Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled Søndersø ( udgave: Juni 2008

2 Lovgrundlag side 3 Tilsyn side 3 Fleksibel hjælp side 4 Værdigrundlag side 4 Målsætning side 4 Anmodning om hjælp side 5 Klager side 5 Personlig pleje side 6 Personlig pleje/ ydelser side 6 Nathjælp side 6 Hjælp til bad kan omfatte side 7 Hjælp til toiletbesøg side 7 Hjælp til døgnets måltider samt opvask side 7 Hjælp til sygeplejerelaterede opgaver side 7 Hjælpemidler side 7 Træningsrelaterede opgaver side 8 Praktisk hjælp side 8 Rengøring kan omfatte side 8 Hjælpens hyppighed side 9 Visitation til rengøring omfatter ikke side 9 Tøjvask side 9 Indkøb side 9 Krav til leverandør og borger side 10

3 Lovgrundlag. I henhold til lov om almene boliger m.v. 5 stk. 2. og 105 stk. 1 tilbyder Nordfyns kommunes almene ældreboliger, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale hele døgnet svarende til den pågældendes beboers omfattende pleje- og omsorgsbehov. I plejeboligen sørger Nordfyns kommune for tilbud om: praktisk bistand personlig hjælp og pleje til beboere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - eller særlige sociale problemer medfører, at ikke selv kan udføre disse opgaver, jfr. servicelovens 83. Ved vurdering af behovet og tildeling af hjælp indgår følgende hensyn: Beboerens egen mulighed for at deltage i eller udføre opgaven. Beboerens funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt. Om der er ægtefælle, samboende, familie eller andre, som kan/ ønsker varetage eller tage del i opgaverne. Det er kontaktperson/ gruppeleder på plejecentret, som i samarbejde med borgeren og pårørende og evt. beboerens læge som vurderer behovet for hjælp, omfanget af hjælpen samt målet med hjælpen. Der ydes kun hjælp til de opgaver borgeren selv eller ægtefællen, som bor i plejeboligen, ikke er i stand til at udføre. Den tildelte hjælp vil fremgå af et aftaleskema og beboerens individuelle pleje- og omsorgsplan. I planen er den samlede pleje og omsorgsindsats beskrevet med udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie, værdier, ønsker og funktionsnedsættelse. Aftalen er skriftlig og med klagevejledning. Inden indflytning i plejebolig tilbydes besøg i nuværende bolig af kontaktperson/ gruppeleder. Der er desuden mulighed for at se lejligheden i plejecentret inden indflytning. Behovet for hjælp vil blive revurderet løbende og ved ændringer af beboerens fysiske eller psykiske funktionsevne. For at modtage hjælp er det nødvendigt: At beboeren er indforstået med, at arbejdsmiljølovens bestemmelser kan overholdes i hjemmet med henblik på at sikre hjælperen og forebygge arbejdsskader. At plejecenteret skal foretage en arbejdspladsvurdering af lejligheden. Ved funktionsnedsættelse hos borger kan det blive nødvendigt at installere hjælpemidler samt evt. foretage ommøbleringer og/eller boligændringer.

4 Tilsyn med plejeboliger Nordfyns Kommune, embedslægeinstitutionen, arbejdstilsynet og levnedsmiddelinstitutionen gennemfører lovpligtige tilsyn med plejeboligerne. Fleksibel hjælp. Beboeren har i høj grad mulighed for at have indflydelse på, hvilke opgaver der skal løses, og hvordan hjælpen tilrettelægges. Modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp kan bytte de tildelte ydelser med andre ydelser under forudsætning af, at det der byttes til, ikke er i strid med arbejdsmiljøloven. Værdigrundlag: Nordfyns Kommunes værdigrundlag bygger på tillid, respekt, samarbejde, medindflydelse og medansvar. For at sikre den enkelte beboer en god kvalitet, skal indsatsen bære præg af respekt, medmenneskelighed, ligeværd og fleksibilitet, og indsatsen skal gives med udgangspunkt i hjemmehjælpsmodtagerens ønsker og behov. Hjælpen er bevilget som rammeydelser, hvor beboer og personale i samarbejde udmønter hjælpen. Omfanget af hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes beboers funktionsevne. Overordnede målsætning. De overordnede målsætninger på ældreområdet i Nordfyns Kommune er: At beboer sikres størst mulig medansvar og medindflydelse, og at der udvises respekt for beboerens normer og værdier. At støtte beboeren til egenomsorg og vedligeholdelse af beboerens fysiske, psykiske og sociale færdigheder samt bevare og genoptræne beboerens personlige færdigheder. At hjælpen gives ud fra Hjælp til selvhjælpsprincippet, og med fokus på beboerens egne ressourcer. At hjælpen gives gennem træning og støtte i dagligdagens aktiviteter, så beboeren kan mestre sit liv længst muligt. At plejeboligernes tilbud og indsatser samordnes ud fra et helhedssyn. At skabe gode vilkår og rammer for beboerne. At den leverede indsats især rettes mod de svage beboere, der har behov for hjælp. At fremme en udvikling, som understøtter forebyggelse og sundhed, samt har fokus på den enkeltes egne ressourcer, selvbestemmelse, valgmuligheder og livskvalitet. At hjælpen ydes af personale, der er fagligt kvalificeret til at udføre opgaven. At der indgås en skriftlig aftale som løbende følges op for at sikre at hjælpen opfylder sit mål. Særlige målsætning for plejeboliger

5 At beboere, pårørende og medarbejdere skal kunne sige. Her er godt at være. At skabe et hjem, hvor beboerne kan leve et værdigt liv med mulighed for at bruge deres evner og kræfter bedst muligt i en atmosfære præget af tryghed og menneskelig varme. At samværet med beboerne vægtes højest. At der vises respekt for den enkelte beboers personlighed og livsværdier. At sikrer et godt og konstruktivt samarbejde med de pårørende. Plejeboligerne lever op til målsætningen ved: Tage udgangspunkt i de ressourcer den enkelte beboer har. At inddrage beboeren i videst mulige omfang i beslutninger omkring livet og hverdagen i plejecentrene. Yde støtte og hjælp til det beboeren ikke selv kan, Der tilknyttes kontakt person blandt plejepersonale til beboeren. Via samtaler med beboeren og familie indhenter oplysninger om tidligere levet liv og nuværende interesser med henblik på at støtte færdigheder og ønsker for aktivitet, omsorg og pleje. At hverdagen gøres enkel og let genkendelig. Skabe hjemlige rammer som må bruges. Skabe hyggelige og indbydende rammer omkring måltiderne og det øvrige sociale samvær. Skabe sanse-oplevelser med f.eks. musik, blomster, madlavning, katte, høns, udflugter og udendørsliv. Pårørende tilbydes råd og vejledning. Pårørende indbydes til møder med henblik på dialog og information. Pårørende får information om andre rådgivningsmuligheder f.eks. Alzheimerforeningen. Inddrager pårørende i det fælles liv i plejeboligerne God information til pårørende. At personalet er velinformeret engagerede og motiverede. Løbende evaluering af handleplan for beboerne i samarbejde med beboer og pårørende. Gruppeleder og personale er nærværende blandt beboerne. At bruger- og pårørenderådet oplever at have indflydelse på plejecentret funktion. Aftale og anmodning om hjælp sker ved henvendelse til: Kontaktperson eller gruppeleder på det enkelte plejecenter. Klager: Der kan jf. 166 stk. 2 i Lov om Social Service klages over: Aftaler om tildelt hjælp. Indgående aftaler som ikke overholdes. Andre forhold i ydelser fra leverandør.

6 Klager kan ske ved skriftlig henvendelse til: Nordfyns Kommune Klagerådet Vesterled Søndersø Ifølge Lov om Social Service og Lov om Retssikkerhed er det Klagerådets opgave at være opmærksom på, at den ydede hjemmehjælp er i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes mål og serviceniveau. Klagerådet kan overfor Kommunalbestyrelsen udtale kritik og komme med forslag til eller henstilling til ændringer af de konkrete afgørelser. Kommunalbestyrelsens afgørelse vil blive fremsendt til borger, vedlagt yderligere klagevejledning. Personlig pleje. Personlig pleje bliver leveret alle ugens 7 dage fordelt over døgnets 24 timer. De bevilgede ydelser og hvor ofte hjælpen tilbydes, vil fremgå af aftaleskema og handleplan, der udarbejdes til den enkelte beboer. Hjælpen bliver tilrettelagt, så den vidst mulig omfang tager udgangspunkt i beboerens ønske til døgnrytme. Personlig pleje aflyses ikke, men kan på grund af særlige omstændigheder blive flyttet til et andet leveringstidspunkt. Personlig pleje kan leveres akut, hvis der opstår behov for dette. I tilfælde af sygehusindlæggelse vil hjælpen blive etableret i forbindelse med udskrivning. Personlig pleje kan være i form af træning/ støtte til opgaverne. Personlig pleje/ydelser kan omfatte. Hjælpen kan omfatte hjælp til at komme i og ud af seng, øvre og nedre hygiejne, tandpleje, barbering, hudpleje, rensning og klipning af negle på fingre, kropsbårne hjælpemidler samt påklædning/ afklædning, toiletbesøg, skift at ble, kateder/ stomipleje, hjælp til medicinindtagelse og andet. Ved behov for negleklipning på fødder henvises til fodterapeut.

7 Nathjælp: Der er som hovedregel ikke fast tilknyttet nattevagt i den enkelte boenhed, men til hele plejecentret. Nattevagten kan tilkaldes akut via nødkald eller kommer efter aftale med den enkelte beboer. Nathjælp kan omfatte hjælp til skiftning af ble, toiletbesøg, vending i seng, tilsynsbesøg og lignende. Hjælp til bad kan omfatte. Bad kan omfatte hjælp til etagevask, bad i plejeseng eller brusebad samt hjælp til hårvask, føntørring/oprulning af hår, negleklipning på hænder. Efter badet aftørres de våde områder på badeværelset. Der tilbydes, som hovedregel kun bad på hverdage. Hjælp til døgnets måltider samt opvask. På nogle af kommunens plejecentre vil hjælpen være at tilberede maden fra bunden i boenhedens køkken. På andre plejecentre vil hjælpen være at varme tilberedt/leveret mad. Hjælpen kan være at servere mellemmåltider, borddækning, servere drikkevarer, hjælp til indtagelse af mad og drikke, bestilling og indkøb af mad samt opvask. Der kan ved alvorlig sygdom bevilges hjælp til at tilberede specielkost og opsætning af sondekost. Hjælp til psykisk pleje og omsorg. Beboere, som har særlige behov, som følge af f.eks. demens, psykisk lidelse eller hjerneskade kan bevilges hjælp til at skabe struktur og overskuelighed i hverdagen for at få dagligdagen til at fungere. Beboere kan visiteres til særlige boenheder med specielt uddannet personale, der ud fra beboerens livsværdier, livshistorie og mentale funktionsniveau hjælper med at skabe struktur og overskuelighed så hverdagen mestres bedst muligt. Hjælp til sygeplejerelaterede opgaver. Medicindossering i stabile forløb tilknyttes som hovedregel dosisdispensering. Personalet på de enkelte plejecentre vurderer med hvilke faglige kompetencer forløb omkring sårpleje, øjendrypning, hjælp til kortstrækbind, medicindossering og lignende varetages. Plejecentrene benytter hjemmesygeplejen, som faglige konsulenter til løsning af sygeplejerelaterede opgaver. Hjælpemidler. Hjælpemidler kan søges til beboere på plejehjem efter servicelovens 112 via myndighedsafdelingen i Nordfyns Kommune. Plejepersonale og gruppeleder er behjælpelige med, at formidle kontakt til relevante fagpersoner på området.

8 Hjælpemidlet kan bevilges til beboere med en fysisk og eller psykisk funktionsnedsættelse hvis hjælpemidler skønnes i væsentlig grad at lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller for at sikre plejepersonalets arbejdsmiljø. Træningsrelaterede opgaver. I forbindelse med en funktionsnedsættelse efter sygdom eller ulykke, hvor beboeren ikke har været i kontakt med sygehus, kan der ansøges om genoptræning via myndighedsafdelingen i Nordfyns kommune. Hvis beboeren har været indlagt på sygehus, er det lægen på sygehuset, der vurderer behovet for træning. Aktiviteter og vedligeholdende træning i dagligdagens aktiviteter tilbydes på plejecentrene. Beboere, som har behov for vedligeholdende træning, kan via myndighedsafdelingen i Nordfyns Kommune ansøge om dette. Vedligeholdende træning tilbydes på et af de kommunale træningscentre som holdtræning. For at deltage i træningen, er det nødvendigt, at beboeren uden personalestøtte kan færdes med stok, rollator eller kørestol, og at beboeren kan indgå i grupper. Vedligeholdende træning bevilges som forløb på 3 måneder ad gangen. Beboere, som har en fysisk lidelse, der er omfattet af vederlagsfrit fysioterapi, henvises til dette. Disse beboere vil som hovedregel ikke være berettiget til vedligeholdende træning i Nordfyns Kommune. Der vil i det omfang, der af hensyn til de øvrige beboer, er mulighed for det, blive tilbudt hjælp til udendørs gåture/ aktiviteter, avislæsning, forskellige former for spil, håndarbejde, husmøder og i øvrigt efter beboernes behov og ønsker. Der er til flere af Nordfyns Kommunes plejecentre tilknyttet frivillige støtteforeninger, der er behjælpelige med forskellige arrangementer og udflugter. Praktisk hjælp. Praktisk hjælp tilbydes som hovedregel på hverdage mellem kl Praktisk hjælp aflyses aldrig, men kan på grund af særlige omstændigheder blive flyttet. Praktisk hjælp kan være i form af træning / støtte til opgaverne. Rengøring kan omfatte: Rengøring omfatter alle rum i beboerens bolig og rengøring af hjælpemidler. Rengøring indebærer fejning/ støvsugning/ gulvvask, aftørring af støv med tør klud, pudsning af spejle, tømning af skraldespande, støvsugning af beboerens hvilestol, skif-

9 te sengetøj, afvaskning af håndvask, vandhane og toilet, udluftning og blomsterpasning. Oprydning af aviser og reklamer Større løse tæpper (over 50 x 90 cm.) og større møbler flyttes ikke før rengøringen. Lette stole og møbler flyttes under rengøringen. Som hovedregel foretages der ikke rengøring i hjemmet, hvis beboeren ikke er hjemme. Rengøring af beboernes lejlighed udføres som hovedregel én gang hver 14. dag. Efter behov kan fleksibel hjemmehjælp bruges til oprydning af reklamer, aviser og blade, støvsugning af møbler, rengøring af lampeskærme, billeder og nips, rengøring af paneler, støvsugning af radiatorer. Visitation til rengøring omfatter ikke: Hovedrengøring. Rengøring efter håndværkere. Opvask og oprydning efter gæster. Pudsning af vinduer. Flytning af tunge møbler. Nedtagning/ ophængning og vask af gardiner, persienner eller rullegardiner. Pudsning af sølvtøj/ kobbertøj. Afvaskning eller støvsugning af lofter. Rensning/ bankning af gulvtæpper, madrasser samt møbelbetræk. Der henvises til hjemmeservice til udførelse af de opgaver, som kommunen ikke visiterer til. Tøjvask. Tøjvask omfatter vask i maskine, tørring, sammenlægning og på pladslægning af hverdagstøj, sengetøj, håndklæder, dyne og viskestykker. Vask i hånden tilbydes til særlige beklædningsgenstande som støttestrømper og uldent undertøj. Der vil som hovedregel kunne tilbydes vask af tøj x 1 hver uge. Efter behov kan fleksibel hjemmehjælp bruges i særlige tilfælde til vask af tøj i hånden, strygning/ presning af tøj og isyning af knapper. Ydelsen omfatter ikke: Vask af store duge Sengetæpper Store uldtæpper

10 Indkøb. Hvis beboeren har behov for indkøb af varer, f.eks. ugeblade, cigaretter, toiletsager, som ikke er indeholdt i den daglige forplejning på plejecenteret, kan der ydes hjælp til bestilling eller indkøb af disse varer. Hjælpen ydes som hovedregel x 1 pr. uge. Der kan ydes hjælp til nødvendige ærinder på posthus og bank som ikke kan klares via servicefunktioner. Hjælpen ydes som hovedregel en gang hver måned. Krav til borger og plejecenter. Plejecentret sørger via servicepakken: For vaskeklude og engangshandsker til brug for personlig pleje. For rengøringsmidler, som er flydende og mærket miljøvenlige og som ikke indeholder opløsningsmidler og/ eller konserveringsmidler Sørge for forsvarlige og funktionsduelige arbejdsredskaber til rengøringsopgaver. Plejecentrets ledelse er ansvarlig for at reglerne i arbejdsmiljøloven overholdes, så deres ansatte undgår arbejdsskader. Borgeren sørger for Vaskefade til øvre og nedre hygiejne. Håndklæder i tilstrækkelig omfang. Nødvendige artikler til personlig hygiejne, såsom shampoo, sæbe, creme og lignende Belysning i egen bolig i tilstrækkelig omfang. At elektriske installationer er intakte.

11

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013 Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013 Kvalitetskrav og ydelseskatalog for leverandører af serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2010-2011

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2010-2011 Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2010-2011 Kvalitetskrav og ydelseskatalog for leverandører af serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere