Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet."

Transkript

1 Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 , r';:'i';'! ~li.,b)l UDSKRIFT af Forhandlingsprotokollen for FredninGsnævnet for Frederiksborg Amtsraadskreds. '; REG. NR.cf'77.ttJ- Jf3 Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk Fiskerleje saalydende K E N D E L S 8 R Nr. 1. Som Led i de Fredninger i Humlebæk Fiskerleje og Omgivelser, der er blevet foranlediget af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri ved Statens Salg af Dele af Kroberup Gods til Asminderød-Grønholt Kommune og som gaar ud paa at bevare Humlebæk Fiskerleje og i Henhold til det den 23.September 1943 tin~lyste Skøde paa Matr.Nr.4ak, 10, 11, 12, 13 og 14, 15a,15b, 16, 17, 18, 19, , 22, 23, 24e, lem og l~l af Krogerup, HUmlebæk Sogn, hvori det hedder: ItKøberen er endvidere bekendt med og respekterer, at der ved Fredningsmyndighedernes Foranstaltning og uden Udredelse af Erstatning inden den 31.December 1943 vil blive paalagt Fiskerlejet, "Kølles Gaard tl og Stejlepladsen Fredningsservituter til Bevaring af Omraadets særlige Bebyggelse og Karakter samt til Sikring af Udsigten over Øresund fra Krogerups Hovedbygning og Park", samt i OverensstemmeIse med det paa Fredningsmødet den 2.0ktober 1943 med Ejeren aftalte fastsættes herved følgende Bestemmelser for Matr.Nr.4ak, 10,11,12,13,14,15a,15b,16,17,18,19,20,2l,22,23,24c,lem og lcl Krogerup,Humlebæk Sogn: Humlebæk Fiskerleje skal bevares i Gin nuværende Tilstand, saaledes at der ikke maa finde Udstykning, Nybebyggelse eller Ændring i den eksisterende Bebyggelse Sted, herunder Forandring af Hegn og Haver, Opsætning af Lysthuse, Halvtage og lignende, uden Samtykke af Fredningsnævnet for Frederi~sborg Amt. Der nedsættes et Udvalg bestaaende af et af Asminderød- Grønholt Sogneraad udpeget Medlem, et af Foreningen "Humlebæk Fiskerleje" udpeget Medlem, 'og et af Kunstaikademiet udpeget Medlem. Det af Sogneraadet valgte Medlem er Formand for Udvalget. Det af Foreningen valgte Medlem af Udvalget erstattes med en Suppleant,

4 saafremt Sagen angaar ham selv. Udvalget I fastsætter iøvrigt selv sin Forretningsorden.. Enhver Sag om Nybygninger eller Ændringer i den bestaaende, l Bebyggelse skal indbringes for dette Udvalg, som ogsaa skal være raadgivende med Hensyn til Lejets almindelige Tilstand. Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt forbeholder sig qerho~ Ret til at benytte forefaldende Lejligheder til at faa fjer1et, 'l eksisterende Tilstand, der skønnes at være i Disharmoni med 1<!8t' 1 \,l øvrige Fiskerlejes Karakter. ~ t Disse Bestemmelser vil være at tinglyse som servi tutst~~p-i1 tande paa Matr.Nr.4ak, 10, 11,12,13,14,15a,15b,16;17,18,19,2~, t l ~ 2l,22,23,24e,lcm og lel af Krogerup, Humlebæk Sogn., ),1- Paataleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, ~~-;I brugsministeriet, Asminderød-Grønholt Sogneraad og Danmarks 14'" " ':ti ',:);~ \ ' :\'~~/' Naturfredningsforening". SomLed i de Fredni::::' af HumlebmkFiskerleje og omgivh~:'::' t ser, der er blevet foranlediget af Ministeriet for Landbrug og ~ Fiskeri ved Statens Salg af Dele af Krogerup Gods ~il Asmind J... r4a ct'l' ~,l Grønholt Kommuneog som gaar ud paa at bevare Humlebæk FiSker~ej~,: t I " og i Henhold til det den S.September 1943 lyste Skøde paa Matr. ~ \ '1 :::~::.a:tk:::::::. e:u:~::~b::::~th:::io:e:e::::::::~d::d:~~~ ~I;,\, ved FredninGsforanstaltning og uden Udredelse af Erstatning ~na8~' 31.December 1943 vil blive paalagt Fiskerlejet, "Kølles Gaard" og, Stejlepladsen Servituter til Bevarelse af Omraadets særlige t~-':1' byggelse og Karakter samt til Sikring af Udsigten over Øresund ~ fra Krogerup Hovedbygning og Park", samt 1 Overensstemmelse ~ed J det paa Fredningsmødet den 2.0ktober 1943 med Ejeren aftalte, fastsættes herved følgende Bestemmelser for Matr.Nr.lbo Krogerup, Humlebæk Sogn, "Køllæ Gaard":.~\... Udvidelse eller Ombygning af Kroen maa kun finde Sted med Godkendelse af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt. Det som Have udlagte Areal maa ikke yderligere bebygges eller udstykkes. Til væsentlige Ændringev paa Arealet, herunder Ændringer i Haveanlæget, Fældning eller Nyplantning af Træer, skal Nævnets Godkendelse indrlentes. Ejeren skal være forplip-tet til At fora-

5 tage Nyplantning af Træer, herunder Alletræer, efter Anvisning af Fredningsnævnet. Disse Bestemmelser vil være at tinglyse som servitutstiftende paa Matr.Nr.lbo Kroeerup, Humlebæk Sogn. Pa8taleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, Landbrugsministeriet, Asminderød- Grønholt Sogneraad og Danmarks Naturfredningsforening. Nr.3. I Henhold til Skøde, tinglyst den 2l.April 1943 paa Matr. Nr.24a Kragerup, Humlebæk Sogn, og i Overensstemmelse med det paa ",, ' Fredningsmødet den 2.0ktober 1943 med Ejeren aftalte fastsættes herved følgende Bestemmelser for Matr.Nr.24a Krogerup, Humlebæk Sogn. Ejendommen skal bevares i sin nuværende Tilstand, saaledes at der ikke maa finde Udstykning, Nybebyggelse eller Ændring i den eksisterende Bebyggelse Sted, herunder Forandring af Hegn og Have, Opsætning af Lysthus, Halvtag og lign. uden Samtykke af Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amt. Disse Bestemmelser vil være At tinglyse som servitutstiftende paa Matr.Nr.24a Krogerup, Humlebæk Sogn. Paataleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, Landbrugsministeriet, Asminderød- Grønholt Sogneraad og Danmarks Naturfredningsforening. Nr. 4. Som Led i de Fredninger i Humlebæk Fiskerleje og Omgivelser, der er blevet foranlediget af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri ved Statens Salg af Dele af Krogerup Gods til Asminderød-Grønholt Kommune, og som gaar ud paa at bevare Humlebæk Fiskerleje, og i Henhold til det den 27.August 1943 tinglyste Skøde samt i OverensstemmeIse med det den 2.0ktober 1943 paa Fredningsnævnets Møde aftalte fastsættes herved følgende Bestemmelser for Matr.Nr.25~ Krogerup, Humlebæk Sogn: l. Arealet fredes saaledes, at Tilstanden pas det ikke maa forandre~ men det skal udelukkende udnyttes paa samme Maade som hidtil, nemlig som Stejleplads (Grønjord) og Udsigtshøj. Dog skal det være forbudt i Tiden fra 1.Maj til 1.September at tørre nytjæret Garn pas Arealet. 2. Der gives Almenheden Adgang til at færdes og opholde sig pas Arealet, saa vidt dette kan ske uden Ulempe for Arealets Benyttelse som Stejleplads.

6 3. Det er navnlig forbudt: a. at opføre Bygninger af enhver Art, herund~r Boder og Skure eller at anbringe andre Indretninger, der kan virk~ m1sprydende, derunder Ledningsmaster o.l. b. at benytte Arealet til Teltslagning eller paa a~pen Maade som Lejrplads, c. at benytte Arealet til Parkering, 1 d. at opsætte Hegn ~od Strandvejen, ~ e. at foretag~ Afgravning eller Paafyldning af det naturlige JOrd8r \ i mon, \.. ',} f. at benytte Arealet til Henkastning af Affald o.l. t ~ i 'l g. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at fjerne eller udtynde I den paa Arealet staaende Beplantning af Træer og Buske, h._uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at foretage BePlanln~1 j. udover Vedligeholdelse af den eks~sterende, (, i. uden FredninGsmyndighedernes Tilladelse at tilstaa Trediemand Vejrettighed over Arealet, l' 4. Ingen Del af Arealet maa udstykkes. Disse Bestemmelser vil være at tinglyse som servitutstifteddel t :'-,,~ '\ paa Matr.Nr.25i Kragerup, Humlebæk Sogn.,Paataleret har Fredninge-,~ nævnet for Frederiksborg Amt, Landbrugsministeriet og Danmarks! \ )\ NaturfredninGsforening. l,i Nr. 5. \ ( J' Som Led i de Frednincer i Humlebæk Fiskerleje og Omgivel-~ ser, der er blevet foranlediget af Ministeriet for Landbrug og' Fiskeri ved Statens 3alg af Dele af Krogerup Gods til Asminder0d- I Grønholt Kommune, og som gaar ud paa at bevare Humlebæk FiSkerleje,1 og i Overensstemmelse med det, der blev forhandlet paa Fredninga- j nævnets Møde den 2.0ktober 1943, og hvorom der var Enighed, fast~...j sætter Fredningsn~vnet for Frederiksborg Amt følgende Bestemmelser l ' for Matr.Nr.lck af Kragerup, Humlebæk Sogn, "Babyloneskoven": l. Arealet fredes, saaledes at Tilstanden paa det ikke maa forandres, og Bevoksningen skal bevares som Løvskov. 2. Det er navnlig forbudt: a. at opføre Bygnin6er af enhver Art herunder Boder, Skure eller _anbringe andre Indretninger, der kan virke misprydende, herunder Ledningsmaster og lign.,

7 i e b. at benytte Arealet til Teltslagning eller paa anden Maade som Lejrplads. c. at benytte Arealet til Parkering, d. at foretage Afgravning elle'r Opfyldning af det naturlige Jordsmon elle~ at henkaste Affald derpaa, e. at forandre Tilstanden ved Langdysserne og Runddyssen i Skoven,,, '~tf.~,!l I -,,', '"1 < ~ :_' \ I '\ I,, ",,,..l r +t..., I,i f \ ~ l, samt iøvrigt at fjerne Natursten fra Arealerne. f. uden Fredningsmyndighedernes' Tilladelse at nedbryde Stendiger, g. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at fjerne eller udtynde den paa Arealet staaende Beplantning af Træer, Buske og levende' Hegn', "' 'h. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at anlægge Veje eller Stier eller at tilstaa Trediemand Vejrettigheder over Arealet,,i. uden Frednincsmyndighedernes Tilladeloe at iværksætte Kultur-. foranstaltninger paa' Arealet, herunder foretage Jordarbejder, opsætte Kulturhegn og lign., 3. Fredningsmyndighederne er berettigede til at kræve uhensigtsmæssig Bevoksning"(Opvækst af Grah ejler lien:) fjernet. Udgifterne ved Fjernelsen bæres af'ejeren af Arealet, medens Udgifterne til det af Nævnet rekvirerede foi'stmæs~ige Tilsyn "bæres af,nævnet."" '" Der forbeholdes dog Asminderød-Grønholt Kommune Adgang til med Nævnets Godkendelse i det sydøstlige Hjørne af Skoven af opsætte et'offentligt Nødtørftshus~', ' Disse Bestemmelser 'vij være at tinglyse som servitutstiftende 'I,', paa Matr.Nr.lck Krogerup, Humlebæk Sogn. Paataleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, LandbruGsministeriet, Direktoratet for Statsskovbruget og Danmarks Naturfredningsforening. Nr. 6. '" Som Led i de Fredninger i' HurrilebækFi.skerlej'eog Omgivelser, der 'er blevet foranlediget af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri ved Statens Salg af'dele af Krogerup Gods til Asminderød-Grønholt Kommune, og som gaar' ud pea at bevare Huml ebæk Fiskerle'je, og i Henhold til det den 27.August 1943 tinglyste Skøde s~mt i Overensstemmelse med det paa FrednrngsnTvnets Møde den 2.0ktober 1943 aftalte fastsættes herved' følgende Bestemmelser for Matr.Nr.lci Krogerup, Humlebæk Sogn, Stejlepladsen:

8 andres, men de skal udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade l. Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem ikke maa forsom hidtil, nemlig som Stejleplads (Grønjord). 2. Det er navnlig forbudt: a. at opføre Bygninger af enhver. Art, herunder Boder og Skure' \, 1,eller at anbringe. andre Indretninger, der kan virke mispry,den-i de, derunder Ledningsmaster og lign., \ b. at benytte Arealet til Teltslagning eller paa anden Maade 'som Lejrplads, I'I \\ c. at benytte Arealet til Parkering, ~ d. at opsætte Hegn mod den over Arealerne gaaende Amtsvej, e. at foretage Afgravning eller Paafyldning af det naturlige l', 'Jordsmon, l, I f. at 'benytte Arealerne til Henkastning af Affald og lign., " g. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at fjerne eller u -,,,,,, ". ", tynde den paa Arealerne staaende Beplantning af Træer elle Buske, h. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at foretage ning udover Vedligeholdelse af den eksisterenue, \, I i. uden'fredningsmyndighedernes Tilladelse at anlægge Veje el~er Stier eller tilstaa Trediemand VeJr~ttig&ed over Areale~ne~ ~ l 3. Ingen Del af Arealet maa udstykkes. i Disse Bestemmelser vil vnre at 'tinglyse som servitutsti paa Matr. Nr.lci Krogerup, Humlebæk Sogn. 'Paataleret har Fred,hingsnævnet for Frederiksborg'Amt; Landbrugsministeriet; og Danmarks 'Naturfredningsforening. Nr. 7. l.l I er~e. Som Led i de'fredninger i Humlebæk Fiskerleje og Omgivel~el', der er blevet foranlediget af'ministeriet for Landbrug og Fiskeri ved Statens Salg af Dele af Krogerup Gods til Asminderød-Grønholt KO!Ill!).une, og.som gaar ud 'paa at bevare IIumleb..ek'Fisleerleje,og i Henhold' til det den 27.August 1943 tinglyste Skøde samt i Overensstern,rne~se"medet paa Frednirtgsnævnets Møde den 2.0ktober 1943 ~ftalte fastsættes herved følgende 'Bestemmelser for' Matr.Nr.27a Krogerup, Humlebæk Sogn. ~.'Area,lerne fredes saaledes,' at' Tilstanden paa dem' ikke maa forandres, men de skal udelukkende kunne' benyttes paa samme Maade " l \.r'.1, " i, 1 I I I i

9 som hidtil. Arealet mellem Strandvejen og Ø~esun~ vil herefter kunne udnyttes som Stejleplads og Oplagsplads for Bundgarnspæle. Arealet mellem Strandvejen og Babyloneskoven vil være at rl\ 'f-'~ II" i,' i : I, :: q ''h~:~ I <1"s;1 I " "- I ''''(I-d, ~r. l r! ~1~\1H' f1,, -;1,1 bevare som Reberbane. 2. Der gives Almenheden Adgang til at færdes paa Arealet og opholde sig der, saa vidt dette kan ske uden Ulempe for Arealets Benyttelse som Stejleplads m.v. Offentlig Badning maa dog kun finde Sted paa Str~kningen mellem Areaiets Nordside og en Linie, der gaar i Forlængelse af det nordlige Skel for Matr.Nr.lcl. Der vil være at fastsætte et Reglement for Almenhedens BenytteIse af Arealerne Det er navnlig forbudt: a. at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder og SImre eller at anbringe andre Indretninger, der kan virke misprydende, herunder Ledningsmaster o.]. b. det er ud fra A~ealet forbudt at opsætte Badebroer eller Badehuse, c. at benytte Arealet til Teltslagning eller paa anden Maade som Lejrplade. d. at benytte Arealet ti] Parkering, e. at o~sætte Hegn paa Arealet, f. at foretage Afgravning eller Paafyldning af det naturlige Jordsmon, g. at benytte Arealet til Henkastning af Affald, h. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at foretage Beplantning, i. uden Fredningsrnyndighedernes Tilladelse at anlægge Ve je eller Stier eller tilstaa Trediemand Vejrettighed over Arealet. 4. Ingen Del af Arealerne maa udstykkes. Disse Bestemmelser vil være at tinglyse som servitutstiftende pas Matr.Nr.27a Krogerup, Humlebæk Sogn. Pantaleret har Frednin~snævnet for Frederiksborg Amt, Landbrugsministeriet og Danmarks Naturfredningsforening. Nr. 8.,-,.., ved Salg af Dele af Krogerup Gods til Asminderød-Grønholt Kommune, Som Led i de Fredninger i Humleb::ekFiskerleje og Omgivelser, der er blavet foranlediget af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri og som gaar ud paa at beva~e Humlebæk Fiskerleje, og i Henhold til det, der blev forhandlet paa Fredningsn::evnetsMøde den 2.0ktober

10 , 1943, og hvorom der var Enighed, fastsætter Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt følgende Bestemmelser for Matr.Nr.26b Krogerup, Humlebæk Sogn: l. Arealet fredes, saaledes åt Tilstanden paa det ikke maa forandre og Bevoksningerne skal bevares som Løvskov. 2. Det er navnlig forbudt: a. at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder, Skure eller anbringe andre Indretninger, der kan virke misprydende, herunder J Ledningsmaster og lign., ).. 1,! b. at benytte Arealet til Teltslagning, eller paa anden Maade i eom i LeJ' rplads, l \ I I l "l c. at benytte Arealet til Parkering, ; d. at foretage Afgravning eller Opfyldning af det naturlige J~rd8~ mon, eller henkaste Affald derpaa,. { 'J:~ e. lldenfredningsmyndighedernes Tilladelse at fjerne eller udtynde! den paa Arealet staaende Beplantning af Træer og Buske, f. uden Fredningsrnyndighedernes Tilladelse at iværksætte Kul t~~ i.,l " foranstaltninger paa Arealet, herunder foretage JOrdarbejdetJ\.il opsæt te Kul turhegn og lign., J ': l. g. uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse at anlægge Veje el~er 1 Stier eller at tilstaa Trediemand Vejrettigheder over Arealet. J 'I Asminderød-Grønholt Sogneraad har dog forbeholdt sig. om;det;, " maatte skønnes :fornødent, at rejse Spørgsmaal om Anlæg af et ~enle;- anlæg for SpilCSiand fra det ved Humlebæk Station beliggende fta f Krogerup Gods afhændede Areal, der agtes udstykket. -",1 i,., 4 Disse Bestemmelser vil være at tinglyse som servitutstift'ende\, l paa Matr.Nr.26b Krogerup, Humlebæk Sogn. Paataleret har Fredn1ngB~ nævnet for Frederiksborg Amt, Landbru~sministeriet, Direlctorate( ">'j, I for StatsskovbrUGet og Danmarks Naturfredningsforening. ~;,,":1 Carl Poulsen Olrik H.J.Mikkelsen f 1~ ~ ; I " ~l l ': -..: ;1!! r ' : ;1 \ ~'" " t \,,I j,,'.! :1,, ),

11 ~,""'&99, Freamngsgrænser: sammenfaldende med 51o.el ihe ~mmenlaldentle med Skel ~! ~ 11l_ '4_U~ :.'-. - l : -, "', l.,: I, ~: '-., ", - I, -I I I,.), Terrain af l. I - X %rogerup ogllt/m/eijæa- lj!j \- "" Sogn: Humlebæk ~..., 'IlNa ffe"ed:lgnge"kronbor~ '" Amt: Frederiksborg t:) 9 Il\ "". q ~ '" {/dfcer.:l/g~f,. Mods /9~7 J);relrl-oro/~1 ar MolriJrul.5 v.z 3t:f7Øi. ti'-~~. t t t t t t t t." ---- bq',.." 16, '$,,., 'II( l -'~ _...l.f3i, -,' :~- I.. ~, -=I' I -, ", 251',,,, /, Oresund

12 Fredningsgrænser: " ~ r?-"',," r1~ sammenialdt'ode med Skel l' " es'- æ,,<j-, ' ', ' 27~,, ', I~,.~ f.l!- /"9].- '" ",,, I,~ d-,, " \ Æ-,c.,,~ \ I I " IB ioresund 16 ".. { i Terniin lii A. I. I ~.'" r-, I <!L,~ r; 27 9,''S!. Fr"",I$Ir",,, l ~A!/:-I{O~H I t t Huml.hork t j{~pel ZSq..t t t t %rogerup og II//m/dæf.fly Sogn: H um/eoæk Herred: L!inge -%ronborg Amt: Fredertksborg, t I t t t, / ft?oo/~..srojrsfdrhdid 1_-4000

13

14 le DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

15 U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederikoborg AmtsraadskresB. REG. NR. ~?~ gis-i r l,,( I gl~l t~~,i,,'.:. i' ',: { l" KENDELSE afsagt den B.August (Ti11ægskendelat3 t.il ':o..delse af 22/ ) Ved en Række KendelHer af 22/11 ]943 er der foretaget Fredninger med det Formaal at bevare Humlebæk Fiskerleje. r den ene af disse Kendelser, der omhandler Matr.Nr.lci af Krogerup, IIurnlebcekSogn, bestemmes det bi.a., at der ikke mas opføres Bygnin~er af nogen Art. Asminderød-Grønholt Kommune har nu henvendt sig til Ncevnet med Anmodning om Tilladelse til at anbringe et Rensningsanlæg i en Grusgrav beliggende Vest for Babyloneskoven i Humlebæk. N~vnet finder det omhandlede Areal, der-foruden af Skoven - afgrænses af Ny Strandvej og af den ved salnme Kendelse fredede Stejleplads, vclecinet til Formaalet, ligesom man finder at et Rensningsanlæg paa dette Sted ikke vil komme i Strid med væsentlige naturfredningormessige Hensyn, saafremt Bygningerne bliver tilstrækkelig lave, og der drages Omsorg for en passende Beplantnin Efter Kendel8en har imidlertid ikke blot Fredningsn~vnct, men ogsaa Landbrugsministeriet og Danmarks Naturfredningsforening Paatalcret, hvorfor Spørgsmaalet har været forelagt disse. Landbrugsministeriet har derefter udtalt, at det ikke kan anbefales, at der gives Tilladelse til PI~cering af Rensningsanlægget paa det foreslaaede Sted, idet man mae mene, at Anlæget ikke vil harmonere med den foretagne Fredning. Ogsaa Naturfrednin6sforeningen har udtalt sig imod Sogneraadets Plan, i,detman speciel t har bemærket, at Foreningen stedse -da Danmark er et skovfattigt Land - har nægtet at give Tilslutning til tekniske Anlæg indenfor eller i Tilslutning til Skovene. Sagen h8r derefter v~ret forelagt Sogneraadet, som har udtalt, at man ikke raader over andre Arealer, hvor Rensningsanlæget vil

16 kunne anbringes, og at den foreslaaede Placering af Anlæget er den, der vi] genere Humlebæk.1<'iskerlejemindst. Herefter maa Nævnet finde, at Tilladelsen bør gives. Man lægger i saa Henseende særlig Vllgt paa, at den omhandlede Grus- Grav ikke i sig selv frembyder nogen fredningsværdigt, og at man \ ikke betvivier, at Asminderød-Grønholt Sogneraad (som selv er ': Ejer af Babyloneskoven) vil Jade Jet Vllre sig magtpaaliggende ~t udføre Anlægget, saaledes, at Udsigten saavel fra Strandvejen;eom.l fra Skoven forringes saa lidt som muligt. l :",.~ i 1 D e r f o r b e s t e m m e s : Det tillades Asminderød-Grønholt Komnmne at opføre et Rensningsanlæg i den vest for Babyloneskoven liggende I, Grusgrav tingeise af, at Anlægets Bygninger gøres saa lave, som det hovedet er teknisk forsvarligt, samt paa Betingelse af, at,! pa~ r-;:\, 'j over l ~,.' " \ delt.. ud mod Strandvejen plantes et ca 2 m brent Buskads, saaledes at::: t I I der ikke fra Vejen bliver andre Dele af Anlæget synlige end de/n.:;': 1,,,~t-~ Laage, der fører ind til dette, ligesom der paa Skrænten skal', plante~ Buskads, der hindrer, at man fra Skoven kan se nogen ;0.1'-:;;1.\' af Anlæget. J.L.Bueh Carl Poulsen H.J.Mikkelsen 1" "~-r I,':",,!I : j!,' l, " I',l I \'.,,,, I.., l.f... I lt\ " l 1'1 " ~, I'II l \~,:;'r~ 'I' ~f~ l '. >. j 1 "... /

17 I, I Ktb. NI<.~ U D S K R I F T ~ o &9' '? o () o I;:; FREDNINGSBOG~.N ~'OR FR;~DERIKSBORG AM'rS NORDLIGE DEL af ( b 196' 16 -.r ~. W bolt'..., -..le- '* til ton.., 111\&at _ '11~7p1ng '11 -hll... 'r. ar. 1 bvcej'll'. I... 1! l... 1,, v ~ I II la3 Xl1aaJt løilhla I... D. hl" h... ad' øla tl1 'ndn.1q... n.' J'.-o4D.1aa _ 'lu".l.. '11 u4y14.1 0& 'eln.,p~ af...., e (e e e '.' "&ell.. taarg ft t _.lat pi., 1 -e' ~DØ_d. a 1 I aew.wt 19" tr...-.la&' prejek\ I. h't.. p ~.1Å '... te,1'-.l.".""la'" 111&. bft4.laa d 22 MIt lm'~!.~bna'" ldaie net. -0"-.1,....,.. Ol l.t...r.t.liaj..-l to... 4ec 4_ 'llf.'.l.m.." 1ft4a1Jl 1Ha -ane... la...,, MYld.l.. at faut-.uor opf.ftle. d...-'plq."..._tr. u. 1 lir bo,en" 1..-.Ir-tidla Da tu-,et ~.nn af.~.a ur.~,.la 1II.to.e'," ua.-..., M" a,. o,... _t..-lp lam1adtet.t '11- lade en ud"14.lae,pi" ~ -&ell hard-. _ d.' pi... ~.k\at_n., ed 4.1.t b eanal.' Mb,... lø.o' kul "'n- re 'aee 4.'.t cl. p".le"""l&d 4 b,. '11,4.rUco.. -,.bl.t:.ele. Id.. tr. "r. l b'egenp,.., aat.n. '11 t.la-. Denat Pre4rU.a...", a y.b l"' &lup =--...,~ ~ _ ~~. \1nf;118' p& 1.. &rog.ru.p, Ildlebek... te" ",.! I._:L I!

18 'I';<rU-.. ~. at ,) I ~1".".'. '~.',~.,i" " : }:~... al... tal... dea 12...,. 1M' 411-," 4NnU. Mtl'. ar. 1...en,. 8ulebllka opr.'.l'. '~ d "111&, at, "ld.1.. a~ "hu.. O&ar'-.....,... tl11... lae till... _. 0.1,.0' " elm JA '" IIdr. nr. 1 lir KJtopftp, fjcke ha ti..., ocik le. al ""li~. "tal... "l PAtal.""'tl&e ~""""" Da... ka,.,ut'fttaljlp- ( Ma1UB, 4 1Ib01t.. peru 06 Laadltftaiøalnl.'.rl A-.' fs ut.ft... l'ictlped 1'-T ~ t:~-fr(:\~ ~1~.'~~n~vnet;..~:;;, for 1'", :.' n;l:; nordlige del Hel::>luge A. RnJe. ~t j.~::'"<!ø:.,' '-.!:..;'

19 Naturfredningsnævnet -., for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds Dommerkontoret Polehavevej t, 2970 Hørsholm Telefon (02) 86 t5 50 REG.Nl OO~Y~øOOO.QO'.~. II '... l.1--.,.", r 1 ~ :f 2j '\ Hørsholm, den 8. september /1982 l 'l l -~,.J Vedr. matr. nr. 25 i Krogerup.,.,.. \... I' i ;:., ('. -" "!",'-; Ved skrivelse af ll. februar 1982 har ejeren af ejendom- ", r men beliggende Gl. Strandvej 5, Humlebæk, forespurgt om muligheden for fældning eller beskæring af bev~ks~':i.nge;"' ~! ejendommen syd for hans grund.,.l,. r I -:.;. l'" 1 i t' ;,. t ",\ ; Nævnet har besigtiget ejendommen den 11. august 1982 og.\ t... vedtog at anmode skovrider G. Bergsten, Kronborg skovdistrikt, r - (,, l ~.. 'f') l, il '~r'" om at fremkomme med et forslag til en eventuel udtynd':1ng...'... I l': "'"l., l::. f,:1" Skovrider Bergsten har udfærdiget vedlagte kort og bevoks-. i ' I". I,, r ',. I ~ '.~ ningsoversigt og har ved skrivelse af 17. august 1982 udtalt fø1- gende: "l. r j' f I r,.. ~'\! J 1'\ ~t r T~")r I Den på arealet stående store poppel er, såvidt jeg har kunnet (I.,.'Ii.,os 'r'~lfl bedømme, sund. Enkelte overskyggede grene er gået ud men frembyder ikke fare. Det markante træ bør bevares men holdes under, I observation af ejeren. 2. træng~r til udtynding. I område I (se kortet) fjernes træ nr. 2 (ær) til fordel for træ nr. l (tjørn) og nr. 3 (elm). Endvidere bør der foretages udtynding i opvæksten (ær, elm, ask). I område II er der ikke behov for tynding. I område III bør træ nr. 6, 7, 12, 13, 15 org'li>';(ås:k')'j off'nr. 14 (elm) fældes. Endvidere bør opvæksten af"' eilfnr!o't('æf:neffåkæres og evt. erstattes ved indplantning af navr,.c;jø:f.h~m1:tf(ui.i'ho.lign. Eventuel fornyet opvækst af elm, ær og ask bør holdes nede ved

20 '01 hugst hvert år. I 'område IV foretages nedskæring af opvæksten af elm og ær og holdes nede ved hugst hvert år og erstattes eventuelt ved indplantning som i område III. I område V foretages tynding i opvæksten, og enkelte større ask, ær og elm fældes. 3. Foranstående og fremtidige hugstindgreb foreslås udført af.,.:r... ;._._..:.i..(~.~_ ejeren (Fredensborg-Humlebæk kommune) i samråd med skovrideren for Kronborg skovdistrikt. " ~ I '.' '," I,.'. r -' '" i ~~.,r r-,.r...(f Nævnet kan tiltræde den af skovrider Bergsten afgivne ud-. "r r :,',.. t rf taleise og meddeler tilladelse i medfør af naturfredningslovens..~,.. -;", 34 til udtynding og fældning i overensstemmelse hermed. e e Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfrednings- 1"'/1" ",. nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frede-. '.! 'i riksborg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Frednings-, ~ t styrelsen, skovdistriktet samt anerkendte foreninger og institutio- '" I '", J l,'tl ~ I i::. ner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. : '. r '" ' Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens 58., ' I.' I ~, j.;. I r" 8'... "lf"., i Ir,,'... ""{ _. 1."''to r,,;"","; ro,. '. '!' "-: l, '..r f t : ~l Hr. Ulf Nielsen '1,I Gl. Strandvej Humlebæk. : =--~- --

21 Krogerup :2~~!g~~~!j~~~_E~_~~~E~~E~_g~=!_~E2g~E~EL_~~!!~~!~, Omfattet af kendelse nr. 4 af 22. november 1943, afsagt af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. Bevoksningsoversigt pr. 16. august 1982, tidfærd~get af skovrider G. Bergsten, Kronborg skovdistrikt Nord "e e ~. "'- ~ Æ1 ~ Æ1 / k; ~ ~ / / ~ Mtr.nr. 25-e ICRedskabsskur Humlebæk.--- havneplajl:;j, Sydl. Udsigtsgrænse Nr. Træar't Bfh.diam Nr. Træart Brh.diam Opvækst i cm c. cm område I - V l Tjørn Ask 20 2 Ær Ask 40 I Ær/Elm/Ask 3 Elm Røn cm 4 Ask Ær 16 5 Elm Elm, 30. II Ær/Elm 6 Ask Ask 25 5'-15 cm 7 Ask Ær 20 III Ær/Elm 8 Tjørn Elm cm 9 Poppel Kirsebær Ær Ask 60 IV Ær/Elm/Ask 11 Ær Ær cm 12 Ask Elm 30 V Ær/Elm 13 Ask Ask cm 14 Elm 20

22 Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds e - Dommerkontoret Folehavevej l, 2970 Hønholm Telefon (02) 86 1S SO FOTn~~OPI Modtaget. Skov- og Naturstyrelsen t 5 FEB REG.NR. OOe>gg.ooC) Hlrsholm, tieti 12. februar "-It- Vedr. matr. nr. l bo Krogerup Ved udateret skrivelse modtaget i nævnet den 18. december 1987 har De som ejer af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladeise til opsætning af låger i to indkørsler til Ny Strandvej 21, -I Humlebæk. Da Frederiksborg amtsråd den 20. januar 1988 har meddelt afslag på tilsvarende ansøgning, er der ikke grundlag for yderligere sagsbehandling i fredningsnævnet, der herefter har henlagt sagen, hvilket herved meddeles. e ti j J p.91a~~sb~ nævnets formand IKEA International A/S Ny Strandvej Humlebæk.

23 ", Natu rfredni ngsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds Folehavevej 1, 2970 Hørsholm TIt , Udskrift af fredningsprotokollen REG. NR. Ar 1988, den 16. marts kl afholdt fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Humlebæk under ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Jann Andreasen.. og Kirsten 01rik som udpegede nævnsmedlemmer. Der foretoges: F.S. 172/1987 Behandling af klage over opførelse og begæring om bibeholdelse af opført bassinanlæg ved Humlebæk kro, matr. nr. l lø Krogerup. For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard. For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Ellen Poulsen... ti e For Kronborg skovdistrikt mødte skovrider G. Bergsten. For Fredensborg-Humlebæk kc~~une mødte Bjarne Steen. Klageren, Nils-Jørn Pedersen var mødt. Ejendommens ejer, Jørgen Jensen, blev antruffet. For grundejerforeningen for Humlebæk mødte Jørgen Eickhoff. Besigtigelse fandt sted. Jørgen Jensen oplyste, at vandrislingsanlægget er opført i 1987 i forbindelse med renovering af landevejen. Anlægget er forestået af en arkitekt med tilknytning til Tivoli, og anlægget er ment som en forskønnelse af kroens omgivelser. på det areal, hvor vandrislingsanlægget er opført, var der tidligere asfal t og en telefo..- boks. Klageren, Nils-Jørn Pedersen oplyste, at han bor i Kølles gård på den anden side af Strandvejen. Han finder, at vandrislingsanlægget i væsentlig grad forandrer omgivelserne, fordi det virker for-

24 2. ~ stort, og fordi han ikke anser det for at være pænt. Principielt mener han, at anlægget, der er opført uden tilladelse, bør fjernes på samme måde, som nævnet tidligere har fjernet et beskedent skilt for en planteskole. Ole Nørgaard tilkendegav, at Hovedstadsrådet anser det for tvivlsomt, om området er omfattet af fredningskendelsen, men Hovestadsrådet har iøvrigt ingen bemærkninger til vandrislingsanlæg-.. get. Bjarne Steen bemærkede, at Fredensborg-Humlebæk kommune ikke har indvendinger mod anlæggets forbliven på stedet. Ellen Poulsen 'fremhævede for naturfredningsforeningen, at der er tale om et bevaringsværdigt miljø, hvori anlægget ikke bør findes. Skovrider Bergsten anførte, at han må anse forholdene forbedret i forhold til tidligere tilstand. Han finder desuden ikke, at der er tale om nogen væsentlig ændring af haveanlægget. Jørgen Eickhoff anførte, at grundejerforeningen ikke finder e e anlægget skæmmende. Nævnets medlemmer voterede: Det lægges til grund, at det område, hvorpå det påklagede anlæg er opført, er omfattet af fredningskendelse af 22. november 1943, der er tinglyst 2. december 1943 bl.a. på nærværende ejendom. Som følge af det fastlagte finder nævnet tilstrækkeligt grundlag for at behandle sagen, og nævnet finder, at den foretagne forandring af haven burde være forelagt nævnet forud for anlæggets opførelse. ~t nævnsmedlem finder, at det opførte vandrislingsanlæg efter dets størrelse og placering er en sådan mindre væsentlig forandring af krohaven, at der ikke ved anlæggets opførelse findes tilsidesat nogen ved fredningskendelsen til områdets bevarelse værnet væsent-

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere