Aktører Interviewperson: Marie Louise 30 år Cand,mag.IT. fra DDK. Interviewer: Signe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktører Interviewperson: Marie Louise 30 år Cand,mag.IT. fra DDK. Interviewer: Signe"

Transkript

1 Aktører Interviewperson:Marie Louise 30år Cand,mag.IT.fraDDK Interviewer:Signe Interview HvorkenderduEmilySalomonsblogfra? Detersikkertigennemenellerandenblog,jegharmåskefulgtdenietårellerhalvandet, trordetvarimensjegskrevmitspeciale,atdetvarder,hvormanhavdede overspringshandlinger,menjegtror,jegharfundetdenigennemenellerandenblog,hvad jegharhørtom. Læserdumereendénblog? Jadetgørjeg. Hvadlæserdufornogleblogs,erdetallemodeoglivsstil? Ja,detersåjaenblandingafmodeoglivsstil SådansammetypesomEmilySalomons? Ja,nogleerogsåsådanlidtpåinteriørogdesignogidendur.Helstikkeformeget,jeger ikkeheltmedtildetsegment,hvordeermeget"nuerviblevetmødre",somderer rimeligtmangeaf.deergåetfraatværelidtmodeogsånufårdebørn. HvortitlæserdusåEmilySalomons,læserduallehendesindlæg? Jaaltså,jegvilsige,atjegersådanmegetenlurer,ellerhvadskalmansige.Jegvilsige,at jegikkelæseralthvadhunskriver,jegkiggermegetbilleder.jeglæserhellerikkealle kommentar,detgørjegengangimellem,hvisdereretellerandet,menjegernokmeget sådanatjegkiggermegetpåbilleder.jegkiggermegetpådenogdetgørjegnokdagligt. Okay,sådusersådannogenlunde,hvadhunlæggerud,menudennødvendigvisatlæsedem? Ja. Hvorforlæserdukommentarerne? 1

2 Hmm,somsagterdethellerikkealtid,detkommerlidtanpå,hvaddeter,hunhar skrevet,derafhængerafomjeglæserkommentarer.jegvedikkeomjegkankommemed eteksempelpå,hvaddetskullevære,mendeteraltsåhellerikkealtidjeglæser kommentarerne.så,øhm,detkunnevære,måskevære,hvishunharanbefaleteteller andet,såjegmåskelæserdem,foratseomderernogleandre,derogsågørdetellerom derernogen,dersigernogetandet,ellernogendermåskelinkervideretilnogetandet, detskullemåskeværeforatfindemereoplysningpådet. Hardunogensindeselvkommenteretpåhendesting? Nej,detharjegikke.Jegharværetmedinogleafhendeskonkurrencer,hvordetmåske handleromatsige,sådanetellerandetom"vilduhavedenorangeellerblå,såskaldu skrivedet." Duharaldrighaftlysttilatkommenterepåandremåder? Nej. Hvordankandetvære? Jadetvedjegikke.Determåskeogsåhelemintilgangtildethele,detvillejeghellerikke gørepåandreblogs.determintilgangtildet,atjegikkesådantitharnogetatbydeind med,ellerihvertfaldikkebehovforatdeledetdér.såkandetgodtvære,atjegtænker det,menjegharikkeetstortbehovforategentligdeleminetankeromkringdet,ellerhar behovforatdelenogetsomsånogleandreskalkommenterepå,ogsomjegsåskal forholdemigtil,deternokikkeheltmintilgangtildet. Menhvorforlæserdudet,bliverdetetsådanmagasin,hvorforlæserdublogs? Forinspirationtrorjeg,foratse,hvadderrørersigandresteder,ellerhunermåske, hvadskalmansige,ikkefordihunermeremedpåbeatet,menermåskeligesomder,hvor derernogleting.dersker,ogharværettilnogle,detvedjegikke,fremvisningerafårets kollektion,ogsåkanmansige,atdeteretvindueindtildetderfra. Erdetanderledes,nårdeterhendederskriveromdet,ellersomdetatlæsedetietblad? Næ,ellermankansigedetermåskelidtmerepersonligt,fordimansåfølgerhendeog manvedmåskelidthvadhendesholdningertildet.ligepræcismedhendekandetmåske godtblivelidtforsødtpåenellerandenmådeoglidtsøgt,ellersåtrorjeghellerikke,at jeglæseralt,hvadhunskriver,fordidetogsåbliversådanlidtfor,ja.menjegsyneshun lavernoglefedebilleder,determedhendesstil,ogjegkanmegetgodtlideatsebilleder 2

3 oghunharnoglefedebilleder,mendeterikkesådan,jegerfanogtænker,"ejjegvilogså havedenstil",fordijegsynesmåskemeredenersådanmereinspirerende,menikke sådannødvendigvisnogetjegtænker"ohwowdetviljegogsåhave".altsålidtfedtpåden grimmemåde,ellerhvadskalmansige,atdeterlidtsjovt,athungørdet,menjegdeler nødvendigvisikkehendespassionfordethungør.pånoglepunkterkanjegdagodt identificeremig,pådenandensidepånoglepunktererdetmåskeforanderledesfradet jeggør. Duharmåskealdrigkøbtnogetsomhunharanbefalet? Johendesshampoo,detharjegfaktisk. Hvorfor? Detvarvelegentligfordijegdeltelidthendestankeromdet.Jegkangodtlideatdeskal væresådan,ikkenødvendigvisøkologisk,menatjegvedhvadfornoglestofferdereride tingjegkøber.ogdetgørhunpånoglepunkterogså,ogsåharhunanbefaletdenherogså haftdensomgaver,ogsåharjegtænkatdenviljegprøve,fordiatdetpassedeindiogjeg kunnegenkendenogleafdetankerhunhavdeomkringdet.ikkefordijegtænkersåmeget overminshampoo,menalligevel.sådetharjegfaktiskprøvet.menikkemedhendes tøjsmagnødvendigvis,menstadigsynesjeg,denermegetsjov.anderledesendhvordan jegnogensindevilgåklædtmig,trorjeg,ogdeterogsånoglegangemansermodeshows ogdetskejerudellererlidtmereanderledes,mendeterfedtogdetinspirererenpåen andenmåde. Brugerdunogensindehendesblogpåandremåder,såsomhendesopskrifter? Jadetgørjeg,hendesopskrifterharjegogsåbrugt. Erdernogetsærligtvedhendesblogsomdugodtkanlide,iforholdtilandreblogs? Jegtror,hunerrigtiggodtildetvisuelle,viljegsigeogsåerhunrigtiggodtildether medbillederheletiden.nårjegtænkerover,hvordandeterjegfølger,såerdetmeget billederne,jeggårefter,ogikkesåmegetteksten,deterikkealtidatjeggideroghøreså megetomdereslivnødvendigvis,mendetvisuelleidet,deterdet,dertiltalermig,ogdet erhunogsågodtil,nårmanserpåopskrifter,jegvillejohelleraldrigkøbeenopskriftbog, hvisikkedervarbilleder.ogdetersådanmegetdet,jegbliverfangetaf. KanduhuskeathunvarenturiSenegaloglagdenoglebillederudfradet? Ja 3

4 Kanduhuske,hvaddethandledeom? Øhm,deterikkesålængesiden,jegmenerdetersådanetprojektmednoglekvinder,og deerengruppepigerfranorden,trorjeg,jegkanikkehuskespecifikt.jegtror,atjeg undredemigover,atdetvarsådanetellerandetalways,derstodbagdet,ogjegtænkte, atdetvarsådanlidtsjovt,mendetharselvfølgelignogetmedkvinderatgøre,menjegkan ikkeligehuske,omdetvardet,mendetvarihvertfaldnoget,hvorjegligeundredemigog tænkte,forjeghavdeikkeligehørtnogetomdet,ogdetkomogsåmegetpludseligt,tror jeg,ogdetkanjogodtværefordi,atjegikkeharlæstsåmeget,såjegharsådanikkestyr på,hvadhunskalinæsteuge,fordiatjegnetopfokusererpådebilleder,derer,somderjo såersket.menjegmener,atdetvarmedfokuspåetellerandetkvindeprojektafenart. Hardulysttilatsebilledernehunlagdeind,såkanduseomdukanhuskeatdukiggede? Ja,jegkangodthuske,atjegkiggedekortgennembillederne,mensåigenharjegikke læstsåmeget,måskelæserjegsådanligenoktilatforstå,sådanatjegtænker,"hvorfornu Senegal",sålæserjegsådanligetilatforstå. Hvadsynesduom,athunermedisådanetprojekt? Jegtrormåske,atjegtænkte,atdetvarlidtsjovtatmanvalgte,mennukenderjegikke såmegetdeandre,menjegkunneforstå,atdeandrepigerogså,trorjegvarnogle forskelligebloggereafdem,dervarmed.jegtror,jegsynesatdetvarlidtsjovtatman vælgersådanenfigursomhendetilligesomatsælgedetlidt,ellersådandetherprojekt. Menigennusåjegsådanet,detersådanlidtenafstikker,mennusåjegsådanetprogram omsådannogle"it" girls,somerbrugtistedetforatbrugemodeller,såbrugermannogle folk,derharenindflydelsepåenmådetilatbrandesig,ogdettrorjeglidt,erdet,derer sket,detersådanetansigtfolkkender,ogsåkanmankørevelgørenhedpånoget,somså kanfåfolkindfraenlidtandenverden,somidentificerersigmedhende,determåske sådanlidt,somjegserdet. Nusigerduatdeterensomfolkkender,hvadgørdetfordig,erdetnogetdubliverpåvirket af? Jegtrormåske,atformig,somfølgerdenblog,derlidtstartedesomenmodeblog.Så trorjegikke,detinteressermigsåmeget,egentligpåhendesblog,atdetskalværeder,så detkanmåske,jegtrormere,atdetkanpåvirketilatmåskeatjegikkevilfølgehendeså megetmere,ellersådanja,detgørjegjosåstadig,mendeterikkesådanheltdet,jeg kiggerefter,ellerdetjegsyneserinteressant.ihverfaldikkenårjegtænkerpå,atjeg følgerenmodeblog,såsynesjegmåskeikkedetersåmegetenmodeblogmere,menhun 4

5 harselvfølgeligogsåopskrifterogallesådannogleandreting,menpådenmåde interessererdetmigikkesåmeget,altsåudfordenkontekst,somjegligesomtroede,jeg indskrevmigi,ellerhvadskalmansige,hvisdetgivermening. Dererogsålavetnogletvspotstildetherprojekt,erdetnogetduharlagtmærketil? Nej Hellerikkepåandreblogs? Nej,dettrorjegikkerigtigtfaktisk,ogjegharjohellerikkerigtigt,altsåjegkangodt huske,athunbegyndteatsnakkeom,atdetharhunlavet,menjegharfaktiskikkeset nogleafdemhunharlagtud,fordetder,detminderomtdc,tlc?erdetikkedet,du tænkerpå,hunharlagtsådannogle,nådetermåskeikkedet?nej,okay,okay. Nej,deterfordethernødhjælpsprojekt? Nåokay,troededetvarforhendesblog.Nejdetharjegikke.Dettrorjegihverfaldikke, nuharjegligesiddetoverpåmellembordmed,overiravnsborggademed,derhardeet ellerandetmed,nejdetvarsåikenya,menjegkomligetilattænkepådet,forsåkomjeg tilattænkepådet,hunharhaft,mendeterikenya,såjegharikkelagtmærketildet nogleandresteder. Harduværetinde,hunharlagtsådanetbannerud,somliggerpåfacebook,sommankan klikkepå,somsådonerernoglepenge? Nejdetharjegikke. Hvorforikke? Ikkefordi,atjeg,jegkangodthuskeatjegsådet,såtænktejeg,detvedjegikke,såtror jeg,jegkomfradetigenså.menjegkangodthuske,atjegsådet,jegkanfaktiskikke huske,atjegtænkte,mensåtrorjegbare,måskederhavdegåetnogettid,sidenjeghavde væretindeogkiggepådet.måskegårdernoglegangeetpardage,ogsåhavdehunlagt noglefleretingud,ogsåtrorjegbare,jegsprangvidereoverdetognoteredemigdet,og såatjegerkørtviderened,ogsåerjegkommetfradetigen.ogsåharjegikkeværetinde ogkiggepådetspecifikkeindlæg. Menduvilleendeliggernehaveklikket? 5

6 Jaaltså,deterikkefordi,detharjegbareikkesådan,detførstejegtænktepå.dajegså det,måskenetop,atjegbrugerhendesblogsommodeblog,ogsåerdetikkedetførstejeg tænker,atdeterdet,jegskal,nårjegerpåhendesblog. Harduefterfølgendetænktpå,atdeterAlways? Næ,detharjegikke Duharikkelagtmærketildereskampagne? Næ,jegbrugerikkeAlways Hunpromovereretmangemedbetaling,erdetnogetduhartænktover? Jadetharjegtænktover,jeglæggertitmærketil,athunhar.Jegtror,jegharfulgthende i2årnu,ogdetvarikkesåsponsoreret,ogdervarikkesåmangereklamer,somhunhar fåetindenfordetsidsteår.jegtrorgodt,atjegkansynes,deterlidtirriterende,detfylder retmegetpåsidenogidetvisuelle,ogdererretmangesponsoreredeindlægidet,som ikkealtidersårelevanteigen.såjegtænkeroverdetogsynes,deterirriterende,ligesom nårmansertv2,menjegvælgerstadigvækatsenogleprogrammer,altsåhvorderer reklamerimellem,sådetermåskelidtsammeting,deterlidtirriterende. Deprodukter,hunanbefaler,fxdendershampoo,detkanjosagtensværeathunharfået dengratis...? Dettrorjegheltsikkert,hunhar. Ogdeterheltfint,ellerhvad? Jegharikketænksåmegetover,omjegbrydermigomdetellerikkebrydermigomdet, andetenddetvirkersomom,determegetudbredtpåforskelligeblogs.sådansådelige pludseligfåretellerandet,somdekangivevæk,detergodgratisreklame,jegharegentlig ikketænksåmegetoverdet. Detvirkerlidtpådigsomderikkeerdenstoreforskelpåmodebladeogdenherblog,altså bortsetfraatmanharenperson,sommanfølger erdetenrigtigiagttagelse? Jadetermåskerigtignok,altsåforudenatbloggenergratisoglidtmeretilgængelig.Jeg brugerdennokligesom,jegvillekøbeeurowoman,detlæserjegnokegentligikkesåtit, fordijegsynesdeterretfåartiklerofte,såviljegmåskelæseeuroman,detkanjeggodt lide,detsynesjegernoglegodeartikler,menikkeieurowoman,dererjegogsåforvisuel anlagt. 6

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 2 af 8 Bilag 1 - Side 3 af 8 Bilag 1 - Side 4 af 8 Bilag 1 - Side 5 af 8 Bilag 1 - Side 6 af 8 Bilag 1 - Side 7 af 8 Bilag 1 - Side 8 af 8 Bilag 2 - Side 1 af 26 Bilag

Læs mere

Lønforhandlinger 2014

Lønforhandlinger 2014 Lønforhandlinger 214 Afdeling: Leder: Forhandlingsberettiget organisation (kun én organisation pr. forhandlingsdokument) Navn Manuel beregning af omklassificering: (Navn) Årligt tillæg inkl. evt. pension

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE P AR A S O L L E N O G T R O I A Juni 2014 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige borgere som benytter og har været inviteret

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007)

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007) Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 0) Ugens Gallup, nr., 0 Side 1/ Sp1. Mener du, det var en rigtig beslutning, at Danmark deltog aktivt med soldater og materiel i krigen i Irak? Ja Nej

Læs mere

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.04 baggrund og analyse Storbyen trækker Storbyen trækker i de syddanske unge og det samme gør muligheden

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne JobASE gode hoveder til ASE SMV erne VISION Vi vil skabe en a-kasse, der matcher det moderne Danmarks ønsker og behov MISSION Vi kæmper for, at økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet ikke skal være afhængig

Læs mere

Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen.

Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen. Tilmelding til Grundforløb - Mediegrafikeruddannelsen. Grundforløb, start 10. august 2015. Ansøgningsfrist 23. april 2015, kl. 12.00 Ansøger: For- og efternavn: CPR nr.(alle 10 tal) Adresse Sted Postnr.

Læs mere

Få gang i et aktørnetværk om uddannelse i boligområdet

Få gang i et aktørnetværk om uddannelse i boligområdet Få gang i et aktørnetværk om uddannelse i boligområdet Det er helt oplagt at skabe et netværk om uddannelse netop i dette område. Her samles vi alle med et fælles fokus. Kristian Egede Slot, skole-hjem

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Sparer man noget med e-boks? Ja. Du sparer tid, og tid er som bekendt penge. Læs mere på e-boks.dk. Bare for en god ordens skyld.

Sparer man noget med e-boks? Ja. Du sparer tid, og tid er som bekendt penge. Læs mere på e-boks.dk. Bare for en god ordens skyld. Sparer man noget med e-boks? Ja. Du sparer tid, og tid er som bekendt penge. Læs mere på e-boks.dk. Bare for en god ordens skyld. Koster det kassen at få e-boks? Nej. e-boks er gratis at oprette og bruge.

Læs mere

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146 Feltperiode: Den 19.-20. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.004 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Statistik blandt elever der har meldt fra 08/09-09/10

Statistik blandt elever der har meldt fra 08/09-09/10 Statistik blandt elever der har meldt fra 8/9-9/ Hvorfor valgte du Skamlingsbanke Efterskole fra Procent Jeg fik min første prioritet 33 67,3 Ønsker ikke efterskole alligevel 11 22,4 Pga. Økonomi 1 2,4

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Sabbatår 2012 - næsten obligatorisk for danske unge. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom ann.lehmann.erichsen@nordea.dk

Sabbatår 2012 - næsten obligatorisk for danske unge. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom ann.lehmann.erichsen@nordea.dk Sabbatår 2012 - næsten obligatorisk for danske unge Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom ann.lehmann.erichsen@nordea.dk 2 ud af 3 unge holder sabbatår. Sabbatår mest populært hos kvinderne Er du i øjeblikket

Læs mere

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om skolen og børn

Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Feltperiode: Den 26 juli til 31 juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Hvor meget ved du egentlig?

Hvor meget ved du egentlig? quiz til piger Hvor meget ved du egentlig? 1. Hvor dannes kønshormonerne? m I livmoderen m I æggestokkene m I leveren 2. Hvad er menstruation? m Æg og slim fra skeden m Blod fra blæren m Slimhinde fra

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

HOFOR A/S Fra godt til bedre, enkelt og effektivt

HOFOR A/S Fra godt til bedre, enkelt og effektivt HOFOR A/S Fra godt til bedre, enkelt og effektivt De næste 25 min. handler om leadgenerering i segmentet Ejer- og andelsforeninger. Produktet er salg af bygas via gastørretumblere Respons 10,91% og ROI

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer PrækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmark Del2:Arkitekternesperspektivogerfaringer Arbejdspapiraf KristianKreinerogMajkenMereteGorm April2009 0 Arbejdspapiretsindholdogopbygning Dennerapporterenfortsættelseafenrapportfrajanuar2008,hvorpraksisomkringprækvalificering

Læs mere

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg April 2012 Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg En karakteristik af det sociale liv blandt ældre i fem midt- og sydjyske kommuner Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Arbejds- og miljømedicinsk årsmøde, 2007 Susanne Wulff Svendsen, afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus Baggrund Hansen

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Evaluering af DesignMatch 2007

Evaluering af DesignMatch 2007 Evaluering af DesignMatch 2007 INDLEDNING...2 1. METODEVALG...2 2. DELTAGERE OG AKTØRER I PROJEKTET...3 3. KONCEPTET...5 4. PRESSEDÆKNING...5 5. VIRKSOMHEDERNES TILBAGEMELDINGER...6 KONKLUSION...9 Randers

Læs mere