SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo"

Transkript

1 Turtle Wax Extreme Shampoo Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), Bilag II PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato Produktidentifikator Kemikaliets navn Synonymer Turtle Wax Extreme Shampoo FG A Extreme Nano-Tech Formula Shampoo Artikel nr Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet eller Bilplejeprodukt præparatet Relevante identificerede anvendelser SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbru-gerne) PC35 Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter) 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Firmanavn Turtle Wax Limited Kontoradresse East Gillibrands Postadresse Skelmersdale Postnr. WN8 9TX Poststed Lancashire Land England Telefon +44 (0) Web-adresse Distributør Firmanavn Postadresse SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F Postnr Poststed Hedehusene Land Danmark Telefon Telefax Nødtelefon Nødtelefon I tilfælde af forgiftning, ring :Giftlinien (døgnet rundt) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Stoffets/blandingens farlige Xi; R36 Irriterer øjnene.

2 Turtle Wax Extreme Shampoo Side 2 af 7 egenskaber 2.2. Mærkningselementer Faresymbol R-sætninger S-sætninger 2.3. Andre farer PBT / vpvb Andre farer R36 Irriterer øjnene. S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Indhold i henhold til EF forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler: <5% men <15% nonioniske overfladeaktive stoffer. <5% amfotere overfladeaktive stoffer. <5% kationiske overfladeaktive stoffer. Parfume. Limonene. PBT-/vPvB-vurdering ikke udført. I tilfælde af spild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikation Klassificering Indhold Alkohol C6-C12 ethoxylat (6 EO) CAS-nr.: Xn; R22 Xi; R41 Alkohol C6-C12 ethoxylat (8 EO) CAS-nr.: Xn; R22 Xi; R41 2-Butoxyethanol CAS-nr.: EF-nr.: Xn; R20/21/22, R36/38 Acute tox. 4;H332 Acute tox. 4;H312 Acute tox. 4;H302 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H % 0-5 % 0-5 % Kvartær methosulfat CAS-nr.: R % Xi; R38 Beskrivelse af blandingen Produktet indeholder parfume - limonen. Komponentkommentarer De faktiske koncentrationer er inden for de angivne koncentrationsområderne. Produktet opfylder ikke kriterierne for klassificering som Risiko for alvorlig øjenskade (R41). Stoffernes CLP-klassificering er ikke blevet erklæret af producenten. Se afsnit 16 for forklaring af risikosætninger (R) og faresætninger (H). PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Indånding Frisk luft. Hudkontakt Øjenkontakt Vask huden med sæbe og vand. Fjern forurenet tøj. Søg læge ved fortsatte gener. Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og

3 Turtle Wax Extreme Shampoo Side 3 af 7 Indtagelse spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet. Skyl munden grundigt. Fremkald IKKE opkastninger. Kontakt læge Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Akutte symptomer og virkninger Indånding: Dampe og aerosoler kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste. Hudkontakt: Langvarig kontakt kan medføre tør hud. Øjenkontakt: Stænk virker stærkt irriterende og kan fremkalde rødme og svie. Inandning av dimma/aerosoler kan verka irriterande på andningsvägarna och ge hosta Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Anden information Symptomatisk behandling. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Alle almindelige brandslukningsmidler kan anvendes. Vælges i forhold til omgivende brand Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brand- og eksplosionsfare 5.3. Anvisninger for brandmandskab Personlige værnemidler Kemikaliet er ikke klassificeret som brandfarligt. Ved brand kan der dannes giftige gasser (NOx, SOx, COx). Brug trykflaskeforsynet åndedrætsværn når produktet er involveret i brand. Ved flugt brug godkendt beskyttelsesmaske. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. I tilfælde af spild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forhindre udslip til kloak, vand eller jord Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprensning 6.4. Henvisning til andre punkter Andre anvisninger Se også afsnit 8 og 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Spild fjernes med absorberende materiale. Samles op i egnede beholdere og leveres som farligt affald i henhold til pkt. 13. Området skylles rent med store mængder vand. Pas på risikoen for glatte gulve. Undgå kontakt med hud og øjne. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Læs og følg producentens anvisninger. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring 7.3. Særlige anvendelser Specifik(ke) anvendelse(r) Se afsnit 1.2. Lagres i tæt lukket beholder. Opbevares på et tørt og godt ventileret sted. På et kølig, men frostfrit sted. Opbevares ved temperaturer mellem 5 og 35 C. Opbevares utilgængelig for børn.

4 Turtle Wax Extreme Shampoo Side 4 af 7 PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier Komponentnavn Identifikation Værdi Norm år 2-Butoxyethanol CAS-nr.: EF-nr.: Anden information om grænseværdier 8.2. Eksponeringskontrol Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen Åndedrætsværn Åndedrætsværn Beskyttelse af hænder Beskyttelse af hænder Henvisning til den relevante standard Beskyttelse af øjne / ansigt Øjenværn Henvisning til den relevante standard Beskyttelse af hud Hudværn (andet end handsker) 8 t.: 98 mg/m³, EH 8 t.: 20 ppm, EH 2007 Henvisninger (love/forskrifter): BEK nr 507 af 17/05/2011 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer. Forklaring af anmærkningerne: E = Stoffet har en EF-grænseværdi H = Hudoptagelse Sørg for god ventilation. Vask hænder efter håndtering af produktet. Mulighed for øjeskylning bør findes på arbejdspladsen. Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Beskyttelseudstyr som opgives er vejledende. Risikovurderingen (faktisk risiko) kan føre til andre krav. Normalt ikke påkrævet. Normalt ikke påkrævet. Ved gentagen eller langvarig kontakt brug beskyttelseshandsker af modstandsdygtigt materiale, fx. af: Butylgummi. Nitrilgummi. DS/EN 374 (Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer). Normalt ikke påkrævet. Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk. DS/EN 166 (Øjenværn - Almene krav). Normalt arbejdstøj. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Væske. Farve Grøn. Lugt Behagelig. ph (som det leveres) Værdi: 5 Smeltepunkt/smeltepunktsinterval Værdi: 0 C Kogepunkt/kogepunktsinterval Værdi: 100 C Kommentarer, Flammepunkt Ikke brandfarligt. Kommentarer, Eksplosionsgrænse Ikke bestemt. Kommentarer, Damptryk Ikke bestemt. Relativ massefylde Værdi: 1,004 g/cm³ Kommentarer, Relativ massefylde Ved 20 C. Vandopløselighed Blandbar. Kommentarer, Fordelingskoefficient: n-octanol / vand Kommentarer, Selvantændelsestemperatur Ej relevant, blandning. Ikke bestemt.

5 Turtle Wax Extreme Shampoo Side 5 af 7 Kommentarer, Viskositet Oxiderende egenskaber Ikke bestemt. Ikke oxiderende 9.2. Andre oplysninger Andre fysiske og kemiske egenskaber Kommentarer Ingen yderligere oplysninger er tilgængelige. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner kendt Forhold, der skal undgås Forhold som skal undgås Undgå frost. Undgå temperaturer over 35 C Materialer, der skal undgås Materialer som skal undgås Ingen kendte Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Ved brand dannes giftige gasser (CO, CO2, NOx, SOx). PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Toksikologisk information Andre oplysninger om sundhedsfare Generelt Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme under normale forhold. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. Blandingen er ikke blevet testet. Klassificeringen er foretaget ved beregning på baggrund af de indgående stoffers klassificering. Produktet opfylder ikke kriterierne for klassificering som sundhedsskadelig eller som Risiko for alvorlig øjenskade (R41). Potentielle akutte virkninger Indånding Dampe og aerosoler kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste. Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Irriterende virkning Aspirationsfare Forsinkede virkninger / gentagen eksponering Sensibilisering Langvarig kontakt kan medføre tør hud. 2-Butoxyethanol kan optages gennem huden, men udgør ikke en fare ved normal håndtering. Stænk virker stærkt irriterende og kan fremkalde rødme og svie. Indtagelse vil kunne medføre kraftig irritation af mund, spiserør og mavetarmkanal. Kan medføre mavesmerter/opkastning. Indtagelse af større mængder kan forårsage blod skade. Irriterer øjnene. Kriterierne for klassificering er på grundlag af de foreliggende data ikke ansett for at være opfyldt. sensibiliserende, dvs overfølsomhedsfremkaldende. Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske Kræftfremkaldende egenskaber Mutagenitet Fosterbeskadigende egenskaber Reproduktionstoksicitet PUNKT 12: Miljøoplysninger kræftfremkaldende. mutagene. fosterskadelige. reproduktionsskadelige.

6 Turtle Wax Extreme Shampoo Side 6 af Toksicitet Toksikologiske data fra indholdsstoffer Komponent 2-Butoxyethanol Akut akvatisk, fisk Akut akvatisk, alge Akut akvatisk, dafnie Vandopløselighed Biologisk nedbrydelighed Bioakkumulering Persistens og nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed Testmetode: LC50 Varighed: 96h Værdi: > 500 mg/l Testmetode: EC50 Varighed: 72h Værdi: > 1000 mg/l Testmetode: EC50 Varighed: 48 h Kommentarer: Vandopløselig Kommentarer: Let bionedbrydelig Bioakkumuleres ikke Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulationspotentiale Forventes ikke at bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Mobilt Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT-vurdering resultater Andre negative virkninger PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Foreskriv passende metoder til bortskaffelse EAK-kode nr. PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer Kommentar Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler. Der er ikke udført PBT/vPvB vurdering, da en kemikaliesikkerhedsvurdering ikke kræves/ikke udføres. Koncentreret produkt må ikke hældes i kloakken. Afleveres til destruktion via kommunal modtagestation. Koden for affald (EAK-kode) er vejledende. Bruger må selv angive rigtig kode hvis brugsområdet afviger. Tom og rengjort emballage kan optages til genbrug eller bortskaffes via normal renovation. EAK: Detergenter indeholdende farlige stoffer Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Særlige forsigtighedsregler for brugeren Særlige forsigtighedsregler for

7 Turtle Wax Extreme Shampoo Side 7 af 7 brugeren Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante oplysninger. Andre relevante oplysninger. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Henvisninger (love / forskrifter) Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført BEK nr 1075 af 24/11/2011 Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærking, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Fra Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. December 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger med senere ændringer. Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Annex II: Leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad). BEK nr 507 af 17/05/2011 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer. BEK Nr 1309 af 18/12/2012 Bekendtgørelse om affald. Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet med basis af oplysninger givet af producenten. Nej PUNKT 16: Andre oplysninger Liste over relevante R-sætninger (punkt 2 og 3). Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3). Anvendte forkortelser og akronymer Yderligere oplysninger Vigtigste kilder ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet Informationer der er tilføjet, slettet eller ændret Kontrollerer informationernes kvalitet Version 1 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad SEAB Danmark A/S R38 Irriterer huden. R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R10 Brandfarlig. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R36 Irriterer øjnene. R22 Farlig ved indtagelse. H312 Farlig ved hudkontakt. H302 Farlig ved indtagelse. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 Farlig ved indånding. H315 Forårsager hudirritation. PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk (giftig) vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulerende). PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk (giftig) vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulerende). Sikkerhedsdatablad fra leverandør/producent dateret: Nyt sikkerhedsdatablad. Tidligere udgivet i andet format. ( ). Dette sikkerhedsdatablad er kvalitetskontrolleret af Teknologisk Institutt as, Norge som er certificeret iht. ISO 9001:2008.

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care Revision 11/01/2011 Revision 2 Erstatter dato 11/01/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SIM32,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15122014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: 2415876 Handelsnavn: Bencon AlSten og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0421CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: AbScent Lugtfjerner 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes

SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes 7/07/2011 Erstatter dato 08/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. Black

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0420CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere