Skattekontrol Aktuelle spørgsmål og udfordringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattekontrol Aktuelle spørgsmål og udfordringer."

Transkript

1 Danmarks Skatteadvokater Gå hjem møder Onsdag d. 30. oktober 2013, kl , Plesner, København. Torsdag d. 31. oktober 2013, kl , Abel og Skovgaard Larsen, Aarhus Skattekontrol Aktuelle spørgsmål og udfordringer.

2 Emnets aktualitet og relevans. Skat på den politiske dagsorden og del af samfundsdebatten. Navnlig skatteunddragelse, skattely, skattekontrol, retssikkerhed m.v. Den skiftende opinion : 2011: Afslutning af Projekt Credit Card : 400 sager med ca.470 mio. kr. i efterbetaling. Sigtelse i 39 sager: Frafald i 15 sager; Administrativ bøde i 20 sager; Straffedom i 4 sager. Kritik : SKAT s kontrol er for ineffektiv; for lemfældig og strafansvaret bedømmes for konservativt etc : Camilla Vest sagen ( SKM Ø); Golf spillersagen ( Kbh. byret af ); Kasi sagen og andre skandale sager omtalt i pressen: Kritik : SKAT farer unødigt hårdt frem; overtræder retssikkerhedsgarantier; anvender Stasi metoder etc. SKAT s Borger- og Retssikkerhedschefs rapport august 2013 Efteråret 2013 : TV udsendelser : I skattely.

3 Den faglige problemstilling. Skattekontrolloven er ikke tidssvarende og opfylder ikke kravene til en moderne og effektiv skattekontrol : - Stammer fra 1946 og revideret i Ændret ved utallige ændringslove. Oprindeligt 22 paragraffer nu 86 paragraffer ( SKL 8 Ø!) Siden 2002 ændret ved 129 ændringslove. - Uoverskueligt kludetæppe. - Fortids principper Nutidens regler - Ikke præcist og ikke tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag for en række. kontrolmuligheder og kontrolbehov ( IT kontrol, Dataspejling, Udlandsforhold m.v. - Uklarheder i henseende til anden lovgivning. herunder Retssikkerhedsloven, Databeskyttelseslovgivningen, regler om tavshedspligt, EU- ret, Internationale konventioner. - Vedrører alene indkomstskat og ikke koordineret til kontrolbestemmelser i mere end 40 afgiftslove.

4 Den politiske og faglige udfordring. Behov for gennemgribende reform af Skattekontrolområdet efter forudgående udredning i fagkyndigt udvalg med interesserepræsentanter. Hovedproblemer: 1) Behovet for en sammenhængende og læselig skattekontrollovgivning 2) Skattekontrol der relaterer sig til skatteansættelsesproceduren anno ) Samlet kontrollov omfattende såvel skatter som afgifter? 4) Direkte stillingtagen til anvendelse af moderne kontrolmuligheder, herunder IT kontrol. 5) Samordning i forhold til anden lovgivning og internationale forpligtelser. 6) Overordnet afvejning af hensyn til den enkelte (den individuelle retssikkerhed ) overfor hensynet til samfundet (den generelle retssikkerhed ). Dags dato : Ingen umiddelbar udsigt til politisk initiativ for Skattekontrolreform.

5 Nærmere om pligten til at afgive kontroloplysninger efter begæring. SKL Afsnit II: - Automatiske oplysninger: Meget stort antal bestemmelser om udbetalinger af nærmere angivne indkomster og modtagelse af nærmere angivne indbetalinger af som er fradragsberettigede for betaleren. - Oplysninger efter begæring : Navnlig : SKL 6, stk. 1-3 : Regnskabsoplysninger med bilag. SKL 6, stk. 4 : Elektroniske regnskabsoplysninger SKL 6, stk. 4 : Udgående kontrol på erhvervsmæssige lokaliteter. SKL 6, stk. 5: Udgående kontrol på privat ejendom, hvis udendørs aktiviteter af professionel karakter. SKL 8 C : Erhvervsdrivendes udlevering af omsætningsoplysninger. SKL 8 D: Juridiske personers oplysninger, der skønnes at være væsentlige

6 Nogle almindelige problemstillinger i henseende til kontroloplysninger efter begæring (1) 1) Eksistensen af en almindelig oplysningspligt, som følge af SKAT s almindelige forvaltnings- og kontrolopgaver? - Birgitte Christensen i SR Skat : Ja jfr. SFL 1 og SKL 1, dog ikke sanktioneret. -JP: - Ikke hjemmel i SKL til afgivelse af andre oplysninger end fremgår af selvangivelsen og SKL Afsnit II. - Stridende mod god forvaltningsskik at anmode om uhjemlede oplysninger, der fremtræder som pligtige. DOG: SKAT kan indenfor ansættelsesfristerne i SFL genoptage tidligere ansættelser, hvis nye oplysninger. Problem : Jurisdiktion i fraflytningssager Hvis begrænset skattepligtig, men SKAT mener fuld skattepligtig : Ja. Hvis ikke omfattet af skattepligt :???? Catch 22 situation

7 Nogle almindelige problemstillinger i henseende til kontroloplysninger efter begæring (2) 2) Kontrolbeføjelsernes retlige karakter? Forvaltningsretlig afgørelse eller sagsoplysningsskridt? Betydning : - Klage til LSR eller SKAT s Borger og Retssikkerhedschef ( SKM ). - Sagsfremstilling, SFL 19 - Kontradiktion med ret til høring og udtalelse jfr. FVL Retsikkerhedsloven herunder formkrav for kontrolforanstaltning bl.a. begrundelse. Afgørelsesbegrebet : Retsakter, der skaber rettigheder og forpligtelser samt sagsoplysningsskridt der kan sanktioneres ctr. faktiske handlinger og sagsforberedelse, sagsoplysning m.v. SKM LSR : Afviser klage over begæring efter SKL 8D, idet ej truffet beslutning efter SKL 9. Retstilstand : Krav om dobbeltbeslutning / Pro et contra

8 Nogle almindelige problemstillinger i henseende til kontroloplysninger efter begæring (3) 3) Hvem har partsstatus ved begæring af oplysninger hos andre? Betydning : Klageadgang Kontradiktion og høring. Sagsfremstilling - Adressaten : Ja, selvom begæringen retter sig mod andre. - Skatteyderen : SFL 40 : enhver der har en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i afgørelsen. SKM LSR behandler SKY s klage over en begæring efter SKL 8 D hos bank. DOG ej udtrykkelig stillingtagen til spørgsmålet.

9 Nogle almindelige problemstillinger i henseende til kontroloplysninger efter begæring (4) 4) Forhold til tavshedspligter? SKL 6, stk. 3 : Indhentelse af regnskabsmaterialet m.v. hos 3 M skal denne udlevere materialet. NB! Næppe snævrere område end stk. 1 trods formulering : regnskabsmateriale med bilag og dokumenter, der kan have betydning Retssikkerhedslovens 10, stk. 2 : Oplysninger kan indhentes hos 3 M selvom mistanke om strafbart forhold, hvis vedrører skattekontrol. Problem : I hvilket omfang tilsidesættes oplysningspligt af rådgiveres professionelle tavshedspligt, navnlig RPL 129 jfr. Strf.l 129? UfR H : Rutinemæssig skattekontrol af advokat. HR : SKL > tavshedspligt OG indhentede oplysninger kan også anvendes ved kontrol af klientens ansættelse. Uafklaret: Kan dokumenter kræves udleveret fra advokat i forbindelse med kontrol af klienten?

10 Nogle almindelige problemstillinger i henseende til kontroloplysninger efter begæring (5) 5) Anvendelse af lovligt indhentede oplysninger. SKAT(jfr. dagspressen ) : - Tilfældighedsfund kan anvendes generelt - Oplysninger ved kontrol af indkomstskat kan anvendes vedr. afgiftskontrol. - Oplysninger indhentet til kontrol af SKY 1 kan anvendes ved kontrol af SKY 2. jfr. Kontrolaktion vedr. lystbåde omtalt i dagspressen

