Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled Søndersø ( udgave: Juni 2008

2 Lovgrundlag side 3 Tilsyn side 3 Fleksibel hjælp side 4 Værdigrundlag side 4 Målsætning side 4 Anmodning om hjælp side 5 Klager side 5 Personlig pleje side 6 Personlig pleje/ ydelser side 6 Nathjælp side 6 Hjælp til bad kan omfatte side 7 Hjælp til toiletbesøg side 7 Hjælp til døgnets måltider samt opvask side 7 Hjælp til sygeplejerelaterede opgaver side 7 Hjælpemidler side 7 Træningsrelaterede opgaver side 8 Praktisk hjælp side 8 Rengøring kan omfatte side 8 Hjælpens hyppighed side 9 Visitation til rengøring omfatter ikke side 9 Tøjvask side 9 Indkøb side 9 Krav til leverandør og borger side 10

3 Lovgrundlag. I henhold til lov om almene boliger m.v. 5 stk. 2. og 105 stk. 1 tilbyder Nordfyns kommunes almene ældreboliger, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale hele døgnet svarende til den pågældendes beboers omfattende pleje- og omsorgsbehov. I plejeboligen sørger Nordfyns kommune for tilbud om: praktisk bistand personlig hjælp og pleje til beboere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - eller særlige sociale problemer medfører, at ikke selv kan udføre disse opgaver, jfr. servicelovens 83. Ved vurdering af behovet og tildeling af hjælp indgår følgende hensyn: Beboerens egen mulighed for at deltage i eller udføre opgaven. Beboerens funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt. Om der er ægtefælle, samboende, familie eller andre, som kan/ ønsker varetage eller tage del i opgaverne. Det er kontaktperson/ gruppeleder på plejecentret, som i samarbejde med borgeren og pårørende og evt. beboerens læge som vurderer behovet for hjælp, omfanget af hjælpen samt målet med hjælpen. Der ydes kun hjælp til de opgaver borgeren selv eller ægtefællen, som bor i plejeboligen, ikke er i stand til at udføre. Den tildelte hjælp vil fremgå af et aftaleskema og beboerens individuelle pleje- og omsorgsplan. I planen er den samlede pleje og omsorgsindsats beskrevet med udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie, værdier, ønsker og funktionsnedsættelse. Aftalen er skriftlig og med klagevejledning. Inden indflytning i plejebolig tilbydes besøg i nuværende bolig af kontaktperson/ gruppeleder. Der er desuden mulighed for at se lejligheden i plejecentret inden indflytning. Behovet for hjælp vil blive revurderet løbende og ved ændringer af beboerens fysiske eller psykiske funktionsevne. For at modtage hjælp er det nødvendigt: At beboeren er indforstået med, at arbejdsmiljølovens bestemmelser kan overholdes i hjemmet med henblik på at sikre hjælperen og forebygge arbejdsskader. At plejecenteret skal foretage en arbejdspladsvurdering af lejligheden. Ved funktionsnedsættelse hos borger kan det blive nødvendigt at installere hjælpemidler samt evt. foretage ommøbleringer og/eller boligændringer.

4 Tilsyn med plejeboliger Nordfyns Kommune, embedslægeinstitutionen, arbejdstilsynet og levnedsmiddelinstitutionen gennemfører lovpligtige tilsyn med plejeboligerne. Fleksibel hjælp. Beboeren har i høj grad mulighed for at have indflydelse på, hvilke opgaver der skal løses, og hvordan hjælpen tilrettelægges. Modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp kan bytte de tildelte ydelser med andre ydelser under forudsætning af, at det der byttes til, ikke er i strid med arbejdsmiljøloven. Værdigrundlag: Nordfyns Kommunes værdigrundlag bygger på tillid, respekt, samarbejde, medindflydelse og medansvar. For at sikre den enkelte beboer en god kvalitet, skal indsatsen bære præg af respekt, medmenneskelighed, ligeværd og fleksibilitet, og indsatsen skal gives med udgangspunkt i hjemmehjælpsmodtagerens ønsker og behov. Hjælpen er bevilget som rammeydelser, hvor beboer og personale i samarbejde udmønter hjælpen. Omfanget af hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes beboers funktionsevne. Overordnede målsætning. De overordnede målsætninger på ældreområdet i Nordfyns Kommune er: At beboer sikres størst mulig medansvar og medindflydelse, og at der udvises respekt for beboerens normer og værdier. At støtte beboeren til egenomsorg og vedligeholdelse af beboerens fysiske, psykiske og sociale færdigheder samt bevare og genoptræne beboerens personlige færdigheder. At hjælpen gives ud fra Hjælp til selvhjælpsprincippet, og med fokus på beboerens egne ressourcer. At hjælpen gives gennem træning og støtte i dagligdagens aktiviteter, så beboeren kan mestre sit liv længst muligt. At plejeboligernes tilbud og indsatser samordnes ud fra et helhedssyn. At skabe gode vilkår og rammer for beboerne. At den leverede indsats især rettes mod de svage beboere, der har behov for hjælp. At fremme en udvikling, som understøtter forebyggelse og sundhed, samt har fokus på den enkeltes egne ressourcer, selvbestemmelse, valgmuligheder og livskvalitet. At hjælpen ydes af personale, der er fagligt kvalificeret til at udføre opgaven. At der indgås en skriftlig aftale som løbende følges op for at sikre at hjælpen opfylder sit mål. Særlige målsætning for plejeboliger

5 At beboere, pårørende og medarbejdere skal kunne sige. Her er godt at være. At skabe et hjem, hvor beboerne kan leve et værdigt liv med mulighed for at bruge deres evner og kræfter bedst muligt i en atmosfære præget af tryghed og menneskelig varme. At samværet med beboerne vægtes højest. At der vises respekt for den enkelte beboers personlighed og livsværdier. At sikrer et godt og konstruktivt samarbejde med de pårørende. Plejeboligerne lever op til målsætningen ved: Tage udgangspunkt i de ressourcer den enkelte beboer har. At inddrage beboeren i videst mulige omfang i beslutninger omkring livet og hverdagen i plejecentrene. Yde støtte og hjælp til det beboeren ikke selv kan, Der tilknyttes kontakt person blandt plejepersonale til beboeren. Via samtaler med beboeren og familie indhenter oplysninger om tidligere levet liv og nuværende interesser med henblik på at støtte færdigheder og ønsker for aktivitet, omsorg og pleje. At hverdagen gøres enkel og let genkendelig. Skabe hjemlige rammer som må bruges. Skabe hyggelige og indbydende rammer omkring måltiderne og det øvrige sociale samvær. Skabe sanse-oplevelser med f.eks. musik, blomster, madlavning, katte, høns, udflugter og udendørsliv. Pårørende tilbydes råd og vejledning. Pårørende indbydes til møder med henblik på dialog og information. Pårørende får information om andre rådgivningsmuligheder f.eks. Alzheimerforeningen. Inddrager pårørende i det fælles liv i plejeboligerne God information til pårørende. At personalet er velinformeret engagerede og motiverede. Løbende evaluering af handleplan for beboerne i samarbejde med beboer og pårørende. Gruppeleder og personale er nærværende blandt beboerne. At bruger- og pårørenderådet oplever at have indflydelse på plejecentret funktion. Aftale og anmodning om hjælp sker ved henvendelse til: Kontaktperson eller gruppeleder på det enkelte plejecenter. Klager: Der kan jf. 166 stk. 2 i Lov om Social Service klages over: Aftaler om tildelt hjælp. Indgående aftaler som ikke overholdes. Andre forhold i ydelser fra leverandør.

6 Klager kan ske ved skriftlig henvendelse til: Nordfyns Kommune Klagerådet Vesterled Søndersø Ifølge Lov om Social Service og Lov om Retssikkerhed er det Klagerådets opgave at være opmærksom på, at den ydede hjemmehjælp er i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes mål og serviceniveau. Klagerådet kan overfor Kommunalbestyrelsen udtale kritik og komme med forslag til eller henstilling til ændringer af de konkrete afgørelser. Kommunalbestyrelsens afgørelse vil blive fremsendt til borger, vedlagt yderligere klagevejledning. Personlig pleje. Personlig pleje bliver leveret alle ugens 7 dage fordelt over døgnets 24 timer. De bevilgede ydelser og hvor ofte hjælpen tilbydes, vil fremgå af aftaleskema og handleplan, der udarbejdes til den enkelte beboer. Hjælpen bliver tilrettelagt, så den vidst mulig omfang tager udgangspunkt i beboerens ønske til døgnrytme. Personlig pleje aflyses ikke, men kan på grund af særlige omstændigheder blive flyttet til et andet leveringstidspunkt. Personlig pleje kan leveres akut, hvis der opstår behov for dette. I tilfælde af sygehusindlæggelse vil hjælpen blive etableret i forbindelse med udskrivning. Personlig pleje kan være i form af træning/ støtte til opgaverne. Personlig pleje/ydelser kan omfatte. Hjælpen kan omfatte hjælp til at komme i og ud af seng, øvre og nedre hygiejne, tandpleje, barbering, hudpleje, rensning og klipning af negle på fingre, kropsbårne hjælpemidler samt påklædning/ afklædning, toiletbesøg, skift at ble, kateder/ stomipleje, hjælp til medicinindtagelse og andet. Ved behov for negleklipning på fødder henvises til fodterapeut.

7 Nathjælp: Der er som hovedregel ikke fast tilknyttet nattevagt i den enkelte boenhed, men til hele plejecentret. Nattevagten kan tilkaldes akut via nødkald eller kommer efter aftale med den enkelte beboer. Nathjælp kan omfatte hjælp til skiftning af ble, toiletbesøg, vending i seng, tilsynsbesøg og lignende. Hjælp til bad kan omfatte. Bad kan omfatte hjælp til etagevask, bad i plejeseng eller brusebad samt hjælp til hårvask, føntørring/oprulning af hår, negleklipning på hænder. Efter badet aftørres de våde områder på badeværelset. Der tilbydes, som hovedregel kun bad på hverdage. Hjælp til døgnets måltider samt opvask. På nogle af kommunens plejecentre vil hjælpen være at tilberede maden fra bunden i boenhedens køkken. På andre plejecentre vil hjælpen være at varme tilberedt/leveret mad. Hjælpen kan være at servere mellemmåltider, borddækning, servere drikkevarer, hjælp til indtagelse af mad og drikke, bestilling og indkøb af mad samt opvask. Der kan ved alvorlig sygdom bevilges hjælp til at tilberede specielkost og opsætning af sondekost. Hjælp til psykisk pleje og omsorg. Beboere, som har særlige behov, som følge af f.eks. demens, psykisk lidelse eller hjerneskade kan bevilges hjælp til at skabe struktur og overskuelighed i hverdagen for at få dagligdagen til at fungere. Beboere kan visiteres til særlige boenheder med specielt uddannet personale, der ud fra beboerens livsværdier, livshistorie og mentale funktionsniveau hjælper med at skabe struktur og overskuelighed så hverdagen mestres bedst muligt. Hjælp til sygeplejerelaterede opgaver. Medicindossering i stabile forløb tilknyttes som hovedregel dosisdispensering. Personalet på de enkelte plejecentre vurderer med hvilke faglige kompetencer forløb omkring sårpleje, øjendrypning, hjælp til kortstrækbind, medicindossering og lignende varetages. Plejecentrene benytter hjemmesygeplejen, som faglige konsulenter til løsning af sygeplejerelaterede opgaver. Hjælpemidler. Hjælpemidler kan søges til beboere på plejehjem efter servicelovens 112 via myndighedsafdelingen i Nordfyns Kommune. Plejepersonale og gruppeleder er behjælpelige med, at formidle kontakt til relevante fagpersoner på området.

8 Hjælpemidlet kan bevilges til beboere med en fysisk og eller psykisk funktionsnedsættelse hvis hjælpemidler skønnes i væsentlig grad at lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller for at sikre plejepersonalets arbejdsmiljø. Træningsrelaterede opgaver. I forbindelse med en funktionsnedsættelse efter sygdom eller ulykke, hvor beboeren ikke har været i kontakt med sygehus, kan der ansøges om genoptræning via myndighedsafdelingen i Nordfyns kommune. Hvis beboeren har været indlagt på sygehus, er det lægen på sygehuset, der vurderer behovet for træning. Aktiviteter og vedligeholdende træning i dagligdagens aktiviteter tilbydes på plejecentrene. Beboere, som har behov for vedligeholdende træning, kan via myndighedsafdelingen i Nordfyns Kommune ansøge om dette. Vedligeholdende træning tilbydes på et af de kommunale træningscentre som holdtræning. For at deltage i træningen, er det nødvendigt, at beboeren uden personalestøtte kan færdes med stok, rollator eller kørestol, og at beboeren kan indgå i grupper. Vedligeholdende træning bevilges som forløb på 3 måneder ad gangen. Beboere, som har en fysisk lidelse, der er omfattet af vederlagsfrit fysioterapi, henvises til dette. Disse beboere vil som hovedregel ikke være berettiget til vedligeholdende træning i Nordfyns Kommune. Der vil i det omfang, der af hensyn til de øvrige beboer, er mulighed for det, blive tilbudt hjælp til udendørs gåture/ aktiviteter, avislæsning, forskellige former for spil, håndarbejde, husmøder og i øvrigt efter beboernes behov og ønsker. Der er til flere af Nordfyns Kommunes plejecentre tilknyttet frivillige støtteforeninger, der er behjælpelige med forskellige arrangementer og udflugter. Praktisk hjælp. Praktisk hjælp tilbydes som hovedregel på hverdage mellem kl Praktisk hjælp aflyses aldrig, men kan på grund af særlige omstændigheder blive flyttet. Praktisk hjælp kan være i form af træning / støtte til opgaverne. Rengøring kan omfatte: Rengøring omfatter alle rum i beboerens bolig og rengøring af hjælpemidler. Rengøring indebærer fejning/ støvsugning/ gulvvask, aftørring af støv med tør klud, pudsning af spejle, tømning af skraldespande, støvsugning af beboerens hvilestol, skif-

9 te sengetøj, afvaskning af håndvask, vandhane og toilet, udluftning og blomsterpasning. Oprydning af aviser og reklamer Større løse tæpper (over 50 x 90 cm.) og større møbler flyttes ikke før rengøringen. Lette stole og møbler flyttes under rengøringen. Som hovedregel foretages der ikke rengøring i hjemmet, hvis beboeren ikke er hjemme. Rengøring af beboernes lejlighed udføres som hovedregel én gang hver 14. dag. Efter behov kan fleksibel hjemmehjælp bruges til oprydning af reklamer, aviser og blade, støvsugning af møbler, rengøring af lampeskærme, billeder og nips, rengøring af paneler, støvsugning af radiatorer. Visitation til rengøring omfatter ikke: Hovedrengøring. Rengøring efter håndværkere. Opvask og oprydning efter gæster. Pudsning af vinduer. Flytning af tunge møbler. Nedtagning/ ophængning og vask af gardiner, persienner eller rullegardiner. Pudsning af sølvtøj/ kobbertøj. Afvaskning eller støvsugning af lofter. Rensning/ bankning af gulvtæpper, madrasser samt møbelbetræk. Der henvises til hjemmeservice til udførelse af de opgaver, som kommunen ikke visiterer til. Tøjvask. Tøjvask omfatter vask i maskine, tørring, sammenlægning og på pladslægning af hverdagstøj, sengetøj, håndklæder, dyne og viskestykker. Vask i hånden tilbydes til særlige beklædningsgenstande som støttestrømper og uldent undertøj. Der vil som hovedregel kunne tilbydes vask af tøj x 1 hver uge. Efter behov kan fleksibel hjemmehjælp bruges i særlige tilfælde til vask af tøj i hånden, strygning/ presning af tøj og isyning af knapper. Ydelsen omfatter ikke: Vask af store duge Sengetæpper Store uldtæpper

10 Indkøb. Hvis beboeren har behov for indkøb af varer, f.eks. ugeblade, cigaretter, toiletsager, som ikke er indeholdt i den daglige forplejning på plejecenteret, kan der ydes hjælp til bestilling eller indkøb af disse varer. Hjælpen ydes som hovedregel x 1 pr. uge. Der kan ydes hjælp til nødvendige ærinder på posthus og bank som ikke kan klares via servicefunktioner. Hjælpen ydes som hovedregel en gang hver måned. Krav til borger og plejecenter. Plejecentret sørger via servicepakken: For vaskeklude og engangshandsker til brug for personlig pleje. For rengøringsmidler, som er flydende og mærket miljøvenlige og som ikke indeholder opløsningsmidler og/ eller konserveringsmidler Sørge for forsvarlige og funktionsduelige arbejdsredskaber til rengøringsopgaver. Plejecentrets ledelse er ansvarlig for at reglerne i arbejdsmiljøloven overholdes, så deres ansatte undgår arbejdsskader. Borgeren sørger for Vaskefade til øvre og nedre hygiejne. Håndklæder i tilstrækkelig omfang. Nødvendige artikler til personlig hygiejne, såsom shampoo, sæbe, creme og lignende Belysning i egen bolig i tilstrækkelig omfang. At elektriske installationer er intakte.

11

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 5. udgave, 19.12.2013

Læs mere

Kvalitetsstandard - Ophold plejecenter. Indhold Lovgrundlag Tilsyn med plejeboliger Fleksibel hjælp Værdigrundlag...

Kvalitetsstandard - Ophold plejecenter. Indhold Lovgrundlag Tilsyn med plejeboliger Fleksibel hjælp Værdigrundlag... Kvalitetsstandard - Ophold plejecenter Indhold Lovgrundlag... 2 Tilsyn med plejeboliger... 2 Fleksibel hjælp... 2 Værdigrundlag... 2 Overordnede målsætning... 2 Klager... 3 Personlig pleje... 3 Personlig

Læs mere

Tilsynsmanual. Intern manual for tilsyn med plejeboliger. i Nordfyns Kommune.

Tilsynsmanual. Intern manual for tilsyn med plejeboliger. i Nordfyns Kommune. Tilsynsmanual Intern manual for tilsyn med plejeboliger i Nordfyns Kommune. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen, Judith Poulsen og konsulent i Handicap og Psykiatriafdelingen i Nordfyns Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger Sundheds- og Omsorgsafdelingen Kvalitetsstandarder Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Silkeborg Kommunes tilbud om ydelser i plejeboliger. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i plejeboligerne

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i plejeboligerne Januar 2015 Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i plejeboligerne Indhold Indledning Ældrepolitiske mål og kvalitetsmål Hvem kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjemmehjælp Serviceinformation

Hjemmehjælp Serviceinformation Hjemmehjælp Serviceinformation 1 2 Lovgrundlag for hjemmehjælp I 83 i lov om social service bliver hjemmehjælpsområdet beskrevet. Hjemmehjælp er en fælles betegnelse for hjælp til personlig pleje og omsorg

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver Indledning Kommunalbestyrelsen har vedtaget kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger i Ballerup

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.12 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 10 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger i Aabenraa Kommune

Kvalitetsstandard for plejeboliger i Aabenraa Kommune Kvalitetsstandard for plejeboliger i Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med plejebolig... 3 3. Hvad er en plejebolig?... 3 3.1. Servicearealer... 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Serviceinformation. Midlertidig bolig

Serviceinformation. Midlertidig bolig Serviceinformation Midlertidig bolig Hvad er Midlertidig bolig? Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, jf. Lov om Social Service

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Index Indledning 2 Indsats 1: Faglig funktionsvurdering 5 Indsats 1: Anretning og tilberedning af mad og drikke 6 Indsats 1: Indtagelse

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 Sundhedsloven hjemmesygepleje Opgaver plejecentrene: på Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER 2. udgave, januar 2015 Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for den hjælp, der tilbydes beboeren i Holstebro Kommunes plejeboliger. Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Plejecentre

Kvalitetsstandarder. Plejecentre Kvalitetsstandarder Plejecentre Tildeling af hjælp - Lovgrundlag Serviceloven 83 I vurderingen af den hjælp der kan tilbydes tages der udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkelte beboers behov.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem eller ældrebolig Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand Lov om Social Service 83, 84 og 112 2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, den. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Ydelseskatalog Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Kolding Kommune Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse Praktisk hjælp Side Hjemmetræning praktisk hjælp 3 A0 / A0.H Praktisk hjælp, rengøring 4

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83 skatalog for hjemmeplejen Lov om Social Service 83 Indledning og formål skatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere