Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden"

Transkript

1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December

2 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse Indledning - Det siger loven om indsatsplaner - Godt grundvand i Tølløse området - Hvem står bag indsatsplanen - Giv din mening til kende - Det videre forløb 1. del - Indsatsplanen 1.1 Sårbare områder 1.2 Indsatser 2. del Indsatser og trusler uddybet 2.1 Regionplanens bestemmelser for området 2.2 Indsatsområder for nitrat ved Brorfelde 2.3 Brønde og boringer 2.4 Vaske- og fyldepladser 2.5 Forurenede grunde 2.6 Kloakker 2.7 Nedsivningsanlæg 2.8 Virksomheder 2.9 Arealanvendelse 3. del Baggrund 3.1 Sammenfatning 3.2 Vandværkerne 3.3 Grundvandsmagasiner 3.4 Naturlig beskyttelse 3.5 Grundvandsdannelse og grundvandsdannende oplande 3.6 Grundvandets kvalitet 3.7 Baggrund for ændring af sårbart område ved Brorfelde 3.8 Kriterier for udpegning af sårbare områder 3.9 Placering af indvinding Projektleder: Thomas Hansen, Vestsjællands Amt Redigering af indsatsplan: Susanne Jeppesen, Vestsjællands Amt. Henrik Olesen, Orbicon Forfattere: Sanne Enkegaard, Niels Phillip Jensen, Lotte Jakobsen, Thomas Hansen og Susanne Jeppesen fra afdeling for grundvand samt Sandra Roost fra afdeling for forurenede grunde, alle Vestsjællands Amt. Henrik Olesen, Orbicon Rådgiver: Orbicon 2

3 Indledning Det siger loven om indsatsplaner Tølløse indsatsområde er i regionplanen udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Det indebærer en række generelle bestemmelser for området, som fremgår af afsnit 2.1. Indsatsplanen er udarbejdet efter bestemmelserne i vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om indsatsplaner 1. Ifølge loven skal indsatsplanen skrives på baggrund af en grundig kortlægning af den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinerne. Grundvandsmagasinerne er de vandførende jordlag i undergrunden, og den naturlige beskyttelse udgøres af lerjord, som ligger oven på og beskytter magasinerne. Lerjordens beskyttende virkning skyldes dens evne til at nedbryde en række forureninger - herunder nitrat. Kortlægningen skal også tilvejebringe en viden om, hvor grundvandet siver ned til grundvandsmagasinerne og fra hvilke dele af magasinerne, vandværkerne trækker deres vand. Målet med indsatsplanen er at sikre forsyningen med rent drikkevand i fremtiden. Indsatsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke indsatser, der er nødvendige for at imødegå en række forureningstrusler, samt en aftale om, hvornår de enkelte indsatser bliver gennemført og af hvem. Godt grundvand i Tølløse området Tølløse indsatsplan omfatter Tølløse by og områder mod vest ved Brorfelde samt mod syd ved Store Merløse. Se afgrænsningen af indsatsområdet på sårbarhedskortet figur 1. Kortlægningen af området blev gennemført af Vestsjællands Amt i perioden fra 2000 til Den viste, at området er begunstiget med godt og rent grundvand. Medvirkende hertil er, at den naturlige beskyttelse af grundvandet er god. Kortlægningen identificerede dog også mindre arealer, hvor grundvandet er sårbart over for forurening. Her er der grund til at iværksætte indsatser for at nå målet om at sikre drikkevandsforsyningen. Derudover er kortlægningen blevet brugt til at prioritere Regionens arbejde med grundvandstruende forureninger i området. Hvem står bag indsatsplanen Indsatsplanen er blevet til i et samarbejde mellem alle aktive vandværker i området 2, Holbæk Kommune (tidligere Tølløse, Jernløse og Holbæk kommuner) og (det tidligere)vestsjællands Amt. Derudover har Landbosjælland og Danmarks Naturfredningsforening været repræsenteret i arbejdsgruppen. Vestsjællands Amt stod for kortlægningen og for at udarbejde forslaget til indsatsplanen. Ved strukturreformen blev amtet nedlagt, og med udgangen af 2006 overtog kommunen ansvaret for at videreføre arbejdet med indsatsplanen. 1 Lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar Bekendtgørelse om indsatsplaner, bek. nr.1430 af 13. december Kvanløse, Igelsø, Brorfelde, Jukkerup, Undløse, Gammel Tølløse, Kvarmløse Tølløse, Soderup, Nørre Eskilstrup, Bukkerup, Tingerup, Smidstrup, Kr. Eskilstrup, Søbjerg, St. Merløse, Søtofte og Ugerløse vandværker. Tjørnede Vandværk. 3

4 Om planen Der er blevet udarbejdet en samlet plan for indsatsområdet. Samarbejdsparterne lagde stor vægt på, at udkastet til planen blev færdig før amtet blev nedlagt. Såfremt indsatsområdet skulle opdels i flere mindre områder med hver sin plan, ville det have været umuligt at gennemføre den inddragelse af samtlige vandværker, som fandt sted i fasen med udarbejdelse af planen. Alene antallet af møder med den dertil hørende forberedelse ville have trukket processen ud over årsskiftet. Planen er opdelt i 3 kapitler: I kapitel 1 findes selve handlingsplanen for de indsatser, der er nødvendige i området. Handlingsplanen er opdelt efter de kortlagte trusler mod grundvandet. Handlingsplanen angiver, i hvilket område de enkelte indsatser er nødvendige. Nogle indsatser skal gennemføres i hele indsatsområdet, mens andre indsatser begrænser sig til lokale områder. Forskelle i områdernes sårbarhed overfor forurening er betydende for prioriteringen af, hvornår indsatserne sættes i gang. Kapitlet kan læses både for området som helhed og med mere lokal interesse, hvilket på samme tid giver fordelene ved både en samlet plan og mindre lokale planer. I kapitel 2 gennemgås de enkelte indsatser og trusler, og i kapitel 3 redegøres der for den kortlægning, der ligger som grundlag for udarbejdelsen af denne indsatsplan. Arbejdsgruppen har foreslået en række indsatser for at beskytte grundvandet i Tølløse området. De væsentligste indsatser er: Lukning af overflødige brønde og boringer Tilsyn med vaske- og fyldepladser Pesticidkampagne Prioritering af forurenede grunde, som truer grundvandet Opsporing og renovering af utætte kloakledninger Brug af sårbarhedskortet ved sagsbehandling af nedsivningsanlæg Skærpet fokus på grundvandsbeskyttelse ved miljøtilsyn på virksomheder Planmæssige tiltag til grundvandsbeskyttelse Indsatsskemaet i afsnit 1.2 uddyber, hvor de enkelte indsatser skal sættes i værk En væsentlig opgave i arbejdet med indsatsplanen har været at afgrænse indsatsområder for nitrat. I indsatsområderne skal kommunen i forbindelse med miljøgodkendelser til landbrugene fastsætte betingelser, som sikrer, at grundvandsressourcen ikke belastes med nitrat. Læs mere i afsnit 2.2. Indsatsplanen kan på downloades fra kommunens hjemmeside eller bestilles hos Holbæk Kommune. Det videre forløb Aktiviteterne udføres efter planen af de ansvarlige parter. Senest et år efter planen er trådt i kraft, indkalder kommunen arbejdsgruppen til et møde for at evaluere arbejdet med indsatserne og træffe aftaler om det videre arbejde. 4

5 1. del Indsatsplanen 1.1 Sårbare områder Kortlægningen har vist, at der i området er tre lag af sand i varierende dybde, som indeholder grundvand. Disse tre grundvandsmagasiner er adskilte af lag af ler. Der bliver kun i begrænset omfang indvundet drikkevand fra det overfladenære magasin, Øvre Sekundære magasin (ØSM), og fra det nederste magasin, Nedre Tølløse magasin (NTM). Hovedparten af vandværker i området indvinder drikkevand fra det mellemste magasin. Det findes ofte i meters dybde. Magasinet betegnes Øvre Tølløse Magasin (ØTM) - se det geologiske profilkort figur Formålet med indsatsplanen er at beskytte Øvre Tølløse Magasin. Nogen sårbarhed og stor sårbarhed Områder er udpeget med nogen sårbarhed, når der er mindre end 15 meter ler til at beskytte ØTM og stor sårbarhed, hvis der er mindre end 5 meter ler til at beskytte ØTM. Områder er også udpeget med stor sårbarhed, hvis regnvand, der falder på jorden, hurtigt siver ned til ØTM. Den hurtige nedsivning gør alt andet lige, at eventuelle, uønskede stoffer ikke får den nødvendige tid til at blive nedbrudt og fjernet fra drikkevandet. Områder med mere end 15 meter ler har lille sårbarhed. Se udpegningen på figur 1. Grundvandsdannende oplande Ved hjælp af en grundvandsmodel har det været muligt at udpege de områder, hvor regnvandet relativt hurtigt siver fra overfladen og ned til vandværkernes nuværende boringer i ØTM. Disse arealer er de såkaldte grundvandsdannende oplande til vandværkerne. Til de grundvandsdannende oplande regnes også nogle zoner på 300 meter omkring vandværkernes indvindingsboringer. Se de grundvandsdannende oplande og 300 meter zonerne på figur 1. Se uddybende forklaring om Grundvandsmagasiner i afsnit 3.3, Naturlig beskyttelse i afsnit 3.4 og Grundvandsdannende oplande i afsnit 3.5. Se uddybende beskrivelse af kriterier for udpegning af sårbare områder i afsnit

6 Figur 1. Udpegning af sårbare områder, grundvandsdannende oplande og 300 meter beskyttelseszoner. 6

7 1.2 Indsatser For de fleste trusler er der behov for at gennemføre ens indsatser i områder med stor sårbarhed og områder med nogen sårbarhed. Men indsatserne gennemføres for nogle trusler - hvis hensigtsmæssigt - først i områder med stor sårbarhed. For flere indsatser har det indgået i vurderingen, om der udover stor eller nogen sårbarhed sker en grundvandsdannelse til et vandværk. Det har betydet, at indsatserne gennemføres først i sårbare områder, som samtidig er grundvanddannende opland/beskyttelseszone til et vandværk. I skemaet bruges betegnelsen sårbare områder som fælles betegnelse for områder med stor og nogen sårbarhed. Indsatser Lokalisering Ansvarlig Tidsplan og prioritering Nitrat fladeudbringning/ se afsnit 2.2. Via arbejdet med miljøgodkendelser til landbrugene (arealer med landbrugspligt i Indsatsområder for nitrat sikres det, at udvaskningen det sårbare område nord for af nitrat ikke øges eller Brorfelde) eventuelt reduceres Se figur 2.2 Brønde - og boringer/se afsnit 2.3 Overflødige boringer Påbud om sløjfning af eller vandindvindingstilladelse til boringer Tilsyn med benyttede boringer Opsporing af overflødige brønde Kommunen Fortløbende I hele indsatsområdet Kommunen Løbende, efterhånden som boringerne bliver opsporet (program for opsporing udarbejdes af kommunen) I hele indsatsområdet Kommunen I overensstemmelse med tilsynsfrekvens fastsat i vandforsyningsplan (forventes vedtaget i 2008) I sårbare områder Se figur 1 (mangler primært i den tidligere Jernløse Kommune) Kommunen Gennemføres i 2008 Opfølgning på overflødige brønde Sløjfning af eller vandindvindingstilladelse til brønde I sårbare områder Se figur 1 (mangler primært i den tidligere) Jernløse Kommune Kommunen Prioritering: 1. Sårbare områder med grundvandsdannende opland til vandværk (herunder 300 meter beskyttelseszoner) 2. Øvrige sårbare områder 7

8 Indsatser Lokalisering Ansvarlig Tidsplan og prioritering 1 gennemføres i 2008/ gennemføres i 2009 Tilsyn med benyttede brønde I sårbare områder Se figur 1 Pesticider punktkilder/ se afsnit 2.4 Opsporing af vaske- og Sårbare områder. fyldepladser Se figur 1 Kommunen Kommunen I overensstemmelse med tilsynsfrekvens fastsat i vandforsyningsplan (forventes vedtaget i 2008) Prioritering: 1. Sårbare områder med grundvandsdannende opland til vandværk (herunder 300 meter beskyttelseszoner) 2. Øvrige sårbare områder 1 gennemføres i gennemføres i 2009 Miljøtilsyn på vaske- og fyldepladser Kommunen udfører tilsyn på vaske- og fyldepladser efter nye retningslinjer/vejledning fra Miljøstyrelsen (endnu ikke vedtaget) Sårbare områder. Se figur 1 Kommunen Prioritering: 1. Sårbare områder med grundvandsdannende opland til vandværk (herunder 300 meter beskyttelseszoner) 2. Øvrige sårbare områder Pesticider- kampagne Pesticid kampagne Kampagne i forhold til vandværkernes brugere med opfordring om ikke at anvende pesticider til formål, der ikke er relateret til landbrug (sprøjte haver, indkørsler og gårdspladser). Hele indsatsområdet Kommunen producerer og trykker folder. Vandværker udsender den. 1 gennemføres i gennemføres i og efterfølgende hvert tredje år. 8

9 Indsatser Lokalisering Ansvarlig Tidsplan og prioritering Forurenede grunde/ se afsnit 2.5 Afværge af forurening med chlorerede opløsningsmidler. Der skal foretages en afværge af den konstaterede forurening, som udgør en risiko over for grundvandet og indeklimaet i beboelsen på ejendommen. Afklaring af risiko Der skal foretages en supplerende undersøgelse for at afklare risikoen for grundvandet. Afklaring af risiko og mulig forurening med opløsningsmidler Der skal gennemføres en supplerende undersøgelse for at afklare risikoen for grundvandet - herunder om der er en forurening med opløsningsmidler. Afklaring af risiko Der skal gennemføres videregående undersøgelser samt en detaljeret risikovurdering. Afklaring af om der har været brugt opløsningsmidler i produktionen på to lokaliteter Der skal indhentes historiske oplysninger om, hvorvidt der har været anvendt opløsningsmidler. Herefter skal det vurderes, om der skal gennemføres en indledende forureningsundersøgelse. Afklaring af om der har været brugt opløsningsmidler ved to transformerstationer Der skal indhentes oplysninger om, hvorvidt der er brugt Vestergade 3-5, Nygade 2 i Tølløse. (Renseri i perioden ). Overdrevsvej 4 (Losseplads fra midten af 1960 erne til cirka1972). Pilevej (Teglgårdsvej) (Losseplads ca til 1980). Eliasmindevej (Losseplads i perioden ). Stestrup Bjærg 25 (Losseplads i perioden ). Hvalsøvej 298 (Losseplads i perioden ) Ringstedvej 70 (Sprøjte- /malerværksted i perioden ). Højvangsvej 8 (Fremstilling af tekstiler i perioden ). Holbækvej 31 (Maskinfabrik med start i 1969). Sadelmagervej 13 og Egholmvej 2. Regionen Regionen Regionen Regionen Regionen Regionen Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. 9

10 Indsatser Lokalisering Ansvarlig Tidsplan og prioritering opløsningsmidler til rengøring/affedtning. Herefter skal det vurderes, om der skal gennemføres en indledende forureningsundersøgelse. Afklaring af forureningssituationen Der skal gennemføres en indledende forureningsundersøgelse for at afklare, om benzinsalget på lokaliteten har forårsaget en grundvandstruende forurening Tølløsevej 55 (Autoværksted og benzinsalg siden 1939) Regionen Spildevand: Kloakker og nedsivningsanlæg/ se afsnit 2.6 og 2.7 Udbedring af kloakering Opsporing og reparation af utætte kloakrør, som kan udgøre en trussel mod den eksisterende indvinding. Sårbare områder med grundvandsdannende opland til vandværk (herunder 300 meter beskyttelseszoner), Kommunen Monitering for spildevand Der udarbejdes prøveplaner og følges op på prøveresultater På vandværkerne Kommunen Prioriteres i forhold til grundvandstruende lokaliteter i Region Sjælland. Tidsplan fastsættes i forbindelse med at spildevandsplanen bliver vedtaget Tidsplan fastsættes I forbindelse med vandforsyningsplan (forventes vedtaget i 2008) Der etableres monitering af stoffer fra spildevand Vandværker Eksisterende nedsivningsanlæg Det afklares, om der er nedsivningsanlæg inden for beskyttelseszoner til indvindingsboringer. Det vurderes herefter, om anlæggene udgør en risiko for grundvandsforurening. Hvis det er tilfældet gives påbud om at lede spildevandet til en samletank eller fælles kloakering Nye nedsivningsanlæg Der bør som udgangspunkt ikke etableres nye nedsivningsanlæg i områder med stor sårbarhed. Resultaterne fra kortlægningen anvendes i den konkrete risikovurdering 300 meters beskyttelseszoner Se figur 1 Områder med stor sårbarhed Se figur 1 Kommunen Kommunen Tidsplan fastsættes i forbindelse med at spildevandsplanen bliver vedtaget Løbende 10

11 Indsatser Lokalisering Ansvarlig Tidsplan og prioritering Virksomheder/se afsnit 2.8 Virksomhedstilsyn Særligt fokus på grundvandsbeskyttelse ved tilsyn på virksomheder, der oplagrer og håndterer grundvandstruende stoffer Hele indsatsområdet for virksomheder der bruger chlorerede opløsningsmidler. For øvrige virksomheder i sårbare områder Kommunen Følger kommunens tilsynsfrekvens Se figur 1 Arealanvendelse - koordinerende planlægning/ se afsnit 2.9 Byudviklingsretning for Tølløse by Retning for byudvikling fastlægges, således at Tølløse by ikke vokser ud over kildepladser, hvor der i fremtiden ønskes indvundet drikkevand Grundvandshensyn i lokalplaner Udbygning af byerne underlægges lokalplaner, hvor beskyttelse af grundvandet sikres med relevante retningslinier. Kommunen Kommunen i samarbejde med koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ændring gennemføres i næste Kommuneplan Retningslinier medtages i lokalplaner Skovrejsning/ grundvandsbeskyttende arealanvendelse Øge arealer med beskyttende arealanvendelse. For eksempel skovrejsning. På arealer, hvor der måtte blive planlagt nye kildepladser nær Tølløse by Kommunen Ændring gennemføres i næste Kommuneplan. Ændring af status for skovrejsning fra uønsket til mulig eller ønsket. Det skal bemærkes, at ønsket om skovrejsning som led i grundvandsbeskyttelse skal afvejes i forhold til landskabelige og naturmæssige interesser Juletræsplantager med miljøvenlig drift Område nord for Bonderup skov, hvor den ny kildeplads til St. Merløse vandværk ligger. Sårbare områder med grundvandsdannelse til vandværk (herunder 300 Vandværker Løbende 11

12 Indsatser Lokalisering Ansvarlig Tidsplan og prioritering Opsporing af plantager meter beskyttelseszoner) Aftaler med lodsejerne om miljøvenlig/økologisk drift af juletræsplantager. Indvindingsforhold/ se afsnit 3.9 Sikring af jævn drift på Kvarmløse-Tølløse Vandværk Kvarmløse- Tølløse Vandværk 12

13 2. del - Indsatser og trusler uddybet 2.1 Regionplanens bestemmelser for området Hele indsatsplanområdet er udlagt som et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Dermed gælder for området en række generelle bestemmelser, som er fastlagt i regionplanen. Som udgangspunkt må arealanvendelsen i OSD ikke ændres på en måde, som medfører en ringere grundvandsbeskyttelse. I praksis betyder det, at hvis der opstår tvivl, skal grundvandsbeskyttelsen tilgodeses. Denne hovedregel gælder både for den nuværende indvinding og for mulige, fremtidige indvindinger. Målet er dermed at beskytte hele drikkevandsressourcen i området. Udpegningen som OSD område betyder, at der: ikke må placeres grundvandstruende aktiviteter i området som hovedregel ikke må etableres deponeringsanlæg og specialdeponier ikke må etableres virksomheder, som truer grundvandet. Det indebærer, at der altid skal foretages en konkret vurdering af, om de stoffer der udledes eller oplages udgør en mulig trussel mod grundvandet. Endvidere om der i givet fald er gennemført tilstrækkelige tiltag for at imødegå en mulig forurening ved udvidelse af virksomheder skal sikres, at trusler mod grundvandet begrænses mest muligt som hovedregel ikke må etableres større nedsivningsanlæg (mere end 30 personækvivalenter) ikke bør nedpumpes kølevand til grundvandsmagasinet kun må bruges ren eller lettere forurenet jord til vejbygning, støjvolde mm. så vidt muligt ikke bør nedgraves olietanke ved råstofgravning skal tages hensyn til grundvandet For nærmere beskrivelse af de enkelte emner henvises til Regionplan /Vestsjællands Amt. I områder med særlige drikkevandsinteresser er der i regionplanen udpeget særligt nitratfølsomme områder, hvor der gælder en særlig administrativ praksis for landbrug. I Tølløse indsatsområde er der en konkret udpegning omkring Brorfelde. Læs mere om revurderingen af dette område i afsnit

14 2.2 Indsatsområder for nitrat ved Brorfelde Vestsjællands Amt har tidligere udpeget hele bakkeområdet i den nordvestlige del af indsatsområdet som Nitratfølsomt område (se figur 2.2). Det store nitratfølsomme område blev afgrænset på grundlag af den komplicerede geologi i bakkerne. Formodningen var, at der i hele dette område kunne optræde sandvinduer i de lerholdige jordlag, der ligger oven på grundvandsmagasinerne. Sandvinduer er områder, hvor der er sand fra terræn og ned til grundvandsmagasinet. De giver en øget risiko for, at nitratholdigt vand når frem til grundvandet. Kortlægningen udført i forbindelse med indsatsplanen har imidlertid medført, at det nitratfølsomme område har kunnet ændres til et betydeligt mindre område. Det nye område er udpeget som generelt sårbart over for nitrat og miljøfremmede stoffer. Arealer med landbrugspligt beliggende i det sårbare område er udpeget som indsatsområder for nitrat. Figur 2.2. Revideret sårbart område og indsatsområder overfor nitrat 14

15 Der er i alt ca. 60 landbrugsejendomme inden for indsatsområder for nitrat ved Brorfelde. Herudover er der yderligere 20 landbrugsejendomme, hvor en del af jorden ligger i indsatsområder med hensyn til nitrat. Konsekvens af udpegningen Udpegningen af de landbrugspligtige arealer som indsatsområder for nitrat indebærer, at kommunen vil stille krav til nitratudvaskning fra rodzonen. Udvaskningen må ikke være større end, at den nuværende grundvandskvalitet kan opretholdes. Det vurderes, at være muligt med den nuværende arealanvendelse og gødningsbelastning. Blandingen af intensivt og ekstensivt dyrkede landbrugsarealer sammen med naturarealer betyder, at det nedsivende nitrat dels fjernes i jordlagene, dels fortyndes ved opblanding med mindre nitratholdigt vand. Der er således ikke behov for egentlige dyrkningsaftaler i området. I forhold til ændringer af den nuværende arealanvendelse betyder udpegningen af landbrugsarealerne som indsatsområder for nitrat, at kommunen fremover vil administrere efter indsatsplanens retningslinier hvad angår nitrat. Lov om miljøgodkendelse af husdyr m.v. giver hjemmel til dette. Indsatsplanen giver et administrativt grundlag, hvis der sker ændringer i arealanvendelsen på husdyrbrug i ovennævnte område. En eventuel fremtidig placering af et større vandværk i området vil betyde en øget infiltration fra overfladen til grundvandsmagasinet. Det vil øge nedsivningen af nitrat. I denne situation kan det komme på tale at indgå dyrkningsaftaler mellem vandværk og lodsejer på specifikke arealer, således at nitratudvaskningen kan holdes nede på det nuværende niveau. Administrationen af udbringningsarealer i nitratfølsomme områder Husdyrproduktion Udpegningen af nitratfølsomme områder medfører ingen restriktioner for eksisterende husdyrproduktion. Til gengæld kan den få betydning ved at en bedrift: 1. inddrager nye arealer til at udsprede husdyrgødning, eller 2. øger husdyrtrykket på de hidtil benyttede arealer eller 3. ændrer sammensætningen af husdyrgødningen på hidtil benyttede arealer. I alle 3 situationer kan der ikke tillades nogen merbelastning, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg. pr. l i eftersituationen. Ad 1) Hvis bedriften inddrager nye udspredningsarealer skal ansøger godtgøre, at udvaskningen fra rodzonen kan holdes på maksimalt 50 mg pr. l. Hvis tredjemandsarealer opkøbes eller forpagtes betragtes det som at inddrage nye udspredningsareler. Udvaskningen af nitrat fra rodzonen skal i dette tilfælde også holdes på maksimalt 50 mg. pr. l. Ad 2 og 3) Hvis husdyrtrykket øges eller sammensætningen af husdyrgødningen ændres skal ansøger godtgøre, at bedriften tidligere har benyttet arealerne til udspredning af husdyrgødning. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr af 20/12/2006) udstikker mulighed for at fremtidige indsatsplaner erstatter lovens retningslinjer for administrationen af nitratfølsomme områder. Når vand- og Natura 2000 planerne efter miljømålsloven foreligger, kan der opstå skærpede forhold, som der skal administreres efter. Hvis der vedtages skærpet lovgivning på administrationen af husdyrbrug i forhold til udvaskningen af nitrat i indsatsområdet ved Brorfelde, er det den skærpede lovgivning, der gælder. 15

16 Nedsivningsanlæg Det er politisk vedtaget i Regionplan for Vestsjællands Amt, at nedsivning af spildevand som hovedregel ikke bør forøges i nitratfølsomme områder, indtil der er foretaget en endelig kortlægning af sårbarheden. Årsagen er, at bakterieindholdet i spildevandet kan udgøre et væsentligt problem for drikkevandet. I det nitratfølsomme område nord for Brorfelde har kortlægningen vist, at der er så langt ned til grundvandet, at bakterier og organisk materiale må forventes at blive renset væk ved naturlige processer. Nedsivning af spildevand fra små anlæg (mindre end 30 PE) bør derfor kunne opnå dispensation. Baggrund for ændring af det nitratfølsomme område Den reviderede afgrænsning af det sårbare område er en kombination af flere forhold, herunder: der er konstateret nitrat i Øvre Tølløse Magasin, der er ringe dæklag af ler i dele af området, mægtigheden af Øvre Sekundære Magasin er stor, den nedadrettede gradient for Øvre Tølløse Magasin er stor, lerlaget mellem Øvre Tølløse Magasin og Øvre sekundære Magasin er tyndt. Læs mere om den nye udpegning i afsnit

17 2.3 Brønde og boringer Brønde og boringer til private husholdninger er som regel placeret på gårdspladser og nær beboelse, hvor der kan være sprøjtet mod ukrudt eller er risiko for spild af olie og benzin. Hvis brønden eller boringen er utæt, betyder det, at disse stoffer hurtigt kan transporteres ned til det grundvandsmagasin, der benyttes af vandværkerne. Derfor udgør brønde og boringer, som ikke er lavet korrekt, eller som er dårligt vedligeholdte, en risiko for grundvandet. Flere undersøgelser har dokumenteret, at mange af de små, private vandforsyningsanlæg har problemer med pesticider - op mod 70 %. Da der samtidig ofte er mange colibakterier i vandet, tyder det på, at der sker en nedsivning fra overfladen via utætte konstruktioner. Figur 2.3. Brønde er ofte 5-10 meter dybe og trækker vand fra jordlag, der ligger nær terræn. Når man graver en brønd fjernes en del af den lerjord (brun farve), som yder en naturlig beskyttelse af drikkevandet. Boringerne er betydeligt dybere og trækker vand fra vigtige grundvandsmagasiner, som ofte også benyttes af vandværker. En boring kan være anlagt som boring fra start eller være udført i bunden af en gammel brønd. Den sidste situation er den mest risikable, idet en utæt brønd kan opsamle store mængder forurening, som derefter bliver transporteret direkte ned til grundvandsmagasinet via boringen. Benyttede brønde og boringer Med en benyttet brønd eller boring menes en brønd eller boring, der reelt udgør vandforsyningen til en husholdning, en markvanding eller et større vandforsyningsanlæg. Benyttede brønde og boringer er omfattet af kommunens generelle tilsynspligt, som bør sikre, at konstruktionerne er tætte. Overflødige brønde og boringer Mange brønde og boringer benyttes ikke længere, fordi forbrugerne er blevet forsynet med vand fra et vandværk. Disse brønde og boringer står ubenyttede tilbage og udgør en særlig trussel mod grundvandet, fordi de ikke bliver vedligeholdt. De overflødige brønde vil især kunne udgøre et problem i sårbare områder, hvor der kun er et tyndt lerdække til at beskytte grundvandet. De overflødige boringer udgør et stort problem uanset sårbarheden - det vil sige den naturlige beskyttelse i form af ler. Forklaringen er, at en dyb boring netop gennembryder dette lag. Utætte boringer bør principielt ikke findes i ind- 17

18 satsområdet, da hele grundvandsressourcen skal beskyttes. Sløjfning/tætning af alle boringer vurderes dog som en meget stor opgave. Det foreslås derfor at starte i vandværkernes indvindingsoplande. Her risikerer boringerne direkte at forurene den ressource, vandværkerne trækker på. Vanskelig opsporing af dybe boringer Imidlertid er det ikke muligt at udføre en målrettet opsporing af boringer isoleret set. Forklaringen er, at boringerne ofte er udført i bunden af en brønd, og mange af dem kun kan opdages, hvis brønden pumpes tør. En systematisk opsporing af boringerne forudsætter derfor, at alle brønde skal vurderes i marken og at mange brønde skal pumpes tørre. I det omfang boringer er kendt af myndighederne, bør de enten sløjfes eller alternativt have en indvindingstilladelse. Opsporing af øvrige boringer kan ske over en længere periode. Prioritering kunne være: 1. Boringer opspores i forbindelse med opsporing af overflødige brønde. Her vil brøndene blive pumpet tørre som led i sløjfningen. 2. Opsporingen gennemføres først i indvindingsoplandet til vandværk A, derefter i indvindingsoplandet til vandværk B og så fremdeles. 3. Resten af indsatsområdet i passende stykker. Krav til sløjfning af brønde og boringer Ifølge bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af brønde og boringer 3 må brønde og boringer ikke sløjfes af private. Arbejdet skal udføres af en person, hvis uddannelse lever op til fastsatte krav. Kravene til selve arbejdet er beskrevet i bekendtgørelsens paragraf Generelt vil det være mere vanskeligt, og dermed mere kostbart, at sløjfe en dyb boring i bunden af en brønd end blot at sløjfe en brønd. Det skal bemærkes, at (den tidligere) Tølløse Kommune har iværksat en større indsats for at få lukket alle ubenyttede brønde og boringer i kommunen. Indsatsplanen retter sig derfor på dette punkt primært mod (de tidligere) Jernløse og Holbæk kommuner. Indsats over for dybe boringer De overflødige boringer udgør et alvorligt problem, idet de gennembryder lerlaget, som yder en naturlig beskyttelse af grundvandet. Kendte, overflødige boringer skal sløjfes. Øvrige boringer skal sløjfes, efterhånden som de bliver opsporet. Som ved brønde(se efterfølgende) kan der alternativt gives en vandindvindingstilladelse, som sikrer tilsynet med boringerne. Benyttede boringer er omfattet af kommunens tilsynspligt, som sikrer, at konstruktionerne er tætte. Dette tilsyn bør være effektivt i hele Tølløse indsatsområde i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land BEK nr 1280 af 12/12/2005) og vandforsyningslovens 36 om lukning af overflødig vandforsyningsanlæg. 18

19 Indsats over for brønde Overflødige brønde bør sløjfes i sårbare områder, idet der her i forvejen er en relativt ringe naturlig beskyttelse. I indsatsplanen er det prioriteret først at sløjfe overflødige brønde i sårbare områder, som samtidig er grundvandsdannende opland (se afsnit 1.1) til et af områdets vandværker. Dernæst kommer ubenyttede brønde i den resterende del af det sårbare område. Alternativt skal brøndene have en vandindvindingstilladelse. Det kræver imidlertid, at der er et reelt behov for indvinding, for eksempel til vanding af husdyr. Ved en vandindvindingstilladelse stiller Holbæk Kommune krav om: vandindvindingsbehov/uddybes hensigtsmæssig indretning/uddybes effektivt tilsyn/uddybes Kravene uddybes af Holbæk Kommune. Benyttede brønde er omfattet af kommunens tilsynspligt, som sikrer, at konstruktionerne er tætte. Dette tilsyn bør være særligt effektivt i sårbare områder. Økonomi Det koster kroner at sløjfe brønde og boringer. Dyrest er de brønde, hvor der er en dyb boring i bunden. Reference: Brønde og boringer/problemer, konsekvenser for grundvandsressourcen og mulige indsatser, Notat fra november 2004 udarbejdet af DHI. Vestsjællands Amt journal nr , Brev nr. 644, Dok.dato

20 2.4 Vaske- og fyldepladser til sprøjtemidler Fylde- og vaskepladser anses for at være de mest betydende punktkilder til forurening med pesticider. En undersøgelse udført i bekræfter problemet. Her var 85 % af 67 undersøgte vaske- og fyldepladser forurenede. Risikoen for forurening opstår, når sprøjten skal fyldes, samt når restsprøjtevæske og skyllevand brugt til at rengøre ydersiden af sprøjtemiddeludstyret skal bortskaffes. Traditionelt har disse opgaver været udført på gårdspladsen, hvilket har givet vaske- fyldepladsen karakter af en punktkilde. Risikoen for grundvandsforurening har været øget, hvis der på gårdspladsen samtidig har været en utæt brønd. En særligt uheldig situation kan ske ved tilbagesugning af pesticider til vandforsyningen - for eksempel en privat brønd. Det kan ske, hvis der bruges brøndvand til at fortynde det koncentrerede sprøjtemiddel. Løsningen er at montere en kontraventil, eller at fylde vandet på fra en separat vandbeholder. Generelt forventes det obligatoriske sprøjtekursus i dag at tage hånd om mange af de ovennævnte problemer. Derudover er Miljøstyrelsen på vej med retningslinjer/vejledning for vaske- og fyldepladser, som formentlig vil kunne danne udgangspunkt for et kommunalt tilsyn. Her kan nævnes, at en mulig løsning på problemet er, at pesticider håndteres på befæstede arealer med mulighed for at opsamle et eventuelt spild. En billigere løsning, som landboforeningerne i vid udstrækning anbefaler landmændene i dag, er at fylde og rengøre udstyret samt bortskaffe sprøjtemiddelrester i marken. Det bør i så fald ske på varierende lokaliteter, så belastningen fordeles. Her er problemet at sikre, at håndteringen ikke sker i nærheden af brønde og dræn eller på arealer med ringe naturlig beskyttelse. Man kan stille spørgsmål ved, om metoden er velegnet i områder der er særligt sårbare. Det vil sige med mindre end fem meter ler til at beskytte grundvandsmagasinet. Figur 2.4. Større spild af pesticider fra vaske- og fyldepladser kan kombineret med utætte brønde og boringer (se afsnit 2.3) føre betydelige mængder sprøjtemiddel direkte til grundvandsmagasinerne. 20

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 4.2 Oversigt - Fokusområder, mål, virkemidler og indsatser Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indvinding 1 Vandindvinding og forsyning At sikre en

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk L E M V I G K O M M U N E Indsatsområdet ved Klosterheden INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk Juni

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker Holbæk Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Kolding / Natur- og Miljø 2017 Martin Skriver Baggrund for de nye regler og administrationsmodel Bekendtgørelse og vejledning om krav

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre for at sikre drikkevandet ved Glyngøre J. nr. 8-52-2-777-1-03 Indsatsplan for at sikre drikkevandet ved Glyngøre er udarbejdet af: Viborg Amt i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe Forsidebillede: Kort

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK MARTS 2013 HOLBÆK KOMMUNE VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby,

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Birgitte A. Hollænder Sagsnr./Dok.nr. 2016-056296 / 2016-056296-7 Miljø- og Energiplanlægning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Skårup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Skårup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skårup Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skårup Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege,

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. En plan for beskyttelse af drikkevand.

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. En plan for beskyttelse af drikkevand. Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og. En plan for beskyttelse af drikkevand. 0 Udgiver: Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring Udgivelsesår:

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere