Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser"

Transkript

1 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks København K Tlf Fax Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Dato 12. marts 2009 Forfattere Jens Pedersen, Vejdirektoratet Udgiver Vejdirektoratet 2009

3 Indhold 1. Indledning og metode 5 2. Retningslinjer Mulige tiltag Mulige scenarier 27 3

4 4

5 I. Indledning og metode Betegnelser Sideanlæg dækker over bemandede og ubemandede rastepladser Fra Transportministeriets rapport "Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling", marts 2008 "Konsekvensen af den manglede kapacitet på sideanlæggene er, at nogle trafikanter parkerer uden for det afmærkede areal, hvilket kan føre til til trafikfarlige situationer. Endvidere kan det være en konsekvens, at nogle trafikanter, herunder erhvervschauffører, der ønsker at gøre rast og har behov for hvil, men ikke har mulighed for det, og derfor kan være nødsaget til at køre videre. Den mangledende kapacitet udgør således et problem i forhold til overholdelse af reglerne for kørehviletid" I perioden er der gennemført strækningsanalyser for sideanlæg langs motorvejsnettet. Fra 2006 til 2008 er strækningsanalyserne justeret på grund af en skærpelse i håndteringen af hviletidsbestemmelserne for erhvervschauffører i lastbiler, som derved har fået behov for øget kapacitet på sideanlæggene. Medio 2008 var der langs motorvejsnettet 22 sideanlæg med tank, 17 sideanlæg med Info-Teria, 1 sideanlæg med automattank og herudover 45 ubemandede sideanlæg med toiletfaciliteter, jævnfør figur 1. Drift og vedligeholdelse af sideanlæggenes arealer og udstyr har Vejdirektoratet udlicitéret til private entreprenører. Den bemandede service på tankanlæg og Info-Terier er ligeledes udliciteret til private koncessionshavere, der driver deres forretninger fra egne bygninger på lejet grund på sideanlæggene. De to typer af udlicitering sker efter standardiserede konktrakter, der administreres af Vejdirektotaret. Vejdirektoratet står endvidere for at planlægge, anlægge og renovere sideanlæggene. Denne rapport sammenfatter hovedkonklusioner og mulige tiltag vedrørende de behov for forbedringer, der er for sideanlæggene beliggende langs motorvejsnettet. Strækningsanalyserne er udarbejdet på basis af Vejdirektoratets sideanlægsstrategi SAS2010, Service til de Rejsende - i pagt med samfundet, fra Titlen udtrykker strategiens vision, der er konkretiseret i 6 målsætninger: at rejsen er tryg, sikker og tilfredsstillende at de rejsende på de danske statsveje tilbydes et relevant servicetilbud at hensynet til natur, miljø og arkitektur tilgodeses at øge samkørsel at tilgodese kommercielle hensyn hos Vejdirektoratets samarbejdspartnere og erhvervshensyn generelt at fastholde og om muligt øge de samlede indtægter fra sideanlæggene. Analysearbejdet har vist, at der for en lang række sideanlæg er tale om nedslidning og manglende kapacitet. Dette er i øvrigt uddybet både i Transportministeriets rapport Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling, marts 2008 samt i redegørelsen fra "Fremtidens godstransport, 2009". 5

6 Vejloven Sideanlæggene finder deres lovmæssige hjemmel i vejlovens 18: Ved hovedlandevejene, der er eller bliver udbygget til motorveje, skal der drages omsorg for tilvejebringelse og drift af supplerende anlæg, hvis beliggenheden umiddelbart i forbindelse med motorvejen skønnes af særlig betydning for transporterne og rejselivet. Reglerne kan også finde anvendelse for andre hovedlandevejsstrækninger. Der står således i 18, stk. 3: Efter ministerens bestemmelse kan reglerne i stk anvendes på andre hovedlandevejsstrækninger De undersøgte mulige tiltag vedrører anlæg af nye sideanlæg, udvidelser og forbedringer på eksisterende sideanlæg, mens andre sideanlæg kan nedlægges. Nærværende rapport omfatter mulige tiltag på i alt 72 sideanlæg langs motorvejsnettet. Der er ikke som led i analysen lagt op til, at alle de beskrevne forslag skal gennemføres. Der er alene tale om et katalog af muligheder, der overvejes nærmere. Til eventuel brug i forbindelse med sådanne overvejelser er der som led i analysen opstillet tre scenarier af hver 25 mio. kr., som rummer en række prioriterede tiltag. Kapitel 1 indeholder dels en indledning, dels præsenteres strækningsanalyserne og den analysemetode, der er anvendt i projektet. Kapitel 2 resumerer den erfaringsopsamling som strækningsanalyserne samlet set har resulteret i. Dette er formuleret som en række retningslinjer om sideanlæggenes beliggenhed, funktioner, indretning og udstyr. I kapitel 3 præsenteres resultaterne fra strækningsanalyserne som en række mulige tiltag. De respektive mulige tiltag beskriver hvilke foranstaltninger, der påregnes i forbindelse med sideanlægget eksempelvis om det skal udvides, nedlægges, etableres, renoveres eller der kræves andre tiltag. De mange mulige tiltag er opdelt i 6 korridorer, hvoraf de første fem indeholder de mulige tiltag, der knytter sig til de centrale dele af det store motorvejs-h. Den sjette korridor omfatter motorvejene i Hovedstadsområdet. I kapitel 4 er beskrevet tre forskellige økonomiske scenarier med angivelse af indsatsen vedrørende de berørte rastepladser. Strækningsanalyserne indeholder en statusbeskrivelse af de respektive strækninger. Den enkelte statusbeskrivelse tager udgangspunkt i en deskresearch, der er suppleret med besigtigelser, arkitektonisk vurdering af sideanlæggene, nye trafiktællinger og trafikanalyser samt interviews med interessenter. For at opnå en samlet optimering, vil Vejdirektoratet i forbindelse med udmøntningen af de mulige tiltag, nærmere undersøges mulighederne for at udvidet samarbejde med branchens private virksomheder Strækningsanalysernes metodiske opbygning fremgår af figur 2. Udgangspunktet er sideanlægsstrategiens vision og målsætninger, der er konkretiseret i en række retningslinjer om pladsernes beliggenhed, funktioner, indretning og udstyr. I hver strækningsanalyse er sideanlæggenes nuværende tilstand beskrevet og sammenlignet med sideanlægsstrategiens målsætninger og de foreliggende retningslinjer (kapitel 2), ud fra hvilke der er foretaget en problemidentifikation. Til de forskellige problemer er der opstillet principforslag til løsninger. Retningslinjerne er løbende revideret og suppleret på baggrund af de erfaringer, som er opnået i strækningsanalyserne. Ud fra løsningsforslagene er der i hver strækningsanalyse udvalgt en række mulige tiltag med tilhørende grove budgetoverslag. Det er disse mulige tiltag, der danner grundlaget for nærværende rapport, der alene omfatter sideanlæg langs motorvejsnettet. 6

7 Figur 1. Sideanlæg langs motorvejsnettet medio 2008, opdelt i de delstrækninger som strækningsanalyserne er gennemført efter. Korridor 1. E20 mellem M3 og Storebælt Korridor 2. E20 mellem Storebælt og Fredericia Korridor 3. E20 mellem Århus og grænsen Korridor 4. E45 mellem Århus og Aalborg Korridor 5. E47/E55 mellem Køge og Rødby Korridor 6. Hovedstadsområdet 7

8 Strategi Vision og målsætninger Foreliggende retningslinjer Strækningsanalyser Status - problemer - løsninger Supplerende retningslinjer Mulige tiltag Prioritering Figur 2. Strækningsanalysernes metodiske opbygning. Det har betydning for godstransporten og for de almindelige bilister, at der er gode muligheder for at hvile og spise på de længere ture langs motorvejsnettet. Det giver et bedre arbejdsmiljø og øger trafiksikkerheden. Med den forventede stigning i trafikken er det afgørende, at der investeres i bedre sideanlæg. En række sideanlæg er både overfyldte og har utidssvarende faciliteter, hvorfor der er behov for fornyelse og udbygning af kapaciteten. En række gamle ubemandede rastepladser kan til gengæld nedlægges. Figur 3. viser resultatet af en række nattællinger af belægningsprocenten for lastbiler på udvalgte sideanlæg. For de bemandede sideanlæg på Fyn viser tilsvarende typer tællinger, at den gennemsnitlige besøgsprocent for de 4 bemandede rastepladser er 102%. 8

9 På længere sigt er visionen, at der maksimalt er ca. 30 km mellem pausemuligheder for trafikanterne og ca. 70 km mellem sideanlæg med tankanlæg. Endvidere skal indsatsen i forhold til bemandede - og dermed også mere sikre sideanlæg, styrkes. Der vil være behov for en gradvis indsats. Indsatsen for bedre sideanlæg skal være omkostningseffektiv og investeringerne skal foretages dér, hvor behovet er størst. Strækningsanalyserne viser, at der er et særligt behov langs det store motorvejs H, dvs. på motorvej E20 (København Lillebælt), på motorvej E45 (Padborg Århus - Aalborg) og på motorvej E47/E55 (Rødby København). Hertil kommer en række motorvejstrækninger i hovedstadsområdet. De mulige tiltag kan håndteres på flere måder. På centrale dele af motorvejsnettet er der p.t. VVM-undersøgelser i gang på grund af udvidelse af motorvejene. Muligheden for udbygninger af sideanlæggene på disse strækninger beskrives nærmere i VVMredegørelsen. Det drejer sig bl.a. om sideanlæggene ved Skærup på motorvej E45 (syd for Vejle), sideanlæggene ved Lillebælt og Kildebjerg på motorvej E20 (mellem Fredericia og Odense). Som led i aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 var forligspartierne enige om, at indsatsen på området skulle styrkes. Med aftalen blev der afsat en reserve på 20 mio. kr. af puljen til Bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse i 2009 til forbedringer af rastepladser. Midlerne udmøntes af Vejdirektoratet med udgangspunkt i det faglige grundlag i nærværende strækningsanalyser og oplæg til mulige tiltag (udbygningsplan). Udmøntningen i 2009/10 omfatter Ejer Baunehøj Øst, Blankhøj og Ustrup Øst på motorvej E45. Høj prioritet Lav prioritet Kapacitetsproblemer for lastbiler Kapacitetsprobelmer for personbiler Nedslidte og utidssvarende pladser Dårlige faciliteter - mangel på toiletter Mindre, typisk driftsrelaterede problemer Figur 4. Overordnet gruppering og prioritering af problemer. 9

10 Partierne bag aftalen om en grøn transportpolitik har tilkendegivet at de er enige om, at igangsætte yderligere initiativer på baggrund af udbygningsplanen som led i forhandlingerne i efteråret Gennemførelsen af mindre forbedringer på rastepladser ( f.eks renoveringer m.v.) vil kunne indgå i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af en ny flerårig vejvedligeholdelsesaftale, som partierne bag transportaftalen skal drøfte i efteråret Endvidere noterede forligspartierne sig muligheden for samarbejde med private virksomheder om etablering af rastepladser. Langs motorvejsnettet ligger der allerede en række private transportcentre for vejgodstransporter som for eksempel ved Køge og DTC ved Vejle. I forbindelse med kommende initiativer på området bør muligheden for øget samarbejde med private virksomheder undersøges nærmere. Her vil man blandt andet søge inspiration i det tyske Autohof-koncept, med særligt afgrænset og sikret parkeringsområder for lastbiler på strategisk vigtige gods- og trafikknudepunkter. Ligesom på motorvejsnettet generelt er det vigtigt, at der sikres en bedre udnyttelse af kapaciteten på sideanlæggene. Anvendelse af Intelligente Transportsystemer (ITS) vil derfor indgå i arbejdet fremover. Konkret bør det undersøges nærmere, hvordan systemer kan være med til at fordele blandt andet lastbiler på parkeringsarealer, samt hvordan man på forhånd kan informere chaufførerne om ledig parkeringskapacitet m.v. Figur 5. Luftfoto af sideanlægget ved Karlslunde (på E20) taget midt på dagen. Her ses tydeligt, at der er tale om en stor udnyttelse af lastbilparkeringspladserne. 10

11 2. Retningslinjer Strækningsanalysernes vurderinger og mulige tiltag tager afsæt i sideanlægsstrategiens vision og målsætninger samt nedennævnte 12 retningslinjer, der er udarbejdet undervejs i strækningsanalyseprojektet. 1. ITS (intelligente Transport Systemer) 2. Afstandskriterier 3. Sideanlæg der betjener begge samkørselsretninger 4. Anlæg af samkørselspladser 5. Sideanlæggenes faciliteter 6. Sæsonbestemte servicetilbud 7. Hensyn til specialkøretøjer 8. Afhjælpning af utryghed 9. Nye typer toiletter 10. Bedre forvarsling 11. Hoteller 12. Miljø Figur 6. Retningslinjerne relaterer sig til sideanlæggenes beliggenhed, funktioner, indretning og udstyr. 11

12 Ad. 1. ITS (Intelligente Transport Systemer) Udviklingen indenfor ITS (Intelligente Transport Systemer) er i fremgang, og mulighederne for at udnytte denne teknologi vil løbende blive vurderet i forbindelse med udbygning og renovering af sideanlæggene. I Tyskland er der installeret et styringssystem for tunge køretøjer på et overbelastet sideanlæg. Systemet fordeler ved indkørslen til sideanlægget de ankommende lastbiler i opmarchfelter fordelt efter hvornår de påregner at skulle køre igen. Dette - sammen med en ændring af udformningen af parkeringsområdet - har stort set fordoblet kapaciteten for lastbiler uden udvidelse af parkeringsarealet. Figur 7. Telematisk kontrolleret parkering på sideanlæg i Tyskland. Her fordeles lastbilerne efter afgangstidspunkt. ITS kan også benyttes til at reservere lastbilparkeringspladser på rastepladser, ligesom det kan anvendes til at informere chaufførerne ved forvarsling om mulig ledig rastepladskapacitet. Ad. 2. Afstandskriterier Afstanden mellem sideanlæg med tank bør på motorvejsstrækninger være maksimalt 70 km, og afstanden mellem sideanlæg med toiletfaciliteter bør maksimalt være ca. 30 km. Afstanden mellem sideanlæg med Info-Teria afstemmes under hensyntagen til ovennævnte kriterier og det trafikale grundlag. Ad. 3. Sideanlæg der betjener begge kørselsretninger På nye motorvejsstrækninger med begrænset trafik bør sideanlæg, der kan servicere begge kørselsretninger, indgå som en løsningsmulighed. Det vil øge kundegrundlaget og dermed øge muligheden for at anlægge bemandede sideanlæg. Hvis sideanlægget placeres i forbindelse med tilslutningsanlæg øges kundegrundlaget, idet sideanlægget også kan betjene trafikken på den overførte vej. 12

13 Det er dog vanskeligt at vejvise fra motorvejen, uden at dette skaber konkurrenceforvridning i forhold til andre private servicetilbud placeret tæt på tilslutningsanlæg. Placeres sideanlægget ensidigt på fri strækning forudsætter det en tværgående vej- og stiforbindelse, hvis det skal betjene trafikanterne i begge kørselsretninger. Samkørselspladser Parkeringspladser, der anlægges ved knudepunkter på vejnettet med henblik på at to eller flere trafikanter, der skal samme sted hen, kan mødes og køre sammen i én bil. Ad. 4. Anlæg af samkørselspladser Langs motorvejsstrækninger bør der etableres samkørselspladser ved alle væsentlige tilslutningsanlæg. På strækninger hvor der mangler sideanlæg med tilhørende toiletfaciliteter, kan udvalgte samkørselspladser udstyres med toilet, og der kan vejvises til disse fra motorvejen. Ad. 5. Sideanlæggenes faciliteter Sideanlæg bør være udstyret med moderne faciliteter i god kvalitet, eksempelvis toiletter, bænke, grønne arealer, renovation, belysning osv. Omfanget afhænger af sideanlæggets type. For at sideanlæg altid kan fremstå indbydende, bør der opretholdes et tidssvarende kvalitetsniveau med en værdibevarende indsats. Hermed menes, at eksempelvis beplantning, belysning og udstyr løbende vedligeholdes. Ad. 6. Sæsonbestemte servicetilbud På sideanlæg med sæsonbestemte kapacitetsproblemer kan der indrettes parkeringsområder (f.eks. i græsarmering eller med grusbelægning) med tilhørende servicefaciliteter - for eksempel ekstra toiletfaciliteter i permanente bygninger - der kun er tilgængelige i højsæsonen. Ad. 7. Hensyn til specialkøretøjer Håndtering af specialkøretøjer (f.eks. mølletransporter) skal indgå i vurderingen af større sideanlæg og i udformningen af nye sideanlæg. 13

14 Ad. 8. Afhjælpning af utryghed Problemer med utryghed bør imødegås ved begrænsning af antallet af ubemandede sideanlæg samt ved bevidst overskuelig indretning med indblik fra motorvejen (passiv overvågning). Det bør endvidere overvejes at udvikle egentlige sikrede sideanlæg eller delområder på eksisterende, bemandede sideanlæg, hvor f.eks. lastvognchauffører kan overnatte i indhegnede og overvågede områder. Ad. 9. Nye typer toiletter Der bør udvikles nye og forskellige typer af toiletter, der kan imødekomme forskellige kapacitetsbehov på forskellige typer sideanlæg. Ad. 10. Bedre forvarsling Forvarslingen af sideanlæg foreslås styrket. Skiltene bør dels tilpasses de nye fartgrænser på 130 km/t, dels suppleres med forvarsling 10 km før anlægget, blandt andet fordi antallet af sideanlæg generelt reduceres. Ad. 11. Hoteller Hoteller kan overvejes på udvalgte strategisk beliggende og velbesøgte sideanlæg. Ad. 12. Miljø Muligheden for miljøfremmende tiltag skal indtænkes på sideanlæggene. Her tænkes for eksempel på jordvarme, etablering af ladepladser for elbiler, nedsivning og genanvendelse af regnvand. 14

15 3. Mulige tiltag Strækningsanalyserne har resulteret i mulige tiltag vedrørende i alt 72 sideanlæg langs hele motorvejsnettet. Der er udarbejdet budgetoverslag for hvert at de mulige tiltag. Da nogle er ideforslag og andre er skitseforslag, er beregningsforudsætningerne for både budgetoverslag og kapacitetsudvidelserne forskellige. De anvendte budgetberegningsmetoder er beskrevet nedenfor: 1. "Ny anlægsbudgettering" for enkelte af sideanlæggene er der udarbejdet skitseprojekt, fordi de er indeholdt i anlægsprojekter, der pt. er i VVM-undersøgelsesfasen. Til nogle af disse projekter er der lavet budgetoverslag jævnfør principperne i "ny anlægsbudgettering". Det drejer sig om sideanlæggene Kildebjerg Nord & Syd og Lillebælt Nord & Syd på Fyn. 2. En anden anvendt budgetberegningsmetode er, at der er anvendt erfaringstal, incl. reserver fra nyere gennemførte renoveringer og udbygninger på fx Hylkedal Øst og Frøslev Vest. 3. Ved mindre vedligeholdelses- og renoveringstiltag, herunder udskiftning af toiletbygninger og nedlæggelse af pladser, er budgetoverslaget baseret på erfaringsmæssige skøn fra tidligere gennemførte konkrete tiltag af samme type. De mulige tiltag drejer sig primært om sideanlæggene, der er beliggende på centrale dele af det store motorvejs-h. Det vil med andre ord sige langs Europavejene: E20 mellem København og Fredericia E45 mellem Aalborg og grænsen E47/E55 mellem Helsingør - København - Rødby. På disse godstunge strækninger afvikles de største trafikmængder. Det er her, der forventes den største trafikvækst og det er langs disse strækninger, der er målt de mest påtrængende kapacitetsproblemer på sideanlæggene. Mulige tiltag for disse tre hovedstrækninger er samlet i fem korridorer. Ved gennemførelse af de mulige tiltag vil sideanlæggene blive udbygget således, at de nuværende kapacitetsproblemer afhjælpes, og pladserne vil fremstå tidssvarende og fremtidssikrede. 15

16 De mulige tiltag, der knytter sig til motorvejsnettet i Hovedstadsområdet, er samlet i en 6. korridor. De mulige tiltag i de seks korridorer, og deres omfang fremgår af tabel 1. Korridorerne beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit. Korridor Antal berørte sideanlæg 1. E20 mellem M3 og Storebælt E20 mellem Storebælt og Fredericia 7 3. E45 mellem grænsen og Århus E45 mellem Århus og Aalborg E47/E55 mellem Helsingør og Rødby 8 6. Hovedstadsområdet 13 Sum 72 Tabel 1. De 6 korridorer af mulige tiltag. Tiltag kan være nyanlæg, fornyelser, renoveringer eller nedlæggelse af sideanlægget. Der er alene tale om et katalog af mulige indsatser, der kan overvejes nærmere. Forslagene kan i givet fald enten gennemføres i sammenhæng eller hver for sig. I kapitel 4 er der beskrevet 3 forskellige scenarier på hver 25 mio. kr., som rummer en række mulige prioriterede tiltag. 16

17 3.1 Korridor 1. E20 mellem M3 og Storebælt Korridor nr. 1 omfatter 13 sideanlæg. I de mulige tiltag er indeholdt udbygning af sideanlæggene Karlslunde Ø og V, som også er beskrevet i VVM-redegørelsen for udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen. De mulige tiltag for de 13 sideanlæg vedrører både fornyelser/udbygninger og nyanlæg. Der er tale om kapacitetsudvidelser på de 4 store sideanlæg Karlslunde Ø + V og Tuelsø N + S, samt en renovering af sideanlæggene ved Antvorskov, der ligger mellem Tuelsø og Storebælt. Figur 8. Korridor 1. E20 mellem M3 og Storebælt. Mellem Karlslunde og Tuelsø er der 5 ubemandede sideanlæg og 1 ældre Info-Teria. Det anbefales, at reducere antallet til ét Info-Teria i hver retning, placeret midt på delstrækningen ved Kongsted. Det vil sammen med udbygning af Karlslunde og Tuelsø kunne tilgodese det fremtidige behov for service, og samtidig fjerne problemerne med små ubemandede sideanlæg. I retning mod København skal Kongsted udbygges til et Info-Teria, hvorefter sideanlæggene Salby og Kværkeby S kan nedlægges. I retning mod Fyn/Korsør skal der anlægges et nyt Info-Teria kaldet Kongsted N (overfor Kongsted), i stedet for det eksisterende Bjæverskov. Herefter kan Bjæverskov, Bøgede og Kværkeby N nedlægges. 17

18 Korridor 1 Navn Mulige tiltag Budget [mio. kr.] Skønnet tilvækst i parkeringspladser Lastbiler Personbiler Antvorskov N og S Renoveres 13, Tuelsø N og S Udvides 13, Kværkeby N og S Nedlægges 1,0 Bøgede Nedlægges 0,5 Kongsted Nyanlægges med Info-Teria 46, Bjæverskov Nedlægges 0,5 Salby Nedlægges 0,5 Karlslunde Ø og V Udvides 32, Tabel 2. Korridor 1 med mulige tiltag. 18

19 3.2 Korridor 2. E20 mellem Storebælt og Fredericia Korridor nr. 2 omfatter 7 sideanlæg. I de mulige tiltag er indeholdt udbygning af sideanlæggene Lillebælt N og S, og Kildebjerg N og S, som også er beskrevet i VVM-redegørelsen for udvidelsen af den Fynske Motorvej mellem Odense og Middelfart. Figur 9. Korridor 2. E20 mellem Storebælt og Fredericia. Korridoren vedrører primært en udbygning af de to sideanlæg med tank, Kildebjerg N og S samt Info-Terierne Lillebælt N og S. Alle 4 sideanlæg skal udbygges betydeligt, og ikke mindst på Lillebælt N er der akut behov for en betydelig udbygning af lastbilkapaciteten. Herudover indgår nedlæggelse af Ålsbo N, mindre forbedringer på Rønninge S og en mindre udvidelse af Rønninge N. Korridor 2 Navn Mulige tiltag Budget [mio. kr.] Skønnet tilvækst i parkeringspladser Lastbiler Personbiler Lillebælt N og S Udvides 35, Ålsbo N Nedlægges 1,0 Kildebjerg N og S Udvides og renoveres 48, Rønninge N og S Udvides 7, Tabel 3. Korridor 2 med mulige tiltag. 19

20 3.3 Korridor 3. E45 mellem grænsen og Århus I transportaftalen En grøn transportpolitik fra januar 2009 er der afsat 20 mio. kr. til at øge parkeringskapaciteten på 3 sideanlæg beliggende langs den Østjyske og den Sønderjyske Motorvej. Det drejer sig om sideanlæggene Blankhøj, Ejer Baunehøj Øst og Ustrup Øst. På motorvejsstrækningen mellem Kolding og Esbjerg ligger fire sideanlæg ved Harte og Bjøvlund. Anlægget Harte N har behov for en udvidelse af parkeringsfaciliteterne, der er indeholdt i korridor 3. Korridor nr. 3 omfatter mulige tiltag der berører 20 sideanlæg. I de mulige tiltag er indeholdt udbygning af sideanlæggene Skærup V og Ø, som også er beskrevet i VVM-redegørelsen for udvidelsen af den Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord. Korridoren omfatter udvidelser af 11 sideanlæg, herunder sideanlæggene med tank ved Ustrup, Skærup og Ejer Baunehøj. 5 sideanlæg foreslås renoveret, og 4 ubemandede sideanlæg foreslås nedlagt eller indrettet til vejepladser for politiet. Figur 10. Korridor 3. E45 mellem grænsen og Århus. Hvide pladser bevares som vejepladser. Korridor 3 Navn Mulige tiltag Budget [mio. kr.] Skønnet tilvækst i parkeringspladser Lastbiler Personbiler Fuglsang Ø og V Udvides 7, Ejer Baunehøj Ø og V Udvides 16, Merring Renoveres og ombygges 3, Nørremark Renoveres og ombygges 4, Skærup Ø og V Udvides 51, Harte N Udvides 4, Hylkedal V Udvides 10, Ustrup Ø og V Udvides 19, Øster Løgum Ø og V Nedlægges 1,0 Årslev Ø Udvides 10, Årslev V Renoveres 2,0 Oksekær Ø og V Nedlægges 1,0 Frøslev Ø og V Renoveres 7, Tabel 4. Korridor 3 med mulige tiltag.

21 3.4 Korridor 4. E45 mellem Århus og Aalborg Korridor nr. 4 omfatter 11 sideanlæg. For at øge kapaciteten på sideanlæggene udgør de mulige tiltag en renovering af sideanlæggene med henblik på en bedre udnyttelse af arealerne. På de to sideanlæg ved Gudenå er der stort behov for renovering med tilhørende udbygning. Figur 11. Korridor 4. E45 mellem Århus og Aalborg. Korridor 4 Navn Mulige tiltag Budget [mio. kr.] Skønnet tilvækst i parkeringspladser Lastbiler Personbiler Limfjorden Renoveres og udbygges 3, Himmerland Ø og V Udvides 7, Senhøj Ø og V Udvides 6, Glenshøj Ø og V Udvides 6, Gudenå Ø og V Renoveres og udbygges 7, Pedersminde Udvides 7, Blankhøj Udvides 7, Tabel 5. Korridor 4 med mulige tiltag. 21

22 3.5 Korridor 5. E47/E55 mellem Køge og Rødby Korridor nr. 5 omfatter 8 sideanlæg. De mulige tiltag omhandler fortrinsvis forslag om udvidelse af de to sideanlæg med tank ved Tappernøje og en omfattende indsats på Info-Teriet Piberhus Ø, der skal ses i relation til den faste forbindelse over Femer Bælt. Herudover anbefales etablering af nye toiletter og gennemførelse af mindre renoveringer på flere sideanlæg. Figur 12. Korridor 5. E47/E55 mellem Køge og Rødby Korridor 5 Navn Mulige tiltag Budget [mio. kr.] Piberhus Ø Renoveres 2,0 Skønnet tilvækst i parkeringspladser Lastbiler Personbiler Tappernøje Ø og V Udvides 13, Farø Renoveres 4, Dronninghave Etablere nyt toilet mv 3, Studehave Etablere nyt toilet mv 4, Lysemose N Renoveres 3, Håred Etablere nyt toilet mv 3, Tabel 6. Korridor 5 med mulige tiltag. 22

23 3.6 Korridor 6. Hovedstadsområdet Med udbredelsen af Elbilen vil vejdirektoratet nærmere undersøge behovet for bemandede sideanlæg på statens indfaldsveje mod København. Korridorgruppe nr. 6 omfatter 13 sideanlæg.her lægges der op til en række ombygninger og nyanlæg langs motorvejsstrækningerne ind mod København. Der er primært tale om 5 nye sideanlæg og en større ombygning af sideanlæggene ved Torkilstrup. Figur 13. Korridor 6. Motorvejsnettet i Hovedstadsområdet. Motorvejsnettet i Hovedstadsområdet er kendetegnet ved at omfatte en række indfaldsveje til København med udpræget pendlertrafik. Pendlernes servicebehov er nogenlunde ensartet og kan typisk dækkes med en tankmulighed, med toilet og mulighed for mindre indkøb samt en række strategisk velplacerede samkørselspladser. Herudover vil der på indfaldsvejene være behov for information til ikke lokalkendte trafikanter på vej mod København. 23

24 Figur 14. Principskitse af servicebehovet på en typisk indfaldsvej. Korridor 6 Navn Mulige tiltag Budget [mio. kr.] Hillerødmotorvejen Holbækmotorvejen Torkilstrup N og S (Holbækmotorvejen) Kornerup N og S (Holbækmotorvejen) Anlægge to sideanlæg ved Kollerød Sø Anlægge tankanlæg ved Høje Taastrup Skønnet tilvækst i parkeringspladser Lastbiler Personbiler 45, , Renoveres og ombygges Nedlægges 1,0 Arnakke Ø og V Nedlægges 1,0 Helsingørmotorvejen Isterød Lærkereden Ø Renoveres 3,0 Nye Isterød Rastepladser Ø Reduceres 0,5 Nye Rastepladser Frederikssundmotorvejen Tabel 7. Korridor 6 med mulige tiltag. Anlægge to sideanlæg nord for Isterød Anlægge bemandet service ved Tværvej samt mindre sideanlæg ved St. Rørbæk 45, , Helsingørmotorvejen, M3 og E20 er Europaveje. På disse veje er der principielt det samme behov for service som på det øvrige Europavejnet, jævnfør retningslinjerne om afstande i kapitel 2. Det skal dog sammenholdes med et generelt ønske, ikke mindst i Hovedstadsområdet, om at begrænse antallet af ubemandede sideanlæg, da de giver anledning til problemer med uønsket adfærd. Langs det indre motorvejsnet omkring København og på E20 over Amager, er der også behov for servicetilbud på udvalgte steder, men i praksis er dette ikke muligt med de nuværende arealanvendelser; og servicebehovets betydning modsvarer ikke de omkostninger, der vil være forbundet med arealerhvervelse og etablering af sideanlæg langs det pågældende vejnet. 24

25 Hillerødmotorvejen Det anbefales, at der etableres to bemandede sideanlæg på strækningen. Herved kan man tilgodese trafikanternes ønske om øget service på ruten og opfylde strategiens målsætninger om at tilbyde et relevant serviceniveau og om at sikre at rejsen er tilfredsstillende. Løsningsforslaget knytter sig til en lokalitet ved Kollerød Sø. Holbækmotorvejen Det anbefales, at der ved Høje Taastrup anlægges ét sideanlæg, der kan betjene begge kørselsretninger. Dette anlæg vil erstatte sideanlægget Roskilde S, der er nedlagt primo 2009, som konsekvens af udvidelsen af motorvejen syd om Roskilde. Samtidig mister tankanlægget Roskilde N sin direkte adgang til motorvejen, og dette anlæg vil derfor udelukkende være tilgængeligt via det kommunale vejnet. Vest for Roskilde vil en udmøntning af de øvrige mulige tiltag medføre en udbygning og modernisering af de bemandede rastepladser ved Torkilstrup. Herefter kan de ubemandede rastepladser ved Arnakke og Kornerup nedlægges. Helsingørmotorvejen I de pt. igangværende VVM-undersøgelser for den fortsatte udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej, beskrives et par mulige forslag til erstatning for de ubemandede rastepladser ved Isterød, der sandsynligvis vil blive nedlagt ved den eventuelle udbygning. Vejdirektoratet anbefaler, at de enten placeres mellem tilslutningsanlæg 5 Humlebæk og tilslutningsanlæg 6 Nivå. Alternativt foreslås en placering af èt sideanlæg, der vil kunne betjene begge retninger, ved at placere det i forbindelse med tilslutningsanlæg 6. Sideanlæggene Lærkereden og Storkereden ligger som nabo til den fredede Mølleådal. Storkereden blev renoveret for ca. 10 år siden og huser landets ældste motorvejsrestaurant. Storkereden fremstår æstetisk og funktionelt vellykket og bidrager dermed yderligere til at fremhæve Lærkeredens tiltrængte renovering. Frederikssundmotorvejen Den kommende Frederikssundmotorvej anbefales ligeledes at blive forsynet med et bemandet sideanlæg, placeret relativt tæt på København, og indrettet så det kan betjene trafikken i begge retninger samt trafik på Tværvejen. Herudover bør en planlagt P&R (parkér og rejs) plads tæt ved Frederikssund (St. Rørbæk) indrettes, så den kan fungere som sideanlæg. 25

Attraktive rastepladser i Danmark

Attraktive rastepladser i Danmark Attraktive rastepladser i Danmark Oplæg til vejforum Indledning Rastepladserne og rasteanlæggene (i det efterfølgende kaldet sideanlæggene) langs motorvejsnettet har sin lovmæssige hjemmel i vejlovens

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

SIDEANLÆGSSTRATEGI 2010 Service til de rejsende i pagt med samfundet November 2000

SIDEANLÆGSSTRATEGI 2010 Service til de rejsende i pagt med samfundet November 2000 VEJDIREKTORATETS SIDEANLÆGSSTRATEGI 2010 Service til de rejsende i pagt med samfundet November 2000 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Fax.: 33 15 63 35

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?!

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! Konference, København, 3. oktober 2008 Indledning Tak for invitationen! Anders Jessen, sektionsleder International Transport Danmark, Padborg En særlig tak

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre veje mv. 2. december 2009 1 Indledning

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. november 2014 14/14216 JP/BT UDBUDSBETINGELSER for Udbud af tjenesteydelseskoncession etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling...

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling... NOTAT Projekt: Udvidelse af Roskilde Havn København, den 7.12.2012 Emne: Notat nr.: 1 Trafikanalyse Projekt nr.: 6668-001 Dir. tlf.: +45 2540 0214 Reference: nid@moe.dk Rev.: Fordeling: Navn Initialer

Læs mere

Arbejdsliste til eget brug

Arbejdsliste til eget brug Forslag nr. Min prioritering 0-3 Emne 1.1 Metroafgrening til Ny Ellebjerg 1.2 Ny metro over havneafsnittet 1.3 Styrket busservice 1.4 Cykelparkering ved København H 1.5 Nye S-buslinjer 1.6 Metroafgrening

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra DK: Offentlig vejsektor NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra offentlig sektor 1. Udviklingen i uheldstal 2. Driftsstrategianalyse 3. Aftale om vedligeholdelse

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum.

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. november 2012 Vejforum 2012 Jan Holm/Lene Torrild lett@vd.dk 7244 3058 MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden Jens Holmboe, Vejdirektør jjh@vd.dk FRI s Årsmøde 3. marts 2016 Udviklingen i kørte km efter vejtype 2005-2015 Indeks 100 = 2005 150 140 130 Motorveje 120 110 Alle

Læs mere

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren Gods på Bane Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren NTN møde i Vejle, 08.11.2016 Præsentation ved Michael Stie Laugesen Afdelingsleder NTU 1 EU s målsætning for gods på bane Senest

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Bilag 7: Støjbelastning

Bilag 7: Støjbelastning Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Førsituationsrapport Førsituationsrapport 1 INDLEDNING Sideløbende med det igangværende forsøg med modulvogntog undersøges de støjmæssige konsekvenser. For

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr.

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr. Aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG DEBATOPL ÆG Borgermøde 11. august 2011 Se Side 2 MOTORVEJ Regstrup - KALUNDBORG I Januar 2009 indgik regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne,

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere