SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012"

Transkript

1 1

2 2

3 INDHOLD 1 INDLEDNING SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE BEFORDRINGSGODTGØRELSE REJSEGODTGØRELSE REJSEGODTGØRELSE SATSER REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER SÆRREGLER SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE...14 TURIST CHAUFFØRER DIFFERENCEFRADRAG SKATTEFRI GODTGØRELSE REDUKTION I LØN KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING INDBERETNINGSPLIGT...17 BILAG SATSOVERSIGT...18 Redaktionen er afsluttet den 19. december 2011.

4 1 INDLEDNING Vejledningen er udarbejdet og ajourført på grundlag af cirkulærer fra SKAT samt gældende lovregler og beskriver reglerne fra og med 1. januar 2012 og erstatter tidligere udsendte vejledninger. Vejledningen er som udgangspunkt opbygget på samme måde som vore tidligere vejledninger. Overstiger godtgørelserne ikke de af Skatterådet og de i loven fastsatte satser, er godtgørelserne skattefrie for modtageren. Overstiger godtgørelserne satserne, er hele beløbet skattepligtigt for modtageren som A-indkomst med deraf følgende træk af AM-bidrag og A-skat. I nogle tilfælde kan godtgørelserne opdeles i en skattefri og en skattepligtig del. Som hovedregel er der for udbetalte godtgørelser indberetningspligt over for skattemyndighederne. Vi henviser til side 17. Ud over nærværende pjece kan vi henvise til vores pjece Personalegoder, som kan bestilles eller downloades på 4

5 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE 2 Ligningsrådet afgjorde i efteråret 2001, at reglerne om skattefrie godtgørelser til ulønnede i Ligningslovens 7M ikke kan anvendes for fagforeninger, der er skattepligtige. Andre foreninger kan udbetale skattefrie godtgørelser til ulønnede medlemmer af bestyrelser, udvalg og lignende samt medhjælpere herfor med kr til kontorhold og kr til telefonudgifter uden dokumentation, samt skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse som nævnt i denne pjece. Om yderligere udbetalinger til medlemmer af bestyrelser, udvalg og lignende henvises til vor pjece Medlemsgoder. BEFORDRINGSGODTGØRELSE 3 Forudsætning for udbetaling Arbejdsgiveren/foreningen kan udbetale befordringsgodtgørelse for benyttelse af arbejdstagerens egen bil/motorcykel/cykel til erhvervsmæssig kørsel. Det er dog betinget af, at arbejdsgiveren/foreningen fører kontrol med antallet af kørte kilometer. Firmabil Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, når arbejdsgiveren har stillet firmabil til rådighed for den ansatte. Firmabil hos anden arbejdsgiver Tilsvarende kan der ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, når en anden arbejdsgiver stiller bil til rådighed, og lønmodtageren ikke betaler denne arbejdsgiver fuldt vederlag for kørslen. Gennem flere år har vi - og indtil videre forgæves - søgt skattemyndighedernes fortolkning af fuldt vederlag. Ved forespørgsel til SKAT er det oplyst, at fuldt vederlag ikke nødvendigvis er den skattefrie takst, men at der ikke foreligger en entydig vejledning. 5

6 3.1 Definition af erhvervsmæssig kørsel 1. Befordring mellem sædvanlig bopæl og en arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage. Optællingen af 60 arbejdsdage foretages ved hver udbetaling 12 måneder bagud. 2. Befordring mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver 3. Befordring inden for samme arbejdsplads Eksempel på erhvervsmæssig kørsel: A Hjem - kontor - møde ude i byen - kontor - hjem B Hjem - kontor - møde ude i byen - hjem I eksempel A er kørsel både morgen og aften omfattet af ovenstående punkt 1. I eksempel B er kørsel både morgen og aften omfattet af ovenstående punkt 1, men med hver sin 60-dages regel - der gælder en 60-dages regel for kørslen hjem - kontor og en anden for kørslen mødested - hjem. I begge eksempler er kørslen kontor - møde ude i byen omfattet af punkt 2. Mere end 60 dage til samme arbejdsplads Når antallet af arbejdsdage på samme arbejdsplads overstiger 60 dage inden for de sidste 12 måneder, anses befordring til denne arbejdsplads herefter ikke for erhvervsmæssig kørsel. Afbrydelse af 60 dages reglen Opgørelsen af de 60 dage kan kun afbrydes ved, at der tilbringes mindst 60 dage på en eller flere andre arbejdspladser. Weekender, feriedage, sygedage m.v. medregnes ikke i de 60 dage. 60 dages reglen afbrydes ikke ved, at lønmodtageren flytter til en ny sædvanlig bopæl. Hvis lønmodtagerens kørselsmønster ikke anses omfattet af 60 dages reglen, skal lønmodtageren fremover ikke føre regnskab over 60 dages reglen. SKAT kan dog fremadrettet give pålæg om at føre dette regnskab. 6

7 3.2 Satser Skattefrie satser Der kan fra 1. januar 2012 udbetales kr. 3,80 pr. km for de første km og kr. 2,10 pr. km herudover. Disse satser gælder også kørsel i udlandet km grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver/forening. For erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert og scooter kan der udbetales kr. 0,50 pr. km uanset antallet af kørte kilometer. Faste beløb pr. måned/år Udbetaling af fast månedlig eller årlig befordringsgodtgørelse medregnes som A-indkomst. Godtgørelse for ikke erhvervsmæssig kørsel Hvis arbejdsgiveren udbetaler godtgørelse for kørsel, der ikke skattemæssigt anses for erhvervsmæssig kørsel, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst med træk af A-skat og AM-bidrag. 3.3 Fradrag på selvangivelsen Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler hel eller delvis skattefri kilometergodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, kan der foretages fradrag efter reglerne om befordring mellem hjem og arbejde (Ligningslovens 9C). Dog er lønmodtagere med kundeopsøgende arbejde for mere end én arbejdsgiver samtidig samt få andre erhvervsgrupper, såsom visse musikere, kunstnere, foredragsholdere m.v., som modtager vederlag, der ikke er lønindkomst, typisk honorarer o.l. (hvor der ikke eksisterer et ansættelsesforhold) omfattet af Ligningslovens 9B, hvorfor disse kan foretage fradrag for faktiske udgifter eller efter statens takster som nævnt i punkt 3.2. Fradrag efter Ligningslovens 9C Der kan foretages fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde samt erhvervsmæssig kørsel, hvortil arbejdsgiveren ikke har ydet skattefri godtgørelse. 7

8 Fradraget opgøres pr. dag med udgangspunkt i den samlede daglige kørsel. Januar 31. december km intet fradrag km 2,10 kr. pr. km over 120 km 1,05 kr. pr. km Med virkning fra 1. januar 2004 er der indført et større befordringsfradrag til pendlere med bopæl i en såkaldt udkantskommune, hvilket betyder, at satsen ikke nedsættes til kr. 1,05 pr. km ved kørsel udover 120 km/dag, men forbliver kr. 2,10 pr. km. 3.4 Brobizz Kørsel mellem hjem og arbejde i enten firmabil eller egen bil og samtidig betaling for bropassage er skattefri for medarbejderen. Arbejdsgiverens betaling kan enten ske ved udlån af en brobizz eller ved refusion efter regning. Privat brug af en arbejdsgiverbetalt brobizz er skattepligtig B-indkomst, også selv om kørslen foregår i en firmabil, da udgiften til bropassage ikke er en del af bilens driftsudgifter. 4 REJSEGODTGØRELSE 4.1 Hovedregel Logi Der er fastsat en standardsats for skattefri logigodtgørelse ved rejse i såvel Danmark som udlandet. Det er et krav for udbetalingen, at arbejdsgiveren ikke helt eller delvist har dækket logiudgiften eller har stillet bolig til rådighed, og at rejsen har varet mere end 24 timer. 8

9 Fortæring For at der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse, skal arbejdstageren foretage en rejse, der medfører, at han/hun ikke kan overnatte på sin sædvanlige bopæl, og rejsen skal strække sig over mindst 24 timer. Dette betyder, at der ikke kan udbetales skattefri godtgørelse ved rejse/ møde under 24 timer i såvel Danmark som udlandet, uanset at rejsen måtte være forbundet med overnatning. I forbindelse med rejser under 24 timer kan arbejdsgiveren kun refundere fortæringsudgifter efter regning. 4.2 Undtagelser Samme sted i en længere periode Hvis lønmodtageren udstationeres samme sted i en længere periode, kan der ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse, hvis arbejdsstedet kan antages at have karakter af fast arbejdssted (område). Det er i loven fastsat, at arbejde samme sted i såvel Danmark som i udlandet i indtil 12 måneder ikke betragtes som fast arbejdssted. SKAT har præciseret at medarbejderen anses for at være på rejse, når medarbejderen: er beskæftiget på et midlertidigt arbejdssted er ansat for en tidsbegrænset periode på maksimalt 12 måneder ikke kan overnatte på sin sædvanlige bopæl grundet afstanden og rejsetiden (typisk vil den pågældende skulle kunne være i hjemmet i mindre end 11 timer) Hvis ovennævnte overholdes er medarbejderen berettiget til at modtage skattefri rejsegodtgørelse eller tage fradrag for sine udgifter til kost og logi på rejsen. SKAT præciserer, at arbejdsgiverne ikke kan omgå regelsættet ved at ansætte medarbejdere på flere på hinanden følgende årskontrakter. Hvis kontrakten indeholder en generel mulighed for forlængelse, kan arbejdsstedet ikke anses for midlertidigt, hvorfor regelsættet ikke kan anvendes. 9

10 Eksempler på hvornår/hvornår ikke: Hvis medarbejderen arbejder på et fast arbejdssted, kan der efter SKAT s vurdering aldrig blive tale om at være på rejse, og dermed kan der ikke udbetales godtgørelse/foretages fradrag for rejseudgifter. Dette selvom ovennævnte tidsangivelse i hjemmet ikke kan overholdes. Hvis medarbejderen midlertidigt udsendes midlertidigt (f.eks. i 6 måneder) til arbejdsgiverens filial i den anden ende af landet, vil medarbejderen anses for at være på rejse, og der kan derfor udbetales godtgørelse/foretages fradrag. Det er vigtigt at få fastslået om der er tale om et midlertidigt arbejdssted eller ej, samt om afstanden mellem det midlertidige arbejdssted og hjemmet og transporttiden ikke muliggør overnatning i hjemmet. Logigodtgørelsen er ikke omfattet af ovennævnte tidsbegrænsningsregel. Betalte udgifter Godtgørelse til dækning af fortæring og logi kan ikke udbetales skattefrit, hvis arbejdsgiveren helt eller delvist dækker udgifterne hertil som udlæg efter regning eller stiller dette til rådighed. Der vil dog altid kunne udbetales 25% af den maksimale fortæringsgodtgørelse, selvom arbejdsgiveren helt eller delvist dækker udgifterne hertil. Reduktion i fortæringssatsen Er f.eks. morgenmad inkluderet i logiudgiften, som er betalt af arbejdsgiveren, anses morgenmaden ikke for dækket som udlæg efter regning, men der skal ske reduktion i fortæringssatsen, jfr. punkt Højere satser end statens satser Udbetaler arbejdsgiveren godtgørelse med højere takst end statens takster, bliver hele godtgørelsen A-indkomst for modtageren, som herefter kan foretage fradrag i den skattepligtige indkomst som ligningsmæssigt fradrag (bundfradrag kr ). Godtgørelsen kan dog opdeles i en skattefri og skattepligtig del, såfremt arbejdsgiveren har anset beløbet, der overstiger satserne, for løn i relation til træk af AM-bidrag og A-skat. 10

11 REJSEGODTGØRELSE SATSER 5 Betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse findes i punkt 4, mens reglerne for reduktion i dette punkts satser findes i punkt 6. Udbetales der mere end de maksimale satser, kan godtgørelsen som nævnt i punkt 4.3 opdeles i en skattefri og en skattepligtig del. Af den skattepligtige del trækkes AM-bidrag og A-skat. Der er en fælles sats for såvel Danmark som udlandet og nedenfor har vi beskrevet godtgørelsesmulighederne for henholdsvis Danmark og udlandet. 5.1 Danmark Rejse uden overnatning Ved rejse uden overnatning kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse og den ansattes udgifter forbundet med rejsen kan kun refunderes efter regning. Rejse (over 24 timer) med overnatning Til logi kan arbejdsgiveren skattefrit udbetale kr. 195,00 pr. overnatning. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren ikke stiller logi til rådighed eller har dækket udgifterne hertil helt eller delvist efter regning. Reglen omfatter dog ikke personer med tjeneste på skibe og luftfartøjer samt fartøjer, som anvendes i tilknytning til efterforskning/udvikling af naturforekomster. Til fortæring kan arbejdsgiveren skattefrit udbetale kr. 455,00 pr. døgn samt kr. 18,96 pr. påbegyndt time herudover. Eksempelvis vil der ved en rejse på 30 timer kunne udbetales kr. 455,00 (et døgn) samt kr. 113,76 (6 timer á kr. 18,96) i alt kr. 568,76. Det skal bemærkes, at det er et krav, at rejsen strækker sig over 24 timer, før der kan udbetales skattefri fortæringsgodtgørelse. 11

12 Rejse med overnatning samme sted i mere end 12 måneder Hvis der arbejdes på samme arbejdsplads i mere end 12 måneder, kan der kun udbetales skattefri fortæringsgodtgørelse for de første 12 måneder. Som hovedregel starter en ny 12 måneders periode ved skift af arbejdsplads, således at muligheden for udbetaling af skattefri godtgørelse genoptages. Et arbejdsskift anses for foretaget, når der skiftes til en ny arbejdsplads mindst 8 km fra den tidligere arbejdsplads når der skiftes til et andet arbejdsprojekt ved arbejdsgiverskifte når tilbagevenden til et arbejdssted ikke var påregnelig, og det er en betingelse for arbejdsskifte, at der er forløbet 20 arbejdsdage, siden den pågældende sidst har været på arbejdsstedet 5.2 Udlandet inkl. Færøerne og Grønland Hvis arbejdsgiveren afholder alle lønmodtagerens udgifter efter regning, kan der ved rejse med overnatning over 24 timer skattefrit udbetales op til 25% af fortæringssatsen. Der kan ikke samtidig udbetales andre skattefrie godtgørelser. Rejse uden overnatning Ved rejse uden overnatning kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse og den ansattes udgifter forbundet med rejsen kan kun refunderes efter regning. Rejse (over 24 timer) med overnatning Ved rejse med overnatning i udlandet gælder samme regler vedrørende logi og fortæring som nævnt under Danmark (punkt 5.1) og der kan i 2012 udbetales kr. 455,00 pr. døgn. Rejse med overnatning samme sted i mere end 12 måneder Samme regler som nævnt under Danmark (punkt 5.1). 12

13 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER Danmark, Færøerne, Grønland og udlandet Rejse uden overnatning Ved rejse uden overnatning kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse, hvorfor reduktion ikke kommer på tale. Rejse (over 24 timer) med overnatning - fri fortæring Såfremt der på rejsen modtages hel eller delvis fri fortæring, skal der ske reduktion i de under punkt 5 nævnte godtgørelser med henholdsvis 15% (morgenmad), 30% (frokost) og 30% (aftensmad) af døgnsatsen. Der skal også ske reduktion, hvis fortæring er stillet til rådighed mod delvis betaling. F.eks. køb af mad i kantine med lave priser. Såfremt der på rejsen modtages fri fortæring, kan der altid skattefrit udbetales 25% af fortæringssatsen til brug for småfornødenheder. Bestemmelsen af reduktion i fortæringssatsen kan illustreres ved følgende eksempel: Total rejsetid inkl. mødetid: 28 timer. Under rejsen er ydet fri fortæring (1 morgenmad, 2 x frokost og 1 x aftensmad). Dag 1, maksimal døgnsats (24 timer) Kr. 455,00 Fradrag for et døgns fortæring (75%) Kr. -341,25 Skattefri godtgørelse til småfornødenheder et døgn Kr. 113,75 Dag 2, tilsluttende rejsedag, døgnsats Kr. 455,00 Reduktion for frokost (30% af kr. 455,00) Kr. -136,50 Døgnsats efter reduktion Kr. 318,50 Heraf timesats 4/24 Kr. 53,08 Maksimal skattefri godtgørelse Kr. 166,83 13

14 Det er vor opfattelse, at den tidligere beregning er i overensstemmelse med gældende regler, men vi er dog bekendt med, at skattemyndighederne kan have en anden opfattelse af fortolkningen af reduktionsreglerne, således at der kun kan udbetales 25% af (28/24 af kr. 455,00) eller kr. 132,71. 7 SÆRREGLER FOR SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE OG TURIST- CHAUFFØRER I Ligningslovens 9A, stk. 2 og stk. 8 er nævnt ovenstående erhvervsgrupper, for hvem der gælder særlige regler vedrørende skattefri rejsegodtgørelse. 7.1 Selvstændigt erhvervsdrivende Selvstændigt erhvervsdrivende kan ved rejser i Danmark og udlandet, i stedet for fradrag for de dokumenterede faktiske rejseudgifter, foretage fradrag for med de under punkt 5 nævnte satser. Fradraget kan alternativt foretages med de satser, der gælder for godtgørelser til lønmodtagere i de pågældende erhverv. I så fald kan fradraget maksimalt udgøre kr Selvstændigt erhvervsdrivende er også omfattet af reglerne om reduktion for fri kost på rejsen, jfr. punkt Turistchauffører Rejse med overnatning i Danmark Ved rejse med overnatning i Danmark kan der udbetales en skattefri godtgørelse på kr. 75,00 pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time herudover. Rejse med overnatning i udlandet Ved rejse med overnatning i udlandet kan der udbetales en skattefri godtgørelse på kr. 150,00 pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time herudover. 14

15 DIFFERENCEFRADRAG 8 I Ligningslovens 9A, stk. 7 er anført at såfremt der ikke udbetales skattefri godtgørelse, eller der udbetales en lavere godtgørelse end det maksimale, og betingelserne ellers er opfyldt, vil lønmodtageren uden dokumentation kunne fratrække det manglende beløb på selvangivelsen som ligningsmæssigt fradrag at lønmodtagere ved rejse i Danmark og udlandet som ligningsmæssigt fradrag kan fratrække 25%-godtgørelsen, selvom arbejdsgiveren afholder alle udgifter efter regning I begge tilfælde gælder fra 1. januar 2010, at lønmodtageren maksimalt kan fratrække kr Det skal bemærkes, at Landsskatteretten har anlagt en skærpet praksis for, hvornår man er på rejse, når der begæres differencefradrag. Det er specielt antal daglige arbejdstimer og afstanden mellem hjem og arbejdssted, der har indflydelse herpå. Som udgangspunkt gælder 11-timers reglen ikke i relation til ophold i hjemmet. Der skal foretages en konkret vurdering af samtlige forhold til afklaring af, om rejsebegrebet er opfyldt. 15

16 9 SKATTEFRI GODTGØRELSE REDUKTION I LØN Hvis der er aftalt en given løn, kan der ikke foretages tilbageregning, således at skattefrie godtgørelser løbende modregnes i den aftalte løn. Aftale om lønnedgang kombineret med udbetaling af skattefrie godtgørelser er dog mulig og godtgørelser kan udbetales skattefrit ud over den aftalte løn. 10 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING Skatteministeren og domstolene har præciseret kravene til arbejdsgiverens dokumentation ved udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse eller befordringsgodtgørelse. Kravene i forbindelse med udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er, at bogføringsbilaget indeholder følgende oplysninger: 1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer 2. Rejsens erhvervsmæssige formål 3. Rejsens start- og sluttidspunkt 4. Rejsens mål med eventuelle delmål 5. De anvendte satser 6. Beregning af rejsegodtgørelsen Kravene i forbindelse med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse er, at bogføringsbilaget indeholder følgende oplysninger: 1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer 2. Angivelse (f.eks. ved oplyse af bilens registreringsnummer) af om egen bil er benyttet til transporten 3. Kørslens erhvervsmæssige formål 16

17 4. Dato for kørslen 5. Kørslens mål med oplysning om eventuelle delmål 6. Angivelse af antal kørte kilometer 7. De anvendte satser 8. Udregning af den skattefrie befordringsgodtgørelse Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at ovennævnte regler overholdes, samt at arbejdsgiveren har en forretningsgang, som sikrer, at ovennævnte bogføringsbilag kontrolleres. Domspraksis viser vigtigheden af, at arbejdsgiverne kontrollerer bilagene inden udbetaling. I et tilfælde fik alle medarbejdere udbetalt kørselsgodtgørelse for det samme antal kilometer uanset afstanden mellem deres bopæl og den midlertidige arbejdsplads. Bilagene blev udfyldt af en afdelingsleder, hvorefter de enkelte medarbejdere underskrev. I et andet tilfælde var kørslernes destination bl.a. oplistet som Jylland, Ishøj og Tåstrup, og på dette grundlag, som arbejdsgiveren havde accepteret, var der udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. I begge tilfælde fik medarbejderne konverteret den skattefrie godtgørelse til skattepligtig personlig indkomst og blev i stedet tilkendt et skønsmæssigt almindeligt befordringsfradrag. INDBERETNINGSPLIGT 11 Hovedregel Arbejdsgiveren har indberetningspligt via e-indkomst i felt 48. Undtagelse Skattefrie godtgørelser, som beskrevet under punkt 2, til ulønnende medlemmer af bestyrelser, udvalg og lignende udbetalt efter reglerne i ligningslovens 7M skal ikke indberettes. Der er dog pligt til at føre regnskab over udbetalinger til hver person, således at dette på forespørgsel kan oplyses skattemyndighederne. 17

18 BILAG SATSOVERSIGT Rejsegodtgørelse i Danmark Rejse med overnatning Logi pr. døgn 195,00 195,00 Fortæring pr. døgn 455,00 455,00 Fortæring pr. time 18,96 18,96 25%-godtgørelse pr. døgn 113,75 113,75 25%-godtgørelse pr. time 4,74 4,74 Rejsegodtgørelse i udlandet som for Danmark Reduktion ved fri eller delvis fri fortæring Morgenmad 15% 68,25 68,25 Frokost 30% 136,50 136,50 Aftensmad 30% 136,50 136,50 Befordringsgodtgørelse Egen bil og motorcykel kilometer 3,67 3,80 > kilometer 2,00 2,10 Cykel, knallert og scooter 0,49 0,50 Befordringsfradrag daglig transport 0-24 kilometer kilometer 2,00 2,10 >120 kilometer 1,00 1,05 18

19

20 København Skagensgade Tåstrup T: Odense Magnoliavej 12 B 5250 Odense SV T: Aarhus Stenvej Højbjerg T:

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde

Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 71 Offentligt Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri 1 Gyldighedsområde 1. Nærværende hovedoverenskomst

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v.

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Forord Desværre oplever Danske Fodbolddommere fra tid til anden, at et medlem kontakter os, fordi

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere