Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 20. august 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kørselskontor og serviceniveau i Frederikshavn kommune Godkendelse af årsregnskab Fonden Arena Nord - Det Musiske Hus, Regionalt Spillested Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter pr Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter Evaluering af budgetdialogmøde i Kultur- og Fritidsudvalget Film Norskov Puljeansøgning tilhørende 2. kvartal Ekstraordinær behandling Kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune Godkendelse af vedtægter if. med museumsfusion - Skagen Museum, Michael og Anna Anchers Hus samt Drachmanns Hus Orientering om ny bestyrelse og vedtægter for Musikskolen August 2014 Henvendelser og invitationer August Orienteringer fra Kultur- og Fritidsudvalgets område...20 Underskrifter: Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 2 af 21

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Fonden Arena Nord intern årsrapport /14 Åben Fonden Arena Nord -regnskab 2013 Det Musisk Hus /14 Åben SFC: Ansøgning om udvidelse. - Tegning,hal C, Arkitekt.pdf /14 Åben SFC: Ansøgning om udvidelse. - Budget-hal C, revisor.pdf /14 Åben SFC: Ansøgning om udvidelse. - DIF Medlemstal2014.doc /14 Åben SFC: Ansøgning om udvidelse. - Ansøgning om hal C.pdf /14 Åben _v1_NORSKOV - ansøgning.pdf /14 Åben Skærum Sogneforening årsprogram.pdf /14 Åben Program Skærum Sogneforening 2014_15.pdf /14 Åben Skærum Sogneforening - Driftsregnskab for 2013.pdf /14 Åben VS: Projektaftale om Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune - Projektaftale Frederikshavn (vol 1).docx /14 Åben VS: Godkendelse af vedtægter i forbindelse med museumsfusion /13 Åben GODKENDTE OG UNDERSKREVNE vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn Kommune /14 Åben Henvendelse fra DIF - Skolereform og foreningsliv /14 Åben Henvendelse fra Christian Bang Jensen Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 3 af 21

4 1. Orientering om kørselskontor og serviceniveau i Frederikshavn kommune Sagsfremstilling Udvalget orienteres om indhold og serviceniveau i kørselsordningerne i Frederikshavn kommune. Chef for Trafik & Rådgivning i Nordjyllands Trafikselskab Signe Klintgaard Korac er inviteret til at deltage i mødet. Åben sag Sagsnr: 12/6503 Forvaltning: CBB Sbh: anrv Besl. komp: KFU Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 NT direktør Jens Otto Størup og Chef for trafik og rådgivning Signe K. Korac deltog i punktet. Orienteringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 4 af 21

5 2. Godkendelse af årsregnskab Fonden Arena Nord - Det Musiske Hus, Regionalt Spillested Sagsfremstilling Hermed fremsendes årsregnskab 2013 for Fonden Arena Nord, hvor Det Musiske Hus, Regionalt Spillested er en del af, til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Åben sag Sagsnr: 14/9124 Forvaltning: ØKC Sbh: sskr Besl. komp: KFU Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. Økonomicentret udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i regnskabet. En sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende bemærkninger, der er udarbejdet af revisionsselskabet BDO (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis) Fonden Arena Nord Fonden Arena Nord havde i regnskabsåret 2013 et overskud på 1,1 mio.kr. Fonden Arena Nord havde ved årets udgang en egenkapital på kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde kr. Det Musiske Hus - Regionalt Spillested Regnskabsresultatet for 2013 vedrørende Det Musiske Hus Regionalt Spillested var et overskud på kr. Der er i 2013 tilført kr. til Det Musiske Hus Regionalt Spillested af overført driftstilskud udbetalt til Fonden Arena Nord fra Frederikshavn Kommune. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Regnskabet godkendes. Bilag Fonden Arena Nord intern årsrapport 2013 (dok.nr /14) Fonden Arena Nord -regnskab 2013 Det Musisk Hus (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 5 af 21

6 3. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter pr Sagsfremstilling Ved genopretningsplanens vedtagelse i Byrådet den 27. juni 2012 blev det besluttet at sætte Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) under skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn indebærer en udvidet oplysningspligt hos SKFC til at informere Frederikshavn Kommune om den aktuelle økonomiske status for SKFC, i form af økonomiske afrapporteringer, der aflægges med 2 måneders intervaller. Åben sag Sagsnr: 13/541 Forvaltning: CKF Sbh: sskr Besl. komp: KFU De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en aktuel status for SKFC s likviditetssituation og en opfølgning af budgettet, herunder om budgetforudsætningerne overholdes. SKFC har den 13. august 2014 indsendt en økonomisk afrapportering pr. 30. juni I opfølgningen pr. 30. juni 2014 ses et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Forskellen skyldes forskydninger af betalinger på festival og Skaw Cup, som var budgetteret i juni, først blev konteret i juli måned. For det samlede regnskabsår 2014 forventer SKFC stadig et overskud på kr. I forhold til likviditeten forventer SKFC i budgettet for 2014 et træk på kassekreditten pr på kr. Trækket på kassekreditten er ifølge status pr. 30. juni 2014 på kr., hvilket er kr. bedre end budgetteret. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren, at Kultur- og Fritidsudvalget tager den økonomiske opfølgning til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Opfølgningen tages til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 6 af 21

7 4. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 7. oktober 2013 en henvendelse fra Sæby Fritidscenter om tilladelse til opførelse af ny hal samt støtte til renovering af og tilbygning til centeret. Åben sag Sagsnr: 13/19920 Forvaltning: Center for Kultur og Fritid Sbh: bbni Besl. komp: KFU Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav på mødet, at man var positiv over for planerne og ønskede, at centeret engagerede så mange foreninger som muligt i projektet. Sæby Fritidscenter har arbejdet videre med planerne, og er nu klar til at fremlægge en projektplan for Kultur- og Fritidsudvalget, jf. bilag. Sæby Fritidscenter ansøger hermed om tilladelse til udvidelse og modernisering af centeret. Af ansøgningen fremgår det, at Sæby Fritidscenter ønsker at udvide med en ny gymnastik- og motorikhal, der kan efterkomme foreningernes behov for mere plads og bedre forhold. Fritidscenteret ønsker endvidere, at modernisere det eksisterende anlæg og lave nye forbedrede adgangsforhold for brugere og gæster. Centeret oplyser, at man ønsker at anrette en ny foyer, der skal fungere som mødested for brugerne samt indeholde reception og sportscafe for vandrehjemmets gæster. Sæby Fritidscenter oplyser, at man forventer, at udvidelsen af centeret vil medføre behov for et forøget driftstilskud fra Frederikshavn Kommune på kr. pr. år. Sæby Fritidscenter oplyser, at beløbet alene er til delvis dækning af ydelser på kreditforeningslån jf. budget. En udvidelse af Sæby Fritidscenter med en ekstra hal vil frigøre haltid til andre aktiviteter i det eksisterende anlæg. Sæby Fritidscenter forventer i den forbindelse, at gymnastikforeningen vil flytte 90 % af sine aktiviteter fra den eksisterende hal B til den nye hal C og, at der dermed bliver ledig tid til andre aktiviteter. Sæby Fritidscenter forventer at udbygningen vil resultere i en merudlejning på ca timer til blandt andet floorball og håndbold. I dag anvender begge foreninger i forvejen fritidscenteret, men efterlyser flere timer i centeret. Håndboldklubben oplyser, at de har behov for timer pr. uge ud over de timer de har i forvejen. Her ud over anvender klubben Syvstenhallen 19 timer pr. uge, som de gerne vil overflytte til Sæby Fritidscenter. Center for Kultur og Fritid bemærker, at en eventuel godkendelse af en kommende udvidelse af Sæby Fritidscenter vil have både kapacitetsmæssige og foreningsmæssige konsekvenser for Syvstenhallen og dens fortsatte drift og vedligehold. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 7 af 21

8 Økonomiske konsekvenser Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender udvidelsen af Sæby Fritidscenter vil de oplyste økonomiske konsekvenser for Frederikshavn Kommune være: - forøgelse af driftstilskuddet på kr. pr. år., som Sæby Fritidscenter ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om. Beløbet er til dækning af en del af ydelserne på nye kreditforeningslån jfr. budgettet. - belastning af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme i forbindelse med ovennævnte merudlejning. Såfremt foreningerne får godkendelse til at udvide/overflytte deres aktiviteter vil den forøgede lokalrefusion til foreningerne beløbe sig til mellem og kr., alt afhængig af alderssammensætningen. Sæby Fritidscenter har fået udarbejdet et resultat, balance- og likviditetsbudget for en kommende ny hal. Økonomicentret redegør for budgettet i mødet. Fritidscenteret forventer selv at finansiere anlægsudgiften via egenfinansiering, finasiering via fonde samt optagelse af kreditforeningslån. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen og beslutter om udvalget ønsker at støtte udvidelsen af fritidscenteret og i så fald ønsker at afsætte kr. pr. år til forøget driftstilskud fra og med budget 2016 om rammen til lokaletilskud under FOU skal forøges med op til kr. fra og med budget 2016 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Udvalget har ikke på nuværende tidspunkt plads til driftsudvidelser i budgettet. Derfor kan ansøgningen ikke imødekommes. Udvalget synes imidlertid godt om perspektiverne i ansøgningen og ønsker på den baggrund at komme i dialog med fritidscentret for at drøfte centrets visioner og muligheder. Bilag SFC: Ansøgning om udvidelse. - Tegning,hal C, Arkitekt.pdf (dok.nr /14) SFC: Ansøgning om udvidelse. - Budget-hal C, revisor.pdf (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 8 af 21

9 SFC: Ansøgning om udvidelse. - DIF Medlemstal2014.doc (dok.nr /14) SFC: Ansøgning om udvidelse. - Ansøgning om hal C.pdf (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 9 af 21

10 5. Evaluering af budgetdialogmøde i Kultur- og Fritidsudvalget Sagsfremstilling Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2015 er der onsdag den 3. juni 2014 afviklet dialogmøde mellem kultur- og fritidsområdets parter og Kultur- og Fritidsudvalget. Åben sag Sagsnr: 13/25418 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Efter en kort velkomst fra formanden blev Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde gennemgået og derefter indgik parterne i drøftelser vedrørende budget Indstilling Direktøren for Børn- og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer dialogmødet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Mødet er evalueret. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 10 af 21

11 6. Film Norskov Sagsfremstilling På Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde den 11. juni 2014 blev det besluttet, at ansøgningen fra SF Film vedrørende tv-produktionen Norskov skulle genbehandles i august. Åben sag Sagsnr: 14/11669 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU SF Film har ansøgt om i alt kr ,- til dækning af udgifter under optagelserne til første sæson af tv-serien Norskov. Optagelserne til sæson 1 foretages i Frederikshavn by og omegn i perioden februar 2015 til maj Foreløbig er serien planlagt til tre sæsoner med visning på TV2. Serien produceres af SF Film. Det forventes, at serien har premiere i september måned Om produktionen Norskov Norskov er en fiktiv provinsby i Danmark, hvor handlingen kredser om en politimand, der vender tilbage til sin fødeby - påvirket af en sag i sit gamle distrikt i hovedstaden, og hvor også en lokal, ung ishockeyspiller har en af de ledende roller. Serien er i krimigenren, inspireret af amerikanske serier som The Wire og True Detective. Frederikshavn er valgt som stedet, hvor serien skal udspille sig - og byens mange udfordringer økonomisk, erhvervsmæssigt og udviklingsmæssigt er researchet frem og anvendes som temaer og igangsættende faktorer for seriens karakterer, ligesom byen - med dens råhed, infrastruktur, vand og natur - bliver scene for handlingen. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter et eventuelt støttebeløbs størrelse. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Udvalget ønsker at støtte projektet med kr., der finansieres af de frie midler. Bilag _v1_NORSKOV - ansøgning.pdf (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 11 af 21

12 7. Puljeansøgning tilhørende 2. kvartal Ekstraordinær behandling Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. september 2011, at puljeansøgninger behandles på udvalgets ordinære møder i marts, juni, september og december måneder. Vedhæftet som bilag følger en ansøgning som ved en fejl ikke fremgik af dagsordenen i juni Åben sag Sagsnr: 13/25168 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Materialet forelægges derfor nu til udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af tilskud/underskudsgaranti. Efter uddelingerne i juni er fratrukket saldo vedrørende frie kulturmidler, resterer kr. til uddeling i september og december A. Skærum Sogneforening søger om støtte til afholdelse af aktiviteter. Aktiviteter planlagt og annonceret i henhold til vedlagte årsprogram for 2014/15. Skærum Sogneforening har blandt andet til formål at arrangere aktiviteter i lokalområdet for lokalbefolkningen og andre interesserede. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter fordeling af midler til puljeansøgningen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Udvalget giver afslag på ansøgningen. Bilag Skærum Sogneforening årsprogram.pdf (dok.nr.91383/14) Program Skærum Sogneforening 2014_15.pdf (dok.nr.91385/14) Skærum Sogneforening - Driftsregnskab for 2013.pdf (dok.nr.91386/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 12 af 21

13 8. Kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Center for Bibliotek og Borgerservice er i dialog med Center for Teknik og Miljø om udarbejdelse af en kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 14/9320 Forvaltning: Center for Bibliotek & Borgerservice Sbh: anrv Besl. komp: KFU Den kollektive trafikplan er tænkt som et tværgående projekt mellem Center for Bibliotek og Borgerservice og Center for Teknik og Miljø, idet den nye skolestruktur medfører et ændret behov for skolebuskørsel, hvorfor det vil være naturligt at tænke både de åbne og de lukkede skolebusruter ind i en samlet trafikplan for Frederikshavn kommune. Formålet med trafikplanen er at understøtte de ønsker, som kommunen har til at udvikle kommunens kollektive trafiktilbud. Der er tale om følgende ønsker: En ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter At flex trafikken kan varetage en større del af de rejser, som ikke følger de store pendlerstrømme At understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby via den kollektive trafik En analyse og en evt. nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn En analyse af muligheden for implementering af en sommerbybus i Skagen Hertil kommer en række af konkrete udfordringer til den kollektive trafik, som trafikplanen gerne skal være med til at løse. Der er tale om følgende udfordringer: Et behov for økonomiske besparelser på området Potentiel skolestrukturændring allerede fra sommeren 2015 Et behov for at gøre trafiknettet mere attraktivt og vedkommende for alle borgere i Frederikshavn Kommune Et uhomogent serviceniveau grundet meget lukket bustrafik i kommunen På møde den 3. juni tiltrådte Plan- og Miljøudvalget indstillingen om at iværksætte udarbejdelsen af en kollektiv trafikplan for kommunen. Økonomisk er udgiften til projektet estimeret til kr. og dækker over analyse- og planlægningsarbejdet, som skal udføres af NT. Udgiften er forslået fordelt med en tredjedel til Center for Bibliotek og Borgerservice og to tredjedele til Center for Teknik og Miljø. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kultur- og fritidsudvalget, at projektet Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune igangsættes som et tværgående projekt, Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 13 af 21

14 udvalget drøfter størrelsen på bidraget fra Center for Bibliotek og Borgerservice Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Udvalget godkender iværksættelsen af projektet, og betaler en andel af udgiften. Bilag VS: Projektaftale om Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune - Projektaftale Frederikshavn (vol 1).docx (dok.nr.94571/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 14 af 21

15 9. Godkendelse af vedtægter if. med museumsfusion - Skagen Museum, Michael og Anna Anchers Hus samt Drachmanns Hus Sagsfremstilling I forbindelse med fusionen mellem Skagen Museum, Michael og Anna Anchers Hus samt Drachmanns Hus skal det fusionerede museum have godkendt nye vedtægter. Åben sag Sagsnr: 13/17375 Forvaltning: CKF Sbh: hera Besl. komp: KFU/BR Skagen Museum har fremsendt udkast til vedtægter til kommunens godkendelse. Vedtægterne har været drøftet med Kulturstyrelsen, inden fremsendelsen hertil. Det fremgår af Kulturstyrelsens bemærkninger, at vedtægterne er drøftet med Kulturstyrelsen løbende, og at de forholder sig grundigt til standardvedtægterne. Kulturstyrelsen har særligt grundigt forholdt sig til punkterne formål og ansvarsområde samt ophør. Kulturstyrelsen forestår den endelige godkendelse af vedtægterne, når disse er godkendt og underskrevet af både museumsbestyrelsen samt en bemyndiget repræsentant for hovedbidragsyderen i dette tilfælde Frederikshavn Kommune. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler vedtægterne til byrådets godkendelse. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Anbefales til byrådets godkendelse. Bilag VS: Godkendelse af vedtægter i forbindelse med museumsfusion (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 15 af 21

16 10. Orientering om ny bestyrelse og vedtægter for Musikskolen Sagsfremstilling Jf. Ny bekendtgørelse for musikskoler samt beslutningen om, at Musikskolen ikke længere skal have politisk udpegede medlemmer i bestyrelsen, har Musikskolen revideret vedtægterne pr. 1. januar Åben sag Sagsnr: 13/22108 Forvaltning: BKF Sbh: bbni Besl. komp: KFU Bestyrelsen består nu af 7 medlemmer med følgende sammensætning: 4 forældrerepræsentanter for elever under 25 år 2 elevrepræsentanter for voksenelever over 25 år 1 medarbejderrepræsentant Derudover har bestyrelsen mulighed for periodevis at inddrage ressourcepersoner, som er rådgivende og uden stemmeret - 5 stk. 4. Denne plads er i øjeblikket vakant. I de nye vedtægter findes en overgangsparagraf ( 16), således at den siddende bestyrelse, dog uden politikere, fortsætter frem til næste valg i oktober Musikskolens formålsparagraf 2 er omskrevet, således den tager udgangspunkt i de nye formuleringer og krav i den ny bekendtgørelse for musikskoler samt den udarbejdede mission og vision for børne- og kulturområdet i Frederikshavn Kommune. Ændringerne fremgår af nedenstående udsnit af de nye vedtægter: 2. Formål Stk. 1 Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som ud- øver og lyttere. Herunder udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem et bredt udvalg af undervisningstilbud samt udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen. Stk. 2. At bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent. Stk. 3 Gennem samarbejde at virke til fremme af det lokale og regionale musikmiljø, herunder samarbejde med musikalsk grundkursus (MGK) eller andre aktører omkring talentudvikling. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 16 af 21

17 Stk. 4 At være en aktiv kulturformidler for både børn, unge og voksne i Frederikshavn Kommune. 5. Bestyrelsens sammensætning Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 4 forældrerepræsentanter for elever under 25 år 2 elevrepræsentanter for voksenelever over 25 år 1 medarbejderrepræsentant Stk. 2 Musikskolens ledelse deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, og musikskolelederen er bestyrelsens sekretær. Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar eller vederlag for arbejdet i bestyrelsen. Stk. 4 Til bestyrelsen knyttes en ekstra plads, der i perioder kan besættes af ressourcepersoner, der kan bistå bestyrelsen i forhold til temaer eller projekter, der har et særligt fokus. Denne er rådgivende og har ikke stemmeret. 16. Overgangsbestemmelser Stk. 1 Med undtagelsen af de politisk udpegede medlemmer fortsætter bestyrelsen i en overgangsperiode indtil valget i oktober Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Taget til efterretning. Bilag Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 17 af 21

18 GODKENDTE OG UNDERSKREVNE vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn Kommune (dok.nr /13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 18 af 21

19 11. August 2014 Henvendelser og invitationer Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget følgende henvendelser og invitationer: Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Prioriter skolereform og et stærkt foreningsliv i budget Henvendelse fra DIF Skulptur i det offentlige rum. Henvendelse fra Christian Bang Jensen Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Taget til efterretning. Udvalget har ingen planer om opsættelse af skulpturer for nuværende. Bilag Henvendelse fra DIF - Skolereform og foreningsliv (dok.nr /14) Henvendelse fra Christian Bang Jensen (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 19 af 21

20 12. August Orienteringer fra Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Børne- og Kulturdirektøren giver mundtlig orientering til udvalget om følgende: Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: CKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Plakatsøjlen ved Frederikshavn Bibliotek Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Taget til efterretning efter gensidig orientering. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 20 af 21

21 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Bjarne Kvist Ole Rørbæk Jensen Frode Thule Jensen Karsten Drastrup Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 21 af 21

22 Bilag: 2.1. Fonden Arena Nord intern årsrapport 2013 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 20. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

23 Tlf: BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK-9900 Frederikshavn CVR-nr FONDEN ARENA NORD INTERN ÅRSRAPPORT REGNSKABSÅR CVR-NR

24 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger Fondsoplysninger. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors erklæringer. 3 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning. 5-6 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis.. Resultatopgørelse. Balance. Pengestrømsopgørelse. Noter BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab. en danskejet revisions- O!I rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOOIntemational Limited et UK baseret selskab med begrænset hæftelse O!I en del af det intemationale BOOnetværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

25 2 SELSKABSOPLYSNINGER Fonden Fonden Arena Nord Rimmens Alle Frederikshavn CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: juli 2003 Frederikshavn 1. januar december Bestyrelse Direktion Kaj Christiansen, formand Mogens Brag, næstformand Else Schaltz Nicolaj Horn Tina Vibeke Hansen Preben Andersen Lene Kappelborg Lars Falk Hoffmann Dan Kobberup Per Malmberg Revision BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box Frederikshavn Pengeinstitutter Nordjyske Bank Jernbanegade Frederikshavn Spar Nord Bank Danmarksgade Frederikshavn

26 3 LEDELSESpA TEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for 1. januar december 2013 for Fonden Arena Nord. Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. r r " I ',.{.i ~{.. a~scw.tz_ Else Schaltz A~ Nicolaj Horn IHans~ ~ben Andersen ~6 Lars Falk Hoffmann

27 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til bestyrelsen; Fonden Arena Hord pategning pa DET INTERNE ARSREGNSKAB Vi har revideret det interne årsregnskab for Fonden Arena Nord for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Det interne årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen.anser for nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væsentlig fej 1- information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i det interne årsregnskab. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passendeefter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af det interne årsregnskab. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt konklusion. og egnet som grundlag for vores Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabslovengennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af det interne årsregnskab. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med det interne årsregnskab. Frederikshavn, den 2. april 2014

28 5 LEDELSESBERETHIHG Væsentligste aktiviteter Fondens formål er, at stå for drift af sports-, kultur- og kongreshal med tilhørende faciliteter, samt anden lignende almennyttig virksomhed, til fordel for idræt, kultur og fritidsaktiviteter i Frederikshavn Kommune. Formålet søges opnået ved udlejning af hallen til idrætsformål samt afholdelse af andre arrangementer i det omfang,det kan forenes med den primære anvendelse, fortrinsvis fritidsordninger og aktiviteter for byens borgere, kulturaktiviteter, integrationsaktiviteter, ungdomsaktiviteter, koncerter, konferencer, udstillinger og messer m.v. Formålet søgesendvidere opnået ved samdrift med de øvrige haller og anlæg, der forefindes i tilknytning til Arena Nord. Fondens aktiviteter omfatter blandt andet drift af regionalt spillested, hvortil der ydes tilskud fra Frederikshavns Kommune og Statens Kunstråds Musikudvalg. I henhold til lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet udarbejdes der i.tilknytning til årsregnskabet et særskilt regnskab og rapportering for den del af aktiviteterne, som vedrører regionalt spillested. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Fonden Arena Nord's fusion med Det Musiske Hus / Maskinhallen og Frederikshavn event er nu vel gennemført. Organisationsdiagram er lavet og roller og ansvar er fordelt. Strategiplan for de næste 3 år er lavet og der er ingen grund til ikke at tro på fortsat lyse tider for oplevelsesøkonomien i Frederikshavn Kommune. Synligheden igennem markedsføringen og antallet af aktiviteter er blevet yderligere udbygget ikke mindst igennem udgivelse af magasinet Arena, som udkommer to gange om året i henholdsvis januar og august måned. Det bliver mere og mere klart at vores muligheder for at spille på vores geografiske placering i forhold til Norge og Sverige stille og roligt også bliver udbygget igennem vores arrangementer. Fonden har tre primære indsatsområder som er Sport, Musik og Erhverv og det udleves alle på tre niveauer amatør, elite og professionelt niveau. Vi har indenfor sport i 2013 bl.a. gennemført to boksestævner Hordic Fight Night sammen med Team Sauerland, begge med rigtig mange norske gæster, som beslaglægger alle hotelværelserne i byen, DM i Cheerleading, Rødspættecup i Håndbold Danmarks største håndboldturnering indendørs, DM i Spring Team og Landsstævne i Floorball - derudover er centret hjemsted for VendsysselHåndbold i Damernes 1. division, Vendsyssel Elite Badminton i Badmintonligaen, og Blackhawks ligahold i både dame- og herre floorball. I juli måned afviklede vi DMfor Garder - et forrygende arrangement, med op mod 2.SOO gæster i Frederikshavn, med opvisning i Arena Nord - på stadion og i gågaden. på erhvervssiden har vi afholdt Jubilæumsfest for Frederikshavn Gymnasium, Jubilæumsfest for Orskov Yard - generalforsamling for Nordjyske Bank og Aktionærmøde for Spar Hard. Dertil kommer vores egen årlige Forår Bolig - have og fritidsmesse samt Nordic Ink. festival. Og også de årlige flotte modeshows i Det Musiske Husi samarbejde med Frederikshavn Handelsstandsforening bør nævnes. På musikområdet har vi efterlevet vores forpligtigelse som regionalt spillested med 70 rytmiske koncerter såvel store som små navne. Bare for at nævne nogle. Nabiha, Shaka Loveless, Flødeklinikken, RasmusNøhr, Go Go Berlin, Christian Hjelm, Tradish, Mike Andersen, Kim Larsen, FSOrlon, Veto, Jakob Bellens, Søren Huss og til året store hit Marie Key. På den store scene vil 2013 blive husket for en fantastisk Medina koncert i Arena Nord. På Showområdet blev 2013 også et stort år ikke mindst som følge af det fantastiske Michael Jackson show Thriller i april måned, men også Linie 3, Fregatten Jylland, Musik og Fis med Jette Torp og Finn Nørbygaard. Men afgjort også en stor række af spændende standup i Det Musiske hus som Jonathan Spang - Simon Talbot, Andreas Bo, Lars Hjortshøj og Erik Clausen - Standup er kommet for at blive. I 2013 introducerede vi også et nyt tiltag nemlig Comedy Brunch søndagformiddag - hvilket har givet en masseomtale og gode reaktioner. Regnskabsåret udviser et overskud på tkr. efter skat, som må betegnes som tilfredsstillende det bedste resultat i firmaets historie. og

SKAGENBRYGHUSA/S ÅRSRAPPORT

SKAGENBRYGHUSA/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisions aktieselskab Spliidsvej 2S A, Box 170 OK 9990 Skagen CVR-nr. 20222670 SKAGENBRYGHUSA/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Selskabsoplysninger... 2. Ledelsespåtegning... 3. Resultatopgørelse... 16. Balance... 17-18. Noter... 19-25

Selskabsoplysninger... 2. Ledelsespåtegning... 3. Resultatopgørelse... 16. Balance... 17-18. Noter... 19-25 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4-5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 6-11 Årsregnskab

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Tlf: 96 34 73 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB ÅRSRAPPORT 2011/12

Tlf: 96 34 73 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret Visionsvej 51 K-9000 Aalborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB ÅRSRAPPRT 2011/12 GENERALFRSAMLING

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak TILBUD

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak TILBUD Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak k TILBUD B A. Enggaard Als Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg A. ENGGAARD NS Marathonvej 5 DK-9230 Svenstrup J. Tlf. +45 98 38 18 88 CVR-nr.

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere