Information til vandværkets forbrugere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til vandværkets forbrugere"

Transkript

1 Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler og holde øje med forbruget. Har man mistanke om en lækage, så er det stadig en god ide at lave sin egen aflæsning før og efter en periode (evt. weekend), hvor huset er ubeboet. Er der et forbrug i denne periode så tilkald et VVSfirma og få installationen testet. Sådan ser måleren ud Selv om vandværket aflæser målerne, så er det stadig vigtigt at medlemmerne selv følger forbruget. Målerne har et lille ur, som kan aflæses. Måler uret findes ved at vippe et lille låg (se billede) op, hvorefter uret kan aflæses. De sorte tal er kubikmeter og de røde tal er liter Når vandværket laver den årlige aflæsning modtager vi forbrugstal for hver måned fra måleren. Hvis der i løbet af året er opstået en større lækage kan vandværket hjælpe med at fastslå tidspunktet og effekten af lækagen til støtte for en ansøgning om refusion af kloakafgifter fra kommunen. Din vandledning går også udenfor huset Husk i øvrigt at alt vand som passerer din måler indgår i husstandens vandforbrug. Hvis husets måler er placeret i en målerbrønd vil en lækage mellem målerbrønd og huset også tælle med i forbruget. Klarup Vandværk refunderer ikke pengene for det vand som er brugt som følge af utætheder, dryppende vandhaner eller rindende vand fra cisterne. Ved større lækager kan kommunen dog vælge at refundere noget af miljø-afgiften. Side 24 Klarup Vandværk a.m.b.a Information til vandværkets forbrugere Nyt navn og selskabsform Nye målere giver flere medlemsfordele Spar på Vandet Gode råd og vejledninger Side Klarup Vandværk a.m.b.a Luk op og læs 2010

2 Bestyrelsen: Vandværkets adresse og telefonnumre: Formand Hellebækvej 30 Erik Skjøtt 9270 Klarup Tværgade 20 Tlf Tlf Fax Kasserer Erik Jensen Hellebækvej 30 Tlf Faste håndværkere: Sekretær Kjeld Jensen Smed: Hørsholmvej 42 Klarup Varmeteknik Tlf Tlf El: Bestyrelsesmedlem Kemp & Lauritzen Bruno Pallesen Tlf Kalenderparken Tlf Entreprenør: Erik Andersen Tlf Bestyrelsesmedlem Michael Førby Pedersen Tømrer Kærhavegård vej 62 Jørn Pedersen Tlf Nørremarksvej Tlf Bedre vandkvalitet med ultralydsbehandling af vand For at forbedre vandkvaliteten i Klarup, satte Klarup Vandværk i 2009 et ultralydsbehandlings anlæg i drift. Det forventes at brugerne efter dette år vil kunne se et fald i strømforbrug, sæbeforbrug og kaffeforbrug forklaring følger. Besparelserne for den enkelte husholdning skønnes af Amtech at udgøre op mod kr. årligt på forbruget af vaskepulver, rengøringsmidler, kalkfjernere og strøm. Besparelsen på strøm sker i vandkogere, vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Tommelfingerreglen er, at et lag af kalk på ca. 1 mm øger energiforbruget med ca. 10% når vand skal opvarmes. Forbruget af vaskemidler kan ifølge vores leverandør Amtech reduceres ca. 30%, efter ultralydsbehandling. Det er bl.a. baseret på en måling på institutionen Møllegården i Bagsværd. Opvaskemaskiner fungerer som regel anderledes end vaskemaskiner. I opvaskemaskinen skal man indstille hårdheden, og her er man nødt til at snyde sin opvaskemaskine. Det behandlede vand har samme egenskaber som vand med en hårdhed på 5. Det betyder, at de fleste opvaskemaskiner skal indstilles til blødt vand for at opnå den fulde besparelse. Amtech har referencer fra Psoriasis patienter som fortæller at deres problemer med Psoriasis er blevet mærkbart mindre efter de har fået vand behandlet med ultralyd. Når man måler vandets hårdhed på traditionel vis vil målingen stadig vise 12 som hårdhed. Det skyldes, at der ikke er fjernet kalk fra vandet. Ultralydsbehandlingen betyder imidlertid at kalken er bundet til vandet på en anden måde, og som følge af det vil kalken i mindre grad danne belægninger på varmelegemer og forårsage tilstopninger i vandfiltre. Herudover har flere beboere registreret, at der er behov for at bruge mindre kaffe pr. kande, efter ibrugtagningen af ultralydsanlægget. Vi har ikke nogen forklaring eller måling af besparelsen på kaffebudgettet. Det blot en erfaring som alle i bestyrelsen og nogle medlemmer har fået. På findes en række links til information om betydning af ultralydsanlægget. Side 2 Klarup Vandværk a.m.b.a Side 23 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

3 Klarup Vandværk a.m.b.a. etableret Klarup Vandværk har ændret selskabsform og navn. Det skete gennem to ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret Ændringerne er nødvendiggjort af ændret dansk lovgivning, men ved samme lejlighed har bestyrelsen fjernet nogle uhensigtsmæssige vedtægter. Der var fra starten fire grunde til at ændre selskabsformen. 1. Hvis et I/S (interessentselskab) ikke kan betale sine regninger kan kreditorerne kræve pengene betalt af hvem som helst i ejerkredsen og alle medlemmer i Klarup og Omegns Vandværk I/S er ejere. Denne solidariske hæftelse i de gamle vedtægter er simpelthen ikke tidssvarende 2. Med de nye vedtægter er der lavet den ændring at selskabet hæfter med sin formue og dermed ikke med medlemmernes formue. 3. Et I/S kan ikke betale skat, men den nye lovgivning på vandområdet (Vandsektorloven) indebærer at vandværker fremover skal betale skat. Dermed er der også et juridisk argument for ændringen 4. Endelig var der et praktisk problem ved låntagning under den gamle selskabsform, da banken burde kræve at alle interessenter hæfter på et lån og renterne strengt taget burde deles mellem alle interessenter. Der var pænt fremmøde af interesserede medlemmer på de to generalforsamlinger, og generelt anså alle deltagere ændringerne som fornuftige, så der var stort set fuld opbakning. Med godkendelsen af de nye vedtægter og det nye selskab kunne bestyrelsen lave skiftet ved udgangen af kalenderåret Enkelte elementer i de nye vedtægter blev dog diskuteret igen på den ordinære generalforsamling, hvilket kan læses i referatet fra side 4 til side 11. Det ligger således fast, at på generalforsamlingen i 2011 skal der tages endelig beslutning om 2 forslag til vedtægtsændringer. Overgangen fra et I/S til a.m.b.a. er således foregået stort set efter den plan bestyrelsen lagde i august 2009 og som sluttede den 31/ med lukning af Klarup og Omegns Vandværk I/S - 75 ½ år gammel. Side 22 Klarup Vandværk a.m.b.a Forord Klarup Vandværk har været igennem en betydelig fornyelse i det forløbne år. Først og fremmest er vandværket ikke længere et IS (interessentselskab, men er blevet til at a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar). I dette blad kan du læse om hvorfor bestyrelsen foreslog ændringen, og hvad den betyder for medlemmerne i fremtiden. Bestyrelsen har i 2009 arbejdet på at nedbringe vandspild og vandforbrug, og for første gang i mange år faldt forbruget samtidig med at vandspildet er faldet betydeligt. Sidst men ikke mindst har bestyrelsen også investeret i bedre vandkvalitet. Et ultralyds anlæg har ændret vandets struktur og fjernet en række gener af det høje kalkindhold her i området. Læs om den nye ultralydsbehandling af vand på side 23. Derudover er der nye råd og vejledninger med hensyn til at sænke eget vandforbrug. God læselyst. Bestyrelsen for Klarup Vandværk. Indholdfortegnelse Side Bestyrelse navn og adresser 2 Forord og indholdsfortegnelse 3 Referat af generalforsamling vedr Regnskab Budget Spar på vandet 14 Nyt på hjemmeside: 15 Takstblad - driftsudgifter 16 Takstbald - tilslutningsafgifter 17 Forbrugerstyrelsen gik mod Klarup Vandværk 18 Vandspildet er på vej ned 18 Seneste vandanalyse 19 Trådløs måleraflæsning en fordel for medlemmerne 20 Små praktiske råd fra vandværket 21 Klarup Vandværk a.m.b.a. etableret 22 Bedre vandkvalitet med ultralydsbehandling af vand 23 Hold øje med din måler også den trådløse måler 24 Side 3 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

4 Referat af ordinær generalforsamling i Klarup Vandværk I/S og Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Hallens Cafeteria den 25/ kl Valg af dirigent Advokat Lars Munch Andersen blev valgt Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt Per Futtrup mente, at indkaldelsen var mangelfuld, men dirigenten fastholdt lovligheden. Beretning for 2009 for I/S Klarup og Omegns Vandværk Formand Erik Skjøtt beretter: I/S Klarup og Omegns vandværk er ikke mere. Velkommen til Klarup Vandværk a.m.b.a. s generalforsamling. Som bekendt afholdtes der to ekstra ordinære generalforsamlinger i september måned, hvor det blev vedtaget at omdanne selskabsformen til et a.m.b.a. Der er 1459 medlemmer i værket, og i alt 1801 forbrugere. Vandets hårdhedsgrad er 12. Nitrat indholdet er 2,5 mg/l. Vandforbruget er faldet for første gang i 21 år. Siden 1988 (Det var dengang der blev opsat målere) er vandforbruget ellers steget støt fra år til år. I 2008 brugte vi kbm (kubikmeter). I 2009 har vi brugt m3. og det er 6000 kbm lavere, og det på trods af flere forbrugere. Vandspildet udgør kun 7,4% I 2009 blev der tilsluttet 23 nye forbrugere på Kærhavegårdvej, og en forbruger i den gamle bydel (gammel Klarup), som havde sin egen boring. Der var et stort brud på hovedledningen på Banestien ved Nørremarksvej, og kun nogle få mindre brud på ledningsnettet I 2009 blev 1237 målere udskiftet, og i den forbindelse blev der nedsat en del målerbrønde. Der har også været brug for generatoren et par gange, når der har været nedbrud på transformatoren ved Vestergaardstien. Vi har fået installeret en Amtech ultralyds afkalker, så selv om hårdhedsgraden stadig er 12, har vandet karakter som blødt vand. Det påstås, at en husstand skulle kunne spare ca kroner om året, på sæbe, afspændingsmidler, afkalkning, køb af nye el-artikler og ikke mindst på kaffe. I beretningen for 2008 fortalte vi om de problemer, der var med Små praktiske råd fra vandværket Ved ind/udflytning Når medlemmer fraflytter en bolig eller flytter til en bolig vil vi gerne kraftigt påpege, at det er vigtig både køber og sælger kontrollerer de målertal, som rapporteres ind ved flytningen. Selv om køber og sælger er gode venner, så sker der undertiden fejlaflæsninger, og bestyrelsen kan ikke hjælpe hvis den ene part efterfølgende mener at flytteaflæsningen er forkert. I en sådan sag må parterne selv blive enige eller lade deres respektive advokater tage sig af sagen. Når vandtrykket i huset er for lavt I Klarups ældre bydel indløber der enkelte klager over vandtrykket. Der er to mulige forklaringer. Enten er vandværkets tryk på vandet i gaden udenfor huset for lav, eller også er rørene i huset ved at lide under forstoppelse. I de fleste tilfælde er det inde i husene fejlen ligger, og dermed udenfor vandværkets ansvar. Medlemmerne tilbydes i nogle tilfælde at lade et VVS-firma udføre en måling, og viser det sig at fejlen ikke er vandværkets, så faktureres medlemmet for beløbet. En anden typisk årsag til lavt vandtryk inde i husene er de filtre som sidder på vandhanerne. Før Klarup Vandværk fik etableret ultralydsbehandling af vandet, blev filtrene ofte hurtigt kalket til. Denne proces er i dag meget langsommere og erfaringerne fra andre værker er at kalkproblemet stort set forsvinder. Når huset forlades i ferie eller weekend Når familien tager på lang ferie er det tilrådeligt at lukke for vandforsyningen til huset, da en lækage i ferien kan blive meget dyr. Hvis man på den anden side kun er væk i få dage og ønsker at vide om der i huset er en mindre lækage, så kan det være en god ide ikke at lukke til sin vandforsyning. I stedet aflæser man sin måler lige inden man tager af sted og igen, når man er kommet tilbage. Hvis måleren viser et forbrug i denne periode er der en tegn på en lækage i husets interne installation. Side 4 Klarup Vandværk a.m.b.a Side 21 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

5 Trådløs måleraflæsning en fordel for medlemmerne Klarup Vandværk er gået over til trådløs aflæsning af alle målere hvert år. Hvor vandværket tidligere var forpligtet til kontrolaflæsning af målerne hvert 4. år, så aflæses målerne nu hvert år. Oven i købet er de ny målere væsentligt mere nøjagtige end de gamle. I forbindelse med udskiftningen af de gamle målere blev det konstateret, at nogle målere viste væsentlig mere eller væsentlig mindre end de årlige selvaflæsninger havde vist. Det betød, at enkelte medlemmer har fået forholdsvis store efterregninger, men samtidig har andre fået ekstra store tilbagebetalinger. Med de nye målere er alle sikre på at få lavet en korrekt aflæsning og dermed en korrekt vandregning. Hvordan og hvornår sker måleraflæsningen Aflæsning af de nye målere sker hvert år mellem jul og nytår, ved at foreningens kasserer kører langsomt rundt ved i alle byens gader, og lader en lille hånd computer (PDA) modtage forbrugsdata fra de nye målere. Ved aflæsning af de nye målere modtages der forbrugsdata for udgangen af hver måned. Det har bl.a. den fordel at hvis et medlem får en lækage, så kan vi ud fra forbrugsdata se i hvilken måned det skete. Dermed bliver det lettere for medlemmet at få refunderet dele af de offentlige afgifter af vandforbruget. Der har været en del henvendelser angående lavt vandtryk. Alle er kommet fra boligejere i huse, der er bygget i tresserne. Deres problem er, at de har et ¾ jernrørs stik, der med tiden er tilstoppet. Der er i de fleste tilfælde også tale om for små rør i huset. Vandværket kan kun anbefale, at man starter med at udskifte stikket, og tager det med i deres overvejelse ved en ombygning / renovering. Vedtægter regulativ og takstblade ligger fremme her i aften, og de kan afhentes hos kassereren. Vi vil benytte lejligheden til at takke vore håndværkere for samarbejdet, og den store indsats de har gjort. Tak. Kommentar: Per Futtrup mente ikke, at ultralydsbehandling af vand havde den lovede effekt og spurgte om bestyrelsen har undersøgt dette tilstrækkeligt. Svar: Alle i bestyrelsen har konstateret, at vi har mindre kalkproblemer, bedre gennemstrømning til haner som tidligere var meget langsomt løbende. Som oplyst i beretningen er kalken også aftaget i de tryktransmittere, som i lang tid voldte problemer. Det blev ydermere oplyst, at prisen for ultralydsbehandling er ca. Billedet viser Klarup Vandværks kasserer, som er trådt ud af bilen for at modtager data fra de trådløse målere. Side 20 tryktransmitterne. Vi har for en uge siden endelig fået svar fra Danfoss. Problemerne skyldtes at transmitterne var tilstoppede med kalk. Da de to nuværende transmittere har siddet længe, har vi forventet at alarmen snart gik. At det ikke er sket skyldes ultralyd behandlingen med Amtech-udstyret, som har løst problemet. Der har været afholdt 11 ordinære møder, 3 generalforsamlinger, ligeledes har Bruno og Erik deltaget i F V D s årlige generalforsamling i Rebild. Der har været en del møder i kommunalt regi. Den 25 maj fejrede vi vandværkets 75 års jubilæum. Fremmødet var meget skuffende. Erik Skjøtt er genvalgt til det kommunale vandplan udvalg samt FVD Region Nords vandråd. Som det vil fremgå af regnskabet, har vi et stort underskud på årsregnskabet, og det skyldes naturligvis det store arbejde med at udskifte vandmålere. Halvdelen af underskuddet kan dog henføres til tilbagebetalingen af faste afgifter til andelsboliger og lejeboliger. Tilbagebetalingen skyldes at andelsboligforeningen Ådalen indklagede værket til forbrugerrådet. Afgørelsen gik værket imod. Bestyrelsen valgte at tilbagebetale til alle, hvor der er flere enheder på en hovedmåler. Takstbladet blev ændret i 2008 for at imødegå enhver tvivl. Klarup Vandværk a.m.b.a Side 5 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

6 178 kr. pr. husstand. Per Futtrup kommenterede, at det er en ubudgetteret udgift, og foreslog yderligere diskussion heraf under gennemgangen af regnskab Bestyrelsen vil på baggrund af kommentarene følge op på at undersøge effekten af ultralydsbehandlingen. Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning, at beretningen blev godkendt Regnskab 2009 for I/S Klarup og Omegns Vandværk til godkendelse Regnskabet blev udleveret til alle tilstedeværende og blev gennemgået af revisor Jesper Ovesen, BDO. Det blev ydermere oplyst, at regnskabet kan hentes på hjemmesiden. Bestyrelsen oplyste, at Ultralydsbehandling ikke var budgetteret, ligesom udbetaling til boligforening. Bestyrelsen redegjorde ydermere for hvorledes disse udgifter er bogført i regnskabet Det blev kommenteret, at udgifter til vedligehold for andet år i træk var underbudgetteret, og forespurgt om vi ikke burde afsætte flere penge til vedligehold i budgettet. Bestyrelsen svarede, at det er svært at forudse vedligehold, og samtidig skyldes udgifterne til vedligehold generelt også, at vandværket betaler en større del af installationen end strengt taget nødvendigt f.eks ved etablering af udvendig målerbrønd. Der blev forespurgt hvorfor der er så store afvigelser mellem budget og regnskab på posterne Vandplanbidrag, Åben Land Bidrag og Grundvandsbeskyttelse. (S.12 i regnskabet) Bestyrelsen svarede, at de tre udgiftsposter skal ses samlet og at afvigelsen er væsentlig mindre, når man gør det. Det blev oplyst at posten Nedtagning af tekniske anlæg er de udgifter vandværket fik ved salg af Sofieholm herunder ikke mindst at taget på bygningen skulle løftes af for at fjerne den gamle vandbeholder. Bestyrelsen oplyste endvidere, at udgifterne til ledningsregistrering, er nogle udgifter vandværket har til at forbedre dokumentation af vores ledninger, ventiler m.v. Det indebærer bl.a. at andre end formanden ved, hvordan vi skal lukke ventiler, når der skal laves reparationer ved brud på ledningsnettet. Et medlem kritiserede bestyrelsen, fordi der var en samlet afvigelse på en million kroner mellem budget og regnskab. Bestyrelsen er enig i kritikken, men bemærkede at de største afvigelser ikke kunne forudses. Dirigenten konstaterede at regnskabet var godkendt Side 6 Klarup Vandværk a.m.b.a Seneste Vandanalyse Side 19 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

7 Forbrugerstyrelsen gik mod Klarup Vandværk Vandværket har hidtil opkrævet fast årlig afgift for alle brugere ligegyldigt om de havde egen måler eller var med i en andelsboligforening, hvor vandværket kun aflæser en hovedmåler. Eftersom de enkelte beboere ikke har en måler fra Klarup Vandværk, betaler de heller ikke målerafgift. Det er med andre ord billigere at få vand som medlem af en andelsboligforening end for andre medlemmer. Vandværket har imidlertid altid opkrævet en fast årlig afgift, som kan tolkes som betaling for retten til vand, og som afhænger af hvor meget vand man bruger. Det er denne afgift forbrugerstyrelsen har afvist, efter læsning af takstbladet. Den ændrede tolkning betød at vandværket måtte betale næsten en halv million tilbage til byens andelsboligforeninger. Den pågældende tekst var ændret for 2009, hvor beboere i andelsforeningerne igen betaler fast årlig afgift. Klarup Vandværk har ikke opkrævet anderledes end mange andre vandværker i Danmark. Formuleringen i vores Takstblad kunne bare tolkes på en anden måde, og det mente forbrugerstyrelsen skulle komme andelsboligforeningernes fordel. Vandværkets bestyrelse er ikke tilfreds med Forbrugerstyrelsens fortolkning, men har i samråd med FVD valgt at rette os efter dommen. Vandspildet er på vej ned I 2009 faldt det solgte antal kubikmeter vand med kubikmeter samtidig med at antal husstande steg med 27 stk. Det svarer til et fald på 5% pr. husstand/virksomhed. Ud over dette fald i forbrug faldt vandspildet til 7,4 %. Vandspildet var i 2008 på 11% og i årene før endnu højere. Årsagen til det faldende vandspild kan være flere, men det er formentlig vigtigt at et par store brud blev fundet i 2009, og vi fik renoveret en del ledninger i de ældste dele byen. På billedet ses de 4 pumper som pumper vand fra Højdebeholderen og ud til forbrugerne. Side 18 Klarup Vandværk a.m.b.a Budget 2010 til godkendelse Budgettet blev gennemgået af kasserer Erik Jensen. Der blev spurgt hvad ændringen i den budgetterede udgift til vandindvinding på kr. i 2010 mod sidste år skyldes. Bestyrelsen svarede at det er en teknisk ændring i regnskabet, hvor vi tidligere kun opførte et nettobeløb, så opfører vi fremover indtægter og udgifter hver for sig. Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning at budgettet var godkendt. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Michael F. Pedersen og Bruno Pallesen som er villige til genvalg De blev genvalgt uden modkandidater. Valg af bestyrelses suppleanter Susanne Jusjong, 1. suppleant. Tina Pedersen, 2. suppleant. Begge genvalgt i samme rækkefølge. Valg af revisor og suppleant Gunver Folmand (Revisor) og Søren Høgh genvalgt som revisorsuppleant. Indkomne forslag Vedtægtsændringer fremsendt af Per Futtrup Dirigenten konstaterede, at fremmødet ikke var tilstrækkeligt til at forslagene til vedtægtsændringer kunne vedtages på denne generalforsamling. Den endelige vedtagelse kræver enten en ekstraordinær generalforsamling eller de kan vedtages på næste års generalforsamling. Begge gange kræves at mindst to tredjedele stemmer for forslagene. Per Futtrup redegjorde for hvorfor han har fremlagt forslagene. Han fremhævede som væsentligt forslaget om antal personer som kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dernæst ønskede Per ensretning i forhold til FVD-standard vedtægter og han ønskede at fjerne vedtægter som han vurdere også styres af det kommunalt udfærdigede regulativ for Klarup Vandværk a.m.b.a. Per Futtrup bekræftede til dirigenten, at forslagene skal ses som enkeltforslag, og at det kun er de forslag som opnår fornødent flertal på denne generalforsamling, som kan vedtages på den kommende generalforsamling. Forslaget i fuld ord længde blev uddelt på generalforsamlingen, og findes også på hjemmesi- Side 7 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

8 den. I det følgende refereres diskussionerne ud fra den paragraf der ønskes ændret. Det konkrete forslag er skrevet med fremhævet tekst. Forslag vedr. 3 I vedtægternes 3 Medlemmer foreslås: den pågældende ejerforening ændret til ejerne af de enkelte ejerlejligheder Per Futtrup anbefalede forslaget, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regulativets og FVD s standardvedtægters formulering. Bestyrelsen anbefalede et nej til forslaget, fordi der i Klarup er ejendomme med flere lejligheder, som kun afregner en måler til vandværket. Forslaget vil således medføre at vandværket skal installere en række nye målere og disse nye medlemmer vil blive opkrævet tilslutningsafgift samt en anden målerafgift end de betaler i dag. Flere medlemmer havde uddybende spørgsmål til betalingsformerne, og alle blev besvaret. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste, at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt, sidste afsnit Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Betaler lejeren ikke forfaldne ydelser for vand mv. til Klarup Vandværk a.m.b.a. senest efter rykker brev opkræves ydelsen hos ejeren forslås slettet. Per Futtrup anbefalede også dette forslag fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regulativets og FVD s standardvedtægters formulering. Bestyrelsen anbefalede et nej til ændringen, fordi bestyrelsen mente, at de anviste formuleringer i regulativet handler om tekniske installationer og ikke økonomi. Konsekvensen af ændringen vil efter bestyrelsens mening være, at hvis en lejer fraflytter en lejlighed uden at betale for vandforsyning, så kommer vandværkets øvrige medlemmer til at dække tabet. Beholdes den oprindelige formulering er det udlejer, som må dække den ubetalte regning. Et medlem ønskede bestyrelsens forslag fastholdt, fordi han gerne vil have et enkelt sted at læse, hvor en regning skal sen- Side 8 Klarup Vandværk a.m.b.a TAKSTBLAD Gældende fra 1. januar 2010 Tilslutningsafgifter (alle beløb er excl. moms). Enfamiliehuse, dobbelthuse & rækkehuse med selvstændig vandmåler kr ,00 pr. bolig. Dobbelthuse, andelsboliger, rækkehuse, lejligheder med fælles vandmåler: - Første bolig kr ,00 pr. bolig. - Anden og følgende boliger kr ,00 pr. bolig. I tilslutningsafgift er indregnet montering af målerbrønd ved skel incl. måler. For Erhvervs-, Industri-, Institutionsejendomme og lignende byggeri er prisen baseret på taksten for enfamiliehuse multipliceret med nedenstående faktor fastsat efter det forventede vandforbrug. For mindre erhverv indrettet i et normalt parcelhus opkræves ikke erhvervstakst. Vandforbrug Faktor kbm./år 2, kbm./år (5,0) forhandles med Aalborg kommune kbm./år (10,0) forhandles med Aalborg kommune Hvis det konstaterede forbrug viser sig at være større end det forventede, skal der betales supplerende tilslutningsafgift, denne betales således: Hvis det gennemsnitlige forbrug regnet over en 3-årig periode svarer til en højere takstgruppe, betales der supplerende tilslutningsafgift udregnet som differencen mellem den oprindeligt betalte takst og den nye takst. Den supplerende tilslutningstakst fastsættes efter taksterne på reguleringstidspunktet. Regulering kan ikke foretages i nedadgående retning. Hvis den nye rådighedsmængde også overskrides, gælder samme regler som forannævnt. Ved eventuel dokumenteret brud på ledningsnettet, kan der ses bort fra overskridelsen. Ved bebyggelse med lejligheder, andelsboliger, ol., fører vandværket kun stik, afsluttet med målerbrønd, frem et sted på grunden med bebyggelsen. Tilslutningsafgifter skal være betalt inden tilslutning foretages. Godkendt af Aalborg Kommune ved brev af 27. oktober 2009 Side 17 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

9 TAKSTBLAD Gældende fra 1. januar 2010 Driftsafgifter Alle beløb er excl. Moms Vandforbrug betales pr. kbm. efter måler. Foruden vandforbrug opkræves der endvidere en fast årlig afgift pr. bolig-/erhvervsenhed samt en fast årlig målerafgift pr. måler opsat af vandværket. Årlig fast afgift Ved forbrug på kbm. Kr. 495,00 Ved forbrug på kbm. Kr ,00 Ved forbrug på 1001 kbm. Og derover kr ,00 En enhed er én bolig, ét firma o.l. Målerafgift Pr. måler installeret af vandværket kr. 150,00 Forbrugsafgift pr. kubikmeter Vand efter måler kr. 4,45 Offentlige afgifter 2010 Indvindingsafgift til kommune og stat kr. 0,47 Efter måler grøn afgift, staten kr. 5,00 Efter måler kloakafgift kommune kr. 21,00 Vandplan, Åbenland & Grundvandsbeskyttelse kr. 1,06 Gebyrer Flytteopgørelse (betales af sælger) kr. 200,00 Rykkergebyr ved manglende betaling kr. 100,00 Genåbningsgebyr efter lukning kr. 800,00 Fremsendelse af ekstra årsopgørelse kr. 250,00 Morarente: Ved indbetaling af afgifter efter seneste rettidige indbetalingsdato, pålægges der renter jfr. gældende lovgivning. Betales forfaldne afgifter ikke efter 2 skriftlige påmindelser med 14 dages interval, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen Godkendt af Aalborg Kommune ved brev af 27. oktober 2009 Side 16 Klarup Vandværk a.m.b.a des hen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 7 Levering til ikke medlemmer foreslås slettet. Som konsekvens af ovenstående slettes ligeledes følgende tekst i 9: køber i henhold til 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Per Futtrup mente, at grunden til, at vedtægterne sondrer mellem medlemmer og købere af vand er, at offentlige institutioner ikke kan være medlem i en forening med solidarisk hæftelse. Da Klarup Vandværk blev et a.m.b.a. blev kravet om solidarisk hæftelse fjernet, og derfor kan det offentlige godt være medlem. Bestyrelsen anbefalede et nej til ændringen. Selv om det er korrekt, at det offentlige godt kan være medlemmer efter overgang til a.m.b.a., så er der stadig boligforeninger, som af sine vedtægter er forhindret i medlemskab. Samme forhold gælder et andet vandværk med behov for at købe vand. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 8 Ledninger over privat grund foreslås slettet Per Futtrup anbefalede også dette forslag, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regulativets og FVD s standardvedtægters formulering. Bestyrelsen anbefalede et nej til forslaget, fordi en fjernelse vil give en dårligere beskyttelse af et medlem i de situationer, hvor en vandledning føres over privat grund. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 9 Indskrænkninger i vandleverancen foreslås slettet Side 9 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

10 Per Futtrup anbefalede også dette forslag, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regulativets og FVD s standardvedtægters formulering. Bestyrelsen anbefalede, at stemme nej til forslaget da en fjernelse svækker bestyrelsens beføjelser f.eks. i forbindelse med havevanding. Regulativet indeholder således ingen muligheder for at kræve en bod ved overtrædelse. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 10 Nuværende placering af 7. generalforsamlingspunkt Behandling af indkomne forslag ændres til punkt 5. Per Futtrup anbefalede dette forslag, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med FVD s standardvedtægters formulering Bestyrelsen mente ikke det betyder noget hvorledes rækkefølgende af punkterne står i vedtægterne. Der er argumenter for placering både som punkt 5 og punkt 7. Dirigenten oplyste, at en dirigent altid har mulighed for at suspendere behandling af udvalgte dagsordenpunkter og behandle et senere punkt først under en generalforsamling. Dirigenten konstaterede efter afstemning ved håndsoprækning, at forslaget har tilstrækkeligt flertal og kan endeligt vedtages på en kommende generalforsamling. Forslag vedr. 10 Generalforsamling foreslås ændring af, hvor mange medlemmer, der skal til for at kunne kræve ekstraordinær generalforsamling. 25% af medlemmerne (ca. 360) ændres til 30 medlemmer. (forslag 1) Per Futtrup anbefalede ændringen for at vedtægterne bliver sammenfaldende med FVD s standardvedtægter. Formand og Kasserer samt et medlem foreslog, at vi ændrer vedtægterne til at 50 medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. (ændringsforslag 1) Bestyrelse fremsatte et ændringsforslag, som indebærer at 10% af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generelforsamling. Ændringsforslag 2) Dirigenten konstaterede, at forsamlingen under debatten udtrykte meget forskellige holdninger, og besluttede at forslagene skulle sættes til skriftlig afstemning, såfremt en håndsoprækning Side 10 Klarup Vandværk a.m.b.a Nyt på Klarup Vandværks hjemmeside har fået en ny top-bjælke, da selskabet nu er omdannet til et a.m.b.a. Det grundlæggende design er uændret. Hjemmesiden bruges efterhånden flittigt af medlemmerne til f.eks. Ejerskifte, PBS-tilmeldig og almindelig informationssøgning. Husk at tilføje H2O i kodefeltet når du sender en meddelelse fra vandværkets hjemmeside til bestyrelsen. Denne lille detalje forhindrer at siden misbruges til Spam-mails og lignende. Langt de fleste medlemmer har valgt at lade PBS sikre rettidig betaling. Nye medlemmer og nuværende medlemmer uden PBS kan med fordel gå ind på hjemmesiden og vælge knappen Tilmelding PBS. Ud over navn, adresse og bankkontonummer skal du bruge opkrævningen fra vandværket, for at finde debitornummeret. Herefter er det let at blive tilmeldt og undgå strafgebyrer. Herudover er hjemmesiden også den enkle vej til at finde regnskaber, budgetter, referater m.v., så selv om du ikke når den årlige generalforsamling giver både dette blad og hjemmesiden medlemmerne gode muligheder for at følge vandværkets aktiviteter. Side 15 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

11 Spar på vandet En familie med 2 voksne og et barn forventes at bruge 125 m3 vand. Det svarer til godt 40 m3 pr. medlem af husstanden. Er forbruget højere, så anbefales det at kigge vandinstallationen efter. Det letteste er i den forbindelse at starte med at kigge på vandhaner og toiletter. Vandhaner og toiletter er ofte store syndere Som beskrevet i sidste års blad kan langsomt dryp fra en vandhane koste ca. 230 kr. pr. år, og et hurtigt dryp løber ofte op i 900 kr. årligt. Utætte toiletter, hvor vandet siver ned i cisternen kan øge forbruget med m3 årligt og dermed øge udgifterne med kr. pr. år. Et gammelt toilet med 12 liter skyl som erstattes af et nyt toilet med 3-6 liter kan give en årlig besparelse på over 900 kr. og kan således tjenes hjem på 1-2 år. Den daglige hygiejne er kostbar En undersøgelse foretaget af Københavns Energi viser, at 36% af vandforbruget i en husstand går til bad og personlig hygiejne. Derfor kan der være en del at spare ved at lægge badevanerne om. En almindelig bruser uden indbygget sparefunktion giver nemt 15 liter vand i minuttet. Det betyder, at et brusebad på ca. 5 minutter dagligt koster over 800 kr. årligt. En familie med 4 personer kan derfor sagtens have en vandudgift på over kr. alene til det daglige bad. ikke gav et tydeligt resultat. Dirigenten henviste til at de 3 forslag hver for sig var ændringsforslag, og derfor skulle opnå 2/3 flertal. Forslagene blev sat til afstemning med det mest indgribende først. Forslag 1: Dirigenten konstaterer ved håndsoprækning, at der ingen muligheder var for 2/3-flertal, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Ændringsforslag 1: Dirigenten vurderede, at en håndsoprækning ikke var tilstrækkelig, og satte ændringsforslag 1 til skriftlig afstemning. Ændringsforslag 1 blev vedtaget med 25 stemmer for og 4 imod. Dirigenten konstaterede, at forslaget kan vedtages på en kommende generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at stillerne af ændringsforslag 2 trak forslaget tilbage. Eventuelt Intet Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. Referatet bekræftes hermed: Dato: Underskrift: Dirigent : Navn: Lars Munch Andersen (referat med dirigentens underskrift kan hentes på Derfor anbefales det at bruge sparebruser, som normalt vil halvere forbruget. Om Klarup Vandværk Billedet viser den ene af de to pumper på Kocks Vase. Klarup Vandværk henter langt det meste vand på Kocks Vase, men har også en pumpestation ved Volden. Side 14 Klarup Vandværk a.m.b.a Side 11 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

12 Resultatopgørelse for året 2009 Indtægter: Kr. Kr. Salg af vand og faste afgifter Direkte omkostninger 0 Bruttoresultat Udgifter: Driftsomkostninger: Vedligehold Administrationsudgifter Af- & nedskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Klarup Vandværk fik et dårligere resultat i 2009 end forventet. Den tungest vejende årsag var forbrugerankenævnets beslutning, som gav en uventet udgift på knap en halv million kr. Problemstillingen er uddybet på side 18. Dernæst har udskiftning af målere fremskyndet en række opsætninger af nye målerbrønde, som ikke var lagt i budgettet. Endelig valgte bestyrelsen at investere ca. en kvart million i bedre vandkvalitet ved at lave ultralydsbehandling af vandet (se side 23). Bestyrelsen er naturligvis ikke stolte af et regnskab med så stort et underskud, men årsagerne er af ekstraordinær art, og bestyrelsen fastholder at en sikker vandforsyning med vand af høj kvalitet er vores vigtigste opgave. Et enkelt års underskud er således ingen katastrofe. Hvis du ønsker at se det fulde regnskab med alle underposter og formueopgørelsen henvises der til den årlige generalforsamling eller vandværkets hjemmeside: Side 12 Klarup Vandværk a.m.b.a Budget for året 2010 Indtægter: Kr. Kr. Salg af vand og faste afgifter Direkte omkostninger Forventet bruttoresultat Udgifter: Driftsomkostninger: Vedligehold Administrationsudgifter Af- & nedskrivninger Forventet driftsresultat Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter 0 Årets forventede resultat Budget for 2010 viser et klart forbedret resultat i forhold til 2009, hvor en stor del af forbedringen er, at de særlige forhold i 2009 ikke bliver gentaget i 2010 (tilbagebetaling af fast afgift til bl.a. udlejningsejendomme og andre med flere enheder, etablering af en del målerbrønde i forbindelse med målerudskiftninger). Salg af vand er i budget 2010 øget med kr ,-. Det skyldes stigende udgifter til indvindingsafgift og afgifter til grundvandsbeskyttelse mv. til det offentlige. Disse indtægter fratrækkes igen som direkte udgifter under indtægterne, da det er indtægter vandværket ubeskåret skal sende videre til stat og kommune. Bestyrelsen planlægger i 2010 et år med væsentlig færre drifts- og vedligeholdelses udgifter end i 2009 og for den sags skyld også færre nye projekter. Hvis du ønsker at se det fulde budget med alle underposter henvises der til den årlige generalforsamling eller vandværkets hjemmeside: Side 13 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Korinth Vandværk. Vandværkets historie gennem 75 år... og spredte træk fra Korinths historie

Korinth Vandværk. Vandværkets historie gennem 75 år... og spredte træk fra Korinths historie Korinth Vandværk Vandværkets historie gennem 75 år... og spredte træk fra Korinths historie Korinth Vandværk Vandværkets historie gennem 75 år... og spredte træk fra Korinths historie ISBN 978-87-993063-0-5

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Vollerup-Ulkebøl Vandværk Jubilæumsskrift for Vollerup-Ulkebøl Vandværk Andelsselskab 1938-2013 Andelsselskabet er stiftet den 11. februar 1938 på Spang Kro som Spang og Ulkebøl Vandværk. Protokollens 1.og 2. side fra 1938. Den

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2005 Allan Peterhänsel, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand

Læs mere