tredjepart uden skriftligt samtykke. 9 Overdragelse Såfremt Køber overdrager sin virksomhed til tredjepart, helt eller delvist, for så vidt angår den del af virksomheden, som samhandlen vedrører, har Shell ret til enten at vælge at hæve aftalen og kræve erstatning for den ikke opfyldte del af kontrakten, eller fordre kontrakten overført til den nye ejer. Shell forbeholder sig ret til at overdrage kontrakten med Køber, helt eller delvist, til tredjepart. 10 Fortrolighed De eventuelt udleverede produktinformationer, prislister, produktreklamationer eller øvrige informationer relateret til Shells produkter og services udgør fortrolige oplysninger. Disse fortrolige oplysninger må ikke i nogen form gengives på noget medie eller oplyses eller udleveres til tredjepart uden Shells skriftlige godkendelse. 11 Tvister Tvister skal afgøres ved Retten i Lyngby som første instans. 12 Ændring af samhandelsbetingelser Sælger kan med 1 måneds varsel ændre nærværende samhandelsbetingelser ved meddelelse på Shells hjemmeside: eller ved skriftlig meddelelse til Køber. xxx000xxx A/S Dansk Shell MIKADO HOUSE- Rued Langgaards Vej 6-8, 5 sal København S - CVR.nr

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Skibsbygningskontrakt

Skibsbygningskontrakt Skibsbygningskontrakt Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib mellem: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø CVR-nr.: 34372098 og

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere