Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk"

Transkript

1 Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Version 1 Udgivet af Grønt Mobilitetskontor September 2012 Gate 21 Side 1/27

2 Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Forord Hvordan letter du pendlingen i din kommune? Guiden er blevet til på baggrund af syv kommuners erfaringer med at implementere mobilitetsplanlægning i lokale erhvervsområder suppleret med erfaringer fra EU projektet Travel Plan Plus. Du sidder med første udgave af Guide til mobilitetsplanlægning i netværk. Guiden er udgivet i september 2012 af Grønt Mobilitetskontor et kontor oprettet i forbindelse med projektet Formel M. Mobilitetsplanlægning er en ny tilgang til den traditionelle trafikplanlægning. Formålet med mobilitetsplanlægning er at få flere borgere til at vælge grønnere og sundere transportløsninger. mobilitetsplanlægning. Projektet er støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden. Formel M ønsker at takke alle de kommuner, virksomheder og trafikselskaber, der har taget sig tid og mod til at gå nye veje i udviklingen af en mere bæredygtig transportadfærd. Guiden er udviklet på baggrund af tidligere erfaringer i EU projektet Travel Plan Plus og erfaringer gjort i de syv Formel M kommuner, der i projektperioden har arbejdet med at implementere mobilitetsplanlægning i lokale erhvervsområder. Guiden er skrevet som inspiration til kommuner, der ønsker at arbejde med mobilitetsplanlægning i lokale erhvervsområder. Formel M er et samarbejde mellem universiteter, kommuner, transportudbydere, virksomheder og hospitaler i Hovedstadsområdet, Trekantsområdet og Aarhus. Ballerup Kommune er leadpartner i projektet, hvor i alt 10 kommuner og tre hospitaler arbejder med Gate 21 Side 2/27

3 Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Indledning Kombination af transportformer er en del af mobilitetsplanlægning Kommuner og virksomheder samarbejder for at få pendlerne til at vælge grønnere og sundere alternativer til alenekørsel i bil. Alt for mange mennesker kører hver dag alene i bil til og fra jobbet. Det giver ikke bare kø på vejene det forurener også miljøet, øger den globale opvarmning, giver tidsspilde og ikke mindst dårlig kondi. Syv kommuner og en lang række virksomheder er derfor gået sammen om at finde nye løsninger på de transportudfordringer, som pendling i bil giver anledning til i lokale erhvervsområder. Som supplement til at planlægge nye og bredere veje arbejder kommunerne sammen med lokale virksomheder, trafikselskaber og private transportudbydere om tiltag, der skal gøre det mere attraktivt for pendlere at vælge grønnere og sundere alternativer til alenekørsel i bil. Den brede vifte af tiltag går under begrebet mobilitetsplanlægning. I mobilitetsplanlægningen kommer en lang række virkemidler i spil. Det kan være nye kollektive forbindelser, ny infrastruktur, nye muligheder som pendlercykler eller samkørsel, i kombination med bløde virkemidler som information og kampagner, der alle er med til at påvirke valget af transportmiddel. Lokale mobilitetsnetværk leverer bedre udbytte for de deltagende organisationer og virksomheder, mens det kræver mindre involvering end en mobilitetsplan udviklet for hver enkel organisation eller virksomhed. I et erhvervsområde er problemstillingerne for virksomhederne ofte ens, hvorfor de samme mobilitetstiltag med fordel kan anvendes. Andre mobilitetstiltag som samkørsel og deletaxi har bedre effekt ved deltagelse af flere virksomheder. Formål Erfaringerne med at opstarte lokale samarbejder om grøn mobilitet har Formel Ms Grønt Mobilitetskontor samlet i denne guide. Guiden er skrevet som inspiration til kommuner, der ønsker at indføre begrebet mobilitetsplanlægning i lokale erhvervsområder. Guiden gennemgår, hvordan I som kommune kan: Henvende jer til og rekruttere lokale virksomheder Starte et lokalt mobilitetsnetværk op Forberede og gennemføre indsamling af transportdata Igangsætte og støtte op om grønne og sunde transportløsninger i netværket Gate 21 Side 3/27

4 Om Formel M Danskerne transporterer sig mere og mere. Faktisk rejser den gennemsnitlige dansker hver dag 39 km, og langt størstedelen af disse tilbagelægges i privatbil med høj CO2 udledning, stigende trængsel på vejene og dårligt helbred til følge. Derfor samlede partnerskabsorganisationen Gate 21 og Ballerup Kommune en række partnere om projektidéen. Projektet Formel M begyndte den 1. marts 2011, hvor bevillinger fra Region Hovedstaden og Center for Grøn Transport, sammen med 10 kommuners medfinansiering i form af medarbejdertimer muliggjorde projektet. Partnerskabet består i dag af 10 kommuner, trafikselskaber, universiteter, organisationer, en privat virksomhed, hospitaler, samt netværksdeltagere. Formel M er ikke et skrivebordsprojekt, men et demonstrationsprojekt, hvor forskellige tilgange til mobilitetsplanlægning prøves af i 25 konkrete demonstrationsprojekter i de 10 deltagerkommuner. Alle demonstrationsprojekter har til formål at reducere CO2 udledningen fra persontransporten ved hjælp af målrettede mobilitetspolitiker, mobilitetsplaner og konkrete mobilitetstiltag. Syv af de ti kommuner i Formel M arbejder med mobilitetsplaner i lokale erhvervsområder som beskrives i nærværende guide. En række kommuner arbejder ligeledes med mobilitetsplaner på rådhuse samt med mobilitetsvurderinger af planer og nyudlagte områder. Mobilitetsløsninger i en landsby testes af i et enkelt demonstrationsprojekt. Endelig arbejder kommuner og hospitaler sammen om mobilitetsplaner for hospitaler i hovedstadsregionen. I samtlige demonstrationsprojekter fokuseres på persontransporten. Partnere i Formel M Kommuner: Aarhus, Fredericia, Middelfart, Roskilde, Greve, Herlev, Albertslund, Allerød, København og Ballerup Trafikselskaber: Movia og DSB Universiteter: Roskilde Universitetscenter, DTU, Aalborg Universitet og Ingeniørhøjskolen Organisationer: Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Trekantområdet Danmark, Vestegnssamarbejdet, Region Syddanmark, Gate 21 Virksomhed: Rejseplanen A/S Hospitaler: Bispebjerg, Herlev og Glostrup Netværksdeltagere: Tetraplan og Veksø Gate 21 Side 4/27

5 Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Nye grundbegreber Grønt Mobilitetskontor i Formel M har lavet en værktøjskasse med gode råd og inspiration til bæredygtig transport I guiden bruger vi tre nye begreber i dansk trafikplanlægning nemlig mobilitetsplan, mobilitetsplanlægning og mobilitetsnetværk. Mobilitetsplan En mobilitetsplan er en pakke af tiltag målrettet en individuel organisation med det mål at fremme grønnere, renere transportvalg og reducere afhængigheden af bil. Mobilitetstiltagene kan skabe bedre forhold for pendling, der omfatter medarbejdernes transport til og fra arbejdspladsen og tjenesterejser i arbejdstiden. Organisationen sammensætter ofte sin mobilitetsplan på baggrund af en kortlægning af medarbejdernes transportvaner og ledelsens strategi. Mobilitetsplaner i netværk kan etableres i forskellige typer områder, fx erhvervsparker, industriområder, indkøbscentre, klynger af skoler og beboelsesområder. Mobilitetsplaner i netværk er således en fælles plan for deltagerne i netværket. Mobilitetsplanlægning I et samarbejde mellem virksomheder, kommune, trafikselskaber og private transportudbydere er målet at få flere til at vælge mere grøn mobilitet. Mobilitetsplanlægning er et skridt væk fra den traditionelle løsning på transportproblemer, som traditionelt tilbyder mere kapacitet, flere parkeringspladser og flere eller bredere veje. I mobilitetsplanlægningen kommer en lang række virkemidler i spil. Det kan være nye kollektive forbindelser, ny infrastruktur, nye muligheder som pendlercykler eller samkørsel i kombination med bløde virkemidler som information og kampagner, der alle er med til at påvirke valget af transportmiddel. Gate 21 Side 5/27

6 Mobilitetsnetværk Et mobilitetsnetværk er en gruppe eller netværk af organisationer, der er gået sammen for at dele ressourcer og idéer til at udvikle og implementere en mobilitetsplan i deres lokale område. Det første mobilitetsnetværk blev startet op i Nordamerika i 1980 erne, hvorefter idéen krydsede Atlanten og kom først til Holland og siden England. Med Formel M projektet er konceptet således blevet introduceret til Danmark. Mobilitetsplaner i virksomheder og erhvervsnetværk er kendt fra udlandet som en særdeles cost effektiv tilgang. Virksomhedernes omkostninger til transport kan reduceres. Medarbejdere, kunder og leverandører får bedre adgang til virksomheden. Og endelig opnår virksomhederne bedre trivsel blandt medarbejderne. På nuværende tidspunkt prøver syv kommuner tilgangen af sammen med 50 virksomheder, der har tilsluttet sig erhvervsnetværkene. Erhvervsområderne er forskellige i deres placering, og virksomhederne varierer fra større videntunge virksomheder over små innovative virksomheder til transporttunge virksomheder. Gate 21 Side 6/27

7 Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Kompetencer Formel M har klædt kommunernes medarbejdere på til mobilitetsplanlægning og etablering af mobilitetsnetværk. Mobilitetsplanlægning og etablerings af mobilitetsnetværk bryder med kommunale traditioner og går på tværs af fagområder. Det kan derfor være påkrævet at kompetenceudvikle kommunale projektmedarbejdere inden arbejdet med at opstarte mobilitetsplanlægning i netværk påbegyndes. I Formel M har de projektledere fra kommunerne fået støtte i form af videnmøder, sparring, værktøjer, samt visionsdage. Det har givet dem en bredere vifte af kompetencer inden for netværk, facilitering, mobilitetsplanlægning, beslutningsprocesser og kommunens rolle i forhold til virksomhederne. Kommunerne har sammen formuleret en række visioner for deres arbejde i Formel M. Indledningsvis deltog kommunernes projektledere i en fælles visionsdag, som gav retning til projektet. Visionsdagen trænede projektlederne i at argumentere for brug af mobilitetsplanlægning som metode. Argumenterne skulle bruges både i forhold til den ledelsesmæssige opbakning internt i kommunen og i forhold til samarbejdet med virksomhederne i erhvervsnetværkene. Visionsdagen blev fulgt op af en efteruddannelsesdag på Roskilde Universitet med fokus på transport, mobilitet og adfærd og introducerede deltagerne til begreberne både teoretisk og empirisk. Deltagerne debatterede de forskellige tilgange til mobilitetsplanlægning, transportpolitik, mobilitetssociologi, adfærd og utopier. Se program og litteraturliste for efteruddannelsesdagen i bilag 1. Løbende har gruppen af kommunale projektledere holdt videnmøder i Formel M. Disse møder har indeholdt inspiration fra lignende projekter i ind og udland samt givet mulighed for sparring og refleksion på tværs af demonstrationsprojekterne. Lige som konsulenter med erfaringer med mobilitetsplanlægning bidrager til det fælles videngrundlag. I bilag 2 findes en liste over oplægsholdere og emner på Formel M s videnmøder for Transportplaner for lokale erhvervsnetværk. Projektlederne i de syv kommuner trækker ligeledes på hinandens erfaringer løbende, fx bliver lokale netværksmøder i erhvervsområderne ofte fulgt op af et virtuelt møde mellem projektlederne og Formel M. Gate 21 Side 7/27

8 Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guidens opbygning Figuren viser hovedtrækkene for processen med at implementere mobilitetsplaner i netværk Guiden til mobilitetsplanlægning i netværk er en trin-fortrin guide, der tager dig igennem syv faser for at implementere mobilitetsplaner. Guiden er opdelt i syv trin, der beskriver hovedtrækkene for processen med implementering af mobilitetsplaner i netværk, fra den første kontakt med virksomhederne til evaluering og revidering af mobilitetsplanen. Processen kan anskues som en cyklus netværket løber igennem i løbet af en periode, fx et år. Hvordan forløber processen i virkeligheden? Etablering af mobilitetsplaner i netværk er ikke en proces, hvor én fase nødvendigvis skal overstås før, den næste startes op. Du vil ofte opleve, at der allerede er gang i implementering af konkrete tiltag samtidig med diskussionen om opstart af netværk eller samtidig med, at medlemmer stiller spørgsmål til formålet med netværket. Kommer der nye virksomheder til i netværket, er det væsentligt at begynde processen forfra fra Trin 1, hvor den indledende kontakt med de nye virksomheder planlægges og gennemføres. Herefter kan det være nødvendigt at redefinere organisationen og målet med netværket. Gate 21 Side 8/27

9 Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Præsentation af erhvervsnetværk anvendt i guiden 7 erhvervsnetværk arbejder med planlægning af mobilitet Netværkene, der danner erfaringsgrundlag for guiden, er et bredt udsnit af danske erhvervsområder og repræsenterer en række forskellige mobilitetsudfordringer. Skejby, nord for Aarhus: Netværket i forstaden Skejby består af en række store videntunge virksomheder Vestas, NRGi, Via Univercity College, Agro Food Park, Grontmij, Rambøll, INCUBA Science Park, Projektafdelingen DNU og Energi Danmark. Antallet af arbejdspladser: Afstand fra Aarhus centrum: 8 km. Flere kommende letbane stop ved Skejby. Udfordringer: Trængselsproblemer morgen og eftermiddag. Allerød Erhvervsnetværk: Netværket i Allerød består af større videntunge virksomheder beliggende i kommunen Hewlett Packard, SCA Hygiene Products, Nordsjællands Konferencecenter, Widex, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor, Niras og Fritz Hansen. Virksomhederne ligger ikke i et geografisk afgrænset område, men har mange fællestræk, når det handler om trafikal tilgængelighed. Antallet af arbejdspladser: Afstand til Allerød S tog station: Op til 5 km Udfordringer: Afstanden til s tog, og busdriften uden for myldretiden er mindre hyppig. Lautrupgård i Ballerup: Netværket i erhvervsområdet Lautrupgård består af seks videntunge virksomheder Tryg, Nordea Liv & Pension, Multidata, Nets, Topdanmark og Siemens. Antallet af arbejdspladser: Afstand fra Malmparken S tog station: 1 2 km Udfordringer: Trængselsproblemer morgen og eftermiddag Mobilitetsnetværk Amager i København: Netværket omfatter større, videntunge virksomheder beliggende i byområderne Islands Brygge og Ørestad. Kommunernes Landsforening, HK Hovedstaden, Københavns Energi, Steen og Strøm, Rambøll, Metroselskabet, Statens Serum Institut, Københavns Universitet Amager, Radisson Blue Scandinavia Hotel og Danmarks Radio deltager i netværket. Netværket startede op med fem virksomheder og er løbende blevet udvidet med flere virksomheder. Antallet af arbejdspladser: Afstand til Metro: Virksomhederne ligger alle i nærheden af Metro M2 Vestamager Udfordringer: Trængsel og mangel på parkeringspladser. Gate 21 Side 9/27

10 Hersted industripark i Albertslund: I landets ældste industriområde Hersted Industripark i Albertslund indgår en blandet gruppe af virksomheder i mobilitetsnetværket,. Det er Zealand Pharma, Cramo, Mermaid, City Trafik, UPS Danmark, ISS Facility Services, Bo Vest, Atlas Copco Kompressorteknik og Københavns Tekniske Skole Glostrup. Antallet af arbejdspladser: 500 Afstand til Glostrup S tog station: 3 km Udfordringer: Industriområde under omdannelse. Kommende letbane stop ved Hersted Industripark. Erhvervsnetværket Danmark C i Fredericia: Landets største erhvervsområde Danmark C i Fredericia Kommune er delvist udbygget og her indgår foreløbigt en række større transport og produktionsvirksomheder i et netværk: Post Danmark Pakkecenter, Elbo Logistik Partner A/S, Ib Karlskov Transport A/S, VEK SØ A/S, VIDENPARK Trekantområdet, EUC Lillebælt, UNION engineering, ABB og BIVA Antallet af arbejdspladser: Afstand til Fredericia centrum: 5 10 km Udfordringer: Stor afhængighed af personbil. Greve Main/Ventrupparken: Greve Kommune er pt. ved at opbygge deres netværk Mobilitetsnetværk - step by step 1. Tag udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer ved etablering af netværket. Få evt. virksomheder til at stå for initiativet. 2. Gennemfør en transportvaneundersøgelse på virksomhederne. 3. Lad netværket drøfte resultaterne fra transportvaneundersøgelsen og lad virksomhederne definere deres eget netværk og formålet med det. 4. Vær klar omkring kommunens rolle, interesser og ressourcer. 5. Lad virksomhederne inspirere hinanden til at igangsætte initiativer hver især og i fællesskab. 6. Følg op med en ny transportvaneundersøgelse blandt medarbejderne herunder deres kendskab til initiativerne. 7. Evaluér indsatsen i fællesskab og planlæg nye tiltag Gate 21 Side 10/27

11 Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Trin 1: Område og virksomheder I første trin i mobilitetsplanlægningen udpeger kommunen et geografisk område og etablerer kontakt til virksomheder i området, der vil deltage i netværket. Det indledende planlægningstrin omhandler etablering af netværket af virksomheder i et geografisk område. Forud for denne planlægning ligger en udpegning af det relevante område. Spørgsmål I kan stille jer selv: Hvilket område skal adresseres? Hvilke virksomheder skal indgå i netværket? Hvad karakteriserer virksomhederne ud over, at virksomhedernes medarbejdere ankommer til området på cykel, til fods, med tog, bus eller i bil ved arbejdsdagens begyndelse? Skal mobilitetsplanen inkludere tjenesterejser? Er der en idé i, at virksomhederne har andet til fælles end transporten til området? 1.1 Udvælgelse af område til mobilitetsnetværk Områder som udpeges til mobilitetsnetværk, kan vælges efter fem forskellige parametre. I Formel M har kommunerne udpeget områder med baggrund i nedenstående parametre: 1. Områder med problemer med trængsel og/eller manglende parkeringspladser. Eksempler på disse er erhvervsområderne Lautrupgård i Ballerup, Skejby nord for Aarhus og Ørestaden i København. 2. Områder hvor infrastrukturen for grønne transportformer er på plads. Det vil sige områder, hvor der er gode muligheder for kollektiv transport i form af cykelstier og metro, samt gode stiforbindelser til området. Eksempler på disse er Islands Brygge og Ørestad i København. 3. Områder, der allerede er organiseret i netværk. Eksempel på dette er Grundejerforeningen Hersted Industripark i Albertslund. 4. Mindre områder med store virksomheder. Eksempel på dette er Allerød Erhvervsnetværk, hvor få store virksomheder er lokaliseret sammen. Det har Allerød Kommune brugt som afsæt for at etablere et egentligt mobilitetsnetværk med en række virksomheder. 5. Områder under omdannelse med en stor udskiftning af virksomhederne. Eksempel på dette er Grundejerforeningen Hersted Industripark i Albertslund, hvor hele området er omfattet af en helhedsplan. Landets ældste industipark er under omdannelse til andre typer af erhverv, og området vil i fremtiden blive betjent af en letbane langs motorvejen Ring 3. Erfaringerne viser, at hvis områderne er udvalgt efter de fem parametre, er der større sandsynlighed for at netværket får succes. Vælges områder, som ikke opfylder disse parametre, kan mobilitetsnetværket alligevel godt blive succesfuldt. Der kan dog være behov for et tættere samarbejde med virksomhederne, idet årsagerne til at deltage i netværket ikke vil være så åbenlyse som ellers. Gate 21 Side 11/27

12 Massehenvendelser giver ikke resultater. Besøg den enkelte virksomhed frem for at invitere til fællesarrangementer. Ellen Højgaard Jensen, Direktør i Dansk Byplanlaboratorium. Kommunen kan også have andre årsager til at udvælge et område fx byfornyelser, byfortætning eller klimaprojekter. Her kan mobilitetsplaner i netværk være et blandt flere temaer, som kommunen går i partnerskab med virksomhederne omkring. 1.2 Strategi for udvælgelse og rekruttering af virksomheder Når området er identificeret, er det tid til at kontakte de kommende aktører i mobilitetsnetværket nemlig virksomhederne. Udvælgelse af virksomhederne Allerede ved udvælgelsen af området har du lavet den første analyse af områdets virksomheder. Udvid denne analyse i forhold til hvilke virksomheder, der kan bidrage og få gavn af et mobilitetsnetværk. Lav gerne en interessentanalyse for at kortlægge, hvem de vigtige aktører er, hvordan de kan inddrages og hvorfor. Rummer området mange virksomheder, er det ikke muligt at være i dialog med alle virksomheder. Lav i stedet en strategi for dine udvælgelseskriterier, der indeholder en prioritering af virksomhederne, og hvordan de nås. Strategien for rekruttering af virksomheder kan for eksempel inkludere virksomheder som; har henvendt sig til kommunen omkring adgangsforholdene til virksomheden eller om andre infrastrukturelle forhold, selv har/vil draget nytte af en fælles transportplan (mange ansatte/kunder og/eller meget transport), eller fordi virksomheden selv arbejder med mobilitetsplaner for virksomheder, har en grøn profil eller en tydelig Corporate Social Responsibility profil, har en særlig tilknytning til stedet, dvs. har ligget i området i mange år eller af andre årsager har svært ved at lokalisere sig andre steder, Antallet af medarbejdere på de forskellige virksomheder og deres foretrukne transportform (gang, cykel, bus, tog og bil) til virksomhederne. Eksempel Travel Plan Plus I EU projektet Travel Plan Plus arbejder man med 80:20 reglen. I de fleste tilfælde nås 80% af de ansatte i området ved at engagere de største virksomheder i området (20% af samtlige virksomheder). I Lautrupgård har Ballerup Kommune rekrutteret i første omgang seks virksomheder som tilsammen har ansatte. Lautrupgårds virksomheder har ca ansatte i alt. Dermed når kommunen 20% af områdets ansatte ved indsatsen. Planen er at udvide netværket med flere virksomheder efterfølgende. Deltagelse af en af områdets største og mest kendte virksomheder har også virket som en løftestang for inddragelse af andre virksomheder. Københavns Kommune valgte samme strategi, og har oplevet en betydelig større interesse for netværkstanken fra de nye deltagere i mobilitetsnetværket. Forberedelse af den indledende kontakt Når strategien er lagt, kan virksomhederne kontaktes. Dét, at kontakte virksomhederne for at få dem som deltagere i mobilitetsnetværket, kan sammenlignes med en salgssituation. Det vil ofte være en ny situation for den kommunale projektleder. Det kan derfor være ganske gavnligt at forberede sig grundigt inden kontakten til virksomheden. Brug denne liste som inspiration: Kend din modtager forbered dig på virksomheden størrelse, beliggenhed, type (produktion, service, kontor,..), evt. grøn profil, CSR profil og eksisterende samarbejde med kommunen Skriv en drejebog for telefonopringningen, se eksempel i bilag 3 Forbered de vigtigste argumenter for mobilitetsplaner i netværk. Se eksempler på gevinster for virksomhederne i afsnittet Første møde med virksomhederne senere i Trin 1. Lav en beskrivelse af projektet som kan sendes til virksomheden umiddelbart efter telefonsamtalen, se eksempel i bilag 4. Er du uvant med salgstalen, så øv dig på en kollega, og start med en af de mindre vigtige aktører/virksomheder. Så er der ikke så meget på spil. Første opringning skal overvindes, næste samtale går som regel meget bedre. Det går som oftest godt, og husk: Giv ikke op ved første nej. Er virksomheden ved at afvise, er det bedre at udskyde deres nej ved at spørge, om man må vende tilbage, når flere virksomheder har vist deres interesse. Når første virksomhed er rekrutteret til mødet, så brug det til at overbevise de næste virksomheder. Gate 21 Side 12/27

13 Formål med første opringning til virksomheden Formålet med opringningen kan opdeles i tre delformål: At få navn, mail og telefonnummer på den relevante person i virksomheden At få et møde i stand med relevante personer på virksomheden At vække virksomhedens interesse for at deltage i mobilitetsnetværket. Brug af eksisterende kontakter og netværk Nogle kommuner har allerede et samarbejde med virksomheder enten direkte eller via andre netværk. Det kan ofte være en god idé at bruge de eksisterende kontaktpersoner og fora som indgangsvinkel. Har kommunen allerede et etableret samarbejde med virksomheden, så gå via denne kontaktperson. Virksomheden vil opleve, at kommunens arbejde er velkoordineret, og der er rygdækning for projektet. Kontaktpersonen vil kunne guide dig til relevante deltagere til et mobilitetsnetværk. Nogle kommuner har netværk for erhvervslivet fx Klimanetværket i Ballerup, Grønne Erhverv i København eller i Green Cities projektet Carbon 20, hvor syv kommuner har indgået partnerskab med mere end 100 virksomheder om en reduktion af virksomhedens CO2 udslip med 20 procent. Der findes også selvstændige fora som grundejerforeninger eller lokale erhvervssammenslutninger fx Grundejerforeningen Hersted Industripark. Brug gerne disse fora til at præsentere virksomhederne for idéen om mobilitetsplaner i netværk. Efter en fælles præsentation er der brug for individuelle opfølgningsmøder med virksomhederne. Albertslund Kommune henvendte sig til grundejerforeningen Hersted Industripark og fik lov til at præsentere virksomhederne for idéen på deres årlige generalforsamling. Det gav dels en god drøftelse af mobilitetsnetværk på generalforsamlingen og dels deltagere til mobilitetsnetværket. Kommunen havde efterfølgende individuelle møder med interesserede virksomheder og rekrutterede senere flere virksomheder. Kontaktpersoner i virksomhederne Hvem der er den relevante person vil variere fra virksomhed til virksomhed afhængig af virksomhedsorganisation og størrelse. I Formel M projektet indgår forskellige typer af virksomheder i de enkelte netværk. Netværket i Lautrupgård består fx af større virksomheder med 250 til antal ansatte. Her er det typisk en leder fra følgende områder: CSR, HR og QHSE, der deltager i netværket. Enkelte af virksomhederne er repræsenteret af direktøren selv. Det gælder for eksempel i mobilitetsnetværket i Skejby og Ørestad/ Islands Brygge. I Hersted Industripark, hvor netværket består af en række mindre virksomheder, er der lagt vægt på, at det er et netværk for beslutningstagere. Mobilitetsnetværket på Amager og i Skejby har i den indledende fase lagt vægt på erfaringsudveksling og videndeling, og her har det fungeret godt med deltagere fra forskellige afdelinger og ledelsesniveauer. Der kan være brug for at vurdere deltagerkredsen i netværket undervejs i forhold til beslutningskraften. Og afhængigt af netværkets formål og aktiviteter vil forskellige niveauer være mest velegnet. I Hersted Industripark og Danmark C består netværkene af større virksomheder inden for transport og logistik, her kommer deltagerne i højere grad fra topledelsen. Følgende titler er fundet blandt deltagerne i mobilitetsnetværkene: CSR, HR, QHSE, Direktør, Innovationsmanager, Adm. chef, Teknisk Gate 21 Side 13/27

14 Resultaterne af undersøgelser om virksomhedernes stedtilknytning og samarbejde i Byfornyelse og Kvarterløft var, at det der interesserede virksomhederne i de undersøgte områder, var den trafikale tilgængelighed, parkering uden restriktioner og tryghed, for såvel kunder som ansatte og uanset transportmiddel. Disse punkter var højest på virksomhedernes agenda i forhold til placering. Ellen Højgaard Jensen, Direktør i Dansk Byplanlaboratorium. chef, Markedsdirektør, Executive Assistent, Seniorkonsulent, Direktør Business Transformation, Økonomichef, Projektmedarbejder Husk ledelsen Det er vigtigt at have det strategiske niveau med i netværket. Retning og mål for netværket er strategiske beslutninger, som kræver ledelsens opbakning. Mindre beslutninger som ændring i kørselsgodtgørelse til medarbejderne eller indførsel af betaling for parkering kan nogle gange være konfliktfyldte, hvorfor det også her er nødvendigt med ledelsens opbakning. Mobilitetstiltag er typisk forankret forskellige steder i organisationen. Derfor kan det være vigtigt at gå til topledelsen for at få en sammenhængende mobilitetsindsats. Facility management eller driftsafdelingen står ofte for parkering, cykelfaciliteter, delebiler og samkørsel. Flådestyring kan også ligge under facility management eller være en selvstændig funktion, som står for virksomhedens vognpark og alternativer som cykler og kollektiv transport. I linjen i organisationen ligger beslutninger om hjemmearbejde, virtuelle møder og fleksible arbejdstider. Mens aftaler om kørselsgodtgørelse, firmabil og transportpolitikker ofte ligger i HRfunktionen. Presse og kommunikation Den lokale presse kan også bruges til at eftersøge virksomheder, der kunne have lyst til at indgå i et kommende mobilitetsnetværk. Her kan kommunen med fordel udarbejde en pressemeddelelse, der beskriver projektet, hvor man kan få mere information, samt hvem i kommunen virksomheden kan kontakte. Henvis gerne til kommunens hjemmeside. Sørg for at det er så let som muligt for virksomhederne at finde information om projektet på kommunens hjemmeside. Læg gerne en projektbeskrivelse på hjemmesiden, som virksomheden kan downloade. virksomhedens parathed til at indtræde i mobilitetsnetværket. Hovedindholdet af mødet er følgende punkter: Præsentation af projektet mundtligt og skriftligt Præsentation af fordele ved en mobilitetsplan Virksomhedens interesser hvilke behov, problemer og muligheder ser virksomheden Overordnet forventningsafstemning Kortlægning af transportvaner og forhold Præsentation af projektet mundtligt og skriftligt Ved det første møde præsenteres projektet mundtligt. Ofte har repræsentanterne fra virksomhederne også brug for en skriftlig præsentation af projektet til bl.a. at overbevise andre i deres organisation. Har du ikke fremsendt den forinden så medbring den på mødet. I bilag 4 kan du se et for et eksempel på projektbeskrivelsen til virksomhederne. Præsentation af fordelene ved en mobilitetsplan I den indledende telefonsamtale har du måske fået præsenteret nogle af argumenterne for, hvorfor virksomheden med fordel kan udarbejde en grøn mobilitetsplan evt. i samarbejde med andre virksomheder. Men det er nu, ved det indledende møde, at du kan gå i dybden med de mange gode argumenter for, hvorfor de bør deltage i projektet om mobilitetsplanlægning. Lyt efter hos deltagerne fra virksomheden om dine argumenter vækker genklang, ellers må du have gang i nogle andre argumenter. I faktaboksen kan du se nogle af de vigtigste argumenter for, hvorfor det er en fordel for virksomheden at arbejde med mobilitetsplaner i netværk 1.3 Første møde med virksomheden På baggrund af telefonsamtale eller anden kommunikation om projektet holdes et indledende møde. Indholdet af mødet afhænger af Gate 21 Side 14/27

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK. Udarbejdet af Tetraplan og Formel M

Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK. Udarbejdet af Tetraplan og Formel M Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK Udarbejdet af Tetraplan og Formel M 2. udgave, marts 2014 1 SUMP-manualen 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE ET INSPIRATIONSOPLÆG MED GODE EKSEMPLER PUBLIKATION AF: DANSK BYPLANLABORATORIUM; ELLEN HØJGAARD JENSEN OG CHRISTIAN BROEN, KUBEN; JAKOB KLINT OG SBI; JESPER OLE

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere