Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 20. august 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kørselskontor og serviceniveau i Frederikshavn kommune Godkendelse af årsregnskab Fonden Arena Nord - Det Musiske Hus, Regionalt Spillested Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter pr Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter Evaluering af budgetdialogmøde i Kultur- og Fritidsudvalget Film Norskov Puljeansøgning tilhørende 2. kvartal Ekstraordinær behandling Kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune Godkendelse af vedtægter if. med museumsfusion - Skagen Museum, Michael og Anna Anchers Hus samt Drachmanns Hus Orientering om ny bestyrelse og vedtægter for Musikskolen August 2014 Henvendelser og invitationer August Orienteringer fra Kultur- og Fritidsudvalgets område...20 Underskrifter: Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 2 af 21

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Fonden Arena Nord intern årsrapport /14 Åben Fonden Arena Nord -regnskab 2013 Det Musisk Hus /14 Åben SFC: Ansøgning om udvidelse. - Tegning,hal C, Arkitekt.pdf /14 Åben SFC: Ansøgning om udvidelse. - Budget-hal C, revisor.pdf /14 Åben SFC: Ansøgning om udvidelse. - DIF Medlemstal2014.doc /14 Åben SFC: Ansøgning om udvidelse. - Ansøgning om hal C.pdf /14 Åben _v1_NORSKOV - ansøgning.pdf /14 Åben Skærum Sogneforening årsprogram.pdf /14 Åben Program Skærum Sogneforening 2014_15.pdf /14 Åben Skærum Sogneforening - Driftsregnskab for 2013.pdf /14 Åben VS: Projektaftale om Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune - Projektaftale Frederikshavn (vol 1).docx /14 Åben VS: Godkendelse af vedtægter i forbindelse med museumsfusion /13 Åben GODKENDTE OG UNDERSKREVNE vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn Kommune /14 Åben Henvendelse fra DIF - Skolereform og foreningsliv /14 Åben Henvendelse fra Christian Bang Jensen Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 3 af 21

4 1. Orientering om kørselskontor og serviceniveau i Frederikshavn kommune Sagsfremstilling Udvalget orienteres om indhold og serviceniveau i kørselsordningerne i Frederikshavn kommune. Chef for Trafik & Rådgivning i Nordjyllands Trafikselskab Signe Klintgaard Korac er inviteret til at deltage i mødet. Åben sag Sagsnr: 12/6503 Forvaltning: CBB Sbh: anrv Besl. komp: KFU Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 NT direktør Jens Otto Størup og Chef for trafik og rådgivning Signe K. Korac deltog i punktet. Orienteringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 4 af 21

5 2. Godkendelse af årsregnskab Fonden Arena Nord - Det Musiske Hus, Regionalt Spillested Sagsfremstilling Hermed fremsendes årsregnskab 2013 for Fonden Arena Nord, hvor Det Musiske Hus, Regionalt Spillested er en del af, til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Åben sag Sagsnr: 14/9124 Forvaltning: ØKC Sbh: sskr Besl. komp: KFU Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. Økonomicentret udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i regnskabet. En sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende bemærkninger, der er udarbejdet af revisionsselskabet BDO (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis) Fonden Arena Nord Fonden Arena Nord havde i regnskabsåret 2013 et overskud på 1,1 mio.kr. Fonden Arena Nord havde ved årets udgang en egenkapital på kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde kr. Det Musiske Hus - Regionalt Spillested Regnskabsresultatet for 2013 vedrørende Det Musiske Hus Regionalt Spillested var et overskud på kr. Der er i 2013 tilført kr. til Det Musiske Hus Regionalt Spillested af overført driftstilskud udbetalt til Fonden Arena Nord fra Frederikshavn Kommune. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Regnskabet godkendes. Bilag Fonden Arena Nord intern årsrapport 2013 (dok.nr /14) Fonden Arena Nord -regnskab 2013 Det Musisk Hus (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 5 af 21

6 3. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter pr Sagsfremstilling Ved genopretningsplanens vedtagelse i Byrådet den 27. juni 2012 blev det besluttet at sætte Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) under skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn indebærer en udvidet oplysningspligt hos SKFC til at informere Frederikshavn Kommune om den aktuelle økonomiske status for SKFC, i form af økonomiske afrapporteringer, der aflægges med 2 måneders intervaller. Åben sag Sagsnr: 13/541 Forvaltning: CKF Sbh: sskr Besl. komp: KFU De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en aktuel status for SKFC s likviditetssituation og en opfølgning af budgettet, herunder om budgetforudsætningerne overholdes. SKFC har den 13. august 2014 indsendt en økonomisk afrapportering pr. 30. juni I opfølgningen pr. 30. juni 2014 ses et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Forskellen skyldes forskydninger af betalinger på festival og Skaw Cup, som var budgetteret i juni, først blev konteret i juli måned. For det samlede regnskabsår 2014 forventer SKFC stadig et overskud på kr. I forhold til likviditeten forventer SKFC i budgettet for 2014 et træk på kassekreditten pr på kr. Trækket på kassekreditten er ifølge status pr. 30. juni 2014 på kr., hvilket er kr. bedre end budgetteret. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren, at Kultur- og Fritidsudvalget tager den økonomiske opfølgning til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Opfølgningen tages til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 6 af 21

7 4. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 7. oktober 2013 en henvendelse fra Sæby Fritidscenter om tilladelse til opførelse af ny hal samt støtte til renovering af og tilbygning til centeret. Åben sag Sagsnr: 13/19920 Forvaltning: Center for Kultur og Fritid Sbh: bbni Besl. komp: KFU Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav på mødet, at man var positiv over for planerne og ønskede, at centeret engagerede så mange foreninger som muligt i projektet. Sæby Fritidscenter har arbejdet videre med planerne, og er nu klar til at fremlægge en projektplan for Kultur- og Fritidsudvalget, jf. bilag. Sæby Fritidscenter ansøger hermed om tilladelse til udvidelse og modernisering af centeret. Af ansøgningen fremgår det, at Sæby Fritidscenter ønsker at udvide med en ny gymnastik- og motorikhal, der kan efterkomme foreningernes behov for mere plads og bedre forhold. Fritidscenteret ønsker endvidere, at modernisere det eksisterende anlæg og lave nye forbedrede adgangsforhold for brugere og gæster. Centeret oplyser, at man ønsker at anrette en ny foyer, der skal fungere som mødested for brugerne samt indeholde reception og sportscafe for vandrehjemmets gæster. Sæby Fritidscenter oplyser, at man forventer, at udvidelsen af centeret vil medføre behov for et forøget driftstilskud fra Frederikshavn Kommune på kr. pr. år. Sæby Fritidscenter oplyser, at beløbet alene er til delvis dækning af ydelser på kreditforeningslån jf. budget. En udvidelse af Sæby Fritidscenter med en ekstra hal vil frigøre haltid til andre aktiviteter i det eksisterende anlæg. Sæby Fritidscenter forventer i den forbindelse, at gymnastikforeningen vil flytte 90 % af sine aktiviteter fra den eksisterende hal B til den nye hal C og, at der dermed bliver ledig tid til andre aktiviteter. Sæby Fritidscenter forventer at udbygningen vil resultere i en merudlejning på ca timer til blandt andet floorball og håndbold. I dag anvender begge foreninger i forvejen fritidscenteret, men efterlyser flere timer i centeret. Håndboldklubben oplyser, at de har behov for timer pr. uge ud over de timer de har i forvejen. Her ud over anvender klubben Syvstenhallen 19 timer pr. uge, som de gerne vil overflytte til Sæby Fritidscenter. Center for Kultur og Fritid bemærker, at en eventuel godkendelse af en kommende udvidelse af Sæby Fritidscenter vil have både kapacitetsmæssige og foreningsmæssige konsekvenser for Syvstenhallen og dens fortsatte drift og vedligehold. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 7 af 21

8 Økonomiske konsekvenser Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender udvidelsen af Sæby Fritidscenter vil de oplyste økonomiske konsekvenser for Frederikshavn Kommune være: - forøgelse af driftstilskuddet på kr. pr. år., som Sæby Fritidscenter ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om. Beløbet er til dækning af en del af ydelserne på nye kreditforeningslån jfr. budgettet. - belastning af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme i forbindelse med ovennævnte merudlejning. Såfremt foreningerne får godkendelse til at udvide/overflytte deres aktiviteter vil den forøgede lokalrefusion til foreningerne beløbe sig til mellem og kr., alt afhængig af alderssammensætningen. Sæby Fritidscenter har fået udarbejdet et resultat, balance- og likviditetsbudget for en kommende ny hal. Økonomicentret redegør for budgettet i mødet. Fritidscenteret forventer selv at finansiere anlægsudgiften via egenfinansiering, finasiering via fonde samt optagelse af kreditforeningslån. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen og beslutter om udvalget ønsker at støtte udvidelsen af fritidscenteret og i så fald ønsker at afsætte kr. pr. år til forøget driftstilskud fra og med budget 2016 om rammen til lokaletilskud under FOU skal forøges med op til kr. fra og med budget 2016 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Udvalget har ikke på nuværende tidspunkt plads til driftsudvidelser i budgettet. Derfor kan ansøgningen ikke imødekommes. Udvalget synes imidlertid godt om perspektiverne i ansøgningen og ønsker på den baggrund at komme i dialog med fritidscentret for at drøfte centrets visioner og muligheder. Bilag SFC: Ansøgning om udvidelse. - Tegning,hal C, Arkitekt.pdf (dok.nr /14) SFC: Ansøgning om udvidelse. - Budget-hal C, revisor.pdf (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 8 af 21

9 SFC: Ansøgning om udvidelse. - DIF Medlemstal2014.doc (dok.nr /14) SFC: Ansøgning om udvidelse. - Ansøgning om hal C.pdf (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 9 af 21

10 5. Evaluering af budgetdialogmøde i Kultur- og Fritidsudvalget Sagsfremstilling Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2015 er der onsdag den 3. juni 2014 afviklet dialogmøde mellem kultur- og fritidsområdets parter og Kultur- og Fritidsudvalget. Åben sag Sagsnr: 13/25418 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Efter en kort velkomst fra formanden blev Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde gennemgået og derefter indgik parterne i drøftelser vedrørende budget Indstilling Direktøren for Børn- og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer dialogmødet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Mødet er evalueret. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 10 af 21

11 6. Film Norskov Sagsfremstilling På Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde den 11. juni 2014 blev det besluttet, at ansøgningen fra SF Film vedrørende tv-produktionen Norskov skulle genbehandles i august. Åben sag Sagsnr: 14/11669 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU SF Film har ansøgt om i alt kr ,- til dækning af udgifter under optagelserne til første sæson af tv-serien Norskov. Optagelserne til sæson 1 foretages i Frederikshavn by og omegn i perioden februar 2015 til maj Foreløbig er serien planlagt til tre sæsoner med visning på TV2. Serien produceres af SF Film. Det forventes, at serien har premiere i september måned Om produktionen Norskov Norskov er en fiktiv provinsby i Danmark, hvor handlingen kredser om en politimand, der vender tilbage til sin fødeby - påvirket af en sag i sit gamle distrikt i hovedstaden, og hvor også en lokal, ung ishockeyspiller har en af de ledende roller. Serien er i krimigenren, inspireret af amerikanske serier som The Wire og True Detective. Frederikshavn er valgt som stedet, hvor serien skal udspille sig - og byens mange udfordringer økonomisk, erhvervsmæssigt og udviklingsmæssigt er researchet frem og anvendes som temaer og igangsættende faktorer for seriens karakterer, ligesom byen - med dens råhed, infrastruktur, vand og natur - bliver scene for handlingen. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter et eventuelt støttebeløbs størrelse. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Udvalget ønsker at støtte projektet med kr., der finansieres af de frie midler. Bilag _v1_NORSKOV - ansøgning.pdf (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 11 af 21

12 7. Puljeansøgning tilhørende 2. kvartal Ekstraordinær behandling Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. september 2011, at puljeansøgninger behandles på udvalgets ordinære møder i marts, juni, september og december måneder. Vedhæftet som bilag følger en ansøgning som ved en fejl ikke fremgik af dagsordenen i juni Åben sag Sagsnr: 13/25168 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Materialet forelægges derfor nu til udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af tilskud/underskudsgaranti. Efter uddelingerne i juni er fratrukket saldo vedrørende frie kulturmidler, resterer kr. til uddeling i september og december A. Skærum Sogneforening søger om støtte til afholdelse af aktiviteter. Aktiviteter planlagt og annonceret i henhold til vedlagte årsprogram for 2014/15. Skærum Sogneforening har blandt andet til formål at arrangere aktiviteter i lokalområdet for lokalbefolkningen og andre interesserede. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter fordeling af midler til puljeansøgningen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Udvalget giver afslag på ansøgningen. Bilag Skærum Sogneforening årsprogram.pdf (dok.nr.91383/14) Program Skærum Sogneforening 2014_15.pdf (dok.nr.91385/14) Skærum Sogneforening - Driftsregnskab for 2013.pdf (dok.nr.91386/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 12 af 21

13 8. Kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Center for Bibliotek og Borgerservice er i dialog med Center for Teknik og Miljø om udarbejdelse af en kollektiv trafikplan for Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 14/9320 Forvaltning: Center for Bibliotek & Borgerservice Sbh: anrv Besl. komp: KFU Den kollektive trafikplan er tænkt som et tværgående projekt mellem Center for Bibliotek og Borgerservice og Center for Teknik og Miljø, idet den nye skolestruktur medfører et ændret behov for skolebuskørsel, hvorfor det vil være naturligt at tænke både de åbne og de lukkede skolebusruter ind i en samlet trafikplan for Frederikshavn kommune. Formålet med trafikplanen er at understøtte de ønsker, som kommunen har til at udvikle kommunens kollektive trafiktilbud. Der er tale om følgende ønsker: En ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter At flex trafikken kan varetage en større del af de rejser, som ikke følger de store pendlerstrømme At understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby via den kollektive trafik En analyse og en evt. nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn En analyse af muligheden for implementering af en sommerbybus i Skagen Hertil kommer en række af konkrete udfordringer til den kollektive trafik, som trafikplanen gerne skal være med til at løse. Der er tale om følgende udfordringer: Et behov for økonomiske besparelser på området Potentiel skolestrukturændring allerede fra sommeren 2015 Et behov for at gøre trafiknettet mere attraktivt og vedkommende for alle borgere i Frederikshavn Kommune Et uhomogent serviceniveau grundet meget lukket bustrafik i kommunen På møde den 3. juni tiltrådte Plan- og Miljøudvalget indstillingen om at iværksætte udarbejdelsen af en kollektiv trafikplan for kommunen. Økonomisk er udgiften til projektet estimeret til kr. og dækker over analyse- og planlægningsarbejdet, som skal udføres af NT. Udgiften er forslået fordelt med en tredjedel til Center for Bibliotek og Borgerservice og to tredjedele til Center for Teknik og Miljø. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Kultur- og fritidsudvalget, at projektet Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune igangsættes som et tværgående projekt, Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 13 af 21

14 udvalget drøfter størrelsen på bidraget fra Center for Bibliotek og Borgerservice Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Udvalget godkender iværksættelsen af projektet, og betaler en andel af udgiften. Bilag VS: Projektaftale om Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn Kommune - Projektaftale Frederikshavn (vol 1).docx (dok.nr.94571/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 14 af 21

15 9. Godkendelse af vedtægter if. med museumsfusion - Skagen Museum, Michael og Anna Anchers Hus samt Drachmanns Hus Sagsfremstilling I forbindelse med fusionen mellem Skagen Museum, Michael og Anna Anchers Hus samt Drachmanns Hus skal det fusionerede museum have godkendt nye vedtægter. Åben sag Sagsnr: 13/17375 Forvaltning: CKF Sbh: hera Besl. komp: KFU/BR Skagen Museum har fremsendt udkast til vedtægter til kommunens godkendelse. Vedtægterne har været drøftet med Kulturstyrelsen, inden fremsendelsen hertil. Det fremgår af Kulturstyrelsens bemærkninger, at vedtægterne er drøftet med Kulturstyrelsen løbende, og at de forholder sig grundigt til standardvedtægterne. Kulturstyrelsen har særligt grundigt forholdt sig til punkterne formål og ansvarsområde samt ophør. Kulturstyrelsen forestår den endelige godkendelse af vedtægterne, når disse er godkendt og underskrevet af både museumsbestyrelsen samt en bemyndiget repræsentant for hovedbidragsyderen i dette tilfælde Frederikshavn Kommune. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler vedtægterne til byrådets godkendelse. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Anbefales til byrådets godkendelse. Bilag VS: Godkendelse af vedtægter i forbindelse med museumsfusion (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 15 af 21

16 10. Orientering om ny bestyrelse og vedtægter for Musikskolen Sagsfremstilling Jf. Ny bekendtgørelse for musikskoler samt beslutningen om, at Musikskolen ikke længere skal have politisk udpegede medlemmer i bestyrelsen, har Musikskolen revideret vedtægterne pr. 1. januar Åben sag Sagsnr: 13/22108 Forvaltning: BKF Sbh: bbni Besl. komp: KFU Bestyrelsen består nu af 7 medlemmer med følgende sammensætning: 4 forældrerepræsentanter for elever under 25 år 2 elevrepræsentanter for voksenelever over 25 år 1 medarbejderrepræsentant Derudover har bestyrelsen mulighed for periodevis at inddrage ressourcepersoner, som er rådgivende og uden stemmeret - 5 stk. 4. Denne plads er i øjeblikket vakant. I de nye vedtægter findes en overgangsparagraf ( 16), således at den siddende bestyrelse, dog uden politikere, fortsætter frem til næste valg i oktober Musikskolens formålsparagraf 2 er omskrevet, således den tager udgangspunkt i de nye formuleringer og krav i den ny bekendtgørelse for musikskoler samt den udarbejdede mission og vision for børne- og kulturområdet i Frederikshavn Kommune. Ændringerne fremgår af nedenstående udsnit af de nye vedtægter: 2. Formål Stk. 1 Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som ud- øver og lyttere. Herunder udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem et bredt udvalg af undervisningstilbud samt udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen. Stk. 2. At bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent. Stk. 3 Gennem samarbejde at virke til fremme af det lokale og regionale musikmiljø, herunder samarbejde med musikalsk grundkursus (MGK) eller andre aktører omkring talentudvikling. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 16 af 21

17 Stk. 4 At være en aktiv kulturformidler for både børn, unge og voksne i Frederikshavn Kommune. 5. Bestyrelsens sammensætning Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 4 forældrerepræsentanter for elever under 25 år 2 elevrepræsentanter for voksenelever over 25 år 1 medarbejderrepræsentant Stk. 2 Musikskolens ledelse deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, og musikskolelederen er bestyrelsens sekretær. Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar eller vederlag for arbejdet i bestyrelsen. Stk. 4 Til bestyrelsen knyttes en ekstra plads, der i perioder kan besættes af ressourcepersoner, der kan bistå bestyrelsen i forhold til temaer eller projekter, der har et særligt fokus. Denne er rådgivende og har ikke stemmeret. 16. Overgangsbestemmelser Stk. 1 Med undtagelsen af de politisk udpegede medlemmer fortsætter bestyrelsen i en overgangsperiode indtil valget i oktober Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Taget til efterretning. Bilag Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 17 af 21

18 GODKENDTE OG UNDERSKREVNE vedtægter for Musikskolen i Frederikshavn Kommune (dok.nr /13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 18 af 21

19 11. August 2014 Henvendelser og invitationer Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget følgende henvendelser og invitationer: Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Prioriter skolereform og et stærkt foreningsliv i budget Henvendelse fra DIF Skulptur i det offentlige rum. Henvendelse fra Christian Bang Jensen Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Taget til efterretning. Udvalget har ingen planer om opsættelse af skulpturer for nuværende. Bilag Henvendelse fra DIF - Skolereform og foreningsliv (dok.nr /14) Henvendelse fra Christian Bang Jensen (dok.nr /14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 19 af 21

20 12. August Orienteringer fra Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Børne- og Kulturdirektøren giver mundtlig orientering til udvalget om følgende: Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: CKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Plakatsøjlen ved Frederikshavn Bibliotek Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20. august 2014 Taget til efterretning efter gensidig orientering. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 20 af 21

21 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Bjarne Kvist Ole Rørbæk Jensen Frode Thule Jensen Karsten Drastrup Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2014 Side 21 af 21

22 Bilag: 2.1. Fonden Arena Nord intern årsrapport 2013 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 20. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

23 Tlf: BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK-9900 Frederikshavn CVR-nr FONDEN ARENA NORD INTERN ÅRSRAPPORT REGNSKABSÅR CVR-NR

24 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger Fondsoplysninger. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors erklæringer. 3 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning. 5-6 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis.. Resultatopgørelse. Balance. Pengestrømsopgørelse. Noter BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab. en danskejet revisions- O!I rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOOIntemational Limited et UK baseret selskab med begrænset hæftelse O!I en del af det intemationale BOOnetværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

25 2 SELSKABSOPLYSNINGER Fonden Fonden Arena Nord Rimmens Alle Frederikshavn CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: juli 2003 Frederikshavn 1. januar december Bestyrelse Direktion Kaj Christiansen, formand Mogens Brag, næstformand Else Schaltz Nicolaj Horn Tina Vibeke Hansen Preben Andersen Lene Kappelborg Lars Falk Hoffmann Dan Kobberup Per Malmberg Revision BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box Frederikshavn Pengeinstitutter Nordjyske Bank Jernbanegade Frederikshavn Spar Nord Bank Danmarksgade Frederikshavn

26 3 LEDELSESpA TEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for 1. januar december 2013 for Fonden Arena Nord. Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. r r " I ',.{.i ~{.. a~scw.tz_ Else Schaltz A~ Nicolaj Horn IHans~ ~ben Andersen ~6 Lars Falk Hoffmann

27 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til bestyrelsen; Fonden Arena Hord pategning pa DET INTERNE ARSREGNSKAB Vi har revideret det interne årsregnskab for Fonden Arena Nord for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Det interne årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen.anser for nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væsentlig fej 1- information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i det interne årsregnskab. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passendeefter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af det interne årsregnskab. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt konklusion. og egnet som grundlag for vores Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabslovengennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af det interne årsregnskab. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med det interne årsregnskab. Frederikshavn, den 2. april 2014

28 5 LEDELSESBERETHIHG Væsentligste aktiviteter Fondens formål er, at stå for drift af sports-, kultur- og kongreshal med tilhørende faciliteter, samt anden lignende almennyttig virksomhed, til fordel for idræt, kultur og fritidsaktiviteter i Frederikshavn Kommune. Formålet søges opnået ved udlejning af hallen til idrætsformål samt afholdelse af andre arrangementer i det omfang,det kan forenes med den primære anvendelse, fortrinsvis fritidsordninger og aktiviteter for byens borgere, kulturaktiviteter, integrationsaktiviteter, ungdomsaktiviteter, koncerter, konferencer, udstillinger og messer m.v. Formålet søgesendvidere opnået ved samdrift med de øvrige haller og anlæg, der forefindes i tilknytning til Arena Nord. Fondens aktiviteter omfatter blandt andet drift af regionalt spillested, hvortil der ydes tilskud fra Frederikshavns Kommune og Statens Kunstråds Musikudvalg. I henhold til lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet udarbejdes der i.tilknytning til årsregnskabet et særskilt regnskab og rapportering for den del af aktiviteterne, som vedrører regionalt spillested. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Fonden Arena Nord's fusion med Det Musiske Hus / Maskinhallen og Frederikshavn event er nu vel gennemført. Organisationsdiagram er lavet og roller og ansvar er fordelt. Strategiplan for de næste 3 år er lavet og der er ingen grund til ikke at tro på fortsat lyse tider for oplevelsesøkonomien i Frederikshavn Kommune. Synligheden igennem markedsføringen og antallet af aktiviteter er blevet yderligere udbygget ikke mindst igennem udgivelse af magasinet Arena, som udkommer to gange om året i henholdsvis januar og august måned. Det bliver mere og mere klart at vores muligheder for at spille på vores geografiske placering i forhold til Norge og Sverige stille og roligt også bliver udbygget igennem vores arrangementer. Fonden har tre primære indsatsområder som er Sport, Musik og Erhverv og det udleves alle på tre niveauer amatør, elite og professionelt niveau. Vi har indenfor sport i 2013 bl.a. gennemført to boksestævner Hordic Fight Night sammen med Team Sauerland, begge med rigtig mange norske gæster, som beslaglægger alle hotelværelserne i byen, DM i Cheerleading, Rødspættecup i Håndbold Danmarks største håndboldturnering indendørs, DM i Spring Team og Landsstævne i Floorball - derudover er centret hjemsted for VendsysselHåndbold i Damernes 1. division, Vendsyssel Elite Badminton i Badmintonligaen, og Blackhawks ligahold i både dame- og herre floorball. I juli måned afviklede vi DMfor Garder - et forrygende arrangement, med op mod 2.SOO gæster i Frederikshavn, med opvisning i Arena Nord - på stadion og i gågaden. på erhvervssiden har vi afholdt Jubilæumsfest for Frederikshavn Gymnasium, Jubilæumsfest for Orskov Yard - generalforsamling for Nordjyske Bank og Aktionærmøde for Spar Hard. Dertil kommer vores egen årlige Forår Bolig - have og fritidsmesse samt Nordic Ink. festival. Og også de årlige flotte modeshows i Det Musiske Husi samarbejde med Frederikshavn Handelsstandsforening bør nævnes. På musikområdet har vi efterlevet vores forpligtigelse som regionalt spillested med 70 rytmiske koncerter såvel store som små navne. Bare for at nævne nogle. Nabiha, Shaka Loveless, Flødeklinikken, RasmusNøhr, Go Go Berlin, Christian Hjelm, Tradish, Mike Andersen, Kim Larsen, FSOrlon, Veto, Jakob Bellens, Søren Huss og til året store hit Marie Key. På den store scene vil 2013 blive husket for en fantastisk Medina koncert i Arena Nord. På Showområdet blev 2013 også et stort år ikke mindst som følge af det fantastiske Michael Jackson show Thriller i april måned, men også Linie 3, Fregatten Jylland, Musik og Fis med Jette Torp og Finn Nørbygaard. Men afgjort også en stor række af spændende standup i Det Musiske hus som Jonathan Spang - Simon Talbot, Andreas Bo, Lars Hjortshøj og Erik Clausen - Standup er kommet for at blive. I 2013 introducerede vi også et nyt tiltag nemlig Comedy Brunch søndagformiddag - hvilket har givet en masseomtale og gode reaktioner. Regnskabsåret udviser et overskud på tkr. efter skat, som må betegnes som tilfredsstillende det bedste resultat i firmaets historie. og

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14 Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ORSKOV OFFSHORE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HF TAX A/S 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. november Torben Steen Jensen

HF TAX A/S 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. november Torben Steen Jensen Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 Copenhagen V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013/14 Årsrapporten

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

HCH A/S 2014/ REGNSKABSÅR

HCH A/S 2014/ REGNSKABSÅR Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HCH A/S ÅRSRAPPORT Års 2014/15 26. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR 2015/16

ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR 2015/16 Tlf.: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NYHEDSGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. august Kasper Christensen

NYHEDSGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. august Kasper Christensen Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NYHEDSGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

PHOTOCARE FREDERIKSHAVN APS

PHOTOCARE FREDERIKSHAVN APS Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 PHOTOCARE FREDERIKSHAVN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SKANDERBORG MASKINFORRETNING A/S

SKANDERBORG MASKINFORRETNING A/S Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 SKANDERBORG MASKINFORRETNING A/S ÅRSRAPPORT

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

AARHUS ENERGI APS 2011/12

AARHUS ENERGI APS 2011/12 Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AARHUS ENERGI APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

NORFOLK ERHVERVSRENGØRING VEST APS

NORFOLK ERHVERVSRENGØRING VEST APS Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORFOLK ERHVERVSRENGØRING VEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf.: 96561700 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret Havnegade 18 DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 HTA Byg ApS Blichers Alle 10 6700 Esbjerg CVR nr. 30827449 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Colosseum III A/S. Årsrapport 2009/10

Colosseum III A/S. Årsrapport 2009/10 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmensallé 89, Box 712 9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Colosseum III A/S Årsrapport 2009/10 Årsrapporten

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE'

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2012 Henrik Aaen Dirigent

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET MØLLEHUSET A/S KNIVHOLTVEJ 45, 9900 FREDERIKSHAVN

EJENDOMSSELSKABET MØLLEHUSET A/S KNIVHOLTVEJ 45, 9900 FREDERIKSHAVN Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 EJENDOMSSELSKABET MØLLEHUSET A/S

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere