Information til vandværkets forbrugere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til vandværkets forbrugere"

Transkript

1 Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler og holde øje med forbruget. Har man mistanke om en lækage, så er det stadig en god ide at lave sin egen aflæsning før og efter en periode (evt. weekend), hvor huset er ubeboet. Er der et forbrug i denne periode så tilkald et VVSfirma og få installationen testet. Sådan ser måleren ud Selv om vandværket aflæser målerne, så er det stadig vigtigt at medlemmerne selv følger forbruget. Målerne har et lille ur, som kan aflæses. Måler uret findes ved at vippe et lille låg (se billede) op, hvorefter uret kan aflæses. De sorte tal er kubikmeter og de røde tal er liter Når vandværket laver den årlige aflæsning modtager vi forbrugstal for hver måned fra måleren. Hvis der i løbet af året er opstået en større lækage kan vandværket hjælpe med at fastslå tidspunktet og effekten af lækagen til støtte for en ansøgning om refusion af kloakafgifter fra kommunen. Din vandledning går også udenfor huset Husk i øvrigt at alt vand som passerer din måler indgår i husstandens vandforbrug. Hvis husets måler er placeret i en målerbrønd vil en lækage mellem målerbrønd og huset også tælle med i forbruget. Klarup Vandværk refunderer ikke pengene for det vand som er brugt som følge af utætheder, dryppende vandhaner eller rindende vand fra cisterne. Ved større lækager kan kommunen dog vælge at refundere noget af miljø-afgiften. Side 24 Klarup Vandværk a.m.b.a Information til vandværkets forbrugere Nyt navn og selskabsform Nye målere giver flere medlemsfordele Spar på Vandet Gode råd og vejledninger Side Klarup Vandværk a.m.b.a Luk op og læs 2010

2 Bestyrelsen: Vandværkets adresse og telefonnumre: Formand Hellebækvej 30 Erik Skjøtt 9270 Klarup Tværgade 20 Tlf Tlf Fax Kasserer Erik Jensen Hellebækvej 30 Tlf Faste håndværkere: Sekretær Kjeld Jensen Smed: Hørsholmvej 42 Klarup Varmeteknik Tlf Tlf El: Bestyrelsesmedlem Kemp & Lauritzen Bruno Pallesen Tlf Kalenderparken Tlf Entreprenør: Erik Andersen Tlf Bestyrelsesmedlem Michael Førby Pedersen Tømrer Kærhavegård vej 62 Jørn Pedersen Tlf Nørremarksvej Tlf Bedre vandkvalitet med ultralydsbehandling af vand For at forbedre vandkvaliteten i Klarup, satte Klarup Vandværk i 2009 et ultralydsbehandlings anlæg i drift. Det forventes at brugerne efter dette år vil kunne se et fald i strømforbrug, sæbeforbrug og kaffeforbrug forklaring følger. Besparelserne for den enkelte husholdning skønnes af Amtech at udgøre op mod kr. årligt på forbruget af vaskepulver, rengøringsmidler, kalkfjernere og strøm. Besparelsen på strøm sker i vandkogere, vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Tommelfingerreglen er, at et lag af kalk på ca. 1 mm øger energiforbruget med ca. 10% når vand skal opvarmes. Forbruget af vaskemidler kan ifølge vores leverandør Amtech reduceres ca. 30%, efter ultralydsbehandling. Det er bl.a. baseret på en måling på institutionen Møllegården i Bagsværd. Opvaskemaskiner fungerer som regel anderledes end vaskemaskiner. I opvaskemaskinen skal man indstille hårdheden, og her er man nødt til at snyde sin opvaskemaskine. Det behandlede vand har samme egenskaber som vand med en hårdhed på 5. Det betyder, at de fleste opvaskemaskiner skal indstilles til blødt vand for at opnå den fulde besparelse. Amtech har referencer fra Psoriasis patienter som fortæller at deres problemer med Psoriasis er blevet mærkbart mindre efter de har fået vand behandlet med ultralyd. Når man måler vandets hårdhed på traditionel vis vil målingen stadig vise 12 som hårdhed. Det skyldes, at der ikke er fjernet kalk fra vandet. Ultralydsbehandlingen betyder imidlertid at kalken er bundet til vandet på en anden måde, og som følge af det vil kalken i mindre grad danne belægninger på varmelegemer og forårsage tilstopninger i vandfiltre. Herudover har flere beboere registreret, at der er behov for at bruge mindre kaffe pr. kande, efter ibrugtagningen af ultralydsanlægget. Vi har ikke nogen forklaring eller måling af besparelsen på kaffebudgettet. Det blot en erfaring som alle i bestyrelsen og nogle medlemmer har fået. På findes en række links til information om betydning af ultralydsanlægget. Side 2 Klarup Vandværk a.m.b.a Side 23 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

3 Klarup Vandværk a.m.b.a. etableret Klarup Vandværk har ændret selskabsform og navn. Det skete gennem to ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret Ændringerne er nødvendiggjort af ændret dansk lovgivning, men ved samme lejlighed har bestyrelsen fjernet nogle uhensigtsmæssige vedtægter. Der var fra starten fire grunde til at ændre selskabsformen. 1. Hvis et I/S (interessentselskab) ikke kan betale sine regninger kan kreditorerne kræve pengene betalt af hvem som helst i ejerkredsen og alle medlemmer i Klarup og Omegns Vandværk I/S er ejere. Denne solidariske hæftelse i de gamle vedtægter er simpelthen ikke tidssvarende 2. Med de nye vedtægter er der lavet den ændring at selskabet hæfter med sin formue og dermed ikke med medlemmernes formue. 3. Et I/S kan ikke betale skat, men den nye lovgivning på vandområdet (Vandsektorloven) indebærer at vandværker fremover skal betale skat. Dermed er der også et juridisk argument for ændringen 4. Endelig var der et praktisk problem ved låntagning under den gamle selskabsform, da banken burde kræve at alle interessenter hæfter på et lån og renterne strengt taget burde deles mellem alle interessenter. Der var pænt fremmøde af interesserede medlemmer på de to generalforsamlinger, og generelt anså alle deltagere ændringerne som fornuftige, så der var stort set fuld opbakning. Med godkendelsen af de nye vedtægter og det nye selskab kunne bestyrelsen lave skiftet ved udgangen af kalenderåret Enkelte elementer i de nye vedtægter blev dog diskuteret igen på den ordinære generalforsamling, hvilket kan læses i referatet fra side 4 til side 11. Det ligger således fast, at på generalforsamlingen i 2011 skal der tages endelig beslutning om 2 forslag til vedtægtsændringer. Overgangen fra et I/S til a.m.b.a. er således foregået stort set efter den plan bestyrelsen lagde i august 2009 og som sluttede den 31/ med lukning af Klarup og Omegns Vandværk I/S - 75 ½ år gammel. Side 22 Klarup Vandværk a.m.b.a Forord Klarup Vandværk har været igennem en betydelig fornyelse i det forløbne år. Først og fremmest er vandværket ikke længere et IS (interessentselskab, men er blevet til at a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar). I dette blad kan du læse om hvorfor bestyrelsen foreslog ændringen, og hvad den betyder for medlemmerne i fremtiden. Bestyrelsen har i 2009 arbejdet på at nedbringe vandspild og vandforbrug, og for første gang i mange år faldt forbruget samtidig med at vandspildet er faldet betydeligt. Sidst men ikke mindst har bestyrelsen også investeret i bedre vandkvalitet. Et ultralyds anlæg har ændret vandets struktur og fjernet en række gener af det høje kalkindhold her i området. Læs om den nye ultralydsbehandling af vand på side 23. Derudover er der nye råd og vejledninger med hensyn til at sænke eget vandforbrug. God læselyst. Bestyrelsen for Klarup Vandværk. Indholdfortegnelse Side Bestyrelse navn og adresser 2 Forord og indholdsfortegnelse 3 Referat af generalforsamling vedr Regnskab Budget Spar på vandet 14 Nyt på hjemmeside: 15 Takstblad - driftsudgifter 16 Takstbald - tilslutningsafgifter 17 Forbrugerstyrelsen gik mod Klarup Vandværk 18 Vandspildet er på vej ned 18 Seneste vandanalyse 19 Trådløs måleraflæsning en fordel for medlemmerne 20 Små praktiske råd fra vandværket 21 Klarup Vandværk a.m.b.a. etableret 22 Bedre vandkvalitet med ultralydsbehandling af vand 23 Hold øje med din måler også den trådløse måler 24 Side 3 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

4 Referat af ordinær generalforsamling i Klarup Vandværk I/S og Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Hallens Cafeteria den 25/ kl Valg af dirigent Advokat Lars Munch Andersen blev valgt Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt Per Futtrup mente, at indkaldelsen var mangelfuld, men dirigenten fastholdt lovligheden. Beretning for 2009 for I/S Klarup og Omegns Vandværk Formand Erik Skjøtt beretter: I/S Klarup og Omegns vandværk er ikke mere. Velkommen til Klarup Vandværk a.m.b.a. s generalforsamling. Som bekendt afholdtes der to ekstra ordinære generalforsamlinger i september måned, hvor det blev vedtaget at omdanne selskabsformen til et a.m.b.a. Der er 1459 medlemmer i værket, og i alt 1801 forbrugere. Vandets hårdhedsgrad er 12. Nitrat indholdet er 2,5 mg/l. Vandforbruget er faldet for første gang i 21 år. Siden 1988 (Det var dengang der blev opsat målere) er vandforbruget ellers steget støt fra år til år. I 2008 brugte vi kbm (kubikmeter). I 2009 har vi brugt m3. og det er 6000 kbm lavere, og det på trods af flere forbrugere. Vandspildet udgør kun 7,4% I 2009 blev der tilsluttet 23 nye forbrugere på Kærhavegårdvej, og en forbruger i den gamle bydel (gammel Klarup), som havde sin egen boring. Der var et stort brud på hovedledningen på Banestien ved Nørremarksvej, og kun nogle få mindre brud på ledningsnettet I 2009 blev 1237 målere udskiftet, og i den forbindelse blev der nedsat en del målerbrønde. Der har også været brug for generatoren et par gange, når der har været nedbrud på transformatoren ved Vestergaardstien. Vi har fået installeret en Amtech ultralyds afkalker, så selv om hårdhedsgraden stadig er 12, har vandet karakter som blødt vand. Det påstås, at en husstand skulle kunne spare ca kroner om året, på sæbe, afspændingsmidler, afkalkning, køb af nye el-artikler og ikke mindst på kaffe. I beretningen for 2008 fortalte vi om de problemer, der var med Små praktiske råd fra vandværket Ved ind/udflytning Når medlemmer fraflytter en bolig eller flytter til en bolig vil vi gerne kraftigt påpege, at det er vigtig både køber og sælger kontrollerer de målertal, som rapporteres ind ved flytningen. Selv om køber og sælger er gode venner, så sker der undertiden fejlaflæsninger, og bestyrelsen kan ikke hjælpe hvis den ene part efterfølgende mener at flytteaflæsningen er forkert. I en sådan sag må parterne selv blive enige eller lade deres respektive advokater tage sig af sagen. Når vandtrykket i huset er for lavt I Klarups ældre bydel indløber der enkelte klager over vandtrykket. Der er to mulige forklaringer. Enten er vandværkets tryk på vandet i gaden udenfor huset for lav, eller også er rørene i huset ved at lide under forstoppelse. I de fleste tilfælde er det inde i husene fejlen ligger, og dermed udenfor vandværkets ansvar. Medlemmerne tilbydes i nogle tilfælde at lade et VVS-firma udføre en måling, og viser det sig at fejlen ikke er vandværkets, så faktureres medlemmet for beløbet. En anden typisk årsag til lavt vandtryk inde i husene er de filtre som sidder på vandhanerne. Før Klarup Vandværk fik etableret ultralydsbehandling af vandet, blev filtrene ofte hurtigt kalket til. Denne proces er i dag meget langsommere og erfaringerne fra andre værker er at kalkproblemet stort set forsvinder. Når huset forlades i ferie eller weekend Når familien tager på lang ferie er det tilrådeligt at lukke for vandforsyningen til huset, da en lækage i ferien kan blive meget dyr. Hvis man på den anden side kun er væk i få dage og ønsker at vide om der i huset er en mindre lækage, så kan det være en god ide ikke at lukke til sin vandforsyning. I stedet aflæser man sin måler lige inden man tager af sted og igen, når man er kommet tilbage. Hvis måleren viser et forbrug i denne periode er der en tegn på en lækage i husets interne installation. Side 4 Klarup Vandværk a.m.b.a Side 21 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

5 Trådløs måleraflæsning en fordel for medlemmerne Klarup Vandværk er gået over til trådløs aflæsning af alle målere hvert år. Hvor vandværket tidligere var forpligtet til kontrolaflæsning af målerne hvert 4. år, så aflæses målerne nu hvert år. Oven i købet er de ny målere væsentligt mere nøjagtige end de gamle. I forbindelse med udskiftningen af de gamle målere blev det konstateret, at nogle målere viste væsentlig mere eller væsentlig mindre end de årlige selvaflæsninger havde vist. Det betød, at enkelte medlemmer har fået forholdsvis store efterregninger, men samtidig har andre fået ekstra store tilbagebetalinger. Med de nye målere er alle sikre på at få lavet en korrekt aflæsning og dermed en korrekt vandregning. Hvordan og hvornår sker måleraflæsningen Aflæsning af de nye målere sker hvert år mellem jul og nytår, ved at foreningens kasserer kører langsomt rundt ved i alle byens gader, og lader en lille hånd computer (PDA) modtage forbrugsdata fra de nye målere. Ved aflæsning af de nye målere modtages der forbrugsdata for udgangen af hver måned. Det har bl.a. den fordel at hvis et medlem får en lækage, så kan vi ud fra forbrugsdata se i hvilken måned det skete. Dermed bliver det lettere for medlemmet at få refunderet dele af de offentlige afgifter af vandforbruget. Der har været en del henvendelser angående lavt vandtryk. Alle er kommet fra boligejere i huse, der er bygget i tresserne. Deres problem er, at de har et ¾ jernrørs stik, der med tiden er tilstoppet. Der er i de fleste tilfælde også tale om for små rør i huset. Vandværket kan kun anbefale, at man starter med at udskifte stikket, og tager det med i deres overvejelse ved en ombygning / renovering. Vedtægter regulativ og takstblade ligger fremme her i aften, og de kan afhentes hos kassereren. Vi vil benytte lejligheden til at takke vore håndværkere for samarbejdet, og den store indsats de har gjort. Tak. Kommentar: Per Futtrup mente ikke, at ultralydsbehandling af vand havde den lovede effekt og spurgte om bestyrelsen har undersøgt dette tilstrækkeligt. Svar: Alle i bestyrelsen har konstateret, at vi har mindre kalkproblemer, bedre gennemstrømning til haner som tidligere var meget langsomt løbende. Som oplyst i beretningen er kalken også aftaget i de tryktransmittere, som i lang tid voldte problemer. Det blev ydermere oplyst, at prisen for ultralydsbehandling er ca. Billedet viser Klarup Vandværks kasserer, som er trådt ud af bilen for at modtager data fra de trådløse målere. Side 20 tryktransmitterne. Vi har for en uge siden endelig fået svar fra Danfoss. Problemerne skyldtes at transmitterne var tilstoppede med kalk. Da de to nuværende transmittere har siddet længe, har vi forventet at alarmen snart gik. At det ikke er sket skyldes ultralyd behandlingen med Amtech-udstyret, som har løst problemet. Der har været afholdt 11 ordinære møder, 3 generalforsamlinger, ligeledes har Bruno og Erik deltaget i F V D s årlige generalforsamling i Rebild. Der har været en del møder i kommunalt regi. Den 25 maj fejrede vi vandværkets 75 års jubilæum. Fremmødet var meget skuffende. Erik Skjøtt er genvalgt til det kommunale vandplan udvalg samt FVD Region Nords vandråd. Som det vil fremgå af regnskabet, har vi et stort underskud på årsregnskabet, og det skyldes naturligvis det store arbejde med at udskifte vandmålere. Halvdelen af underskuddet kan dog henføres til tilbagebetalingen af faste afgifter til andelsboliger og lejeboliger. Tilbagebetalingen skyldes at andelsboligforeningen Ådalen indklagede værket til forbrugerrådet. Afgørelsen gik værket imod. Bestyrelsen valgte at tilbagebetale til alle, hvor der er flere enheder på en hovedmåler. Takstbladet blev ændret i 2008 for at imødegå enhver tvivl. Klarup Vandværk a.m.b.a Side 5 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

6 178 kr. pr. husstand. Per Futtrup kommenterede, at det er en ubudgetteret udgift, og foreslog yderligere diskussion heraf under gennemgangen af regnskab Bestyrelsen vil på baggrund af kommentarene følge op på at undersøge effekten af ultralydsbehandlingen. Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning, at beretningen blev godkendt Regnskab 2009 for I/S Klarup og Omegns Vandværk til godkendelse Regnskabet blev udleveret til alle tilstedeværende og blev gennemgået af revisor Jesper Ovesen, BDO. Det blev ydermere oplyst, at regnskabet kan hentes på hjemmesiden. Bestyrelsen oplyste, at Ultralydsbehandling ikke var budgetteret, ligesom udbetaling til boligforening. Bestyrelsen redegjorde ydermere for hvorledes disse udgifter er bogført i regnskabet Det blev kommenteret, at udgifter til vedligehold for andet år i træk var underbudgetteret, og forespurgt om vi ikke burde afsætte flere penge til vedligehold i budgettet. Bestyrelsen svarede, at det er svært at forudse vedligehold, og samtidig skyldes udgifterne til vedligehold generelt også, at vandværket betaler en større del af installationen end strengt taget nødvendigt f.eks ved etablering af udvendig målerbrønd. Der blev forespurgt hvorfor der er så store afvigelser mellem budget og regnskab på posterne Vandplanbidrag, Åben Land Bidrag og Grundvandsbeskyttelse. (S.12 i regnskabet) Bestyrelsen svarede, at de tre udgiftsposter skal ses samlet og at afvigelsen er væsentlig mindre, når man gør det. Det blev oplyst at posten Nedtagning af tekniske anlæg er de udgifter vandværket fik ved salg af Sofieholm herunder ikke mindst at taget på bygningen skulle løftes af for at fjerne den gamle vandbeholder. Bestyrelsen oplyste endvidere, at udgifterne til ledningsregistrering, er nogle udgifter vandværket har til at forbedre dokumentation af vores ledninger, ventiler m.v. Det indebærer bl.a. at andre end formanden ved, hvordan vi skal lukke ventiler, når der skal laves reparationer ved brud på ledningsnettet. Et medlem kritiserede bestyrelsen, fordi der var en samlet afvigelse på en million kroner mellem budget og regnskab. Bestyrelsen er enig i kritikken, men bemærkede at de største afvigelser ikke kunne forudses. Dirigenten konstaterede at regnskabet var godkendt Side 6 Klarup Vandværk a.m.b.a Seneste Vandanalyse Side 19 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

7 Forbrugerstyrelsen gik mod Klarup Vandværk Vandværket har hidtil opkrævet fast årlig afgift for alle brugere ligegyldigt om de havde egen måler eller var med i en andelsboligforening, hvor vandværket kun aflæser en hovedmåler. Eftersom de enkelte beboere ikke har en måler fra Klarup Vandværk, betaler de heller ikke målerafgift. Det er med andre ord billigere at få vand som medlem af en andelsboligforening end for andre medlemmer. Vandværket har imidlertid altid opkrævet en fast årlig afgift, som kan tolkes som betaling for retten til vand, og som afhænger af hvor meget vand man bruger. Det er denne afgift forbrugerstyrelsen har afvist, efter læsning af takstbladet. Den ændrede tolkning betød at vandværket måtte betale næsten en halv million tilbage til byens andelsboligforeninger. Den pågældende tekst var ændret for 2009, hvor beboere i andelsforeningerne igen betaler fast årlig afgift. Klarup Vandværk har ikke opkrævet anderledes end mange andre vandværker i Danmark. Formuleringen i vores Takstblad kunne bare tolkes på en anden måde, og det mente forbrugerstyrelsen skulle komme andelsboligforeningernes fordel. Vandværkets bestyrelse er ikke tilfreds med Forbrugerstyrelsens fortolkning, men har i samråd med FVD valgt at rette os efter dommen. Vandspildet er på vej ned I 2009 faldt det solgte antal kubikmeter vand med kubikmeter samtidig med at antal husstande steg med 27 stk. Det svarer til et fald på 5% pr. husstand/virksomhed. Ud over dette fald i forbrug faldt vandspildet til 7,4 %. Vandspildet var i 2008 på 11% og i årene før endnu højere. Årsagen til det faldende vandspild kan være flere, men det er formentlig vigtigt at et par store brud blev fundet i 2009, og vi fik renoveret en del ledninger i de ældste dele byen. På billedet ses de 4 pumper som pumper vand fra Højdebeholderen og ud til forbrugerne. Side 18 Klarup Vandværk a.m.b.a Budget 2010 til godkendelse Budgettet blev gennemgået af kasserer Erik Jensen. Der blev spurgt hvad ændringen i den budgetterede udgift til vandindvinding på kr. i 2010 mod sidste år skyldes. Bestyrelsen svarede at det er en teknisk ændring i regnskabet, hvor vi tidligere kun opførte et nettobeløb, så opfører vi fremover indtægter og udgifter hver for sig. Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning at budgettet var godkendt. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Michael F. Pedersen og Bruno Pallesen som er villige til genvalg De blev genvalgt uden modkandidater. Valg af bestyrelses suppleanter Susanne Jusjong, 1. suppleant. Tina Pedersen, 2. suppleant. Begge genvalgt i samme rækkefølge. Valg af revisor og suppleant Gunver Folmand (Revisor) og Søren Høgh genvalgt som revisorsuppleant. Indkomne forslag Vedtægtsændringer fremsendt af Per Futtrup Dirigenten konstaterede, at fremmødet ikke var tilstrækkeligt til at forslagene til vedtægtsændringer kunne vedtages på denne generalforsamling. Den endelige vedtagelse kræver enten en ekstraordinær generalforsamling eller de kan vedtages på næste års generalforsamling. Begge gange kræves at mindst to tredjedele stemmer for forslagene. Per Futtrup redegjorde for hvorfor han har fremlagt forslagene. Han fremhævede som væsentligt forslaget om antal personer som kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dernæst ønskede Per ensretning i forhold til FVD-standard vedtægter og han ønskede at fjerne vedtægter som han vurdere også styres af det kommunalt udfærdigede regulativ for Klarup Vandværk a.m.b.a. Per Futtrup bekræftede til dirigenten, at forslagene skal ses som enkeltforslag, og at det kun er de forslag som opnår fornødent flertal på denne generalforsamling, som kan vedtages på den kommende generalforsamling. Forslaget i fuld ord længde blev uddelt på generalforsamlingen, og findes også på hjemmesi- Side 7 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

8 den. I det følgende refereres diskussionerne ud fra den paragraf der ønskes ændret. Det konkrete forslag er skrevet med fremhævet tekst. Forslag vedr. 3 I vedtægternes 3 Medlemmer foreslås: den pågældende ejerforening ændret til ejerne af de enkelte ejerlejligheder Per Futtrup anbefalede forslaget, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regulativets og FVD s standardvedtægters formulering. Bestyrelsen anbefalede et nej til forslaget, fordi der i Klarup er ejendomme med flere lejligheder, som kun afregner en måler til vandværket. Forslaget vil således medføre at vandværket skal installere en række nye målere og disse nye medlemmer vil blive opkrævet tilslutningsafgift samt en anden målerafgift end de betaler i dag. Flere medlemmer havde uddybende spørgsmål til betalingsformerne, og alle blev besvaret. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste, at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt, sidste afsnit Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Betaler lejeren ikke forfaldne ydelser for vand mv. til Klarup Vandværk a.m.b.a. senest efter rykker brev opkræves ydelsen hos ejeren forslås slettet. Per Futtrup anbefalede også dette forslag fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regulativets og FVD s standardvedtægters formulering. Bestyrelsen anbefalede et nej til ændringen, fordi bestyrelsen mente, at de anviste formuleringer i regulativet handler om tekniske installationer og ikke økonomi. Konsekvensen af ændringen vil efter bestyrelsens mening være, at hvis en lejer fraflytter en lejlighed uden at betale for vandforsyning, så kommer vandværkets øvrige medlemmer til at dække tabet. Beholdes den oprindelige formulering er det udlejer, som må dække den ubetalte regning. Et medlem ønskede bestyrelsens forslag fastholdt, fordi han gerne vil have et enkelt sted at læse, hvor en regning skal sen- Side 8 Klarup Vandværk a.m.b.a TAKSTBLAD Gældende fra 1. januar 2010 Tilslutningsafgifter (alle beløb er excl. moms). Enfamiliehuse, dobbelthuse & rækkehuse med selvstændig vandmåler kr ,00 pr. bolig. Dobbelthuse, andelsboliger, rækkehuse, lejligheder med fælles vandmåler: - Første bolig kr ,00 pr. bolig. - Anden og følgende boliger kr ,00 pr. bolig. I tilslutningsafgift er indregnet montering af målerbrønd ved skel incl. måler. For Erhvervs-, Industri-, Institutionsejendomme og lignende byggeri er prisen baseret på taksten for enfamiliehuse multipliceret med nedenstående faktor fastsat efter det forventede vandforbrug. For mindre erhverv indrettet i et normalt parcelhus opkræves ikke erhvervstakst. Vandforbrug Faktor kbm./år 2, kbm./år (5,0) forhandles med Aalborg kommune kbm./år (10,0) forhandles med Aalborg kommune Hvis det konstaterede forbrug viser sig at være større end det forventede, skal der betales supplerende tilslutningsafgift, denne betales således: Hvis det gennemsnitlige forbrug regnet over en 3-årig periode svarer til en højere takstgruppe, betales der supplerende tilslutningsafgift udregnet som differencen mellem den oprindeligt betalte takst og den nye takst. Den supplerende tilslutningstakst fastsættes efter taksterne på reguleringstidspunktet. Regulering kan ikke foretages i nedadgående retning. Hvis den nye rådighedsmængde også overskrides, gælder samme regler som forannævnt. Ved eventuel dokumenteret brud på ledningsnettet, kan der ses bort fra overskridelsen. Ved bebyggelse med lejligheder, andelsboliger, ol., fører vandværket kun stik, afsluttet med målerbrønd, frem et sted på grunden med bebyggelsen. Tilslutningsafgifter skal være betalt inden tilslutning foretages. Godkendt af Aalborg Kommune ved brev af 27. oktober 2009 Side 17 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

9 TAKSTBLAD Gældende fra 1. januar 2010 Driftsafgifter Alle beløb er excl. Moms Vandforbrug betales pr. kbm. efter måler. Foruden vandforbrug opkræves der endvidere en fast årlig afgift pr. bolig-/erhvervsenhed samt en fast årlig målerafgift pr. måler opsat af vandværket. Årlig fast afgift Ved forbrug på kbm. Kr. 495,00 Ved forbrug på kbm. Kr ,00 Ved forbrug på 1001 kbm. Og derover kr ,00 En enhed er én bolig, ét firma o.l. Målerafgift Pr. måler installeret af vandværket kr. 150,00 Forbrugsafgift pr. kubikmeter Vand efter måler kr. 4,45 Offentlige afgifter 2010 Indvindingsafgift til kommune og stat kr. 0,47 Efter måler grøn afgift, staten kr. 5,00 Efter måler kloakafgift kommune kr. 21,00 Vandplan, Åbenland & Grundvandsbeskyttelse kr. 1,06 Gebyrer Flytteopgørelse (betales af sælger) kr. 200,00 Rykkergebyr ved manglende betaling kr. 100,00 Genåbningsgebyr efter lukning kr. 800,00 Fremsendelse af ekstra årsopgørelse kr. 250,00 Morarente: Ved indbetaling af afgifter efter seneste rettidige indbetalingsdato, pålægges der renter jfr. gældende lovgivning. Betales forfaldne afgifter ikke efter 2 skriftlige påmindelser med 14 dages interval, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen Godkendt af Aalborg Kommune ved brev af 27. oktober 2009 Side 16 Klarup Vandværk a.m.b.a des hen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 7 Levering til ikke medlemmer foreslås slettet. Som konsekvens af ovenstående slettes ligeledes følgende tekst i 9: køber i henhold til 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Per Futtrup mente, at grunden til, at vedtægterne sondrer mellem medlemmer og købere af vand er, at offentlige institutioner ikke kan være medlem i en forening med solidarisk hæftelse. Da Klarup Vandværk blev et a.m.b.a. blev kravet om solidarisk hæftelse fjernet, og derfor kan det offentlige godt være medlem. Bestyrelsen anbefalede et nej til ændringen. Selv om det er korrekt, at det offentlige godt kan være medlemmer efter overgang til a.m.b.a., så er der stadig boligforeninger, som af sine vedtægter er forhindret i medlemskab. Samme forhold gælder et andet vandværk med behov for at købe vand. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 8 Ledninger over privat grund foreslås slettet Per Futtrup anbefalede også dette forslag, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regulativets og FVD s standardvedtægters formulering. Bestyrelsen anbefalede et nej til forslaget, fordi en fjernelse vil give en dårligere beskyttelse af et medlem i de situationer, hvor en vandledning føres over privat grund. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 9 Indskrænkninger i vandleverancen foreslås slettet Side 9 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

10 Per Futtrup anbefalede også dette forslag, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regulativets og FVD s standardvedtægters formulering. Bestyrelsen anbefalede, at stemme nej til forslaget da en fjernelse svækker bestyrelsens beføjelser f.eks. i forbindelse med havevanding. Regulativet indeholder således ingen muligheder for at kræve en bod ved overtrædelse. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 10 Nuværende placering af 7. generalforsamlingspunkt Behandling af indkomne forslag ændres til punkt 5. Per Futtrup anbefalede dette forslag, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med FVD s standardvedtægters formulering Bestyrelsen mente ikke det betyder noget hvorledes rækkefølgende af punkterne står i vedtægterne. Der er argumenter for placering både som punkt 5 og punkt 7. Dirigenten oplyste, at en dirigent altid har mulighed for at suspendere behandling af udvalgte dagsordenpunkter og behandle et senere punkt først under en generalforsamling. Dirigenten konstaterede efter afstemning ved håndsoprækning, at forslaget har tilstrækkeligt flertal og kan endeligt vedtages på en kommende generalforsamling. Forslag vedr. 10 Generalforsamling foreslås ændring af, hvor mange medlemmer, der skal til for at kunne kræve ekstraordinær generalforsamling. 25% af medlemmerne (ca. 360) ændres til 30 medlemmer. (forslag 1) Per Futtrup anbefalede ændringen for at vedtægterne bliver sammenfaldende med FVD s standardvedtægter. Formand og Kasserer samt et medlem foreslog, at vi ændrer vedtægterne til at 50 medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. (ændringsforslag 1) Bestyrelse fremsatte et ændringsforslag, som indebærer at 10% af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generelforsamling. Ændringsforslag 2) Dirigenten konstaterede, at forsamlingen under debatten udtrykte meget forskellige holdninger, og besluttede at forslagene skulle sættes til skriftlig afstemning, såfremt en håndsoprækning Side 10 Klarup Vandværk a.m.b.a Nyt på Klarup Vandværks hjemmeside har fået en ny top-bjælke, da selskabet nu er omdannet til et a.m.b.a. Det grundlæggende design er uændret. Hjemmesiden bruges efterhånden flittigt af medlemmerne til f.eks. Ejerskifte, PBS-tilmeldig og almindelig informationssøgning. Husk at tilføje H2O i kodefeltet når du sender en meddelelse fra vandværkets hjemmeside til bestyrelsen. Denne lille detalje forhindrer at siden misbruges til Spam-mails og lignende. Langt de fleste medlemmer har valgt at lade PBS sikre rettidig betaling. Nye medlemmer og nuværende medlemmer uden PBS kan med fordel gå ind på hjemmesiden og vælge knappen Tilmelding PBS. Ud over navn, adresse og bankkontonummer skal du bruge opkrævningen fra vandværket, for at finde debitornummeret. Herefter er det let at blive tilmeldt og undgå strafgebyrer. Herudover er hjemmesiden også den enkle vej til at finde regnskaber, budgetter, referater m.v., så selv om du ikke når den årlige generalforsamling giver både dette blad og hjemmesiden medlemmerne gode muligheder for at følge vandværkets aktiviteter. Side 15 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

11 Spar på vandet En familie med 2 voksne og et barn forventes at bruge 125 m3 vand. Det svarer til godt 40 m3 pr. medlem af husstanden. Er forbruget højere, så anbefales det at kigge vandinstallationen efter. Det letteste er i den forbindelse at starte med at kigge på vandhaner og toiletter. Vandhaner og toiletter er ofte store syndere Som beskrevet i sidste års blad kan langsomt dryp fra en vandhane koste ca. 230 kr. pr. år, og et hurtigt dryp løber ofte op i 900 kr. årligt. Utætte toiletter, hvor vandet siver ned i cisternen kan øge forbruget med m3 årligt og dermed øge udgifterne med kr. pr. år. Et gammelt toilet med 12 liter skyl som erstattes af et nyt toilet med 3-6 liter kan give en årlig besparelse på over 900 kr. og kan således tjenes hjem på 1-2 år. Den daglige hygiejne er kostbar En undersøgelse foretaget af Københavns Energi viser, at 36% af vandforbruget i en husstand går til bad og personlig hygiejne. Derfor kan der være en del at spare ved at lægge badevanerne om. En almindelig bruser uden indbygget sparefunktion giver nemt 15 liter vand i minuttet. Det betyder, at et brusebad på ca. 5 minutter dagligt koster over 800 kr. årligt. En familie med 4 personer kan derfor sagtens have en vandudgift på over kr. alene til det daglige bad. ikke gav et tydeligt resultat. Dirigenten henviste til at de 3 forslag hver for sig var ændringsforslag, og derfor skulle opnå 2/3 flertal. Forslagene blev sat til afstemning med det mest indgribende først. Forslag 1: Dirigenten konstaterer ved håndsoprækning, at der ingen muligheder var for 2/3-flertal, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Ændringsforslag 1: Dirigenten vurderede, at en håndsoprækning ikke var tilstrækkelig, og satte ændringsforslag 1 til skriftlig afstemning. Ændringsforslag 1 blev vedtaget med 25 stemmer for og 4 imod. Dirigenten konstaterede, at forslaget kan vedtages på en kommende generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at stillerne af ændringsforslag 2 trak forslaget tilbage. Eventuelt Intet Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. Referatet bekræftes hermed: Dato: Underskrift: Dirigent : Navn: Lars Munch Andersen (referat med dirigentens underskrift kan hentes på Derfor anbefales det at bruge sparebruser, som normalt vil halvere forbruget. Om Klarup Vandværk Billedet viser den ene af de to pumper på Kocks Vase. Klarup Vandværk henter langt det meste vand på Kocks Vase, men har også en pumpestation ved Volden. Side 14 Klarup Vandværk a.m.b.a Side 11 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

12 Resultatopgørelse for året 2009 Indtægter: Kr. Kr. Salg af vand og faste afgifter Direkte omkostninger 0 Bruttoresultat Udgifter: Driftsomkostninger: Vedligehold Administrationsudgifter Af- & nedskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Klarup Vandværk fik et dårligere resultat i 2009 end forventet. Den tungest vejende årsag var forbrugerankenævnets beslutning, som gav en uventet udgift på knap en halv million kr. Problemstillingen er uddybet på side 18. Dernæst har udskiftning af målere fremskyndet en række opsætninger af nye målerbrønde, som ikke var lagt i budgettet. Endelig valgte bestyrelsen at investere ca. en kvart million i bedre vandkvalitet ved at lave ultralydsbehandling af vandet (se side 23). Bestyrelsen er naturligvis ikke stolte af et regnskab med så stort et underskud, men årsagerne er af ekstraordinær art, og bestyrelsen fastholder at en sikker vandforsyning med vand af høj kvalitet er vores vigtigste opgave. Et enkelt års underskud er således ingen katastrofe. Hvis du ønsker at se det fulde regnskab med alle underposter og formueopgørelsen henvises der til den årlige generalforsamling eller vandværkets hjemmeside: Side 12 Klarup Vandværk a.m.b.a Budget for året 2010 Indtægter: Kr. Kr. Salg af vand og faste afgifter Direkte omkostninger Forventet bruttoresultat Udgifter: Driftsomkostninger: Vedligehold Administrationsudgifter Af- & nedskrivninger Forventet driftsresultat Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter 0 Årets forventede resultat Budget for 2010 viser et klart forbedret resultat i forhold til 2009, hvor en stor del af forbedringen er, at de særlige forhold i 2009 ikke bliver gentaget i 2010 (tilbagebetaling af fast afgift til bl.a. udlejningsejendomme og andre med flere enheder, etablering af en del målerbrønde i forbindelse med målerudskiftninger). Salg af vand er i budget 2010 øget med kr ,-. Det skyldes stigende udgifter til indvindingsafgift og afgifter til grundvandsbeskyttelse mv. til det offentlige. Disse indtægter fratrækkes igen som direkte udgifter under indtægterne, da det er indtægter vandværket ubeskåret skal sende videre til stat og kommune. Bestyrelsen planlægger i 2010 et år med væsentlig færre drifts- og vedligeholdelses udgifter end i 2009 og for den sags skyld også færre nye projekter. Hvis du ønsker at se det fulde budget med alle underposter henvises der til den årlige generalforsamling eller vandværkets hjemmeside: Side 13 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

lb Ktarup Vandværk o.*t.b.d.

lb Ktarup Vandværk o.*t.b.d. rl lb Ktarup Vandværk o.*t.b.d. " å Hellebækvej 30-9270 Klarup -T f.9831 7045 - Fax 9832 6045 - CVR 32421172 Referat af ordinær generalforsamling i Klarup Vandværk l/s og Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup

Læs mere

information til værkets

information til værkets Vandværkets historie og traditionerne Klarups første fælles vandværk blev placeret på Septembervej, og var i drift frem til 1996, hvor det blev nedlagt på grund af forurening. I 1946 opførte man værket

Læs mere

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Information til vandværkets forbrugere Trådløs måleraflæsning Nyt navn og selskabsform Spar på Vandet Gode råd og vejledninger Luk op og læs 2009 Side Klarup Vandværk 2009 Bestyrelsen: Vandværkets adresse

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2015 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2014 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba www.blokhusvand.dk Telefon: 98 24 91 98 Email: info@blokhusvand.dk 1 VEDTÆGTER FOR BLOKHUS VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Blokhus Vandværk blev stiftet

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ Selskabet er stiftet den 17. maj 1938 som et interessentskab og i 2010 omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2015 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted side 2 2 Formål side 2 3 Medlemmer side 2 4 Medlemmernes

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGT FOR TERSLEV VANDVÆRK I/S

VEDTÆGT FOR TERSLEV VANDVÆRK I/S VEDTÆGT FOR TERSLEV VANDVÆRK I/S 1 VEDTÆGTER FOR TERSLEV VANDVÆRK I/S navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 29. april 1906, er et interessentskab, hvis navn er Terslev Vandværk I/S. Selskabet

Læs mere

Navn og hjemsted 1. Formål 2

Navn og hjemsted 1. Formål 2 Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 14. september 1933, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Vester Hæsinge Vandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lindholm Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Kruså Vandværk. Selskabet har hjemsted i Bov Kommune. (Aabenraa Kommune) formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen blev valgt til ordstyrer. Generalforsamling - Referat Afholdt 17. marts 2014 - Store Merløse Hallen b. Det blev konstateret, at Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Jels Vandværk. Selskabet har hjemsted i Vejen Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Vedtægter for UGGERHALNE VANDVÆRK

Vedtægter for UGGERHALNE VANDVÆRK Vedtægter for UGGERHALNE VANDVÆRK 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Medlemmernes rettigheder 5 Medlemmernes forpligtelser 6 Udtræden af selskabet 7 Levering til ikke-medlem mer (købere) 8 Anlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Standardvedtægter andelsselskab

Standardvedtægter andelsselskab Standardvedtægter andelsselskab Vedtægter for 1 Selskabet, der er stiftet den, er et andelsselskab, hvis navn er Selskabet har hjemsted i Kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Gl. Skørping Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Gl. Skørping Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Gl. Skørping Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2018, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gl. Skørping Vandværk a.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSSELSKABET VAMDRUP VANDVÆRK VAMDRUP

VEDTÆGTER. for ANDELSSELSKABET VAMDRUP VANDVÆRK VAMDRUP VEDTÆGTER for ANDELSSELSKABET VAMDRUP VANDVÆRK VAMDRUP Stiftet den 29. august 1933 1 Navn og hjemsted Vamdrup Vandværk er stiftet den 29. august 1933 som et andelsselskab. Selskabet har hjemsted i Kolding

Læs mere

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning Vedtægter Hjallerup Vandforsyning 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 10.10.1932 er et andelsselskab, hvis navn er Hjallerup Vandforsyning, har hjemsted i Brønderslev Kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOSTRÆDE NY VANDVÆRK A.m.b.a. Nærværende vedtægter er gældende for alle andelshavere under Kostræde Ny Vandværk.

VEDTÆGTER FOR KOSTRÆDE NY VANDVÆRK A.m.b.a. Nærværende vedtægter er gældende for alle andelshavere under Kostræde Ny Vandværk. VEDTÆGTER FOR KOSTRÆDE NY VANDVÆRK A.m.b.a Nærværende vedtægter er gældende for alle andelshavere under Kostræde Ny Vandværk. Navn og hjemsted Selskabet der er stiftet den 29. januar 1965, er et andelsselskab

Læs mere

Vedtægter. For. Rødvig Vandværk f.m.b.a.

Vedtægter. For. Rødvig Vandværk f.m.b.a. Vedtægter For Rødvig Vandværk f.m.b.a. 1 Navn og Formål Vedtægter For Rødvig Vandværk f.m.b.a. Rødvig Vandværk f.m.b.a. er en forening med hjemsted i Stevns kommune. Foreningens formål er: 1) I henhold

Læs mere

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a.

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Findes også på www.oxbyhova nd.dk 23-03-2013 1 - Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. marts 1966, er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter. for SKAMBY VANDVÆRK FOR SKAMBY VANDVÆRK. Selskabet er et andelsselskab ved navn Skamby Vandværk.

VEDTÆGTER. Vedtægter. for SKAMBY VANDVÆRK FOR SKAMBY VANDVÆRK. Selskabet er et andelsselskab ved navn Skamby Vandværk. VEDTÆGTER FOR SKAMBY VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Vedtægter for SKAMBY VANDVÆRK Selskabet er et andelsselskab ved navn Skamby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Nordfyns Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

SDR. YDBY VANDVÆRK I/S

SDR. YDBY VANDVÆRK I/S SDR. YDBY VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SDR. YDBY VANDVÆRK I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 11. september 1967, er et interessentskab, hvis navn er Sdr. Ydby Vandværk I/S. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Understed Vandværk I/S

Vedtægter for Understed Vandværk I/S Vedtægter for Understed Vandværk I/S Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Understed Vandværk. Selskabet har hjemsted Sæby Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet i 1934 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinding Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet har hjemsted i Vejle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

SLETTERHAGE VANDVÆRK

SLETTERHAGE VANDVÆRK Vedtægter for SLETTERHAGE VANDVÆRK Maj 1990 Side 1 af 7 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 18. maj 1968 er et andelsselskab, hvis navn er Sletterhage Vandværk. Selskabet har hjemsted i Ebeltoft

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Lynge Overdrev Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Lynge Overdrev Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Lynge Overdrev Vandværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lynge Overdrev Vandværk a.m.b.a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Skrillinge-Russelbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, stiftet den 9. maj 1962, er et andelsselskab, hvis navn er Tranbjerggårdens Vandværk. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. formål

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S CVR nr. 1344 9511 Gørløse Vandværk I/S VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Selskabet, der er stiftet den 16.8.1945, er et interessentskab, hvis navn er Dets formål er: INTERESSENTSKABET GØRLØSE VANDVÆRK 1) i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 20. januar 1922, er et andelsselskab, hvis navn er Ry Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Trustrup-Lyngby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Norddjurs Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er I/S Glyngøre Vandværk. Selskabet har hjemsted i Sallingsund Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet STRØBY EGEDE VANDVÆRK 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. marts 1949 er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Strøby

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Greve landsby vandværk primo mar. 2014

Greve landsby vandværk primo mar. 2014 Greve landsby vandværk primo mar. 2014 Hjemmeside: www.grevelandsbyvand.dk Bestyrelsen indkalder herved i henhold til vandværkets vedtægter til Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter pr

Vedtægter pr Vedtægter pr. 26.02.2001 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Rårup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Juelsminde Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar)

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Vedtægter for 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Selskabet har hjemsted i Ringkøbing- Skjern_ Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Eskebjerg-Enghave vandværk

Vedtægter for Andelsselskabet Eskebjerg-Enghave vandværk Hent i PDF-format Indhold: Navn og hjemsted Formål Medlemmer Medlemmernes rettigheder Medlemmernes forpligtelser Udtræden af selskabet Levering til ikke-medlemmer (købere) Anlæg Ledninger over privat grund

Læs mere

VEDTÆGTER PR. 27. AUGUST 1995

VEDTÆGTER PR. 27. AUGUST 1995 VEDTÆGTER PR. 27. AUGUST 1995 Vedtægterne for vandværket blev fremlagt og vedtaget første gang ved den stiftende generalforsamling den 12. oktober 1949. Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a Selskabet, der er stiftet i 1908, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Viby Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune. 1 formål Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR HAVNSØ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Havnsø Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Læs mere

1. HENRI BERRE V E D T Æ G T E R. for. Gosmer - Halling Vandværk I/S. Navn og hjemsted

1. HENRI BERRE V E D T Æ G T E R. for. Gosmer - Halling Vandværk I/S. Navn og hjemsted 1. HENRI BERRE ADVOKAT (H) TORVET 6. 8300 ODDER TELF. (061540211 V E D T Æ G T E R for Gosmer - Halling Vandværk I/S Navn og hjemsted 1. Selskabet, der er stiftet den 27.august 1984, er et interessentskab,

Læs mere