Beskatning af personalegoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af personalegoder"

Transkript

1 Cand.merc.aud. Forfattere: Erhvervsjuridisk institut Mia Louise Andersen Bundgaard (280524) Kandidatafhandling Pernille Taul Andersen (280691) Vejleder: Jane Bolander Beskatning af personalegoder Handelshøjskolen Aarhus Universitet Juli 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ABSTRACT INDLEDNING Problemformulering Afgrænsning Disposition Metode Forkortelser LOVGRUNDLAGET Indkomstbegrebet i SL Godet er ikke omfattet af SL Berigelsen skyldes andet end ansættelsesforholdet Personskatteloven og den personlige indkomst Personalegoder Skattepligtigt kontra skattefrit gode Hovedregel LL LL 16, stk Undtagelser Personaleplejefritagelsen Rabat på virksomhedens egne produkter Reklamegaveundtagelsen A-indkomst kontra B-indkomst LL 16, stk Værdiansættelse Bagatelgrænserne Personaleforeninger Situation Situation Indberetningspligten Delkonklusion MULTIMEDIEBESKATNING Beskatning Rådighedsbeskatning kontra beskatning af faktisk benyttelse

3 Hovedregel Formodningsregel Undtagelser Omfattede personer Ægtefæller Arbejdsgivers forpligtelser Telefoni Hovedregel Undtagelser Hjemtagelse Tro og love-erklæring Kontrol af brugen Enkeltstående private opkald/modtagelse af private opkald Tjenesterejse Unødvendigt besvær Begrænset anvendelse Fastnettelefoner Smartphones og PDA Datakommunikation via internet Hovedregel Mobilt bredbånd Hovedregel Undtagelser Tjenesterejse Begrænset anvendelse Hjemlån Computer med sædvanligt tilbehør Hovedregel Undtagelser Tjenesterejse Hjemlån med særlig programmel Begrænset antal Særligt programmel Ny og næ Begrænset anvendelse Delkonklusion

4 4. BESKATNING AF FRI BIL Omfattede biler Omfattede personer Værdiansættelse Rådighedsbeskatning kontra beskatning af faktisk benyttelse Hovedregel Formodningsregel Beregningsgrundlag Beregningsgrundlag for nye biler Eksempel på betydningen af erhvervelsestidspunktet Nyvognspris, normalt tilbehør og ekstraudstyr Beregningsgrundlag for brugte biler Den skattemæssige værdi af fri bil Eksempel på beregning af den skattemæssige værdi af ny bil Miljøtillæg Udgifter Egenbetaling Andre privatudgifter Rådighedsperioden Eksempel på rådighedsperioden Lejlighedsvis lån Skift af bil i indkomståret Sameje Fritagelse for beskatning Kørebog Fraskrivelseserklæring Arbejdstagers stilling Parkering Anskaffelse af privat bil eller anden transportmulighed Delkonklusion SUNDHEDS- OG SYGDOMSYDELSER Hovedregel Undtagelser LL Behandling og forebyggelse af arbejdsrelaterede skader Omfattede personer

5 5.4. Motion Personaleforeninger Motionsløb Motionsfaciliteter Motionsfaciliteter til rådighed på arbejdspladsen Motionsfaciliteter udenfor arbejdspladsen På kontra udenfor arbejdspladsen Massage, fysioterapi og diverse alternative behandlingsformer Sundhedsundersøgelse Hospitalsbehandling og syge- og ulykkesforsikring Hospitalsbehandling Forsikringer Syge- og ulykkesforsikringer Ulykkesforsikringer Tandforsikringer Sundhedsordninger Delkonklusion KONKLUSION ARBEJDSFORDELING LITTERATURLISTE BILAG

6 ABSTRACT The purpose of this thesis is to analyse the Danish legislative framework for employee benefits. Furthermore, the purpose is to analyse three main areas of employee benefits taxation of multimedia, company car for private disposal and health- and illness benefits. As a general rule all income is taxable income no matter what form the employee receives it in cash or benefits-in-kind according to Statsskatteloven (SL) 4. That means all employee benefits are taxable income. The tax rules for employee benefits are further specified in Ligningsloven (LL) 16. It is in subsection 1 declared, that payment in the form of goods of monetary value, saved private consumption or wholly or partly cost free use of others goods of monetary value is included in the taxable income, if it is received as part of employment or as of an agreement concerning service of personal work. There are several exceptions to this rule. In LL 16, subsection 3 a few of these are listed; the two minimum amounts -rules and the possibility for employees to buy the firms products with a discount, no larger than the profit margin. The first minimum amounts -rule is that employee benefits given to the employee because of the employee s work, with the total amount of 5,500 DKK a year are tax free for the employee to receive. The other minimum amounts -rule makes it possible for the employee to receive small gifts or recognitions from the employer at the total value of 1,000 DKK a year, without becoming taxable of these gifts. Furthermore employee benefits can be tax-exempt for the employee if they fulfil the conditions for the personaleplejefritagelse or the reklamegaveundtagelse. Multimedia s are as a general rule taxable income, if they are to the employee s private disposal. Multimedia s can be phones, data communication through the internet or computers. If an employee has one or more multimedia to his or her private disposal, the employee must pay taxes of a fixed amount of 3,000 DKK per year. This is regulated in LL 16, subsection 12. There are specific exceptions of this rule. In LL 16, subsection 4 the tax rules concerning company car for private disposal. And as well as multimedia s there are specific exceptions to this rule. 6

7 Lastly in LL 30 there are listed conditions for tax-exempted illness benefits. If the treatment of illness or accidents are medically certified it is not taxable income for the employee. Furthermore, prevention and the treatment of work related injuries can be tax-exempted if certain conditions are fulfilled. 7

8 1. INDLEDNING En arbejdsgiver, som vil gøre en ansættelse hos sig mere attraktiv, end hos en mulig konkurrent eller anden arbejdsgiver, kan vælge at yde sine arbejdstagere diverse personalegoder. Dette kan blandt andet være med til at holde på arbejdstager, således, at denne ikke forlader sin stilling til fordel for en hos konkurrenten. Derudover kan det også være med til at sikre, at en potentiel ny arbejdstager vælger denne arbejdsgiver frem for en anden. Et personalegode er en ydelse i naturalier med en økonomisk værdi, som ydes af arbejdsgiver til arbejdstager for dennes indsats og arbejde i virksomheden, i stedet for at yde en kontant løn 1. Den stigende interesse for personalegoder skyldes blandet andet det høje skattetryk i Danmark, hvor der ved personalegoder, i modsætningen til kontantløn, er en lempeligere beskatning, eller i nogle tilfælde ingen beskatning. Set fra arbejdstagers synsvinkel, er personalegoder interessante i de tilfælde, hvor beskatningen er lavere end ved kontantløn. Fra arbejdsgiveres synsvinkel kan personalegoder anvendes som belønning, og dermed eksempelvis fremme en bestemt adfærd blandt arbejdstagerne. Fra og med indkomståret 2010 trådte en ny lovgivning i kraft, som skulle være med til at finansiere skattelettelserne i Forårspakke Denne ændring medførte, at i stedet for, at det tidligere var arbejdstager som skulle indberette modtagne goder, er det nu arbejdsgiver som skal foretage denne indberetning. Fra og med indkomståret 2011 er der blevet indført en ny bagatelgrænse på kr. (2010-niveau) per indkomstår, da den ændrede indberetningspligt resulterede i, at arbejdsgiver skulle indberette selv de mindste goder, som denne ydede arbejdstager, eksempelvis for arbejdstagers ekstraordinære arbejdsindsats. Arbejdstager blev beskattet af disse små goder, hvilket skabte en del debat 3. Der opstår hele tiden tvivlsspørgsmål vedrørende området for personalegoder. Hvad er skattepligtigt og hvad er skattefrit for arbejdstager at modtage? 1 Lærebog om indkomstskat, s L 196, 2.1. Skattefri bagatelgrænse for personalegoder 3 L 196, 2.1. Skattefri bagatelgrænse for personalegoder 8

9 Fra og med indkomståret 2010 blev multimediebeskatningen indført. Denne er ydereligere blevet justeret, fra og med indkomståret 2011, hvorfor det vil være interessant at undersøge de gældende regler for denne type beskatning. Reglerne for beskatning af fri bil er ligesom reglerne for multimediebeskatning for nylig blevet justeret, fra og med indkomståret På denne baggrund er beskatningsreglerne herfor relevante at undersøge, da der ofte opstår tvivl om, hvornår en bil er til arbejdstagers private rådighed, og hermed skal beskattes. Sundheds- og sygdomsområdet er relevant at behandle, da der løbende bliver afgivet bindende svar og lignende, som afgør hvilke behandlinger og ydelser, der er skattepligtige henholdsvis skattefrie for arbejdstager at modtage Problemformulering På baggrund af ovenstående indledning, vil opgavens formål være at undersøge: - De generelle beskatningsregler vedrørende personalegoder, herunder hvorledes de i afhandlingen udvalgte områder beskattes og behandles. - Hvordan den gældende lovgivning er for de udvalgte områder i forhold til, hvad der er skattepligtigt, henholdsvis skattefrit. De områder, som vil blive behandlet og analyseret vil være beskatningen af multimedier, herunder telefoni, datakommunikation via internettet og computere med sædvanligt tilbehør. Herudover vil beskatningen af fri bil blive behandlet og analyseret. Sidst vil området for sundheds- og sygdomsydelser blive behandlet og analyseret. De to sidstnævnte vil blive afgrænset i afhandlingens afgrænsning nedenfor Afgrænsning Opgavens formål vil være at undersøge, hvorledes personalegoder beskattes og behandles. Det vil dog ikke, på grund af opgavens omfang, være muligt at undersøge alle personalegoder, og der vil derfor i denne afhandling uddybende blive behandlet tre områder for personalegoder: multimediebeskatningen, beskatningen af fri bil og beskatningen af sundheds- og sygdomsydelser. 9

10 Beskatningen af fri bil afgrænses ydereligere således, at kapitlet herom kun vil omhandle beskatningsreglerne for almindelig personbil og varebil. Der afgrænses hermed eksempelvis for specialindrettede køretøjer, motorcykler, cykler, elbiler og leasede biler. Sundheds- og sygdomsydelser afgrænses ligeledes, da der findes mange andre typer af goder indenfor dette begreb, som kunne blive omtalt. Der vil under kapitlet, som omhandler dette område, blive behandlet områder såsom motion, herunder motionsløb og motionsfaciliteter, massage, fysioterapi og alternativ behandling, herunder zoneterapi, akupunktur og kinesiologi. Herudover vil sundhedsundersøgelser, sundhedsordninger, hospitalsbehandlinger og forsikringer, herunder syge- og ulykkesforsikringer, ulykkesforsikringer og tandforsikringer blive behandlet. Der afgrænses her eksempelvis skattereglerne gældende for vaccinationer, skærmbriller og ydelser i forbindelse med alkoholafvænning. Problematikken vedrørende kontantlønsnedgang og andre personalegoder, som falder uden for ovennævnte områder, vil ikke blive behandlet i denne afhandling. Grundet opgavens omfang og emne vil gældende momsregler i forbindelse med personalegoder ikke blive gennemgået, samt regnskabsmæssige regler. Ydermere vil problemstillinger vedrørende Arbejdsmarkedsbidrag og fradrag efter SL 6 ikke blive behandlet i indeværende afhandling. Afhandlingen vil ikke beskæftige sig med eventuelle hændelser efter 1. juli Dette er ikke gældende for kapitel 4 om beskatning af fri bil. For dette kapitel er redaktionen afsluttet den 15. juli Disposition Indeværende afhandling er bygget op omkring seks kapitler. Kapitel 3 til 5 behandler hvert sit specifikke område af personalegoder. Kapitel 1 omhandler afhandlingens problemstilling, herunder indledningen og problemformuleringen. Endvidere omhandler dette kapitel, hvorledes afhandlingen afgrænses, disponeres og hvilken metode der er blevet valgt. Sidst vil kapitel 1 indeholde en liste over benyttede forkortelser. Kapitel 2 behandler det relevante lovgrundlag for emnet. De specifikke retningslinjer og lovgrundlag bliver behandlet under de enkelte kapitler. Kapitlet vil omhandle indkomstbegrebet i 10

11 Statsskattelovens 4, hvorledes lovgrundlaget for den skattemæssige behandling af personalegoder foretages og værdiansættes, og hvilke undtagelser der til beskatning. Herefter vil personaleforeninger blive forklaret, og sidst vil indberetningspligten blive behandlet. Kapitel 3 vil omhandle den skattemæssige behandling af multimedier. Hvornår disse anses som skattepligtige, henholdsvis skattefrie. Grænserne herfor vil forsøges optrukket. Kapitel 4 behandler, hvorledes arbejdstager skal beskattes, hvis der er tale om fri bil, og i hvilke situationer der ikke skal foretages beskatning. Kapitel 5 vil redegøre for beskatningsreglerne for forskellige former af sundheds- og sygdomsydelser. Grænserne for, hvornår et givent gode er skattefrit, henholdsvis skattepligtigt vil forsøges optrukket. Kapitel 6 vil indeholde en konklusion af den i kapitel 1 opstillede problemformulering Metode Indholdet af denne afhandling vil være teoretisk og blive baseret på primær litteratur, såsom lovmateriale, bemærkninger til lovforslag og cirkulærer. Den metode der vil blive benyttet er den juridiske metode, som har til formål at beskrive og analysere de skattemæssige forhold i forbindelse med arbejdstagers modtagelse af personalegoder 4. En retsdogmatisk tilgang til løsningen af den opstillede problemformulering vil blive benyttet, hvilket vil sige, at de retskilder som benyttes bliver identificeret, beskrevet og fortolket for at argumentere for en given problemstilling og den gældende ret på området 5. Begrebet lex superior er gældende i skatteretten, hvorfor en trinhøjere regel går forud for en trinlavere regel. Dette betyder, at Grundloven går forud for en lov. I skatteretten gælder ligeledes lex posterior-princippet, hvorfor en nyere lov går forud for en ældre lov. Endvidere går en speciallov forud for en generel lov, hvilket benævnes lex specialis. Denne regel benyttes i indeværende afhandling, hvor LL 16 går forud for SL 4, da bestemmelsen er lex specialis 6. Til fortolkning af en given lov kan benyttes subjektive og objektive fortolkningsteorier. Subjektive fortolkningsteorier lægger vægt på lovens klare forarbejder, modsat objektive fortolk- 4 Juridisk metodelære, s Juridisk metodelære s Lærebog om indkomstskat s

12 ningsteorier, hvor der lægges vægt på en ordlydsfortolkning af loven. De danske domstole benytter ikke et enkelt princip, men tillægger både den subjektive og objektive fortolkningsteori betydning ved forståelse af en bestemmelse 7. Dette er blandt andet nødvendigt til klarlæggelse af grænserne for skattepligt ved personalegoderne multimedier og sundhedsydelser, hvor anvendelse af forarbejderne har været en nødvendighed. De retskilder som vil blive benyttet, benyttes efter hensyntagen til retskildernes stilling i retskildehierarkiet, således, at der vil blive benyttet den højest placerede retskilde i hierarkiet som underbygger tolkningen af den gældende ret. Retskildehierarkiet kan opstilles på følgende måde førstnævnte har højest hierarkisk værdi, og herefter følger de i rangorden efter værdi; 1. Grundloven 2. Lovgivning 3. Lovens forarbejder 4. Administrativt fastsatte bestemmelser, herunder anordninger (bekendtgørelser) og generelle tjenestebefalinger (cirkulærer og vejledninger) 5. Retspraksis 6. Administrativ praksis, herunder afgørelser 7. Dogmatisk retsvidenskab, herunder retsvidenskabelig litteratur 8. Dette er ikke det fulde retskildehierarki, men det i forhold til indeværende afhandling relevante. 7 Lærebog om indkomstskat s Juridisk metode, s. 94 ff. 12

13 1.5. Forkortelser SL Statsskatteloven LL Ligningsloven PSL Personskatteloven KSL Kildeskatteloven SKL Skattekontrolloven VSL Virksomhedsskatteloven RAL - Registreringsafgiftsloven CIR Cirkulære BEK Bekendtgørelse LV Ligningsvejledningen 13

14 2. LOVGRUNDLAGET 2.1. Indkomstbegrebet i SL 4 I SL 4 opremses de forskellige indkomstkategorier. Bestemmelsen er positivt afgrænset, hvilket vil sige, at enhver økonomisk berigelse fra arbejdsgiver til arbejdstager formodes at være skattepligtig aflønning. Denne formodning kan afkræftes ved at godtgøre, at det overdragne gode ikke står i stedet for vederlag for en arbejdsydelse. Der vil, hvis dette kan godtgøres, ikke være tale om skattepligtig lønindkomst. Formodningen for at enhver økonomisk berigelse af arbejdstager er skattepligtig aflønning, kan afkræftes på to måder: 1. hvis det overdragne gode ikke er omfattet af SL 4 eller, 2. hvis det på en måde kan bevises, at berigelsen skyldes noget andet end ansættelsesforholdet Godet er ikke omfattet af SL 4 Ved en ordlydsfortolkning af SL 4 kan formodningen, for at godet er omfattet af bestemmelsen, afkræftes. På denne måde fastslås det, hvad hvilke minimumsbetingelser der er for at være omfattet af SL 4. Hovedelementet i bestemmelsen lyder således: Som skattepligtig indkomst betragtes med de følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi ( ) [Vores indsættelse(r) og fremhævelse(r)] Ved en fortolkning af ( )bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi( ), kan det udledes, at det overdragne gode skal have en økonomisk værdi. Har det overdragne gode ikke dette, er det ikke omfattet af SL 4, og anses dermed ikke som skattepligtig aflønning. Det er dog ikke nok, at godet har en økonomisk værdi, da det også for arbejdstager skal udgøre en egentlig indtægt. Dette kan udledes af ( )den skattepligtiges samlede årsindtægter( ). 14

15 Det er dermed ikke nok, at det kan forventes eller godtgøres, at den skattepligtige på et tidspunkt vil opnå denne indtægt. Berigelsen skal være realiseret før den skattepligtige kan blive beskattet, hvis beskatning skal foretages 9. Det kan diskuteres, om der først er tale om en skattepligtig indtægt i de situationer, hvor det modtagne gode medfører et sparet privatforbrug for modtageren/arbejdstageren, eller om godet er skattepligtigt, hvis godet blot beriger modtageren objektivt set. Hvis godet blot beriger modtageren objektivt set, lægges der ikke vægt på de subjektive forhold, og godet falder hermed under SL 4 s indkomstbegreb, og er derfor skattepligtig aflønning. Led-Jensen giver udtryk for, i sin ph.d afhandling, at han er af den opfattelse, at det sidstnævnte er det korrekte. Det vil sige, at godet blot skal være af objektiv økonomisk værdi, hvorfor de subjektive forhold ingen betydning har. Dette kan bekræftes ved en analyse af den såkaldte hoftedom, TfS 1998, 98 H 10. Denne dom omhandlede en arbejdstager, som skulle have udført en hofteoperation. Da hun af virksomheden blev anset som en central medarbejder, der ikke kunne undværes i virksomhedens højsæson, tilbød arbejdsgiveren arbejdstageren at betale for denne operation på et privathospital. Det var i arbejdsgiverens interesse, at arbejdstageren blev opereret udenfor virksomhedens højsæson, hvor virksomheden bedre kunne undvære hende og hendes omfattende viden om virksomhedens produkter. Derfor var en operation på et privathospital at foretrække, da det var en mulighed at planlægge, hvornår operationen skulle foretages. Sagen blev først behandlet i Landsskatteretten, herefter anket til Landsretten og sidst anket til Højesteret. Landsskatteretten og Landsretten afgjorde begge, at arbejdstageren var skattepligtig af et beløb svarende til det, af arbejdsgiver, betalte beløb på kr. for operationen efter indkomstbegrebet i SL 4. Begge retsinstanser lagde vægt på, at arbejdstageren måtte formodes at have en interesse i at få operationen fremskyndet og udført på et privathospital. Dette blev af Landsretten fremhævet; ( ) Sagsøgeren har ved at lade sig indlægge og operere på arbejdsgiverens bekostning modtaget en ydelse, der udgør et formuegode. Uanset at sagsøgeren ikke selv kunne have afholdt udgiften til indlæggelse og operation, findes ydelsen efter det anførte om hendes interesse i, at operationen blev gennemført uden ventetid, at have haft en 9 Skatteretten 1, s Tilsvarende Led-Jensen 15

16 økonomisk værdi for hende. Herefter må ydelsen anses for skattepligtig efter statsskattelovens 4, således som denne bestemmelse er formuleret. Der er ikke grundlag for at antage, at den økonomiske værdi for sagsøgeren er mindre end for patienter, der på egen bekostning lader sig indlægge på privat hospital eller klinik til en tilsvarende operation. Der må herved lægges vægt på, at det - hvor ikke særlige forhold gør sig gældende - generelt må antages at være af væsentlig betydning for patienter, der lader sig indlægge på private hospitaler og klinikker til operationer, som også foretages i det offentlige sundhedsvæsen, at få behandlingen gennemført uden længerevarende ventetid.( ) 11 Det blev af arbejdstageren forklaret, at denne havde stærke smerter, og af den grund gerne ville have operationen fremskyndet. Dette faktum taler for den nævnte interesse i operationen fra arbejdstagerens side. Da Højesteret afsagde dom i sagen, var udfaldet det samme som Landsskatteretten og Landsretten, men Højesteret lagde ikke vægt på arbejdstagerens interesse i at få fremskyndet operationen; ( )Højesteret tillægger det ikke betydning, om appellantens egen interesse i en fremskyndelse af operationen var afgørende for hendes beslutning om at modtage arbejdsgiverens tilbud om at betale for operationen på et privathospital. Som anført af landsretten blev der ved arbejdsgiverens betaling for ydelsen tilført appellanten et formuegode af økonomisk værdi, der er omfattet af statsskattelovens indtægtsbegreb, jf. herved lovens 4 sammenholdt med 5 og 6. Med disse bemærkninger stadfæster Højesteret dommen af de grunde, der i øvrigt er anført af landsretten.( ) 12 Ud fra ovenstående afgørelse fra Højesteret kan det konkluderes, at der her kun er lagt vægt på det objektive forhold, at godet er af økonomisk værdi, og ikke de subjektive forhold, i dette tilfælde, at arbejdstageren har en interesse i at få operationen fremskyndet og foretaget på et privathospital. Derimod, lagde Landsskatteretten og Landsretten vægt på både det objektive forhold og de subjektive forhold. Det vil sige, at kan det ikke bekræftes, at godet har en økonomisk værdi for arbejdstager, og der ikke er tale om en realiseret egentlig indtægt, må det antages, at det modtagne gode falder uden for SL 4, og ikke anses som skattepligtig aflønning. Det er altså ikke nødvendigt, at der er tale om et sparret privatforbrug. 11 TfS 1998, 98 H 12 TfS 1998, 98 H 16

17 Berigelsen skyldes andet end ansættelsesforholdet Den anden mulighed for at afkræfte forhåndsformodningen for, at der foreligger skattepligtig aflønning, kan være i situationer, hvor der er tale om en gave eller andre eksterne forhold. Gaver fra arbejdsgiver er som udgangspunkt skattepligtig indkomst. Giver en arbejdsgiver sine arbejdstagere gaver, har det betydning ved hvilken lejlighed gaven gives, og den økonomiske størrelse af gaven. Giver arbejdsgiver sine arbejdstagere gaver i forbindelse med jul og nytår, kan arbejdstager modtage denne gave skattefrit, hvis værdien af gaven ikke overstiger 700 kr.(2010-niveau) 13. Derudover er der fra og med indkomståret 2011 blevet indført en ny bagatelgrænse på kr. (2010-niveau). Giver arbejdsgiver arbejdstager en gave, som falder under denne bagatelgrænse, er gaven endvidere skattefri for arbejdstager. Ydereligere gennemgang af den nye bagatelgrænse på kr.(2010-niveau) foretages i nedenstående afsnit Bagatelgrænserne. For at påvise, at gaven er en lejlighedsgave, altså en gave med et bagvedliggende grundlag, som for eksempel arbejdstagerens fødselsdag, er det kun muligt, hvis gaven ikke består i kontanter eller gavekort. Disse gaver beskattes altid fuldt ud 14. Giver arbejdsgiver arbejdstager en gave i form af kontanter, er det meget svært at påvise, at der ikke er tale om skattepligtig aflønning. Dette er også tilfældet, hvis gaven er af en større værdi eksempelvis hvis det virker mistænkeligt at arbejdsgiveren giver en værdimæssigt stor gaver på baggrund af en fødselsdag eller lignende. Hvis berigelsen skal karakteriseres som opnået på baggrund af andre eksterne forhold, skal det godtgøres, at berigelsen kunne være tilfaldet en tredjemand i samme omfang, som den er tilfaldet arbejdstager. Altså, at selve berigelsen ikke har direkte tilknytning til ansættelsesforholdet Personskatteloven og den personlige indkomst Indeværende afhandling omhandler beskatning af personalegoder, hvorfor det er relevant at gennemgå, hvad den personlige indkomst består af. Personalegoder beskattes efter, om godet klassificeres som A-indkomst eller B-indkomst. Dette gennemgås yderligere i nedenstående afsnit A-indkomst kontra B-indkomst. 13 LL 16, stk Lærebog om indkomstskat, s

18 Den personlige indkomst omfatter alle skattepligtige indtægter, som enten ikke skal indregnes som kapitalindkomst efter PSL 4 eller efter samme lovs 4a og 4b, som henholdsvis aktieindkomst eller CFC-indkomst, jf. PSL 3. Anden skattepligtig indtægt, der ikke er kapital-, aktie- eller CFC-indkomst, er ligeså personlig indkomst, eksempelvis værdien af fri bil, kost, bolig med videre. Den personlige indkomst kan klassificeres både som A-indkomst og B-indkomst. A- indkomsten omfatter enhver form for løn og vederlag i penge, og i forbindelse hermed også fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, jf. KSL 43, stk. 1. Samme bestemmelses stk. 2 fastslår, at Skatteministeren, ud over det af stk. 1 omfattede, kan afgøre om andre indkomstarter kan klassificeres som A-indkomst. Dette gælder blandt andet godtgørelse for bestyrelsesarbejde 15 og pension 16. B-indkomst er den indkomst, der ikke falder under A-indkomst, og som ikke skal indeholdes udbytte- eller royaltyskat. Dette kunne for eksempel være vederlag, som er optjent udenfor tjenesteforhold, som ej heller kan anses som erhvervet i forbindelse med selvstændig virksomhed Personalegoder Arbejdsgivere kan, som tidligere omtalt, benytte personalegoder til at tiltrække eller fastholde arbejdstagere. Ved at yde arbejdstager et personalegode, som denne har interesse i at modtage, kan det være med til at få en virksomhed til at fremstå mere attraktiv at arbejde for, end en virksomhed, som ikke yder deres arbejdstagere lignende ordning. Arbejdstagere kan have forskellige præferencer, når det angår personalegoder. Det er ikke alle arbejdstagere, der har interesse i de nøjagtigt samme personalegoder som kollegaen. Nogle personalegoder kan betegnes generationsfølsomme. Med dette menes, at en yngre arbejdstager kan have interesse i en helt anden type personalegoder, end en ældre arbejdstager, da dette i høj grad afhænger ( )af deres livsfase og livssituation.( ) 17. Andre personalegoder kan anses som generationsneutrale, da det er goder alle arbejdstagere har interesse i, at arbejdsgiver yder dem. Dette kan for eksempel være kantineordning, computer ordning, internetopkobling og så videre 18. Denne viden kan være god for arbejdsgiver at have, hvis denne 15 KSL 43, stk. 2, litra a 16 KSL 43, st. 2, litra b og c 17 Personalehåndbogen, s Personalehåndbogen, s

19 ønsker at tiltrække en bestemt type af arbejdstagere. Således kan virksomheden være mere attraktiv, for denne bestemte type af arbejdstagere, at arbejde for. Arbejdsgiver kan dermed influere hvilken type arbejdstagere, som finder det attraktivt at arbejde for virksomheden. For eksempel kan virksomheden tiltrække og fastholde arbejdstagere med en sund livsstil, hvilket kan resultere i arbejdstagere, som er mere effektive på arbejdspladsen, hvis virksomheden yder goder såsom motionsfaciliteter. En del af problematikken vedrørende personalegoder er, om godet er skattepligtigt for arbejdstageren eller skattefrit. Problematikken i den skattemæssige behandling af personalegoder omhandler ikke blot, om godet er skattepligtigt eller ej. Hvis der er tale om et skattepligtigt gode, skal der ydermere tages stilling til, om godet skal anses som værende A-indkomst eller B-indkomst, hvilket er omtalt i ovenstående afsnit 2.2 Personskatteloven og den personlige indkomst og i nedenstående afsnit A-indkomst kontra B-indkomst. Derudover skal det afgøres, hvilken værdi godet skal værdiansættes til og hermed beskattes af. Personalegoder kan inddeles i forskellige skattepligtskategorier. Der er de goder som er skattepligtige, som var godet blevet udbetalt i kontanter, jf. SL 4, jf. LL 16, stk. 1. Derudover er der de goder som er skattefrie. Endvidere er der de goder som er delvist skattepligtige. Disse kan for eksempel være beskattet med et fastlagt skematisk beløb eller ud fra godets værdi Skattepligtigt kontra skattefrit gode Hovedregel SL 4 fastslår, som nævnt i afsnit 2.1. Indkomstbegrebet i SL 4, at alle indtægter er skattepligtige, hvad enten de modtages som penge eller formuegoder af pengeværdi. Personalegoder er derfor også skattepligtige, idet disse repræsenterer en økonomisk værdi til fordel for arbejdstager. LL 16 præciserer indkomstopgørelsen efter SL 4-6 for personalegoder som arbejdstager måtte modtage af arbejdsgiver. LL 30 regulerer personalegoder som er sundhedsrelaterede. Dette regelsæt bliver analyseret og fortolket under kapitel 5. Sundheds- og sygdomsydelser. 19

20 LL 16 LL 16 præciserer, hvorledes goder af økonomisk værdi, som arbejdstager undertiden, som led i ansættelsesforholdet modtager fra arbejdsgiver, skattemæssigt behandles hos arbejdstager 19. Bestemmelsen blev indført i forbindelse med skattereformen i Intentionen med denne bestemmelse var, at ved at skærpe beskatning af personalegoder, som har karakter af lønaccessorier, skulle dette medføre en neutralitet af beskatningen af løn LL 16, stk. 1 Ordlyden af LL 16, stk.1 er således: Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes tilskud til telefon uden for arbejdsstedet, jf. stk. 2, samt efter reglerne i stk vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Tilsvarende gælder personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser. [Vores indsættelse(r) og fremhævelse(r)] Det forstås her, at ( )vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder( ), som modtages i forbindelse med ansættelsesforhold eller ydelse af øvrigt personligt arbejde skal medregnes i den skattepligtiges indkomst. De personer, som er omfattet af denne bestemmelse er tillige præciseret. Ud fra en tolkning af ordlyden må dette omfatte; - personer i et ansættelsesforhold, 19 Lærebog om indkomstskat, s L 286, Regeringens overvejelser 20

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Erhvervsjuridisk institut Forfatter: Kandidatafhandling Michelle Isgreen Jensen (284185) Cand.merc.aud Vejleder: Liselotte Madsen Beskatning af personalegoder - med fokus på lovændring nr. 1382 af den

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 196 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-311-0062 Dato: 12. maj 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om

Læs mere

Beskatning af personalegoder Med fokus på fri bil, fri telefon, fri bolig og fri sommerbolig

Beskatning af personalegoder Med fokus på fri bil, fri telefon, fri bolig og fri sommerbolig Cand.merc.aud. Copenhagen Business School, CBS 2014 Juridisk Institut Kandidatafhandling Beskatning af personalegoder Med fokus på fri bil, fri telefon, fri bolig og fri sommerbolig English Title: Taxation

Læs mere

Beskatning af foreningsaktiviteter

Beskatning af foreningsaktiviteter - 1 Beskatning af foreningsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uges, d. 18. juni, blev omtalt flere afgørelser fra Skatterådet om kunstværker, der uddeles fra kunstforeninger

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Personalegoder. Fra en medarbejders perspektiv. Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen. Vejleder Henrik Nielsen

Personalegoder. Fra en medarbejders perspektiv. Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen. Vejleder Henrik Nielsen Personalegoder Fra en medarbejders perspektiv Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen Vejleder Henrik Nielsen Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Indledning med beskrivelse af problemstilling...

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skat 2014. Personaleforeninger.

Skat 2014. Personaleforeninger. Skat 2014 Personaleforeninger. Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Cand. Merc. Aud. Lone Dalsgaard (280647) Erhvervsjuridisk institut Birgitte Thomsen (285021) Kandidatafhandling Vejleder: Jesper Bierregaard Beskatning af personalegoder - med fokus på konsekvenserne af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Lov nr. 1382 af 28/12 2011

Lov nr. 1382 af 28/12 2011 Cand.merc.aud Forfatter Juridisk Institut, Aarhus Universitet Martin Kristensen (284080) Kandidatafhandling Vejleder Liselotte Madsen Lov nr. 1382 af 28/12 2011 - med fokus på beskatning af fri telefon,

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation 2012 Beskatning af personalegoder Afgangsprojektet er udarbejdet af Marie Hertz Bach Melitza Herbert Nielsen Copenhagen Business School, HD(R) 09-05-2012 Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Opgaveformalia Kapitel

Læs mere

Beskatning af personalegoder 2013

Beskatning af personalegoder 2013 Beskatning af personalegoder 2013 Afgangsprojektet er udarbejdet af Laura Victoria Bell, Copenhagen Business School, HD(R). Copenhagen Business School, HD(R) Side 1 af 81 Forord Denne opgave er en afsluttende

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer.

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer. Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Efterår 2011 Afleveret 8. november 2011 Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen,

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut

Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut Personalegoder Den skattemæssige behandling af udvalgte personalegoder Udarbejdet af: Lone Andersen

Læs mere

Personalegoder er det bedre end kontanter?

Personalegoder er det bedre end kontanter? Copenhagen Business School, 2011 Cand.merc.aud, Juridisk institut Kandidatafhandling Personalegoder er det bedre end kontanter? Udarbejdet af: Mette Christiansen Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Afleveret:

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Forfatter. Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. 2011 Erhvervsjuridisk institut. Johannes Birk Thomsen (Eksamensnr.: 281286) Vejleder. Jesper Bierregaard

Forfatter. Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. 2011 Erhvervsjuridisk institut. Johannes Birk Thomsen (Eksamensnr.: 281286) Vejleder. Jesper Bierregaard Kandidatafhandling Cand.merc.aud. 2011 Erhvervsjuridisk institut Forfatter Johannes Birk Thomsen (Eksamensnr.: 281286) Vejleder Jesper Bierregaard Skattemæssige konsekvenser og muligheder ved valg af bilordning

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere