Årsberetning praksiskonsulentordningen. Årsberetning Praksiskonsulentordningen for Region Hovedstaden. September 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning praksiskonsulentordningen. Årsberetning Praksiskonsulentordningen for Region Hovedstaden. September 2009"

Transkript

1 Årsberetning praksiskonsulentordningen September 2009 Årsberetning 2008 Praksiskonsulentordningen for Region Hovedstaden September 2009

2 September 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Etablering af den regionale praksiskonsulentordning...4 Aktiviteter Kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital5 Tilrettelæggelse af patientforløb ved sektorovergange...6 Møder og udvalg...7 Budget

3 September 2009 Indledning Afrapportering fra PKO sker årligt i form af en årsberetning. Afrapportering af året sker til styregruppen inden udgangen af det 3. kvartal i kalenderåret. (Rammeaftale for praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden) Formålet med denne årsberetning er at afrapportere på aktiviteter udført i praksiskonsulentordningen (PKO) i 2008 med henblik på at indgå i udarbejdelsen af handleplan for Målgruppen er styregruppen for PKO i Region Hovedstaden og Samarbejdsudvalget for Almen Praksis har været præget af, at PKO har gennemgået en regionalisering. Som følge heraf har der været fokus på at etablere organisationen. Der foreligger desuden ikke en handleplan for 2008 og det er derfor ikke muligt at afrapportere på konkrete indsatsområder. Årsberetningens primære formål; at årsberetningen skal indgå i grundlaget for udarbejdelsen af fremtidige handleplaner, kan af den grund ikke opfyldes fuldt ud for denne årsberetning. Årsberetningen for 2008 indeholder i stedet en beskrivelse af etableringen af praksiskonsulentordningen og en kort afrapportering på de overordnede indsatsområder, som de er beskrevet i rammeaftalen. Der redegøres yderligere kort for budgettet for

4 September 2009 Etablering af den regionale praksiskonsulentordning I maj 2008 indgik Region Hovedstaden og Praksisudvalget for Region Hovedstaden Rammeaftale for Praksiskonsulentordning i Region Hovedstaden. De 3 amtslige ordninger og ordningen under H:S blev hermed samlet i én ordning. I rammeaftalen beskrives blandt andet formål med ordningen og organiseringen af ordningen. Væsentligt i organiseringen af PKO er etableringen af en styregruppe med repræsentation fra såvel administration og hospitalsdirektioner som Praksisudvalg og praksiskoordinatorer. Styregruppens væsentligste opgave er at prioritere opgaverne indenfor PKO. På trods af styregruppens sammensætning og volumen har den vist sig beslutningsdygtig. Fra maj 2008, hvor rammeaftalen blev indgået, til december 2008 har styregruppen afholdt 4 møder. At praksiskonsulentordningen for Region Hovedstaden har været i en etableringsfase i 2008 har haft stor betydning for arbejdet i styregruppen. Meget tid er gået med at fastlægge rammerne for ordningen. Dette er sket på bekostning af drøftelser om fagligt indhold. På første styregruppemøde blev der nedsat to underudvalg. Ét underudvalg med ansvar for at udarbejde en handleplan for 2009 (bilag 1). Et andet med ansvar for fordelingen af mandetimer (bilag 2). Både handleplanen for 2009 og fordelingen af mandetimer blev godkendt i styregruppen i Med henblik på at ansætte personer i den regionaliserede ordning tog styregruppen desuden beslutning om at afskedige alle praksiskoordinatorer og konsulenter. Samtidig blev en proces for ansættelse i den regionaliserede ordning vedtaget, der skulle sikre at såvel praksiskoordinatorer og konsulenter var ansat pr. 1. april 2009 og at praksiskoordinatorerne kunne indgå i ansættelsen af praksiskonsulenterne. I efteråret 2008 modtog alle praksiskoordinatorer og konsulenter derfor et afskedigelsesbrev. Afskedigelsesbrevet varslede deres opsigelse og opfordrede til genansøgning i den regionaliserede ordning. Praksiskoordinatorerne blev afskediget med virkning fra den 31. december Praksiskonsulenterne med virkning fra den 31. marts Denne proces har naturligvis haft indflydelse på aktiviteten i PKO i