11 Nogle almindelige problemstillinger i henseende til kontroloplysninger efter begæring (6) 6) Formkrav - Retssikkerhedslovens kap 1? herunder 2 Proportionalitet 3 Iagttagelse af FVL f.eks. vejledning, begrundelse, høring m.v. 4 Notatpligt 5 underretningspligt 7 Skånsomhedsprincippet SKM LSR: Først RSL når beslutning efter SKL 9 ( dobbeltbeslutningen) MEN en iagttagelse af god forvaltningsskridt. - Konkret relevans og konkret anledning. Forbuddet mod fisketur

12 Nogle almindelige problemstillinger i henseende til kontroloplysninger efter begæring (7) 7) Frister for indhentelse af kontroloplysninger. - Ej omfattet af SFL`s fristregler eller Forældelsesloven : Eksisterende bilag og oplysninger skal udleveres. Dog : - Ikke håndhæve udleveringspligt for dokumenter m.v. der lovligt er bortskaffet efter bogførings- og regnskabslovgivningen. - Krav om saglig forvaltning d.v.s. ikke kræve udlevering, hvis fornyet ansættelse ikke kan foretages p.g.a. fristregler. NB! Konkret grundlag for forlænget ansættelse efter SFL 27, stk. 1 nr. 5 og max 10 år tilbage jfr. SFL 34 a, stk. 4.

13 Nogle almindelige problemstillinger i henseende til kontroloplysninger efter begæring (8) 8) Sanktioner ved manglende eller ukorrekt opfyldelse af oplysningspligt. -SKL 9: Dagbod. Nærmere fremgangsmåde : Juridisk Vejledning A.C : - Særskilt afgørelse ( dobbeltbeslutningen ). - Rettes mod den begæringen retter sig imod ; formanden i selskaber. - Udmåles konkret, men ikke mindre end kr. pr. dag - SKL 14: Strafansvar. stk.1 : Forsætlige eller groft uagtsomme urigtige eller vildledende oplysninger som SKL 13 d.v.s. sidestilles med medvirken. stk. 2 : manglende eller forsinket opfyldelse af oplysningspligt : bøde. SKL 14 er ikke anvendt i offentliggjort praksis.

14 SKL 6, stk. 1 : Regnskabsmateriale med bilag --- og andre dokumenter, der kan have betydning for ligningen(1) Betingelser: 1) Erhvervsdrivende, der fører regnskab Delvis erhvervsdrivende : Alene vedr. virksomheden. 2) Juridiske personer, selvom ej erhvervsdrivende ( SKL 6, stk. 2 ) 3) Kan anvendes til brug for kontrol af udleveringspligtige eller andre. 4) Løbende og tidligere indkomstår. 5) Konkretiseret anledning 6) Regnskabsmateriale med bilag. Forarbejder: Bogføringsmateriale, kassekladder, fakturaer, kontoudskrifter etc. 7) Andre dokumenter: Forarbejder : Kontrakter, kundekartoteker, forretningskorrespondance, selskabsdokumenter m.v.

15 SKL 6, stk. 1 : Regnskabsmateriale med bilag --- og andre dokumenter, der kan have betydning for ligningen(2) Navnlig om kravet om, at dokumenterne skal have betydning for ligningen : Kravet om faktuelle data og dokumentoplysninger til umiddelbar og korrekt anvendelse af skattelovgivningen og til korrekt indkomstopgørelse i modsætning til : Vurderinger, beregninger, overvejelser, planer, notater, alternativer, responsa m.v. altså Fakta ctr. Andenhåndsoplysninger. jfr. SKM SKAT : Autentiske oplysninger.

16 SKL 6, stk. 1 : Regnskabsmateriale med bilag --- og andre dokumenter, der kan have betydning for ligningen(3) Konklusion: Dokumentindhold frem for dokument type. - Sædvanligvis omfattet : Kontrakter, bestillinger, virksomhedsoplysninger, vedtægter, aktionæroverenskomster, revisionsprotokollater. - Sædvanligvis undtaget : Interne notater, rådgiverudredninger, due dilligence, strategiplaner. - Sædvanligt delvist undtaget : Bestyrelsesprotokollater, mødereferater, korrespondance. Hvordan foretages adskillelsen i praksis : SKAT afgør men Catch 22 situation

17 SKL 6, stk. 4 : Elektroniske regnskabsoplysninger. 1) SKL 6 er teknologi neutral: Udleveringspligt af filer, mails, data, registre etc. i samme omfang som papirdokumenter. NB! Formulering : omfatter alene de nævnte regnskabsoplysninger ctr. stk. 1 Dog næppe betydning. 2 ) Dataspejling Begreb : Kopiering af hele hard discen Problemer : - Praktiske problemer : Udskillelse af udleveringspligtige ctr. ikke udleveringspligtige filer. NB! Særlige programmer. - Lovmæssige problemer : Registerlovgivningen, Persondatalovens 6 og 8, - Retssikkerhedsmæssige problemer : Anvendes alene i straffesager og med dommerkendelse. - Lovforslag 2010 : Ej fremsat.

18 Kontroleftersyn, SKL 6, stk. 4, 5, og 8. 1) Formål: - Gennemgang på stedet af regnskabsmateriale, dokumentr og skatterelevante aktiver. 2) Krav : - stk. 4 : På forretningssted og arbejdssted - herunder transportmidler der anvendes erhvervsmæssigt Hjemmel til standsning af privatbiler til kontrol af firmabiler? - stk. 5: På boligejendom, hvis synlig aktiviteter af professionel karakter NB! Ej bolig eller private gemmer!! Jfr. Grundloven. 3) Praktisk gennemførelse: SKAT s beføjelser begrænset til selve kontrolforanstaltningerne stk. 8 :Politiet yder bistand

19 SKL 8 C: Omsætningsoplysninger. 1) Praktisk vigtigste kontrolhjemmel. Supplement til SKL 6 2) Erhvervsdrivendes omsætning med andre navngivne - erhvervsdrivende: - arten af omsætningen eller arbejdet - omsatte varemængde - vederlagets størrelse - tidspunktet for omsætning - arbejdets udførelse - hvornår og hvorledes vederlaget er erlagt Ej anvendes mod omsætning med private f.eks. til kontrol hos sommerhus udlejere i stedet SKL 6 eller SKL 8 D

20 SKL 8 D : Oplysninger der skønnes at være af betydning for ligningen 1) Helt udflydende anvendelsesområde. - Oprindeligt og forarbejder. Navnlig oplysninger hos banker, formueforvaltere, selskaber m.v. som nu omfattes af automatisk oplysningspligt. 2) Praksis : - Projekt Credit Card - Projekt Money Transfer NB! Skatterådets tilladelse til indhentelse af oplysninger om unavngivne - Indhentelse af teleoplysninger - Oplysninger om abonnnement og fakturaer : JA - Masteoplysninger d.v.s. oplysninger om tid og sted for brug af mobiltelefon: SKL 8 C : JA EU-teleregulering :????

International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar

International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar Danmarks Skatteadvokater - Hotel Koldingfjord den 17. maj 2013 kl. 9.00 10.30. - International skatteunddragelse - navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar Emnets aktualitet og relevans(1) A)

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Skattelovrådets udtalelse om samspillet mellem fristreglerne i skattestyrelsesloven og de formueretlige forældelsesregler Betænkning nr. 1339 1997 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse Hans Henrik Bonde Eriksen, partner cand. jur. Thomas Keller, Tax Partner, cand. jur. TAX Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser:

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser: Pensionsstyrelsen Sendt til: joep@penst.dk epi@penst.dk, flf@penst.dk; udvalg@ft.dk og jette.nedergaard@ft.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

RET & INDSIGT LANDSRETTENS DOM OVER PETER BRIXTOFTE I HOVEDSAGEN PROBLEMSTILLINGER OG LØSNINGSMODELLER VED KONTROLBUD I FORBINDELSE MED UDBUD

RET & INDSIGT LANDSRETTENS DOM OVER PETER BRIXTOFTE I HOVEDSAGEN PROBLEMSTILLINGER OG LØSNINGSMODELLER VED KONTROLBUD I FORBINDELSE MED UDBUD NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04 /2009 RET & INDSIGT HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LANDSRETTENS DOM OVER PETER BRIXTOFTE I HOVEDSAGEN MORGENGAVEN,

Læs mere