PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012"

Transkript

1 Forord Dette afgangsprojekt på bygningsingeniøruddannelsen har i ret høj grad afveget fra tidligere semesterprojekter. Dels har der været væsentlige mere tid til projektet løbende over hele semestret og dels har det været mere specialerettet. Det har gjort at jeg har arbejdet med mange ting som jeg ikke tidligere har beskæftiget mig med. Det har derfor bestået af markant mere selvstudie for at sætte sig ind i de nye ting. Den store mulighed for valgfrihed har bevirket at jeg har kastet de fleste af mine kræfter efter ledelse på byggepladsen som har min store interesse. Jeg har i mange år været overbevist om at det netop er styring af byggepladsen som jeg vil beskæftige mig med efter endt uddannelse. Mit praktikforløb bekræftede mig kun i den overbevisning og dette er også baggrunden for at jeg med dette afgangsprojekt har brugt det meste af tiden på dette. Ledelse består langt hen ad vejen af erfaring og derfor har det også været en væsentlig udfordring at arbejde med dette lidt ukonkrete emne. En stor del af projektet har gået ud på at opmåle og prissætte det arbejde som arkitekttegningerne anviser. Til selve pris- og tidsbestemmelsen af dette er anvendt V&S softwareprogram Sigma Idet at erfaring spiller en så stor rolle på dette område, har jeg draget nytte af andres viden. Dette omhandler såvel tilslutningsafgifter for alle installationer til byggegrunden, priser på kranleje, myndighedsansøgninger og administrationsudfordringer. Det har derfor gjort dette projekt både bedre og mere interessant ved at holde det så virkelighedsnært og realistisk som muligt. Der rettes derfor en stor tak til alle som har bidraget med deres viden og erfaring til dette projekt. Side B. 1

2 Indhold B.1. Indledning 3 B.2. Optakt 4 B.3. Jordforurening 7 B.4. PSS - Plan for Sikkerhed og Sundhed 19 B.5. Byggepladsindretning 37 B.6. Krandimensionering 43 B.7. Økonomisk Beregning 46 B.8. Tilbudsliste 48 B.9. Besparelser 51 B.10. Betalingsplan 52 B.11. Overvejelser vedr. kvalitetssikring og driftsspecifikationer 53 B.12. Konklusion 55 Side B. 2

3 B.1. Indledning Til dette afsnit i afgangsprojektet GuldLyst, omhandlende de anlægsmæssige udfordringer vil der blive taget udgangspunkt i arbejdet som totalentreprenør, der netop har skrevet kontrakt med bygherren, Fredericia Kommune om opførelsen af et socialpsykiatrisk botilbud, Guldregnen på Fredericia Havn. Totalentreprenøren Ib Grønlund A/S står overfor en række udfordringer som tovholder for dette byggeprojekt. Arbejdet spænder meget vidt, og omhandler alt lige fra beregning af konsekvenserne af den jordforurening som byggeprojektet bringer med sig fra den oprindelige placering, over budgetdannelse for byggeprojektet, planlægning af såvel tidsplanen for byggeriet samt indretningen af byggepladsen til planlægning af arbejdsmiljøet i den lovkrævede PSS - Plan for sikkerhed og sundhed. Det kan indledningsmæssig også være projektlederen som skal indhente krævede myndighedstilladelser for såvel byggeperioden som selve byggeriet. Placeringen af bygningen på Fredericia havn kræver tilladelser på flere forskellige områder. Dette omhandler dispensationsansøgning for overskridelse af å-beskyttelseslinjen, ændret areal-anvendelse af den forurenede grund en såkaldt 8-ansøgning, anmeldelse af jordflytning samt udarbejdelse af de lovkrævede dokumenter heriblandt PSS. At lede et byggeri er en utrolig kompleks arbejdsopgave som i høj grad vedrører grundig forarbejde og omhyggelig planlægning. Dette gælder alt lige fra tidsplan over byggepladsindretning til kontrol over det økonomiske aspekt i en sådan byggesag. Som projektleder for en totalentreprenør kræver det hele tiden at man har overblik over det hele, finder de økonomiske mest fordelagtige løsninger og varetager bygherrens ønsker, interesser og forventninger. Sagt med andre ord føres De nu ind i en afvekslende og udfordrende arbejdsproces, hvor det eneste sikre er, at der som projektleder for noget så komplekst som et byggeri er, ikke findes nogen målstreg. Side B. 3

4 B.2. Optakt Flytning fra oprindelig placering til Fredericia Havn Projektet går ud på at byggeprojektet Socialpsykiatrisk botilbud, Guldregnen, flyttes fra sin oprindelige placering til Fredericia Havn, på adressen Sanddal Bakke 22, 7000 Fredericia. - Af ophavsmæssige rettigheder for udbudsmaterialet vedr. projektet Guldregnen, vil den reelle adresse og tilhørende bygherre blive omtalt anonym jf. aftale med skolens vejledere (Se konsultation nr. 10, Bilag D. o Det vil i projektet blive omtalt som: den oprindelige placering Destinationen på Fredericia Havn er i forbindelse med byens lystbådehavn. Denne lystbådehavn er under ombygning og ombygningen og opførelsen af Guldregnen vil derfor danne en kombinationspakke: Projektet GuldLyst. - Der er i forbindelse med flytningen af projektet kigget nærmere på oprindelig lokalplan samt de nye forhold, herunder lokalplan og øvrige praktiske og administrative forhold. Lokalplan fra oprindelig placering Omstændigheder der har påvirket projektet: Ifølge gældende lokalplan (Februar 2004) fra den oprindelige placering, må der ikke bygges nærmere end 15 meter på vejen mod Længe 1. Ligeledes må der maks. Bygges 2 etager med udnyttet tagetage og højest 12 meter over terræn. Ydervægge skal fremstå med pudset overflade eller vandskurret udseende Lokalplan for kommende placering Fredericia Lystbådehavn Fredericia Havn LP304 dateret d Figur 1: Lokalplansområde 2 Gennemgang af lokalplan LP304 dateret d Fredericia Kommune 1 (Id: ) : :47 Side B. 4

5 Laveste sokkelkote for nybyggere er fastsat til +1,75 m DVR 90, grundet risiko for oversvømning - Kystdirektoratet anbefaler at opfyldte arealer ikke bør ligge lavere end kote 1,65 m. Bebyggelse indenfor byggefelt A og D kan opføres i. eller fremtræde som pudset med tag af tagpap, Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer. - Ovenstående krav overholdes med gældende arkitektmateriale. 9.5: Der må på facader og tagflader ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer med et glanstal på over 10 bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. Dette overholdes med pudsede vægge, paptag, og konstruktion med solceller. Øvrige aktuelle punkter fra lokalplanen: - Ingen støjrestriktioner, udover at det skal foregå på hverdage i dagperioden - Der må ikke bygges nærmere end 2 m fra hovedspildevandsledningen - Langs gasledningen må der ikke opføres boliger i en afstand på nærmere end 20 m - Skovbyggelinjen fra fredsskov berører kun hjørnet af grunden. - Erritsø bæk har en å-beskyttelseslinje på 150m Se bilag med dispensationsansøgning Bilag B. 1 Figur 2: Blå markering er å-beskyttelseslinje og grønt område er skovbyggelinjen :33 Side B. 5

6 Guldregnens krav til revision i forhold til lokalplan LP304 fra : - Byggeområde E og fremtidig havnebassin erstattes af byggeområde D. o Se: Figur 3: Tilpasset lokalplansskitse - Tilladelig byggehøjde på 8,5 m ændres til 9 m.o.t. - Maks antal etager: 2, ændres til 3 Figur 3: Tilpasset lokalplansskitse Jordforurening Lokalplanen LP304 fra angiver at området er klassificeret som mulig forurenet, hvilket skyldes at der har været placeret 2 olietanke på henholdsvis 6000 og liter på nabogrunden. Disse kan have foranlediget en forurening af grunden. Vedr. jordforurening vil der af projektmæssige årsager blive medbragt en jordforurening fra den oprindelige placering som vil blive behandlet senere i projektet. Side B. 6

7 B.3. Jordforurening Siden midt i firserne har man fra myndighedernes side været opmærksom på jordforurening. Grunden til at man har fået fokus på jordforurening er at det kan skade levende væsener enten i form af forurening af drikkevandet, op sivende dampe fra jorden eller ved kontakt med jorden ved henholdsvis indvortes eller udvortes kontakt. Sidenhen er man begyndt at registrere de grunde hvor man enten har mistanke eller beviser for at de er forurenet. Dette har ført til at man i dag (udgangen af ) har registreret ca grunde. Herudover har man siden 1. januar 2008 valgt at områdeklassificere alle grunde indenfor byzonerne i Danmark. Grundlæggende findes der 3 forskellige kategorier indenfor registreringen af jordforurenede grunde. Den største gruppe er den såkaldte områdeklassificering. Denne omfatter stort set alle grunde indenfor de danske byzoner. Disse grunde betegner man som udgangspunkt som lettere forurenet. Denne forurening stammer til dels fra den luftforurening som kommer fra køretøjerne samt årelang bebyggelse af enten erhverv eller boliger. Der er ikke nødvendigvis hverken direkte mistanke eller påvist konkret forurening af den pågældende grund, men derimod kun en antagelse. Denne områdeklassificering bevirker at man ikke uden videre må flytte jord fra disse områdeklassificerede grunde. En sådan jordflytning skal meldes til den kommune hvor den pågåældende grund er beliggende og dette skal ske minimum 4 uger før, hvis kommunalbestyrelsen vel at bemærke ikke kræver yderligere oplysninger. En flytning kan også ske umiddelbart efter kommunen har modtaget anmeldelsen hvis jorden flyttes til et egnet depot, som har tilladelse til at modtage jord med den pågældende forurening. Registreringen af konkrete grunde er delt op i to vidensniveauer. Den første kategori indenfor de direkte registrerede er den såkaldte V1-klassificering. Denne registrering omfatter lokaliteter, og administreres i dag af regionerne. Registreringen opstår ved mistanke om forurening af grunden. Denne mistanke kan stamme fra såvel nuværende som tidligere beskæftigelse på grunden som kan have forsaget en jordforurening. Indenfor 1 år efter registreringen kan man som grundejer kræve en betalt undersøgelse af grunden fra regionen Den anden indenfor registreringskategorien er V2-klassificeringen. Denne klassificering har i dag lokationer registreret og har grundlag i en konstateret forurening af jorden som ofte stammer fra tekniske forundersøgelser af den pågældende grund, en stor del af denne gruppe er benzin- og olierelaterede aktiviteter :31 Side B. 7

8 Konsekvenser ved jordforurening Jordforurening kan påvirke levende væsener igennem flere forskellige kilder. Én af disse kilder er at forureningen i jorden kan sive ned og påvirke det grundvand vi senere henter op til drikkevand. Herudover kan forureningen fordampe og derved sive op i den luft som vi bevæger os rundt i og indånder. De tungere stoffer som forbliver i jorden kan påvirke de levende væsener ved berøring eller indtagelse. Indtagelse er den form hvor vi som levende væsener er mest sårbar for forurening, og det er også derfor at det er denne form som danner baggrund for grænseværdierne og dermed kvalitetskriterierne for jorden. Indtagelse sker efter en antagelse at vi alle og især børn indtager en vis mængde jord om dagen. Disse kvalitetskriterier danner skel imellem jord som er lettere forurenet og så det som er dokumenteret forurenet. Jordflytning Når jordforurening bliver behandlet i dette projekt skyldes det at en jordforurening kan påvirke økonomien indenfor jordentreprisen i særdeles væsentlig grad. Det er derfor ganske afgørende at man har kendskab til området og ved hvilke konsekvenser det kan medføre. Som tidligere nævnt er det i dette projekt valgt at medbringe den påviste jordforurening fra den oprindelige grund til projektets byggeplads på lystbådehavnen i Fredericia. Jordflytning Regler Når en lokalitet har offentlig adgang i form af menneskelig aktivitet enten i form af boligbyggeri, institutioner eller anden naturmæssig publikumsinteresse betragtes den som følsom. Der må derved ikke forefindes jordforurening i de øverste 50 cm, medmindre det afskærmes af varig belægning jf. 72 b stk Det gælder selvsagt også for dette projekt og er derfor behandlet med en forskellige myndighedsansøgninger. Området på lystbådehavnen samt den oprindelige placering er områdeklassificeret. Den oprindelige placering er registeret under vidensniveau 2 (V2) Området under lystbådehavnen er klassificeret som område med begrænsede drikkevandsinteresser. Flytter man fyldjord skal der altid tages prøver, flytter man intakt jord kræves der kun prøver hvis grunden er kortlagt, eller der er viden om at, oven liggende jord er forurenet. Flyttes der uforurenet- samt lettere forurenet jord (områdeklassificeret), kræves der prøver for hver 120 tons, hvis det afleveres på godkendte modtageanlæg. Ønskes jorden anvendt som rent jord, samt hvis det stammer fra et kortlagt område (V1, V2) skal der tages prøver for hver 30 tons. 5 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=128733#k :34 Side B. 8

9 Research Når man skal undersøge grunde for mulig jordforurening er historisk granskning af grunden en meget anvendt metode. Dette består ofte af at undersøge gamle kort og optegnelser for grunden for at se hvad der tidligere har lagt på grunden. På baggrund af dette kan man danne sig et gæt på hvad der kan skyldes en forurening samt hvilke stoffer der kan være tale om. Eksisterende grund: (arealinfo.dk) (arealinfo.dk) Side B. 9

10 2008 (arealinfo.dk) Udbudsmaterialet består bl.a. af nedenstående optegnelse Kilde Miljørapport: se Bilag B. 3 Gul er felter med kategori 2 jord: Lettere forurenet(over jordkvalitetskrav) Turkis er felt med kategori 4 jord: Forurenet (over afskæringskvalitetskrav) Side B. 10

11 3.1 Afgravning Til at beregne afgravningen af grunden, er der ved denne opgave valgt en lidt utraditionel metode. På baggrund af eksisterende koter fra den oprindelige placering og tilpassede kommende koter på lystbådehavnen i Fredericia, er der udarbejdet højdekurvekort. Der er for begges scenariers vedkommende indtegnet højdekurver for hver 0,5 [m]. Imellem disse højdekurver er det forudsat at der er et gennemsnit dvs. imellem kurverne for kote 3,50 og 4,0 er forudsat et gennemsnit på 3,75 for hele dette mellemliggende areal. Efterfølgende er disse kurver lagt ind over hinanden og der er for alle opståede felter regnet et areal for dette felt samt en difference. Mængderne for henholdsvis afgravning og påfyldning er derved fremkommet. Denne metode er valgt for at afprøve en mere grafisk og logisk metode. Metoden kan have den fejlmargin at det forudsatte gennemsnit ikke nødvendigvis er repræsentativt da det kan tænkes at 90 % af arealet ligger med en kote på eks. 3,95. Princip: De fremkommende felter er efterfølgende gennemgået og fundet forholdsvis repræsentative. Ved sådan en stor grund på 7000 [m 2 ] vil der opstå en vis fejltolerance ved præcis forudsigelse af jordreguleringen. Det forudsættes at det forurenede område 6 indbygges under den fremtidige parkeringsplads. Herudover lægges det op til jordentreprenøren hvordan de bedst ser opgaven løst med afgravning og påfyldning. Den beregnede jordmængde som skal køres væk er på 4743 [m 3 ] Side B. 11

12 Den konkrete jordberegning er illustreret ved de efterfølgende 4 illustrationner: Figur 4: Højdekurvekort over eksisterende koter på oprindelig grund Figur 5: Kommende højdekurvekort over Guldregnen, jf. tilrettet situationsplan Tegn Nr. A.O.S.500 Side B. 12

13 Figur 6: De to højdekurvekort lagt over hinanden før letfyldsberegning, derved angiver det afgravnings/påfyldnings højden Mængder ses på Bilag: B.2 Figur 7: Sammenlægning af kurverne efter letfyldsberegning -illustrationen viser hvor meget der skal afgraves/påfyldes på hvert stykke Side B. 13

14 Bortskaffelse og anvendelse af jord Jordforureningslovens Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Ovenstående illustration angiver at: Gul er lettere forurenet: kategori 2 Der er udarbejdet: Grøn er forurenet: kategori 4 Ansøgning om jordflytning til Fredericia Kommune. Se Bilag B. 7 Det er skraveret med de områder hvor der bliver varig befæstelse. 8-Ansøgning om ændring af arealanvendelsen, til Fredericia Kommune. Se efterfølgende kapitel Jordhåndteringsplan, Fredericia Kommune. Se Bilag B. 8 Vedr. dette dokument, er det efter korrespondance med Ellen Vibeke Olesen, civilingeniør ved Fredericia Kommune, oplyst at 8-ansøgning og jordhåndteringsplan ofte af tidsmæssige årsager bliver indsendt hver for sig. De to dokumenter indeholder en del overlappende oplysninger, disse oplysninger er i denne rapport kun inkluderet i 8-ansøgningen, her nedenfor. Denne ansøgning er et krav, når der ønskes bl.a. boligbyggeri ved forurenede grunde. Der er til jordhåndteringsplanen i stedet brugt et skema fra Århus Kommune. Se Bilag B :14 Side B. 14

15 Ansøgning efter jordforureningslovens 8 om tilladelse til ændring af arealanvendelsen/ anlægs- og gravearbejde på forurenet eller muligt forurenet grunde 7 Side 1/4 Ansøger Navn Ib Grønlund A/S Adresse Chr. M. Østergaards vej 4 Postnr. og by 8700 Horsens Ansøger er (sæt kryds) Grundejer Entreprenør Rådgiver (miljøteknisk) Andet Grundejer Navn: Fredericia Kommune Adresse: Gothersgade 20 Tlf.nr.: Hvor skal projektet udføres? Adresse: Sanddal Bakke 22 Matr.nr. 391aa Postnr. og by 7000 Fredericia Postnr. og by 7000 Fredericia Ejerlav: Fredericia Stadsjorde Ejendommens nuværende anvendelse (sæt kryds) Beboelse Børneinstitution Erhverv Blandet bolig og erhverv Andet Forureningsstatus (sæt kryds) Kortlagt som muligt forurenet (V1) Kortlagt som forurenet (V2) Endnu ikke kortlagt på V1 eller V2, men der er konstateret forurenet Endnu ikke kortlagt på V1 eller V2, men der er formodning om forurening Beskrivelse af det planlagte projekt Formål: Arealanvendelsen ændres til følsom anvendelse i eksisterende bygninger Arealanvendelsen ændres til følsom anvendelse i bygninger, som nyopføres Byggeri Anlægsarbejde Ønskes ud af kortlægning Delvis fjernelse af en konstateret forurening Nedrivning af bygninger med fjernelse af terrændæk (gulve) og fundamenter Andet _ Er der udført miljø- eller geotekniske undersøgelser på grunden: Nej Ja (vedlægges en kopi) (Sammendrag af miljørapport er vedlagt som bilag B. 3) Hvem udfører det miljøtekniske tilsyn?: Dansk Miljørådgivning A/S Tidsplan (vedlægges) Forventet start: Forventet slut: Dokumentvejledning tilsendt fra Ellen Vibeke Olesen, Natur & Miljø i Fredericia Kommune d er vedlagt som Bilag B. 6 Side B. 15

16 Projektbeskrivelse Side 2/4 Bygge- eller anlægsarbejde: Der ønskes opført et socialpsykiatrisk botilbud for Fredericia Kommune I forbindelse med lokalplan 304 Fredericia Kommune, ønskes i stedet for udvidelse af Fredericia lystbådehavn, en opførelse af et socialpsykiatrisk botilbud. Situationsplan for projektet: Beskrivelse af forureningsforhold efter bygge-/anlægsarbejde: Jf. miljørapport sagsnr fra Dansk Miljørådgivning A/S er der konstateret forureningsstoffer som overskrider grænseværdierne for jordkvalitetskriteriet på stort set hele grunden. I den sydøstlige ende er der konstateret Benz(a)pyren hvis koncentration overskrider afskærringskriteriet. Dette felts overskudsjord indbygges under parkeringspladsen samt fremtidig haveareal. Dette gør at der kun skal afleveres kategori 2 jord på modtageanlæg, RGS90 Kolding (Se Anmeldelse af jordflytning Bilag B.7). Efter endt jordregulering vil der blive fordelt 300 [mm] sandfyld på hele det fremtidige ubefæstede areal, efterfyldt af 200 [mm] muldjord. Der vil på det dybeste sted skulle udgraves til kote 0,5 [m]. En dybde på 2,75 m.u.t. Området har tidligere været anvendt til lystbådehavn, der eksisterer ikke registreringer af olietanke på netop denne grund og det har ikke tidligere været bebygget af væsentlig art. Det forventes derfor ikke at der forefindes tankanlæg i jorden. Skulle der findes synlig forurening enten i forbindelse med tanke eller for sig, vil arbejdet blive afbrudt og relevant myndighed og rådgivere vil blive tilkaldt. Side B. 16

17 Side 3/4 Der vil ikke blive foretaget nogen form for grundvandssænkning da alt arbejde vedr. Guldregnen vil foregå over grundvandsspejlet. Grunden er forinden af Fredericia Kommune blevet ryddet for bevoksning og flygtig bebyggelse. Beskrivelse af forureningsforhold efter bygge-/anlægsarbejde: Det forventes at der skal bortkøres 4743 [m 3 ] kategori 2 jord. Alt ikke befæstede areal afleveres med 500 [mm] ren jord i relation til 50 cm-reglen i 72 i jordforureningslovens krav om følsom arealanvendelse. Arbejdsproces Der ligger et felt på 450 [m 2 ] hvor der er fundet koncentrationer over afskæringskriteriet. Heraf skal der jf. afgravningsplan afgraves 222 [m 3 ] jord, heraf 90 [m 3 ] fyld/muld som indbygges under fremtidig haveanlæg. Feltets intakte jord: 132 [m 3 ] indbygges under parkeringspladsen, hvor der i umiddelbar nærhed skal bruges 220 [m 3 ] påfyld. Afvigelser i mængderne i øget grad vil kunne indbygges på parkeringspladsen længere mod nord. Den øvrige overskudsjord fra grunden, som er kalkuleret til 4743 [m 3 ] forventes at kunne afleveres på modtageanlægget RGS90 i Kolding som kategori 2 jord. Afværgeforanstaltninger Under gravearbejdet vil området med kategori 4 jord blive afspærret og de nødvendige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger vil blive foretaget. Forureningsbeskrivelse: Historisk beskrivelse Der er kun fundet optegnelser for gasværk år på nabogrunden som mulig kilde til forurening. Det er derfor ikke fundet relevant at undersøge jorden for andre end de anførte stoffer. Der er kun undersøgt for forurening i overflade jorden, da området ikke er beliggende i nærhed af område med (særlige-)/drikkevandsinteresser. Forureningen er ikke begrænset af geologiske forhold udover lillebæltsler i kote -10,0 Afklaring af risiko: Ved at dække de øverste 50 cm med rent jord/sand på ubefæstede arealer vil der ikke være risiko for kontakt med det forurenede jord. Der er ikke risiko for afdampning fra de PAH er som er fundet da de kategoriseres som immobile stoffer med højtkogepunk og da det formodes at være en gammel forurening (1930) vil de flygtige stoffer være afdampet. Forureningsfjernende eller forureningsafskærende tiltag: Der vil ikke blive restriktioner for den fremtidige brug af grunden indenfor normal anvendelse. Ved at der pålægges et nyt toplag på grunden, vil det kun være ved dybe udgravninger det kan komme på tale med restriktioner, det forventes ikke at ske ved det kommende socialpsykiatriske botilbud. Side B. 17

18 Forventet entreprisetidsplan for Guldregnen Side 4/4 Side B. 18

19 B.4. PSS - Plan for Sikkerhed og Sundhed GuldLyst Guldregnen Oprettet: Opdateret: BG BG Side B. 19

20 Bygherre: Fredericia Kommune Adresse: Sanddal Bakke 22 Totalentreprenør: Ib Grønlund A/S Ansvar for udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed:, Ib Grønlund A/S Tidsplan for arbejdet: 1. Spadestik: 6 august Aflevering af byggeri: Særlig sundhedsfarlige områder: - Jordforurening Indholdsfortegnelse 1. PSS - Plan for Sikkerhed og Sundhed Sikkerhedsorganisation på byggepladsen Ansvarlig for PSS Tidsplan for byggeriets faser Afgrænsning og koordinering Arbejde af særlig farlig art Beredskabsplan Fælles velfærdsforanstaltninger Beskrivelse af eksisterende forhold på Sanddal Bakke Beskrivelse af fælles foranstaltninger Dagsorden for opstarts- og sikkerhedsmøder Sikkerhedsforhold på byggepladsen Guldregnen Instruktion af arbejdere der omfattes af kategori 4, jordflytning Arbejdspladsbrugsanvisning Byggepladstegning TEGN. NR: A.P.B.300 Tidsplan Bilag B. 12 Side B. 20

21 4.1 Sikkerhedsorganisation på byggepladsen Side B. 21

22 Byggepladsens sikkerhedsorganisation, Guldregnen Aktører: Fag Ansvarsområder Navn, adresse, telefon, mobil, Kontaktperson(er) på byggepladsen Bygherre(BH) Bygherre Overordnet forpligtelse Arbejdsmiljøkoordinator (P) Arbejdsmiljøkoordinator (B) Arbejdsmiljøkoordinator Arbejdsmiljøkoordinator Byggeledelse Byggeledelse Byggeleder Projekterende/rådgiver Rådgiver Arkitekt Projekterende/rådgiver Rådgiver Ingeniør Totalentreprenør (TE) A: Udarbejdelse af PSS for Guldregnen B: Koordinere sikkerhedsarbejdet overordnet og i fællesomr. D: Anmeldelse af byggeplads til Arbejdstilsynet Sikkerhedsmøder, Ajourføring af PSS, daglig koordinering C: Afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Ib Grønlund A/S - Totalentreprenør Sikkerhedsleder Ib Grønlund A/S - Egenproduktion Formand Ib Grønlund A/S Fagentreprenør 1 Jord/Kloak Henning Have A/S Fagentreprenør 2 Regelgrundlag, vejledning og gode råd AT-bekendtgørelse nr. 589 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder af 22. juni AT-bekendtgørelse nr om bygherrens pligter af 27. december AT-bekendtgørelse nr. 574 om projekterende og rådgiveres pligter m.v. af 21. juni 2001 med senere ændringer. AT-bekendtgørelse nr. 575 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde af 21. juni 2001 med senere ændringer. I byggepladsens sikkerhedsorganisation skal det fremgå hvem der er ansvarlig for: A: Udarbejde og vedligeholde plan for sikkerhed og sundhed (PSS), oversigtstegning og tids- og bemandingsplan. B: Koordinere sikkerhedsarbejdet overordnet og i fællesområder. C: Afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder f.eks. fagentreprenør med ansvar for stilladser. D: Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet. Navn: Hanne Lumby (Socialudvalgsformand Fredericia Kommune) Adresse: Gothersgade 20, 700 Fredericia Telefon: Mobil: Navn: (Projektleder Ib Grønlund A/S) Adresse: Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens Telefon: Mobil: Navn: Arne Nougatgren (Byggeleder Ib Grønlund A/S) Adresse: Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens Telefon: Mobil: Navn: Arne Nougatgren (Byggeleder Ib Grønlund A/S) Adresse: Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens Telefon: Mobil: Navn: GPP Arkitekter A/S Adresse: Grønnegade 68, 8000 Århus C, Telefon: Mobil: Navn: MBJ A/S Adresse: Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens Telefon: Mobil: Navn: Jacob Palmelund (Afdelingsleder - Ib Grønlund A/S) Adresse: Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens Telefon: Mobil Navn: Jacob Sejr Christensen (Sikkerhedsleder - Ib Grønlund A/S) Adresse: Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens Telefon: Mobil Navn: Thomas Ravn Madsen (Formand EP - Ib Grønlund A/S) Adresse: Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens Telefon: Mobil Navn: Henning Have A/S Adresse: Engvej 13A, 6600 Vejen Telefon: Mobil: Navn: Adresse: Telefon: Mobil: Regelgrundlag, vejledning og gode råd AL: Kenneth K. Andersen 1. Angiv de ansvarlige i rubrikken med ansvarsområder med bogstaverne A-D. Angiv også konkrete ansvarsområder på byggepladsen i rubrikken, som f.eks. stillads, vedligeholdelse af adgangsveje med flere. 2. Angiv fagentreprenør med arbejdsopgave på byggepladsen f.eks. nedrivning, tømrer, kloak, murer, vvs, el, tag m.fl. 3. Angiv for alle udførende AL og SR. Underentreprenører til fagentreprenører skal også anføres i byggepladsens sikkerhedsorganisation under andre eller fagentreprenører. 4. Udførende på byggepladsen med 5 mand eller derover over 14 arbejdsdage skal oprette en sikkerhedsgruppe på byggepladsen bestående af en arbejdsleder (AL) og sikkerhedsrepræsentant (SR). Er der under 5 mand eller har arbejdet en varighed under 14 arbejdsdage anføres kontaktpersoner fra virksomhedens sikkerhedsorganisation (arbejdsleder eller mester eller sikkerhedsrepræsentant). 5.På byggepladser med 2 udførende der arbejder samtidigt skal bygherren udpege arbejdsmiljøkoordinator for såvel projektering som udførelse SR: AL: SR: Side B. 22

23 4.2 Ansvarlig for PSS Ansvarlig for udarbejdelse af Plan for sikkerhed og sundhed : o Arbejdsmiljøkoordinator (P) (Projekteringsfasen): (Projektleder, Ib Grønlund A/S) Ajourføring af Plan for sikkerhed og sundhed i udførelsesfasen: o Arbejdsmiljøkoordinator (B) (Udførelsesfasen) Arne Nougatgren (Byggeleder, Ib Grønlund A/S) Side B. 23

24 4.3 Tidsplan for byggeriets faser Side B. 24

25 4.4 Afgrænsning og koordinering Ansvarlig for fælles sikkerhedsforanstaltninger: Arbejdsmiljøkoordinator (B) Arne Nougatgren (Byggeleder, Ib Grønlund A/S) Ansvaret for sikkerhedsforanstaltninger som udgår fra egen entreprise og vedrører såvel egne som øvrige håndværkere på byggepladsen, påhviler de enkelte entreprenører. Side B. 25

26 4.5 Arbejde af særlig farlig art Sikkerheden skal til hver en tid opfylde gældende sikkerhedskrav. Der vil til tider være besøg af Ib Grønlund A/S sikkerhedsleder som vil kunne give råd om evt. mangler. Kranløft Til opstilling af de præfabrikerede betonelementer som bygningens bærende konstruktion består af, anvendes der kran. Kranen entreres af elementmontagen og vil primært kun assistere denne entreprise. Hjelmpåbud er et krav i hele byggeperioden og er naturligvis også gældende ved denne fase. Der må ikke foretages løft af elementer hen over arbejdsområder, og ligeledes må der ikke færdes under hængende løft. Det vil være elementmontagen som har ansvar for de nødvendige tiltag der skal sikre at dette ikke sker, og det skal forinden i samarbejde med byggelederen, koordineres med de øvrige håndværkere på pladsen. Betonelementer må kun rent undtagelsesmæssigt opbevares på midlertidige placeringer, de skal så vidt muligt løftes direkte fra blokvogn til endelig placering, hvorefter de fastgøres. Alt løftegrej skal være godkendt, og kasseret materiel skal straks mærkes og bortskaffes. Arbejde i højden Alt arbejde i højden skal foregå efter gældende sikkerhedsdirektiver fra AT. Dette gælder alt lige fra afspærringer, sikkerhedsliner og stilladser, som de enkelte entreprenører udelukkende selv står for. Jordforurening Der er jf. den geotekniske rapport og tilhørende miljørapport, konstateret lettere jordforurening. Dette skal håndteres efter gældende forskrifter. Det foregår ved at den øverste del skrælles af og bliver tildækket med et nyt lag råjord og muld. Dette behandles nærmere i punkt 12. Side B. 26

27 4.6 Beredskabsplan Hændelse Hvad gør du? Oplysninger Arbejdsulykke Stands ulykken og udsæt ikke dig selv for fare. Giv livreddende førstehjælp. Ring 112 hvis nødvendigt. Kontakt byggepladsens arbejdsmiljøkoordinator. Afvent hjælp. Oplys præcis om ulykkesstedets adresse og lokalitet. Oplys om tilskadekommendes tilstand. Førstehjælpsudstyr findes Båre findes Beskrivelse til PSS om pladsens forholdsregler ved arbejdsulykker hvem gør hvad? Hvor findes nødvendigt udstyr? Brand Miljøulykke Førstehjælpsudstyr findes i skurvogn med WC & Omklædning. Liste over personer med førstehjælpskursus hænger i kantinen samt midt på byggepladsen Byggepladsens arbejdsmiljøkoordinator: Arne Nougatgren (Ib Grønlund A/S) Kun politiet må kontakte pårørende. Ib Grønlund A/S afdelingschef i Horsens: Jacob Palmelund og sikkerhedsleder: Jacob Christensen skal kontaktes ved anmeldelse til alarmcentralen. Kun administrerende direktør for Ib Grønlund A/S: Bjarne Chr. Jensen, må udtale sig til pressen. Forsøg at slukke branden uden fare for dig eller andre. Oplys præcis om ulykkestedets adresse og lokalitet Hjælp eventuelle tilskadekommende. Oplys præcis om brandens omfang og eventuelle tilskadekommende. Ring 112 Brandslukningsudstyr findes Kontakt byggepladsens arbejdsmiljøkoordinator. Afvent hjælp. Beskrivelse til PSS om pladsens forholdsregler ved brand hvem gør hvad? Hvor findes nødvendigt udstyr? Brandslukningsudstyr findes i skurvogn med WC & Omklædning Byggepladsens arbejdsmiljøkoordinator: Arne Nougatgren (Ib Grønlund A/S) Vandposter findes i øst- og vestlige ende af byggepladsen, ved murernes oplagsplads. Nødudgang kan findes mod stikvejen Sanddal Bakke langs syd-øst enden, ved sprinklers oplagsplads. Stands hvis muligt miljøulykken uden fare for dig eller andre. Hjælp eventuelle tilskadekommende. Ring 112 hvis nødvendigt. Kontakt byggepladsens arbejdsmiljøkoordinator Afvent hjælp Oplys præcis om ulykkestedets adresse og lokalitet. Oplys præcis som muligt om miljøulykkens omfang og eventuelle tilskadekommende. Miljøberedskabsudstyr findes Beskrivelse til PSS om pladsens forholdsregler ved udslip og miljøulykker hvem gør hvad? Hvor findes nødvendigt udstyr? Byggepladsens arbejdsmiljøkoordinator: Arne Nougatgren (Ib Grønlund A/S) Nødudgang kan findes mod stikvejen Sanddal Bakke langs syd-øst enden, ved sprinklers oplagsplads. Side B. 27

28 4.7 Fælles velfærdsforanstaltninger Skurforhold - Herunder toilet og badeforhold Ansvarlig: Ib Grønlund A/S Placering af personlige værnemidler Fælles kantine for alle arbejdere på byggepladsen 59 mand Fælles WC/bad og omklædningsfaciliteter 30 mand Rengøring af skurene foretages ugentligt af Ib Grønlund A/S, daglig oprydning foretages af de enkelte brugere. De enkelte UE ere har selv ansvaret for deres medarbejdere og øvrigt berørte personer på byggepladsen. Ansvarlig: De enkelte UE ere Andet Andet Ansvarlig: Andet Ansvarlig: Ansvarlig: Regelgrundlag, vejledning og gode råd Vejledning og gode råd 1. Den ansvarlige for PSS skal kortfattet beskrive ansvarlig og evt. periode for byggepladsens velfærdsforanstaltninger, herunder: - Skure til mandskab, formænd, byggeledelse og møder. - Omklædnings- og badeskure. - Toiletforhold. -Placering af personlige værnemidler. 2. En beskrivelse af byggepladsens velfærdsforanstaltninger kan udelades såfremt det klart fremgår af byggepladsens oversigtstegning. De(n) udførende vurderer udkastet og fremsender eventuelle supplerende oplysninger eller kommentarer til den ansvarlige. 3. Beskrivelsen i udbudsmaterialet anvendes til vurdering af om der i det daglige arbejde er fælles forhold som der er brug for. Side B. 28

29 4.8 Beskrivelse af eksisterende forhold på Sanddal Bakke. Det planlagte arbejde Opførelse af socialpsykiatrisk botilbud Guldregnen Der er givet dispensationstilladelse for overskridelse af åbeskyttelseslinjen ved Skærbæk Å. Der skal derfor udvises særlig agtpågivenhed vedr. påvirkning af åen Intet må udledes i åen. Jf. den geotekniske rapport og miljørappot, er der fundet lettere forurenet jord på grunden. Dette skal behandles efter gældende regler, emnet er yderligere behandlet i afsnittet pkt. 12 Grunden er forinden ryddet for såvel bygninger, materiel og vegetation af større art. Byggepladsarealet har tidligere været oplagsplads for lystbåde. Terrænoverfladen består dels af muld og stabilgrus. Kloak Separat afløb for henholdsvis regnvand og spildevand tilsluttes fællessystemet i vejen (Sanddal Bakke), se byggepladsplan. El og telefon tilsluttes på grundens nordvestlige hjørne. Fjernvarme tilsluttes på den modsatte side af vejen (Sanddal Bakke), på parkeringspladsen. Vand tilsluttes fra fortovet ved vejens (Sanddal Bakke) modsatte side. Der forventes ingen føringer i jorden på nuværende tidspunkt. Regelgrundlag, vejledning og gode råd 1. Udbudsmaterialet skal indeholde en beskrivelse af eksisterende forhold på byggepladsen, der har betydning for sikkerhed og sundhed. 2.Ansvarlig for udarbejdelse af en beskrivelse af eksisterende forhold, udarbejder en kortfattet tekst om det planlagte arbejde. Eksisterende forhold som er beskrevet i udbudsmaterialet medtages også i beskrivelsen. Vejledning og gode råd 3.Beskrivelsen af eksisterende forhold fremsendes i udkast til kommentering hos de(n) udførende. 4.De(n) udførende vurderer udkastet og fremsender eventuelle supplerende oplysninger eller kommentarer til den ansvarlige. 5.En beskrivelse af eksisterende forhold kan udelades såfremt det klart fremgår af byggepladsens oversigtstegning. Side B. 29

30 4.9 Beskrivelse af fælles foranstaltninger, herunder arbejde i fælles områder og fælles sikkerhedsforanstaltninger Byggepladsens færdselsarealer: Ansvarlig: Arb.m.koord.: B Arne Nougatgren Skurby: Ansvarlig: Arb.m.koord.: B Arne Nougatgren Oplagspladser Ansvarlig: De enkelte entreprenører Tekniske hjælpemidler Ansvarlig: De enkelte entreprenører Forsyningsforhold Ansvarlig: Byggeleder Afgrænsning og koordination i fællesområder og beskrivelse af valgte sikkerhedsforanstaltninger Ansvarlig: De enkelte entreprenører Afgrænsning i fælles områder med farlige aktiviteter: Ansvarlig: De enkelte entreprenører Løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og særlige farlige aktiviteter. Ansvarlig: De enkelte entreprenører Beredskab og øvelser m.v. Ansvarlig: De enkelte entreprenører Regelgrundlag, vejledning og gode råd 1.Den ansvarlige for PSS skal kortfattet beskrive byggepladsens relevante fælles foranstaltninger med ansvar og evt. periode, herunder: -byggepladsens færdselsarealer, skurby og oplagspladser, arbejdsområder, tekniske hjælpemidler og forsyningsforhold. -Hvordan alle arbejder i fællesområder koordineres og afgrænses med angivelse af valgte sikkerhedsforanstaltninger. -Hvordan der gennemføres en afgrænsning i alle arbejdsområder hvor der er særlige farlige aktiviteter. -Hvordan der udføres løbende kontrol. -Samordning af beredskabs- og øvelsesplaner. Byggepladsens køre- og gåvej, etableres og vedligeholdes af Ib Grønlund A/S. Påfører UE er disse, skader udover almindelig slitage, påhviler det skadevolderen at genoprette forholdende. Færdselsvejene skal altid fritholdes for materialer, materiel og lign. medmindre andet forinden er aftalt med byggelederen. Skurbyen består af fælles kantine, for alle arbejdere på byggepladsen, fælles toilet- og omklædningsfaciliteter samt mødeskure for bygge- og projektleder. De rengøres af eksternt rengøringsfirma På baggrund af byggepladstegningens anviste oplagspladser for de enkelte entreprenører, er de respektive oplagspladser op til egen disponering. Der må ikke efterlades materialer, materiel og lign. andre steder uden forudgående aftale med byggelederen. De påhviler de enkelte entreprenører at tyverisikre egne materialer og materiel. De enkelte entreprenører står selv for tekniske hjælpemidler, herunder også sikring af at det opfylder gældende krav samt at deeres medarbejdere er instrueret i brug heraf. El kan tilsluttes ved de opstillede undertavler 16A eller hovedtavle 63A, og afregnes efterfølgende på brugerne. Vand kan tilsluttes fra de 2 opstillede vandposter ved mureroplagspladserne. Spildevand skal ledes i kloaksystemet. De enkelte entreprenører sørger selv for sikkerhed af egne -, samt byggepladsens øvrigt berørte medarbejdere ved udførsel af arbejde. Der henstilles til hensyntagen til øvrige håndværkere ved opstilling og ibrugtagning af tekniske hjælpemidler, så dobbeltarbejde undgås. De enkelte entreprenører sørger selv for at afskærme og informere byggepladsens øvrige medarbejdere ved udførsel af arbejde. Elektrikeren har ansvaret for opstilling og vedligeholdelse af byggepladsens el-tavler, herunder kontrol og mærkning af eltavlerne, minimum hver 3. måned. Øvrigt opstillet/monteret sikkerhedsforanstaltninger som er opstillet til eget brug, undersøges og vedligeholdes af de pågældende. Sikkerhedsforanstaltninger opsat af Ib Grønlund A/S kontrolleres af byggelederen. De enkelte entreprenører sørger selv for instruktion af egne medarbejdere. Byggepladsens beredskabsplan findes i den fælles kantine. Vejledning og gode råd 2.En beskrivelse af byggepladsens relevante fælles foranstaltninger kan udelades såfremt det klart fremgår af byggepladsens oversigtstegning og tids- og bemandingsplan. 3.Beskrivelsen af fælles foranstaltninger fremsendes til kommentering af de(n) udførende. 4.De(n) udførende vurderer udkastet og fremsender eventuelle supplerende oplysninger eller kommentarer til den ansvarlige. 5.Beskrivelsen i udbudsmaterialet kan anvendes til en bedre tilbudsberegning, idet det klart skal fremgå hvem, hvornår fra og til, der skal etablere, vedligeholde og fjerne fælles foranstaltninger. 6.Placering, bæreevne og vejrbestandighed af færdsels- og adgangsveje samt stilladsers opbygning, vægtklasse, bredde, adgangsforhold og placering er væsentlige emner for sikkerheden på byggepladsen. Side B. 30

31 4.10 Dagsorden for opstarts- og sikkerhedsmøder Dato Referent: - Ib Grønlund A/S (BGR) Referat: Ansvarlig Tidsfrist Pkt. Dagsorden 0. Mødedeltagere og fraværende (noteres til referat og udsendelse) 1. Opfølgning fra sidste møde Kommentarer og godkendelse af foreløbig PSS (udsendt til gennemgang forinden) Vurdering af og udvikling i byggeprocessen Oplysninger fra arbejdsmiljøkoordinator 2. Udvikling i arbejdsmiljøet Orientering om aktiviteter og initiativer siden sidste møde Orientering om kommende aktiviteter Særlige farlige aktiviteter Koordinering af arbejde i fællesområder, der har indflydelse på sikkerhed og sundhed Kommentarer og ajourføring til PSS, tids- og bemandingsplan og byggepladsens oversigtstegning Anmeldte arbejdsulykker og ulykkesanalysens resultater Tilløb til uheld og vurdering heraf 3. Forebyggelsesaktiviteter Forebyggelsesinitiativer i henhold til ulykkesanalyse Forebyggelsesinitiativer i henhold til tilløb til uheld Nye initiativer til forebyggelse af ulykker og nedslidning Vurdering af behov for instruktion og information 4. Myndigheder m.fl. Nye arbejdsmiljøregler Påbud eller forbud fra Arbejdstilsynet Nyt fra evt. arbejdsmiljørådgiver 5. Eventuelt 6. Næste møde og indkaldelse af nye mødedeltagere Sikkerhedsmøde hver tirsdag kl 8.30 for alle håndværkere på pladsen. Regelgrundlag, vejledning og gode råd 1.Dagsordenen kan anvendes af arbejdsmiljøkoordinator til at sikre at alle punkter bliver gennemgået. Dagsordenen kan anvendes af fag- eller underentreprenører, som en huskeseddel inden sikkerhedsmødet. Vejledning og gode råd 2.Dagsordenen kan med fordel anvendes ved opstartsmøder og sikkerhedsmøder på mindre eller større byggepladser, også hvor der ikke er krav om udarbejdelse af en PSS. 3.Denne dagsorden kan ændres eller opbygges efter byggepladsens eller arbejdsopgavens behov. Side B. 31

32 4.11 Sikkerhedsforhold på byggepladsen Guldregnen Generelt De respektive entreprenører sørger selv for stillads/rækværk, løftegrej og øvrig sikkerhed for såvel egne som andre berørte håndværkere på byggepladsen. Rækværk må kun fjernes midlertidigt, hvis man selv samt alle andre er tilsvarende sikret mod fald/nedstyrtning. Rækværk skal straks genopstilles/monteres igen efter endt arbejde. De enkelte entreprenører sørger selv for bortskaffelse af affald. Ib Grønlund A/S sørger for en fælles affaldsordning hvis udgifter uddeles på de respektive entreprenører. Ib Grønlund A/S sørger for fælles velfærdsfaciliteter. Der må ikke løftes betonelementer hen over arbejdsområder. Adgangsveje Alle adgangsveje anlægges af totalentreprenøren Ib Grønlund A/S Almindelig vedligeholdelse af gå-veje foretages af Ib Grønlund A/S Almindelig vedligeholdelse af køreveje foretages af de respektive entreprenører. Friholdelsen af alle adgangsveje påhviler alle entreprenører, kan dette ikke opretholdes aftales det forinden med byggelederen. Rydning af sne på køreveje samt nødvendig saltning foretages af jordentreprenør inden kl de dage det er nødvendigt. Nødvendig rydning af sne på gå-veje foretages af Ib Grønlund A/S inden kl EL Alle elektriske installationer til fælles brug (udendørs orienteringslys, hovedtavle og byggepladstavler) opsættes af el-installatøren. Hovedtavlen og de øvrige byggepladstavler efterses jf. gældende regler, min. hver 3. måned af el-installatøren. Label med Godkendt d. dd.mm.åååå påklistres tavlen efter hvert tilsyn. De enkelte entreprenører sørger for egne medarbejderes samt øvrigt berørtes, sikkerhed. Der må kun bruges godkendte ledninger, stik og tilslutninger på byggepladsen. Der må ikke tilsluttes forlængerkabler på mere end, samlet maks. 25 [m], imellem brugsgenstand og tavle. Der må jf. gældende Stærkstrømsreglement kun benyttes kabeltromler som er udstyret med jordforbindelse. Side B. 32

33 FØRSTEHJÆLP- Ophænges i kantinen og centralt på byggepladsen Fagruppe Firma Navn Mobilnummer Kursus gennemført år: BL Ib Grønlund A/S BL Ib Grønlund A/S Arne Nougatgren Udfyldes og opdateres på hvert sikkerhedsmøde af håndværkerne Nærmeste hjertestarter findes på: o Yara Praxair, Slippe 6, 7000 Fredericia I ekspedition ved siden af TV Side B. 33

34 Fredericia Skadeklinik - Dronningensgade 97, 7000 Fredericia Rutevejledning i bil til Fredericia Sygehus Byggepladsen - Sanddal Bakke 22, 7000 Fredericia 1. Tag mod nord ad Sanddal Bakke 2. Tag 1. vej til venstre, og bliv på Sanddal Bakke 3. Tag 1. vej til højre, og kør ad Strandvejen/Rute Hold til højre, og bliv på Strandvejen/Rute 28 Fortsæt ad Strandvejen 5. Drej til højre, og følg Holstensvej 6. Tag anden frakørsel ad Oldenborggade i rundkørslen 7. Drej til venstre, og følg Kongensgade 8. Tag 2. vej til højre, og kør ad Fynsgade Fredericia Sygehus Dronningensgade Fredericia 38 m 39 m 400 m 700 m 1,1 km 700 m 150 m 170 m Side B. 34

35 4.12 Instruktion af arbejdere der omfattes af kategori 4, jordflytning. Emne Sagsnummer/Lokalitet Projektbeskrivelse Opgavetype og arbejdsprocesser Undersøgelsesboringer og prøveresultater Klassificering af analyseresultater og typer af forurening Sundhedsfarer ved den aktuelle forureningstype (fx ved hudkontakt, indåndingsfarer og indtag) Generelle sikkerhedsforanstaltninger Hygiejneregler Mere information Beskrivelse Guldregnen: Sanddal Bakke 22, 7000 Fredericia Opførsel af socialpsykiatrisk botilbud Terrænregulering og afgravning af forurenet jord. Kategori 4 jord indbygges længere mod nord. Jf. miljørapport fra er der i et prøvefelt på 450 [m 2 ] i det sydvestlige hjørne konstateret jordforurening kategori 4, grundet overskridelse af grænseværdien for Benz(a)-pyren, på 5,1mg/kg TS (3,0). Det øvrige areal er undersøgt og er kategori 2 jord (lettere forurenet). Benz(a)pyren, kan ved indånding og kontakt med huden forsage kræft af forskellig art, lever- og nyreskader, samt fertilitetsproblemer. Det er vigtigt at begrænse og helst undgå kontakt med den forurenede jord. Derfor skal området ved jordbearbejdning afmærkes med skiltning. Jorden skal flyttes til indbygning under kommende haveanlæg (fyldjorden) og parkeringsplads mod nord, overdækket af et beskyttelseslag på min. 20 cm af anden jord inden belægning. Kun instrueret personer med tilstrækkelig beskyttelsesforanstaltninger må opholde sig indenfor denne afspærring. Det arbejde som kan foregå udenfor det afspærrede område, skal det. Stødes der på synlige ændringer i jordforholdende eller forureningen skal dette undersøges nærmere. Mandskab kan foretagebad i de opstillede skurvogne. Materiel kan skyldes ved indvendig side af indkørslen til byggepladsen. Maskinførere skal have overtryksventilationsudstyr i førerhuset, eller udstyres med halvmaske med A2/P3-filter Kontakt med jorden skal undgås, derfor skal der bæres kemikaliedragter samt PAH-resistente handsker. Der skal bæres PAH-resistente sikkerhedsgummistøvler. Personlige værnemidler skal holdes adskilt fra rent beklædning. Der må ikke ryges indenfor området, og der skal jævnligt holdes pauser, udenfor området. Ønskes yderligere information - kontakt da byggelederen. Side B. 35

36 4.13 Arbejdspladsbrugsanvisning PRODUKTNAVN I Benz(a)pyren Anvendelsesbegrænsninger Angiv de fastsatte regler ARBEJDSSTED Sanddal Bakke 22, 7000 Fredericia Almindelige begrænsninger: Særlige uddannelseskrav: Evt. kræftrisikable stoffer: Opbevaring på virksomheden: II Forholdsregler ved brug Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.): Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud): III Personlige værnemidler Kun instrueret personale må arbejde med forurenet jord. Instruktion om arbejde med forurenet jord foretages af jord-entreprenøren. Benz(a)pyren. Forurenet jord. Angiv de fastsatte regler Overtryksventileret førerhus, eller halvmaske med A2/P3- filter. Der må ikke ryges indenfor afspærringen. Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.) (se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet) Overtryksventileret førerhus, eller halvmaske med A2/P3- filter Øjenbeskyttelse er ikke påkrævet Handsker skal være kemikalieresistente Kemikalieresistent dragt anbefales. Opbevaring af værnemidler: Kontaktperson: Værnemidler opbevares i særskilte skabe i omklædningsskur. Byggeleder, Arne Nougatgren Ib Grønlund A/S IV Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet) I omklædningsskuret Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet) I omklædningsskuret Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet) Særskilte skabe i omklædningsskuret Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet) Affaldsmodtager: Kategori 4 jord indbygges på grunden øvrig jord sendes til RGS90, Profilvej 22, 6000 Kolding Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.) Berøring med kategori 4 jord bør undgås Skema udarbejdet af: (Ib Grønlund A/S) Dato: Side B. 36

37 B.5. Byggepladsindretning Formål Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 27. december Bygherren skal sørge for, at den eller de koordinatorer, der er udpeget til at koordinere for sikkerhed og sundhed under udarbejdelsen af byggeprojektet: 8 Stk. 2: Udarbejder en plan for sikkerhed og sundhed, som indeholder bl.a. en organisationsplan, en byggepladstegning og en tidsplan, jf. bilag 3, og som indeholder specifikke foranstaltninger vedrørende særligt farligt arbejde, som hører ind under en eller flere af kategorierne i bilag 1. Ved små og mellemstore byggepladser, jf. 1, stk. 2 og stk. 3, skal der kun udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed når arbejdet er omfattet af bilag 1, 6. Stk. 4. Ved store byggepladser forstås i denne bekendtgørelse byggepladser, der beskæftiger flere end 10 personer samtidigt. Jf. tidsplanen vil der være en spidsbelastning på 34 arbejdere på byggepladsen inkl. Byggeledelse, i uge 16. Byggepladstegningen skal indgå i PSS. Der tages her udgangspunkt i opstartsfasen men der vil blive taget højde for den fremtidige proces på byggepladsen. Skurby: Velfærdsforanstaltninger: Som totalentreprenør er det oplagt at sørge for de jf. AT krævede velfærdsforanstaltninger. For at fremme samspillet på byggepladsen er det valgt at lave en fælles kantine til alle håndværkere/ledere på byggepladsen. Der skal for hver medarbejder være én kvadratmeter pr. person + én kvadratmeter derudover 9. Da mandskabsantallet ifølge forudsigelsen ikke overstiger 34 mand vil det være tilstrækkeligt med 2 sammenbygningsmoduler som kantine, da den har et areal på 9 [m] * 6,6 [m] = 59,4 [m 2 ]. Der er dermed spiseplads til 58 personer. Af øvrige velfærdsfaciliteter er sanitet og omklædning, det er valgt at der opstilles 2 skurvogne som hver passer til 15 personer. Uge 16 med de 34 mand, er en spidsbelastning, det vælges derfor at det må være tilstrækkelig med velfærdsforanstaltninger til 30 mand. Det kan nemt tænkes at der vil opstå sygdom og ændringer i tidsplanen, som vil ændre bemandingen, på byggepladsen. I yderste tilfælde må der indlejes midlertidige løsninger med små skure : :15 Side B. 37

38 Til byggeleder, projektleder og formand er det valgt at opstille 2 kontormoduler. Den ene er et 1½kontormodul til projektleder og mødefacilitet. Den anden er et 2 kontormodul til henholdsvis byggeleder + evt. praktikant og formand. For at spare plads, er det valgt at placere de 2 kontormoduler over omklædningsmodulerne. Det vil være muligt at høre trin og stoletræk fra ovenstående modul. Dette vil dog genere mindst over omklædningsmodulerne. I Omklædningsmodulerne placeres førstehjælpsudstyr, øjenskyl, og brandslukningsmateriel. Førstehjælpsudstyr og øjenskyl placeres også centralt i længe 1 Regulativet vedr. byggepladstegning foreskriver også at der skal skiltes med telefon i skurvognen, det er dog vurderet at det ikke vil have sin relevans at øge byggepladstegningens oplysninger med dette. Dette skyldes at det forventes at alle enten har mobiltelefon eller arbejder nær én der har, og at de aldrig vil løbe ned til skurbyen for at foretage et nødopkald. Skurbyens placering er forhindret de første par dage af terrænreguleringen fra det forurenede område. Reglen 10 siger at arbejde der varer under 6-mandedage ikke behøver at have skurvognsfaciliteter. Der Henvises i stedet til at der i disse få dage opstilles et kemi-kloset. Det kan diskuteres om arbejdet kun omhandler det specifikke jordflytning eller omhandler hele jordentreprisen, men idet at det kun drejer sig om 2 dage, formodes det at det er ok. I modsat fald kan den ene skurvogn leveres et andet sted på pladsen for derefter at blive sat tilbage på den planlagte placering, når de andre skurvogne/moduler ankommer. Det er valgt at placere skurbyen der hvor der skal opstilles en stålkonstruktion med solceller. Det er en forholdsvis simpel konstruktion og kan derfor skydes til sent i byggeriet, før pladsen kræves ryddet til konstruktionen, 1½ måned før aflevering. Herefter tiltænkes det at flytte modulerne over på siden af den kommende carport, og derved rykke på containerne samt afmelde mineraluldscontaineren. Omrokeringen af dette vil kræve en revideret byggepladsplan, som ikke er behandlet her. Det er ligeledes planen at udføre forbindelsesgangens primærkonstruktion på værksted, for derefter at løfte den på plads med kran. Dette gør at den kan monteres ret sent i forløbet og derved kan gennemgangen imellem de to længer opretholdes en stor del af byggeperioden :10 Side B. 38

39 Byggepladsens udstyr: Til affaldsordning vælges der 5 containere: Betoncontainer: bxhxl [m] 2x1x5 Stort brændbart: bxhxl [m] 2x2x5 Småt brændbart (lukket) : bxhxl [m] 2x2x5 Mineraluld (lukket) : bxhxl [m] 2x2x5 Metal (Stilles til rådighed af produkthandler): bxhxl [m] 2x1x2 Der er fordelt oplagspladser til Beton Udv. Murer Indv. Tømrer Udv. Tømrer Indv. Murer Sprinkler Smed Elektriker VVS Ventilation overtager Betons oplagsplads Parkeringspladserne er udført efter anvisninger fra HFB 2011/ P-Pladser til privatbiler/firmabiler: 60 o : B x l [m]: 2,3x4,6 - Med 4,6 [m] manøvreplads. 8 P-pladser til firmabiler: 60 o : B x l [m]: 2,5x4,6 - Med 6,9 [m] manøvreplads. Der er plads til 17 biler i alt. Det er naturligvis mindre end de 34 mand som pladsen på et tidspunkt vil bemande. Det vurderes dog at en del af håndværkerne vil køre sammen og derved ikke medbringer én bil hver. Skulle det blive et problem kan området syd for den indhegnede byggeplads undtagelsesvis benyttes til parkering. Containerne opstilles så der er 13 [m] manøvreplads foran containerne til af- og pålæsning af containerne efter råd fra Københavns Kommune : :15 Side B. 39

40 Ved at placere firmabiler bag ved containerne undgår man de situationer hvor at parkerede firmabiler står i vejen når containerne af- og pålæsses. Gangsti. For at en gangsti må anvendes som adgangsvej skal den hvis man har materiale i hånden være 800 [mm] bred. Ved kryds af gangsti og kørevej skiltes der med advarsel for såvel gående og kørende. Kørevejen er valgt til at have en bredde på min. 3 [m] på de lige strækninger og udvidet ved sving samt 3,7 [m] imellem bygningerne. Med 300 [mm] komprimeret stabilgrus, er de designet til at kunne klare et akseltryk på 16 tons som er maksimalt ifølge betonkanonfabrikanten Scania 13. Betonelementproducenten Expan oplyser 14 at der skal regnes med en samlet last på 50 tons. Efter konsultation med vejleder, forudsættes det at en sættevogn med lastbil vil fordele sin last på så mange aksler at det vil resultere i et lavere akseltryk end førnævnte betonkanon. Det er forsøgt at lave så få krydsninger imellem gangsti og kørevej som mulig af hensyn til håndværkernes sikkerhed. Der installeres vandforsyning i byggepladsens begge ender. Disse installeres ved murernes oplagspladser da de i høj grad er afhængig af vand til deres arbejde. Yderligere opstilles der byggepladstavler i nær afstand af oplagspladserne. Elektrisk udstyr Byggepladslyset er ifølge publikationen Belysning og elforsyning på byggepladsen fra BAR Bygge & Anlæg 15 valgt til at stamme fra højtryksnatrium-lamper. De har den fordel at de er billige i drift og er særdeles anvendelig ved få tænd og sluk, hvilket 1-2 gange om dagen må anses for. AT angiver at der som minimumsbelysning skal være orienteringslys på 25 lux. Det er dog valgt at øge minimumsbelysningen på det berørte område til 50 lux og derved gøre det til arbejdsbelysning ved udendørs aktivitet. For at opnå denne lysstyrke angiver ovennævnte publikation at der for hver 600 [m 2 ] udendørsareal skal installeres en 1000 W højtryksnatriumslampe på en 20 [m] høj stander. Centrum for denne oplyste cirkel vil ligge 2 * masthøjden på jorden fra mastens fod. (Her 40 m. fra mastfoden) :16 + https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= : : g%20og%20elforsyning%20p%c3%a5%20byggepladsen.aspx :22 Side B. 40

41 Ovenstående skitse fra byggepladsplanen viser de udfyldte 600 [m 2 ] cirkler med 50 lux, samt fra hvilken mast lyskeglen stammer fra. Det ses at hele byggepladsen stort set dækkes med de 50 lux. Skulle der opstå mørke steder kan der midlertidig opstilles en halogenlampe eller påmonteres en ekstra lampe på en mast. - Der skal dermed bruges 5 master på 20 [m] og 12 stk w højtryksnatriumlamper. Det ses også at alle master er placeret væk fra byggeriet så de ikke kommer i karambolage med kranen. Byggepladstavler er opstillet så de kan overholde de retningslinjer som i projektet er konkretiseret i en regel (beskrevet i PSS), med maks. 25 [m] forlængerkabel imellem brugsgenstand og tavle se nedenstående skitse: Side B. 41

42 Ovenstående skitse viser at radiuscirklerne på 25 [m] fra hver byggepladstavle så rigelig dækker det krævede område. Det skal så bemærkes at man ikke altid vil kunne have en fugleflugtslinje med hensyn til skillevægge og etageforskel, men de store overlap gør at det forventes dækket. Elkablerne som fører strøm til såvel byggepladslyset samt undertavlerne vil i videst mulig omfang blive hængt op på byggepladshegnet med strips. Denne løsning er valgt da den er ganske nem og billig. Herudover er føringen nem at holde øje med. De steder hvor hegnet vil være brudt såsom ved porte og låger, graves den i dobbeltkantede føringsrør ca. en halv meter i jorden (<0,7 [m] & > 0,35 [m] UT. i rør jf. krav fra stærkstrømsbekendtgørelsen 16 ). Dette gælder ved indkørselen, indgangen til skurbyen, samt ved også ved nødudgangen i sydøstlige hjørne, Herudover er det også fra hegnet og ind til de den ene lysmast som står ved containerne samt ved de undertavler som placeres centralt i bygningerne. 16 Stk : https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25862 Side B. 42

43 B.6. Krandimensionering De bærende vægge, samt en stor del af alle skillevægge består af præfabrikeret betonelementer. Dette kræver en kran til denne elementmontering. Da brug af kran er en meget omkostningstung proces, kan der spares mange penge ved at finde frem til den mest optimale situation, og dertilhørende kran. Beregning - se Bilag: B. 15 Sammenligning: Grøn: Tårnkran: Liebherr : Markering ved 38 [m] (10,52t)og 45 [m] (11,2t) Blå: Mobilkran 2 placeringer: Grove : Markering ved 26 [m] (10,7t), 28 [m] (9,4t) og 32 [m] (8,0t) Gul: Tårnkran på skinner: Potain : Markering ved 22 [m] (10,9t) og 27 [m] (8,6t) Rød: Bæltekran (gittermast): Liebherr : Markering ved 22 [m] (11,7t) og 28 [m] (8,1t) Side B. 43

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Projekt setup Koordinationsgruppe Leadpartnere

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS Sygehus Lillebælt Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS www.sygehuslillebaelt.dk Generelle forholdsregler 1. Intet arbejde må udføres/ingen ydelser leveres medmindre sygehuset

Læs mere

7.Semester projekt. - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42. Beskrivelse af valgt projekt. Projektoplæg for 7.

7.Semester projekt. - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42. Beskrivelse af valgt projekt. Projektoplæg for 7. 7.Semester projekt - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42 Beskrivelse af valgt projekt Projektoplæg for 7. semester Free Powerpoint Templates Start Tilbud Kontrakter Tidsplaner for

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Indholdsfortegnelse 4. Ydelsesbeskrivelse 2 4.1 Omfang 2 4.2 Bookning af bannerpakker 2 4.3 Formidling af tilladelse 3 4.4 Økonomi 4 4.5 Markedsføring

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere