Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17"

Transkript

1 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 17, november

3 Radiologiske ydelser ved offentlige sygehuse 2003 og 2004 Indledning Fra 1. januar 2002 blev det obligatorisk at indberette alle radiologiske ydelser, foretaget på offentlige sygehuse, elektronisk til Landspatientregisteret. Disse indberetninger har samtidig erstattet tidligere årlige skemaindberetninger. Dette er den første publikation fra Sundhedsstyrelsen, omhandlende radiologien, der gør brug af disse elektroniske indberetninger. Fremover vil publikationen udkomme en gang om året. Nyt klassifikationssystem Samtidig med overgangen til den elektroniske indberetning fra sygehusene er der blevet indført en ny og tidssvarende procedureklassifikation for det billeddiagnostiske område. Revisionen af klassifikationssystemet har været gennemgribende og har bl.a. haft til formål at indpasse de radiologiske procedurer i Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem (SKS). Indførelsen af den nye procedureklassifikation bevirker imidlertid, at det ikke er muligt at sammenligne tidligere opgørelser inden for det radiologiske område direkte med statistikkerne i denne publikation. Organisatoriske ændringer Datakilder Gennem de senere år er der blevet gennemført en række organisatoriske ændringer inden for den offentlige sygehussektor. Den overordnede tendens har peget i retning af færre og større sygehuse via nedlæggelser af landets mindre sygehuse samt drift af flere lokale enheder under én administration. Eksempelvis har Århus og Sønderjyllands Amt ændret deres sygehusstruktur i løbet af den periode publikationen omhandler. Sådanne organisatoriske tiltag kan føre til store udsving i aktiviteten på de berørte sygehuse fra det ene år til det andet, hvilket også afspejler sig i de nedenstående opgørelser. Nærværende publikation er baseret på indberetningerne til Landspatientregisteret og omhandler radiologiske ydelser på alle landets offentlige somatiske sygehuse i 2003 og 2004 uanset afdelingens speciale. For 2004 baserer statistikken sig på foreløbige opgørelser (markeret med *). I perioden 2003 til 2004 har Århus og Københavns amter haft tekniske problemer ved indberetningen af deres radiologiske ydelser. Opgørelserne i publikationen for disse amter skal derfor tolkes med forbehold. Tilsvarende skal opgørelserne for 2004 for Bornholms Regionskommune tolkes med forbehold grundet indberetningsproblemer for december måned ,4 pct. flere radiologiske ydelser i 2004 Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over udviklingen inden for det radiologiske område i perioden 2003 til Som det fremgår af tabellen, er antallet af radiologiske ydelser på landsplan steget med 5,4 procent til i alt 3,67 mio. ydelser. Den generelle stigning i antallet af registrerede radiologiske ydelser skal dog ikke udelukkende ses som et udtryk for en øget aktivitet inden for det billeddiagnostiske område. En del af aktivitetsstigningen kan også tilskrives en forbedret registreringspraksis på landets sygehuse. I klassifikationssystemet skelnes der mellem 5 hovedgrupper af procedurer inden for det radiologiske område: Konventionel røntgenundersøgelse, røntgenundersøgelse med computerfremstillede tværsnitsbilleder (CT- Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 17, november

4 skanning), billeddannelse ved hjælp af magnetisk resonans (MRskanning), billeddannelse med ultralydsbølger (ultralydsundersøgelse) samt billeddannelse i kombination med indsprøjtning af kontraststof i karbane (angiografi). Teknologisk skifte andelen af konventionel røntgen falder Ses der nærmere på disse forskellige typer af radiologiske ydelser i Tabel 1 fremgår det, at hovedvægten af den overordnede aktivitetsstigning på 5,4 pct. er sket inden for området for ultralydsundersøgelser, hvor der ses en stigning på 11,9 pct. og over ydelser. Blandt røntgenydelserne ses der omvendt kun en meget beskeden stigning på 1,3 pct. Grundet den generelle aktivitetsstigning på 5,4 pct. bevirker denne beskedne stigning, at andelen af røntgenydelser, set i forhold til det samlede antal radiologiske ydelser, falder fra 61,8 pct. i 2003 til 59,4 pct. i Dette forhold kan tolkes som et udtryk for et teknologisk skifte inden for det billeddiagnostiske område, hvor undersøgelser, der tidligere blev foretaget via traditionel røntgenteknologi, nu i stigende grad gennemføres ved anvendelse af ultralyd, der ikke udsætter patienten for ioniserende stråling. Tabel 1: Udviklingen inden for det billeddiagnostiske område, Radiologisk ydelse * Absolut I pct. I alt ,4 Røntgenundersøgelser ,3 Ultralydundersøgelser ,9 CT-skanninger ,5 MR-skanninger ,6 Angiografier ,8 Denne udvikling fremgår også af Figur 1, som viser den relative fordeling af de forskellige typer radiologiske ydelser. Figuren viser tillige en fremgang i andelen af de mere specialiserede radiologiske ydelser, i form af MR- og CT-skanninger. Denne fremgang er en direkte konsekvens af betydelige aktivitetsstigninger for begge disse hovedgrupper på over 10 pct. på landsplan, jf. Tabel 1. Disse forskydninger til trods, står de konventionelle røntgenundersøgelser, med knapt 60 pct., dog stadig for klart den største andel af de radiologiske ydelser efterfulgt af ultralyd med 28,5 pct. Figur 1: Procentvise ændring i andelen af radiologiske ydelser, Andel (pct.) ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Røntgen Ultralyd CT Ydelse MR Angiografier Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 17, november

5 I de følgende tabeller 2 til 7 gennemgås udviklingen inden for det radiologiske område på sygehusejer- og sygehusniveau. Som det fremgår af Tabel 2, fordeler den generelle aktivitetsstigning inden for det billeddiagnostiske område sig forholdsvist jævnt på alle landets sygehusejere. Kun Bornholms Regionskommune og Århus Amt udviser et mindre fald i aktiviteten, mens de resterende sygehusejere alle har en stigning i antallet af radiologiske ydelser fra 2003 til Bornholms Regionskommune har, som nævnt, haft tekniske problemer i forbindelse med deres indberetning af radiologiske ydelser i 2004, og deres aktivitetsnedgang skyldes derfor et mindre efterslæb i indberetningerne. Ses der nærmere på de enkelte sygehuse, optræder der på dette niveau en markant større variation i aktiviteten. Det største fald observeres i Århus Amt, hvor aktiviteten på sygehusene i Grenå, Odder og på Samsø næsten halveres fra 2003 til Forklaringen på denne aktivitetsnedgang skal ud over de tidligere nævnte tekniske indberetningsproblemer - først og fremmest søges i de i indledningen beskrevne organisatoriske ændringer i Århus Amt, som bl.a. har ført til en generel nedgang i aktiviteten på de nævnte sygehuse. Tilsvarende kan en del af den markante stigning i aktiviteten på Aabenraa Sygehus tilskrives ændringer i amtets sygehusstruktur. Tabel 2: Antal radiologiske ydelser 2003 og 2004 Sygehus / Sygehusejer * Absolut I pct. Hele landet ,4 Rigshospitalet ,1 Bispebjerg Hospital ,8 Hvidovre Hospital ,0 Amager Hospital ,5 Frederiksberg Hospital ,0 H:S ,9 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte ,4 Kbh. Amts Sygehus i Glostrup ,8 Kbh. Amts Sygehus i Herlev ,0 Københavns Amt ,9 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,1 Frederiksborg Amt ,1 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde ,0 Roskilde Amts Sygehus, Køge ,5 Roskilde Amt ,9 Sygehus Vestsjælland ,5 Vestsjællands Amt ,5 Storstrømmens Sygehus ,3 Storstrøms Amt ,3 Bornholms Centralsygehus ,3 Bornholms Regionskommune ,3 Odense Universitetshospital ,0 Sygehus Fyn ,7 Fyns Amt ,6 Sønderborg Sygehus ,2 Haderslev Sygehus ,0 Tønder Sygehus ,7 Aabenraa Sygehus ,2 Sønderjyllands Amt ,6 Esbjerg Centralsygehus ,6 Grindsted Sygehus ,6 Brørup Sygehus ,4 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 17, november

6 Ribe Amt ,4 Brædstrup Sygehus ,0 Fredericia Sygehus ,2 Give Sygehus ,8 Horsens Sygehus ,2 Kolding Sygehus ,7 Vejle Sygehus ,7 Friklinikken i Brædstrup ,1 Vejle Amt ,0 Holstebro Sygehus ,4 Herning Sygehus ,2 Tarm Sygehus ,3 Ringkøbing Sygehus ,1 Lemvig Sygehus ,5 Ringkøbing Amt ,1 Silkeborg Centralsygehus ,6 Århus Kommunehospital ,1 Århus Amtssygehus ,1 Randers Centralsygehus ,0 Odder Sygehus ,9 Grenaa Sygehus ,9 Samsø Sygehus, Samsø ,0 Skejby Sygehus ,2 Århus Amt ,1 Sygehus Viborg ,2 Sygehus NORD, Nykøbing-Thisted ,3 Viborg Amt ,3 Aalborg Sygehus ,4 Sygehus Vendsyssel ,2 Hobro-Terndrup Sygehus ,5 Farsø Sygehus ,0 Ortopædkirurgi Nordjylland Nordjyllands Amt ,4 I Tabel 3 til 7 vises antallet af radiologiske ydelser, opdelt på de 5 overordnede hovedgrupper. De nævnte aktivitetsudsving som følge af forbedret registreringspraksis, tekniske indberetningsproblemer samt organisatoriske ændringer på sygehusene genfindes derfor også i disse tabeller. Tabel 3: Antal røntgenundersøgelser 2003 og Sygehus / Sygehusejer * Absolut I pct. Hele landet ,3 Rigshospitalet ,8 Bispebjerg Hospital ,5 Hvidovre Hospital ,3 Amager Hospital ,3 Frederiksberg Hospital ,6 H:S ,9 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte ,8 Kbh. Amts Sygehus i Glostrup ,2 Kbh. Amts Sygehus i Herlev ,5 Københavns Amt ,8 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,4 Frederiksborg Amt ,4 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde ,4 Roskilde Amts Sygehus, Køge ,7 Roskilde Amt ,2 Sygehus Vestsjælland ,6 Vestsjællands Amt ,6 Storstrømmens Sygehus ,3 Storstrøms Amt ,3 Bornholms Centralsygehus ,0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 17, november

7 Bornholms Regionskommune ,0 Odense Universitetshospital ,6 Sygehus Fyn ,1 Fyns Amt ,6 Sønderborg Sygehus ,9 Haderslev Sygehus ,1 Tønder Sygehus ,5 Aabenraa Sygehus ,6 Sønderjyllands Amt ,1 Esbjerg Centralsygehus ,2 Grindsted Sygehus ,0 Brørup Sygehus ,1 Ribe Amt ,4 Brædstrup Sygehus ,6 Fredericia Sygehus ,4 Give Sygehus ,0 Horsens Sygehus ,9 Kolding Sygehus ,2 Vejle Sygehus ,1 Vejle Amt ,8 Holstebro Sygehus ,3 Herning Sygehus ,4 Tarm Sygehus ,8 Ringkøbing Sygehus ,6 Lemvig Sygehus ,9 Ringkøbing Amt ,0 Silkeborg Centralsygehus ,6 Århus Kommunehospital ,2 Århus Amtssygehus ,4 Randers Centralsygehus ,1 Odder Sygehus ,7 Grenaa Sygehus ,1 Samsø Sygehus, Samsø ,6 Skejby Sygehus ,8 Århus Amt ,9 Sygehus Viborg ,9 Sygehus NORD, Nykøbing-Thisted ,8 Viborg Amt ,0 Aalborg Sygehus ,6 Sygehus Vendsyssel ,4 Hobro-Terndrup Sygehus ,5 Farsø Sygehus ,9 Nordjyllands Amt ,5 Tabel 4: Antal ultralydundersøgelser 2003 og Sygehus / Sygehusejer * Absolut I pct. Hele landet ,9 Rigshospitalet ,2 Bispebjerg Hospital ,3 Hvidovre Hospital ,6 Amager Hospital ,6 Frederiksberg Hospital ,1 H:S ,2 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte ,6 Kbh. Amts Sygehus i Glostrup ,8 Kbh. Amts Sygehus i Herlev ,7 Københavns Amt ,9 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,5 Frederiksborg Amt ,5 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde ,7 Roskilde Amts Sygehus, Køge ,6 Roskilde Amt ,7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 17, november

8 Sygehus Vestsjælland ,9 Vestsjællands Amt ,9 Storstrømmens Sygehus ,4 Storstrøms Amt ,4 Bornholms Centralsygehus ,3 Bornholms Regionskommune ,3 Odense Universitetshospital ,7 Sygehus Fyn ,8 Fyns Amt ,0 Sønderborg Sygehus ,2 Haderslev Sygehus ,5 Tønder Sygehus ,7 Aabenraa Sygehus ,2 Sønderjyllands Amt ,5 Esbjerg Centralsygehus ,0 Grindsted Sygehus ,2 Brørup Sygehus ,7 Ribe Amt ,0 Brædstrup Sygehus ,5 Fredericia Sygehus ,5 Give Sygehus ,9 Horsens Sygehus ,6 Kolding Sygehus ,1 Vejle Sygehus ,9 Friklinikken i Brædstrup ,1 Vejle Amt ,4 Holstebro Sygehus ,1 Herning Sygehus ,6 Tarm Sygehus ,2 Ringkøbing Sygehus ,8 Lemvig Sygehus ,2 Ringkøbing Amt ,7 Silkeborg Centralsygehus ,3 Århus Kommunehospital ,0 Århus Amtssygehus ,9 Randers Centralsygehus ,7 Odder Sygehus ,3 Grenaa Sygehus ,5 Samsø Sygehus, Samsø ,1 Skejby Sygehus ,5 Århus Amt ,6 Sygehus Viborg ,1 Sygehus NORD, Nykøbing-Thisted ,8 Viborg Amt ,7 Aalborg Sygehus ,7 Sygehus Vendsyssel ,7 Hobro-Terndrup Sygehus ,0 Farsø Sygehus ,3 Ortopædkirurgi Nordjylland Nordjyllands Amt ,0 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 17, november

9 Tabel 5: Antal CT-skanninger 2003 og Sygehus / Sygehusejer * Absolut I pct. Hele landet ,5 Rigshospitalet ,5 Bispebjerg Hospital ,2 Hvidovre Hospital ,0 Amager Hospital ,0 Frederiksberg Hospital ,8 H:S ,6 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte ,2 Kbh. Amts Sygehus i Glostrup ,9 Kbh. Amts Sygehus i Herlev ,9 Københavns Amt ,1 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,0 Frederiksborg Amt ,0 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde ,7 Roskilde Amts Sygehus, Køge ,4 Roskilde Amt ,8 Sygehus Vestsjælland ,2 Vestsjællands Amt ,2 Storstrømmens Sygehus ,9 Storstrøms Amt ,9 Bornholms Centralsygehus ,3 Bornholms Regionskommune ,3 Odense Universitetshospital ,7 Sygehus Fyn ,2 Fyns Amt ,3 Sønderborg Sygehus ,1 Haderslev Sygehus ,2 Tønder Sygehus ,8 Aabenraa Sygehus ,2 Sønderjyllands Amt ,5 Esbjerg Centralsygehus ,9 Grindsted Sygehus ,2 Ribe Amt ,1 Fredericia Sygehus ,9 Horsens Sygehus ,9 Kolding Sygehus ,7 Vejle Sygehus ,3 Vejle Amt ,4 Holstebro Sygehus ,6 Herning Sygehus ,7 Ringkøbing Amt ,9 Silkeborg Centralsygehus ,5 Århus Kommunehospital ,0 Århus Amtssygehus ,2 Randers Centralsygehus ,2 Odder Sygehus ,8 Grenaa Sygehus ,5 Skejby Sygehus ,0 Århus Amt ,1 Sygehus Viborg ,2 Sygehus NORD, Nykøbing-Thisted ,3 Viborg Amt ,1 Aalborg Sygehus ,0 Sygehus Vendsyssel ,5 Hobro-Terndrup Sygehus ,3 Farsø Sygehus ,6 Nordjyllands Amt ,9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 17, november

10 Tabel 6: Antal MR-skanninger 2003 og Sygehus / Sygehusejer * Absolut I pct. Hele landet ,6 Rigshospitalet ,4 Bispebjerg Hospital ,7 Hvidovre Hospital ,2 Frederiksberg Hospital ,2 H:S ,5 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte ,2 Kbh. Amts Sygehus i Glostrup ,9 Kbh. Amts Sygehus i Herlev ,3 Københavns Amt ,8 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,5 Frederiksborg Amt ,5 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde ,6 Roskilde Amts Sygehus, Køge ,7 Roskilde Amt ,8 Sygehus Vestsjælland ,3 Vestsjællands Amt ,3 Storstrømmens Sygehus ,7 Storstrøms Amt ,7 Odense Universitetshospital ,5 Sygehus Fyn ,6 Fyns Amt ,0 Sønderborg Sygehus ,0 Haderslev Sygehus ,0 Aabenraa Sygehus ,1 Sønderjyllands Amt ,6 Esbjerg Centralsygehus ,0 Ribe Amt ,0 Horsens Sygehus ,4 Kolding Sygehus ,1 Vejle Sygehus ,2 Vejle Amt ,2 Holstebro Sygehus ,2 Herning Sygehus ,3 Ringkøbing Amt ,4 Silkeborg Centralsygehus ,3 Århus Kommunehospital ,5 Randers Centralsygehus ,3 Skejby Sygehus ,8 Århus Amt ,2 Sygehus Viborg ,7 Viborg Amt ,7 Aalborg Sygehus ,1 Sygehus Vendsyssel ,0 Nordjyllands Amt ,7 Tabel 7 viser aktivitetsudviklingen inden for angiografiske undersøgelser, hvor der på landsplan ses en mindre stigning på 2,8 pct. Denne udvikling bevirker, at andelen af angiografier, set i forhold til det samlede antal radiologiske ydelser, falder fra 2003 til Dette kan tyde på et teknologisk skifte i retning af alternative undersøgelsesteknikker såsom ultralyd, MR- og CT-skanninger. Området for angiografier er klart det mindste af de 5 hovedområder hvad angår antallet af registreringer. Kun 1,4 pct. af de radiologiske ydelser falder inden for dette område. De store procentuelle udsving, der kan observeres på både sygehusejer- og sygehusniveau dækker således ofte over forholdsvis beskedne absolutte ændringer i antallet af registreringer. Storstrøms Amt har eksempelvis et fald på 93,2 pct. som konsekvens af en nedgang på blot 344 registreringer. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 17, november

11 Tabel 7: Antal angiografier 2003 og Sygehus / Sygehusejer * Absolut I pct. Hele landet ,8 Rigshospitalet ,6 Bispebjerg Hospital ,5 Hvidovre Hospital ,0 Amager Hospital ,3 Frederiksberg Hospital ,2 H:S ,3 Kbh. Amts Sygehus i Gentofte ,3 Kbh. Amts Sygehus i Glostrup ,1 Kbh. Amts Sygehus i Herlev ,8 Københavns Amt ,7 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen ,8 Frederiksborg Amt ,8 Roskilde Amts Sygehus, Roskilde ,9 Roskilde Amts Sygehus, Køge ,1 Roskilde Amt ,9 Sygehus Vestsjælland ,5 Vestsjællands Amt ,5 Storstrømmens Sygehus ,2 Storstrøms Amt ,2 Bornholms Centralsygehus ,0 Bornholms Regionskommune ,0 Odense Universitetshospital ,3 Sygehus Fyn ,4 Fyns Amt ,3 Sønderborg Sygehus ,0 Haderslev Sygehus ,0 Tønder Sygehus Aabenraa Sygehus ,3 Sønderjyllands Amt ,4 Esbjerg Centralsygehus ,0 Grindsted Sygehus ,7 Brørup Sygehus ,3 Ribe Amt ,7 Brædstrup Sygehus ,6 Horsens Sygehus Kolding Sygehus ,0 Vejle Sygehus ,6 Vejle Amt ,6 Holstebro Sygehus ,8 Herning Sygehus ,8 Tarm Sygehus Ringkøbing Sygehus Lemvig Sygehus Ringkøbing Amt ,3 Silkeborg Centralsygehus ,0 Århus Kommunehospital ,7 Århus Amtssygehus ,0 Odder Sygehus Skejby Sygehus ,3 Århus Amt ,6 Sygehus Viborg ,8 Sygehus NORD, Nykøbing-Thisted ,0 Viborg Amt ,7 Aalborg Sygehus ,2 Sygehus Vendsyssel ,4 Hobro-Terndrup Sygehus Nordjyllands Amt ,9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 17, november

12 Tabel 8 viser fordelingen af radiologiske ydelser efter patienttype. På landsplan ligger fordelingen forholdsvis stabil for de to undersøgte år. Således udføres omkring 75 pct. af de radiologiske ydelser i forbindelse med ambulante og skadestuebesøg mens de resterende 25 pct. foretages på indlagte patienter. Ribe Amt afviger fra landsgennemsnittet, hvilket skyldes tekniske indberetningsproblemer ved patienter, der overføres fra ambulant behandling til indlæggelse. Tabel 8: Radiologiske ydelser, fordelt på patienttyper (pct.) Sygehusejer Indlagt Ambulant/skadestue * * Hele landet 26,1 25,1 73,9 74,9 H:S 37,2 34,7 62,8 65,3 Københavns Amt 29,5 28,5 70,5 71,5 Frederiksborg Amt 22,1 21,3 77,9 78,7 Roskilde Amt 23,5 22,5 76,5 77,5 Vestsjællands Amt 23,4 20,7 76,6 79,3 Storstrøms Amt 24,9 23,9 75,1 76,1 Bornholms Regionskommune 22,8 21,3 77,2 78,7 Fyns Amt 22,6 23,4 77,4 76,6 Sønderjyllands Amt 21,7 20,8 78,3 79,2 Ribe Amt 9,7 10,0 90,3 90,0 Vejle Amt 20,4 20,7 79,6 79,3 Ringkøbing Amt 17,6 16,0 82,4 84,0 Århus Amt 31,5 31,0 68,5 69,0 Viborg Amt 24,8 22,0 75,2 78,0 Nordjyllands Amt 27,4 26,6 72,6 73,4 Henvendelse: Næste offentliggørelse Olaf Barfoed, tlf , Radiologiske ydelser ved offentlige sygehuse 2005 forventes offentliggjort september Bilag 1: Anvendte SKS-procedurekoder Radiologisk ydelse Røntgenundersøgelser Ultralydundersøgelser MR-skanninger CT-skanninger Angiografier Procedurekode UXR med tilhørende underkoder UXU med tilhørende underkoder UXM med tilhørende underkoder UXC med tilhørende underkoder UXA med tilhørende underkoder Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 17, november

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2001 og 1. halvår 2002 1990 1991 1992 1993

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2003 2004:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2003 2004:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2003 2004:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2003 2004:18

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2003 2004:18 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2003 2004:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 3348 7585 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 3348 7582 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

Notat om sygehusenes produktivitet

Notat om sygehusenes produktivitet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 385 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 16. marts 2007 Notat om sygehusenes produktivitet (En kort gennemgang af Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger vedr.

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2002 2003:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Skadestuernes virksomhed :16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Skadestuernes virksomhed :16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2003 2004:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors

Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors Produktiviteten på Sygehus Thy-Mors Notat til Sygehus Thy-Mors Jannie Kilsmark Rebecca Zachariae Nielsen Dansk Sundhedsinstitut Juni 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9

FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 FØDSLER, GRAVIDITET OG BMI 2004-1. HALVÅR 2008* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 22

SKADESTUERNES VIRKSOMHED Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 22 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 22 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS),

APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), A1. DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), sorteret dels efter DEA indeksenes

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere