Operationel risikostyring i Københavns Kommune. Strategiske overvejelser ved samling af risikostyringsog sikringsopgaver i Københavns Brandvæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operationel risikostyring i Københavns Kommune. Strategiske overvejelser ved samling af risikostyringsog sikringsopgaver i Københavns Brandvæsen"

Transkript

1 Operationel risikostyring i Københavns Kommune Strategiske overvejelser ved samling af risikostyringsog sikringsopgaver i Københavns Brandvæsen

2 Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu, bør være et løsen som går gennem hele organisationen A.P. Møller i et brev til Mærsk Mc-Kinney Møller 2. december

3 Indhold Indledning...4 Baggrund...9 Risikostyring i Københavns Kommune i dag...11 Potentialer ved aktiv risikostyring Etablering af en Risikostyringsenhed Opgavefordeling og snitflader Bilag Effektiviseringspotentiale Ydelseskatalog Metodegennemgang Risikostyringsmodel Hotspotanalyse...46 Forsidefoto: Kenneth Meyer 3

4 Indledning På Beredskabskommissionens møde den 28. maj 2013 blev det besluttet, at Københavns Brandvæsen skal udarbejde et beslutningsoplæg til, hvordan risikostyring og sikringsområdet, herunder rådgivning og overvågning, kan forankres i Københavns Brandvæsen som den koncernenhed, der på tværs af kommunens forvaltninger løser opgaver i relation til beredskab og sikkerhed. Det blev desuden besluttet, at beslutningsoplægget skal udarbejdes i samarbejde med de relevante forvaltninger og forankres i Effektiviseringsstyregruppen med henblik på vedtagelse i Beredskabskommissionen og Borgerrepræsentationen, således at eventuelle investeringer og effektiviseringer kan indgå i budget Der blev i efteråret 2013 nedsat en arbejds- og styregruppe med repræsentanter fra Økonomi forvaltningen, Koncernservice, Københavns Ejendomme og Københavns Brandvæsen. 4

5 Sammenfatning De eksisterende risikostyringstiltag er decentralt forankret uden den nødvendige koordination i forhold til det samlede beredskab for kommunen, hvilket betyder, at potentialet i en samlet beredskabsfaglig koordinering og risikostyring i Københavns Kommune ikke indfries. Den enkelte forvaltnings- og institutionsleder er et langt stykke hen ad vejen overladt til selv at sætte sig ind i forskelligartede beredskabs- og sikkerhedsmæssige forhold for forvaltningen eller institutionen. Dette risikerer at medføre spild i form af unødige indkøb, uensartede serviceaftaler og tab af værdifuld ledelsestid. Der er i dag en uensartet praksis i forhold til registrering af forbrug og udgifter ved sikring og afledte driftstab ved tyveri og hærværk under selvrisikoen. Dermed er riskostyringen mangelfuld og der eksisterer et ikke ubetydeligt og uafklaret sikringspotentiale. Konklusioner: Der mangler en samlede risikostyring i kommunen, når det handler om sikkerhed og sikring. Det samlede udgiftsniveau på sikringsområdet i Københavns Kommune fordelt på forbrug på skader, forsikringspræmie, tab og sikringsrelaterede ydelser mv. ligger på ca. 138 mio. kr. i Der er et effektiviseringspotentiale i etablering af en aktiv risikostyring og investeringer i sikring også i forhold til at reducere drifttab som følge af hærværk, indbrud, lækskader samt et potentiale i forhold til at samle indkøb af sikrings- og beredskabsmateriel på mellem ca mio. kr. Det er et potentiale i forhold til at minimere institutionernes tidsforbrug på håndtering af sikring, således at de kan koncentrere sig om kerneydelsen. Etableringen af en aktiv risikostyringsenhed / Risk Management funktion og en målrettet helhedsorienteret indsats på sikrings- og sikkerhedsområdet vil kunne bidrage positivt til reduktion af kommunens forsikringsudgifter. Der bør i alle forvaltninger og institutioner iværksættes et arbejde for at ensarte konteringspraksis for alle tab uanset størrelse. En aktiv risikostyring, og målrettet og hurtig indsats på sikringsområdet vil kunne øge følelsen af tryghed og sikkerhed for borgere og medarbejdere. 5

6 Anbefalinger Der etableres en risikostyringsenhed i regi af Københavns Brandvæsen som den koncernenhed, der på tværs af kommunens forvaltninger løser opgaver i relation til beredskab og sikkerhed. Enheden skal bl.a. have til opgave, at: Opbygge en aktiv risikostyringsenhed / Risk Management organisation, der kan rådgive og hjælpe institutioner, enheder og forvaltninger til forbedret risikostyring og etablering af korrekte sikringsniveauer. Udvide den eksisterende Beredskabspolitik med en politik for risikostyring og sikringsområdet, således at synergierne mellem områderne koordineres i en fælles ramme. Arbejde kontinuerligt med udvikling og forbedring af kommunens risikobillede, således at der kan opbygges tillid hos aktører på forsikringsmarkedet i forhold til kommunens samlede risikostyring. I samarbejde med de øvrige forvaltninger og enheder arbejde fokuseret med skadesfrekvens og hurtig sikring. Udarbejde risikoinformationer, data og analyser (risk engineering) i forhold til fremadrettede strategier på området. Sikre god kommunikation til interne og eksterne samarbejdsparter. Risikostyringsenheden forventes at blive bemandet af seks risiko- og sikringsanalytikere, som vil forestå udførelse af de analyser og opgaver, der er beskrevet i ydelseskataloget. Derudover vil Københavns Brandvæsen sikre at et antal brandmestre får en sikringsuddannelse, således at der i stigende grad kan ske en lokal forankring af arbejdet med risikostyring, sikkerhed, forebyggelse og beredskab. Hovedprincipperne for den fremtidige organisering og samarbejde Københavns Brandvæsen forestår rådgivning inden for risikostyring og sikring på koncernniveau, som en naturlig forlængelse af de opgaver, Københavns Brandvæsen i dag løser for kommunen i relation til beredskab og sikkerhed. Københavns Brandvæsens Risikostyringsenhed skal udarbejde: Risiko- og sårbarhedsanalyser for Københavns Kommune. Ledelsesinformation i Københavns Kommune. Statistisk materiale. Risikoidentifikation i Københavns Kommune, overordnet til institutionsniveau. Risikovurderinger i Københavns Kommune, overordnede til institutionsniveau. Rådgivning om risikominimerende værktøjer. Det forventes, at Risikostyringsenheden over de kommende seks år vil gennemgå og klassificere risikoprofil for samtlige institutioner. Institutionernes risikorapporter anvendes til at udarbejde Ledelsesinformation og Risikoog Sårbarhedsrapporter for Københavns Kommune, ligesom enheden vil få til opgave at udarbejde forslag (business cases) til effektiviseringer og optimeringer på sikringsområdet på tværs af forvaltninger og institutioner. Det fremtidige samarbejde mellem Københavns Brandvæsen og forvaltninger/institutioner vil blive reguleret gennem en styringsmodel, som sikrer involvering på drifts- og ledelsesniveau, brugertilfredshedsundersøgelse, key account funktion, mv. Københavns Brandvæsen vil implementere en struktureret og systematiseret tilgang til risikostyring og sikring. Konkret vil Københavns Brandvæsen sikringsuddannede medarbejdere afdække det konkrete sikringsbehov på institutionen og medvirke til, at der etableres de nødvendige sikringstiltag og at personalet får den nødvendige rådgivning. Dermed løftes kompetencer og analyseredskaber samt arbejdsprocesser fra institutions- til koncernniveau, og lederne på institutionerne oplever en reel praktisk og administrativ lettelse i forhold til lokal sikringstiltag og risikostyring. Opsætningen af de fysiske sikringstiltag på institutionerne og bygningerne er KEjd s ansvar. 6

7 Den robuste kommune også efter lukketid Der udløses en teknisk alarm på brandvæsenets vagtcentral. Det er en teknisk alarm, der overvåger vandforbruget på en daginstitution i NV. Foto: Københavns Brandvæsen Den tekniske alarm indikerer, at der er et vandforbrug på institutionen, selv om der ikke er personer til stede det kan være tegn på et sprængt vandrør. Brandvæsenet kører ud til institutionen, og åbner nøgleboksen, som brandvæsenet administrerer. Mandskabet kan samtidig se på den beredskabsplan, som brandvæsenet har udarbejdet for institutionen, at stophanen til vandet er i skabet i det første rum til venstre. De konstaterer, at et vandrør er sprunget oven over det forsænkede loft på toilettet, og lukker for vandet. Vagtcentralen kontakter det VVS-firma, der er tilknyttet institutionen, og aftaler, at de møder op kl for at udbedre skaden. Brandvæsenet orienterer Kejd og tilkalder følgeskadeenheden, der kommer og suger vand op og sætter en affugter op. Mandskabet lægger en seddel til institutionen om, at de har været der på grund af et utæt vandrør, at der er lukket for vandet og at der kommer en VVS-mand kl Næste morgen kl møder den første medarbejder ind og finder sedlen fra brandvæsenet. Der er godt nok lukket for vandet, men VVS-manden kommer kl Dagligdagen fortsætter uændret og kommunen kan levere den ydelse, som man har lovet borgerne. Alternativet ville være at institutionen skulle lukkes på grund af vandskade, børnene skulle flyttes til andre institutioner, og der ville være store omkostninger på grund af den efterfølgende renovering, og derved store gener for børn, forældre og personale. Kejd, der har ansvaret for bygningen, overtager den videre proces. 7

8 Foto: Rikke Kooistra, Københavns Brandvæsen

9 Baggrund Københavns Kommune har en ambition om at sikre byens borgere og yde virksomhederne tryghed og sikkerhed i såvel hverdagen som i krisesituationer. Det er et helt centralt mål, at ingen institutioner og serviceydelser må lukke på grund af hærværk, uro eller tekniske driftsforstyrrelser, der kunne være undgået ved planlægning og rettidig omhu. Det betyder blandt andet, at Københavns Kommune skal have en robusthed, der gør institutioner og forvaltninger i stand til at opretholde eller hurtigst muligt reetablere drifts- og serviceniveauerne uanset, hvilke hændelser der indtræffer. Som Danmarks største leverandør af velfærdsydelser er tusindvis af mennesker dagligt afhængige af, at daginstitutioner, skoler, pasningstilbud, hjælp til ældre og svagelige m.fl. fungerer så gnidningsfrit som muligt. Driftsforstyrrelser, hvad enten de handler om et sprunget vandrør i en institution, smadrede ruder på en skole, hærværk på anlæg eller indbrud, risikerer at forstyrre den daglige drift og dermed muligheden for at levere ydelser optimalt. Dertil kommer den utryghed og usikkerhed, som borgerne naturligt oplever i kølvandet på fx hærværk eller indbrud. Det er langt fra et ukendt fænomen, at der er en tæt sammenhæng mellem en aktiv risikostyring og sikringspolitik, og den tryghed og sikkerhed, som borgerne oplever. Teoretisk taler man om broken windows theory (knuste ruder teorien), som bl.a. handler om, at såfremt et smadret vindue ikke udskiftes, skabes der en stemning af, at det er i orden at smadre flere vinduer. Ét knust vindue bliver til flere knuste vinduer. Det kan i sidste ende føre til en nedbrydning og ghettoficering af et område gennem hærværk og vandalisering. Der er således en selvstændig pointe i, at de områder, der er præget af hærværk, smadrede vinduer, graffiti og indbrud, ofte også er de områder, hvor der generelt set hersker den største utryghed. Hertil kommer de store økonomiske omkostninger, som et manglende fokus på risikostyring og sikring medfører, dels i direkte driftstab på de enkelte institutioner, dels generelt i forhold til kommunens udgifter til forsikring. Og i det hele taget manglende mulighed for at tegne den økonomisk mest attraktive forsikring for kommunen som muligt. Grundlaget for en forbedret operationel risikostyring i kommunen findes allerede i dag. Københavns Kommune har gennem Beredskabspolitikken, Plan for Fortsat Drift, og sårbarhedsanalyserne givet Københavns Brandvæsen ansvaret for at sikre en fortsat og stabil drift i Københavns kommune samt understøtte at forvaltningerne har den robuste og fornødne planlægning til at håndtere kriser. Ligesom Københavns Brandvæsen som en døgnåben aktør har mulighed for at understøtte arbejdet med at skabe en tryg og sikker by. Københavns Brandvæsen udarbejder i forvejen kvartalsvise hotspotanalyser, der viser udviklingen i byen i forhold til, hvor der er et antal mindre brande i det fri og indbrud, som indikerer potentielle områder med behov for en forhøjet indsats. Eksempelvis tilbyder Københavns Brandvæsen de berørte institutioner at få besøg af en sikringsansvarlig med henblik på at undersøge om der er behov for yderligere sikringsmæssige tiltag for at nedbringe fx indbrudsfrekvensen. 9

10 10 Foto: Kenneth Nguyen, CPHDistortion

11 Risikostyring i Københavns Kommune i dag Der pågår allerede en række tiltag på både institutions- og forvaltningsniveau, når det handler om sikringstiltag og risikostyring i en eller anden form. Problemstillingen er snarere, at de mange tiltag mangler koordination og sammenhæng. Da der ikke i dag eksisterer en fælles risikostyrings/risikomanagement enhed, der koordinerer, rådgiver og går i dialog med forvaltningerne og institutionerne om det risikobillede og de sårbarheder, de står overfor, ender det med, at den enkelte forvaltnings- og institutionsleder et langt stykke hen ad vejen er overladt til selv at sætte sig ind i forskelligartede beredskabsog sikkerhedsmæssige forhold. Dette risikerer at medføre spild i form af mangelfuld sikring eller oversikring, unødige indkøb, uensartede serviceaftaler og ikke mindst tab af værdifuld ledelsestid. Samtidig betyder de decentrale beslutningsprocesser, at potentialet i en samlet beredskabsfaglig koordinering og risikostyring i Københavns Kommune ikke indfries. Ligesom der ikke er fokus på de afledte effekter i forhold til tryghed og sikkerhed for borgere samt personale. På grund af en meget decentral og ukoordineret struktur på hele sikringsområdet er det vanskeligt at danne sig et præcist overblik over det samlede udgiftsforbrug på sikring for en given institution eller forvaltning som helhed, eftersom der ikke forefindes en konteringspraksis, der gør det muligt at udskille udgifter til sikring i regnskabet. Ser man på Københavns Ejendomme tidligere opgørelse i forbindelse med Facillity Management (FM-området) har de peget på ca. 38 mio. kr. i ressourceforbrug. Imidlertid anslår Team Udbud og Indkøb, at opgørelse på de rammeaftaler, der er indgået mellem kommunen og sikringsleverandører, ligger på ca mio. kr. i Det anslås derfor, at det direkte udgiftsniveau for sikringsområdet ligger i størrelsesordenen af ca mio. kr. i Københavns Kommune. Hertil skal lægges udgifterne til både den interne og eksterne forsikring samt tab i forbindelse med indbrud, hærværk, mv., der beløbsmæssigt ligger under niveauet for forsikringens selvrisiko og som derfor dækkes direkte af driften. Særligt den sidste kategori af udgifter er vanskelig at estimere, da det ikke er givet, at tabet er anmeldt, idet disse beløbsmæssigt ligger under selvrisikoen. Endvidere kan erstatning af tab være konteret som nyindkøb eller andet grundet en uensartet konteringspraksis. Københavns Brandvæsen har foretaget dels en kvalitativ, dels en kvantitativ analyse i samarbejde med forvaltningerne af det samlede forbrug på bl.a. afbrændte container/ild i bygning, knuste ruder, stjålet inventar, bygningsskade ved indbrud, sikringsydelser, mv., på 14 skoler, institutioner, jobcentre, idrætsinstitutioner, mv. De pågældende institutioner er udpeget til analyse i samarbejde med projektgruppen. Koncernservices egen statistik viser, at der for de 14 institutioners vedkommende er en samlet udbetaling til skader på ca. 3.8 mio. kr., hvoraf en brand på Strandvejsskolen i 2011 udgjorde ca. 3.2 mio. kr., dvs. at der for de 14 institutioner netto blev udbetalt ca kr. fra den interne forsikringsordning i Den gennemførte kvalitative og kvantitative analyse viser et udgiftsspænd på ca

12 Tabel 1: Udgiftsniveau 2013 Udgiftsniveau fordelt på udgiftsområder 2013 Kilde Udgift Brandvæsenets analyse Forbrug som er dækket af intern forsikringsordning Brandvæsenets analyse Forbrug som ikke er dækket af intern forsikringsordning (baseret på 1000 institutioner) Koncernservice Præmie til ekstern forsikrinsordning Center For Økonomi* Installation og service af alarmer (indkøb inden for rammeaftale) Center For Økonomi* Alarmpatrulje Københavns Brandvæsen (indkøb inden for rammeaftale niveau) Center For Økonomi* Den jyske kontrol (indkøb inden for rammeaftale niveau) Center For Økonomi* G4S (indkøb uden for rammeaftale niveau) Københavns Ejendomme FM s opgørelse af ressourceforbrug (ÅV omregnet til kr.) Brandvæsenets oplysning Inspektion af ABA Brandvæsenets oplysning Servicesering af ABA Brandvæsenets oplysning Alarmoverførsel Brandvæsenets oplysning Servicesering af AIA Udgift i alt Kilde: Københavns Brandvæsen, Koncernservice, Københavns Ejendomme, Center For Økonomi *2012 udgiftsniveau, hvor det forudsætte at omkostningsniveauet i 2012 ligger på linje med omkostningerne i Figur 1. Fordeling af udgiftsområdernes procentvise andel af det samlede udgiftsniveau 2% ca. 2.1 mio. kr. Alarmoverførsel 9% ca mio. kr. FM s opgørelse af ressourceforbrug (ÅV omregnet til kr.) 2% ca. 3.2 mio. kr. Servicering af ABA 1% ca. 1.3 mio. kr. Inspektion af ABA 3% ca. 4.8 mio. kr. Servicering af AIA 15% ca mio. kr. Forbrug som er dækket af intern forsikringsordning 2% ca. 3.3 mio. kr. G4S (indkøb uden for rammeaftale niveau) 0,3% ca kr Den jyske kontrol (indkøb inden for rammeaftale niveau) 2% ca. 3.4 mio. kr. Alarmpatrulje Københavns Brandvæsen (indkøb inden for rammeaftale niveau) 24 % ca mio. kr. Installation og service af alarmer (indkøb inden for rammeaftale) 32% ca mio. kr. Forbrug som ikke er dækket af intern forsikringsordning (baseret på 1000 institutioner) 6% ca. 8.5 mio. kr. Præmie til ekstern forsikrinsordning Kilde: Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi, Team Udbud og Kontrakter 12

13 til kr. bare på disse 14 institutioner. Forsigtigt sat svarer det til et gennemsnitligt udgiftsniveau på ca kr. pr. institution for så vidt angår forbrug som ikke er dækket af intern forsikring. Skaleres det op til kommunens ca institutioner svarer det til et anslået samlet årligt skadesforbrug på ca mio. kr. Dertil kommer præmie til ekstern forsikringsordning på 8.5 mio. kr., skadesudbetaling fra intern forsikringsordning på 20.4 mio. kr. mv. Samlet set anslås det, at Københavns Kommunes samlede udgift til sikringsområdet udgør ca. 138 mio. kr. jf. tabel 1 og figur 1. Københavns Kommune har i dag organiseret sin forsikringsadministration via en intern fælles forsikringsordning under Koncernservice, hvor institutionerne betaler en intern præmie. Den interne forsikringsordning udbetaler herefter erstatning til dækningsberettigede skader i institutionerne og Københavns Ejendomme. Den interne forsikringsordning skal økonomisk hvile i sig selv over år. Det vil sige, at hvis der i det enkelte år er et merforbrug, optages et lån på kommunekassen. Omvendt medfører et mindre forbrug, at der afdrages ekstraordinært på en eventuel gæld, eller henlægges midler til absorbering af senere års merforbrug. Der er grundet den negative udvikling i det samlede skadesbillede siden 2010 sket et stadigt stigende, internt gældsoptag på kommunekassen via ordningen. På baggrund af allerede kendte skader, primært branden på Skolen i Sydhavnen, forventes gælden i forsikrings ordningen at stige til 134 mio. kr. i Gælden tilbagebetales ved at øge forvaltningernes opkrævning til forsikringsordningen med 24.8 mio. kr. årligt i Dermed vil forsikringsordningens akkumulerede gæld være tilbagetalt i 2017, jf. tabel 2. Det er Koncernservices vurdering, at ordningen med det nuværende skadesbillede har svært ved at komme i strukturel balance. Billedet de senere år har snarere været et rullende gældsoptag. Skal dette høre op, skal der enten Tabel 2: Forsikringsordningens akkumulerede gæld kr Akkumuleret gæld/kasseopbygning, som forudsat juni Ændrede forudsætninger, pr. januar 2014 Rettelse af merforbruget i 2012 fra -10,8 mio. kr. til -20,8 mio. kr Lavere udgifter til skybrudssager Ændret periodisering af udgifterne sfa. skolebranden i Færre udgifter til branden på Kastaniehuset Akkumuleret gæld/kasseopbygning, pr. januar Memo. Afdrag på gæld til forsikringsordningen Afdrag på historisk gæld fra perioden Regnskab 2011 og håndtering af merforbrug Afdrag vedtaget ifm. IC2014 sfa. skolebranden (2013) Yderligere afdrag sfa. skolebranden 2013, skybrudssager 2011 og brand Kastanjehuset Konsolidering af kassen Afdrag og konsolidering af kassen i alt Kilde: Koncernservice 13

14 reguleres yderligere på indbetalingen til ordningen, institutionernes selvrisiko eller en tilbagevenden til et markant lavere skadesniveau på bygninger jf. figur 2. Af den blå kurve i figur 2, som opgør skadesniveauet efter skadesdato, kan man aflæse at fra 2006 og frem har kommunen haft en længerevarende og markant stigende udvikling i skadesniveauet. Oven i dette generelle højere skadeniveau, er der indtruffet de to store enkelthændelser med skybruddet i 2011 samt branden på Skolen i Sydhavnen i Den røde kurve viser skadesniveauet efter skadesdato, men fratrukket forventet ekstern erstatning. Det vil sige kommunens netto-udgift. Kommunens har en meget eksponeret risiko med mange ældre og dyre ejendomme, hvor mange er fredet som Rådhuset til anslået 2 mia. kr. Kombineret med den negative udvikling i skadeshistorikken, er der i dag væsentligt færre forsikringsselskaber som overhovedet ønsker at tilbyde forsikring til Københavns kommune. Tidligere forsikringsudbud Kommunen har grundet stigende skadesudgifter haft vanskeligt ved at opnå ekstern forsikring. Det skyldes primært et stigende antal brandskader, herunder den meget omfattende brand på Skolen i Sydhavnen samt det usædvanlige skybrud i juli Den manglende interesse for at forsikre kommunen betyder, at det er sværere at opnå gunstige vilkår og kommunen har derfor måttet påtage sig en langt større del af risikoen selv ved at acceptere en meget høj selvrisiko. Kommunen har kunnet iagttage, at færre og færre forsikringsselskaber har ønsket at afgive tilbud i de afholdte EU udbud om forsikring af kommunens bygninger og løsøre. Således har Tryg, som kommunen havde aftale med i 2011, trukket sig grundet skybruddet. Codan, som kommunen har aftale med i dag, har ikke ønsket at byde grundet branden på Skolen i Sydhavnen. Forsikringer er ikke Risk Management det er Risk Transfer Ligeledes har ingen selskaber siden 2008 ønsket at forsikre kommunen alene. Såfremt kommunen fremover overhovedet skal kunne opnå ekstern forsikring, herunder at bevare det nuværende niveau for selvrisiko og den tilsvarende præmie, er det nødvendigt med yderligere investeringer i forebyggelse af primært brandskader i de kommende år. Ud over at sikre at kommunen overhovedet kan opnå ekstern forsikring, er væsentligste element ved øget forebyggelse, grundet den høje selvrisiko, at kommunens egne omkostninger til skader minimeres markant. Samtidig undgår kommunen servicetab grundet de store skader. Branden på Skolen i Sydhavnen har således forsinket indvielsen med flere år og har kostet kommunen 100 mio. kr. i selvrisiko. Målet for forebyggelsen bør som minimum være, at alle folkeskoler i kommunen skal være sikret med automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA anlæg), tilsvarende f.eks. Odense Kommune. Men en stor del af kommunens bygninger lever ikke op til de krav, man i dag stiller til brandsikkerhed. Derfor er det nødvendigt at fortsætte forebyggelsen af brand og rørskader på langt flere bygninger end folkeskolerne. Den negative udvikling kan tydeligt ses på forvaltningernes samlede præmiebetaling til bygning og løsøre, der grundet afdrag på gæld til merforbrug pga. øget skadesniveau, er steget markant og denne udvikling anslås at fortsætte, som det fremgår af figur 3. Den negative udvikling kan tydeligt ses på forvaltningernes samlede præmiebetaling til bygning og løsøre, der grundet afdrag på gæld til merforbrug pga. øget skadesniveau, er steget markant og denne udvikling anslås at fortsætte, som det fremgår af figur 3. 14

15 Figur 2. Oversigt over udviklingen i bygningsskader Millioner Sum af udgift i alt Skadeudgift fratrukket ekstern erstatning Kilde: Koncernservice Figur 3. Udvikling i præmieopkrævning på bygning og løsøre. Præmie Millioner Præmie Kilde: Koncernservice 15

16 Forsikringsordninger er primært udfordret på bygningsområdet. Udviklingen i det årlige skadesniveau bevirker, at kriterierne for et godt skadesår har forskubbet sig. Således havde et godt skadesår bygningsskader for under 7 mio. kr. frem til I de seneste år har udviklingen betydet, at et godt skadesår er på ca. 25 mio. kr. Det skyldes dels etableringen af KEjd, som har professionaliseret forsikringshåndteringen herunder anmeldelsen af skader, hvilket sammen med forsøgsordningen med nedsat selvrisiko fra kr. til kr. har gjort, at skyggetal er kommet frem på bygningsskadeområdet. Men skadeudviklingen er bekymrende. Der kan peges på forskellige årsager til stigningen i udgiften til bygningsskader: Grundlæggende er risikoen for skader steget: Skybrud er blevet en mere almindelig skadesårsag end tidligere. Langt flere påsatte brande de seneste år, hvor man i Københavns Kommune tidligere lå under gennemsnittet for dette i forhold til forstadskommunerne. Der synes også at være sket et normskred i dele af befolkningen i forhold til f.eks. hærværk, hvilket resulterer i dels et generelt højere niveau, dels en tendens til udbrud af hærværksbølge på en enkelt bygning, hvor der på kort tid opstår meget store skader og udgifter, inden det falder til ro igen, bl.a. gennem forskellig indsats. Det er vigtigt, at kommunen i sådanne tilfælde reagerer hurtigt for at begrænse skaderne. Det er en udfordring at etablere tilstrækkelig grad af skadesbegrænsende tiltag fordelt bredt over hele ejendomsporteføljen. AON, der er verdens største forsikringsmægler peger direkte på, at netop det at have en aktiv Risk Management organisation er en af forudsætningerne for at kunne sikre sig en fornuftig forsikringsaftale. De samme erfaringer har eksempelvis Chr. Hansen A/S og Bygningsstyrelsen, der begge har arbejdet på at udvikle aktive Risk Management organisationer. Ifølge AON forudsætter tillidsopbygning til markedet, at Risk Management funktionen er tæt knyttet til den øverste ledelse og er i stand til på en troværdig måde at skabe tillid til, at der arbejdes kontinuerligt og konkret med risikoreduktion. Det handler bl.a. om at sikre rammerne for et fokuseret arbejde omkring skadesfrekvens og sikring, god adgang til risikoinformationer, data og analyser (risk engineering), og evne at fremstå som en organisation med kontinuerlig udvikling og forbedring af risikobilledet. AON mener derfor, at der bør være et tæt samarbejde mellem Risk Management funktionen og forsikringsfunktionen. En Risk Management funktion skal forestå risikostyringen, dataindsamling og udarbejdelse af analyser, således at forsikringsfunktionen kan udarbejde et forsikringsudbudsmateriale, som stemmer overens med den vedtagne risikoprofil. Trods indførslen af en mere professionel skadebehandling fra 2009 og hævelsen af den interne selvrisiko fra 2011 samt at Borgerrepræsentationen har iværksat centrale puljer til forebyggelse, er det ikke lykkedes at modvirke det stigende skadesniveau. Ligesom det fortsat er endog meget vanskeligt at få en økonomisk fornuftig forsikringsaftale for kommunen som helhed. En væsentlig grund hertil kan meget vel skyldes, at der udestår at blive udviklet en aktiv Risk Management organisation, der opbygger tillid hos markedet. 16

17 Sydhavn skole Branden 26. november 2012 Foto: Kenneth Meyer 17

18 Potentialer ved aktiv risikostyring Erfaring viser, at det er muligt gennem en aktiv risikostyring og målrettede investeringer i implementering af f.eks. ABA anlæg, AIA/tyverialarm anlæg, videoovervågning, at nedbringe institutionernes udgifter til tyveri, ildspåsættelser, hærværk, mv. Dermed kan der sikres et betydeligt effektiviseringspotentiale i forhold til det samlede udgiftsniveau på ca. 135 mio. kr. på sikringsområdet i Københavns Kommune fordelt på forbrug på skader, forsikringspræmie, tab og sikringsrelaterede ydelser mv. Baseret på de erfaringer, som Københavns Brandvæsen allerede har opnået i forbindelse med konkret rådgivning og implementering af sikringstiltag på skoler og institutioner, vurderes det realistisk, at der over en relativ kort årrække kan opnås et potentiale i nedbringelse af udgifter, der er dækket af den interne forsikringsordning, på mellem 40% til 60% i Dette skyldes en koordineret styring, der implementeres på baggrund af de analyser, som har afdækket de risici, de enkelte enheder står overfor. Besparelsespotentialet forudsætter, at der ikke opstår store hændelser, der påvirker den interne forsikringsordning som fx en stor brand, skybrud, oversvømmelse eller lignende. I forhold til den eksterne forsikringsordning vurderes det, bl.a. på baggrund af forsikringsmæglerne AON s erfaringer, at der igennem en implementering af en aktiv risikostyringsorganisation på sigt vil kunne opnås en årlig besparelse på 50% på præmien for den eksterne forsikringsløsning. Fastlæggelse af sikringsniveau i forhold til rammeaftaler I takt med at en risikostyringsenhed opbygger viden omkring best practise for sikrings løsninger på de enkelte institutioner, er det muligt at tilpasse og ensrette sikringsløsningerne i forhold til kommunens sikringsniveau, og på den måde undgå unødvendige indkøb og minimere spild. Det skønnes, at der kan opnås en besparelse på 2-6% pr. år. Dette forudsætter, at institutionerne rådfører sig med Københavns Brandvæsens Risikostyringsenhed i forbindelse med indkøb af sikringsløsninger. Besparelse på forbrug og optimering af opgave- og aftalestyring i forhold til rammeaftaler Team Udbud og Indkøb og Københavns Brandvæsen har i fællesskab udarbejdet et regelsæt om håndtering af indkøb på rammeaftaler. Regelsættet indebærer, at der dels er et dokumenteret informationsflow mellem kommunen og leverandørerne, dels et struktureret aftalegrundlag, der skal sikre reduktion af u overensstemmelser i de kontraktretlige forhold. Denne indkøbspolitik har erfaringsmæssigt bidraget til en besparelse på ca. 10% pr. år. Der er fundet indkøbsområder inden for risikostyring, hvor Københavns Kommune på nuværende tidspunkt dels ikke er aftaledækket og dels kunne tilrettelægge de eksisterende indkøbsaftaler mere hensigtsmæssigt. Der vurderes at være et effektiviseringspotentiale på ca pct. på de områder, hvor kommunen i dag ikke er aftaledækket. Ansvaret for at gennemføre udbud eller genudbud inden for disse indkøbsområder er placeret i Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen, da de vil være obligatoriske for kommunens forvaltninger at anvende disse indkøbsaftaler. Det gældende princip for effektiviseringer ved 18

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

NOTAT 24-05-2013. Til ØU. Sagsnr. 2013-69025. Baggrundsnotat om forsikring. Dokumentnr. 2013-398129

NOTAT 24-05-2013. Til ØU. Sagsnr. 2013-69025. Baggrundsnotat om forsikring. Dokumentnr. 2013-398129 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til ØU Baggrundsnotat om forsikring 1 Hvordan fungerer forsikringsordningen Borgerrepræsentationen besluttede i sin forsikringspolitik fra

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 3 Baggrund 3 Risikostyring 4 Krav til skadeforebyggelse og sikring 4 Ejerskab til risikoen 4 Ansvar og kompetencer

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Baggrund... 3 Forsikring og sikring... 3 Ejerskab til risikoen... 5 Ansvar og kompetencer... 5 Sikringsansvarlig... 5 Økonomi... 5 Side 2 af 6 Forord s sikringspolitik

Læs mere

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013 Forslag 1: Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslag Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslaget indebærer digitalisering

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne

Læs mere

Indstilling. Risikostyring

Indstilling. Risikostyring Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Sociale forhold og Beskæftigelse, Teknik og Miljø, Sundhed og Omsorg, Kultur og Borgerservice, Børn og Unge Dato 12. januar 2017 Risikostyring

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Til ØU skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for Willemoesgade 15 5610 Assens for Indholdsfortegnelse Formål 1 Målsætning...3 Politikker.....3 Organisation & kompetencer....4 Økonomi........4 Forebyggelse....5 Budget......7 Side 2 af 9 Formål en har

Læs mere

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg Baggrund Deloittes budgetanalyse af redningsberedskabet fra 2012 Aftalen om redningsberedskabet

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Forsikringskontoret gør nu status over 9. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2015 fået

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning)

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning) Økonomi Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn giver ifølge Deloitte færre brandsyn og et potentiale 0,77 mio. (ca. et årsværk + følgeomkostninger). Effektiviseringen kræver en delvis

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere TV-overvågning og Forsikring

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere  TV-overvågning og Forsikring Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere www.contea.dk TV-overvågning og Forsikring Sikring og sikkerhed med Contea Tryghedsgennemgange af offentlige bygninger og

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Fokuseret risikostyring

Fokuseret risikostyring Fokuseret risikostyring 30. oktober 2014 Tønder Kommune OM OS Befolkningstal: 39.043 Areal i kvadratkilometer: 1.279 1.800 km kommuneveje 80 km statsveje Ansatte ved kommunen: ca. 3.800, heraf ca. 320

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Ejerstrategi August 2015

Ejerstrategi August 2015 Ejerstrategi August 2015 Formål og baggrund Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns og Rødovre Kommune stifter i fællesskab Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Statusrapport om risikostyring

Statusrapport om risikostyring Statusrapport om risikostyring Rapport om risikostyring Universitets- og Bygningsstyrelsen november 2009 Indhold > Indledning og sammenfatning 3 Forebyggelse frem for oprydning strategisk risikostyring

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

FORSIKRING AF FRIVILLIGE INDSATSER?

FORSIKRING AF FRIVILLIGE INDSATSER? FORSIKRING AF FRIVILLIGE INDSATSER? - Erfaringer fra Odense Kommunes arbejde med de nye muligheder for forsikring af frivillige H. Marie H. Iuul, Juridisk konsulent, Odense Kommune Dialogmøde 13. juni

Læs mere

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT 03-11-2014 Sagsnr. 2014-0090175 Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 Dokumentnr. 2014-0090175-14 Sagsbehandler Mads Neubert

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger.

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Guide til Terrorsikring -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er guidens formål?... 3 2. Hvorfor terrorsikring?... 3 3. Hvordan gør man?...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Principper for god beredskabsplanlægning

Principper for god beredskabsplanlægning Principper for god beredskabsplanlægning Fg. kontorchef Mads Ecklon Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Programteori - krisestyring Effekt Mindske konsekvenser Normalisere situationen Proces Krisestyring

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. brs@brs.dk www.brs.dk B nr. 2174 Udgivet: marts

Læs mere

19. Juni 2013. Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund

19. Juni 2013. Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund 19. Juni 2013 Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund Fakta om kommunerne Faxe Kommune Stevns Kommune Areal 404,54 km2 247,23 km2 Indbyggere pr. 1/12 2012 Antal helårsansatte

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere