Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser"

Transkript

1 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks København K Tlf Fax Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Dato 12. marts 2009 Forfattere Jens Pedersen, Vejdirektoratet Udgiver Vejdirektoratet 2009

3 Indhold 1. Indledning og metode 5 2. Retningslinjer Mulige tiltag Mulige scenarier 27 3

4 4

5 I. Indledning og metode Betegnelser Sideanlæg dækker over bemandede og ubemandede rastepladser Fra Transportministeriets rapport "Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling", marts 2008 "Konsekvensen af den manglede kapacitet på sideanlæggene er, at nogle trafikanter parkerer uden for det afmærkede areal, hvilket kan føre til til trafikfarlige situationer. Endvidere kan det være en konsekvens, at nogle trafikanter, herunder erhvervschauffører, der ønsker at gøre rast og har behov for hvil, men ikke har mulighed for det, og derfor kan være nødsaget til at køre videre. Den mangledende kapacitet udgør således et problem i forhold til overholdelse af reglerne for kørehviletid" I perioden er der gennemført strækningsanalyser for sideanlæg langs motorvejsnettet. Fra 2006 til 2008 er strækningsanalyserne justeret på grund af en skærpelse i håndteringen af hviletidsbestemmelserne for erhvervschauffører i lastbiler, som derved har fået behov for øget kapacitet på sideanlæggene. Medio 2008 var der langs motorvejsnettet 22 sideanlæg med tank, 17 sideanlæg med Info-Teria, 1 sideanlæg med automattank og herudover 45 ubemandede sideanlæg med toiletfaciliteter, jævnfør figur 1. Drift og vedligeholdelse af sideanlæggenes arealer og udstyr har Vejdirektoratet udlicitéret til private entreprenører. Den bemandede service på tankanlæg og Info-Terier er ligeledes udliciteret til private koncessionshavere, der driver deres forretninger fra egne bygninger på lejet grund på sideanlæggene. De to typer af udlicitering sker efter standardiserede konktrakter, der administreres af Vejdirektotaret. Vejdirektoratet står endvidere for at planlægge, anlægge og renovere sideanlæggene. Denne rapport sammenfatter hovedkonklusioner og mulige tiltag vedrørende de behov for forbedringer, der er for sideanlæggene beliggende langs motorvejsnettet. Strækningsanalyserne er udarbejdet på basis af Vejdirektoratets sideanlægsstrategi SAS2010, Service til de Rejsende - i pagt med samfundet, fra Titlen udtrykker strategiens vision, der er konkretiseret i 6 målsætninger: at rejsen er tryg, sikker og tilfredsstillende at de rejsende på de danske statsveje tilbydes et relevant servicetilbud at hensynet til natur, miljø og arkitektur tilgodeses at øge samkørsel at tilgodese kommercielle hensyn hos Vejdirektoratets samarbejdspartnere og erhvervshensyn generelt at fastholde og om muligt øge de samlede indtægter fra sideanlæggene. Analysearbejdet har vist, at der for en lang række sideanlæg er tale om nedslidning og manglende kapacitet. Dette er i øvrigt uddybet både i Transportministeriets rapport Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling, marts 2008 samt i redegørelsen fra "Fremtidens godstransport, 2009". 5

6 Vejloven Sideanlæggene finder deres lovmæssige hjemmel i vejlovens 18: Ved hovedlandevejene, der er eller bliver udbygget til motorveje, skal der drages omsorg for tilvejebringelse og drift af supplerende anlæg, hvis beliggenheden umiddelbart i forbindelse med motorvejen skønnes af særlig betydning for transporterne og rejselivet. Reglerne kan også finde anvendelse for andre hovedlandevejsstrækninger. Der står således i 18, stk. 3: Efter ministerens bestemmelse kan reglerne i stk anvendes på andre hovedlandevejsstrækninger De undersøgte mulige tiltag vedrører anlæg af nye sideanlæg, udvidelser og forbedringer på eksisterende sideanlæg, mens andre sideanlæg kan nedlægges. Nærværende rapport omfatter mulige tiltag på i alt 72 sideanlæg langs motorvejsnettet. Der er ikke som led i analysen lagt op til, at alle de beskrevne forslag skal gennemføres. Der er alene tale om et katalog af muligheder, der overvejes nærmere. Til eventuel brug i forbindelse med sådanne overvejelser er der som led i analysen opstillet tre scenarier af hver 25 mio. kr., som rummer en række prioriterede tiltag. Kapitel 1 indeholder dels en indledning, dels præsenteres strækningsanalyserne og den analysemetode, der er anvendt i projektet. Kapitel 2 resumerer den erfaringsopsamling som strækningsanalyserne samlet set har resulteret i. Dette er formuleret som en række retningslinjer om sideanlæggenes beliggenhed, funktioner, indretning og udstyr. I kapitel 3 præsenteres resultaterne fra strækningsanalyserne som en række mulige tiltag. De respektive mulige tiltag beskriver hvilke foranstaltninger, der påregnes i forbindelse med sideanlægget eksempelvis om det skal udvides, nedlægges, etableres, renoveres eller der kræves andre tiltag. De mange mulige tiltag er opdelt i 6 korridorer, hvoraf de første fem indeholder de mulige tiltag, der knytter sig til de centrale dele af det store motorvejs-h. Den sjette korridor omfatter motorvejene i Hovedstadsområdet. I kapitel 4 er beskrevet tre forskellige økonomiske scenarier med angivelse af indsatsen vedrørende de berørte rastepladser. Strækningsanalyserne indeholder en statusbeskrivelse af de respektive strækninger. Den enkelte statusbeskrivelse tager udgangspunkt i en deskresearch, der er suppleret med besigtigelser, arkitektonisk vurdering af sideanlæggene, nye trafiktællinger og trafikanalyser samt interviews med interessenter. For at opnå en samlet optimering, vil Vejdirektoratet i forbindelse med udmøntningen af de mulige tiltag, nærmere undersøges mulighederne for at udvidet samarbejde med branchens private virksomheder Strækningsanalysernes metodiske opbygning fremgår af figur 2. Udgangspunktet er sideanlægsstrategiens vision og målsætninger, der er konkretiseret i en række retningslinjer om pladsernes beliggenhed, funktioner, indretning og udstyr. I hver strækningsanalyse er sideanlæggenes nuværende tilstand beskrevet og sammenlignet med sideanlægsstrategiens målsætninger og de foreliggende retningslinjer (kapitel 2), ud fra hvilke der er foretaget en problemidentifikation. Til de forskellige problemer er der opstillet principforslag til løsninger. Retningslinjerne er løbende revideret og suppleret på baggrund af de erfaringer, som er opnået i strækningsanalyserne. Ud fra løsningsforslagene er der i hver strækningsanalyse udvalgt en række mulige tiltag med tilhørende grove budgetoverslag. Det er disse mulige tiltag, der danner grundlaget for nærværende rapport, der alene omfatter sideanlæg langs motorvejsnettet. 6

7 Figur 1. Sideanlæg langs motorvejsnettet medio 2008, opdelt i de delstrækninger som strækningsanalyserne er gennemført efter. Korridor 1. E20 mellem M3 og Storebælt Korridor 2. E20 mellem Storebælt og Fredericia Korridor 3. E20 mellem Århus og grænsen Korridor 4. E45 mellem Århus og Aalborg Korridor 5. E47/E55 mellem Køge og Rødby Korridor 6. Hovedstadsområdet 7

8 Strategi Vision og målsætninger Foreliggende retningslinjer Strækningsanalyser Status - problemer - løsninger Supplerende retningslinjer Mulige tiltag Prioritering Figur 2. Strækningsanalysernes metodiske opbygning. Det har betydning for godstransporten og for de almindelige bilister, at der er gode muligheder for at hvile og spise på de længere ture langs motorvejsnettet. Det giver et bedre arbejdsmiljø og øger trafiksikkerheden. Med den forventede stigning i trafikken er det afgørende, at der investeres i bedre sideanlæg. En række sideanlæg er både overfyldte og har utidssvarende faciliteter, hvorfor der er behov for fornyelse og udbygning af kapaciteten. En række gamle ubemandede rastepladser kan til gengæld nedlægges. Figur 3. viser resultatet af en række nattællinger af belægningsprocenten for lastbiler på udvalgte sideanlæg. For de bemandede sideanlæg på Fyn viser tilsvarende typer tællinger, at den gennemsnitlige besøgsprocent for de 4 bemandede rastepladser er 102%. 8

9 På længere sigt er visionen, at der maksimalt er ca. 30 km mellem pausemuligheder for trafikanterne og ca. 70 km mellem sideanlæg med tankanlæg. Endvidere skal indsatsen i forhold til bemandede - og dermed også mere sikre sideanlæg, styrkes. Der vil være behov for en gradvis indsats. Indsatsen for bedre sideanlæg skal være omkostningseffektiv og investeringerne skal foretages dér, hvor behovet er størst. Strækningsanalyserne viser, at der er et særligt behov langs det store motorvejs H, dvs. på motorvej E20 (København Lillebælt), på motorvej E45 (Padborg Århus - Aalborg) og på motorvej E47/E55 (Rødby København). Hertil kommer en række motorvejstrækninger i hovedstadsområdet. De mulige tiltag kan håndteres på flere måder. På centrale dele af motorvejsnettet er der p.t. VVM-undersøgelser i gang på grund af udvidelse af motorvejene. Muligheden for udbygninger af sideanlæggene på disse strækninger beskrives nærmere i VVMredegørelsen. Det drejer sig bl.a. om sideanlæggene ved Skærup på motorvej E45 (syd for Vejle), sideanlæggene ved Lillebælt og Kildebjerg på motorvej E20 (mellem Fredericia og Odense). Som led i aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 var forligspartierne enige om, at indsatsen på området skulle styrkes. Med aftalen blev der afsat en reserve på 20 mio. kr. af puljen til Bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse i 2009 til forbedringer af rastepladser. Midlerne udmøntes af Vejdirektoratet med udgangspunkt i det faglige grundlag i nærværende strækningsanalyser og oplæg til mulige tiltag (udbygningsplan). Udmøntningen i 2009/10 omfatter Ejer Baunehøj Øst, Blankhøj og Ustrup Øst på motorvej E45. Høj prioritet Lav prioritet Kapacitetsproblemer for lastbiler Kapacitetsprobelmer for personbiler Nedslidte og utidssvarende pladser Dårlige faciliteter - mangel på toiletter Mindre, typisk driftsrelaterede problemer Figur 4. Overordnet gruppering og prioritering af problemer. 9

10 Partierne bag aftalen om en grøn transportpolitik har tilkendegivet at de er enige om, at igangsætte yderligere initiativer på baggrund af udbygningsplanen som led i forhandlingerne i efteråret Gennemførelsen af mindre forbedringer på rastepladser ( f.eks renoveringer m.v.) vil kunne indgå i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af en ny flerårig vejvedligeholdelsesaftale, som partierne bag transportaftalen skal drøfte i efteråret Endvidere noterede forligspartierne sig muligheden for samarbejde med private virksomheder om etablering af rastepladser. Langs motorvejsnettet ligger der allerede en række private transportcentre for vejgodstransporter som for eksempel ved Køge og DTC ved Vejle. I forbindelse med kommende initiativer på området bør muligheden for øget samarbejde med private virksomheder undersøges nærmere. Her vil man blandt andet søge inspiration i det tyske Autohof-koncept, med særligt afgrænset og sikret parkeringsområder for lastbiler på strategisk vigtige gods- og trafikknudepunkter. Ligesom på motorvejsnettet generelt er det vigtigt, at der sikres en bedre udnyttelse af kapaciteten på sideanlæggene. Anvendelse af Intelligente Transportsystemer (ITS) vil derfor indgå i arbejdet fremover. Konkret bør det undersøges nærmere, hvordan systemer kan være med til at fordele blandt andet lastbiler på parkeringsarealer, samt hvordan man på forhånd kan informere chaufførerne om ledig parkeringskapacitet m.v. Figur 5. Luftfoto af sideanlægget ved Karlslunde (på E20) taget midt på dagen. Her ses tydeligt, at der er tale om en stor udnyttelse af lastbilparkeringspladserne. 10

11 2. Retningslinjer Strækningsanalysernes vurderinger og mulige tiltag tager afsæt i sideanlægsstrategiens vision og målsætninger samt nedennævnte 12 retningslinjer, der er udarbejdet undervejs i strækningsanalyseprojektet. 1. ITS (intelligente Transport Systemer) 2. Afstandskriterier 3. Sideanlæg der betjener begge samkørselsretninger 4. Anlæg af samkørselspladser 5. Sideanlæggenes faciliteter 6. Sæsonbestemte servicetilbud 7. Hensyn til specialkøretøjer 8. Afhjælpning af utryghed 9. Nye typer toiletter 10. Bedre forvarsling 11. Hoteller 12. Miljø Figur 6. Retningslinjerne relaterer sig til sideanlæggenes beliggenhed, funktioner, indretning og udstyr. 11

12 Ad. 1. ITS (Intelligente Transport Systemer) Udviklingen indenfor ITS (Intelligente Transport Systemer) er i fremgang, og mulighederne for at udnytte denne teknologi vil løbende blive vurderet i forbindelse med udbygning og renovering af sideanlæggene. I Tyskland er der installeret et styringssystem for tunge køretøjer på et overbelastet sideanlæg. Systemet fordeler ved indkørslen til sideanlægget de ankommende lastbiler i opmarchfelter fordelt efter hvornår de påregner at skulle køre igen. Dette - sammen med en ændring af udformningen af parkeringsområdet - har stort set fordoblet kapaciteten for lastbiler uden udvidelse af parkeringsarealet. Figur 7. Telematisk kontrolleret parkering på sideanlæg i Tyskland. Her fordeles lastbilerne efter afgangstidspunkt. ITS kan også benyttes til at reservere lastbilparkeringspladser på rastepladser, ligesom det kan anvendes til at informere chaufførerne ved forvarsling om mulig ledig rastepladskapacitet. Ad. 2. Afstandskriterier Afstanden mellem sideanlæg med tank bør på motorvejsstrækninger være maksimalt 70 km, og afstanden mellem sideanlæg med toiletfaciliteter bør maksimalt være ca. 30 km. Afstanden mellem sideanlæg med Info-Teria afstemmes under hensyntagen til ovennævnte kriterier og det trafikale grundlag. Ad. 3. Sideanlæg der betjener begge kørselsretninger På nye motorvejsstrækninger med begrænset trafik bør sideanlæg, der kan servicere begge kørselsretninger, indgå som en løsningsmulighed. Det vil øge kundegrundlaget og dermed øge muligheden for at anlægge bemandede sideanlæg. Hvis sideanlægget placeres i forbindelse med tilslutningsanlæg øges kundegrundlaget, idet sideanlægget også kan betjene trafikken på den overførte vej. 12

13 Det er dog vanskeligt at vejvise fra motorvejen, uden at dette skaber konkurrenceforvridning i forhold til andre private servicetilbud placeret tæt på tilslutningsanlæg. Placeres sideanlægget ensidigt på fri strækning forudsætter det en tværgående vej- og stiforbindelse, hvis det skal betjene trafikanterne i begge kørselsretninger. Samkørselspladser Parkeringspladser, der anlægges ved knudepunkter på vejnettet med henblik på at to eller flere trafikanter, der skal samme sted hen, kan mødes og køre sammen i én bil. Ad. 4. Anlæg af samkørselspladser Langs motorvejsstrækninger bør der etableres samkørselspladser ved alle væsentlige tilslutningsanlæg. På strækninger hvor der mangler sideanlæg med tilhørende toiletfaciliteter, kan udvalgte samkørselspladser udstyres med toilet, og der kan vejvises til disse fra motorvejen. Ad. 5. Sideanlæggenes faciliteter Sideanlæg bør være udstyret med moderne faciliteter i god kvalitet, eksempelvis toiletter, bænke, grønne arealer, renovation, belysning osv. Omfanget afhænger af sideanlæggets type. For at sideanlæg altid kan fremstå indbydende, bør der opretholdes et tidssvarende kvalitetsniveau med en værdibevarende indsats. Hermed menes, at eksempelvis beplantning, belysning og udstyr løbende vedligeholdes. Ad. 6. Sæsonbestemte servicetilbud På sideanlæg med sæsonbestemte kapacitetsproblemer kan der indrettes parkeringsområder (f.eks. i græsarmering eller med grusbelægning) med tilhørende servicefaciliteter - for eksempel ekstra toiletfaciliteter i permanente bygninger - der kun er tilgængelige i højsæsonen. Ad. 7. Hensyn til specialkøretøjer Håndtering af specialkøretøjer (f.eks. mølletransporter) skal indgå i vurderingen af større sideanlæg og i udformningen af nye sideanlæg. 13

14 Ad. 8. Afhjælpning af utryghed Problemer med utryghed bør imødegås ved begrænsning af antallet af ubemandede sideanlæg samt ved bevidst overskuelig indretning med indblik fra motorvejen (passiv overvågning). Det bør endvidere overvejes at udvikle egentlige sikrede sideanlæg eller delområder på eksisterende, bemandede sideanlæg, hvor f.eks. lastvognchauffører kan overnatte i indhegnede og overvågede områder. Ad. 9. Nye typer toiletter Der bør udvikles nye og forskellige typer af toiletter, der kan imødekomme forskellige kapacitetsbehov på forskellige typer sideanlæg. Ad. 10. Bedre forvarsling Forvarslingen af sideanlæg foreslås styrket. Skiltene bør dels tilpasses de nye fartgrænser på 130 km/t, dels suppleres med forvarsling 10 km før anlægget, blandt andet fordi antallet af sideanlæg generelt reduceres. Ad. 11. Hoteller Hoteller kan overvejes på udvalgte strategisk beliggende og velbesøgte sideanlæg. Ad. 12. Miljø Muligheden for miljøfremmende tiltag skal indtænkes på sideanlæggene. Her tænkes for eksempel på jordvarme, etablering af ladepladser for elbiler, nedsivning og genanvendelse af regnvand. 14

15 3. Mulige tiltag Strækningsanalyserne har resulteret i mulige tiltag vedrørende i alt 72 sideanlæg langs hele motorvejsnettet. Der er udarbejdet budgetoverslag for hvert at de mulige tiltag. Da nogle er ideforslag og andre er skitseforslag, er beregningsforudsætningerne for både budgetoverslag og kapacitetsudvidelserne forskellige. De anvendte budgetberegningsmetoder er beskrevet nedenfor: 1. "Ny anlægsbudgettering" for enkelte af sideanlæggene er der udarbejdet skitseprojekt, fordi de er indeholdt i anlægsprojekter, der pt. er i VVM-undersøgelsesfasen. Til nogle af disse projekter er der lavet budgetoverslag jævnfør principperne i "ny anlægsbudgettering". Det drejer sig om sideanlæggene Kildebjerg Nord & Syd og Lillebælt Nord & Syd på Fyn. 2. En anden anvendt budgetberegningsmetode er, at der er anvendt erfaringstal, incl. reserver fra nyere gennemførte renoveringer og udbygninger på fx Hylkedal Øst og Frøslev Vest. 3. Ved mindre vedligeholdelses- og renoveringstiltag, herunder udskiftning af toiletbygninger og nedlæggelse af pladser, er budgetoverslaget baseret på erfaringsmæssige skøn fra tidligere gennemførte konkrete tiltag af samme type. De mulige tiltag drejer sig primært om sideanlæggene, der er beliggende på centrale dele af det store motorvejs-h. Det vil med andre ord sige langs Europavejene: E20 mellem København og Fredericia E45 mellem Aalborg og grænsen E47/E55 mellem Helsingør - København - Rødby. På disse godstunge strækninger afvikles de største trafikmængder. Det er her, der forventes den største trafikvækst og det er langs disse strækninger, der er målt de mest påtrængende kapacitetsproblemer på sideanlæggene. Mulige tiltag for disse tre hovedstrækninger er samlet i fem korridorer. Ved gennemførelse af de mulige tiltag vil sideanlæggene blive udbygget således, at de nuværende kapacitetsproblemer afhjælpes, og pladserne vil fremstå tidssvarende og fremtidssikrede. 15

16 De mulige tiltag, der knytter sig til motorvejsnettet i Hovedstadsområdet, er samlet i en 6. korridor. De mulige tiltag i de seks korridorer, og deres omfang fremgår af tabel 1. Korridorerne beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit. Korridor Antal berørte sideanlæg 1. E20 mellem M3 og Storebælt E20 mellem Storebælt og Fredericia 7 3. E45 mellem grænsen og Århus E45 mellem Århus og Aalborg E47/E55 mellem Helsingør og Rødby 8 6. Hovedstadsområdet 13 Sum 72 Tabel 1. De 6 korridorer af mulige tiltag. Tiltag kan være nyanlæg, fornyelser, renoveringer eller nedlæggelse af sideanlægget. Der er alene tale om et katalog af mulige indsatser, der kan overvejes nærmere. Forslagene kan i givet fald enten gennemføres i sammenhæng eller hver for sig. I kapitel 4 er der beskrevet 3 forskellige scenarier på hver 25 mio. kr., som rummer en række mulige prioriterede tiltag. 16

17 3.1 Korridor 1. E20 mellem M3 og Storebælt Korridor nr. 1 omfatter 13 sideanlæg. I de mulige tiltag er indeholdt udbygning af sideanlæggene Karlslunde Ø og V, som også er beskrevet i VVM-redegørelsen for udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen. De mulige tiltag for de 13 sideanlæg vedrører både fornyelser/udbygninger og nyanlæg. Der er tale om kapacitetsudvidelser på de 4 store sideanlæg Karlslunde Ø + V og Tuelsø N + S, samt en renovering af sideanlæggene ved Antvorskov, der ligger mellem Tuelsø og Storebælt. Figur 8. Korridor 1. E20 mellem M3 og Storebælt. Mellem Karlslunde og Tuelsø er der 5 ubemandede sideanlæg og 1 ældre Info-Teria. Det anbefales, at reducere antallet til ét Info-Teria i hver retning, placeret midt på delstrækningen ved Kongsted. Det vil sammen med udbygning af Karlslunde og Tuelsø kunne tilgodese det fremtidige behov for service, og samtidig fjerne problemerne med små ubemandede sideanlæg. I retning mod København skal Kongsted udbygges til et Info-Teria, hvorefter sideanlæggene Salby og Kværkeby S kan nedlægges. I retning mod Fyn/Korsør skal der anlægges et nyt Info-Teria kaldet Kongsted N (overfor Kongsted), i stedet for det eksisterende Bjæverskov. Herefter kan Bjæverskov, Bøgede og Kværkeby N nedlægges. 17

18 Korridor 1 Navn Mulige tiltag Budget [mio. kr.] Skønnet tilvækst i parkeringspladser Lastbiler Personbiler Antvorskov N og S Renoveres 13, Tuelsø N og S Udvides 13, Kværkeby N og S Nedlægges 1,0 Bøgede Nedlægges 0,5 Kongsted Nyanlægges med Info-Teria 46, Bjæverskov Nedlægges 0,5 Salby Nedlægges 0,5 Karlslunde Ø og V Udvides 32, Tabel 2. Korridor 1 med mulige tiltag. 18

19 3.2 Korridor 2. E20 mellem Storebælt og Fredericia Korridor nr. 2 omfatter 7 sideanlæg. I de mulige tiltag er indeholdt udbygning af sideanlæggene Lillebælt N og S, og Kildebjerg N og S, som også er beskrevet i VVM-redegørelsen for udvidelsen af den Fynske Motorvej mellem Odense og Middelfart. Figur 9. Korridor 2. E20 mellem Storebælt og Fredericia. Korridoren vedrører primært en udbygning af de to sideanlæg med tank, Kildebjerg N og S samt Info-Terierne Lillebælt N og S. Alle 4 sideanlæg skal udbygges betydeligt, og ikke mindst på Lillebælt N er der akut behov for en betydelig udbygning af lastbilkapaciteten. Herudover indgår nedlæggelse af Ålsbo N, mindre forbedringer på Rønninge S og en mindre udvidelse af Rønninge N. Korridor 2 Navn Mulige tiltag Budget [mio. kr.] Skønnet tilvækst i parkeringspladser Lastbiler Personbiler Lillebælt N og S Udvides 35, Ålsbo N Nedlægges 1,0 Kildebjerg N og S Udvides og renoveres 48, Rønninge N og S Udvides 7, Tabel 3. Korridor 2 med mulige tiltag. 19

20 3.3 Korridor 3. E45 mellem grænsen og Århus I transportaftalen En grøn transportpolitik fra januar 2009 er der afsat 20 mio. kr. til at øge parkeringskapaciteten på 3 sideanlæg beliggende langs den Østjyske og den Sønderjyske Motorvej. Det drejer sig om sideanlæggene Blankhøj, Ejer Baunehøj Øst og Ustrup Øst. På motorvejsstrækningen mellem Kolding og Esbjerg ligger fire sideanlæg ved Harte og Bjøvlund. Anlægget Harte N har behov for en udvidelse af parkeringsfaciliteterne, der er indeholdt i korridor 3. Korridor nr. 3 omfatter mulige tiltag der berører 20 sideanlæg. I de mulige tiltag er indeholdt udbygning af sideanlæggene Skærup V og Ø, som også er beskrevet i VVM-redegørelsen for udvidelsen af den Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord. Korridoren omfatter udvidelser af 11 sideanlæg, herunder sideanlæggene med tank ved Ustrup, Skærup og Ejer Baunehøj. 5 sideanlæg foreslås renoveret, og 4 ubemandede sideanlæg foreslås nedlagt eller indrettet til vejepladser for politiet. Figur 10. Korridor 3. E45 mellem grænsen og Århus. Hvide pladser bevares som vejepladser. Korridor 3 Navn Mulige tiltag Budget [mio. kr.] Skønnet tilvækst i parkeringspladser Lastbiler Personbiler Fuglsang Ø og V Udvides 7, Ejer Baunehøj Ø og V Udvides 16, Merring Renoveres og ombygges 3, Nørremark Renoveres og ombygges 4, Skærup Ø og V Udvides 51, Harte N Udvides 4, Hylkedal V Udvides 10, Ustrup Ø og V Udvides 19, Øster Løgum Ø og V Nedlægges 1,0 Årslev Ø Udvides 10, Årslev V Renoveres 2,0 Oksekær Ø og V Nedlægges 1,0 Frøslev Ø og V Renoveres 7, Tabel 4. Korridor 3 med mulige tiltag.

21 3.4 Korridor 4. E45 mellem Århus og Aalborg Korridor nr. 4 omfatter 11 sideanlæg. For at øge kapaciteten på sideanlæggene udgør de mulige tiltag en renovering af sideanlæggene med henblik på en bedre udnyttelse af arealerne. På de to sideanlæg ved Gudenå er der stort behov for renovering med tilhørende udbygning. Figur 11. Korridor 4. E45 mellem Århus og Aalborg. Korridor 4 Navn Mulige tiltag Budget [mio. kr.] Skønnet tilvækst i parkeringspladser Lastbiler Personbiler Limfjorden Renoveres og udbygges 3, Himmerland Ø og V Udvides 7, Senhøj Ø og V Udvides 6, Glenshøj Ø og V Udvides 6, Gudenå Ø og V Renoveres og udbygges 7, Pedersminde Udvides 7, Blankhøj Udvides 7, Tabel 5. Korridor 4 med mulige tiltag. 21

22 3.5 Korridor 5. E47/E55 mellem Køge og Rødby Korridor nr. 5 omfatter 8 sideanlæg. De mulige tiltag omhandler fortrinsvis forslag om udvidelse af de to sideanlæg med tank ved Tappernøje og en omfattende indsats på Info-Teriet Piberhus Ø, der skal ses i relation til den faste forbindelse over Femer Bælt. Herudover anbefales etablering af nye toiletter og gennemførelse af mindre renoveringer på flere sideanlæg. Figur 12. Korridor 5. E47/E55 mellem Køge og Rødby Korridor 5 Navn Mulige tiltag Budget [mio. kr.] Piberhus Ø Renoveres 2,0 Skønnet tilvækst i parkeringspladser Lastbiler Personbiler Tappernøje Ø og V Udvides 13, Farø Renoveres 4, Dronninghave Etablere nyt toilet mv 3, Studehave Etablere nyt toilet mv 4, Lysemose N Renoveres 3, Håred Etablere nyt toilet mv 3, Tabel 6. Korridor 5 med mulige tiltag. 22

23 3.6 Korridor 6. Hovedstadsområdet Med udbredelsen af Elbilen vil vejdirektoratet nærmere undersøge behovet for bemandede sideanlæg på statens indfaldsveje mod København. Korridorgruppe nr. 6 omfatter 13 sideanlæg.her lægges der op til en række ombygninger og nyanlæg langs motorvejsstrækningerne ind mod København. Der er primært tale om 5 nye sideanlæg og en større ombygning af sideanlæggene ved Torkilstrup. Figur 13. Korridor 6. Motorvejsnettet i Hovedstadsområdet. Motorvejsnettet i Hovedstadsområdet er kendetegnet ved at omfatte en række indfaldsveje til København med udpræget pendlertrafik. Pendlernes servicebehov er nogenlunde ensartet og kan typisk dækkes med en tankmulighed, med toilet og mulighed for mindre indkøb samt en række strategisk velplacerede samkørselspladser. Herudover vil der på indfaldsvejene være behov for information til ikke lokalkendte trafikanter på vej mod København. 23

24 Figur 14. Principskitse af servicebehovet på en typisk indfaldsvej. Korridor 6 Navn Mulige tiltag Budget [mio. kr.] Hillerødmotorvejen Holbækmotorvejen Torkilstrup N og S (Holbækmotorvejen) Kornerup N og S (Holbækmotorvejen) Anlægge to sideanlæg ved Kollerød Sø Anlægge tankanlæg ved Høje Taastrup Skønnet tilvækst i parkeringspladser Lastbiler Personbiler 45, , Renoveres og ombygges Nedlægges 1,0 Arnakke Ø og V Nedlægges 1,0 Helsingørmotorvejen Isterød Lærkereden Ø Renoveres 3,0 Nye Isterød Rastepladser Ø Reduceres 0,5 Nye Rastepladser Frederikssundmotorvejen Tabel 7. Korridor 6 med mulige tiltag. Anlægge to sideanlæg nord for Isterød Anlægge bemandet service ved Tværvej samt mindre sideanlæg ved St. Rørbæk 45, , Helsingørmotorvejen, M3 og E20 er Europaveje. På disse veje er der principielt det samme behov for service som på det øvrige Europavejnet, jævnfør retningslinjerne om afstande i kapitel 2. Det skal dog sammenholdes med et generelt ønske, ikke mindst i Hovedstadsområdet, om at begrænse antallet af ubemandede sideanlæg, da de giver anledning til problemer med uønsket adfærd. Langs det indre motorvejsnet omkring København og på E20 over Amager, er der også behov for servicetilbud på udvalgte steder, men i praksis er dette ikke muligt med de nuværende arealanvendelser; og servicebehovets betydning modsvarer ikke de omkostninger, der vil være forbundet med arealerhvervelse og etablering af sideanlæg langs det pågældende vejnet. 24

25 Hillerødmotorvejen Det anbefales, at der etableres to bemandede sideanlæg på strækningen. Herved kan man tilgodese trafikanternes ønske om øget service på ruten og opfylde strategiens målsætninger om at tilbyde et relevant serviceniveau og om at sikre at rejsen er tilfredsstillende. Løsningsforslaget knytter sig til en lokalitet ved Kollerød Sø. Holbækmotorvejen Det anbefales, at der ved Høje Taastrup anlægges ét sideanlæg, der kan betjene begge kørselsretninger. Dette anlæg vil erstatte sideanlægget Roskilde S, der er nedlagt primo 2009, som konsekvens af udvidelsen af motorvejen syd om Roskilde. Samtidig mister tankanlægget Roskilde N sin direkte adgang til motorvejen, og dette anlæg vil derfor udelukkende være tilgængeligt via det kommunale vejnet. Vest for Roskilde vil en udmøntning af de øvrige mulige tiltag medføre en udbygning og modernisering af de bemandede rastepladser ved Torkilstrup. Herefter kan de ubemandede rastepladser ved Arnakke og Kornerup nedlægges. Helsingørmotorvejen I de pt. igangværende VVM-undersøgelser for den fortsatte udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej, beskrives et par mulige forslag til erstatning for de ubemandede rastepladser ved Isterød, der sandsynligvis vil blive nedlagt ved den eventuelle udbygning. Vejdirektoratet anbefaler, at de enten placeres mellem tilslutningsanlæg 5 Humlebæk og tilslutningsanlæg 6 Nivå. Alternativt foreslås en placering af èt sideanlæg, der vil kunne betjene begge retninger, ved at placere det i forbindelse med tilslutningsanlæg 6. Sideanlæggene Lærkereden og Storkereden ligger som nabo til den fredede Mølleådal. Storkereden blev renoveret for ca. 10 år siden og huser landets ældste motorvejsrestaurant. Storkereden fremstår æstetisk og funktionelt vellykket og bidrager dermed yderligere til at fremhæve Lærkeredens tiltrængte renovering. Frederikssundmotorvejen Den kommende Frederikssundmotorvej anbefales ligeledes at blive forsynet med et bemandet sideanlæg, placeret relativt tæt på København, og indrettet så det kan betjene trafikken i begge retninger samt trafik på Tværvejen. Herudover bør en planlagt P&R (parkér og rejs) plads tæt ved Frederikssund (St. Rørbæk) indrettes, så den kan fungere som sideanlæg. 25

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. november 2014 14/14216 JP/BT UDBUDSBETINGELSER for Udbud af tjenesteydelseskoncession etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser

Læs mere

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?!

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! Konference, København, 3. oktober 2008 Indledning Tak for invitationen! Anders Jessen, sektionsleder International Transport Danmark, Padborg En særlig tak

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

UDBUD AF ELLADESTATIONER TJENESTEYDELSES KONCESSION

UDBUD AF ELLADESTATIONER TJENESTEYDELSES KONCESSION UDBUD AF ELLADESTATIONER TJENESTEYDELSES KONCESSION KILDEBJERG NORD & KILDEBJERG SYD 2 TJENESTEYDELSESKONCESSION Operatøren/leverandøren Driver forretningen på kommercielle vilkår. Aflønnes ikke af Vejdirektoratet/ordregiver.

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Regionale bynetværk spiller en stadig større rolle, og der er stigende konkurrence mellem metropoler. Der er langt mere omvejskørsel mellem de større

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Låsbyvej 5, Skanderborg

Låsbyvej 5, Skanderborg Låsbyvej 5, Skanderborg Præsentabelt kontorlejemål udlejes Samlet etageareal: 1.175 m² Indflytningsklare kontorlokaler Nyere kantine/køkken Kan evt. opdeles efter nærmere aftale Årlig leje: kr. 450,- pr.

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere