SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012"

Transkript

1 1

2 2

3 INDHOLD 1 INDLEDNING SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE BEFORDRINGSGODTGØRELSE REJSEGODTGØRELSE REJSEGODTGØRELSE SATSER REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER SÆRREGLER SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE...14 TURIST CHAUFFØRER DIFFERENCEFRADRAG SKATTEFRI GODTGØRELSE REDUKTION I LØN KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING INDBERETNINGSPLIGT...17 BILAG SATSOVERSIGT...18 Redaktionen er afsluttet den 19. december 2011.

4 1 INDLEDNING Vejledningen er udarbejdet og ajourført på grundlag af cirkulærer fra SKAT samt gældende lovregler og beskriver reglerne fra og med 1. januar 2012 og erstatter tidligere udsendte vejledninger. Vejledningen er som udgangspunkt opbygget på samme måde som vore tidligere vejledninger. Overstiger godtgørelserne ikke de af Skatterådet og de i loven fastsatte satser, er godtgørelserne skattefrie for modtageren. Overstiger godtgørelserne satserne, er hele beløbet skattepligtigt for modtageren som A-indkomst med deraf følgende træk af AM-bidrag og A-skat. I nogle tilfælde kan godtgørelserne opdeles i en skattefri og en skattepligtig del. Som hovedregel er der for udbetalte godtgørelser indberetningspligt over for skattemyndighederne. Vi henviser til side 17. Ud over nærværende pjece kan vi henvise til vores pjece Personalegoder, som kan bestilles eller downloades på 4

5 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE 2 Ligningsrådet afgjorde i efteråret 2001, at reglerne om skattefrie godtgørelser til ulønnede i Ligningslovens 7M ikke kan anvendes for fagforeninger, der er skattepligtige. Andre foreninger kan udbetale skattefrie godtgørelser til ulønnede medlemmer af bestyrelser, udvalg og lignende samt medhjælpere herfor med kr til kontorhold og kr til telefonudgifter uden dokumentation, samt skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse som nævnt i denne pjece. Om yderligere udbetalinger til medlemmer af bestyrelser, udvalg og lignende henvises til vor pjece Medlemsgoder. BEFORDRINGSGODTGØRELSE 3 Forudsætning for udbetaling Arbejdsgiveren/foreningen kan udbetale befordringsgodtgørelse for benyttelse af arbejdstagerens egen bil/motorcykel/cykel til erhvervsmæssig kørsel. Det er dog betinget af, at arbejdsgiveren/foreningen fører kontrol med antallet af kørte kilometer. Firmabil Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, når arbejdsgiveren har stillet firmabil til rådighed for den ansatte. Firmabil hos anden arbejdsgiver Tilsvarende kan der ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, når en anden arbejdsgiver stiller bil til rådighed, og lønmodtageren ikke betaler denne arbejdsgiver fuldt vederlag for kørslen. Gennem flere år har vi - og indtil videre forgæves - søgt skattemyndighedernes fortolkning af fuldt vederlag. Ved forespørgsel til SKAT er det oplyst, at fuldt vederlag ikke nødvendigvis er den skattefrie takst, men at der ikke foreligger en entydig vejledning. 5

6 3.1 Definition af erhvervsmæssig kørsel 1. Befordring mellem sædvanlig bopæl og en arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage. Optællingen af 60 arbejdsdage foretages ved hver udbetaling 12 måneder bagud. 2. Befordring mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver 3. Befordring inden for samme arbejdsplads Eksempel på erhvervsmæssig kørsel: A Hjem - kontor - møde ude i byen - kontor - hjem B Hjem - kontor - møde ude i byen - hjem I eksempel A er kørsel både morgen og aften omfattet af ovenstående punkt 1. I eksempel B er kørsel både morgen og aften omfattet af ovenstående punkt 1, men med hver sin 60-dages regel - der gælder en 60-dages regel for kørslen hjem - kontor og en anden for kørslen mødested - hjem. I begge eksempler er kørslen kontor - møde ude i byen omfattet af punkt 2. Mere end 60 dage til samme arbejdsplads Når antallet af arbejdsdage på samme arbejdsplads overstiger 60 dage inden for de sidste 12 måneder, anses befordring til denne arbejdsplads herefter ikke for erhvervsmæssig kørsel. Afbrydelse af 60 dages reglen Opgørelsen af de 60 dage kan kun afbrydes ved, at der tilbringes mindst 60 dage på en eller flere andre arbejdspladser. Weekender, feriedage, sygedage m.v. medregnes ikke i de 60 dage. 60 dages reglen afbrydes ikke ved, at lønmodtageren flytter til en ny sædvanlig bopæl. Hvis lønmodtagerens kørselsmønster ikke anses omfattet af 60 dages reglen, skal lønmodtageren fremover ikke føre regnskab over 60 dages reglen. SKAT kan dog fremadrettet give pålæg om at føre dette regnskab. 6

7 3.2 Satser Skattefrie satser Der kan fra 1. januar 2012 udbetales kr. 3,80 pr. km for de første km og kr. 2,10 pr. km herudover. Disse satser gælder også kørsel i udlandet km grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver/forening. For erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert og scooter kan der udbetales kr. 0,50 pr. km uanset antallet af kørte kilometer. Faste beløb pr. måned/år Udbetaling af fast månedlig eller årlig befordringsgodtgørelse medregnes som A-indkomst. Godtgørelse for ikke erhvervsmæssig kørsel Hvis arbejdsgiveren udbetaler godtgørelse for kørsel, der ikke skattemæssigt anses for erhvervsmæssig kørsel, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst med træk af A-skat og AM-bidrag. 3.3 Fradrag på selvangivelsen Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler hel eller delvis skattefri kilometergodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, kan der foretages fradrag efter reglerne om befordring mellem hjem og arbejde (Ligningslovens 9C). Dog er lønmodtagere med kundeopsøgende arbejde for mere end én arbejdsgiver samtidig samt få andre erhvervsgrupper, såsom visse musikere, kunstnere, foredragsholdere m.v., som modtager vederlag, der ikke er lønindkomst, typisk honorarer o.l. (hvor der ikke eksisterer et ansættelsesforhold) omfattet af Ligningslovens 9B, hvorfor disse kan foretage fradrag for faktiske udgifter eller efter statens takster som nævnt i punkt 3.2. Fradrag efter Ligningslovens 9C Der kan foretages fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde samt erhvervsmæssig kørsel, hvortil arbejdsgiveren ikke har ydet skattefri godtgørelse. 7

8 Fradraget opgøres pr. dag med udgangspunkt i den samlede daglige kørsel. Januar 31. december km intet fradrag km 2,10 kr. pr. km over 120 km 1,05 kr. pr. km Med virkning fra 1. januar 2004 er der indført et større befordringsfradrag til pendlere med bopæl i en såkaldt udkantskommune, hvilket betyder, at satsen ikke nedsættes til kr. 1,05 pr. km ved kørsel udover 120 km/dag, men forbliver kr. 2,10 pr. km. 3.4 Brobizz Kørsel mellem hjem og arbejde i enten firmabil eller egen bil og samtidig betaling for bropassage er skattefri for medarbejderen. Arbejdsgiverens betaling kan enten ske ved udlån af en brobizz eller ved refusion efter regning. Privat brug af en arbejdsgiverbetalt brobizz er skattepligtig B-indkomst, også selv om kørslen foregår i en firmabil, da udgiften til bropassage ikke er en del af bilens driftsudgifter. 4 REJSEGODTGØRELSE 4.1 Hovedregel Logi Der er fastsat en standardsats for skattefri logigodtgørelse ved rejse i såvel Danmark som udlandet. Det er et krav for udbetalingen, at arbejdsgiveren ikke helt eller delvist har dækket logiudgiften eller har stillet bolig til rådighed, og at rejsen har varet mere end 24 timer. 8

9 Fortæring For at der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse, skal arbejdstageren foretage en rejse, der medfører, at han/hun ikke kan overnatte på sin sædvanlige bopæl, og rejsen skal strække sig over mindst 24 timer. Dette betyder, at der ikke kan udbetales skattefri godtgørelse ved rejse/ møde under 24 timer i såvel Danmark som udlandet, uanset at rejsen måtte være forbundet med overnatning. I forbindelse med rejser under 24 timer kan arbejdsgiveren kun refundere fortæringsudgifter efter regning. 4.2 Undtagelser Samme sted i en længere periode Hvis lønmodtageren udstationeres samme sted i en længere periode, kan der ikke udbetales skattefri rejsegodtgørelse, hvis arbejdsstedet kan antages at have karakter af fast arbejdssted (område). Det er i loven fastsat, at arbejde samme sted i såvel Danmark som i udlandet i indtil 12 måneder ikke betragtes som fast arbejdssted. SKAT har præciseret at medarbejderen anses for at være på rejse, når medarbejderen: er beskæftiget på et midlertidigt arbejdssted er ansat for en tidsbegrænset periode på maksimalt 12 måneder ikke kan overnatte på sin sædvanlige bopæl grundet afstanden og rejsetiden (typisk vil den pågældende skulle kunne være i hjemmet i mindre end 11 timer) Hvis ovennævnte overholdes er medarbejderen berettiget til at modtage skattefri rejsegodtgørelse eller tage fradrag for sine udgifter til kost og logi på rejsen. SKAT præciserer, at arbejdsgiverne ikke kan omgå regelsættet ved at ansætte medarbejdere på flere på hinanden følgende årskontrakter. Hvis kontrakten indeholder en generel mulighed for forlængelse, kan arbejdsstedet ikke anses for midlertidigt, hvorfor regelsættet ikke kan anvendes. 9

10 Eksempler på hvornår/hvornår ikke: Hvis medarbejderen arbejder på et fast arbejdssted, kan der efter SKAT s vurdering aldrig blive tale om at være på rejse, og dermed kan der ikke udbetales godtgørelse/foretages fradrag for rejseudgifter. Dette selvom ovennævnte tidsangivelse i hjemmet ikke kan overholdes. Hvis medarbejderen midlertidigt udsendes midlertidigt (f.eks. i 6 måneder) til arbejdsgiverens filial i den anden ende af landet, vil medarbejderen anses for at være på rejse, og der kan derfor udbetales godtgørelse/foretages fradrag. Det er vigtigt at få fastslået om der er tale om et midlertidigt arbejdssted eller ej, samt om afstanden mellem det midlertidige arbejdssted og hjemmet og transporttiden ikke muliggør overnatning i hjemmet. Logigodtgørelsen er ikke omfattet af ovennævnte tidsbegrænsningsregel. Betalte udgifter Godtgørelse til dækning af fortæring og logi kan ikke udbetales skattefrit, hvis arbejdsgiveren helt eller delvist dækker udgifterne hertil som udlæg efter regning eller stiller dette til rådighed. Der vil dog altid kunne udbetales 25% af den maksimale fortæringsgodtgørelse, selvom arbejdsgiveren helt eller delvist dækker udgifterne hertil. Reduktion i fortæringssatsen Er f.eks. morgenmad inkluderet i logiudgiften, som er betalt af arbejdsgiveren, anses morgenmaden ikke for dækket som udlæg efter regning, men der skal ske reduktion i fortæringssatsen, jfr. punkt Højere satser end statens satser Udbetaler arbejdsgiveren godtgørelse med højere takst end statens takster, bliver hele godtgørelsen A-indkomst for modtageren, som herefter kan foretage fradrag i den skattepligtige indkomst som ligningsmæssigt fradrag (bundfradrag kr ). Godtgørelsen kan dog opdeles i en skattefri og skattepligtig del, såfremt arbejdsgiveren har anset beløbet, der overstiger satserne, for løn i relation til træk af AM-bidrag og A-skat. 10

11 REJSEGODTGØRELSE SATSER 5 Betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse findes i punkt 4, mens reglerne for reduktion i dette punkts satser findes i punkt 6. Udbetales der mere end de maksimale satser, kan godtgørelsen som nævnt i punkt 4.3 opdeles i en skattefri og en skattepligtig del. Af den skattepligtige del trækkes AM-bidrag og A-skat. Der er en fælles sats for såvel Danmark som udlandet og nedenfor har vi beskrevet godtgørelsesmulighederne for henholdsvis Danmark og udlandet. 5.1 Danmark Rejse uden overnatning Ved rejse uden overnatning kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse og den ansattes udgifter forbundet med rejsen kan kun refunderes efter regning. Rejse (over 24 timer) med overnatning Til logi kan arbejdsgiveren skattefrit udbetale kr. 195,00 pr. overnatning. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren ikke stiller logi til rådighed eller har dækket udgifterne hertil helt eller delvist efter regning. Reglen omfatter dog ikke personer med tjeneste på skibe og luftfartøjer samt fartøjer, som anvendes i tilknytning til efterforskning/udvikling af naturforekomster. Til fortæring kan arbejdsgiveren skattefrit udbetale kr. 455,00 pr. døgn samt kr. 18,96 pr. påbegyndt time herudover. Eksempelvis vil der ved en rejse på 30 timer kunne udbetales kr. 455,00 (et døgn) samt kr. 113,76 (6 timer á kr. 18,96) i alt kr. 568,76. Det skal bemærkes, at det er et krav, at rejsen strækker sig over 24 timer, før der kan udbetales skattefri fortæringsgodtgørelse. 11

12 Rejse med overnatning samme sted i mere end 12 måneder Hvis der arbejdes på samme arbejdsplads i mere end 12 måneder, kan der kun udbetales skattefri fortæringsgodtgørelse for de første 12 måneder. Som hovedregel starter en ny 12 måneders periode ved skift af arbejdsplads, således at muligheden for udbetaling af skattefri godtgørelse genoptages. Et arbejdsskift anses for foretaget, når der skiftes til en ny arbejdsplads mindst 8 km fra den tidligere arbejdsplads når der skiftes til et andet arbejdsprojekt ved arbejdsgiverskifte når tilbagevenden til et arbejdssted ikke var påregnelig, og det er en betingelse for arbejdsskifte, at der er forløbet 20 arbejdsdage, siden den pågældende sidst har været på arbejdsstedet 5.2 Udlandet inkl. Færøerne og Grønland Hvis arbejdsgiveren afholder alle lønmodtagerens udgifter efter regning, kan der ved rejse med overnatning over 24 timer skattefrit udbetales op til 25% af fortæringssatsen. Der kan ikke samtidig udbetales andre skattefrie godtgørelser. Rejse uden overnatning Ved rejse uden overnatning kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse og den ansattes udgifter forbundet med rejsen kan kun refunderes efter regning. Rejse (over 24 timer) med overnatning Ved rejse med overnatning i udlandet gælder samme regler vedrørende logi og fortæring som nævnt under Danmark (punkt 5.1) og der kan i 2012 udbetales kr. 455,00 pr. døgn. Rejse med overnatning samme sted i mere end 12 måneder Samme regler som nævnt under Danmark (punkt 5.1). 12

13 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER Danmark, Færøerne, Grønland og udlandet Rejse uden overnatning Ved rejse uden overnatning kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse, hvorfor reduktion ikke kommer på tale. Rejse (over 24 timer) med overnatning - fri fortæring Såfremt der på rejsen modtages hel eller delvis fri fortæring, skal der ske reduktion i de under punkt 5 nævnte godtgørelser med henholdsvis 15% (morgenmad), 30% (frokost) og 30% (aftensmad) af døgnsatsen. Der skal også ske reduktion, hvis fortæring er stillet til rådighed mod delvis betaling. F.eks. køb af mad i kantine med lave priser. Såfremt der på rejsen modtages fri fortæring, kan der altid skattefrit udbetales 25% af fortæringssatsen til brug for småfornødenheder. Bestemmelsen af reduktion i fortæringssatsen kan illustreres ved følgende eksempel: Total rejsetid inkl. mødetid: 28 timer. Under rejsen er ydet fri fortæring (1 morgenmad, 2 x frokost og 1 x aftensmad). Dag 1, maksimal døgnsats (24 timer) Kr. 455,00 Fradrag for et døgns fortæring (75%) Kr. -341,25 Skattefri godtgørelse til småfornødenheder et døgn Kr. 113,75 Dag 2, tilsluttende rejsedag, døgnsats Kr. 455,00 Reduktion for frokost (30% af kr. 455,00) Kr. -136,50 Døgnsats efter reduktion Kr. 318,50 Heraf timesats 4/24 Kr. 53,08 Maksimal skattefri godtgørelse Kr. 166,83 13

14 Det er vor opfattelse, at den tidligere beregning er i overensstemmelse med gældende regler, men vi er dog bekendt med, at skattemyndighederne kan have en anden opfattelse af fortolkningen af reduktionsreglerne, således at der kun kan udbetales 25% af (28/24 af kr. 455,00) eller kr. 132,71. 7 SÆRREGLER FOR SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE OG TURIST- CHAUFFØRER I Ligningslovens 9A, stk. 2 og stk. 8 er nævnt ovenstående erhvervsgrupper, for hvem der gælder særlige regler vedrørende skattefri rejsegodtgørelse. 7.1 Selvstændigt erhvervsdrivende Selvstændigt erhvervsdrivende kan ved rejser i Danmark og udlandet, i stedet for fradrag for de dokumenterede faktiske rejseudgifter, foretage fradrag for med de under punkt 5 nævnte satser. Fradraget kan alternativt foretages med de satser, der gælder for godtgørelser til lønmodtagere i de pågældende erhverv. I så fald kan fradraget maksimalt udgøre kr Selvstændigt erhvervsdrivende er også omfattet af reglerne om reduktion for fri kost på rejsen, jfr. punkt Turistchauffører Rejse med overnatning i Danmark Ved rejse med overnatning i Danmark kan der udbetales en skattefri godtgørelse på kr. 75,00 pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time herudover. Rejse med overnatning i udlandet Ved rejse med overnatning i udlandet kan der udbetales en skattefri godtgørelse på kr. 150,00 pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time herudover. 14

15 DIFFERENCEFRADRAG 8 I Ligningslovens 9A, stk. 7 er anført at såfremt der ikke udbetales skattefri godtgørelse, eller der udbetales en lavere godtgørelse end det maksimale, og betingelserne ellers er opfyldt, vil lønmodtageren uden dokumentation kunne fratrække det manglende beløb på selvangivelsen som ligningsmæssigt fradrag at lønmodtagere ved rejse i Danmark og udlandet som ligningsmæssigt fradrag kan fratrække 25%-godtgørelsen, selvom arbejdsgiveren afholder alle udgifter efter regning I begge tilfælde gælder fra 1. januar 2010, at lønmodtageren maksimalt kan fratrække kr Det skal bemærkes, at Landsskatteretten har anlagt en skærpet praksis for, hvornår man er på rejse, når der begæres differencefradrag. Det er specielt antal daglige arbejdstimer og afstanden mellem hjem og arbejdssted, der har indflydelse herpå. Som udgangspunkt gælder 11-timers reglen ikke i relation til ophold i hjemmet. Der skal foretages en konkret vurdering af samtlige forhold til afklaring af, om rejsebegrebet er opfyldt. 15

16 9 SKATTEFRI GODTGØRELSE REDUKTION I LØN Hvis der er aftalt en given løn, kan der ikke foretages tilbageregning, således at skattefrie godtgørelser løbende modregnes i den aftalte løn. Aftale om lønnedgang kombineret med udbetaling af skattefrie godtgørelser er dog mulig og godtgørelser kan udbetales skattefrit ud over den aftalte løn. 10 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING Skatteministeren og domstolene har præciseret kravene til arbejdsgiverens dokumentation ved udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse eller befordringsgodtgørelse. Kravene i forbindelse med udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er, at bogføringsbilaget indeholder følgende oplysninger: 1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer 2. Rejsens erhvervsmæssige formål 3. Rejsens start- og sluttidspunkt 4. Rejsens mål med eventuelle delmål 5. De anvendte satser 6. Beregning af rejsegodtgørelsen Kravene i forbindelse med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse er, at bogføringsbilaget indeholder følgende oplysninger: 1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer 2. Angivelse (f.eks. ved oplyse af bilens registreringsnummer) af om egen bil er benyttet til transporten 3. Kørslens erhvervsmæssige formål 16

17 4. Dato for kørslen 5. Kørslens mål med oplysning om eventuelle delmål 6. Angivelse af antal kørte kilometer 7. De anvendte satser 8. Udregning af den skattefrie befordringsgodtgørelse Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at ovennævnte regler overholdes, samt at arbejdsgiveren har en forretningsgang, som sikrer, at ovennævnte bogføringsbilag kontrolleres. Domspraksis viser vigtigheden af, at arbejdsgiverne kontrollerer bilagene inden udbetaling. I et tilfælde fik alle medarbejdere udbetalt kørselsgodtgørelse for det samme antal kilometer uanset afstanden mellem deres bopæl og den midlertidige arbejdsplads. Bilagene blev udfyldt af en afdelingsleder, hvorefter de enkelte medarbejdere underskrev. I et andet tilfælde var kørslernes destination bl.a. oplistet som Jylland, Ishøj og Tåstrup, og på dette grundlag, som arbejdsgiveren havde accepteret, var der udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. I begge tilfælde fik medarbejderne konverteret den skattefrie godtgørelse til skattepligtig personlig indkomst og blev i stedet tilkendt et skønsmæssigt almindeligt befordringsfradrag. INDBERETNINGSPLIGT 11 Hovedregel Arbejdsgiveren har indberetningspligt via e-indkomst i felt 48. Undtagelse Skattefrie godtgørelser, som beskrevet under punkt 2, til ulønnende medlemmer af bestyrelser, udvalg og lignende udbetalt efter reglerne i ligningslovens 7M skal ikke indberettes. Der er dog pligt til at føre regnskab over udbetalinger til hver person, således at dette på forespørgsel kan oplyses skattemyndighederne. 17

18 BILAG SATSOVERSIGT Rejsegodtgørelse i Danmark Rejse med overnatning Logi pr. døgn 195,00 195,00 Fortæring pr. døgn 455,00 455,00 Fortæring pr. time 18,96 18,96 25%-godtgørelse pr. døgn 113,75 113,75 25%-godtgørelse pr. time 4,74 4,74 Rejsegodtgørelse i udlandet som for Danmark Reduktion ved fri eller delvis fri fortæring Morgenmad 15% 68,25 68,25 Frokost 30% 136,50 136,50 Aftensmad 30% 136,50 136,50 Befordringsgodtgørelse Egen bil og motorcykel kilometer 3,67 3,80 > kilometer 2,00 2,10 Cykel, knallert og scooter 0,49 0,50 Befordringsfradrag daglig transport 0-24 kilometer kilometer 2,00 2,10 >120 kilometer 1,00 1,05 18

19

20 København Skagensgade Tåstrup T: Odense Magnoliavej 12 B 5250 Odense SV T: Aarhus Stenvej Højbjerg T:

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Velkommen til. Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub

Velkommen til. Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub Velkommen til Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub Fodbold- eller håndboldklubbens skattemæssige status Skal en amatøridrætsforening aflevere selvangivelse og betale skat

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Rejseudgifter Skat Tax

Rejseudgifter Skat Tax Rejseudgifter Skat 2019 Tax 1 Rejseudgifter Indhold 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2019 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2016

Rejseudgifter. Skat 2016 Rejseudgifter Skat 2016 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Administrationsgrundlag for godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser og kørsel

Administrationsgrundlag for godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser og kørsel Administrationsgrundlag for godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser og kørsel Udover at alle ansatte skal opleve at blive behandlet ordentligt ved godtgørelse af udgifter til erhvervsmæssig kørsel,

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen januar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen januar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 9. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Rejseudgifter Skat Tax

Rejseudgifter Skat Tax Rejseudgifter Skat 2017 Tax 2 Rejseudgifter Indhold 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser

Læs mere

Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde den 22. marts 2018

Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 22-03-2018 EMN-2018-00002 Nanna Skau Fischer Danske Regioners regler for honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2019 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Vi er et uafhængigt medlem af det globale rådgivnings- og revisionsnetværk

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Velkommen Beierholms Faglige Dage 2018 Kolding, den 21. november 2018

Velkommen Beierholms Faglige Dage 2018 Kolding, den 21. november 2018 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2018 Kolding, den 21. november 2018 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Beierholms Faglige Dage 2018 Spor 1 for bogholdere og

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Forskudsregistrering & rejse reglerne. Program. Forskudsregistrering. Rejse reglerne. Selvangivelsen Ligningslovens 9A 04.

Forskudsregistrering & rejse reglerne. Program. Forskudsregistrering. Rejse reglerne. Selvangivelsen Ligningslovens 9A 04. Program Forskudsregistrering 04.063 Rejse reglerne Ligningslovens 9A Selvangivelsen 04.069 Side 1 / 32 30-05-2013 Forskudsregistrering Indsendelse af Blanket 04.063 2012 Forskudsregistrering Afdeling for

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2019 Tax 1 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Indhold 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Bilag til Regler for økonomistyring og registreringspraksis

Bilag til Regler for økonomistyring og registreringspraksis _ Regler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 7 Registreringsprocessen Pkt. 7.3 Godkendelse af regnskabsbilag Bilag 7.3.1 Forelagt revisionen: Juni 2018 Godkendt økonomidirektøren: Juni 2018

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999 Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse Reglerne pr. 1. april 1999 Marts 1999 Skatten Forord Denne pjece om ligningslovens regler om rejse- og befordringsgodtgørelse henvender sig til arbejdsgivere og

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2018

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2018 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2018 Indhold Side Hvem gælder reglerne for? 2 Når du rejser for TL 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2019

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2019 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2019 Indhold Side Hvem gælder reglerne for? 2 Når du rejser for TL 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 3 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Central- og skatteforvaltningen Byrådssekretariatet

GLADSAXE KOMMUNE Central- og skatteforvaltningen Byrådssekretariatet GLADSAXE KOMMUNE Central- og skatteforvaltningen Byrådssekretariatet Vederlagsregulativ Af: Helle Johansen Diættaksten udgør i 2006: For møde på indtil 4 timer i alt 360 kr. For møde på over 4 timer i

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 8. Ansøgning om kompensation til social- og sundhedspersonale i forbindelse med beskatning af udbetalt kilometergodtgørelse for kørsel mellem hjem/kommunegrænse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2017 Tax 2 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Indhold 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

10 måder at snyde SKAT

10 måder at snyde SKAT 10 måder at snyde SKAT - Helt lovligt Fradragsguiden til freelancere, håndværkere og andre selvstændige, som vil spare tusindvis af kroner årligt billy 10 måder at snyde SKAT - Helt lovligt Fradragsguiden

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig befordring - mindstekrav til lønudbetaling - SKM SR

Skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig befordring - mindstekrav til lønudbetaling - SKM SR - 1 Skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig befordring - mindstekrav til lønudbetaling - SKM2017.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Skatterådets bindende svar refereret

Læs mere