5 September 2009 Aktiviteter 2008 Ifølge rammeaftalen for PKO er formålet med ordningen at bidrage til helhed i patientforløb med høj faglig kvalitet, god service og effektiv ressourceudnyttelse. Rammeaftalen beskriver desuden to indsatsområder 1. Kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital. Tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser. I 2008 har der på trods af regionaliseringsprocessen været mange aktiviteter i PKO, regionalt såvel som lokalt. I det følgende er disse beskrevet i forhold til de to indsatsområder. Aktiviteterne beskrives som former for aktiviteter, for eksempel audits eller forløbsbeskrivelser. I enkelte tilfælde er enkeltaktiviteter dog trukket ud som illustration. Udover beskrivelsen af de aktiviteter, der retter sig mod indsatsområderne i rammeaftalen, beskrives de fora hvor PKO var repræsenteret i Kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital Med kommunikation og samarbejde menes der her i særdeleshed den elektroniske kommunikation mellem praksis og hospital og det direkte møde mellem praksis og hospital, formidlet gennem PKO. Case elektronisk kommunikation mellem almen praksis og Rigshospitalet I 2008 afdækkede Projekt henvisninger til Rigshospitalet den elektroniske kommunikation mellem almen praksis og Rigshospitalet. Det viste sig blandt andet, at de alment praktiserende læger sendte henvisninger med fax til en ikke-eksisterende centralvisitation, at det var vanskeligt for de alment praktiserende læger at orientere sig i hospitalets lokationsnumre og at de alment praktiserende læger ikke altid modtog besked om en patients død. Projektets anbefalinger er blevet taget til efterretning af direktionen og der er blandt andet taget initiativ til, at sikre færre lokationsnumre. 1 Rammeaftalen angiver desuden, at der skal arbejdes med at forbedre kvaliteten i samarbejdet mellem praksis og hospital. De to ovenfornævnte indsatsområder vil alt andet lige bidrage til bedre kvalitet i samarbejdet mellem praksis og hospital ligesom formålet med PKO klart angiver, at der skal arbejdes med forskellige opfattelser af kvalitet. bidrage til helhed i patientforløb (patientrettet kvalitet) med høj faglig kvalitet, med god service (organisatorisk kvalitet) og effektiv ressourceudnyttelse (økonomisk kvalitet). Kvalitet i samarbejdet mellem praksis og hospital omfattes derfor ikke her som et selvstændigt indsatsområde. 5

6 Den elektroniske kommunikation mellem almen praksis og hospital er et væsentligt indsatsområde for PKO. Det være sig fra almen praksis til hospital og omvendt. PKO har i den forbindelse en vigtig opgave i at fremme brugen af it, herunder eksempelvis elektroniske henvisninger, blandt deres kolleger 2. PKO har tillige en vigtig opgave i at forbedre hospitalernes elektroniske kommunikation med almen praksis og at hospitalernes kontaktinformationer er opdaterede for lægerne. Hospitalsplanen har resulteret i en række flytninger af afdelinger indenfor det enkelte hospital og mellem regionens hospitaler. Her har PKO bidraget til at sikre et fortsat samarbejde mellem almen praksis og de pågældende afdelinger under og efter endt flytning. På hospitalerne har PKO en stor opgave i at facilitere et bedre dagligt samarbejde mellem almen praksis og hospitalets afdelinger, for på den måde at forbedre den gensidige forståelse og tillid. Det sker gennem møder mellem praksiskoordinatoren og hospitalsdirektionen, møder mellem praksiskonsulenten og afdelingsledelserne og som for eksempel på Bispebjerg Hospital, deltagelse i morgenkonference én gang månedligt. PKO har deslige været aktive i planlægningen af større møder mellem almen praksis og hospital. På Gentofte og Hvidovre afholdtes pædiatridag og på Bornholm afholdtes et fællesmøde mellem almen praksis og hospitalet om nye behandlingstilbud og projekter. Tilrettelæggelse af patientforløb ved sektorovergange Med tilrettelæggelse af patientforløb ved sektorovergange menes der både analysen og formaliseringen heraf, lokalt såvel som regionalt. Lokalt på hospitalerne er der udført en række tværgående audits 3 af henvisninger, epikriser, uhensigtsmæssige indlæggelser o.a. samt kerneårsagsanalyser 4 på tværsektorielle patientforløb og gennemgang af utilsigtede hændelser. Case koordination over sektorgrænser Glostrup hospital, Albertslund Kommune og de praktiserende læger i kommunen afsluttede i efteråret 2008 Projekt Sundhedskoordinering. Projektet havde stor deltagelse fra PKO og var at betragte som første skridt til en konkret udmøntning af forløbsprogrammer for borgere med KOL og Type 2 Diabetes. Med udgangspunkt i blandt andet erfaringerne fra Projekt sundhedskoordination er der udarbejdet et nyt projekt mellem Glostrup Hospital, kommunerne og repræsentanter for de ca. 100 praktiserende læger i Glostrup Hospitals optageområde, der skal videreudvikle samarbejdet omkring kronisk syge og forløbsprogrammerne. 2 Ifølge Medcoms statistikker sendes kun 28 % af henvisninger elektronisk i Region Hovedstaden mod 50 % nationalt. 3 Tværgående audits er en systematisk bagudrettet vurdering af praksis på tværs af patientforløb med henblik på kvalitetsforbedringer 4 Kerneårsagsanalyser er dybdegående analyser af ét enkelt patientforløb med henblik på at vurdere om organisatoriske forandringer i samarbejdet på tværs af sektorer kan forbedre kvaliteten fremadrettet 6

7 September 2009 Regionalt blev der udarbejdet 12 forløbsbeskrivelser, det vil sige en overordnet beskrivelse af opgavefordeling og kommunikation mellem almen praksis og hospitalsafdelinger i relation til en nærmere defineret patientgruppe. Forløbsbeskrivelserne publiceres på sundhed.dk og almen praksis informeres gennem PKO-nyt, det nuværende Praksisinformation. Desuden kom kræftpakkerne til at fylde meget i årets sidste måneder. I december publiceredes således 7 henvisningsvejledninger for almen praksis til pakkeforløb for kræft. Møder og udvalg I 2008 var PKO repræsenteret i en række stående regionale udvalg; kvalitetsrådet i Region Hovedstaden, lægemiddelkomiteen, Udviklingsforum, samordningsudvalgene omkring regionens områdehospitaler, en række sundhedsfaglige råd og som observatør i Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis (KvEU). PKO deltager desuden i konsulentnetværket under Center for Kvalitetsudvikling og Efteruddannelse i Almen Praksis (KvEAP). PKO var godt repræsenteret på KvEUs netværkstræf og på landstræf for praksiskonsulenter, hvor henholdsvis de forskellige konsulentordninger indenfor regionen og PKO på tværs af regionerne mødes for at udveksle erfaringer. 7

8 September 2009 Budget 2008 Det samlede PKO-budget for 2008 var kr De samlede udgifter var kr ,38. Der var således et merforbrug på kr ,38. En væsentlig del af udgifterne til PKO i 2008 er udgifter overført fra det gamle Københavns Amt. Denne udgift, der andrager kr ,82 dækker overvejende over lønudgifter. Budgetpost Beskrivelse Saldo ultimo 2008 Standard Drift ,00 Løn Løn udbetalt over nemkonto , ,00 Mødehonorar kun Løn udbetalt over sygesikring ydernummer ,59 - Honorar Løn udbetalt over udgiftsbilag ,95 - Budget ultimo 2008 Difference Tjenstlig kørsel ,43 - Tjenesterejser 4.504,00 - Taxakørsel, andre 2.168,00 - Konferencer Repræsentation og møder Konsulentbistand Deltagelsesgebyr PKO landstræf 2008, netværkstræf, praksiskoordinatortræf 2008 Forplejning på møder Udgifter fra det gamle Københavns Amt , , ,82 - I alt , , ,38 8

9 Bilag

10 10

11 Oplæg til handleplan for PKO i Region Hovedstaden i Arbejdsgruppen Efter en periode præget af strukturreformens implementering, hvorunder Praksiskonsulentordningen (PKO) har været præget af dette, er der behov for reetablering og sikring af den fremtidige opgaveløsning i overensstemmelse med Hospitalsplanen for Region Hovedstaden og samarbejdet med Praksissektoren. Styregruppen for PKO har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde en handleplan med angivelse af hovedtema til planen for Arbejdsgruppen består af: Bjørn Perrild Annette Gjerris Dorthe Halkjær Anders Kyst Arbejdsgruppen har holdt møde d. 2.juli og d Baggrund Der har i de tidligere amter, der nu er fusioneret i Region Hovedstaden, været PKOordninger. Ordningerne har været forskelligt organiseret og finansieret. En ny regional PKO-ordning er p.t. under etablering. Det indebærer, at praksiskoordinatorer og -konsulenter fra de tidligere amter og H:S er blevet/bliver opsagt, hvorefter stillingerne vil blive besat efter opslag. Det forventes, at en del af stillingerne besættes med personer, der allerede nu arbejder i funktionen i dens nuværende form, men også at nye kan komme til. På denne baggrund vurderes der at være behov for etablering af et fælles fundament for funktionen (1), ligesom der vil være behov identifikation og prioritering af en række udviklingstemaer (2 og 3). Forslag til handleplan 2009 Gruppen har identificeret 3 hovedområder, der skal fokuseres på: 1: Etablering af den nye ordning og etablering af den daglige drift 2: Innovation/arbejde for en fortsat udvikling. 3: Opgaver der ikke er direkte relaterede til PKO-arbejdet I det følgende oplistes de identificerede opgaver indenfor hvert af de 3 hovedområder. Løsning af opgaverne indenfor område 1 er en forudsætning for at PKO-funktionen kan fungere og har derfor første prioritet. Opgaverne er opstillet i prioriteret rækkefølge. Opgaverne indenfor område 3 har en særlig status, da de ikke direkte er relaterede til PKO-arbejdet. 1

12 AD 1: Praksiskoordinatorer ansættes pr Det enkelte hospitals PKO-struktur fastlægges af hospitalsledelsen og koordinator, og de afledte praksiskonsulenter ansættes pr Håndbog for PKO Der er behov for, at der udarbejdes en funktionsbeskrivelse for praksiskonsulenter og koordinatorer, som bl a kan benyttes af nyansatte, og som samtidig kan give mulighed for, at administratorer kan få indsigt i, hvordan ordningen arbejder, og hvordan man kan udnytte mulighederne optimalt. Der er tidligere udarbejdet lignende håndbøger for PKO før regionsdannelsen, og disse kan danne basis for den nye udgave for Region Hovedstadens PKO. Koordinatorerne laver håndbogen færdig, således at den er klar, når praksiskonsulenterne forventes ansat per d Introduktionskurser for nyansatte praksiskonsulenter Arbejdet som praksiskonsulent og koordinatorer fordrer en god netværksdannelse, som kan faciliteres af en fælles introduktion, hvor også en indføring i historik og arbejdsgange kan beskrives. Kurset arrangeres af praksiskoordinatorerne og deltagelse af repræsentanter for Region Hovedstadens direktion vil være naturligt. Kurset forventes afviklet inden d Afklaring og fastlæggelse af procedure for skabelse og godkendelse af forløbsbeskrivelser. (2 + 2 skrivegrupper, godkendt af SFR, PU). Siden etableringen af Region Hovedstaden d har PKO indarbejdet en procedure for udarbejdelse af regionale vejledninger og forløbsbeskrivelser til almen praksis. Disse tekster udgives i PKO-NYT, som søges holdt inden for rammerne af en A4 side. To praksiskonsulenter og den praksiskoordinator, som har det relevante ressortområde, udarbejder i samarbejde med to overlæger udpeget af det pågældende SFR et udkast til en tekst, som præsenteres for de øvrige koordinatorer, repræsentanter for Praksisudvalget, Medicinfunktionen i Region Hovedstaden og SFR. SFR sørger for, at relevante overlæger høres med en svarfrist på 1 måned. Når teksten er godkendt i SFR sender redaktøren den til formanden for styregruppen for PKO, som sikrer information af og accept hos relevante instanser i Region Hovedstaden. Den udsendes med PKO-Nyhedsbrevet med et link til sundhed.dk, hvor den placeres ICPC kodet under Praksisinformation. Processen er beskrevet i en særlig procestekst, som i løbet af 2009 forventes implementeret i alle SFR og i PKO. Deltagelse i det fælles netværk for konsulenter. Dette arbejde er et ressortområde for en af praksiskoordinatorerne og er en fortsat driftopgave Regionalisering af forløbsbeskrivelser og vejledninger. Oprydning i gamle tekster, således at Linkportalen og søgefunktionen bliver mere anvendelige. Et koordineret projekt på landsplan. På Region hovedstadens Praksisinformation på ligger flere hundrede forløbsbeskrivelser og vejledninger fra de amter, som nu er sammenlagt i denne region. Flere af de p.t knap 30 PKO-NYT, som er udkommet siden regionsdannelsen, er opdateringer af tidligere amtslige vejledninger. Der er derfor behov for at få slettet de gamle tekster, også fremover efterhånden som nye erstatter de gamle. Der er i vores region lagt op til, at der skal laves en gennemgang af de mange gamle tekster og enten ske en sletning af dem eller deres måske i første omgang blot de tilhørende ICPC koder. Tre af 2

13 praksiskoordinatorerne gennemgår de i alt vejledninger og forløbsbeskrivelser fra hvert af de tidligere Københavns og Frederiksborg amter og H:S mhp at identificere tekster, som fortjener en opdatering og regionalisering. Disse tekster vil så blive lagt til rette for de relevante praksiskonsulentnetværksgrupper. De tre praksiskoordinatorer honoreres hver for 20 timer fra PKOpuljen. Der er desuden nu i regi af DAK-E etableret et arbejde nationalt med oprydning i gamle tekster, hvor man har ansat en koordinator som national tovholder i processen. Ideen er, at det skal blive lettere at finde de relevante tekster vha Linkportalen, og at søgefunktionen på sundhed.dk samtidig kommer til at fungere bedre. Processen er så småt sat i gang, og primo november 2008 afholdes det første møde med DAK-Es koordinator for denne nationale opgave med at rydde op på sundhed.dk. Der er endnu ikke sat et tidsperspektiv for dette arbejde. AD 2: Deltagelse i etablering af en fælles regional Praksisinformationen for PKO, Datakonsulenterne, KvEAP, Medicinfunktionen og Efteruddannelsesvejlederne på sundhed.dk. Det forberedende arbejde er i gang og forventes afsluttet inden for det første halvår af Implementering af pakkeforløb for cancer. Evaluering med tværsektoriel audit. Der vil fortsat være behov for, at PKO bidrager til implementering af pakkeforløbene for cancer. Der skal udarbejdes PKO-NYT med henvisningsvejledninger og etableres en smidig og enkel visitation. PKO vil desuden skulle tage del i udarbejdelse af kurser for regionens praktiserende læger om de pågældende pakkeforløb. DAK-E forventes i samarbejde med IKAS at udarbejde en national auditmodel for pakkeforløb for cancer, som PKO vil skulle tage aktiv del i. Der er i regionen erfaringer med tværsektorielle audits (1;2). Der er p.t. implementeret 6 pakkeforløb for cancer, men mere end 30 forløb er planlagt og skal implementeres, og denne opgaves tidsperspektiv kan ikke fastsættes p.t. Audit af (elektroniske) henvisninger, ambulante notater og epikriser. Kvaliteten af den skriftlige kommunikation mellem primær- og sekundærsektoren vurderes ved en koordineret indsats, hvor den ledende overlæge og den relevante praksiskonsulent gennemgår 15 tilfældigt valgte henvisninger, ambulante notater og epikriser. En fælles skabelon for dette arbejde forventes udarbejdet af PKO i løbet af Afholdelse af disse audits koordineres med hospitalernes tilsvarende interne audits. Optimering af tilgængeligheden mellem sektorerne. Der udarbejdes af Region Hovedstaden en liste over telefonnumre, som kan benyttes af sundhedspersonale, og som er direkte numre til praktiserende læger. Disse lister lægges på hospitalernes intranet. Afdelinger, hvor det findes relevant, etablerer mulighed for subakutte tider som alternativ til akutte indlæggelser og evt mulighed for en second opinion hos en speciallæge. Listen over telefonnumrene til praksis skal - ligesom den liste over kontaktnumre til afdelingerne på regionens hospitaler, som allerede ligger på sundhed.dk - opdateres en gang årligt. Disse telefonlister forventes udsendt/opdateret i løbet af

14 Udvikling af trekant samarbejdet omkring samordningsudvalg. Fx kronisk syge. Bedre udskrivning a la Opfølgende hjemmebesøg. En model for erfaringsopsamling og -udveksling for der sker allerede en del. Projekter udsprunget af initiativer i Samordningsudvalgene kan forhåbentlig afdække behovet for praksiskonsulenter i kommunerne i Region Hovedstaden og demonstrere hvor essentielt dette samarbejde er. AD 3: Projekt sundhedskoordination. Et pilot projekt i samarbejde mellem Glostrup hospital, Albertslund kommune, praksiskonsulenter og lægen i kontaktudvalg om koordination af samarbejdet om kronisk sygdom kunne være inspiration. Der indgår: en fælles visitator, henvisninger med aftalt indhold for KOL og T2DM, som er projektets målgruppe. De konkrete tilbud til borgerne er sundhedsfaglig skole (hospitalets diabetes og KOL skole rykker ud i kommunen og underviser). Der er et ønske om at lave skole på forskellige niveauer og rettet mod forskellige sproggrupper hvilket ikke er muligt med kun én deltagende kommune. Der indgår opfølgende netværksgrupper i kommunalt regi, samt konkret livsstilstilbud (rygeafvænning, træning/rehabilitering/motion). Der indgår også tilbud om patienter lærer patienter a al Stanford. Center for sygdomsforebyggelse er muligvis interesseret i at indgå som evaluator hvis volumen bliver større. Ide: Tværkommunal praksiskonsulent med fokus på sårbare borgere. På vestegnen er der et særligt problem med sårbare borgere, mange kronisk syge og utilstrækkelig søgning til ledig praksis. Der kunne være grundlag for tværkommunal praksiskonsulent, som kunne gå ind i denne opgave, gerne som eksperiment ét år? Indholdet kunne tage udgangspunkt i alle de ideer, som fremkom på møde afholdt af Region Hovedstaden d. 24/ i Ishøj. fx de gratis med udarbejdelse af idekatalog mhp. lær af de andre. Evt inspirationsmøder eller personlig ressourceperson for enkelt læger med vanskeligheder. Der kunne også tænkes afprøvning af nye ideer, som socialrådgiver i praksis? Praksis manager delt mellem flere praksis. Gerne med regionalt bidrag. Afdækning af reelle problemer med at finde egnede praksislokaler. Barriererne er?? En sådan tværgående funktion bør være forankret i den lokale PKO gruppe. Praksiskoordinator sidder i samordningsudvalg og kunne binde aktiviteten sammen med dette vigtige forum. Der skulle måske også være en regional forankring i forvaltningen. Utilsigtede hændelser (UTH). Der har tidligere kørt tre parallelle projekter om UTH ved sektorskift i de amter, som nu er blevet til Region Hovedstaden. Der er p.t. kun ansat en praksisrisikomanager til at modtage og behandle indrapportede utilsigtede hændelser fra almen praksis vedrørende sektorskift. Dette genererer en del merarbejde til analyse og handleplaner i sagsbehandling. Det er uafklaret, hvordan dette honoreres. Reference liste 4

15 1. Lars Rytter, Torben Sejr, Poul Crone, Peter Bechsgaard. Hvilke forbedringer kan opnås ved tværsektoriel audit af patientforløb? (TAP).Resultat fra audit om tarmkræft. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2004;82: Lars Rytter, Torben Sejr. Tværsektoriel audit af hele patientforløb, TAP. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2003;81:

16 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Praksisiplanlægning Kongens Vænge Hillerød Møde i: PKO-styregruppe, underudvalg for timenormering og opsigelses/ansættelsesprocedure Dato: 5.011, 2008 Kl.: Sted: Regionsgården, mødelokale H5 Opgang Blok B Telefon Direkte Web Journal nr.: Dato: 19. juni 2008 Deltagere: Annette Gjerris Erling Birk Madsen Yves Sales Claus Perrild Else Hjortsø Michel Kjeldsen Fraværende: Knud Skagen Referent: Else Hjortsø Feriegodtgørelse: Ved mødets start blev betydningen af honoreringsaftalens indhold vedrørende feriegodtgørelse drøftet. Arbejdsgruppen har forskellig opfattelse af om honorering med den anførte timetakst medfører. at lønnen for de aftalte time betales i 52 eller 48 uger pr. år. Uklarheden skal afklares, men alle parter er enige om, at det var væsentligt at fortsætte drøftelserne om fordelingen. Følgende aftale blev derfor indgået: 1. Problemstillingen vedrørende feriegodtgørelse søges afklaret snarest muligt ved henvendelse til aftalens parter Koncern Praksis ved Eva Simonsen og Praksisudvalget ved Birgitte Alling Møller. 2. Timefordelingen foretages aktuelt ud fra at honoreringen sker i 12 måneder pr. år. Der er forud for mødet udsendt budget beregnet på fordelingen af konsulenttimer og faste udgifter ud fra henholdsvis arbejdsgruppens tidligere forslag samt det er praksiskoordinatorerne fremsendte forud for sidste møde i styregruppen (se bilag).

17 Efter en konkret vurdering blev timefordelingen tilpasset, se nedenfor. Budgettet blev aftalt opdelt på følgende måde: Lønudgifter: Udgifter til koordinatorer og konsulenter beregnet efter honoreringsaftalen Driftsudgifter: Kørsel beregnet efter honoreringsaftalens regler Regionsmøde for PKO Landsmøde for PKO Praksiskoordinatormøde Praksiskoordinator årsmøde Forplejning til møder mellem koordinatorer og konsulenter på de enkelte institutioner Ikke disponerede midler: Merudgifter til allerede disponeret aktivitet Mødeaktivitet ud over de, der er indeholdt i driftsbudgettet Projekter Med ovenstående forudsætninger er arbejdsgruppens forslag til timenormering og fordeling af budget til PKO i Region Hovedstaden som følger: Timefordeling Hospital Koordinatortimer/mdr. Konsulenttimer/mdr. Timer i alt/mdr. BoH HelsH FrsH FrbH AmH GeH HiH HeH BiH GloH HvH RH Psykiatrien* It Billeddiagnostik** Patologi/mikrobiologi*** PKO-nyt/nyhedsbrev 8 8 I alt timer * Se bilag 1 for psykiatriske centre, som skal dækkes af de timer, der er afsat til psykiatrien. Side 2

18 ** 6 timer pr. måned pr. planområde *** 6 timer i planområde syd, byen og midt. 8 timer i planområde nord idet praksiskonsulenten i nord, udover patologi/mikrobiologi, skal varetage klinisk kemi. Budgetforslag Lønbudget: Antal timer i alt pr. måned 858 Måneder pr. år 12 Antal timer pr. år Honorering pr. time takst kr. 832,81 lønudgifter Driftsbudget: Kørsel ifølge honoreringsaftale, 2009 kr. Planlagt aktivitet i alt kr. I alt: kr. Ikke Disponerede midler: Budget afsat til PKO i Udgifter til den foreslåede timenormering (2008) Budget, ikke disponerede midler Det skal bemærkes, at fordelingen af timer til praksiskonsulenter baserer sig på den aktuelle organisering af hospitalssektoren i Region Hovedstaden. I forbindelse med udmøntningen af hospitals- og psykiatriplanen vil afdelinger blive flyttet mellem regionens hospitaler, hvilket kan få konsekvenser for de tildelte timer. Fordelingen skal derfor revurderes årligt og i relation til flytninger. Arbejdsgruppen har derudover 2 forslag som styregruppen bedes forholde sig til: 1. - at virksomhederne og psykiatrien har mulighed for at disponere over afsatte timer også ved vakancer i koordinator- og/ eller konsulentstillinger at styregruppen giver den enkelte virksomhed og psykiatrien mulighed for at anvende frie midler indenfor en ramme på kr. 5.ooo (max x 2 årligt). Anvendelse af midlerne medfører samtidig en forpligtelse til at informere styregruppen om den igangsatte aktivitet. 3. at midler ud over denne ramme altid forud for igangsættelse af en aktivitet skal ansøges i styregruppen. Side 3

19 Bilag 1 Liste over psykiatriske Centre i Region Hovedstadens Psykiatri BUP Center Bispebjerg BUP Center Glostrup BUP Center Hillerød Psykiatrisk Center Amager Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center Bispebjerg Psykiatrisk Center Bornholm Psykiatrisk Center Frederiksberg Psykiatrisk Center Gentofte Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Rigshospitalet Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykoterapeutisk Center Stolpegård Retspsykiatrisk Center Glostrup Side 4

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Årsberetning Praksiskonsulentordningen for Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Hovedstaden April 2010

Årsberetning Praksiskonsulentordningen for Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Hovedstaden April 2010 Årsberetning 2009 Praksiskonsulentordningen for Region Hovedstaden April 2010 Koncern Praksis Årsberetning 2009 Praksiskonsulentordningen for Region Hovedstaden April 2010 Koncern Praksis Årsberetning

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Nærværende aftale er en revideret udgave af den indgåede aftale af 24.10.2012. Ændringer i aftalen vedrører de respondenter, der indgår i undersøgelsen,

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2009 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Herlev Seneste revision 20/9-2010

Herlev Seneste revision 20/9-2010 1 Kommune Furesø Klynge Herlev Seneste revision 20/9-2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\llonger\Fælles - alle klynger\grundskabelon tillægsaftaler2011-2014.doc REGION

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark IT-styregruppen Dato: 13. juli 2007 Journalnr.: - Initialer: TLe Notat vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark Baggrund

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet i Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i i Patientsikkerhed på tværs af sektorer Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Årsrapport 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Vestegnsprojektet - PULS på vestegnen

Vestegnsprojektet - PULS på vestegnen Vestegnsprojektet - PULS på vestegnen 6. oktober 2009 Lars Rytter, Region H, DAK E Vestegnsprojektet Vi har set mange gode projekter m enkelt kommuner og evt 1 kommune + 1 hospital Ide i vestegnsprojektet

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Peter Mandrup Jensen, vicedirektør, Nordsjællands Hospital (formand) (afbud)

Peter Mandrup Jensen, vicedirektør, Nordsjællands Hospital (formand) (afbud) Sekretariat SFR Radiologi REFERAT Møde i: SFR Radiologi Dato: Mandag d. 26. september 2016 Kl.: 8.00 10.00 Sted: Bispebjerg-matriklen, lokale 20D-1-7 Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang bygn. 50 A, plan

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Udkast til godkendelse af Sundhedsudvalget den 2. sep. REGION HOVEDSTDEN HØRSHOLM KOMMUNE xx. xx. xx. (dato indsættes) Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere