1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet"

Transkript

1 Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.: Tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskeplads, Hoverdalvej 6A, Hover, 6971 Spjald Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon E-post Dato 5. februar 2015 Sagsnummer A Højmark Turistfart har ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Ansøgningen er dateret 14. januar 2009 med supplerende oplysninger fra ejer Bruno Bjørnskov Jensen dateret 15. december 2014 og 13. januar Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur, meddeler hermed Højmark Turistfart tilladelse til at lede spildevand fra matr. nr. 11i Hovedejerlavet, Hover, beliggende Hoverdalvej 6A, Hover, 6971 Spjald til det offentlige kloaknet. Spildevand er i nærværende tilladelse vand fra: - Spildevand fra virksomhedens udendørs vaskeplads - Sanitært spildevand fra personalefaciliteter Tilladelsen gælder for ovennævnte typer spildevand fra de nævnte områder. Tilslutningstilladelsen meddeles efter kapitel 4 i Lov om Miljøbeskyttelse, 28, stk. 3 på de i afsnit 2 nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og bilag Vilkår Følgende vilkår skal overholdes for at tilladelsen er gyldig (det er den ansvarlige for driften på ejendommen som tilser dette overholdes): Generelle forhold Åbningstider Telefontider mandag onsdag mandag onsdag Hjemmeside torsdag torsdag fredag fredag Telefon November 2014

2 1. Tilladelsen betinges af at ansøgningen og de oplyste forhold er de faktuelle anlægs- og driftsforhold. 2. Tilsynsmyndigheden betinger sig ret til at meddele eller annullere vilkår, hvis det viser sig nødvendigt for sikring af renseanlæg, kloaknet, recipienter og det omgivende miljø. 3. Den ansvarlige for driften af anlægget skal til enhver tid have kendskab til vilkårene i nærværende tilladelse. 4. Der skal forefindes en kopi af tilladelsen på virksomheden, som er let tilgængelig for driftspersonalet. 5. Der må kun være én stikledning med spildevand (fra vaskepladsen og personalefaciliteter) til offentlig kloakledning. 6. Der må kun tilledes spildevand fra følgende områder: Virksomhedens udendørs vaskeplads og personalefaciliteter. 7. Der må ikke kunne ske opstuvning af spildevand, der bevirker at vandet løber utilsigtet til andre systemer eller recipienter. 8. Ved væsentlige ændringer i spildevandssammensætningen skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 4 uger inden ændringen ønskes gennemført. Tilsynsmyndigheden kan i den forbindelse revidere de fastsatte vilkår til spildevandsafledningen. Indretning og drift 9. Alt processpildevand fra vaskepladsen skal ledes gennem sandfang og olieudskiller med alarm. Der må ikke ledes sanitært spildevand til disse anlæg. 10. Før sammenblanding med sanitært spildevand skal spildevandet efter olieudskilleren passere en let tilgængelig prøvetagningsbrønd før afledning til offentlig spildevandskloak. Prøvetagningsbrønden skal udformes således, at der kan udtages en repræsentativ prøve af spildevandet, det vil sige, at prøven skal kunne udtages i fritfaldende vandstråle. 11. Olieudskillerens alarm skal udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70% af udskillerens opsamlingskapacitet. Alarmen skal funktionsprøves mindst 1 gang årligt og resultatet af funktionsprøvningen skal fremgå af virksomhedens driftsjournal. 12. Olieudskilleren og sandfanget skal være tilmeldt en tømningsordning, som sikrer, at de kontrolleres og tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om året. Tømning af olieudskilleren skal ske senest, når indholdet af udskilleren udgør 70% af udskillerens kapacitet. Efter tømning skal udskilleren fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Sandfang skal tømmes senest, når sandfanget er ¾ fyldt. 2

3 13. Olieudskiller og sandfang skal inspiceres og vedligeholdes efter behov, dog mindst 1 gang om året, således at anlæggene til enhver tid fungerer optimalt. Drift og kontrol med anlæggene skal ske i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 14. Olieudskiller skal tæthedsprøves i overensstemmelse med norm for afløbsinstallationer, DS 455, eller tilsvarende norm. Prøvningstiden efter DS 455 skal dog øges fra 10 minutter til mindst en time. Hvis der konstateres lækage skal anlæggene renoveres, så det ved en ny tæthedsprøvning viser sig at være tæt. Tæthedsprøvningen skal udføres senest 3 måneder efter meddelelsen af tilslutningstilladelsen, og resultatet af tæthedsprøvningen fremsendes til tilsynsmyndigheden, så snart det foreligger. Herefter skal olieudskilleren regelmæssigt tæthedsprøves mindst hvert 10. år. 15. Vaskepladsen skal have fast belægning, og der skal være fald mod sandfang og olieudskiller. Belægningen inspiceres for skader såsom lunker, revner etc. hvert år. Hvis der konstateres utætheder, lunker eller lignende skal belægningens skader udbedres. Brug af rengørings- og sæbeprodukter 16. Der må ikke benyttes vaskekemikalier, som indeholder A- eller B-stoffer. 17. Hvis virksomheden anvender produkter mærket med én af de to officielle miljømærker i Danmark, der administreres af Miljømærkesekretariatet (det europæiske miljømærke EU-blomsten eller det nordiske miljømærke Svanen) eller anvender produkter, der optræder med laveste kodebetegnelse i Keminøglen (se anses vilkår 17 for overholdt. 18. Oplag af alle kemiske stoffer/produkter/vaskekemikalier skal placeres således, at der ikke er risiko for at de ufortyndet kan løbe i kloakken eller ud på jorden ved spild eller uheld. 19. For at opnå størst mulig virkningsgrad for udskilleren skal forbruget af vaskemidler være mindst muligt eller følge leverandørens anvisninger. Kemiske og fysiske krav 20. Nedenstående kravværdier skal overholdes ved udledning til det offentlige spildevandskloaknet: 3

4 Stof Kravværdi Kontrolform Analysemetode Vandmængde 80 m 3 /år Max. Opgørelse af vandforbrug ph 6,5 9,0 Min./max. DS/EN 287 eller bedre Suspenderet stof 300 mg/l DS/EN 872 eller bedre Mineralsk olie 1 10 mg/l Max. DS/R 208 eller bedre Mineralsk olie 1 20 mg/l Max. Reflab metode 5; 2000 eller bedre Bly 0,100 mg/l Max. Oplukning og analysering i henhold til metodeblad M013 Metaller i spildevand 2 eller bedre Cadmium 0,003 mg/l Max. Do Zink 3 mg/l Max. Do Kobber 0,100 mg/l Tilsigtet Do grænseværdi DEHP 0,0007 mg/l Max. GC-MS Max. betyder en maksimal værdi, som ikke må overskrides. Prøvetagning og analysering 21. Tilsynsmyndigheden fastlægger prøvetagningstidspunktet, dog maksimalt 1 gang årligt, med mindre kravværdierne er overskredet. Ved hver prøvetagning skal der analyseres for alle ovenstående parametre. 1. prøvetagning og analysering skal gennemføres inden udgangen af Prøvetagning skal ske tidsproportionalt i ét døgn. Dog skal enkelte parametre udtages som stikprøve, f.eks. olie. 23. Spildevandsprøver, jf. vilkår , til undersøgelse af ovenstående parametre udtages i prøvetagningsbrønden. Prøvetagning og analysering skal foretages af et DANAK akkrediteret laboratorium/firma. 24. Kopi af analyserapporten skal hurtigst muligt og senest 1 måned efter prøvetagningen fremsendes til tilsynsmyndigheden. 1 Det er op til virksomheden og evt. med assistance fra et laboratorium om at vælge hvilken metode, der bruges til analysering for mineralsk olie. 2 Metodebladet kan findes på hjemmesiden for Naturstyrelsens referencelaboratorium for kemiske miljøanalyser: 4

5 25. Hvis en analyserapport viser overskridelse af kravværdierne i vilkår 20., skal der sammen med analyserapporten fremsendes en redegørelse for hvordan virksomheden sikrer, at lignende hændelse imødegås. 26. Analysemetoderne anvist i vilkår 20. kan fraviges hvis der sker ændringer begrundet i laboratoriets akkrediteringer og hvis standarderne ændres. Analysemetoden skal accepteres af tilsynsmyndigheden før analysemetoden kan ændres. 27. Udgifter til prøvetagning og analysering jf. vilkår afholdes udelukkende af Højmark Turistfart. Egenkontrol og uheld 28. Virksomheden skal føre en logbog indeholdende oplysninger om: Dato og kvittering for tømning af olieudskiller og sandfang Dato for eftersyn og vedligeholdelse af sandfang og olieudskiller. Dato og notat for eftersyn af belægning på vaskeplads. Dokumentation for og resultat af tæthedsprøvning af olieudskiller. Opgørelse over årligt forbrug af rengøringsmidler. Datablade for anvendte rengøringsmidler. Logbogen skal opbevares tilgængelige for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. 29. Uheld, der giver anledning til unormale udledninger, skal varsles til Ringkøbing-Skjern Forsyning (telefon ) hurtigst muligt. Senest førstkommende hverdag skal tilsynsmyndigheden informeres om uheldet. 3. Spildevandsteknisk vurdering Nedenfor gennemgås spildevandsforholdene som beskrevet i ansøgningsmaterialet sammen med tilsynsmyndighedens egne vurderinger. 3.1 Spildevandets karakteristika Spildevandet er processpildevand anvendt til vask af biler/busser på udendørs vaskeplads. Der vaskes omkring 10 biler/busser om ugen, og der anvendes børste og koldt vand. Der anvendes følgende produkter: KT Glans Rent (ca liter årligt), Jumbo Skyllevoks (ca. 3-4 liter årligt) og Jumbo Shampoo (ca. 7 liter årligt). Virksomheden forventer, at der vil blive udledt ca. 70 m 3 /år fra vaskepladsen. Vaskepladsen er en støbt betonplads på 6 x 20 m med fald mod afløb. Alt spildevand fra vaskepladsen passerer gennem sandfang, olieudskiller med alarm og prøvetagningsbrønd, før det sammenblandes med sanitært spildevand i en pumpebrønd, hvorfra spildevandet ledes til offentlig kloak. Ansøger har oplyst, at sandfang (2.500 L) og olieudskiller (800 L, 6 l/sek) er fra leverandøren 5

6 Uponor. Ifølge oplysninger på Uponors hjemmeside (www.uponor.dk) er den pågældende type olieudskiller konstrueret med integreret flydelukke og koalescensfilter. Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at spildevandet fra vask af biler ved den ansøgte metode hovedsageligt vil indeholde suspenderet stof, mineralsk olie, tungmetaller, DEHP samt organiske stoffer fra de anvendte rengørings- og voksprodukter. 3.2 Måling af spildevandsmængder Den udledte spildevandsmængde skal opgøres ud fra virksomhedens vandforbrug. 3.3 Miljøfremmede stoffer Der er fastsat grænseværdier, for spildevandets indhold af udvalgte stoffer før tilledning til offentlig kloak til Hover renseanlæg. Dog skal det nævnes, at de grænseværdier der opstilles kan skærpes, hvis renseanlægget har problemer med tilstrækkelig rensning. Grænseværdierne er fastsat til de væsentligste parametre, der kan afvige i forhold til indholdet i almindeligt husspildevand og som derfor kan have en væsentlig betydning for renseanlæggets drift. Vilkår for disse parametre skal være med til at sikre en ordentlig slamkvalitet hos renseanlægget. Der er krav til indhold af miljøfremmede stoffer ved udbringning af slam fra renseanlæg til landbrugsjord, derfor vurderes disse forhold særligt i forbindelse med tilslutningstilladelser. Metaller I henhold til Miljøprojekt nr. 537 fra 2000 Bilvaskehaller, status og strategier er de væsentligste metaller i spildevand fra vask af biler cadmium, bly, kobber og zink. Derfor er der fastsat kravværdier for udledningen af disse 4 metaller. DEHP I henhold til Miljøprojekt nr. 537 fra 2000 Bilvaskehaller, status og strategier er der en væsentlig afledning af DEHP fra vask af biler. DEHP er et blødgøringsmiddel (phtalat), der kommer fra PVC-komponenter på bilerne. Derfor er der fastsat kravværdi for udledningen af DEHP. 3.4 ph Der er valgt at stille vilkår til ph som følger Miljøstyrelsen vejledning for området Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, nr , således at kloaknettet er optimalt beskyttet mod korrosion. 3.5 Mineralsk olie 6

7 Der er valgt at stille vilkår til mineralsk olie som følger Miljøstyrelsens vejledning for området Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg, nr , således at kloaknettet er optimalt beskyttet. Kommunen forventer dog, at kravet til indhold af mineralsk olie i spildevandet kan overholdes, idet spildevandet passerer koalescensolieudskiller før udledning til offentlig kloak. 3.6 Organiske stoffer I forhold til organiske stoffer er der fokus på svært nedbrydelige organiske stoffer, de såkaldte A- og B-stoffer samt stoffer, som ikke er vurderede. Et indhold af svært nedbrydelige organiske stoffer vil primært stamme fra de rengøringsog voksprodukter, der anvendes ved vask af biler. Af de fremsendte datablade for de anvendte rengørings- og voksprodukter fremgår, at det, at indholdet af tensider i alle produkterne er i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter og biologisk nedbrydelige. Produktet KT Glans Rent indeholder desuden propanol, og produktet Jumbo Skyllevoks indeholder desuden 2-butoxyethanol. Disse alkoholer er i Miljøstyrelsens vejledning Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg fra 2006 (bilag 2) anført på liste C. Risikoen for at disse stoffer vil medføre skadelige effekter i vandmiljøet er derfor lille. Det er således kommunens vurdering, at det fastsatte krav om, at der ikke må være A- eller B-stoffer i de anvendte rengøringsprodukter kan overholdes. 4. Egenkontrol Der stilles egenkontrolvilkår for, at tilsynsmyndigheden har mulighed for at danne sig et indtryk af hvorledes driften foregår og for at virksomheden har fokus på driften af aktiviteterne, der genererer spildevand til det offentlige kloaknet. Et af vilkårene omhandler belægningen på modtagepladsen. En utæt belægning vil betyde, at overfladevand eventuelt indeholdende kemikaliespild kan sive ned i jorden. Lunker eller store mængder ukrudt kan tilbageholde forurenet overfladevand, som dermed har længere tid til at sive gennem belægningen. 5. Bemærkninger fra Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Spildevand Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Spildevand, har den 4. februar 2015 fremsendt følgende bemærkninger: Punkt 8. Der skal ikke stilles krav om etablering af måler på spildevandsafledningen. Afregning af vandafledningsbidrag sker efter forbrugsmåler på vandforsyningen. Der afregnes ikke for det regnvand, der falder på vaskepladsen. Punkt 21. Overfladevand fra virksomheden skal ikke tilsluttes RSF s kloaknet, da der ikke findes regnvandskloaknet i Hoverdalvej. Fælleskloakledningerne i Hoverdalvej har ikke kapacitet til at håndtere regnvand fra virksomheden. Mig bekendt bortledes overfladevandet i 7

8 dag via en drænledning med udløb i Hover Å. Såfremt kravet om bortledning af overfladevand fastholdes vil dette kræve etablering af en pumpestation med større kapacitet end den der i dag er til rådighed til spildevandsoppumpning på grund af virksomhedens lave beliggenhed i terrænet. Punkt 30. Kravet om registrering af årlig udledt spildevandsmængde bortfalder med henvisning til bortfald af punkt 8. Bemærkningerne til punkterne om etablering af måler er naturligvis baseret på RSF s interesser. Såfremt Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker opsat måler, så skal kravene naturligvis fastholdes 6. Offentliggørelse og klagevejledning 6.1 Offentliggørelse Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside under informationer fredag den 13. februar Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse. 6.2 Klagevejledning Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal indsendes til Klageportalen senest fredag den 13. marts En klage har ikke opsættende virkning for tilladelsen medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 8

9 Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 6.3 Retsligprøvelse Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 7. Liste over modtagere af kopi af tilladelsen Embedslægeinstitutionen, Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, Friluftsrådet Midt-Vest, Venlig hilsen Yvonne Grandahl Miljøtekniker 9

10 8. Spildevandsteknisk beskrivelse Bilag 1 Den følgende beskrivelse af spildevandet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet. Følgende er oplyst i 2009: - Vaskepladsen er en støbt åben plads på 6 x 20 m. - Skønnet vandforbrug er m 3 /år. - Data for rengøringsmidlerne KT Glans Rent, Jumbo Skyllevoks, Jumbo Shampoo. Følgende er oplyst i 2014: - Det er fortsat produkterne KT Glans Rent, Jumbo Skyllevoks, Jumbo Shampoo, der anvendes. - Der anvendes årligt ca liter KT Glans Rent, ca. 3-4 liter Jumbo Skyllevoks og ca. 7 liter Jumbo Shampoo. - Vandforbruget er reduceret til ca. 70 m 3 /år. - Der foretages ca. 10 bilvask om ugen. - Vaskepladsen er etableret med fald mod afløb med sandfang og olieudskiller. - Sandfang (2.500 L) og olieudskiller (800 L, 6 l/sek) er fra leverandøren Uponor. - Olieudskilleren er med alarm. - Der anvendes børste og koldt vand. - Der er ikke foretaget målinger på spildevandet. - Kloakplan, se bilag 2. 10

11 9. Kloakplan Bilag 2 11

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS

Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Tilslutningstilladelse Gert Jakobsen Transport ApS Oktober 2014 Tilslutningstilladelse til offentlig kloak I henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven).

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere