Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Intensiv-Shampoo ph-neutral

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 108 Intensiv-Shampoo ph-neutral"

Transkript

1 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet eller blandingen Rengøringsmiddel til bilvaskmaskiner. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma: Gade: By: Postboks: Rudolf-Diesel-Str. 6 D Odelzhausen 15 D Odelzhausen Telefon: Telefax: Kontaktperson: Dr. Joachim Gross Telefon: Informationskilde: Notrufnummer für deutschsprachige Länder: +49/89/19240 Nationale Notrufnummer für die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145 Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveleni Milano: 02/ ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: , Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/ J.P. Kiehl Ges.m.b.H. Troststr. 50/1 Top 305; A-1100 Wien Tel. +43 (0) 1 / KIEHL FRANCE S.A.R.L. 1, Rue de l industrie - B.P. 54; F Brumath Cedex Tél. +33 (0) KIEHL Italia s.r.l. Via Michelangelo 29; I Avegno (GE) Tel. +39 / KIEHL Schweiz AG St. Dionys-Str. 33; CH-8645 Jona Tel. +41 (0) 55 / Johannes Kiehl KG Ganz Ábrahám utca 4/12, H-2142 Nagytarcsa Tel. +36 (0) 1 / KIEHL Middle East L.L.C. P.O. Box Abu Dhabi, U.A.E. Tel PUNKT 2: Fareidentifikation Klassificering af stoffet eller blandingen Mærkningselementer Indikationer af farer : Lokalirriterende R-sæt: Irriterer huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Faresymboler: Xi - Lokalirriterende Xi - Lokalirriterende R-Sætninger 38 Irriterer huden. 41 Risiko for alvorlig øjenskade. S-Sætninger 24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.

2 Side 2 af 5 PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer (i henhold til 648/2004/EU) Blandinger Kemisk karakterisering Nonioniske overfladeaktive stoffer 15-30%, Opløsninger, Dispergator, Farve, Parfume (Geraniol, Benzylalcohol, Citronellol), Konserveringsmiddel (Methyl-, Methylchloro-isothiazolinone) Farlige komponenter EF-nr. CAS-nr. Indeksnr. REACH-nr Kemisk betegnelse Klassifikation GHS-klassificering C13 Fedt-alkoholpolyglykolether 5-12 EO Xn R22-41 Mængde % R- og H-sætningernes ordlyd: se under afsnit 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Hvis det indåndes ikke sundhedsskadelig ved inhalering I tilfælde af hudkontakt Vask med sæbe og vand. I tilfælde af øjenkontakt Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. Ved indtagelse Drik rigeligt med vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge ved vedvarende symptomer. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. PUNKT 5: Brandbekæmpelse Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Ethvert slukningsmiddel og -foranstaltning. Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Selve produktet brænder ikke. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke skylles ud i overfladevand.

3 Side 3 af 5 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld). Efter rengøring skylles rester bort med vand. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring Forholdsregler for sikker håndtering Sikkerhedsinformation Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Kræves ikke Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Opbevares på et sted kun tilgængeligt for autoriserede personer. Samlagringshenvisninger Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Yderligere information om opbevaringsforhold Hold beholderen tæt lukket. Ubrugt materiale må aldrig føres tilbage til opbevaringsbeholderen. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Kontrolparametre Eksponeringskontrol Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Kræves ikke Hygiejniske foranstaltninger Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Øjenværn Sikkerhedsbriller med sideskærme. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform: Farve: Lugt: væske violet behagelig ph-værdien (ved 20 C): Tilstand-ændringer Smeltepunkt: Kogepunkt: Flammepunkt: Antændelsestemperatur: Relativ massefylde (ved 20 C): Vandopløselighed: (ved 20 C) Metode 6,5 K-QP1012C <-2 C >90 C >100 C >300 C 1,02 g/cm³ K-QP1012E helt blandbar PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

4 Side 4 af 5 Forhold som skal undgås Må ikke udsættes for temperaturer over 35 C. Farlige nedbrydningsprodukter Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. Yderligere information Må ikke blandes med andre rengøringsmidler og kemikalier. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger til godkendelser Klassificering i henhold til Direktiv 1999/45/EF om klassificering af farlige præparater. Irriterer øjnene. Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug. PUNKT 12: Miljøoplysninger Persistens og nedbrydelighed Indeholder ingen stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg. De overfladeaktivestoffer der indgår i produktet imødekommer alle krav i rengøringsmiddelregulativet 648/2004/EU. I henhold til hensigtsmæssig OECD test let biologisk nedbrydelig. Mobilitet i jord Dette produkt indeholder iht recepten ingen organiske halogenforbindelser (AOX) eller AOX-dannende halogenforbindelser. Kemisk iltkrav (COD) 660 mg O2/g. Produktet er afprøvet med henblik på spildevand og svarer til ÖNORM B 5106 (Østrigsk standard) PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Overvejelser ved bortskaffelse Beholderen skal tømmes grundigt. Hæld ikke store mængder af produktet i afløbet. Affaldsnummer - overskud AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, des infektionsmidler og kosmetiske midler; Andet affald, ikke andetsteds specificeret Affaldsnummer - produktet after brug AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, des infektionsmidler og kosmetiske midler; Andet affald, ikke andetsteds specificeret Bortskaffelse af forurenet emballage Rens beholderen med vand. Rengjorte flasker og dunke returneres til producent/forhandler. PUNKT 14: Transportoplysninger Andre oplysninger Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

5 Side 5 af 5 PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø National regulativ information Vandforurenende-klasse (D): PUNKT 16: Andre oplysninger 2 - Vandforurenende Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3 22 Farlig ved indtagelse. 38 Irriterer huden. 41 Risiko for alvorlig øjenskade. (Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenorens sikkerhedsdatablad.)

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

215 Universalreiniger

215 Universalreiniger Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 116510 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 94277 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 133530 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere