Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden"

Transkript

1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December

2 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse Indledning - Det siger loven om indsatsplaner - Godt grundvand i Tølløse området - Hvem står bag indsatsplanen - Giv din mening til kende - Det videre forløb 1. del - Indsatsplanen 1.1 Sårbare områder 1.2 Indsatser 2. del Indsatser og trusler uddybet 2.1 Regionplanens bestemmelser for området 2.2 Indsatsområder for nitrat ved Brorfelde 2.3 Brønde og boringer 2.4 Vaske- og fyldepladser 2.5 Forurenede grunde 2.6 Kloakker 2.7 Nedsivningsanlæg 2.8 Virksomheder 2.9 Arealanvendelse 3. del Baggrund 3.1 Sammenfatning 3.2 Vandværkerne 3.3 Grundvandsmagasiner 3.4 Naturlig beskyttelse 3.5 Grundvandsdannelse og grundvandsdannende oplande 3.6 Grundvandets kvalitet 3.7 Baggrund for ændring af sårbart område ved Brorfelde 3.8 Kriterier for udpegning af sårbare områder 3.9 Placering af indvinding Projektleder: Thomas Hansen, Vestsjællands Amt Redigering af indsatsplan: Susanne Jeppesen, Vestsjællands Amt. Henrik Olesen, Orbicon Forfattere: Sanne Enkegaard, Niels Phillip Jensen, Lotte Jakobsen, Thomas Hansen og Susanne Jeppesen fra afdeling for grundvand samt Sandra Roost fra afdeling for forurenede grunde, alle Vestsjællands Amt. Henrik Olesen, Orbicon Rådgiver: Orbicon 2

3 Indledning Det siger loven om indsatsplaner Tølløse indsatsområde er i regionplanen udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Det indebærer en række generelle bestemmelser for området, som fremgår af afsnit 2.1. Indsatsplanen er udarbejdet efter bestemmelserne i vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om indsatsplaner 1. Ifølge loven skal indsatsplanen skrives på baggrund af en grundig kortlægning af den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinerne. Grundvandsmagasinerne er de vandførende jordlag i undergrunden, og den naturlige beskyttelse udgøres af lerjord, som ligger oven på og beskytter magasinerne. Lerjordens beskyttende virkning skyldes dens evne til at nedbryde en række forureninger - herunder nitrat. Kortlægningen skal også tilvejebringe en viden om, hvor grundvandet siver ned til grundvandsmagasinerne og fra hvilke dele af magasinerne, vandværkerne trækker deres vand. Målet med indsatsplanen er at sikre forsyningen med rent drikkevand i fremtiden. Indsatsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke indsatser, der er nødvendige for at imødegå en række forureningstrusler, samt en aftale om, hvornår de enkelte indsatser bliver gennemført og af hvem. Godt grundvand i Tølløse området Tølløse indsatsplan omfatter Tølløse by og områder mod vest ved Brorfelde samt mod syd ved Store Merløse. Se afgrænsningen af indsatsområdet på sårbarhedskortet figur 1. Kortlægningen af området blev gennemført af Vestsjællands Amt i perioden fra 2000 til Den viste, at området er begunstiget med godt og rent grundvand. Medvirkende hertil er, at den naturlige beskyttelse af grundvandet er god. Kortlægningen identificerede dog også mindre arealer, hvor grundvandet er sårbart over for forurening. Her er der grund til at iværksætte indsatser for at nå målet om at sikre drikkevandsforsyningen. Derudover er kortlægningen blevet brugt til at prioritere Regionens arbejde med grundvandstruende forureninger i området. Hvem står bag indsatsplanen Indsatsplanen er blevet til i et samarbejde mellem alle aktive vandværker i området 2, Holbæk Kommune (tidligere Tølløse, Jernløse og Holbæk kommuner) og (det tidligere)vestsjællands Amt. Derudover har Landbosjælland og Danmarks Naturfredningsforening været repræsenteret i arbejdsgruppen. Vestsjællands Amt stod for kortlægningen og for at udarbejde forslaget til indsatsplanen. Ved strukturreformen blev amtet nedlagt, og med udgangen af 2006 overtog kommunen ansvaret for at videreføre arbejdet med indsatsplanen. 1 Lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar Bekendtgørelse om indsatsplaner, bek. nr.1430 af 13. december Kvanløse, Igelsø, Brorfelde, Jukkerup, Undløse, Gammel Tølløse, Kvarmløse Tølløse, Soderup, Nørre Eskilstrup, Bukkerup, Tingerup, Smidstrup, Kr. Eskilstrup, Søbjerg, St. Merløse, Søtofte og Ugerløse vandværker. Tjørnede Vandværk. 3

4 Om planen Der er blevet udarbejdet en samlet plan for indsatsområdet. Samarbejdsparterne lagde stor vægt på, at udkastet til planen blev færdig før amtet blev nedlagt. Såfremt indsatsområdet skulle opdels i flere mindre områder med hver sin plan, ville det have været umuligt at gennemføre den inddragelse af samtlige vandværker, som fandt sted i fasen med udarbejdelse af planen. Alene antallet af møder med den dertil hørende forberedelse ville have trukket processen ud over årsskiftet. Planen er opdelt i 3 kapitler: I kapitel 1 findes selve handlingsplanen for de indsatser, der er nødvendige i området. Handlingsplanen er opdelt efter de kortlagte trusler mod grundvandet. Handlingsplanen angiver, i hvilket område de enkelte indsatser er nødvendige. Nogle indsatser skal gennemføres i hele indsatsområdet, mens andre indsatser begrænser sig til lokale områder. Forskelle i områdernes sårbarhed overfor forurening er betydende for prioriteringen af, hvornår indsatserne sættes i gang. Kapitlet kan læses både for området som helhed og med mere lokal interesse, hvilket på samme tid giver fordelene ved både en samlet plan og mindre lokale planer. I kapitel 2 gennemgås de enkelte indsatser og trusler, og i kapitel 3 redegøres der for den kortlægning, der ligger som grundlag for udarbejdelsen af denne indsatsplan. Arbejdsgruppen har foreslået en række indsatser for at beskytte grundvandet i Tølløse området. De væsentligste indsatser er: Lukning af overflødige brønde og boringer Tilsyn med vaske- og fyldepladser Pesticidkampagne Prioritering af forurenede grunde, som truer grundvandet Opsporing og renovering af utætte kloakledninger Brug af sårbarhedskortet ved sagsbehandling af nedsivningsanlæg Skærpet fokus på grundvandsbeskyttelse ved miljøtilsyn på virksomheder Planmæssige tiltag til grundvandsbeskyttelse Indsatsskemaet i afsnit 1.2 uddyber, hvor de enkelte indsatser skal sættes i værk En væsentlig opgave i arbejdet med indsatsplanen har været at afgrænse indsatsområder for nitrat. I indsatsområderne skal kommunen i forbindelse med miljøgodkendelser til landbrugene fastsætte betingelser, som sikrer, at grundvandsressourcen ikke belastes med nitrat. Læs mere i afsnit 2.2. Indsatsplanen kan på downloades fra kommunens hjemmeside eller bestilles hos Holbæk Kommune. Det videre forløb Aktiviteterne udføres efter planen af de ansvarlige parter. Senest et år efter planen er trådt i kraft, indkalder kommunen arbejdsgruppen til et møde for at evaluere arbejdet med indsatserne og træffe aftaler om det videre arbejde. 4

5 1. del Indsatsplanen 1.1 Sårbare områder Kortlægningen har vist, at der i området er tre lag af sand i varierende dybde, som indeholder grundvand. Disse tre grundvandsmagasiner er adskilte af lag af ler. Der bliver kun i begrænset omfang indvundet drikkevand fra det overfladenære magasin, Øvre Sekundære magasin (ØSM), og fra det nederste magasin, Nedre Tølløse magasin (NTM). Hovedparten af vandværker i området indvinder drikkevand fra det mellemste magasin. Det findes ofte i meters dybde. Magasinet betegnes Øvre Tølløse Magasin (ØTM) - se det geologiske profilkort figur Formålet med indsatsplanen er at beskytte Øvre Tølløse Magasin. Nogen sårbarhed og stor sårbarhed Områder er udpeget med nogen sårbarhed, når der er mindre end 15 meter ler til at beskytte ØTM og stor sårbarhed, hvis der er mindre end 5 meter ler til at beskytte ØTM. Områder er også udpeget med stor sårbarhed, hvis regnvand, der falder på jorden, hurtigt siver ned til ØTM. Den hurtige nedsivning gør alt andet lige, at eventuelle, uønskede stoffer ikke får den nødvendige tid til at blive nedbrudt og fjernet fra drikkevandet. Områder med mere end 15 meter ler har lille sårbarhed. Se udpegningen på figur 1. Grundvandsdannende oplande Ved hjælp af en grundvandsmodel har det været muligt at udpege de områder, hvor regnvandet relativt hurtigt siver fra overfladen og ned til vandværkernes nuværende boringer i ØTM. Disse arealer er de såkaldte grundvandsdannende oplande til vandværkerne. Til de grundvandsdannende oplande regnes også nogle zoner på 300 meter omkring vandværkernes indvindingsboringer. Se de grundvandsdannende oplande og 300 meter zonerne på figur 1. Se uddybende forklaring om Grundvandsmagasiner i afsnit 3.3, Naturlig beskyttelse i afsnit 3.4 og Grundvandsdannende oplande i afsnit 3.5. Se uddybende beskrivelse af kriterier for udpegning af sårbare områder i afsnit

6 Figur 1. Udpegning af sårbare områder, grundvandsdannende oplande og 300 meter beskyttelseszoner. 6

7 1.2 Indsatser For de fleste trusler er der behov for at gennemføre ens indsatser i områder med stor sårbarhed og områder med nogen sårbarhed. Men indsatserne gennemføres for nogle trusler - hvis hensigtsmæssigt - først i områder med stor sårbarhed. For flere indsatser har det indgået i vurderingen, om der udover stor eller nogen sårbarhed sker en grundvandsdannelse til et vandværk. Det har betydet, at indsatserne gennemføres først i sårbare områder, som samtidig er grundvanddannende opland/beskyttelseszone til et vandværk. I skemaet bruges betegnelsen sårbare områder som fælles betegnelse for områder med stor og nogen sårbarhed. Indsatser Lokalisering Ansvarlig Tidsplan og prioritering Nitrat fladeudbringning/ se afsnit 2.2. Via arbejdet med miljøgodkendelser til landbrugene (arealer med landbrugspligt i Indsatsområder for nitrat sikres det, at udvaskningen det sårbare område nord for af nitrat ikke øges eller Brorfelde) eventuelt reduceres Se figur 2.2 Brønde - og boringer/se afsnit 2.3 Overflødige boringer Påbud om sløjfning af eller vandindvindingstilladelse til boringer Tilsyn med benyttede boringer Opsporing af overflødige brønde Kommunen Fortløbende I hele indsatsområdet Kommunen Løbende, efterhånden som boringerne bliver opsporet (program for opsporing udarbejdes af kommunen) I hele indsatsområdet Kommunen I overensstemmelse med tilsynsfrekvens fastsat i vandforsyningsplan (forventes vedtaget i 2008) I sårbare områder Se figur 1 (mangler primært i den tidligere Jernløse Kommune) Kommunen Gennemføres i 2008 Opfølgning på overflødige brønde Sløjfning af eller vandindvindingstilladelse til brønde I sårbare områder Se figur 1 (mangler primært i den tidligere) Jernløse Kommune Kommunen Prioritering: 1. Sårbare områder med grundvandsdannende opland til vandværk (herunder 300 meter beskyttelseszoner) 2. Øvrige sårbare områder 7

8 Indsatser Lokalisering Ansvarlig Tidsplan og prioritering 1 gennemføres i 2008/ gennemføres i 2009 Tilsyn med benyttede brønde I sårbare områder Se figur 1 Pesticider punktkilder/ se afsnit 2.4 Opsporing af vaske- og Sårbare områder. fyldepladser Se figur 1 Kommunen Kommunen I overensstemmelse med tilsynsfrekvens fastsat i vandforsyningsplan (forventes vedtaget i 2008) Prioritering: 1. Sårbare områder med grundvandsdannende opland til vandværk (herunder 300 meter beskyttelseszoner) 2. Øvrige sårbare områder 1 gennemføres i gennemføres i 2009 Miljøtilsyn på vaske- og fyldepladser Kommunen udfører tilsyn på vaske- og fyldepladser efter nye retningslinjer/vejledning fra Miljøstyrelsen (endnu ikke vedtaget) Sårbare områder. Se figur 1 Kommunen Prioritering: 1. Sårbare områder med grundvandsdannende opland til vandværk (herunder 300 meter beskyttelseszoner) 2. Øvrige sårbare områder Pesticider- kampagne Pesticid kampagne Kampagne i forhold til vandværkernes brugere med opfordring om ikke at anvende pesticider til formål, der ikke er relateret til landbrug (sprøjte haver, indkørsler og gårdspladser). Hele indsatsområdet Kommunen producerer og trykker folder. Vandværker udsender den. 1 gennemføres i gennemføres i og efterfølgende hvert tredje år. 8

9 Indsatser Lokalisering Ansvarlig Tidsplan og prioritering Forurenede grunde/ se afsnit 2.5 Afværge af forurening med chlorerede opløsningsmidler. Der skal foretages en afværge af den konstaterede forurening, som udgør en risiko over for grundvandet og indeklimaet i beboelsen på ejendommen. Afklaring af risiko Der skal foretages en supplerende undersøgelse for at afklare risikoen for grundvandet. Afklaring af risiko og mulig forurening med opløsningsmidler Der skal gennemføres en supplerende undersøgelse for at afklare risikoen for grundvandet - herunder om der er en forurening med opløsningsmidler. Afklaring af risiko Der skal gennemføres videregående undersøgelser samt en detaljeret risikovurdering. Afklaring af om der har været brugt opløsningsmidler i produktionen på to lokaliteter Der skal indhentes historiske oplysninger om, hvorvidt der har været anvendt opløsningsmidler. Herefter skal det vurderes, om der skal gennemføres en indledende forureningsundersøgelse. Afklaring af om der har været brugt opløsningsmidler ved to transformerstationer Der skal indhentes oplysninger om, hvorvidt der er brugt Vestergade 3-5, Nygade 2 i Tølløse. (Renseri i perioden ). Overdrevsvej 4 (Losseplads fra midten af 1960 erne til cirka1972). Pilevej (Teglgårdsvej) (Losseplads ca til 1980). Eliasmindevej (Losseplads i perioden ). Stestrup Bjærg 25 (Losseplads i perioden ). Hvalsøvej 298 (Losseplads i perioden ) Ringstedvej 70 (Sprøjte- /malerværksted i perioden ). Højvangsvej 8 (Fremstilling af tekstiler i perioden ). Holbækvej 31 (Maskinfabrik med start i 1969). Sadelmagervej 13 og Egholmvej 2. Regionen Regionen Regionen Regionen Regionen Regionen Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. 9

10 Indsatser Lokalisering Ansvarlig Tidsplan og prioritering opløsningsmidler til rengøring/affedtning. Herefter skal det vurderes, om der skal gennemføres en indledende forureningsundersøgelse. Afklaring af forureningssituationen Der skal gennemføres en indledende forureningsundersøgelse for at afklare, om benzinsalget på lokaliteten har forårsaget en grundvandstruende forurening Tølløsevej 55 (Autoværksted og benzinsalg siden 1939) Regionen Spildevand: Kloakker og nedsivningsanlæg/ se afsnit 2.6 og 2.7 Udbedring af kloakering Opsporing og reparation af utætte kloakrør, som kan udgøre en trussel mod den eksisterende indvinding. Sårbare områder med grundvandsdannende opland til vandværk (herunder 300 meter beskyttelseszoner), Kommunen Monitering for spildevand Der udarbejdes prøveplaner og følges op på prøveresultater På vandværkerne Kommunen Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. Tidsplan fastsættes i forbindelse med at spildevandsplanen bliver vedtaget Tidsplan fastsættes I forbindelse med vandforsyningsplan (forventes vedtaget i 2008) Der etableres monitering af stoffer fra spildevand Vandværker Eksisterende nedsivningsanlæg Det afklares, om der er nedsivningsanlæg inden for beskyttelseszoner til indvindingsboringer. Det vurderes herefter, om anlæggene udgør en risiko for grundvandsforurening. Hvis det er tilfældet gives påbud om at lede spildevandet til en samletank eller fælles kloakering Nye nedsivningsanlæg Der bør som udgangspunkt ikke etableres nye nedsivningsanlæg i områder med stor sårbarhed. Resultaterne fra kortlægningen anvendes i den konkrete risikovurdering 300 meters beskyttelseszoner Se figur 1 Områder med stor sårbarhed Se figur 1 Kommunen Kommunen Tidsplan fastsættes i forbindelse med at spildevandsplanen bliver vedtaget Løbende 10

11 Indsatser Lokalisering Ansvarlig Tidsplan og prioritering Virksomheder/se afsnit 2.8 Virksomhedstilsyn Særligt fokus på grundvandsbeskyttelse ved tilsyn på virksomheder, der oplagrer og håndterer grundvandstruende stoffer Hele indsatsområdet for virksomheder der bruger chlorerede opløsningsmidler. For øvrige virksomheder i sårbare områder Kommunen Følger kommunens tilsynsfrekvens Se figur 1 Arealanvendelse - koordinerende planlægning/ se afsnit 2.9 Byudviklingsretning for Tølløse by Retning for byudvikling fastlægges, således at Tølløse by ikke vokser ud over kildepladser, hvor der i fremtiden ønskes indvundet drikkevand Grundvandshensyn i lokalplaner Udbygning af byerne underlægges lokalplaner, hvor beskyttelse af grundvandet sikres med relevante retningslinier. Kommunen Kommunen i samarbejde med koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ændring gennemføres i næste Kommuneplan Retningslinier medtages i lokalplaner Skovrejsning/ grundvandsbeskyttende arealanvendelse Øge arealer med beskyttende arealanvendelse. For eksempel skovrejsning. På arealer, hvor der måtte blive planlagt nye kildepladser nær Tølløse by Kommunen Ændring gennemføres i næste Kommuneplan. Ændring af status for skovrejsning fra uønsket til mulig eller ønsket. Det skal bemærkes, at ønsket om skovrejsning som led i grundvandsbeskyttelse skal afvejes i forhold til landskabelige og naturmæssige interesser Juletræsplantager med miljøvenlig drift Område nord for Bonderup skov, hvor den ny kildeplads til St. Merløse vandværk ligger. Sårbare områder med grundvandsdannelse til vandværk (herunder 300 Vandværker Løbende 11

12 Indsatser Lokalisering Ansvarlig Tidsplan og prioritering Opsporing af plantager meter beskyttelseszoner) Aftaler med lodsejerne om miljøvenlig/økologisk drift af juletræsplantager. Indvindingsforhold/ se afsnit 3.9 Sikring af jævn drift på Kvarmløse-Tølløse Vandværk Kvarmløse- Tølløse Vandværk 12

13 2. del - Indsatser og trusler uddybet 2.1 Regionplanens bestemmelser for området Hele indsatsplanområdet er udlagt som et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Dermed gælder for området en række generelle bestemmelser, som er fastlagt i regionplanen. Som udgangspunkt må arealanvendelsen i OSD ikke ændres på en måde, som medfører en ringere grundvandsbeskyttelse. I praksis betyder det, at hvis der opstår tvivl, skal grundvandsbeskyttelsen tilgodeses. Denne hovedregel gælder både for den nuværende indvinding og for mulige, fremtidige indvindinger. Målet er dermed at beskytte hele drikkevandsressourcen i området. Udpegningen som OSD område betyder, at der: ikke må placeres grundvandstruende aktiviteter i området som hovedregel ikke må etableres deponeringsanlæg og specialdeponier ikke må etableres virksomheder, som truer grundvandet. Det indebærer, at der altid skal foretages en konkret vurdering af, om de stoffer der udledes eller oplages udgør en mulig trussel mod grundvandet. Endvidere om der i givet fald er gennemført tilstrækkelige tiltag for at imødegå en mulig forurening ved udvidelse af virksomheder skal sikres, at trusler mod grundvandet begrænses mest muligt som hovedregel ikke må etableres større nedsivningsanlæg (mere end 30 personækvivalenter) ikke bør nedpumpes kølevand til grundvandsmagasinet kun må bruges ren eller lettere forurenet jord til vejbygning, støjvolde mm. så vidt muligt ikke bør nedgraves olietanke ved råstofgravning skal tages hensyn til grundvandet For nærmere beskrivelse af de enkelte emner henvises til Regionplan /Vestsjællands Amt. I områder med særlige drikkevandsinteresser er der i regionplanen udpeget særligt nitratfølsomme områder, hvor der gælder en særlig administrativ praksis for landbrug. I Tølløse indsatsområde er der en konkret udpegning omkring Brorfelde. Læs mere om revurderingen af dette område i afsnit

14 2.2 Indsatsområder for nitrat ved Brorfelde Vestsjællands Amt har tidligere udpeget hele bakkeområdet i den nordvestlige del af indsatsområdet som Nitratfølsomt område (se figur 2.2). Det store nitratfølsomme område blev afgrænset på grundlag af den komplicerede geologi i bakkerne. Formodningen var, at der i hele dette område kunne optræde sandvinduer i de lerholdige jordlag, der ligger oven på grundvandsmagasinerne. Sandvinduer er områder, hvor der er sand fra terræn og ned til grundvandsmagasinet. De giver en øget risiko for, at nitratholdigt vand når frem til grundvandet. Kortlægningen udført i forbindelse med indsatsplanen har imidlertid medført, at det nitratfølsomme område har kunnet ændres til et betydeligt mindre område. Det nye område er udpeget som generelt sårbart over for nitrat og miljøfremmede stoffer. Arealer med landbrugspligt beliggende i det sårbare område er udpeget som indsatsområder for nitrat. Figur 2.2. Revideret sårbart område og indsatsområder overfor nitrat 14

15 Der er i alt ca. 60 landbrugsejendomme inden for indsatsområder for nitrat ved Brorfelde. Herudover er der yderligere 20 landbrugsejendomme, hvor en del af jorden ligger i indsatsområder med hensyn til nitrat. Konsekvens af udpegningen Udpegningen af de landbrugspligtige arealer som indsatsområder for nitrat indebærer, at kommunen vil stille krav til nitratudvaskning fra rodzonen. Udvaskningen må ikke være større end, at den nuværende grundvandskvalitet kan opretholdes. Det vurderes, at være muligt med den nuværende arealanvendelse og gødningsbelastning. Blandingen af intensivt og ekstensivt dyrkede landbrugsarealer sammen med naturarealer betyder, at det nedsivende nitrat dels fjernes i jordlagene, dels fortyndes ved opblanding med mindre nitratholdigt vand. Der er således ikke behov for egentlige dyrkningsaftaler i området. I forhold til ændringer af den nuværende arealanvendelse betyder udpegningen af landbrugsarealerne som indsatsområder for nitrat, at kommunen fremover vil administrere efter indsatsplanens retningslinier hvad angår nitrat. Lov om miljøgodkendelse af husdyr m.v. giver hjemmel til dette. Indsatsplanen giver et administrativt grundlag, hvis der sker ændringer i arealanvendelsen på husdyrbrug i ovennævnte område. En eventuel fremtidig placering af et større vandværk i området vil betyde en øget infiltration fra overfladen til grundvandsmagasinet. Det vil øge nedsivningen af nitrat. I denne situation kan det komme på tale at indgå dyrkningsaftaler mellem vandværk og lodsejer på specifikke arealer, således at nitratudvaskningen kan holdes nede på det nuværende niveau. Administrationen af udbringningsarealer i nitratfølsomme områder Husdyrproduktion Udpegningen af nitratfølsomme områder medfører ingen restriktioner for eksisterende husdyrproduktion. Til gengæld kan den få betydning ved at en bedrift: 1. inddrager nye arealer til at udsprede husdyrgødning, eller 2. øger husdyrtrykket på de hidtil benyttede arealer eller 3. ændrer sammensætningen af husdyrgødningen på hidtil benyttede arealer. I alle 3 situationer kan der ikke tillades nogen merbelastning, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg. pr. l i eftersituationen. Ad 1) Hvis bedriften inddrager nye udspredningsarealer skal ansøger godtgøre, at udvaskningen fra rodzonen kan holdes på maksimalt 50 mg pr. l. Hvis tredjemandsarealer opkøbes eller forpagtes betragtes det som at inddrage nye udspredningsareler. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen skal i dette tilfælde også holdes på maksimalt 50 mg. pr. l. Ad 2 og 3) Hvis husdyrtrykket øges eller sammensætningen af husdyrgødningen ændres skal ansøger godtgøre, at bedriften tidligere har benyttet arealerne til udspredning af husdyrgødning. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr af 20/12/2006) udstikker mulighed for at fremtidige indsatsplaner erstatter lovens retningslinjer for administrationen af nitratfølsomme områder. Når vand- og Natura 2000 planerne efter miljømålsloven foreligger, kan der opstå skærpede forhold, som der skal administreres efter. Hvis der vedtages skærpet lovgivning på administrationen af husdyrbrug i forhold til udvaskningen af nitrat i indsatsområdet ved Brorfelde, er det den skærpede lovgivning, der gælder. 15

16 Nedsivningsanlæg Det er politisk vedtaget i Regionplan for Vestsjællands Amt, at nedsivning af spildevand som hovedregel ikke bør forøges i nitratfølsomme områder, indtil der er foretaget en endelig kortlægning af sårbarheden. Årsagen er, at bakterieindholdet i spildevandet kan udgøre et væsentligt problem for drikkevandet. I det nitratfølsomme område nord for Brorfelde har kortlægningen vist, at der er så langt ned til grundvandet, at bakterier og organisk materiale må forventes at blive renset væk ved naturlige processer. Nedsivning af spildevand fra små anlæg (mindre end 30 PE) bør derfor kunne opnå dispensation. Baggrund for ændring af det nitratfølsomme område Den reviderede afgrænsning af det sårbare område er en kombination af flere forhold, herunder: der er konstateret nitrat i Øvre Tølløse Magasin, der er ringe dæklag af ler i dele af området, mægtigheden af Øvre Sekundære Magasin er stor, den nedadrettede gradient for Øvre Tølløse Magasin er stor, lerlaget mellem Øvre Tølløse Magasin og Øvre sekundære Magasin er tyndt. Læs mere om den nye udpegning i afsnit

17 2.3 Brønde og boringer Brønde og boringer til private husholdninger er som regel placeret på gårdspladser og nær beboelse, hvor der kan være sprøjtet mod ukrudt eller er risiko for spild af olie og benzin. Hvis brønden eller boringen er utæt, betyder det, at disse stoffer hurtigt kan transporteres ned til det grundvandsmagasin, der benyttes af vandværkerne. Derfor udgør brønde og boringer, som ikke er lavet korrekt, eller som er dårligt vedligeholdte, en risiko for grundvandet. Flere undersøgelser har dokumenteret, at mange af de små, private vandforsyningsanlæg har problemer med pesticider - op mod 70 %. Da der samtidig ofte er mange colibakterier i vandet, tyder det på, at der sker en nedsivning fra overfladen via utætte konstruktioner. Figur 2.3. Brønde er ofte 5-10 meter dybe og trækker vand fra jordlag, der ligger nær terræn. Når man graver en brønd fjernes en del af den lerjord (brun farve), som yder en naturlig beskyttelse af drikkevandet. Boringerne er betydeligt dybere og trækker vand fra vigtige grundvandsmagasiner, som ofte også benyttes af vandværker. En boring kan være anlagt som boring fra start eller være udført i bunden af en gammel brønd. Den sidste situation er den mest risikable, idet en utæt brønd kan opsamle store mængder forurening, som derefter bliver transporteret direkte ned til grundvandsmagasinet via boringen. Benyttede brønde og boringer Med en benyttet brønd eller boring menes en brønd eller boring, der reelt udgør vandforsyningen til en husholdning, en markvanding eller et større vandforsyningsanlæg. Benyttede brønde og boringer er omfattet af kommunens generelle tilsynspligt, som bør sikre, at konstruktionerne er tætte. Overflødige brønde og boringer Mange brønde og boringer benyttes ikke længere, fordi forbrugerne er blevet forsynet med vand fra et vandværk. Disse brønde og boringer står ubenyttede tilbage og udgør en særlig trussel mod grundvandet, fordi de ikke bliver vedligeholdt. De overflødige brønde vil især kunne udgøre et problem i sårbare områder, hvor der kun er et tyndt lerdække til at beskytte grundvandet. De overflødige boringer udgør et stort problem uanset sårbarheden - det vil sige den naturlige beskyttelse i form af ler. Forklaringen er, at en dyb boring netop gennembryder dette lag. Utætte boringer bør principielt ikke findes i ind- 17

18 satsområdet, da hele grundvandsressourcen skal beskyttes. Sløjfning/tætning af alle boringer vurderes dog som en meget stor opgave. Det foreslås derfor at starte i vandværkernes indvindingsoplande. Her risikerer boringerne direkte at forurene den ressource, vandværkerne trækker på. Vanskelig opsporing af dybe boringer Imidlertid er det ikke muligt at udføre en målrettet opsporing af boringer isoleret set. Forklaringen er, at boringerne ofte er udført i bunden af en brønd, og mange af dem kun kan opdages, hvis brønden pumpes tør. En systematisk opsporing af boringerne forudsætter derfor, at alle brønde skal vurderes i marken og at mange brønde skal pumpes tørre. I det omfang boringer er kendt af myndighederne, bør de enten sløjfes eller alternativt have en indvindingstilladelse. Opsporing af øvrige boringer kan ske over en længere periode. Prioritering kunne være: 1. Boringer opspores i forbindelse med opsporing af overflødige brønde. Her vil brøndene blive pumpet tørre som led i sløjfningen. 2. Opsporingen gennemføres først i indvindingsoplandet til vandværk A, derefter i indvindingsoplandet til vandværk B og så fremdeles. 3. Resten af indsatsområdet i passende stykker. Krav til sløjfning af brønde og boringer Ifølge bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af brønde og boringer 3 må brønde og boringer ikke sløjfes af private. Arbejdet skal udføres af en person, hvis uddannelse lever op til fastsatte krav. Kravene til selve arbejdet er beskrevet i bekendtgørelsens paragraf Generelt vil det være mere vanskeligt, og dermed mere kostbart, at sløjfe en dyb boring i bunden af en brønd end blot at sløjfe en brønd. Det skal bemærkes, at (den tidligere) Tølløse Kommune har iværksat en større indsats for at få lukket alle ubenyttede brønde og boringer i kommunen. Indsatsplanen retter sig derfor på dette punkt primært mod (de tidligere) Jernløse og Holbæk kommuner. Indsats over for dybe boringer De overflødige boringer udgør et alvorligt problem, idet de gennembryder lerlaget, som yder en naturlig beskyttelse af grundvandet. Kendte, overflødige boringer skal sløjfes. Øvrige boringer skal sløjfes, efterhånden som de bliver opsporet. Som ved brønde(se efterfølgende) kan der alternativt gives en vandindvindingstilladelse, som sikrer tilsynet med boringerne. Benyttede boringer er omfattet af kommunens tilsynspligt, som sikrer, at konstruktionerne er tætte. Dette tilsyn bør være effektivt i hele Tølløse indsatsområde i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land BEK nr 1280 af 12/12/2005) og vandforsyningslovens 36 om lukning af overflødig vandforsyningsanlæg. 18

19 Indsats over for brønde Overflødige brønde bør sløjfes i sårbare områder, idet der her i forvejen er en relativt ringe naturlig beskyttelse. I indsatsplanen er det prioriteret først at sløjfe overflødige brønde i sårbare områder, som samtidig er grundvandsdannende opland (se afsnit 1.1) til et af områdets vandværker. Dernæst kommer ubenyttede brønde i den resterende del af det sårbare område. Alternativt skal brøndene have en vandindvindingstilladelse. Det kræver imidlertid, at der er et reelt behov for indvinding, for eksempel til vanding af husdyr. Ved en vandindvindingstilladelse stiller Holbæk Kommune krav om: vandindvindingsbehov/uddybes hensigtsmæssig indretning/uddybes effektivt tilsyn/uddybes Kravene uddybes af Holbæk Kommune. Benyttede brønde er omfattet af kommunens tilsynspligt, som sikrer, at konstruktionerne er tætte. Dette tilsyn bør være særligt effektivt i sårbare områder. Økonomi Det koster kroner at sløjfe brønde og boringer. Dyrest er de brønde, hvor der er en dyb boring i bunden. Reference: Brønde og boringer/problemer, konsekvenser for grundvandsressourcen og mulige indsatser, Notat fra november 2004 udarbejdet af DHI. Vestsjællands Amt journal nr , Brev nr. 644, Dok.dato

20 2.4 Vaske- og fyldepladser til sprøjtemidler Fylde- og vaskepladser anses for at være de mest betydende punktkilder til forurening med pesticider. En undersøgelse udført i bekræfter problemet. Her var 85 % af 67 undersøgte vaske- og fyldepladser forurenede. Risikoen for forurening opstår, når sprøjten skal fyldes, samt når restsprøjtevæske og skyllevand brugt til at rengøre ydersiden af sprøjtemiddeludstyret skal bortskaffes. Traditionelt har disse opgaver været udført på gårdspladsen, hvilket har givet vaske- fyldepladsen karakter af en punktkilde. Risikoen for grundvandsforurening har været øget, hvis der på gårdspladsen samtidig har været en utæt brønd. En særligt uheldig situation kan ske ved tilbagesugning af pesticider til vandforsyningen - for eksempel en privat brønd. Det kan ske, hvis der bruges brøndvand til at fortynde det koncentrerede sprøjtemiddel. Løsningen er at montere en kontraventil, eller at fylde vandet på fra en separat vandbeholder. Generelt forventes det obligatoriske sprøjtekursus i dag at tage hånd om mange af de ovennævnte problemer. Derudover er Miljøstyrelsen på vej med retningslinjer/vejledning for vaske- og fyldepladser, som formentlig vil kunne danne udgangspunkt for et kommunalt tilsyn. Her kan nævnes, at en mulig løsning på problemet er, at pesticider håndteres på befæstede arealer med mulighed for at opsamle et eventuelt spild. En billigere løsning, som landboforeningerne i vid udstrækning anbefaler landmændene i dag, er at fylde og rengøre udstyret samt bortskaffe sprøjtemiddelrester i marken. Det bør i så fald ske på varierende lokaliteter, så belastningen fordeles. Her er problemet at sikre, at håndteringen ikke sker i nærheden af brønde og dræn eller på arealer med ringe naturlig beskyttelse. Man kan stille spørgsmål ved, om metoden er velegnet i områder der er særligt sårbare. Det vil sige med mindre end fem meter ler til at beskytte grundvandsmagasinet. Figur 2.4. Større spild af pesticider fra vaske- og fyldepladser kan kombineret med utætte brønde og boringer (se afsnit 2.3) føre betydelige mængder sprøjtemiddel direkte til grundvandsmagasinerne. 20

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår

Læs mere

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt Udgiver: Sønderjyllands Amt Redaktion: Sats og tryk: Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen Swing Design Tønder, Laursen Tønder Fotos: Sønderjyllands Amt Adresser: Sønderjyllands Amt Amtsgården Skelbækvej

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kommuneplantillæget er udarbejdet af Miljø

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlægget og miljøet Hvis man vil opføre et solvarmeanlæg dialog med kommunen Peter Erfurt, miljømedarbejder, Haderslev Kommune Solvarmeanlæg og miljøet

Læs mere

Fremtidige retningslinier for etablering af jordvarmeanlæg i boringer i Syddjurs Kommune

Fremtidige retningslinier for etablering af jordvarmeanlæg i boringer i Syddjurs Kommune Fremtidige retningslinier for etablering af jordvarmeanlæg i boringer i Syddjurs Kommune Sagsnr.: 07/11844 Åben sag Sagen afgøres i: Fraværende: Bilag: Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) Bent Winkler

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser NOVEMBER 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere