Lockout Østergade Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lockout Østergade Herning"

Transkript

1 1

2 Lockout Østergade Herning 2

3 INDLEDNING Så er det generalforsamlings tid igen. I år med valg af kredsformand, næstformand og medlemmer til kredsstyrelsen. Også derfor håber vi på et stort fremmøde i de gode rammer, vi har i MCH Herning Kongrescenter. Sidst vi var i kongrescentret, var på den første lockout dag, hvor vi samlede alle de lærere og børnehaveklasseledere, som KL, på vegne af bl.a. Herning og Ikast- Brande kommuner, lukkede ude fra det daglige lærerarbejde. 1. PÆDAGOGIK Ny folkeskolereform Den socialdemokratiske ledede regering har vedtaget en ny lov om folkeskolen sammen med det meste af folketinget. Udenfor forliget står Liberal Alliance og Enhedslisten. Folkeskolens formål De tre overordnede mål for folkeskolen er: at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes. at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Der er nok ikke mange, der er særligt uenige i, at alle elever skal blive så dygtige, de kan - også under den nye lov. At skolen skal gøre sit til at mindske betydningen af social arv, i forhold til faglige resultater er et af folkeskolens adelsmærker. Som professionelle er det afgørende at se på det enkelte barns styrker og ikke på ophavets placering på samfundsstigen. Her handler det om holdning hos ledere, børnehaveklasseledere og lærere. 3

4 af, hvor mange lærertimer og dermed stillinger, de respektive kommuner vil sætte ind med. Med et af de overordnede formål at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan - vindes intet, hvis en enkelt lærer skal stå alene i undervisningen med max. antal elever i klasserne og måske endnu flere på hold! For slet ikke at tale om situationen, hvor pædagoger og anderledes kvalificerede kommer i samme situation. Annette og Jeanne fra kredsstyrelsen Hvis man er af den opfattelse, at man kan forudsige et barns løbebane, når barnet starter i skolen, er man ikke blot uprofessionel, man bør slet ikke have stilling i folkeskolen! For så tyder det på, at man ikke tillægger Rosenthal-effekten betydning. At tilliden og trivslen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis, er særdeles vitalt for både elever og personale. Antal timer i ny reform 30 timer til 0-3 klasse, 33 timer til klasse og 35 timer til klasse er nu det timetal, som alle kommuner skal tilbyde eleverne i Danmark. Det er altså slut med, at de kommunale budgetter kan beskæres til minimumstimetallet afhængig af byrådets prioritering af skolen. Ikast-Brande ligger tættere på minimum end på det nuværende vejledende timetal. Det er også derfor, det i Ikast-Brande er en meget stor økonomisk udfordring at finansiere loven. I Herning er udgangspunktet en smule anderledes, idet der her nu er vejledende timetal i alle fag og på alle klassetrin. Det har byrådet pålagt skolerne at udmønte. Det koster godt 56 mio. at indføre folkeskoleloven i Herning, heraf findes de godt 34 mio. ved at pålægge lærerne i gennemsnit 2 klokketimers undervisning oveni det nuværende niveau. Der er altså ingen vej udenom at udmønte de centralt fastsatte timetal nu kommer kampen til at stå i forhold til kvaliteten på indholdssiden i disse timer. Dette vil afhænge Fag og faglighed Ifølge loven er der nu tre såkaldte kernefag, nemlig: dansk, matematik og historie. Til disse fag er der krav om et centralt fastsat minimumstimetal. Øvrige fag inkl. det nye fag Håndværk og design vil blive beskrevet med et krav om vejledende timetal dog med en del frihedsgrader, som muligvis kan få den betydning, at den enkelte kommune får for stor frihed til at værdisætte fagene, så der konkret kan blive tale om A B og måske endda C fag. TR Tine og ledelsen fra Hammerum Undervisning/Læring Kommunernes Landsforening har i al sin visdom lanceret ordet læring, som det man nu skal gå over til. Det antager nærmest komiske udtryk i nogle kommuner, hvor man helt undlader at bruge ordet undervisning for i stedet at anvende begrebet læring og læringsdage mv. Ganske vist står ordet undervisning 56 gange i den nye lov. Det bliver en udfordring, for loven skal, uanset mangelfuld retorik, trods alt gælde i alle kommuner. Hele denne forestilling er måske i virkeligheden et eksempel på, at kommunerne ikke bør have ansvaret for folkeskolen. Det burde trods alt være almen viden, at undervisning og læring er to sider af samme sag. 4

5 2 x Bo og Knud ved generalforsamling 2013 Inklusion Som nævnt ovenfor, kan den velkendte nøjsomhedsstrategi, når det drejer sig om skole i vore to kommuner, blive yderligere belastet af det massive krav om inklusion af elever med særlige behov. Forvaltninger og politikere, som vel at mærke selv er langt fra lærerens virkelighed, gør en del brug af floskler og hurra-ord, når det berettes for lærerne/teamet hvordan man blot tilrettelægger arbejdet i klassen, så man kan inkludere elever med ADHD, OCE, generelle indlæringsvanskeligheder, hyperkinetiske forstyrrelser, Asperger, GUA, tourette, autisme spektrum forstyrrelse fortsæt selv! Personalegrupper i folkeskolen Den nye folkeskolelov betoner vigtigheden af, at pædagoger og folk med andre relevante kvalifikationer ansættes i skolen. Med de flere timer i skolen bliver der behov for færre åbningstimer i fritidshjem og SFO, hvorfor det også synes bekvemt at inddrage pædagoger herfra i skolen. Endvidere er bestemmelserne om den åbne skole også betonet som vigtigt set fra lovgivernes synspunkt. Alt sammen kalder det på logistiske ekvilibrister på skolelederniveau. Pædagogerne m. fl. er primært tiltænkt at skulle varetage den understøttende undervisning, som skal understøtte den fagopdelte undervisning. stemmer fra Skoleledernes formand Anders Balle, som tilkendegav dette i en leder i bladet Plenum i Videre siger Anders Balle: Forleden blev jeg på en konference spurgt, hvad der er det vigtigste i skolen. Det har jeg siden reflekteret over, da der jo udover undervisningen foregår mange vigtige aktiviteter: fritidsaktiviteter, sundhedsarbejde, sekretærarbejde, teknisk service mv. Mange væsentlige og vigtige funktioner som skal til, for at en skole kan fungere optimalt. De mange funktioner er ligeværdige. Men er de lige vigtige? Nej, det er de ikke, og det skal de heller ikke være. Den vigtigste funktion i skolen er undervisningen og den læring, børnene derigennem tilegner sig. Lærernes uddannelse Læreruddannelsen er igen blevet revideret forhåbentlig til det bedre. I den tiltagende kompleksitet, som er et vilkår for lærere, er det nødvendigt, ikke blot at have en robust personlighed, men også at have en ordentlig uddannelse som baggrund. Det er fortsat et ønske fra foreningen at få en fem-årig læreruddannelse, for det er der behov for. Lokalt vil det blive en udfordring at rekruttere uddannede lærere til skolerne i Ikast-Brande og især i Herning, idet læreruddannelserne i regionen ikke er placeret hensigtsmæssigt, set gennem vore briller. Vi støtter ethvert tiltag, der kunne placere en femårig forsøgslæreruddannelse i vort område. Gerne i kombination med eksisterende campus i Birk eller i Ikast. Ligeværdige ikke lige vigtige Vi er mange lige værdige personer ansat i skolen, men de funktioner vi udfører, er ikke ens eller ligger lige meget i fokus. For det er undervisningen og dens resultater vi måles på i skolen! Citatet herover Rikke og CO. 5

6 Bjørn Hansen fra DLF Resultatkravene og måling Med den nye lov kommer der et markant krav om resultatmåling. Kommunalbestyrelsen bliver ansvarlig for flg.: mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i de nationale test, andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år, andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år, elevernes trivsel øges. Kampen om forberedelsen Kampen om den nødvendige tid til forberedelse er gået ind over alt i uddannelsesverdenen det handler ikke om fleksibilitet og kvalitet, men om besparelser i økonomien. Besværgelserne er, at den enkelte leder via ledelsesretten er afgørende bedre til at udmønte tid til forberedelse til det enkelte fag, det enkelte klassetrin og til den enkelte lærer/børnehaveklasseleder. Den præmis er HLF decideret uenig i. Omkostningerne kan blive at: den stærkes ret kan blive fremherskende, skoleledernes præferencer i forhold til fag kan afgøre et fags skæbne. at præferencer i forhold til den enkelte lærer ligeledes kan blive til et usagligt vilkår for lærerarbejdet. Med andre ord der er uden en sikring af tid til forberedelse sandsynlighed for vilkårlig, subjektiv afgørelse fra skolelederens side. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Det skorter helt klart på psykologfaglighed med lærerbaggrund på PPR erne i begge kommuner. Vi beklager, at det til dato endnu ikke er lykkedes at tilbyde en psykologuddannelse som overbygning på læreruddannelsen. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) I Ikast-Brande viser UU i samarbejde med skoler og uddannelsessteder gode resultater i forhold til antal elever, der påbegynder en 6

7 ungdomsuddannelse. Det samme er situationen i Herning. Udviklingen på området er tilsyneladende, at lærere med vejlederuddannelse stadigvæk kan bruges i UU erne. Der er i HLF ikke tvivl om, at lærerbaggrund kombineret med relevant vejlederuddannelse er skræddersyet til at løse opgaver i UU erne. Kendskabet til pædagogik og didaktik kombineret med undervisningserfaring er vigtige redskaber i vejledningsindsats for unge. Med hensyn til den fremtidige organisatoriske placering har UU er andetsteds i landet taget initiativ til en selvstændig organisering under DLF. Vi formoder, at TR er drøfter dette med egne medlemmer i UU-Herning og UU-Ikast- Brande. Afgørende for os vil være, at der er klare snitflader mellem opgaver, kredsen skal løse og de kontingentkroner, der stilles/ikke stilles til rådighed. Og så er vi i øvrigt ikke kede af, også at varetage interesserne for de ansatte på UU erne, der er omfattet af LC s overenskomst. Det gør kun lokalkredsen mere vidende og giver samtidigt et vigtigt kendskab til de funktioner, der relaterer sig til folkeskolen og ungdomsuddannelserne. 10. klasse I såvel Herning som Ikast-Brande kommune er der to velanskrevne 10. klasses tilbud. Hvorledes udviklingen bliver i relation til placering af 10. klasse og snitfladen til ungdomsuddannelserne, kan man gisne om. Det er HLF en gåde, hvis de to 10. klasse skoler kan planlægge lærernes arbejde efter LOV 409 uden at aftale fravigelser. I al fald hvis udgangspunktet er, at loven overholdes! Undervisningsmiljø Der er med den nye folkeskolelov ikke længere nogen undskyldning for, at kommunerne ikke sørger for gode rammer for et godt undervisningsmiljø. I samme ombæring, som skolerne skal etablere arbejdspladser til lærerne, bør elevernes undervisningsmiljø tænkes med. 2. ANSÆTTELSE Kommunerne som arbejdsgiver I 1992 blev den såkaldte lærerpakke vedtaget. Dette betød, at kommunerne overtog ansvaret for lærerne. Ønsket havde været i kommunerne i en årrække og efter en del forgæves forsøg, 7

8 lykkedes det i 1992 for KL at indgå aftale derom med staten og Lærernes Centralorganisation. I Danmarks Lærerforening var meningerne delte, og det var da også med nød og næppe, lærerne sagde ja til overgangen. I lærerpakken indgik såvel lønaftale som arbejdstidsaftale. Den sidste del har kommunerne nu fraskrevet sig. I forbindelse med OK13 blev der indgået en uhellig alliance mellem staten og KL om, at lærernes aftaleret i forhold til arbejdstid skulle fjernes. I farten glemte kommunerne vist, at de nu også er uden aftaleret, og i stedet er vendt tilbage til lovregulering af lærernes arbejdstid. Dette var nemlig tilfældet inden kommunaliseringen i Alt andet lige vil det nu være lettere for staten, at tage ansvaret for lærerne og folkeskolen tilbage igen. Hvis resultatkravene ikke indfries i kommunerne, vil dette givetvis ske. Interesseorganisationen KL og samspillet med kommunerne. Sker det, vil vi græde tørre tårer i al fald som situationen er nu. Herning og Ikast- Brande kommuner har begge parkeret deres vilje i KL s lomme. På sæt og vis fortsætter Herning og Ikast-Brande den ultimative linje, som KL slog an i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, der resulterede i en uhørt lockout af lærerne og børnehaveklasselederne. Til lokalpolitikerne vil HLF gerne tilkendegive følgende: Vi køber ikke argumenter om, at I slet ikke har haft indflydelse på tingenes tilstand. I er og bliver ansvarlige for den politik, KL fører, så længe I har det samlede ansvar for folkeskolen. Vækst i kommunernes administrationer Siden kommunalreformen fra 2007 har vi iagttaget en vækst og ændring i den kommunale administration i Herning. Det er nu blevet et vilkår, at alt vedrørende personaleforhold på skoler i relation til samarbejde, skolelederes sparring vedr. personaleforhold, tjenstlige sanktioner, herunder påtaler, advarsler afsked mv. IKKE længere er en opgave for skoleafdelingen. Det er blevet en opgave for HR I Herning kaldet Koncern HR. Set i en forenings perspektiv er det blevet mere komplekst og omstændeligt at samarbejde med kommunen. HLF oplever, at det er mere langsommeligt at løse problemer. Vi synes dermed, at ændringen er blevet grobund for flere misforståelser af den ene eller den anden art! MED Såvel i Herning som i Ikast-Brande er MED aftalerne blevet revideret i forhold til den nye lov om arbejdsmiljø. I begge kommuner kan vi anbefale skoleafdelingerne at nærlæse MED aftalens bestemmelser. 8

9 I Herning har forvaltningen sort på hvidt erklæret forbud mod at indgå retningslinjer om lærernes arbejdstid i MED på skolen. Helt og aldeles uhørt! Det er nemlig et ufravigeligt krav, at medarbejdersiden i MED har adgang til at anmode om både drøftelse og forhandling i MED udvalget. Her har begge parter som bekendt pligt til at udvise positiv forhandlingsvilje. I begge kommuner virker det som om, skolelederne velsignet af forvaltningen tror, at MED er ledelsens ejendom, hvor de IKKE vil indgå retningslinjer om arbejdstid, men samtidigt have medarbejdersiden til at godkende ledelsens udspil til arbejdstid for lærerne. Det er hamrende dårlig personalepolitik! 3. LØN OG ARBEJDSTID Annus Horribilis Når vi skal tænke på 2013, forekommer overskriften at være den rigtige betegnelse for året. Dette naturligvis fordi det var og blev oplevet som et uhørt overgreb, at kommunerne erklærede lockout af samtlige overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere i hele Danmark! Alt sammen som led i en plan om at fravriste Danmarks Lærerforening aftaleretten! Omkostningerne ved adfærden var man fra politisk hold tilsyneladende ligeglade med! OK 13 i retroperspektiv Når vi i foreningen igen nævner det helt uhørte i arbejdsgivernes ageren, skyldes det, at de almindelige spilleregler i forhandlinger ikke var til stede. DLF havde ikke varslet strejke omkring arbejdstid! Lockouten er arbejdsgiverens våben mod en strejke! Men uagtet dette, greb KL til lockout man kunne faktisk ligeså godt have bedt om lovgivning med det samme! Claus Jensen, forbundsformanden for Dansk Metal, kom på et vist tidspunkt finansministeriet til undsætning ved at erklære, i bedste sendetid, at lockout af lærerne var en helt normal procedure, arbejdsgiverne her anvendte. Journalisten bad ikke samme Claus Jensen fortælle om lignende situationer, hans medlemmer havde været ude for. Heldigt for ham for det ville han ikke kunne dokumentere. Metalformanden ville hellere være solidarisk med den offentlige arbejdsgiver Corydon end med lærerne! Lockout Da lockouten imidlertid var en realitet, satte DLF og HLF med medlemmernes opbakning og formidable indsats alle sejl til. Aldrig har der i nogen dansk arbejdskamp været set så mange sjove, konstruktive og kreative indfald 9

10 og andre steder i lokalområdet. For slet ikke at tale om den store markering på Christiansborg Slotsplads sammen med lærere fra hele dronningeriget. Det var fantastisk at være en del af selvom baggrunden var horribel! Der er fantastiske medlemmer i denne forening! og udfald, der viste lærernes engagement, når de nu blev forment adgang til skolen. Vi husker det første store møde i Kongrescentret i Herning, hvor alle bidrog med god stemning og gik i gang med at planlægge aktiviteterne til dagene, der kom. Vi husker medlemmerne både i Ikast-Brande og Herning danne kreds om respektive rådhuse. Vi husker samlingen på torvene dels i Ikast og dels i Herning, hvor alle bidrog med musik, hjemmebag, spil og aktiviteter til belysning af situationen (det var her Dyrby s indtrængende bad om, at hvis vi fandt på noget lignende igen, så at give dem et praj, så de kunne nå at brygge kaffe!). Helle Thorning smiler til alle lærerne Vi husker de mange, som markerede lockouten, da Helle Thorning besøgte Regionernes møde i MCH. Vi husker besøget af borgmester Lars Krarup i Ørnhøj og kromutters gode kringle og kaffe ad libitum til 20 kr.! Vi husker torvedagen i Brande. Vi husker turene i bus rundt i de to kommuner. Vi husker de morgendueliges event ved banerne i Herning og Vildbjerg og alle de andre små og store events ved skoler Henrik og kollega fra Vestervangskolen Sammenhold og udfordringer Sammenholdet var fantastisk dengang og nu. Kredsen har været til møder i de faglige klubber på skolerne og fornemmer klart, at sammenholdet er intakt og styrkes, på trods af visse forsøg på splittelse af lærergruppen. Ledelsesstilen del og hersk er ikke en ledelsesform, lærerne ønsker sig! Organisering af arbejdet LOV 409, som er loven om arbejdstid, er en opgørelseslov og ikke en planlægningslov. Begge kommuner har bestemt sig for at følge interesseorganisationen KL s diktat om ikke at indgå aftaler. Dette er ellers åbenlyst at benytte sig af, når skolelederne ikke vil have fuld tilstedeværelsespligt på skolerne. Problemstillingen er følgende: Arbejdsgiverne efterspørger IKKE lærernes arbejdstid i de uger, som er det antal uger, øvrige faggrupper er på arbejdspladsen, hvis de da ikke afspadserer! Børnehaveklasselederne og lærerne ønsker skolelederne typisk at have på arbejde 42 uger. I givet fald er tilstedeværelsespligten, som loven siger, 40 timer om ugen. I sig selv ganske grotesk og samtidigt, for mange, uforenligt med transporttid til arbejdspladsen, lukketider i dagtilbud osv. I øvrigt tilgodeser et krav om fuld tilstedeværelse ikke lærerarbejdets særlige karakter. Hvis en skuespiller er til 10

11 prøve på et nyt stykke, er prøvetiden normalt max. 6 timer, ganske enkelt fordi skuespilleren er på på en ganske anden måde, end mange andre grupper kender til. Det samme er læreren, men her forventer arbejdsgiverne alligevel, at læreren sagtens kan være på i 8 9 timer! I Herning præsenteres lærerne løbende for skoleledernes mere eller mindre spiselige udspil til organisering af dagen det hedder ledelsesret. Det helt groteske opstår, når ledelserne også vil forlange, at lærerne skal erklære sig enige i planerne uden at få reel indflydelse via aftaler! Niels Lynnerup m.fl. på Skarrildhus Opgørelse af arbejdstid: En pligt for skolelederen! Det, der imidlertid mangler både i forvaltningens guide til lederne i Herning og i ledernes udspil, er beskrivelse af, hvorledes kommunen/ledelserne lever op til opgørelsesbestemmelsen i LOV 409. I loven er det et entydigt arbejdsgiveransvar at opgøre arbejdstiden løbende! Samtidigt kniber det med at synliggøre den ret, den enkelte har til personlig pause til indtagelse af frokost og øvrige rekreative behov. Det, der sker i øjeblikket, er langtfra hverken kønt eller anerkendende, men uafvendeligt, når begge kommuner rigidt fastholder, at ledelsesret er lig med nul aftaler! Byrådsmøde i Ikast-Brande Niels Lynnerup m.fl. på Skarrildhus 11

12 Skoleledernes rolle Vi kan konstatere, at det kunstneriske indtryk af ledernes ageren er ret så forskelligartet. Fokus på indholdet i folkeskoleloven og den fælles anstrengelse for at få loven i funktion bliver vanskeligere, når der er så stor usikkerhed om arbejdsbetingelserne på skolerne i Herning og Ikast-Brande. Lærerne er helt legitimt utilfredse med udsigten til at få for lidt forberedelsestid til den forøgede undervisningsopgave med krav om resultatmåling. Ovenikøbet med udsigt til et ganske mangelfuldt fysisk arbejdsmiljø. F.eks. mangler der tidssvarende arbejdspladser på de fleste skoler i både Herning og Ikast-Brande. Her står lederne i Herning med et alvorligt problem, som byrådet ikke for alvor ser ud til at tage hånd om. I Ikast-Brande har byrådet øremærket 10 mio. til arbejdspladser og er i gang med udmøntning heraf. vi ikke presser på for aftaler på kommuneplan, når kommuner ikke ønsker fælleskommunale løsninger. Men vi indgår gerne konkret i arbejdet på den enkelte skole med skoleledelsen som part. Skoleledernes rolle er at indfri ledelsesretten og ledelsespligten. Juridisk er der ikke noget i vejen for, at den enkelte leder indgår aftale efter 2 i LOV 409, uanset de forbud kommunen måtte udstikke. Forvaltningernes rolle Forvaltningen i Herning har valgt en meget lukket proces, hvor man har holdt mandagsmøder for ledelserne på skoler og i fritidstilbud. Foreningen og vore medlemmer har været persona non grata i kommunens dispositioner. Dog har man indbudt HLF til at deltage i arbejdet i 3 udvalg. Arbejdet i udvalget vedr. Håndværk og Design er færdiggjort. Derudover deltager vi yderligere i to udvalg; nemlig et om understøttende undervisning og et om samarbejde mellem lærere og pædagoger. Vi overvejede i øvrigt at trække os fra de to sidstnævnte udvalg, idet de øvrige deltagere havde forberedt sig på forhånd i mandagsmøderne. En ulige position at være i. Vi valgte dog at deltage, idet vi vurderede, at vi ville kunne bidrage med både lovkendskab, viden og erfaring. Lockin i Vestre Anlæg med Anders Bondo Løsninger = aftaler Herningegnens Lærerforening har tilkendegivet og tilkendegiver gerne igen, at Ikast-Brande har lavet en noget mere åben proces, hvor lærere har deltaget i det stort anlagte projekt, som kommunen har døbt FællesSkolen. Der er nu afrapporteret herfra, høring er udsendt, og Herningegnens Lærerforening er ligesom øvrige interessenter høringspart. Ikast-Brande træffer først alle politiske beslutninger vedr. folkeskolelov og LOV 409 den 10. marts

13 Social- og sundhedsskolen (SOSU) SOSU skolen, som ligger i Herning, har sin egen selvstændige bestyrelse direkte under staten. HLF har således som en sidegevinst mulighed for at vurdere dels kvaliteten i forhold til uddannelsernes indhold og dels, om dette betyder bedre eller værre arbejdsbetingelser for personalet. I forlængelse af LOV 409 forestår der også her et arbejde med kvalitetssikring af skolens uddannelser. TR Helle og AMR Marie fra SOSU Herning Center for Kommunikation Centeret løser en hel del myndighedsopgaver for bl.a. Herning Kommune sideløbende med de mangeartede kompenserende undervisningsopgaver, centeret varetager. Ungdomscenter Knudmosen Knudmoseskolen er Herning Kommunes udbyder af ungdomsuddannelsen STU. Den særligt tilrettelagte undervisning, som finder sted på Knudmoseskolen, tager sit afsæt i hver enkelt elevs ønsker og behov. Knudmoseskolen er vokset gennem de sidste år. 75 elever og 25 personaler har deres daglige gang på Knudmoseskolen, der på nuværende tidspunkt er fordelt på to adresser; Lindegårdsvej 8, som huser administration, ledelse og 40 elever og tilhørende personale og afdelingen på Holtbjerg med 35 elever og personale. HLF drøfter løbende hensigtsmæssigheden i at være en skole på to matrikler. 4. BESKÆFTIGELSEN Lærernes a- kasse Lærernes a-kasse har iværksat en vikarformidling, som skoler i vort område også har haft glæde af. Det viser sig imidlertid, at det stadigvæk kan være svært at få vikarer specielt til skoler, som ligger, hvor transportmulighederne er få. Samtidigt efterspørger skolerne fag og fagkombinationer, som det kan være vanskeligt at imødekomme i nogle tilfælde. Det er også i denne relation tydeligt for HLF, at det er problematisk, at Herning Seminarium blev nedlagt. Rotationsprojekter Det er lykkedes for Herning og Ikast-Brande kommune at få et rotationsprojekt i gangsat pr. januar Anledningen var primært et ønske om at uddanne lærere i tysk som undervisningsfag (linjefag). Jobcenter, rotationskonsulenten fra VIA og konsulenten fra Lærernes a-kasse fik i samarbejde med kommunerne fundet vikarer, som kunne gå ind i de ledige rotations-jobs. Bo og CO ved lyttemøde 13

14 Kaffepause under Kongres 2013 LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Om de lokale beskæftigelsesråd fortsætter i den nuværende form kan være tvivlsomt. Der er just afleveret en rapport fra det såkaldte Carsten Koch udvalg, som vil blive brugt i de politiske forhandlinger omkring en ny beskæftigelsesreform. Rekruttering og fastholdelse Den nye situation med LOV 409, dets krav om fuld tilstedeværelse sammen med kommunernes ønske om at ledelsespligten skal være omdrejningspunktet for al personalepolitik vil uden tvivl sætte yderligere fokus på såvel fastholdelse som rekruttering. Kredsen hører allerede nu om lærere, som ønsker at søge arbejde nærmere på deres bopæl på grund af kravet om de mange timers tilstedeværelse fx i Herning. Efter Herningegnens Lærerforenings vurdering vil personalepolitikken blive et afgørende konkurrence parameter i fremtidig rekruttering og fastholdelse. 5. ARBEJDSMILJØ Krav til arbejdsstedets indretning Lærerarbejdspladser er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Der er mange krav, som arbejdsgiveren skal leve op til, og der er meget stor forskel på, hvor langt den enkelte skole er i forhold til at indfri kravene. Således er kravene på en række felter: Krav ved Skærmarbejde: Tastaturet skal kunne stilles skråt og skal kunne skilles fra skærmen. Der er en ret til undersøgelse af øjne og syn, ret til skærmbriller m.m. Krav til arbejdsstol: Stolen skal være stabil, sædet skal kunne indstilles i højden. Stoleryggen skal kunne indstilles i højden og kunne skråtstilles. Krav til arbejdsbord: Plads til de nødvendige arbejdsredskaber, som PC, mus og bøger. Mulighed for, at hænder og underarme kan hvile på bordet. Bordet må ikke anvendes som spiseplads. Bordets overflade skal være lavreflekterende. Der bør være mulighed for at udføre arbejdet siddende eller stående. Der skal kunne tages individuelle ergonomiske hensyn f.eks. hævesænkeborde. Der skal være fornøden plads til materialer, hyldeplads og mulighed for aflåst skab til personfølsomme oplysninger. I forhold til de lokaler, hvori der indrettes lærerarbejdspladser, er der endvidere krav til størrelse, dagslysindfald mv. Indretningen skal ligeledes kunne understøtte forskellige arbejdsfunktioner og samarbejdsformer. 14

15 En målestok for indretning af de nødvendige faciliteter til udførelsen af arbejde er også de krav, der er til indeklimaet. Det gælder rumluftkvalitet, CO2 indhold, luftudskiftning, passende arbejdstemperatur mv. Der kigges indretning af arbejdspladsen Dertil kommer krav om mødelokaler, hvilerum, frokostrum, gode toiletfaciliteter mv. Generelt er det HLF s opfattelse, at gode fysiske rammer er afgørende, når lærerne skal yde undervisning af høj kvalitet. Det gælder ikke alene i klasselokalet. Det gælder også de øvrige lokaler og faciliteter på skolen, som nævnes ovenfor. Det vil være uforsvarligt at iværksætte en langt højere grad af tvungen tilstedeværelse på skolen, hvis der ikke klart er tilkendegivet, at der principielt vil være en arbejdsplads pr. ansat jf. arbejdsmiljølovens bestemmelser. Er der afsat penge nok i de to kommuner, så skolerne kan leve op til kravene? I maj 2013 foretog DLF en undersøgelse af, om skolerne kan leve op til de bygningsmæssige krav, der følger af den foreslåede folkeskolereform. Skolernes tillidsrepræsentanter svarede på undersøgelsen: Kan bygninger og faciliteter på din skole rumme følgende: at eleverne skal være til stede i det omfang, som regeringens udspil til folkeskolereform lægger op til? At der skal tilbydes understøttende undervisning med den indholdsmæssige fornyelse, som regeringen lægger op til? at der skal være fysiske faciliteter, så alle lærere under rimelige arbejdsvilkår kan lægge al forberedelsestid og al mødevirksomhed på skolen? Borgmester-hilsen 15

16 Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Presset på det psykiske arbejdsmiljø på skolerne er stigende - KL og kommunerne bærer et stort ansvar for dette. HLF vil være meget opmærksom på udviklingen i forhold til arbejdsrelateret sygefravær. Anita Lind fra Kredsstyrelsen Generelt for Ikast-Brande (svarene relaterer til alle tre spørgsmål): 10 skoler svarede: Nej! Kun hvis der foretages betydelige investeringer. 1 skole svarede: Nej! Det er vanskeligt at forestille sig, selv hvis man foretager betydelige investeringer. På spørgsmålet om, hvad skolen slet ikke kan imødekomme eller ikke kan imødekomme uden betydelige investeringer, viser svarene fra alle skoler, at det primært er krav til mødefaciliteter og forberedelsesfaciliteter (lærerarbejdspladser), som skolerne ikke kan imødekomme. Generelt for Herning: 9 skoler svarede: Ja, med mindre tilretninger. 12 skoler svarede: Nej! Kun hvis der fortages betydelige investeringer. 5 skoler svarede: Nej! Det er vanskeligt at forestille sig, selv hvis man foretager betydelige investeringer. På spørgsmålet om, hvad skolen slet ikke kan imødekomme eller ikke kan imødekomme uden betydelige investeringer, viser svarene fra 20 skoler, at det primært er krav til mødefaciliteter og forberedelsesfaciliteter (lærerarbejdspladser), som skolerne ikke kan imødekomme. 8 skoler svarede, at skolen ikke kan imødekomme krav til faciliteter og fysiske rammer til den understøttende undervisning. Vold og trusler om vold Fakta: Hver 3. arbejdsskadesag i DLF er en voldssag. Op mod børn med særlige behov skal inden 2015 inkluderes i folkeskolen. En undersøgelse foretaget for Folkeskolen viser: 1/3 af lærerne fortæller, at de får mindre støtte, end de fik for fem år siden til samme type børn, som i dag blot sluses ind. 77 procent fortæller, at der ikke følger ekstra penge med, når de modtager en elev fra en specialklasse. Åmoseskolen i Herning har stor viden om problemstillingerne. Åmoseskolen har været en del af undersøgelsen Forprojekt trusler og vold på specialskoler. Inden undersøgelsen var forskernes antagelse, at det ville være fængselspersonale og personale på døgninstitutioner, der ville være hårdest ramt. Undersøgelsen konkluderede imidlertid, at det var personalet på specialskolerne, der havde den største frekvens af vold og trusler om vold. HLF har derfor taget initiativ til drøftelser med TR og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) fra Åmoseskolen med henblik på videndeling. HLF s intention er, at medvirke med viden i forbindelse med øvrige folkeskolers arbejde med retningslinjer på feltet. Arbejdsmedicinsk klinik HLF deltager i Arbejdsmedicinsk Kliniks netværksgruppemøder med repræsentanter fra fagbevægelsen. Netværksgruppen er et dialogforum, hvor vi på et møde hvert halve år kan drøfte problemstillinger omkring arbejdsmedicin, socialmedicin, arbejdsskadesager, samarbejdsrelationer og andre emner af fælles interesse. 16

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2013 Ordinær generalforsamling 2014 Fredag den 21. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

ARBEJDSPLADS. Gentofte Kommunelærerforening. Mundtlig beretning 2014 Referat af ordinær generalforsamling Resolutioner. God belysning Dagslys

ARBEJDSPLADS. Gentofte Kommunelærerforening. Mundtlig beretning 2014 Referat af ordinær generalforsamling Resolutioner. God belysning Dagslys GKL Gentofte Kommunelærerforening ARBEJDSPLADS DLF KREDS 19 Nr. 2 Juni 2014 God belysning Dagslys Aflåseligt skab Ergonomisk stol PC Indstilleligt arbejdsbord Mundtlig beretning 2014 Referat af ordinær

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Info r ma t io n & d e b at

Info r ma t io n & d e b at Info r ma t io n & d e b at U d g i v e t a f H e r n i n g e g n e n s L æ r e r f o r e n i n g n r. 3 M a j 2 0 1 1 I n f o r m a t i o n Herningegnens Lærerforening Pontoppidansvej 4 7400 Herning Telefon

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kosteskab eller kontorplads?

Kosteskab eller kontorplads? 15 Fuld tilstedeværelse på skolen: Kosteskab eller kontorplads? Lærerne og KL er uenige om, hvad en arbejdsdag fra klokken 8-16 på skolen kræver af de fysiske rammer. Striden kommer til at stå lokalt.

Læs mere

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes Generalforsamling 2015 - beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive

Læs mere

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling 2015. Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem

Læs mere

Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2. 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2. 3. Formandens beretning... 35. 2. Forretningsorden...

Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2. 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2. 3. Formandens beretning... 35. 2. Forretningsorden... Kongresreferat Den 10. 12. september 2013 Indholdsfortegnelse Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2 3. Formandens beretning... 3 2. Forretningsorden...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere