Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet."

Transkript

1 Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 , r';:'i';'! ~li.,b)l UDSKRIFT af Forhandlingsprotokollen for FredninGsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds. '; REG. NR.cf'77.ttJ- Jf3 Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk Fiskerleje saalydende K E N D E L S 8 R Nr. 1. Som Led i de Fredninger i Humlebæk Fiskerleje og Omgivelser, der er blevet foranlediget af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri ved Statens Salg af Dele af Kroberup Gods til Asminderød-Grønholt Kommune og som gaar ud paa at bevare Humlebæk Fiskerleje og i Henhold til det den 23.September 1943 tin~lyste Skøde paa Matr.Nr.4ak, 10, 11, 12, 13 og 14, 15a,15b, 16, 17, 18, 19, , 22, 23, 24e, lem og l~l af Krogerup, HUmlebæk Sogn, hvori det hedder: ItKøberen er endvidere bekendt med og respekterer, at der ved Fredningsmyndighedernes Foranstaltning og uden Udredelse af Erstatning inden den 31.December 1943 vil blive paalagt Fiskerlejet, "Kølles Gaard tl og Stejlepladsen Fredningsservituter til Bevaring af Omraadets særlige Bebyggelse og Karakter samt til Sikring af Udsigten over Øresund fra Krogerups Hovedbygning og Park", samt i OverensstemmeIse med det paa Fredningsmødet den 2.0ktober 1943 med Ejeren aftalte fastsættes herved følgende Bestemmelser for Matr.Nr.4ak, 10,11,12,13,14,15a,15b,16,17,18,19,20,2l,22,23,24c,lem og lcl Krogerup,Humlebæk Sogn: Humlebæk Fiskerleje skal bevares i Gin nuværende Tilstand, saaledes at der ikke maa finde Udstykning, Nybebyggelse eller Ændring i den eksisterende Bebyggelse Sted, herunder Forandring af Hegn og Haver, Opsætning af Lysthuse, Halvtage og lignende, uden Samtykke af Fredningsnævnet for Frederi~sborg Amt. Der nedsættes et Udvalg bestaaende af et af Asminderød- Grønholt Sogneraad udpeget Medlem, et af Foreningen "Humlebæk Fiskerleje" udpeget Medlem, 'og et af Kunstaikademiet udpeget Medlem. Det af Sogneraadet valgte Medlem er Formand for Udvalget. Det af Foreningen valgte Medlem af Udvalget erstattes med en Suppleant,

4 saafremt Sagen angaar ham selv. Udvalget I fastsætter iøvrigt selv sin Forretningsorden.. Enhver Sag om Nybygninger eller Ændringer i den bestaaende, l Bebyggelse skal indbringes for dette Udvalg, som ogsaa skal være raadgivende med Hensyn til Lejets almindelige Tilstand. Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt forbeholder sig qerho~ Ret til at benytte forefaldende Lejligheder til at faa fjer1et, 'l eksisterende Tilstand, der skønnes at være i Disharmoni med 1<!8t' 1 \,l øvrige Fiskerlejes Karakter. ~ t Disse Bestemmelser vil være at tinglyse som servi tutst~~p-i1 tande paa Matr.Nr.4ak, 10, 11,12,13,14,15a,15b,16;17,18,19,2~, t l ~ 2l,22,23,24e,lcm og lel af Krogerup, Humlebæk Sogn., ),1- Paataleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, ~~-;I brugsministeriet, Asminderød-Grønholt Sogneraad og Danmarks 14'" " ':ti ',:);~ \ ' :\'~~/' Naturfredningsforening". SomLed i de Fredni::::' af HumlebmkFiskerleje og omgivh~:'::' t ser, der er blevet foranlediget af Ministeriet for Landbrug og ~ Fiskeri ved Statens Salg af Dele af Krogerup Gods ~il Asmind J... r4a ct'l' ~,l Grønholt Kommuneog som gaar ud paa at bevare Humlebæk FiSker~ej~,: t I " og i Henhold til det den S.September 1943 lyste Skøde paa Matr. ~ \ '1 :::~::.a:tk:::::::. e:u:~::~b::::~th:::io:e:e::::::::~d::d:~~~ ~I;,\, ved FredninGsforanstaltning og uden Udredelse af Erstatning ~na8~' 31.December 1943 vil blive paalagt Fiskerlejet, "Kølles Gaard" og, Stejlepladsen Servituter til Bevarelse af Omraadets særlige t~-':1' byggelse og Karakter samt til Sikring af Udsigten over Øresund ~ fra Krogerup Hovedbygning og Park", samt 1 Overensstemmelse ~ed J det paa Fredningsmødet den 2.0ktober 1943 med Ejeren aftalte, fastsættes herved følgende Bestemmelser for Matr.Nr.lbo Krogerup, Humlebæk Sogn, "Køllæ Gaard":.~\... Udvidelse eller Ombygning af Kroen maa kun finde Sted med Godkendelse af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt. Det som Have udlagte Areal maa ikke yderligere bebygges eller udstykkes. Til væsentlige Ændringev paa Arealet, herunder Ændringer i Haveanlæget, Fældning eller Nyplantning af Træer, skal Nævnets Godkendelse indrlentes. Ejeren skal være forplip-tet til At fora-

5 tage Nyplantning af Træer, herunder Alletræer, efter Anvisning af Fredningsnævnet. Disse Bestemmelser vil være at tinglyse som servitutstiftende paa Matr.Nr.lbo Kroeerup, Humlebæk Sogn. Pa8taleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, Landbrugsministeriet, Asminderød- Grønholt Sogneraad og Danmarks Naturfredningsforening. Nr.3. I Henhold til Skøde, tinglyst den 2l.April 1943 paa Matr. Nr.24a Kragerup, Humlebæk Sogn, og i Overensstemmelse med det paa ",, ' Fredningsmødet den 2.0ktober 1943 med Ejeren aftalte fastsættes herved følgende Bestemmelser for Matr.Nr.24a Krogerup, Humlebæk Sogn. Ejendommen skal bevares i sin nuværende Tilstand, saaledes at der ikke maa finde Udstykning, Nybebyggelse eller Ændring i den eksisterende Bebyggelse Sted, herunder Forandring af Hegn og Have, Opsætning af Lysthus, Halvtag og lign. uden Samtykke af Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amt. Disse Bestemmelser vil være At tinglyse som servitutstiftende paa Matr.Nr.24a Krogerup, Humlebæk Sogn. Paataleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, Landbrugsministeriet, Asminderød- Grønholt Sogneraad og Danmarks Naturfredningsforening. Nr. 4. Som Led i de Fredninger i Humlebæk Fiskerleje og Omgivelser, der er blevet foranlediget af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri ved Statens Salg af Dele af Krogerup Gods til Asminderød-Grønholt Kommune, og som gaar ud paa at bevare Humlebæk Fiskerleje, og i Henhold til det den 27.August 1943 tinglyste Skøde samt i OverensstemmeIse med det den 2.0ktober 1943 paa Fredningsnævnets Møde aftalte fastsættes herved følgende Bestemmelser for Matr.Nr.25~ Krogerup, Humlebæk Sogn: l. Arealet fredes saaledes, at Tilstanden pas det ikke maa forandre~ men det skal udelukkende udnyttes paa samme Maade som hidtil, nemlig som Stejleplads (Grønjord) og Udsigtshøj. Dog skal det være forbudt i Tiden fra 1.Maj til 1.September at tørre nytjæret Garn pas Arealet. 2. Der gives Almenheden Adgang til at færdes og opholde sig pas Arealet, saa vidt dette kan ske uden Ulempe for Arealets Benyttelse som Stejleplads.

6 3. Det er navnlig forbudt: a. at opføre Bygninger af enhver Art, herund~r Boder og Skure eller at anbringe andre Indretninger, der kan virk~ m1sprydende, derunder Ledningsmaster o.l. b. at benytte Arealet til Teltslagning eller paa a~pen Maade som Lejrplads, c. at benytte Arealet til Parkering, 1 d. at opsætte Hegn ~od Strandvejen, ~ e. at foretag~ Afgravning eller Paafyldning af det naturlige JOrd8r \ i mon, \.. ',} f. at benytte Arealet til Henkastning af Affald o.l. t ~ i 'l g. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at fjerne eller udtynde I den paa Arealet staaende Beplantning af Træer og Buske, h._uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at foretage BePlanln~1 j. udover Vedligeholdelse af den eks~sterende, (, i. uden FredninGsmyndighedernes Tilladelse at tilstaa Trediemand Vejrettighed over Arealet, l' 4. Ingen Del af Arealet maa udstykkes. Disse Bestemmelser vil være at tinglyse som servitutstifteddel t :'-,,~ '\ paa Matr.Nr.25i Kragerup, Humlebæk Sogn.,Paataleret har Fredninge-,~ nævnet for Frederiksborg Amt, Landbrugsministeriet og Danmarks! \ )\ NaturfredninGsforening. l,i Nr. 5. \ ( J' Som Led i de Frednincer i Humlebæk Fiskerleje og Omgivel-~ ser, der er blevet foranlediget af Ministeriet for Landbrug og' Fiskeri ved Statens 3alg af Dele af Krogerup Gods til Asminder0d- I Grønholt Kommune, og som gaar ud paa at bevare Humlebæk FiSkerleje,1 og i Overensstemmelse med det, der blev forhandlet paa Fredninga- j nævnets Møde den 2.0ktober 1943, og hvorom der var Enighed, fast~...j sætter Fredningsn~vnet for Frederiksborg Amt følgende Bestemmelser l ' for Matr.Nr.lck af Kragerup, Humlebæk Sogn, "Babyloneskoven": l. Arealet fredes, saaledes at Tilstanden paa det ikke maa forandres, og Bevoksningen skal bevares som Løvskov. 2. Det er navnlig forbudt: a. at opføre Bygnin6er af enhver Art herunder Boder, Skure eller _anbringe andre Indretninger, der kan virke misprydende, herunder Ledningsmaster og lign.,

7 i e b. at benytte Arealet til Teltslagning eller paa anden Maade som Lejrplads. c. at benytte Arealet til Parkering, d. at foretage Afgravning elle'r Opfyldning af det naturlige Jordsmon elle~ at henkaste Affald derpaa, e. at forandre Tilstanden ved Langdysserne og Runddyssen i Skoven,,, '~tf.~,!l I -,,', '"1 < ~ :_' \ I '\ I,, ",,,..l r +t..., I,i f \ ~ l, samt iøvrigt at fjerne Natursten fra Arealerne. f. uden Fredningsmyndighedernes' Tilladelse at nedbryde Stendiger, g. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at fjerne eller udtynde den paa Arealet staaende Beplantning af Træer, Buske og levende' Hegn', "' 'h. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at anlægge Veje eller Stier eller at tilstaa Trediemand Vejrettigheder over Arealet,,i. uden Frednincsmyndighedernes Tilladeloe at iværksætte Kultur-. foranstaltninger paa' Arealet, herunder foretage Jordarbejder, opsætte Kulturhegn og lign., 3. Fredningsmyndighederne er berettigede til at kræve uhensigtsmæssig Bevoksning"(Opvækst af Grah ejler lien:) fjernet. Udgifterne ved Fjernelsen bæres af'ejeren af Arealet, medens Udgifterne til det af Nævnet rekvirerede foi'stmæs~ige Tilsyn "bæres af,nævnet."" '" Der forbeholdes dog Asminderød-Grønholt Kommune Adgang til med Nævnets Godkendelse i det sydøstlige Hjørne af Skoven af opsætte et'offentligt Nødtørftshus~', ' Disse Bestemmelser 'vij være at tinglyse som servitutstiftende 'I,', paa Matr.Nr.lck Krogerup, Humlebæk Sogn. Paataleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, LandbruGsministeriet, Direktoratet for Statsskovbruget og Danmarks Naturfredningsforening. Nr. 6. '" Som Led i de Fredninger i' HurrilebækFi.skerlej'eog Omgivelser, der 'er blevet foranlediget af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri ved Statens Salg af'dele af Krogerup Gods til Asminderød-Grønholt Kommune, og som gaar' ud pea at bevare Huml ebæk Fiskerle'je, og i Henhold til det den 27.August 1943 tinglyste Skøde s~mt i Overensstemmelse med det paa FrednrngsnTvnets Møde den 2.0ktober 1943 aftalte fastsættes herved' følgende Bestemmelser for Matr.Nr.lci Krogerup, Humlebæk Sogn, Stejlepladsen:

8 andres, men de skal udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade l. Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem ikke maa forsom hidtil, nemlig som Stejleplads (Grønjord). 2. Det er navnlig forbudt: a. at opføre Bygninger af enhver. Art, herunder Boder og Skure' \, 1,eller at anbringe. andre Indretninger, der kan virke mispry,den-i de, derunder Ledningsmaster og lign., \ b. at benytte Arealet til Teltslagning eller paa anden Maade 'som Lejrplads, I'I \\ c. at benytte Arealet til Parkering, ~ d. at opsætte Hegn mod den over Arealerne gaaende Amtsvej, e. at foretage Afgravning eller Paafyldning af det naturlige l', 'Jordsmon, l, I f. at 'benytte Arealerne til Henkastning af Affald og lign., " g. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at fjerne eller u -,,,,,, ". ", tynde den paa Arealerne staaende Beplantning af Træer elle Buske, h. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at foretage ning udover Vedligeholdelse af den eksisterenue, \, I i. uden'fredningsmyndighedernes Tilladelse at anlægge Veje el~er Stier eller tilstaa Trediemand VeJr~ttig&ed over Areale~ne~ ~ l 3. Ingen Del af Arealet maa udstykkes. i Disse Bestemmelser vil vnre at 'tinglyse som servitutsti paa Matr. Nr.lci Krogerup, Humlebæk Sogn. 'Paataleret har Fred,hingsnævnet for Frederiksborg'Amt; Landbrugsministeriet; og Danmarks 'Naturfredningsforening. Nr. 7. l.l I er~e. Som Led i de'fredninger i Humlebæk Fiskerleje og Omgivel~el', der er blevet foranlediget af'ministeriet for Landbrug og Fiskeri ved Statens Salg af Dele af Krogerup Gods til Asminderød-Grønholt KO!Ill!).une, og.som gaar ud 'paa at bevare IIumleb..ek'Fisleerleje,og i Henhold' til det den 27.August 1943 tinglyste Skøde samt i Overensstern,rne~se"medet paa Frednirtgsnævnets Møde den 2.0ktober 1943 ~ftalte fastsættes herved følgende 'Bestemmelser for' Matr.Nr.27a Krogerup, Humlebæk Sogn. ~.'Area,lerne fredes saaledes,' at' Tilstanden paa dem' ikke maa forandres, men de skal udelukkende kunne' benyttes paa samme Maade " l \.r'.1, " i, 1 I I I i

9 som hidtil. Arealet mellem Strandvejen og Ø~esun~ vil herefter kunne udnyttes som Stejleplads og Oplagsplads for Bundgarnspæle. Arealet mellem Strandvejen og Babyloneskoven vil være at rl\ 'f-'~ II" i,' i : I, :: q ''h~:~ I <1"s;1 I " "- I ''''(I-d, ~r. l r! ~1~\1H' f1,, -;1,1 bevare som Reberbane. 2. Der gives Almenheden Adgang til at færdes paa Arealet og opholde sig der, saa vidt dette kan ske uden Ulempe for Arealets Benyttelse som Stejleplads m.v. Offentlig Badning maa dog kun finde Sted paa Str~kningen mellem Areaiets Nordside og en Linie, der gaar i Forlængelse af det nordlige Skel for Matr.Nr.lcl. Der vil være at fastsætte et Reglement for Almenhedens BenytteIse af Arealerne Det er navnlig forbudt: a. at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder og SImre eller at anbringe andre Indretninger, der kan virke misprydende, herunder Ledningsmaster o.]. b. det er ud fra A~ealet forbudt at opsætte Badebroer eller Badehuse, c. at benytte Arealet til Teltslagning eller paa anden Maade som Lejrplade. d. at benytte Arealet ti] Parkering, e. at o~sætte Hegn paa Arealet, f. at foretage Afgravning eller Paafyldning af det naturlige Jordsmon, g. at benytte Arealet til Henkastning af Affald, h. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at foretage Beplantning, i. uden Fredningsrnyndighedernes Tilladelse at anlægge Ve je eller Stier eller tilstaa Trediemand Vejrettighed over Arealet. 4. Ingen Del af Arealerne maa udstykkes. Disse Bestemmelser vil være at tinglyse som servitutstiftende pas Matr.Nr.27a Krogerup, Humlebæk Sogn. Pantaleret har Frednin~snævnet for Frederiksborg Amt, Landbrugsministeriet og Danmarks Naturfredningsforening. Nr. 8.,-,.., ved Salg af Dele af Krogerup Gods til Asminderød-Grønholt Kommune, Som Led i de Fredninger i Humleb::ekFiskerleje og Omgivelser, der er blavet foranlediget af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri og som gaar ud paa at beva~e Humlebæk Fiskerleje, og i Henhold til det, der blev forhandlet paa Fredningsn::evnetsMøde den 2.0ktober

10 , 1943, og hvorom der var Enighed, fastsætter Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt følgende Bestemmelser for Matr.Nr.26b Krogerup, Humlebæk Sogn: l. Arealet fredes, saaledes åt Tilstanden paa det ikke maa forandre og Bevoksningerne skal bevares som Løvskov. 2. Det er navnlig forbudt: a. at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder, Skure eller anbringe andre Indretninger, der kan virke misprydende, herunder J Ledningsmaster og lign., ).. 1,! b. at benytte Arealet til Teltslagning, eller paa anden Maade i eom i LeJ' rplads, l \ I I l "l c. at benytte Arealet til Parkering, ; d. at foretage Afgravning eller Opfyldning af det naturlige J~rd8~ mon, eller henkaste Affald derpaa,. { 'J:~ e. lldenfredningsmyndighedernes Tilladelse at fjerne eller udtynde! den paa Arealet staaende Beplantning af Træer og Buske, f. uden Fredningsrnyndighedernes Tilladelse at iværksætte Kul t~~ i.,l " foranstaltninger paa Arealet, herunder foretage JOrdarbejdetJ\.il opsæt te Kul turhegn og lign., J ': l. g. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at anlægge Veje el~er 1 Stier eller at tilstaa Trediemand Vejrettigheder over Arealet. J 'I Asminderød-Grønholt Sogneraad har dog forbeholdt sig. om;det;, " maatte skønnes :fornødent, at rejse Spørgsmaal om Anlæg af et ~enle;- anlæg for SpilCSiand fra det ved Humlebæk Station beliggende fta f Krogerup Gods afhændede Areal, der agtes udstykket. -",1 i,., 4 Disse Bestemmelser vil være at tinglyse som servitutstift'ende\, l paa Matr.Nr.26b Krogerup, Humlebæk Sogn. Paataleret har Fredn1ngB~ nævnet for Frederiksborg Amt, Landbru~sministeriet, Direlctorate( ">'j, I for StatsskovbrUGet og Danmarks Naturfredningsforening. ~;,,":1 Carl Poulsen Olrik H.J.Mikkelsen f 1~ ~ ; I " ~l l ': -..: ;1!! r ' : ;1 \ ~'" " t \,,I j,,'.! :1,, ),

11 ~,""'&99, Freamngsgrænser: sammenfaldende med 51o.el ihe ~mmenlaldentle med Skel ~! ~ 11l_ '4_U~ :.'-. - l : -, "', l.,: I, ~: '-., ", - I, -I I I,.), Terrain af l. I - X %rogerup ogllt/m/eijæa- lj!j \- "" Sogn: Humlebæk ~..., 'IlNa ffe"ed:lgnge"kronbor~ '" Amt: Frederiksborg t:) 9 Il\ "". q ~ '" {/dfcer.:l/g~f,. Mods /9~7 J);relrl-oro/~1 ar MolriJrul.5 v.z 3t:f7Øi. ti'-~~. t t t t t t t t." ---- bq',.." 16, '$,,., 'II( l -'~ _...l.f3i, -,' :~- I.. ~, -=I' I -, ", 251',,,, /, Oresund

12 Fredningsgrænser: " ~ r?-"',," r1~ sammenialdt'ode med Skel l' " es'- æ,,<j-, ' ', ' 27~,, ', I~,.~ f.l!- /"9].- '" ",,, I,~ d-,, " \ Æ-,c.,,~ \ I I " IB ioresund 16 ".. { i Terniin lii A. I. I ~.'" r-, I <!L,~ r; 27 9,''S!. Fr"",I$Ir",,, l ~A!/:-I{O~H I t t Huml.hork t j{~pel ZSq..t t t t %rogerup og II//m/dæf.fly Sogn: H um/eoæk Herred: L!inge -%ronborg Amt: Fredertksborg, t I t t t, / ft?oo/~..srojrsfdrhdid 1_-4000

13

14 le DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

15 U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederikoborg AmtsraadskresB. REG. NR. ~?~ gis-i r l,,( I gl~l t~~,i,,'.:. i' ',: { l" KENDELSE afsagt den B.August (Ti11ægskendelat3 t.il ':o..delse af 22/ ) Ved en Række KendelHer af 22/11 ]943 er der foretaget Fredninger med det Formaal at bevare Humlebæk Fiskerleje. r den ene af disse Kendelser, der omhandler Matr.Nr.lci af Krogerup, IIurnlebcekSogn, bestemmes det bi.a., at der ikke mas opføres Bygnin~er af nogen Art. Asminderød-Grønholt Kommune har nu henvendt sig til Ncevnet med Anmodning om Tilladelse til at anbringe et Rensningsanlæg i en Grusgrav beliggende Vest for Babyloneskoven i Humlebæk. N~vnet finder det omhandlede Areal, der-foruden af Skoven - afgrænses af Ny Strandvej og af den ved salnme Kendelse fredede Stejleplads, vclecinet til Formaalet, ligesom man finder at et Rensningsanlæg paa dette Sted ikke vil komme i Strid med væsentlige naturfredningormessige Hensyn, saafremt Bygningerne bliver tilstrækkelig lave, og der drages Omsorg for en passende Beplantnin Efter Kendel8en har imidlertid ikke blot Fredningsn~vnct, men ogsaa Landbrugsministeriet og Danmarks Naturfredningsforening Paatalcret, hvorfor Spørgsmaalet har været forelagt disse. Landbrugsministeriet har derefter udtalt, at det ikke kan anbefales, at der gives Tilladelse til PI~cering af Rensningsanlægget paa det foreslaaede Sted, idet man mae mene, at Anlæget ikke vil harmonere med den foretagne Fredning. Ogsaa Naturfrednin6sforeningen har udtalt sig imod Sogneraadets Plan, i,detman speciel t har bemærket, at Foreningen stedse -da Danmark er et skovfattigt Land - har nægtet at give Tilslutning til tekniske Anlæg indenfor eller i Tilslutning til Skovene. Sagen h8r derefter v~ret forelagt Sogneraadet, som har udtalt, at man ikke raader over andre Arealer, hvor Rensningsanlæget vil

16 kunne anbringes, og at den foreslaaede Placering af Anlæget er den, der vi] genere Humlebæk.1<'iskerlejemindst. Herefter maa Nævnet finde, at Tilladelsen bør gives. Man lægger i saa Henseende særlig Vllgt paa, at den omhandlede Grus- Grav ikke i sig selv frembyder nogen fredningsværdigt, og at man \ ikke betvivier, at Asminderød-Grønholt Sogneraad (som selv er ': Ejer af Babyloneskoven) vil Jade Jet Vllre sig magtpaaliggende ~t udføre Anlægget, saaledes, at Udsigten saavel fra Strandvejen;eom.l fra Skoven forringes saa lidt som muligt. l :",.~ i 1 D e r f o r b e s t e m m e s : Det tillades Asminderød-Grønholt Komnmne at opføre et Rensningsanlæg i den vest for Babyloneskoven liggende I, Grusgrav tingeise af, at Anlægets Bygninger gøres saa lave, som det hovedet er teknisk forsvarligt, samt paa Betingelse af, at,! pa~ r-;:\, 'j over l ~,.' " \ delt.. ud mod Strandvejen plantes et ca 2 m brent Buskads, saaledes at::: t I I der ikke fra Vejen bliver andre Dele af Anlæget synlige end de/n.:;': 1,,,~t-~ Laage, der fører ind til dette, ligesom der paa Skrænten skal', plante~ Buskads, der hindrer, at man fra Skoven kan se nogen ;0.1'-:;;1.\' af Anlæget. J.L.Bueh Carl Poulsen H.J.Mikkelsen 1" "~-r I,':",,!I : j!,' l, " I',l I \'.,,,, I.., l.f... I lt\ " l 1'1 " ~, I'II l \~,:;'r~ 'I' ~f~ l '. >. j 1 "... /

17 I, I Ktb. NI<.~ U D S K R I F T ~ o &9' '? o () o I;:; FREDNINGSBOG~.N ~'OR FR;~DERIKSBORG AM'rS NORDLIGE DEL af ( b 196' 16 -.r ~. W bolt'..., -..le- '* til ton.., 111\&at _ '11~7p1ng '11 -hll... 'r. ar. 1 bvcej'll'. I... 1! l... 1,, v ~ I II la3 Xl1aaJt løilhla I... D. hl" h... ad' øla tl1 'ndn.1q... n.' J'.-o4D.1aa _ 'lu".l.. '11 u4y14.1 0& 'eln.,p~ af...., e (e e e '.' "&ell.. taarg ft t _.lat pi., 1 -e' ~DØ_d. a 1 I aew.wt 19" tr...-.la&' prejek\ I. h't.. p ~.1Å '... te,1'-.l.".""la'" 111&. bft4.laa d 22 MIt lm'~!.~bna'" ldaie net. -0"-.1,....,.. Ol l.t...r.t.liaj..-l to... 4ec 4_ 'llf.'.l.m.." 1ft4a1Jl 1Ha -ane... la...,, MYld.l.. at faut-.uor opf.ftle. d...-'plq."..._tr. u. 1 lir bo,en" 1..-.Ir-tidla Da tu-,et ~.nn af.~.a ur.~,.la 1II.to.e'," ua.-..., M" a,. o,... _t..-lp lam1adtet.t '11- lade en ud"14.lae,pi" ~ -&ell hard-. _ d.' pi... ~.k\at_n., ed 4.1.t b eanal.' Mb,... lø.o' kul "'n- re 'aee 4.'.t cl. p".le"""l&d 4 b,. '11,4.rUco.. -,.bl.t:.ele. Id.. tr. "r. l b'egenp,.., aat.n. '11 t.la-. Denat Pre4rU.a...", a y.b l"' &lup =--...,~ ~ _ ~~. \1nf;118' p& 1.. &rog.ru.p, Ildlebek... te" ",.! I._:L I!

18 'I';<rU-.. ~. at ,) I ~1".".'. '~.',~.,i" " : }:~... al... tal... dea 12...,. 1M' 411-," 4NnU. Mtl'. ar. 1...en,. 8ulebllka opr.'.l'. '~ d "111&, at, "ld.1.. a~ "hu.. O&ar'-.....,... tl11... lae till... _. 0.1,.0' " elm JA '" IIdr. nr. 1 lir KJtopftp, fjcke ha ti..., ocik le. al ""li~. "tal... "l PAtal.""'tl&e ~""""" Da... ka,.,ut'fttaljlp- ( Ma1UB, 4 1Ib01t.. peru 06 Laadltftaiøalnl.'.rl A-.' fs ut.ft... l'ictlped 1'-T ~ t:~-fr(:\~ ~1~.'~~n~vnet;..~:;;, for 1'", :.' n;l:; nordlige del Hel::>luge A. RnJe. ~t j.~::'"<!ø:.,' '-.!:..;'

19 Naturfredningsnævnet -., for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds Dommerkontoret Polehavevej t, 2970 Hørsholm Telefon (02) 86 t5 50 REG.Nl OO~Y~øOOO.QO'.~. II '... l.1--.,.", r 1 ~ :f 2j '\ Hørsholm, den 8. september /1982 l 'l l -~,.J Vedr. matr. nr. 25 i Krogerup.,.,.. \... I' i ;:., ('. -" "!",'-; Ved skrivelse af ll. februar 1982 har ejeren af ejendom- ", r men beliggende Gl. Strandvej 5, Humlebæk, forespurgt om muligheden for fældning eller beskæring af bev~ks~':i.nge;"' ~! ejendommen syd for hans grund.,.l,. r I -:.;. l'" 1 i t' ;,. t ",\ ; Nævnet har besigtiget ejendommen den 11. august 1982 og.\ t... vedtog at anmode skovrider G. Bergsten, Kronborg skovdistrikt, r - (,, l ~.. 'f') l, il '~r'" om at fremkomme med et forslag til en eventuel udtynd':1ng...'... I l': "'"l., l::. f,:1" Skovrider Bergsten har udfærdiget vedlagte kort og bevoks-. i ' I". I,, r ',. I ~ '.~ ningsoversigt og har ved skrivelse af 17. august 1982 udtalt fø1- gende: "l. r j' f I r,.. ~'\! J 1'\ ~t r T~")r I Den på arealet stående store poppel er, såvidt jeg har kunnet (I.,.'Ii.,os 'r'~lfl bedømme, sund. Enkelte overskyggede grene er gået ud men frembyder ikke fare. Det markante træ bør bevares men holdes under, I observation af ejeren. 2. træng~r til udtynding. I område I (se kortet) fjernes træ nr. 2 (ær) til fordel for træ nr. l (tjørn) og nr. 3 (elm). Endvidere bør der foretages udtynding i opvæksten (ær, elm, ask). I område II er der ikke behov for tynding. I område III bør træ nr. 6, 7, 12, 13, 15 org'li>';(ås:k')'j off'nr. 14 (elm) fældes. Endvidere bør opvæksten af"' eilfnr!o't('æf:neffåkæres og evt. erstattes ved indplantning af navr,.c;jø:f.h~m1:tf(ui.i'ho.lign. Eventuel fornyet opvækst af elm, ær og ask bør holdes nede ved

20 '01 hugst hvert år. I 'område IV foretages nedskæring af opvæksten af elm og ær og holdes nede ved hugst hvert år og erstattes eventuelt ved indplantning som i område III. I område V foretages tynding i opvæksten, og enkelte større ask, ær og elm fældes. 3. Foranstående og fremtidige hugstindgreb foreslås udført af.,.:r... ;._._..:.i..(~.~_ ejeren (Fredensborg-Humlebæk kommune) i samråd med skovrideren for Kronborg skovdistrikt. " ~ I '.' '," I,.'. r -' '" i ~~.,r r-,.r...(f Nævnet kan tiltræde den af skovrider Bergsten afgivne ud-. "r r :,',.. t rf taleise og meddeler tilladelse i medfør af naturfredningslovens..~,.. -;", 34 til udtynding og fældning i overensstemmelse hermed. e e Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfrednings- 1"'/1" ",. nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frede-. '.! 'i riksborg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Frednings-, ~ t styrelsen, skovdistriktet samt anerkendte foreninger og institutio- '" I '", J l,'tl ~ I i::. ner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. : '. r '" ' Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens 58., ' I.' I ~, j.;. I r" 8'... "lf"., i Ir,,'... ""{ _. 1."''to r,,;"","; ro,. '. '!' "-: l, '..r f t : ~l Hr. Ulf Nielsen '1,I Gl. Strandvej Humlebæk. : =--~- --

21 Krogerup :2~~!g~~~!j~~~_E~_~~~E~~E~_g~=!_~E2g~E~EL_~~!!~~!~, Omfattet af kendelse nr. 4 af 22. november 1943, afsagt af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. Bevoksningsoversigt pr. 16. august 1982, tidfærd~get af skovrider G. Bergsten, Kronborg skovdistrikt Nord "e e ~. "'- ~ Æ1 ~ Æ1 / k; ~ ~ / / ~ Mtr.nr. 25-e ICRedskabsskur Humlebæk.--- havneplajl:;j, Sydl. Udsigtsgrænse Nr. Træar't Bfh.diam Nr. Træart Brh.diam Opvækst i cm c. cm område I - V l Tjørn Ask 20 2 Ær Ask 40 I Ær/Elm/Ask 3 Elm Røn cm 4 Ask Ær 16 5 Elm Elm, 30. II Ær/Elm 6 Ask Ask 25 5'-15 cm 7 Ask Ær 20 III Ær/Elm 8 Tjørn Elm cm 9 Poppel Kirsebær Ær Ask 60 IV Ær/Elm/Ask 11 Ær Ær cm 12 Ask Elm 30 V Ær/Elm 13 Ask Ask cm 14 Elm 20

22 Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds e - Dommerkontoret Folehavevej l, 2970 Hønholm Telefon (02) 86 1S SO FOTn~~OPI Modtaget. Skov- og Naturstyrelsen t 5 FEB REG.NR. OOe>gg.ooC) Hlrsholm, tieti 12. februar "-It- Vedr. matr. nr. l bo Krogerup Ved udateret skrivelse modtaget i nævnet den 18. december 1987 har De som ejer af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladeise til opsætning af låger i to indkørsler til Ny Strandvej 21, -I Humlebæk. Da Frederiksborg amtsråd den 20. januar 1988 har meddelt afslag på tilsvarende ansøgning, er der ikke grundlag for yderligere sagsbehandling i fredningsnævnet, der herefter har henlagt sagen, hvilket herved meddeles. e ti j J p.91a~~sb~ nævnets formand IKEA International A/S Ny Strandvej Humlebæk.

23 ", Natu rfredni ngsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds Folehavevej 1, 2970 Hørsholm TIt , Udskrift af fredningsprotokollen REG. NR. Ar 1988, den 16. marts kl afholdt fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Humlebæk under ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Jann Andreasen.. og Kirsten 01rik som udpegede nævnsmedlemmer. Der foretoges: F.S. 172/1987 Behandling af klage over opførelse og begæring om bibeholdelse af opført bassinanlæg ved Humlebæk kro, matr. nr. l lø Krogerup. For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard. For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Ellen Poulsen... ti e For Kronborg skovdistrikt mødte skovrider G. Bergsten. For Fredensborg-Humlebæk kc~~une mødte Bjarne Steen. Klageren, Nils-Jørn Pedersen var mødt. Ejendommens ejer, Jørgen Jensen, blev antruffet. For grundejerforeningen for Humlebæk mødte Jørgen Eickhoff. Besigtigelse fandt sted. Jørgen Jensen oplyste, at vandrislingsanlægget er opført i 1987 i forbindelse med renovering af landevejen. Anlægget er forestået af en arkitekt med tilknytning til Tivoli, og anlægget er ment som en forskønnelse af kroens omgivelser. på det areal, hvor vandrislingsanlægget er opført, var der tidligere asfal t og en telefo..- boks. Klageren, Nils-Jørn Pedersen oplyste, at han bor i Kølles gård på den anden side af Strandvejen. Han finder, at vandrislingsanlægget i væsentlig grad forandrer omgivelserne, fordi det virker for-

24 2. ~ stort, og fordi han ikke anser det for at være pænt. Principielt mener han, at anlægget, der er opført uden tilladelse, bør fjernes på samme måde, som nævnet tidligere har fjernet et beskedent skilt for en planteskole. Ole Nørgaard tilkendegav, at Hovedstadsrådet anser det for tvivlsomt, om området er omfattet af fredningskendelsen, men Hovestadsrådet har iøvrigt ingen bemærkninger til vandrislingsanlæg-.. get. Bjarne Steen bemærkede, at Fredensborg-Humlebæk kommune ikke har indvendinger mod anlæggets forbliven på stedet. Ellen Poulsen 'fremhævede for naturfredningsforeningen, at der er tale om et bevaringsværdigt miljø, hvori anlægget ikke bør findes. Skovrider Bergsten anførte, at han må anse forholdene forbedret i forhold til tidligere tilstand. Han finder desuden ikke, at der er tale om nogen væsentlig ændring af haveanlægget. Jørgen Eickhoff anførte, at grundejerforeningen ikke finder e e anlægget skæmmende. Nævnets medlemmer voterede: Det lægges til grund, at det område, hvorpå det påklagede anlæg er opført, er omfattet af fredningskendelse af 22. november 1943, der er tinglyst 2. december 1943 bl.a. på nærværende ejendom. Som følge af det fastlagte finder nævnet tilstrækkeligt grundlag for at behandle sagen, og nævnet finder, at den foretagne forandring af haven burde være forelagt nævnet forud for anlæggets opførelse. ~t nævnsmedlem finder, at det opførte vandrislingsanlæg efter dets størrelse og placering er en sådan mindre væsentlig forandring af krohaven, at der ikke ved anlæggets opførelse findes tilsidesat nogen ved fredningskendelsen til områdets bevarelse værnet væsent-

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 01578.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00 Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-04-1952 Fredningsnævnet 02-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen.

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen. - ---------- 00875.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00 I. Domme Fredningen vedrører: Ordrup Mose la ksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 26-05-1943 Kendelser

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01019.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00 Fredningen vedrører: Strårup Skov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-03-1946 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen. -----_. ----- 00854.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00854.00 Fredningen vedrører: Bøgetræer I e Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-11-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen.

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen. 02800.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00 Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

e, Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hellebæk Udsigt Ta ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

e, Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hellebæk Udsigt Ta ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 00206.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00206.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Udsigt e, Domme Ta ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-07-1927 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00185.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00185.00 Fredningen vedrører: Melchiorske Have Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-09-1926 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet

o~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet I. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet ., 02348.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00 I. Domme Fredningen vedrører: Asum Alleer Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet I Fredningsnævnet 03-04-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n.

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n. 00342.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00 Fredningen vedrører: Solrød Strandpark Domme la ksations kom miss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-07-1932 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus ved kystskrænten i Rågeleje i Græsted-Gilleleje Kommune.

Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus ved kystskrænten i Rågeleje i Græsted-Gilleleje Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 31. august 2005 J.nr.: 03-121/200-0036 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Engelsholm Slot. Taksationskomm issionen.

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Engelsholm Slot. Taksationskomm issionen. 00881.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00881.00 I. Domme Fredningen vedrører: Engelsholm Slot Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-07-1943 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.:

Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Fredningen vedrører: Kærup Ege Domme Ta ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer mangler 13-07-1940

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 00869.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00869.00 Fredningen vedrører: Pibe Møllegård Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-02-1943 Kendelser Deklarationer 'e

Læs mere

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN LL1 CAMPINGPLADS VED TARUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. jüni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04554.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00 Fredningen vedrører: Storå Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørbølling Stendige. Domme. la ksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørbølling Stendige. Domme. la ksations kom miss io nen. le 00890.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00890.00 Fredningen vedrører: Nørbølling Stendige Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-09-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen. 00691.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00691.00 Fredningen vedrører: landerslev Strand Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1939 Fredningsnævnet 21-06-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere