Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 20. august 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kørselskontor og serviceniveau i Frederikshavn kommune Godkendelse af årsregnskab Fonden Arena Nord - Det Musiske Hus, Regionalt Spillested Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter pr Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter Evaluering af budgetdialogmøde i Kultur- og Fritidsudvalget Film Norskov Puljeansøgning tilhørende 2. kvartal Ekstraordinær behandling Kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune Godkendelse af vedtægter if. med museumsfusion - Skagen Museum, Michael og Anna Anchers Hus samt Drachmanns Hus Orientering om ny bestyrelse og vedtægter for Musikskolen August 2014 Henvendelser og invitationer August Orienteringer fra Kultur- og Fritidsudvalgets område...20 Underskrifter: Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 2 af 21

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Fonden Arena Nord intern årsrapport /14 Åben Fonden Arena Nord -regnskab 2013 Det Musisk Hus /14 Åben SFC: Ansøgning om udvidelse. - Tegning,hal C, Arkitekt.pdf /14 Åben SFC: Ansøgning om udvidelse. - Budget-hal C, revisor.pdf /14 Åben SFC: Ansøgning om udvidelse. - DIF Medlemstal2014.doc /14 Åben SFC: Ansøgning om udvidelse. - Ansøgning om hal C.pdf /14 Åben _v1_NORSKOV - ansøgning.pdf /14 Åben Skærum Sogneforening årsprogram.pdf /14 Åben Program Skærum Sogneforening 2014_15.pdf /14 Åben Skærum Sogneforening - Driftsregnskab for 2013.pdf /14 Åben VS: Projektaftale om Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune - Projektaftale Frederikshavn (vol 1).docx /14 Åben VS: Godkendelse af vedtægter i forbindelse med museumsfusion /13 Åben GODKENDTE OG UNDERSKREVNE vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn Kommune /14 Åben Henvendelse fra DIF - Skolereform og foreningsliv /14 Åben Henvendelse fra Christian Bang Jensen Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 3 af 21

4 1. Orientering om kørselskontor og serviceniveau i Frederikshavn kommune Sagsfremstilling Udvalget orienteres om indhold og serviceniveau i kørselsordningerne i Frederikshavn kommune. Chef for Trafik & Rådgivning i Nordjyllands Trafikselskab Signe Klintgaard Korac er inviteret til at deltage i mødet. Åben sag Sagsnr: 12/6503 Forvaltning: CBB Sbh: anrv Besl. komp: KFU Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 NT direktør Jens Otto Størup og Chef for trafik og rådgivning Signe K. Korac deltog i punktet. Orienteringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 4 af 21

5 2. Godkendelse af årsregnskab Fonden Arena Nord - Det Musiske Hus, Regionalt Spillested Sagsfremstilling Hermed fremsendes årsregnskab 2013 for Fonden Arena Nord, hvor Det Musiske Hus, Regionalt Spillested er en del af, til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Åben sag Sagsnr: 14/9124 Forvaltning: ØKC Sbh: sskr Besl. komp: KFU Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. Økonomicentret udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i regnskabet. En sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende bemærkninger, der er udarbejdet af revisionsselskabet BDO (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis) Fonden Arena Nord Fonden Arena Nord havde i regnskabsåret 2013 et overskud på 1,1 mio.kr. Fonden Arena Nord havde ved årets udgang en egenkapital på kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde kr. Det Musiske Hus - Regionalt Spillested Regnskabsresultatet for 2013 vedrørende Det Musiske Hus Regionalt Spillested var et overskud på kr. Der er i 2013 tilført kr. til Det Musiske Hus Regionalt Spillested af overført driftstilskud udbetalt til Fonden Arena Nord fra Frederikshavn Kommune. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Regnskabet godkendes. Bilag Fonden Arena Nord intern årsrapport 2013 (dok.nr /14) Fonden Arena Nord -regnskab 2013 Det Musisk Hus (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 5 af 21

6 3. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter pr Sagsfremstilling Ved genopretningsplanens vedtagelse i Byrådet den 27. juni 2012 blev det besluttet at sætte Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) under skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn indebærer en udvidet oplysningspligt hos SKFC til at informere Frederikshavn Kommune om den aktuelle økonomiske status for SKFC, i form af økonomiske afrapporteringer, der aflægges med 2 måneders intervaller. Åben sag Sagsnr: 13/541 Forvaltning: CKF Sbh: sskr Besl. komp: KFU De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en aktuel status for SKFC s likviditetssituation og en opfølgning af budgettet, herunder om budgetforudsætningerne overholdes. SKFC har den 13. august 2014 indsendt en økonomisk afrapportering pr. 30. juni I opfølgningen pr. 30. juni 2014 ses et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Forskellen skyldes forskydninger af betalinger på festival og Skaw Cup, som var budgetteret i juni, først blev konteret i juli måned. For det samlede regnskabsår 2014 forventer SKFC stadig et overskud på kr. I forhold til likviditeten forventer SKFC i budgettet for 2014 et træk på kassekreditten pr på kr. Trækket på kassekreditten er ifølge status pr. 30. juni 2014 på kr., hvilket er kr. bedre end budgetteret. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren, at Kultur- og Fritidsudvalget tager den økonomiske opfølgning til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Opfølgningen tages til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 6 af 21

7 4. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 7. oktober 2013 en henvendelse fra Sæby Fritidscenter om tilladelse til opførelse af ny hal samt støtte til renovering af og tilbygning til centeret. Åben sag Sagsnr: 13/19920 Forvaltning: Center for Kultur og Fritid Sbh: bbni Besl. komp: KFU Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav på mødet, at man var positiv over for planerne og ønskede, at centeret engagerede så mange foreninger som muligt i projektet. Sæby Fritidscenter har arbejdet videre med planerne, og er nu klar til at fremlægge en projektplan for Kultur- og Fritidsudvalget, jf. bilag. Sæby Fritidscenter ansøger hermed om tilladelse til udvidelse og modernisering af centeret. Af ansøgningen fremgår det, at Sæby Fritidscenter ønsker at udvide med en ny gymnastik- og motorikhal, der kan efterkomme foreningernes behov for mere plads og bedre forhold. Fritidscenteret ønsker endvidere, at modernisere det eksisterende anlæg og lave nye forbedrede adgangsforhold for brugere og gæster. Centeret oplyser, at man ønsker at anrette en ny foyer, der skal fungere som mødested for brugerne samt indeholde reception og sportscafe for vandrehjemmets gæster. Sæby Fritidscenter oplyser, at man forventer, at udvidelsen af centeret vil medføre behov for et forøget driftstilskud fra Frederikshavn Kommune på kr. pr. år. Sæby Fritidscenter oplyser, at beløbet alene er til delvis dækning af ydelser på kreditforeningslån jf. budget. En udvidelse af Sæby Fritidscenter med en ekstra hal vil frigøre haltid til andre aktiviteter i det eksisterende anlæg. Sæby Fritidscenter forventer i den forbindelse, at gymnastikforeningen vil flytte 90 % af sine aktiviteter fra den eksisterende hal B til den nye hal C og, at der dermed bliver ledig tid til andre aktiviteter. Sæby Fritidscenter forventer at udbygningen vil resultere i en merudlejning på ca timer til blandt andet floorball og håndbold. I dag anvender begge foreninger i forvejen fritidscenteret, men efterlyser flere timer i centeret. Håndboldklubben oplyser, at de har behov for timer pr. uge ud over de timer de har i forvejen. Her ud over anvender klubben Syvstenhallen 19 timer pr. uge, som de gerne vil overflytte til Sæby Fritidscenter. Center for Kultur og Fritid bemærker, at en eventuel godkendelse af en kommende udvidelse af Sæby Fritidscenter vil have både kapacitetsmæssige og foreningsmæssige konsekvenser for Syvstenhallen og dens fortsatte drift og vedligehold. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 7 af 21

8 Økonomiske konsekvenser Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender udvidelsen af Sæby Fritidscenter vil de oplyste økonomiske konsekvenser for Frederikshavn Kommune være: - forøgelse af driftstilskuddet på kr. pr. år., som Sæby Fritidscenter ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om. Beløbet er til dækning af en del af ydelserne på nye kreditforeningslån jfr. budgettet. - belastning af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme i forbindelse med ovennævnte merudlejning. Såfremt foreningerne får godkendelse til at udvide/overflytte deres aktiviteter vil den forøgede lokalrefusion til foreningerne beløbe sig til mellem og kr., alt afhængig af alderssammensætningen. Sæby Fritidscenter har fået udarbejdet et resultat, balance- og likviditetsbudget for en kommende ny hal. Økonomicentret redegør for budgettet i mødet. Fritidscenteret forventer selv at finansiere anlægsudgiften via egenfinansiering, finasiering via fonde samt optagelse af kreditforeningslån. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen og beslutter om udvalget ønsker at støtte udvidelsen af fritidscenteret og i så fald ønsker at afsætte kr. pr. år til forøget driftstilskud fra og med budget 2016 om rammen til lokaletilskud under FOU skal forøges med op til kr. fra og med budget 2016 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Udvalget har ikke på nuværende tidspunkt plads til driftsudvidelser i budgettet. Derfor kan ansøgningen ikke imødekommes. Udvalget synes imidlertid godt om perspektiverne i ansøgningen og ønsker på den baggrund at komme i dialog med fritidscentret for at drøfte centrets visioner og muligheder. Bilag SFC: Ansøgning om udvidelse. - Tegning,hal C, Arkitekt.pdf (dok.nr /14) SFC: Ansøgning om udvidelse. - Budget-hal C, revisor.pdf (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 8 af 21

9 SFC: Ansøgning om udvidelse. - DIF Medlemstal2014.doc (dok.nr /14) SFC: Ansøgning om udvidelse. - Ansøgning om hal C.pdf (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 9 af 21

10 5. Evaluering af budgetdialogmøde i Kultur- og Fritidsudvalget Sagsfremstilling Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2015 er der onsdag den 3. juni 2014 afviklet dialogmøde mellem kultur- og fritidsområdets parter og Kultur- og Fritidsudvalget. Åben sag Sagsnr: 13/25418 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Efter en kort velkomst fra formanden blev Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde gennemgået og derefter indgik parterne i drøftelser vedrørende budget Indstilling Direktøren for Børn- og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer dialogmødet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Mødet er evalueret. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 10 af 21

11 6. Film Norskov Sagsfremstilling På Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde den 11. juni 2014 blev det besluttet, at ansøgningen fra SF Film vedrørende tv-produktionen Norskov skulle genbehandles i august. Åben sag Sagsnr: 14/11669 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU SF Film har ansøgt om i alt kr ,- til dækning af udgifter under optagelserne til første sæson af tv-serien Norskov. Optagelserne til sæson 1 foretages i Frederikshavn by og omegn i perioden februar 2015 til maj Foreløbig er serien planlagt til tre sæsoner med visning på TV2. Serien produceres af SF Film. Det forventes, at serien har premiere i september måned Om produktionen Norskov Norskov er en fiktiv provinsby i Danmark, hvor handlingen kredser om en politimand, der vender tilbage til sin fødeby - påvirket af en sag i sit gamle distrikt i hovedstaden, og hvor også en lokal, ung ishockeyspiller har en af de ledende roller. Serien er i krimigenren, inspireret af amerikanske serier som The Wire og True Detective. Frederikshavn er valgt som stedet, hvor serien skal udspille sig - og byens mange udfordringer økonomisk, erhvervsmæssigt og udviklingsmæssigt er researchet frem og anvendes som temaer og igangsættende faktorer for seriens karakterer, ligesom byen - med dens råhed, infrastruktur, vand og natur - bliver scene for handlingen. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter et eventuelt støttebeløbs størrelse. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Udvalget ønsker at støtte projektet med kr., der finansieres af de frie midler. Bilag _v1_NORSKOV - ansøgning.pdf (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 11 af 21

12 7. Puljeansøgning tilhørende 2. kvartal Ekstraordinær behandling Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. september 2011, at puljeansøgninger behandles på udvalgets ordinære møder i marts, juni, september og december måneder. Vedhæftet som bilag følger en ansøgning som ved en fejl ikke fremgik af dagsordenen i juni Åben sag Sagsnr: 13/25168 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Materialet forelægges derfor nu til udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af tilskud/underskudsgaranti. Efter uddelingerne i juni er fratrukket saldo vedrørende frie kulturmidler, resterer kr. til uddeling i september og december A. Skærum Sogneforening søger om støtte til afholdelse af aktiviteter. Aktiviteter planlagt og annonceret i henhold til vedlagte årsprogram for 2014/15. Skærum Sogneforening har blandt andet til formål at arrangere aktiviteter i lokalområdet for lokalbefolkningen og andre interesserede. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter fordeling af midler til puljeansøgningen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Udvalget giver afslag på ansøgningen. Bilag Skærum Sogneforening årsprogram.pdf (dok.nr.91383/14) Program Skærum Sogneforening 2014_15.pdf (dok.nr.91385/14) Skærum Sogneforening - Driftsregnskab for 2013.pdf (dok.nr.91386/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 12 af 21

13 8. Kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Center for Bibliotek og Borgerservice er i dialog med Center for Teknik og Miljø om udarbejdelse af en kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 14/9320 Forvaltning: Center for Bibliotek & Borgerservice Sbh: anrv Besl. komp: KFU Den kollektive trafikplan er tænkt som et tværgående projekt mellem Center for Bibliotek og Borgerservice og Center for Teknik og Miljø, idet den nye skolestruktur medfører et ændret behov for skolebuskørsel, hvorfor det vil være naturligt at tænke både de åbne og de lukkede skolebusruter ind i en samlet trafikplan for Frederikshavn kommune. Formålet med trafikplanen er at understøtte de ønsker, som kommunen har til at udvikle kommunens kollektive trafiktilbud. Der er tale om følgende ønsker: En ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter At flex trafikken kan varetage en større del af de rejser, som ikke følger de store pendlerstrømme At understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby via den kollektive trafik En analyse og en evt. nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn En analyse af muligheden for implementering af en sommerbybus i Skagen Hertil kommer en række af konkrete udfordringer til den kollektive trafik, som trafikplanen gerne skal være med til at løse. Der er tale om følgende udfordringer: Et behov for økonomiske besparelser på området Potentiel skolestrukturændring allerede fra sommeren 2015 Et behov for at gøre trafiknettet mere attraktivt og vedkommende for alle borgere i Frederikshavn Kommune Et uhomogent serviceniveau grundet meget lukket bustrafik i kommunen På møde den 3. juni tiltrådte Plan- og Miljøudvalget indstillingen om at iværksætte udarbejdelsen af en kollektiv trafikplan for kommunen. Økonomisk er udgiften til projektet estimeret til kr. og dækker over analyse- og planlægningsarbejdet, som skal udføres af NT. Udgiften er forslået fordelt med en tredjedel til Center for Bibliotek og Borgerservice og to tredjedele til Center for Teknik og Miljø. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kultur- og fritidsudvalget, at projektet Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune igangsættes som et tværgående projekt, Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 13 af 21

14 udvalget drøfter størrelsen på bidraget fra Center for Bibliotek og Borgerservice Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Udvalget godkender iværksættelsen af projektet, og betaler en andel af udgiften. Bilag VS: Projektaftale om Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune - Projektaftale Frederikshavn (vol 1).docx (dok.nr.94571/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 14 af 21

15 9. Godkendelse af vedtægter if. med museumsfusion - Skagen Museum, Michael og Anna Anchers Hus samt Drachmanns Hus Sagsfremstilling I forbindelse med fusionen mellem Skagen Museum, Michael og Anna Anchers Hus samt Drachmanns Hus skal det fusionerede museum have godkendt nye vedtægter. Åben sag Sagsnr: 13/17375 Forvaltning: CKF Sbh: hera Besl. komp: KFU/BR Skagen Museum har fremsendt udkast til vedtægter til kommunens godkendelse. Vedtægterne har været drøftet med Kulturstyrelsen, inden fremsendelsen hertil. Det fremgår af Kulturstyrelsens bemærkninger, at vedtægterne er drøftet med Kulturstyrelsen løbende, og at de forholder sig grundigt til standardvedtægterne. Kulturstyrelsen har særligt grundigt forholdt sig til punkterne formål og ansvarsområde samt ophør. Kulturstyrelsen forestår den endelige godkendelse af vedtægterne, når disse er godkendt og underskrevet af både museumsbestyrelsen samt en bemyndiget repræsentant for hovedbidragsyderen i dette tilfælde Frederikshavn Kommune. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler vedtægterne til byrådets godkendelse. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Anbefales til byrådets godkendelse. Bilag VS: Godkendelse af vedtægter i forbindelse med museumsfusion (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 15 af 21

16 10. Orientering om ny bestyrelse og vedtægter for Musikskolen Sagsfremstilling Jf. Ny bekendtgørelse for musikskoler samt beslutningen om, at Musikskolen ikke længere skal have politisk udpegede medlemmer i bestyrelsen, har Musikskolen revideret vedtægterne pr. 1. januar Åben sag Sagsnr: 13/22108 Forvaltning: BKF Sbh: bbni Besl. komp: KFU Bestyrelsen består nu af 7 medlemmer med følgende sammensætning: 4 forældrerepræsentanter for elever under 25 år 2 elevrepræsentanter for voksenelever over 25 år 1 medarbejderrepræsentant Derudover har bestyrelsen mulighed for periodevis at inddrage ressourcepersoner, som er rådgivende og uden stemmeret - 5 stk. 4. Denne plads er i øjeblikket vakant. I de nye vedtægter findes en overgangsparagraf ( 16), således at den siddende bestyrelse, dog uden politikere, fortsætter frem til næste valg i oktober Musikskolens formålsparagraf 2 er omskrevet, således den tager udgangspunkt i de nye formuleringer og krav i den ny bekendtgørelse for musikskoler samt den udarbejdede mission og vision for børne- og kulturområdet i Frederikshavn Kommune. Ændringerne fremgår af nedenstående udsnit af de nye vedtægter: 2. Formål Stk. 1 Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som ud- øver og lyttere. Herunder udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem et bredt udvalg af undervisningstilbud samt udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen. Stk. 2. At bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent. Stk. 3 Gennem samarbejde at virke til fremme af det lokale og regionale musikmiljø, herunder samarbejde med musikalsk grundkursus (MGK) eller andre aktører omkring talentudvikling. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 16 af 21

17 Stk. 4 At være en aktiv kulturformidler for både børn, unge og voksne i Frederikshavn Kommune. 5. Bestyrelsens sammensætning Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 4 forældrerepræsentanter for elever under 25 år 2 elevrepræsentanter for voksenelever over 25 år 1 medarbejderrepræsentant Stk. 2 Musikskolens ledelse deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, og musikskolelederen er bestyrelsens sekretær. Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar eller vederlag for arbejdet i bestyrelsen. Stk. 4 Til bestyrelsen knyttes en ekstra plads, der i perioder kan besættes af ressourcepersoner, der kan bistå bestyrelsen i forhold til temaer eller projekter, der har et særligt fokus. Denne er rådgivende og har ikke stemmeret. 16. Overgangsbestemmelser Stk. 1 Med undtagelsen af de politisk udpegede medlemmer fortsætter bestyrelsen i en overgangsperiode indtil valget i oktober Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Taget til efterretning. Bilag Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 17 af 21

18 GODKENDTE OG UNDERSKREVNE vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn Kommune (dok.nr /13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 18 af 21

19 11. August 2014 Henvendelser og invitationer Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget følgende henvendelser og invitationer: Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Prioriter skolereform og et stærkt foreningsliv i budget Henvendelse fra DIF Skulptur i det offentlige rum. Henvendelse fra Christian Bang Jensen Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Taget til efterretning. Udvalget har ingen planer om opsættelse af skulpturer for nuværende. Bilag Henvendelse fra DIF - Skolereform og foreningsliv (dok.nr /14) Henvendelse fra Christian Bang Jensen (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 19 af 21

20 12. August Orienteringer fra Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Børne- og Kulturdirektøren giver mundtlig orientering til udvalget om følgende: Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: CKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Plakatsøjlen ved Frederikshavn Bibliotek Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Taget til efterretning efter gensidig orientering. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 20 af 21

21 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Bjarne Kvist Ole Rørbæk Jensen Frode Thule Jensen Karsten Drastrup Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 21 af 21

22 Bilag: 2.1. Fonden Arena Nord intern årsrapport 2013 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 20. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

23 Tlf: BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK-9900 Frederikshavn CVR-nr FONDEN ARENA NORD INTERN ÅRSRAPPORT REGNSKABSÅR CVR-NR

24 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger Fondsoplysninger. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors erklæringer. 3 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning. 5-6 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis.. Resultatopgørelse. Balance. Pengestrømsopgørelse. Noter BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab. en danskejet revisions- O!I rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOOIntemational Limited et UK baseret selskab med begrænset hæftelse O!I en del af det intemationale BOOnetværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

25 2 SELSKABSOPLYSNINGER Fonden Fonden Arena Nord Rimmens Alle Frederikshavn CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: juli 2003 Frederikshavn 1. januar december Bestyrelse Direktion Kaj Christiansen, formand Mogens Brag, næstformand Else Schaltz Nicolaj Horn Tina Vibeke Hansen Preben Andersen Lene Kappelborg Lars Falk Hoffmann Dan Kobberup Per Malmberg Revision BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box Frederikshavn Pengeinstitutter Nordjyske Bank Jernbanegade Frederikshavn Spar Nord Bank Danmarksgade Frederikshavn

26 3 LEDELSESpA TEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for 1. januar december 2013 for Fonden Arena Nord. Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. r r " I ',.{.i ~{.. a~scw.tz_ Else Schaltz A~ Nicolaj Horn IHans~ ~ben Andersen ~6 Lars Falk Hoffmann

27 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til bestyrelsen; Fonden Arena Hord pategning pa DET INTERNE ARSREGNSKAB Vi har revideret det interne årsregnskab for Fonden Arena Nord for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Det interne årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen.anser for nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væsentlig fej 1- information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i det interne årsregnskab. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passendeefter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af det interne årsregnskab. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt konklusion. og egnet som grundlag for vores Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabslovengennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af det interne årsregnskab. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med det interne årsregnskab. Frederikshavn, den 2. april 2014

28 5 LEDELSESBERETHIHG Væsentligste aktiviteter Fondens formål er, at stå for drift af sports-, kultur- og kongreshal med tilhørende faciliteter, samt anden lignende almennyttig virksomhed, til fordel for idræt, kultur og fritidsaktiviteter i Frederikshavn Kommune. Formålet søges opnået ved udlejning af hallen til idrætsformål samt afholdelse af andre arrangementer i det omfang,det kan forenes med den primære anvendelse, fortrinsvis fritidsordninger og aktiviteter for byens borgere, kulturaktiviteter, integrationsaktiviteter, ungdomsaktiviteter, koncerter, konferencer, udstillinger og messer m.v. Formålet søgesendvidere opnået ved samdrift med de øvrige haller og anlæg, der forefindes i tilknytning til Arena Nord. Fondens aktiviteter omfatter blandt andet drift af regionalt spillested, hvortil der ydes tilskud fra Frederikshavns Kommune og Statens Kunstråds Musikudvalg. I henhold til lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet udarbejdes der i.tilknytning til årsregnskabet et særskilt regnskab og rapportering for den del af aktiviteterne, som vedrører regionalt spillested. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Fonden Arena Nord's fusion med Det Musiske Hus / Maskinhallen og Frederikshavn event er nu vel gennemført. Organisationsdiagram er lavet og roller og ansvar er fordelt. Strategiplan for de næste 3 år er lavet og der er ingen grund til ikke at tro på fortsat lyse tider for oplevelsesøkonomien i Frederikshavn Kommune. Synligheden igennem markedsføringen og antallet af aktiviteter er blevet yderligere udbygget ikke mindst igennem udgivelse af magasinet Arena, som udkommer to gange om året i henholdsvis januar og august måned. Det bliver mere og mere klart at vores muligheder for at spille på vores geografiske placering i forhold til Norge og Sverige stille og roligt også bliver udbygget igennem vores arrangementer. Fonden har tre primære indsatsområder som er Sport, Musik og Erhverv og det udleves alle på tre niveauer amatør, elite og professionelt niveau. Vi har indenfor sport i 2013 bl.a. gennemført to boksestævner Hordic Fight Night sammen med Team Sauerland, begge med rigtig mange norske gæster, som beslaglægger alle hotelværelserne i byen, DM i Cheerleading, Rødspættecup i Håndbold Danmarks største håndboldturnering indendørs, DM i Spring Team og Landsstævne i Floorball - derudover er centret hjemsted for VendsysselHåndbold i Damernes 1. division, Vendsyssel Elite Badminton i Badmintonligaen, og Blackhawks ligahold i både dame- og herre floorball. I juli måned afviklede vi DMfor Garder - et forrygende arrangement, med op mod 2.SOO gæster i Frederikshavn, med opvisning i Arena Nord - på stadion og i gågaden. på erhvervssiden har vi afholdt Jubilæumsfest for Frederikshavn Gymnasium, Jubilæumsfest for Orskov Yard - generalforsamling for Nordjyske Bank og Aktionærmøde for Spar Hard. Dertil kommer vores egen årlige Forår Bolig - have og fritidsmesse samt Nordic Ink. festival. Og også de årlige flotte modeshows i Det Musiske Husi samarbejde med Frederikshavn Handelsstandsforening bør nævnes. På musikområdet har vi efterlevet vores forpligtigelse som regionalt spillested med 70 rytmiske koncerter såvel store som små navne. Bare for at nævne nogle. Nabiha, Shaka Loveless, Flødeklinikken, RasmusNøhr, Go Go Berlin, Christian Hjelm, Tradish, Mike Andersen, Kim Larsen, FSOrlon, Veto, Jakob Bellens, Søren Huss og til året store hit Marie Key. På den store scene vil 2013 blive husket for en fantastisk Medina koncert i Arena Nord. På Showområdet blev 2013 også et stort år ikke mindst som følge af det fantastiske Michael Jackson show Thriller i april måned, men også Linie 3, Fregatten Jylland, Musik og Fis med Jette Torp og Finn Nørbygaard. Men afgjort også en stor række af spændende standup i Det Musiske hus som Jonathan Spang - Simon Talbot, Andreas Bo, Lars Hjortshøj og Erik Clausen - Standup er kommet for at blive. I 2013 introducerede vi også et nyt tiltag nemlig Comedy Brunch søndagformiddag - hvilket har givet en masseomtale og gode reaktioner. Regnskabsåret udviser et overskud på tkr. efter skat, som må betegnes som tilfredsstillende det bedste resultat i firmaets historie. og

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HADERSLEV GOLFKLUB INTERN ÅRSRAPPORT 2012/13

HADERSLEV GOLFKLUB INTERN ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev@bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 HADERSLEV GOLFKLUB INTERN ÅRSRAPPORT 2012/13 CVR-NR.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro onsdag den 24. september 2008 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere