Regionplan Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Tillæg nr. 45. DGI-by ved Nørregade i Herning, Herning Kommune. Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionplan 2005. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Tillæg nr. 45. DGI-by ved Nørregade i Herning, Herning Kommune. Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005"

Transkript

1 Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Regionplan 2005 Tillæg nr. 45 Herning Kommune December 2006 Side 12

2 Øvrige miljømæssige konsekvenser nordlige del af området er der ikke kortlagt jordforurening, men den tidligere arealanvendelse medfører, at der er en potentiel risiko for at støde på jordforurening. Der skal i anlægsfasen bortkøres m 3 overskudsjord, hvilket kræver en jordhåndteringsplan. Vindforholdene omkring DGI-byen er blevet vurderet, da der omkring høje bygninger kan opstå ubehagelige vindmiljøer. Højhusets konstruktion med altaner og tilbagetrækningen af højhuset i forhold til den nederste del af bygningen medfører, at DGI-byen ikke forventes at komme til at give et ubehageligt vindmiljø i terrænniveau. På tagfladen ovenpå DGI-centret, hvor der er mulighed for etablering af opholds- og aktivitetsarealer, vil vindforholdene kunne forenes med korterevarende aktiviteter. I perioder med begrænsede vindhastigheder vil vindforholdene tillade, at arealet også benyttes til længerevarende ophold. Der vil i anlægsfasen forekomme luftforurening og støvgener fra byggematerialer og transport. I driftsfasen vil der være emissioner fra ventilationsafkast og eventuelle fyringsanlæg. Vandkulturhuset vil i begrænset omfang udlede klorlugte. DGI-byens facader opføres i materialer med en kombination af blanke og matte flader, hvilket betyder, at omfanget af længerevarende refleksionsgener vil være begrænset. DGI-byen vil få en beliggenhed indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, ligesom det ligger indenfor indsatsområde Herning/Lind og indvindingsoplandet for to vandværker. DGI-byen vil komme til at ligge i god afstand fra den hygiejniske sikkerhedszone ved indvindingsboringerne. Etableringen af DGI-byen vil ikke få nogen væsentlig indvirkning på grundvandsinteresserne. Der skal formentlig etableres en midlertidig aflastningsboring i en del af anlægsfasen, hvilket dog ikke vurderes at have nogen væsentlig indvirkning på grundvandsinteresserne. Socioøkonomisk vurderes DGI-byen generelt at få en positiv afsmitning på såvel erhvervsliv som beboere i oplandet. Dette gælder både aktiviteterne i DGI-byen og DGI-byens værdi som vartegn for Herning. Side 11

3 De visuelle konsekvenser DGI-byen vil blive et markant element i Herning. Specielt vil højhuset komme til at få en stor synlighed i Hernings skyline. De nye bygninger i DGI-byen kommer til at fremstå med hvide bygningskroppe, og bygningerne danner således en parallel til byens øvrige høje og markante bygninger. Glaspartier bryder de hvide facader og får himlen til at spejle sig i husets himmelstræbende facader. Højhuset bliver ca. dobbelt så højt som Herning Kirke. Det kan ikke udelukkes, at der vil være steder i Herning, hvorfra højhuset vil skæmme udsynet til kirken. Fra de større indfaldsveje vil kirke og højhus fremstå som to individuelle bygværker. Som følge af højhusets størrelse er DGI-byens skyggevirkningerne vurderet i forhold til omgivelserne. Skyggediagrammer for forskellige tidspunkter på dagen og året viser, at slagskyggen for DGI-center, kongreshotel og mediehus afgrænses til det umiddelbare nærmiljø. Højhusets slagskygge strækker sig ud til karréen omkring Nørregade p-plads. Udenfor karréen indgår højhusets skygger i den eksisterende bebyggelses skyggeforhold, hvorfor skyggepåvirkningerne fra DGI-byen i disse områder vil blive minimale. Trafikale konsekvenser Trafikken er beskrevet for to situationer: 0- alternativet, hvor projektet ikke er etableret, og situationen, hvor projektet er etableret. For DGI-byen er de trafikale konsekvenser vurderet for den forventede trafik i år Det skønnes, at 70% af den trafik, som DGI-byen genererer, vil stamme fra Herning, mens de resterende stammer fra et større regionalt opland. På det omkringliggende vejnet forventes en stigning i trafikken varierende mellem 0% og 28%. Den største stigning forventes foran indkørslen til p- kælderen under DGI-byen. Stigningen vurderes ikke at give anledning til øget barriereeffekt. Støj- og luftforureningsberegninger viser kun marginale stigninger ved etablering af DGI-byen. Den ekstra trafik, som DGI-byen forventes at Øvrige miljømæssige konsekvenser I driftsfasen forventes DGI-byen ikke at øge støjniveauet i området i væsentligt omfang. I anlægsfasen vil bygge- og anlægsarbejdet kunne medføre støj- og vibrationsgener. Kloaknettet omkring DGI-byen har tilstrækkelig kapacitet til den eksisterende bebyggelse, men skal Side 10 generere, vil medføre, at der teoretisk vil komme ca. 1 person yderligere til skade i trafikken pr. år. Kapacitetsberegninger i kryds viser, at DGI-byen ikke vil være hovedårsag til trafikale sammenbrud. I flere kryds forventes problemer med trafikafviklingen i 2016 uanset om DGI-byen etableres eller ej. I enkelte kryds er der allerede problemer i dag. P-pladserne i DGI-byens p-kælder forventes i høj grad at kunne dobbeltudnyttes, da de forskellige aktiviteter i bygningerne vil beslaglægge p- pladserne på forskellige tidspunkter af dagen og ugen. På baggrund af Herning Kommunes p-normer og dobbeltudnyttelsen vurderes det, at DGI-byen vil generere et behov for etablering af 368 p-pladser, foruden reetablering af de ca. 70 p-pladser og de 12 reserverede p-pladser, som i dag ligger på projektarealet. over en årrække renoveres. Ledningsnettet har ikke tilstrækkelig kapacitet til tilkobling af DGI-byen. Den nødvendige udbygning forventes at udgøre en merudgift på ca. 1 mio. kr. På den sydøstlige del af projektarealet er der kortlagt jordforurening på vidensniveau 2. På den S:\Kort og Geodata\Regionplan\2005\Tillaeg\T_45_DGI-by Herning.pub S:\TM\PDF-filer\Regionplan 2005\Tillaeg\T_45_DGI-by Herning.pdf Regionplan 2005 Tillæg nr. 45 Herning Kommune December 2006

4 Datablad Ikke teknisk resume fra VVM-redegørelsen Udgiver: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Damstrædet Ringkøbing Udgivelsestidspunkt: December 2006 Sidetal: 11 Forside Illustration af DGI-byen set fra sydvest. ISBN-nr: Nøgleord: for Ringkjøbing Amt Herning Kommune Vurdering af Virkning på Miljøet Indholdsfortegnelse Vedrørende kortmateriale uden reference: Grundmaterialet tilhører Kort- og Matrikelstyrelsen. Supplerende information er udarbejdet og påført af Ringkjøbing Amt. Kortene er udelukkende til tjenstligt brug hos offentlige myndigheder og må ikke gøres til genstand for forhandling eller distribuering til anden side uden særlig tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Udgivet af Ringkjøbing Amt med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/KD Forord...5 Indledning...5 Projektbeskrivelse.6 Grundvand.6 Retningslinier...7 Ikke-teknisk resume fra VVM redegørelsen..9 0-alternativ...9 Planforhold...9 Eksisterende forhold...9 Beskrivelse af projektet...9 De visuelle konsekvenser Trafikale konsekvenser Øvrige miljøkonsekvenser Planforhold For større enkeltanlæg, som må antages at påvirke miljøet væsentligt, kræves efter planloven, at regionplanmyndigheden gennemfører en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Ringkjøbing Amt har på baggrund af en screening af projektets beliggenhed og dets dimensioner besluttet, at der skal udarbejdes en VVMredegørelse for projektet. Beslutningen begrundes dels i bygningshøjden for DGI-byens højhus og Eksisterende forhold Projektområdet ligger på den sydøstlige del af Nørregade p-plads, hvor DGI-byen vil blive integreret i det eksisterende byggeri. Projektområdet afgrænses af Kampmannsgade, Østergade, Smedegade og Cityringen. I umiddelbar nærhed af projektområdet ligger bl.a. Herning Kongrescenter og Hernings gågadenet. Den eksisterende bebyggelse i området er på op til Beskrivelse af projektet DGI-centret forventes bl.a. at komme til at indeholde vandkulturhus, wellness-center, klatrebaner og baner til ketsjersport. Kongreshotellet etableres i 6-7 etager med underjordisk forbindelse til Herning Kongrescenter. Mediehuset vil primært komme til at huse Herning Folkeblad, som flytter fra andre bygninger på DGIbyens areal. Et sundhedscenter med læger, fysioterapeuter mv. får til huse i den del af disse bygninger, som har facade ud mod Østergade. Højhuset på ca. 70 m kommer til at indeholde bolig 0-alternativ 0-alternativet i dette projekt er defineret som den situation, hvor DGI-byen ikke etableres, og hvor arealet bibeholder sin status som parkeringsareal. dels i de trafikale forhold omkring projektet. VVM-redegørelsen for DGI-by ved Nørregade i Herning Kommune indgår i forslag til tillæg nr. 45 til Regionplan DGI-byen kan ikke opfylde alle bestemmelser i kommune- og lokalplan, og der skal derfor ændres i kommuneplanrammerne. Herning Kommune har et forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 11.C15.03 under udarbejdelse. 5 etager med bolig og butikker samt service- og liberale erhverv. DGI-byen placeres på den sydøstlige del af Nørregade p-plads, hvilket medfører, at ca. 70 p-pladser samt 12 reserverede p-pladser nedlægges. Bygningerne vil komme til at omfatte DGI-center, kongreshotel, mediehus, sundhedscenter og højhus. og erhverv i 20 etager. Det bygges ovenpå DGIcentret og kommer dermed til at få en samlet højde svarende til etager. Bygningerne i DGI-byen integreres på en sådan måde, at der eksempelvis vil være direkte adgang mellem DGI-center, hotel og Herning Kongrescenter. De nye bygninger forventes at få et samlet areal på ca m 2 (ekskl. kælder). Dertil kommer en parkeringskælder under DGI-byen med plads til ca. 350 parkerende. 0-alternativet fungerer som referenceramme til vurdering af DGI-byens konsekvenser for miljøet. Side 4 Side 9

5 Figur nr. 2: På kortet ses med blåt det område der udlægges til DGI-by ved Nørregade. KMS copyright Kort- & Matrikelstyrelsen 1992 / KD Forord Regionplantillæg nr. 45 med VVM-redegørelse giver mulighed for etablering af en DGI-by ved Nørregade i Herning. DGI-byen er omfattet af Samlebekendtgørelsens bilag 2, punkt 11: Infrastrukturanlæg, a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser, og er blevet screenet for at afklare, om projektet kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Regionplantillæg nr. 45 med VVM-redegørelse for Herning Kommune, har været fremlagt efter reglerne i planloven til offentlig debat i perioden 26. august 2006 til den 23. oktober Amtsrådet har herefter besluttet at fremme forslaget ved vedtagelse af dette tillæg. Amtsrådets beslutning kan påklages til Naturklagenævnet. I henhold til planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan amtets afgørelse alene påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Du kan f.eks. klage hvis du ikke mener, at amtsrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at amtsrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller på til Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Hvis du vil indbringe Naturklagenævnets afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Indledning DGI-centeret i Herning er et initiativ i forlængelse af de tilsvarende centre i København, Århus og Aalborg, der kobler byomdannelse med idrætstendenser i det moderne bysamfund. Centeret tilbyder et bredt udvalg af idrætsudbud parallelt med kultur- og mødeaktiviteter. DGI-byen er omfattet af Samlebekendtgørelsens bilag 2, punkt 11: Infrastrukturanlæg, a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser, og er blevet screenet for at afklare, om projektet kræver udarbejdelse af en Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM-redegørelse). Derfor blev der på Ringkjøbing Amtsråds udvalg for Teknik og Miljø møde den 1. maj 2006 besluttet, at igangsætte udarbejdelse af regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Baggrunden for beslutningen er DGI-byens beliggenhed og dets dimensioner. Tillæg nr. 45 til Regionplan 2006 for Ringkjøbing Amt er en del af det plangrundlag, der skal vedtages for at muliggøre etableringen af en DGI-by ved Nørregade i Herning. Det ikke-tekniske resume fra VVM-redegørelsen findes bagerst i dette tillæg. Det er Amtets vurdering, at nærværende regionplantillæg ikke er omfattet af reglerne om miljøvurdering i henhold til 3, stk. 3, nr. 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen er omfattet af VVM-reglerne og er derfor omfattet af de samme eller mere omfattende krav til miljøvurdering. Side 8 Side 5

6 Projektbeskrivelse DGI-byen skal ligge på den sydlige del af Nørregade P-plads, karreen mellem Kampmandsgade, Cityringen, Smedegade og Østergade, midt i Herning. Beliggenheden fremgår af figur 1 og 2. DGI-byens samlede areal bliver omkring m 2 (ekskl. kælder) samt p-kælder på m 2. Som en del af DGI-byen opføres et DGI-center med vandkulturhus, wellnesscenter, klatrerbaner og baner til ketsjersport. Mod nord, på hjørnet af Smedegade og Cityringen, langs Cityringen bygges et 20 etagers højhus oven på DGI-centeret, dvs. med en total højde på maksimalt 70 meter. Højhuset kommer til at indeholde 60 boliger samt erhverv. Højhuset forventes at huse omkring 150 arbejdspladser. Et kongreshotel med 120 værelser, etableres i en 6-7 etagers bygning med en højde på omkring 20 meter, med facade ud mod Kampmannsgade. Der nedrives en bygning ud til Kampmannsgade således at der kan bygges hovedindgang og hotelfoyer til kongres-hotellet. Kongreshotellet får en underjordisk forbindelse til Herning Kongrescenter som ligger på den modsatte side af Kampmannsgade. Grundvand Projektområdet ligger i indsatsområde for grundvandsbeskyttelse for Herning/Lind, hvilket er ensbetydende med at arealanvendelsen indenfor projektområdet ikke må overgå til mere grundvandstruende aktiviteter. Derfor skal man i projektområdet være opmærksom på at diverse aktiviteter sker på en grundvands-venlig måde. Det kan f.eks. være oplag og omlæsning, der kan ske på fast, tæt bund med afløb til tank. Hele projektområdet er yderligere beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSDområde) og ligger inden for indvindingsoplandet for Herning-Ikast vandværker. En grundvandssænkning kan være nødvendig under opførelse af P-kælderen under DGI-byen. Dette kan kræve en forudgående tilladelse fra Ringkjøbing Amt, efter vandforsyningslovens kapitel 5, bl.a. Der etableres et sundhedscenter i den bygning ud mod Østergade som pt. huser Herning Folkeblad. Sundhedscenteret får muligvis også til huse på 1. salen i DGI-byen. Sundhedscenteret får hovedindgang ud til Østergade og integreres med DGIcenteret ved en gangforbindelse på 1. sals niveau. DGI-bygningen bygges sammen med højhuset og kongreshotellet, således at bygningen bliver en mere eller minder integreret del af det samlede bygningskompleks. Midt i bygningen etableres et centerområde med billettering, restauration, bar, cafe o.l. samt en central vertikal forbindelse gennem p-kælder, kongresfoyer, DGI-byen, Sundhedscenter og hotel. Yderligere opføres et mediehus på hjørnet af Smedegade og Østergade, som skal huse Herning Folkeblad. Mediehuset får hovedindgang fra Østergade. Som en del af det samlede bygningskompleks opføres en underjordisk p-kælder under DGIbygningen og en del af mediehuset. p-kælderen kommer til at indeholde 350 parkeringspladser, i tre etager. Ind- og udkørsel til P-kælderen vil ske fra Cityringen. hvis der bortledes mere end kubikmeter grundvand pr. år. Bl.a. afhængig af hvor stor en oppumpet mængde grundvand der er tale om og varigheden af oppumpningen skal amtet meddele tilladelse til grundvandssænkning efter vandforsyningsloven. Hvis det oppumpede grundvand er okkerholdigt skal der desuden meddeles tilladelse til udledning efter Miljøbeskyttelsesloven. I tilladelserne kan der blive stillet krav om forureningsbegrænsende foranstaltninger. Hvis der ved forandring af grundvandsstanden voldes skade på bestående forhold, er det den for hvis regning eller hvis interesse bortledningen foretages, der er erstatningspligtig. Figur 1: Projektområdets beliggenhed i Herning markeret ved en rød stjerne. Retningslinier Dette regionplantillæg nr. 45 til Regionplan 2005 fastsættes følgende retningslinier: 1. Der udlægges areal til DGI-center, som vist med blåt på figur 2 2. Der er i områdets nordlige del mulighed for etablering af et højhus på op til 70 meter over terræn. KMS copyright Kort- & Matrikelstyrelsen 1992 / KD Side 6 Side 7

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27. juli 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune den 10. februar

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013 Tillæg nr.

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 OG LOKALPLANFORSLAG 14 Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 Kildedal Ferie- og oplevelsesområde Udgivet af: Egedal Kommune Bygge- og plancenter og

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Baggrund for lokalplanen Horsens Kommune har solgt Emilies Plads. Grunden har

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ É LL ETS A VÆLD KILDE EJ ESTV SYDV LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ JUNI 2013 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden www.glostrup.dk/aktuelt/høringer Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 I henhold til 23 c i lov om planlægning (LBK nr. 1027 af 20. oktober 2008) ændres rammer for lokalplanlægningen for bydelen Østerbro som følger: Ændringer af

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere