Operationel risikostyring i Københavns Kommune. Strategiske overvejelser ved samling af risikostyringsog sikringsopgaver i Københavns Brandvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operationel risikostyring i Københavns Kommune. Strategiske overvejelser ved samling af risikostyringsog sikringsopgaver i Københavns Brandvæsen"

Transkript

1 Operationel risikostyring i Københavns Kommune Strategiske overvejelser ved samling af risikostyringsog sikringsopgaver i Københavns Brandvæsen

2 Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu, bør være et løsen som går gennem hele organisationen A.P. Møller i et brev til Mærsk Mc-Kinney Møller 2. december

3 Indhold Indledning...4 Baggrund...9 Risikostyring i Københavns Kommune i dag...11 Potentialer ved aktiv risikostyring Etablering af en Risikostyringsenhed Opgavefordeling og snitflader Bilag Effektiviseringspotentiale Ydelseskatalog Metodegennemgang Risikostyringsmodel Hotspotanalyse...46 Forsidefoto: Kenneth Meyer 3

4 Indledning På Beredskabskommissionens møde den 28. maj 2013 blev det besluttet, at Københavns Brandvæsen skal udarbejde et beslutningsoplæg til, hvordan risikostyring og sikringsområdet, herunder rådgivning og overvågning, kan forankres i Københavns Brandvæsen som den koncernenhed, der på tværs af kommunens forvaltninger løser opgaver i relation til beredskab og sikkerhed. Det blev desuden besluttet, at beslutningsoplægget skal udarbejdes i samarbejde med de relevante forvaltninger og forankres i Effektiviseringsstyregruppen med henblik på vedtagelse i Beredskabskommissionen og Borgerrepræsentationen, således at eventuelle investeringer og effektiviseringer kan indgå i budget Der blev i efteråret 2013 nedsat en arbejds- og styregruppe med repræsentanter fra Økonomi forvaltningen, Koncernservice, Københavns Ejendomme og Københavns Brandvæsen. 4

5 Sammenfatning De eksisterende risikostyringstiltag er decentralt forankret uden den nødvendige koordination i forhold til det samlede beredskab for kommunen, hvilket betyder, at potentialet i en samlet beredskabsfaglig koordinering og risikostyring i Københavns Kommune ikke indfries. Den enkelte forvaltnings- og institutionsleder er et langt stykke hen ad vejen overladt til selv at sætte sig ind i forskelligartede beredskabs- og sikkerhedsmæssige forhold for forvaltningen eller institutionen. Dette risikerer at medføre spild i form af unødige indkøb, uensartede serviceaftaler og tab af værdifuld ledelsestid. Der er i dag en uensartet praksis i forhold til registrering af forbrug og udgifter ved sikring og afledte driftstab ved tyveri og hærværk under selvrisikoen. Dermed er riskostyringen mangelfuld og der eksisterer et ikke ubetydeligt og uafklaret sikringspotentiale. Konklusioner: Der mangler en samlede risikostyring i kommunen, når det handler om sikkerhed og sikring. Det samlede udgiftsniveau på sikringsområdet i Københavns Kommune fordelt på forbrug på skader, forsikringspræmie, tab og sikringsrelaterede ydelser mv. ligger på ca. 138 mio. kr. i Der er et effektiviseringspotentiale i etablering af en aktiv risikostyring og investeringer i sikring også i forhold til at reducere drifttab som følge af hærværk, indbrud, lækskader samt et potentiale i forhold til at samle indkøb af sikrings- og beredskabsmateriel på mellem ca mio. kr. Det er et potentiale i forhold til at minimere institutionernes tidsforbrug på håndtering af sikring, således at de kan koncentrere sig om kerneydelsen. Etableringen af en aktiv risikostyringsenhed / Risk Management funktion og en målrettet helhedsorienteret indsats på sikrings- og sikkerhedsområdet vil kunne bidrage positivt til reduktion af kommunens forsikringsudgifter. Der bør i alle forvaltninger og institutioner iværksættes et arbejde for at ensarte konteringspraksis for alle tab uanset størrelse. En aktiv risikostyring, og målrettet og hurtig indsats på sikringsområdet vil kunne øge følelsen af tryghed og sikkerhed for borgere og medarbejdere. 5

6 Anbefalinger Der etableres en risikostyringsenhed i regi af Københavns Brandvæsen som den koncernenhed, der på tværs af kommunens forvaltninger løser opgaver i relation til beredskab og sikkerhed. Enheden skal bl.a. have til opgave, at: Opbygge en aktiv risikostyringsenhed / Risk Management organisation, der kan rådgive og hjælpe institutioner, enheder og forvaltninger til forbedret risikostyring og etablering af korrekte sikringsniveauer. Udvide den eksisterende Beredskabspolitik med en politik for risikostyring og sikringsområdet, således at synergierne mellem områderne koordineres i en fælles ramme. Arbejde kontinuerligt med udvikling og forbedring af kommunens risikobillede, således at der kan opbygges tillid hos aktører på forsikringsmarkedet i forhold til kommunens samlede risikostyring. I samarbejde med de øvrige forvaltninger og enheder arbejde fokuseret med skadesfrekvens og hurtig sikring. Udarbejde risikoinformationer, data og analyser (risk engineering) i forhold til fremadrettede strategier på området. Sikre god kommunikation til interne og eksterne samarbejdsparter. Risikostyringsenheden forventes at blive bemandet af seks risiko- og sikringsanalytikere, som vil forestå udførelse af de analyser og opgaver, der er beskrevet i ydelseskataloget. Derudover vil Københavns Brandvæsen sikre at et antal brandmestre får en sikringsuddannelse, således at der i stigende grad kan ske en lokal forankring af arbejdet med risikostyring, sikkerhed, forebyggelse og beredskab. Hovedprincipperne for den fremtidige organisering og samarbejde Københavns Brandvæsen forestår rådgivning inden for risikostyring og sikring på koncernniveau, som en naturlig forlængelse af de opgaver, Københavns Brandvæsen i dag løser for kommunen i relation til beredskab og sikkerhed. Københavns Brandvæsens Risikostyringsenhed skal udarbejde: Risiko- og sårbarhedsanalyser for Københavns Kommune. Ledelsesinformation i Københavns Kommune. Statistisk materiale. Risikoidentifikation i Københavns Kommune, overordnet til institutionsniveau. Risikovurderinger i Københavns Kommune, overordnede til institutionsniveau. Rådgivning om risikominimerende værktøjer. Det forventes, at Risikostyringsenheden over de kommende seks år vil gennemgå og klassificere risikoprofil for samtlige institutioner. Institutionernes risikorapporter anvendes til at udarbejde Ledelsesinformation og Risikoog Sårbarhedsrapporter for Københavns Kommune, ligesom enheden vil få til opgave at udarbejde forslag (business cases) til effektiviseringer og optimeringer på sikringsområdet på tværs af forvaltninger og institutioner. Det fremtidige samarbejde mellem Københavns Brandvæsen og forvaltninger/institutioner vil blive reguleret gennem en styringsmodel, som sikrer involvering på drifts- og ledelsesniveau, brugertilfredshedsundersøgelse, key account funktion, mv. Københavns Brandvæsen vil implementere en struktureret og systematiseret tilgang til risikostyring og sikring. Konkret vil Københavns Brandvæsen sikringsuddannede medarbejdere afdække det konkrete sikringsbehov på institutionen og medvirke til, at der etableres de nødvendige sikringstiltag og at personalet får den nødvendige rådgivning. Dermed løftes kompetencer og analyseredskaber samt arbejdsprocesser fra institutions- til koncernniveau, og lederne på institutionerne oplever en reel praktisk og administrativ lettelse i forhold til lokal sikringstiltag og risikostyring. Opsætningen af de fysiske sikringstiltag på institutionerne og bygningerne er KEjd s ansvar. 6

7 Den robuste kommune også efter lukketid Der udløses en teknisk alarm på brandvæsenets vagtcentral. Det er en teknisk alarm, der overvåger vandforbruget på en daginstitution i NV. Foto: Københavns Brandvæsen Den tekniske alarm indikerer, at der er et vandforbrug på institutionen, selv om der ikke er personer til stede det kan være tegn på et sprængt vandrør. Brandvæsenet kører ud til institutionen, og åbner nøgleboksen, som brandvæsenet administrerer. Mandskabet kan samtidig se på den beredskabsplan, som brandvæsenet har udarbejdet for institutionen, at stophanen til vandet er i skabet i det første rum til venstre. De konstaterer, at et vandrør er sprunget oven over det forsænkede loft på toilettet, og lukker for vandet. Vagtcentralen kontakter det VVS-firma, der er tilknyttet institutionen, og aftaler, at de møder op kl for at udbedre skaden. Brandvæsenet orienterer Kejd og tilkalder følgeskadeenheden, der kommer og suger vand op og sætter en affugter op. Mandskabet lægger en seddel til institutionen om, at de har været der på grund af et utæt vandrør, at der er lukket for vandet og at der kommer en VVS-mand kl Næste morgen kl møder den første medarbejder ind og finder sedlen fra brandvæsenet. Der er godt nok lukket for vandet, men VVS-manden kommer kl Dagligdagen fortsætter uændret og kommunen kan levere den ydelse, som man har lovet borgerne. Alternativet ville være at institutionen skulle lukkes på grund af vandskade, børnene skulle flyttes til andre institutioner, og der ville være store omkostninger på grund af den efterfølgende renovering, og derved store gener for børn, forældre og personale. Kejd, der har ansvaret for bygningen, overtager den videre proces. 7

8 Foto: Rikke Kooistra, Københavns Brandvæsen

9 Baggrund Københavns Kommune har en ambition om at sikre byens borgere og yde virksomhederne tryghed og sikkerhed i såvel hverdagen som i krisesituationer. Det er et helt centralt mål, at ingen institutioner og serviceydelser må lukke på grund af hærværk, uro eller tekniske driftsforstyrrelser, der kunne være undgået ved planlægning og rettidig omhu. Det betyder blandt andet, at Københavns Kommune skal have en robusthed, der gør institutioner og forvaltninger i stand til at opretholde eller hurtigst muligt reetablere drifts- og serviceniveauerne uanset, hvilke hændelser der indtræffer. Som Danmarks største leverandør af velfærdsydelser er tusindvis af mennesker dagligt afhængige af, at daginstitutioner, skoler, pasningstilbud, hjælp til ældre og svagelige m.fl. fungerer så gnidningsfrit som muligt. Driftsforstyrrelser, hvad enten de handler om et sprunget vandrør i en institution, smadrede ruder på en skole, hærværk på anlæg eller indbrud, risikerer at forstyrre den daglige drift og dermed muligheden for at levere ydelser optimalt. Dertil kommer den utryghed og usikkerhed, som borgerne naturligt oplever i kølvandet på fx hærværk eller indbrud. Det er langt fra et ukendt fænomen, at der er en tæt sammenhæng mellem en aktiv risikostyring og sikringspolitik, og den tryghed og sikkerhed, som borgerne oplever. Teoretisk taler man om broken windows theory (knuste ruder teorien), som bl.a. handler om, at såfremt et smadret vindue ikke udskiftes, skabes der en stemning af, at det er i orden at smadre flere vinduer. Ét knust vindue bliver til flere knuste vinduer. Det kan i sidste ende føre til en nedbrydning og ghettoficering af et område gennem hærværk og vandalisering. Der er således en selvstændig pointe i, at de områder, der er præget af hærværk, smadrede vinduer, graffiti og indbrud, ofte også er de områder, hvor der generelt set hersker den største utryghed. Hertil kommer de store økonomiske omkostninger, som et manglende fokus på risikostyring og sikring medfører, dels i direkte driftstab på de enkelte institutioner, dels generelt i forhold til kommunens udgifter til forsikring. Og i det hele taget manglende mulighed for at tegne den økonomisk mest attraktive forsikring for kommunen som muligt. Grundlaget for en forbedret operationel risikostyring i kommunen findes allerede i dag. Københavns Kommune har gennem Beredskabspolitikken, Plan for Fortsat Drift, og sårbarhedsanalyserne givet Københavns Brandvæsen ansvaret for at sikre en fortsat og stabil drift i Københavns kommune samt understøtte at forvaltningerne har den robuste og fornødne planlægning til at håndtere kriser. Ligesom Københavns Brandvæsen som en døgnåben aktør har mulighed for at understøtte arbejdet med at skabe en tryg og sikker by. Københavns Brandvæsen udarbejder i forvejen kvartalsvise hotspotanalyser, der viser udviklingen i byen i forhold til, hvor der er et antal mindre brande i det fri og indbrud, som indikerer potentielle områder med behov for en forhøjet indsats. Eksempelvis tilbyder Københavns Brandvæsen de berørte institutioner at få besøg af en sikringsansvarlig med henblik på at undersøge om der er behov for yderligere sikringsmæssige tiltag for at nedbringe fx indbrudsfrekvensen. 9

10 10 Foto: Kenneth Nguyen, CPHDistortion

11 Risikostyring i Københavns Kommune i dag Der pågår allerede en række tiltag på både institutions- og forvaltningsniveau, når det handler om sikringstiltag og risikostyring i en eller anden form. Problemstillingen er snarere, at de mange tiltag mangler koordination og sammenhæng. Da der ikke i dag eksisterer en fælles risikostyrings/risikomanagement enhed, der koordinerer, rådgiver og går i dialog med forvaltningerne og institutionerne om det risikobillede og de sårbarheder, de står overfor, ender det med, at den enkelte forvaltnings- og institutionsleder et langt stykke hen ad vejen er overladt til selv at sætte sig ind i forskelligartede beredskabsog sikkerhedsmæssige forhold. Dette risikerer at medføre spild i form af mangelfuld sikring eller oversikring, unødige indkøb, uensartede serviceaftaler og ikke mindst tab af værdifuld ledelsestid. Samtidig betyder de decentrale beslutningsprocesser, at potentialet i en samlet beredskabsfaglig koordinering og risikostyring i Københavns Kommune ikke indfries. Ligesom der ikke er fokus på de afledte effekter i forhold til tryghed og sikkerhed for borgere samt personale. På grund af en meget decentral og ukoordineret struktur på hele sikringsområdet er det vanskeligt at danne sig et præcist overblik over det samlede udgiftsforbrug på sikring for en given institution eller forvaltning som helhed, eftersom der ikke forefindes en konteringspraksis, der gør det muligt at udskille udgifter til sikring i regnskabet. Ser man på Københavns Ejendomme tidligere opgørelse i forbindelse med Facillity Management (FM-området) har de peget på ca. 38 mio. kr. i ressourceforbrug. Imidlertid anslår Team Udbud og Indkøb, at opgørelse på de rammeaftaler, der er indgået mellem kommunen og sikringsleverandører, ligger på ca mio. kr. i Det anslås derfor, at det direkte udgiftsniveau for sikringsområdet ligger i størrelsesordenen af ca mio. kr. i Københavns Kommune. Hertil skal lægges udgifterne til både den interne og eksterne forsikring samt tab i forbindelse med indbrud, hærværk, mv., der beløbsmæssigt ligger under niveauet for forsikringens selvrisiko og som derfor dækkes direkte af driften. Særligt den sidste kategori af udgifter er vanskelig at estimere, da det ikke er givet, at tabet er anmeldt, idet disse beløbsmæssigt ligger under selvrisikoen. Endvidere kan erstatning af tab være konteret som nyindkøb eller andet grundet en uensartet konteringspraksis. Københavns Brandvæsen har foretaget dels en kvalitativ, dels en kvantitativ analyse i samarbejde med forvaltningerne af det samlede forbrug på bl.a. afbrændte container/ild i bygning, knuste ruder, stjålet inventar, bygningsskade ved indbrud, sikringsydelser, mv., på 14 skoler, institutioner, jobcentre, idrætsinstitutioner, mv. De pågældende institutioner er udpeget til analyse i samarbejde med projektgruppen. Koncernservices egen statistik viser, at der for de 14 institutioners vedkommende er en samlet udbetaling til skader på ca. 3.8 mio. kr., hvoraf en brand på Strandvejsskolen i 2011 udgjorde ca. 3.2 mio. kr., dvs. at der for de 14 institutioner netto blev udbetalt ca kr. fra den interne forsikringsordning i Den gennemførte kvalitative og kvantitative analyse viser et udgiftsspænd på ca

12 Tabel 1: Udgiftsniveau 2013 Udgiftsniveau fordelt på udgiftsområder 2013 Kilde Udgift Brandvæsenets analyse Forbrug som er dækket af intern forsikringsordning Brandvæsenets analyse Forbrug som ikke er dækket af intern forsikringsordning (baseret på 1000 institutioner) Koncernservice Præmie til ekstern forsikrinsordning Center For Økonomi* Installation og service af alarmer (indkøb inden for rammeaftale) Center For Økonomi* Alarmpatrulje Københavns Brandvæsen (indkøb inden for rammeaftale niveau) Center For Økonomi* Den jyske kontrol (indkøb inden for rammeaftale niveau) Center For Økonomi* G4S (indkøb uden for rammeaftale niveau) Københavns Ejendomme FM s opgørelse af ressourceforbrug (ÅV omregnet til kr.) Brandvæsenets oplysning Inspektion af ABA Brandvæsenets oplysning Servicesering af ABA Brandvæsenets oplysning Alarmoverførsel Brandvæsenets oplysning Servicesering af AIA Udgift i alt Kilde: Københavns Brandvæsen, Koncernservice, Københavns Ejendomme, Center For Økonomi *2012 udgiftsniveau, hvor det forudsætte at omkostningsniveauet i 2012 ligger på linje med omkostningerne i Figur 1. Fordeling af udgiftsområdernes procentvise andel af det samlede udgiftsniveau 2% ca. 2.1 mio. kr. Alarmoverførsel 9% ca mio. kr. FM s opgørelse af ressourceforbrug (ÅV omregnet til kr.) 2% ca. 3.2 mio. kr. Servicering af ABA 1% ca. 1.3 mio. kr. Inspektion af ABA 3% ca. 4.8 mio. kr. Servicering af AIA 15% ca mio. kr. Forbrug som er dækket af intern forsikringsordning 2% ca. 3.3 mio. kr. G4S (indkøb uden for rammeaftale niveau) 0,3% ca kr Den jyske kontrol (indkøb inden for rammeaftale niveau) 2% ca. 3.4 mio. kr. Alarmpatrulje Københavns Brandvæsen (indkøb inden for rammeaftale niveau) 24 % ca mio. kr. Installation og service af alarmer (indkøb inden for rammeaftale) 32% ca mio. kr. Forbrug som ikke er dækket af intern forsikringsordning (baseret på 1000 institutioner) 6% ca. 8.5 mio. kr. Præmie til ekstern forsikrinsordning Kilde: Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi, Team Udbud og Kontrakter 12

13 til kr. bare på disse 14 institutioner. Forsigtigt sat svarer det til et gennemsnitligt udgiftsniveau på ca kr. pr. institution for så vidt angår forbrug som ikke er dækket af intern forsikring. Skaleres det op til kommunens ca institutioner svarer det til et anslået samlet årligt skadesforbrug på ca mio. kr. Dertil kommer præmie til ekstern forsikringsordning på 8.5 mio. kr., skadesudbetaling fra intern forsikringsordning på 20.4 mio. kr. mv. Samlet set anslås det, at Københavns Kommunes samlede udgift til sikringsområdet udgør ca. 138 mio. kr. jf. tabel 1 og figur 1. Københavns Kommune har i dag organiseret sin forsikringsadministration via en intern fælles forsikringsordning under Koncernservice, hvor institutionerne betaler en intern præmie. Den interne forsikringsordning udbetaler herefter erstatning til dækningsberettigede skader i institutionerne og Københavns Ejendomme. Den interne forsikringsordning skal økonomisk hvile i sig selv over år. Det vil sige, at hvis der i det enkelte år er et merforbrug, optages et lån på kommunekassen. Omvendt medfører et mindre forbrug, at der afdrages ekstraordinært på en eventuel gæld, eller henlægges midler til absorbering af senere års merforbrug. Der er grundet den negative udvikling i det samlede skadesbillede siden 2010 sket et stadigt stigende, internt gældsoptag på kommunekassen via ordningen. På baggrund af allerede kendte skader, primært branden på Skolen i Sydhavnen, forventes gælden i forsikrings ordningen at stige til 134 mio. kr. i Gælden tilbagebetales ved at øge forvaltningernes opkrævning til forsikringsordningen med 24.8 mio. kr. årligt i Dermed vil forsikringsordningens akkumulerede gæld være tilbagetalt i 2017, jf. tabel 2. Det er Koncernservices vurdering, at ordningen med det nuværende skadesbillede har svært ved at komme i strukturel balance. Billedet de senere år har snarere været et rullende gældsoptag. Skal dette høre op, skal der enten Tabel 2: Forsikringsordningens akkumulerede gæld kr Akkumuleret gæld/kasseopbygning, som forudsat juni Ændrede forudsætninger, pr. januar 2014 Rettelse af merforbruget i 2012 fra -10,8 mio. kr. til -20,8 mio. kr Lavere udgifter til skybrudssager Ændret periodisering af udgifterne sfa. skolebranden i Færre udgifter til branden på Kastaniehuset Akkumuleret gæld/kasseopbygning, pr. januar Memo. Afdrag på gæld til forsikringsordningen Afdrag på historisk gæld fra perioden Regnskab 2011 og håndtering af merforbrug Afdrag vedtaget ifm. IC2014 sfa. skolebranden (2013) Yderligere afdrag sfa. skolebranden 2013, skybrudssager 2011 og brand Kastanjehuset Konsolidering af kassen Afdrag og konsolidering af kassen i alt Kilde: Koncernservice 13

14 reguleres yderligere på indbetalingen til ordningen, institutionernes selvrisiko eller en tilbagevenden til et markant lavere skadesniveau på bygninger jf. figur 2. Af den blå kurve i figur 2, som opgør skadesniveauet efter skadesdato, kan man aflæse at fra 2006 og frem har kommunen haft en længerevarende og markant stigende udvikling i skadesniveauet. Oven i dette generelle højere skadeniveau, er der indtruffet de to store enkelthændelser med skybruddet i 2011 samt branden på Skolen i Sydhavnen i Den røde kurve viser skadesniveauet efter skadesdato, men fratrukket forventet ekstern erstatning. Det vil sige kommunens netto-udgift. Kommunens har en meget eksponeret risiko med mange ældre og dyre ejendomme, hvor mange er fredet som Rådhuset til anslået 2 mia. kr. Kombineret med den negative udvikling i skadeshistorikken, er der i dag væsentligt færre forsikringsselskaber som overhovedet ønsker at tilbyde forsikring til Københavns kommune. Tidligere forsikringsudbud Kommunen har grundet stigende skadesudgifter haft vanskeligt ved at opnå ekstern forsikring. Det skyldes primært et stigende antal brandskader, herunder den meget omfattende brand på Skolen i Sydhavnen samt det usædvanlige skybrud i juli Den manglende interesse for at forsikre kommunen betyder, at det er sværere at opnå gunstige vilkår og kommunen har derfor måttet påtage sig en langt større del af risikoen selv ved at acceptere en meget høj selvrisiko. Kommunen har kunnet iagttage, at færre og færre forsikringsselskaber har ønsket at afgive tilbud i de afholdte EU udbud om forsikring af kommunens bygninger og løsøre. Således har Tryg, som kommunen havde aftale med i 2011, trukket sig grundet skybruddet. Codan, som kommunen har aftale med i dag, har ikke ønsket at byde grundet branden på Skolen i Sydhavnen. Forsikringer er ikke Risk Management det er Risk Transfer Ligeledes har ingen selskaber siden 2008 ønsket at forsikre kommunen alene. Såfremt kommunen fremover overhovedet skal kunne opnå ekstern forsikring, herunder at bevare det nuværende niveau for selvrisiko og den tilsvarende præmie, er det nødvendigt med yderligere investeringer i forebyggelse af primært brandskader i de kommende år. Ud over at sikre at kommunen overhovedet kan opnå ekstern forsikring, er væsentligste element ved øget forebyggelse, grundet den høje selvrisiko, at kommunens egne omkostninger til skader minimeres markant. Samtidig undgår kommunen servicetab grundet de store skader. Branden på Skolen i Sydhavnen har således forsinket indvielsen med flere år og har kostet kommunen 100 mio. kr. i selvrisiko. Målet for forebyggelsen bør som minimum være, at alle folkeskoler i kommunen skal være sikret med automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA anlæg), tilsvarende f.eks. Odense Kommune. Men en stor del af kommunens bygninger lever ikke op til de krav, man i dag stiller til brandsikkerhed. Derfor er det nødvendigt at fortsætte forebyggelsen af brand og rørskader på langt flere bygninger end folkeskolerne. Den negative udvikling kan tydeligt ses på forvaltningernes samlede præmiebetaling til bygning og løsøre, der grundet afdrag på gæld til merforbrug pga. øget skadesniveau, er steget markant og denne udvikling anslås at fortsætte, som det fremgår af figur 3. Den negative udvikling kan tydeligt ses på forvaltningernes samlede præmiebetaling til bygning og løsøre, der grundet afdrag på gæld til merforbrug pga. øget skadesniveau, er steget markant og denne udvikling anslås at fortsætte, som det fremgår af figur 3. 14

15 Figur 2. Oversigt over udviklingen i bygningsskader Millioner Sum af udgift i alt Skadeudgift fratrukket ekstern erstatning Kilde: Koncernservice Figur 3. Udvikling i præmieopkrævning på bygning og løsøre. Præmie Millioner Præmie Kilde: Koncernservice 15

16 Forsikringsordninger er primært udfordret på bygningsområdet. Udviklingen i det årlige skadesniveau bevirker, at kriterierne for et godt skadesår har forskubbet sig. Således havde et godt skadesår bygningsskader for under 7 mio. kr. frem til I de seneste år har udviklingen betydet, at et godt skadesår er på ca. 25 mio. kr. Det skyldes dels etableringen af KEjd, som har professionaliseret forsikringshåndteringen herunder anmeldelsen af skader, hvilket sammen med forsøgsordningen med nedsat selvrisiko fra kr. til kr. har gjort, at skyggetal er kommet frem på bygningsskadeområdet. Men skadeudviklingen er bekymrende. Der kan peges på forskellige årsager til stigningen i udgiften til bygningsskader: Grundlæggende er risikoen for skader steget: Skybrud er blevet en mere almindelig skadesårsag end tidligere. Langt flere påsatte brande de seneste år, hvor man i Københavns Kommune tidligere lå under gennemsnittet for dette i forhold til forstadskommunerne. Der synes også at være sket et normskred i dele af befolkningen i forhold til f.eks. hærværk, hvilket resulterer i dels et generelt højere niveau, dels en tendens til udbrud af hærværksbølge på en enkelt bygning, hvor der på kort tid opstår meget store skader og udgifter, inden det falder til ro igen, bl.a. gennem forskellig indsats. Det er vigtigt, at kommunen i sådanne tilfælde reagerer hurtigt for at begrænse skaderne. Det er en udfordring at etablere tilstrækkelig grad af skadesbegrænsende tiltag fordelt bredt over hele ejendomsporteføljen. AON, der er verdens største forsikringsmægler peger direkte på, at netop det at have en aktiv Risk Management organisation er en af forudsætningerne for at kunne sikre sig en fornuftig forsikringsaftale. De samme erfaringer har eksempelvis Chr. Hansen A/S og Bygningsstyrelsen, der begge har arbejdet på at udvikle aktive Risk Management organisationer. Ifølge AON forudsætter tillidsopbygning til markedet, at Risk Management funktionen er tæt knyttet til den øverste ledelse og er i stand til på en troværdig måde at skabe tillid til, at der arbejdes kontinuerligt og konkret med risikoreduktion. Det handler bl.a. om at sikre rammerne for et fokuseret arbejde omkring skadesfrekvens og sikring, god adgang til risikoinformationer, data og analyser (risk engineering), og evne at fremstå som en organisation med kontinuerlig udvikling og forbedring af risikobilledet. AON mener derfor, at der bør være et tæt samarbejde mellem Risk Management funktionen og forsikringsfunktionen. En Risk Management funktion skal forestå risikostyringen, dataindsamling og udarbejdelse af analyser, således at forsikringsfunktionen kan udarbejde et forsikringsudbudsmateriale, som stemmer overens med den vedtagne risikoprofil. Trods indførslen af en mere professionel skadebehandling fra 2009 og hævelsen af den interne selvrisiko fra 2011 samt at Borgerrepræsentationen har iværksat centrale puljer til forebyggelse, er det ikke lykkedes at modvirke det stigende skadesniveau. Ligesom det fortsat er endog meget vanskeligt at få en økonomisk fornuftig forsikringsaftale for kommunen som helhed. En væsentlig grund hertil kan meget vel skyldes, at der udestår at blive udviklet en aktiv Risk Management organisation, der opbygger tillid hos markedet. 16

17 Sydhavn skole Branden 26. november 2012 Foto: Kenneth Meyer 17

18 Potentialer ved aktiv risikostyring Erfaring viser, at det er muligt gennem en aktiv risikostyring og målrettede investeringer i implementering af f.eks. ABA anlæg, AIA/tyverialarm anlæg, videoovervågning, at nedbringe institutionernes udgifter til tyveri, ildspåsættelser, hærværk, mv. Dermed kan der sikres et betydeligt effektiviseringspotentiale i forhold til det samlede udgiftsniveau på ca. 135 mio. kr. på sikringsområdet i Københavns Kommune fordelt på forbrug på skader, forsikringspræmie, tab og sikringsrelaterede ydelser mv. Baseret på de erfaringer, som Københavns Brandvæsen allerede har opnået i forbindelse med konkret rådgivning og implementering af sikringstiltag på skoler og institutioner, vurderes det realistisk, at der over en relativ kort årrække kan opnås et potentiale i nedbringelse af udgifter, der er dækket af den interne forsikringsordning, på mellem 40% til 60% i Dette skyldes en koordineret styring, der implementeres på baggrund af de analyser, som har afdækket de risici, de enkelte enheder står overfor. Besparelsespotentialet forudsætter, at der ikke opstår store hændelser, der påvirker den interne forsikringsordning som fx en stor brand, skybrud, oversvømmelse eller lignende. I forhold til den eksterne forsikringsordning vurderes det, bl.a. på baggrund af forsikringsmæglerne AON s erfaringer, at der igennem en implementering af en aktiv risikostyringsorganisation på sigt vil kunne opnås en årlig besparelse på 50% på præmien for den eksterne forsikringsløsning. Fastlæggelse af sikringsniveau i forhold til rammeaftaler I takt med at en risikostyringsenhed opbygger viden omkring best practise for sikrings løsninger på de enkelte institutioner, er det muligt at tilpasse og ensrette sikringsløsningerne i forhold til kommunens sikringsniveau, og på den måde undgå unødvendige indkøb og minimere spild. Det skønnes, at der kan opnås en besparelse på 2-6% pr. år. Dette forudsætter, at institutionerne rådfører sig med Københavns Brandvæsens Risikostyringsenhed i forbindelse med indkøb af sikringsløsninger. Besparelse på forbrug og optimering af opgave- og aftalestyring i forhold til rammeaftaler Team Udbud og Indkøb og Københavns Brandvæsen har i fællesskab udarbejdet et regelsæt om håndtering af indkøb på rammeaftaler. Regelsættet indebærer, at der dels er et dokumenteret informationsflow mellem kommunen og leverandørerne, dels et struktureret aftalegrundlag, der skal sikre reduktion af u overensstemmelser i de kontraktretlige forhold. Denne indkøbspolitik har erfaringsmæssigt bidraget til en besparelse på ca. 10% pr. år. Der er fundet indkøbsområder inden for risikostyring, hvor Københavns Kommune på nuværende tidspunkt dels ikke er aftaledækket og dels kunne tilrettelægge de eksisterende indkøbsaftaler mere hensigtsmæssigt. Der vurderes at være et effektiviseringspotentiale på ca pct. på de områder, hvor kommunen i dag ikke er aftaledækket. Ansvaret for at gennemføre udbud eller genudbud inden for disse indkøbsområder er placeret i Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen, da de vil være obligatoriske for kommunens forvaltninger at anvende disse indkøbsaftaler. Det gældende princip for effektiviseringer ved 18

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT 03-11-2014 Sagsnr. 2014-0090175 Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 Dokumentnr. 2014-0090175-14 Sagsbehandler Mads Neubert

Læs mere

Statusrapport om risikostyring

Statusrapport om risikostyring Statusrapport om risikostyring Rapport om risikostyring Universitets- og Bygningsstyrelsen november 2009 Indhold > Indledning og sammenfatning 3 Forebyggelse frem for oprydning strategisk risikostyring

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS Direktionen/ledelsen Risikoudvalg Risikokoordinator Risikoejer Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS INDHOLD FORORD...side 5 1. RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING...side 7 2. KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅL...side

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen I Willis gevinst på risikoen Indholdsfortegnelse Forsikringsleverandørerne...3 Combined ratio...4 Alm. Brand Forsikring A/S...5 Codan Forsikring A/S...5 Købstædernes Forsikring...6 KommuneForsikring A/S...7

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere