Information til vandværkets forbrugere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til vandværkets forbrugere"

Transkript

1 Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler og holde øje med forbruget. Har man mistanke om en lækage, så er det stadig en god ide at lave sin egen aflæsning før og efter en periode (evt. weekend), hvor huset er ubeboet. Er der et forbrug i denne periode så tilkald et VVSfirma og få installationen testet. Sådan ser måleren ud Selv om vandværket aflæser målerne, så er det stadig vigtigt at medlemmerne selv følger forbruget. Målerne har et lille ur, som kan aflæses. Måler uret findes ved at vippe et lille låg (se billede) op, hvorefter uret kan aflæses. De sorte tal er kubikmeter og de røde tal er liter Når vandværket laver den årlige aflæsning modtager vi forbrugstal for hver måned fra måleren. Hvis der i løbet af året er opstået en større lækage kan vandværket hjælpe med at fastslå tidspunktet og effekten af lækagen til støtte for en ansøgning om refusion af kloakafgifter fra kommunen. Din vandledning går også udenfor huset Husk i øvrigt at alt vand som passerer din måler indgår i husstandens vandforbrug. Hvis husets måler er placeret i en målerbrønd vil en lækage mellem målerbrønd og huset også tælle med i forbruget. Klarup Vandværk refunderer ikke pengene for det vand som er brugt som følge af utætheder, dryppende vandhaner eller rindende vand fra cisterne. Ved større lækager kan kommunen dog vælge at refundere noget af miljø-afgiften. Side 24 Klarup Vandværk a.m.b.a Information til vandværkets forbrugere Nyt navn og selskabsform Nye målere giver flere medlemsfordele Spar på Vandet Gode råd og vejledninger Side Klarup Vandværk a.m.b.a Luk op og læs 2010

2 Bestyrelsen: Vandværkets adresse og telefonnumre: Formand Hellebækvej 30 Erik Skjøtt 9270 Klarup Tværgade 20 Tlf Tlf Fax Kasserer Erik Jensen Hellebækvej 30 Tlf Faste håndværkere: Sekretær Kjeld Jensen Smed: Hørsholmvej 42 Klarup Varmeteknik Tlf Tlf El: Bestyrelsesmedlem Kemp & Lauritzen Bruno Pallesen Tlf Kalenderparken Tlf Entreprenør: Erik Andersen Tlf Bestyrelsesmedlem Michael Førby Pedersen Tømrer Kærhavegård vej 62 Jørn Pedersen Tlf Nørremarksvej Tlf Bedre vandkvalitet med ultralydsbehandling af vand For at forbedre vandkvaliteten i Klarup, satte Klarup Vandværk i 2009 et ultralydsbehandlings anlæg i drift. Det forventes at brugerne efter dette år vil kunne se et fald i strømforbrug, sæbeforbrug og kaffeforbrug forklaring følger. Besparelserne for den enkelte husholdning skønnes af Amtech at udgøre op mod kr. årligt på forbruget af vaskepulver, rengøringsmidler, kalkfjernere og strøm. Besparelsen på strøm sker i vandkogere, vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Tommelfingerreglen er, at et lag af kalk på ca. 1 mm øger energiforbruget med ca. 10% når vand skal opvarmes. Forbruget af vaskemidler kan ifølge vores leverandør Amtech reduceres ca. 30%, efter ultralydsbehandling. Det er bl.a. baseret på en måling på institutionen Møllegården i Bagsværd. Opvaskemaskiner fungerer som regel anderledes end vaskemaskiner. I opvaskemaskinen skal man indstille hårdheden, og her er man nødt til at snyde sin opvaskemaskine. Det behandlede vand har samme egenskaber som vand med en hårdhed på 5. Det betyder, at de fleste opvaskemaskiner skal indstilles til blødt vand for at opnå den fulde besparelse. Amtech har referencer fra Psoriasis patienter som fortæller at deres problemer med Psoriasis er blevet mærkbart mindre efter de har fået vand behandlet med ultralyd. Når man måler vandets hårdhed på traditionel vis vil målingen stadig vise 12 som hårdhed. Det skyldes, at der ikke er fjernet kalk fra vandet. Ultralydsbehandlingen betyder imidlertid at kalken er bundet til vandet på en anden måde, og som følge af det vil kalken i mindre grad danne belægninger på varmelegemer og forårsage tilstopninger i vandfiltre. Herudover har flere beboere registreret, at der er behov for at bruge mindre kaffe pr. kande, efter ibrugtagningen af ultralydsanlægget. Vi har ikke nogen forklaring eller måling af besparelsen på kaffebudgettet. Det blot en erfaring som alle i bestyrelsen og nogle medlemmer har fået. På findes en række links til information om betydning af ultralydsanlægget. Side 2 Klarup Vandværk a.m.b.a Side 23 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

3 Klarup Vandværk a.m.b.a. etableret Klarup Vandværk har ændret selskabsform og navn. Det skete gennem to ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret Ændringerne er nødvendiggjort af ændret dansk lovgivning, men ved samme lejlighed har bestyrelsen fjernet nogle uhensigtsmæssige vedtægter. Der var fra starten fire grunde til at ændre selskabsformen. 1. Hvis et I/S (interessentselskab) ikke kan betale sine regninger kan kreditorerne kræve pengene betalt af hvem som helst i ejerkredsen og alle medlemmer i Klarup og Omegns Vandværk I/S er ejere. Denne solidariske hæftelse i de gamle vedtægter er simpelthen ikke tidssvarende 2. Med de nye vedtægter er der lavet den ændring at selskabet hæfter med sin formue og dermed ikke med medlemmernes formue. 3. Et I/S kan ikke betale skat, men den nye lovgivning på vandområdet (Vandsektorloven) indebærer at vandværker fremover skal betale skat. Dermed er der også et juridisk argument for ændringen 4. Endelig var der et praktisk problem ved låntagning under den gamle selskabsform, da banken burde kræve at alle interessenter hæfter på et lån og renterne strengt taget burde deles mellem alle interessenter. Der var pænt fremmøde af interesserede medlemmer på de to generalforsamlinger, og generelt anså alle deltagere ændringerne som fornuftige, så der var stort set fuld opbakning. Med godkendelsen af de nye vedtægter og det nye selskab kunne bestyrelsen lave skiftet ved udgangen af kalenderåret Enkelte elementer i de nye vedtægter blev dog diskuteret igen på den ordinære generalforsamling, hvilket kan læses i referatet fra side 4 til side 11. Det ligger således fast, at på generalforsamlingen i 2011 skal der tages endelig beslutning om 2 forslag til vedtægtsændringer. Overgangen fra et I/S til a.m.b.a. er således foregået stort set efter den plan bestyrelsen lagde i august 2009 og som sluttede den 31/ med lukning af Klarup og Omegns Vandværk I/S - 75 ½ år gammel. Side 22 Klarup Vandværk a.m.b.a Forord Klarup Vandværk har været igennem en betydelig fornyelse i det forløbne år. Først og fremmest er vandværket ikke længere et IS (interessentselskab, men er blevet til at a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar). I dette blad kan du læse om hvorfor bestyrelsen foreslog ændringen, og hvad den betyder for medlemmerne i fremtiden. Bestyrelsen har i 2009 arbejdet på at nedbringe vandspild og vandforbrug, og for første gang i mange år faldt forbruget samtidig med at vandspildet er faldet betydeligt. Sidst men ikke mindst har bestyrelsen også investeret i bedre vandkvalitet. Et ultralyds anlæg har ændret vandets struktur og fjernet en række gener af det høje kalkindhold her i området. Læs om den nye ultralydsbehandling af vand på side 23. Derudover er der nye råd og vejledninger med hensyn til at sænke eget vandforbrug. God læselyst. Bestyrelsen for Klarup Vandværk. Indholdfortegnelse Side Bestyrelse navn og adresser 2 Forord og indholdsfortegnelse 3 Referat af generalforsamling vedr Regnskab Budget Spar på vandet 14 Nyt på hjemmeside: 15 Takstblad - driftsudgifter 16 Takstbald - tilslutningsafgifter 17 Forbrugerstyrelsen gik mod Klarup Vandværk 18 Vandspildet er på vej ned 18 Seneste vandanalyse 19 Trådløs måleraflæsning en fordel for medlemmerne 20 Små praktiske råd fra vandværket 21 Klarup Vandværk a.m.b.a. etableret 22 Bedre vandkvalitet med ultralydsbehandling af vand 23 Hold øje med din måler også den trådløse måler 24 Side 3 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

4 Referat af ordinær generalforsamling i Klarup Vandværk I/S og Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Hallens Cafeteria den 25/ kl Valg af dirigent Advokat Lars Munch Andersen blev valgt Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt Per Futtrup mente, at indkaldelsen var mangelfuld, men dirigenten fastholdt lovligheden. Beretning for 2009 for I/S Klarup og Omegns Vandværk Formand Erik Skjøtt beretter: I/S Klarup og Omegns vandværk er ikke mere. Velkommen til Klarup Vandværk a.m.b.a. s generalforsamling. Som bekendt afholdtes der to ekstra ordinære generalforsamlinger i september måned, hvor det blev vedtaget at omdanne selskabsformen til et a.m.b.a. Der er 1459 medlemmer i værket, og i alt 1801 forbrugere. Vandets hårdhedsgrad er 12. Nitrat indholdet er 2,5 mg/l. Vandforbruget er faldet for første gang i 21 år. Siden 1988 (Det var dengang der blev opsat målere) er vandforbruget ellers steget støt fra år til år. I 2008 brugte vi kbm (kubikmeter). I 2009 har vi brugt m3. og det er 6000 kbm lavere, og det på trods af flere forbrugere. Vandspildet udgør kun 7,4% I 2009 blev der tilsluttet 23 nye forbrugere på Kærhavegårdvej, og en forbruger i den gamle bydel (gammel Klarup), som havde sin egen boring. Der var et stort brud på hovedledningen på Banestien ved Nørremarksvej, og kun nogle få mindre brud på ledningsnettet I 2009 blev 1237 målere udskiftet, og i den forbindelse blev der nedsat en del målerbrønde. Der har også været brug for generatoren et par gange, når der har været nedbrud på transformatoren ved Vestergaardstien. Vi har fået installeret en Amtech ultralyds afkalker, så selv om hårdhedsgraden stadig er 12, har vandet karakter som blødt vand. Det påstås, at en husstand skulle kunne spare ca kroner om året, på sæbe, afspændingsmidler, afkalkning, køb af nye el-artikler og ikke mindst på kaffe. I beretningen for 2008 fortalte vi om de problemer, der var med Små praktiske råd fra vandværket Ved ind/udflytning Når medlemmer fraflytter en bolig eller flytter til en bolig vil vi gerne kraftigt påpege, at det er vigtig både køber og sælger kontrollerer de målertal, som rapporteres ind ved flytningen. Selv om køber og sælger er gode venner, så sker der undertiden fejlaflæsninger, og bestyrelsen kan ikke hjælpe hvis den ene part efterfølgende mener at flytteaflæsningen er forkert. I en sådan sag må parterne selv blive enige eller lade deres respektive advokater tage sig af sagen. Når vandtrykket i huset er for lavt I Klarups ældre bydel indløber der enkelte klager over vandtrykket. Der er to mulige forklaringer. Enten er vandværkets tryk på vandet i gaden udenfor huset for lav, eller også er rørene i huset ved at lide under forstoppelse. I de fleste tilfælde er det inde i husene fejlen ligger, og dermed udenfor vandværkets ansvar. Medlemmerne tilbydes i nogle tilfælde at lade et VVS-firma udføre en måling, og viser det sig at fejlen ikke er vandværkets, så faktureres medlemmet for beløbet. En anden typisk årsag til lavt vandtryk inde i husene er de filtre som sidder på vandhanerne. Før Klarup Vandværk fik etableret ultralydsbehandling af vandet, blev filtrene ofte hurtigt kalket til. Denne proces er i dag meget langsommere og erfaringerne fra andre værker er at kalkproblemet stort set forsvinder. Når huset forlades i ferie eller weekend Når familien tager på lang ferie er det tilrådeligt at lukke for vandforsyningen til huset, da en lækage i ferien kan blive meget dyr. Hvis man på den anden side kun er væk i få dage og ønsker at vide om der i huset er en mindre lækage, så kan det være en god ide ikke at lukke til sin vandforsyning. I stedet aflæser man sin måler lige inden man tager af sted og igen, når man er kommet tilbage. Hvis måleren viser et forbrug i denne periode er der en tegn på en lækage i husets interne installation. Side 4 Klarup Vandværk a.m.b.a Side 21 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

5 Trådløs måleraflæsning en fordel for medlemmerne Klarup Vandværk er gået over til trådløs aflæsning af alle målere hvert år. Hvor vandværket tidligere var forpligtet til kontrolaflæsning af målerne hvert 4. år, så aflæses målerne nu hvert år. Oven i købet er de ny målere væsentligt mere nøjagtige end de gamle. I forbindelse med udskiftningen af de gamle målere blev det konstateret, at nogle målere viste væsentlig mere eller væsentlig mindre end de årlige selvaflæsninger havde vist. Det betød, at enkelte medlemmer har fået forholdsvis store efterregninger, men samtidig har andre fået ekstra store tilbagebetalinger. Med de nye målere er alle sikre på at få lavet en korrekt aflæsning og dermed en korrekt vandregning. Hvordan og hvornår sker måleraflæsningen Aflæsning af de nye målere sker hvert år mellem jul og nytår, ved at foreningens kasserer kører langsomt rundt ved i alle byens gader, og lader en lille hånd computer (PDA) modtage forbrugsdata fra de nye målere. Ved aflæsning af de nye målere modtages der forbrugsdata for udgangen af hver måned. Det har bl.a. den fordel at hvis et medlem får en lækage, så kan vi ud fra forbrugsdata se i hvilken måned det skete. Dermed bliver det lettere for medlemmet at få refunderet dele af de offentlige afgifter af vandforbruget. Der har været en del henvendelser angående lavt vandtryk. Alle er kommet fra boligejere i huse, der er bygget i tresserne. Deres problem er, at de har et ¾ jernrørs stik, der med tiden er tilstoppet. Der er i de fleste tilfælde også tale om for små rør i huset. Vandværket kan kun anbefale, at man starter med at udskifte stikket, og tager det med i deres overvejelse ved en ombygning / renovering. Vedtægter regulativ og takstblade ligger fremme her i aften, og de kan afhentes hos kassereren. Vi vil benytte lejligheden til at takke vore håndværkere for samarbejdet, og den store indsats de har gjort. Tak. Kommentar: Per Futtrup mente ikke, at ultralydsbehandling af vand havde den lovede effekt og spurgte om bestyrelsen har undersøgt dette tilstrækkeligt. Svar: Alle i bestyrelsen har konstateret, at vi har mindre kalkproblemer, bedre gennemstrømning til haner som tidligere var meget langsomt løbende. Som oplyst i beretningen er kalken også aftaget i de tryktransmittere, som i lang tid voldte problemer. Det blev ydermere oplyst, at prisen for ultralydsbehandling er ca. Billedet viser Klarup Vandværks kasserer, som er trådt ud af bilen for at modtager data fra de trådløse målere. Side 20 tryktransmitterne. Vi har for en uge siden endelig fået svar fra Danfoss. Problemerne skyldtes at transmitterne var tilstoppede med kalk. Da de to nuværende transmittere har siddet længe, har vi forventet at alarmen snart gik. At det ikke er sket skyldes ultralyd behandlingen med Amtech-udstyret, som har løst problemet. Der har været afholdt 11 ordinære møder, 3 generalforsamlinger, ligeledes har Bruno og Erik deltaget i F V D s årlige generalforsamling i Rebild. Der har været en del møder i kommunalt regi. Den 25 maj fejrede vi vandværkets 75 års jubilæum. Fremmødet var meget skuffende. Erik Skjøtt er genvalgt til det kommunale vandplan udvalg samt FVD Region Nords vandråd. Som det vil fremgå af regnskabet, har vi et stort underskud på årsregnskabet, og det skyldes naturligvis det store arbejde med at udskifte vandmålere. Halvdelen af underskuddet kan dog henføres til tilbagebetalingen af faste afgifter til andelsboliger og lejeboliger. Tilbagebetalingen skyldes at andelsboligforeningen Ådalen indklagede værket til forbrugerrådet. Afgørelsen gik værket imod. Bestyrelsen valgte at tilbagebetale til alle, hvor der er flere enheder på en hovedmåler. Takstbladet blev ændret i 2008 for at imødegå enhver tvivl. Klarup Vandværk a.m.b.a Side 5 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

6 178 kr. pr. husstand. Per Futtrup kommenterede, at det er en ubudgetteret udgift, og foreslog yderligere diskussion heraf under gennemgangen af regnskab Bestyrelsen vil på baggrund af kommentarene følge op på at undersøge effekten af ultralydsbehandlingen. Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning, at beretningen blev godkendt Regnskab 2009 for I/S Klarup og Omegns Vandværk til godkendelse Regnskabet blev udleveret til alle tilstedeværende og blev gennemgået af revisor Jesper Ovesen, BDO. Det blev ydermere oplyst, at regnskabet kan hentes på hjemmesiden. Bestyrelsen oplyste, at Ultralydsbehandling ikke var budgetteret, ligesom udbetaling til boligforening. Bestyrelsen redegjorde ydermere for hvorledes disse udgifter er bogført i regnskabet Det blev kommenteret, at udgifter til vedligehold for andet år i træk var underbudgetteret, og forespurgt om vi ikke burde afsætte flere penge til vedligehold i budgettet. Bestyrelsen svarede, at det er svært at forudse vedligehold, og samtidig skyldes udgifterne til vedligehold generelt også, at vandværket betaler en større del af installationen end strengt taget nødvendigt f.eks ved etablering af udvendig målerbrønd. Der blev forespurgt hvorfor der er så store afvigelser mellem budget og regnskab på posterne Vandplanbidrag, Åben Land Bidrag og Grundvandsbeskyttelse. (S.12 i regnskabet) Bestyrelsen svarede, at de tre udgiftsposter skal ses samlet og at afvigelsen er væsentlig mindre, når man gør det. Det blev oplyst at posten Nedtagning af tekniske anlæg er de udgifter vandværket fik ved salg af Sofieholm herunder ikke mindst at taget på bygningen skulle løftes af for at fjerne den gamle vandbeholder. Bestyrelsen oplyste endvidere, at udgifterne til ledningsregistrering, er nogle udgifter vandværket har til at forbedre dokumentation af vores ledninger, ventiler m.v. Det indebærer bl.a. at andre end formanden ved, hvordan vi skal lukke ventiler, når der skal laves reparationer ved brud på ledningsnettet. Et medlem kritiserede bestyrelsen, fordi der var en samlet afvigelse på en million kroner mellem budget og regnskab. Bestyrelsen er enig i kritikken, men bemærkede at de største afvigelser ikke kunne forudses. Dirigenten konstaterede at regnskabet var godkendt Side 6 Klarup Vandværk a.m.b.a Seneste Vandanalyse Side 19 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

7 Forbrugerstyrelsen gik mod Klarup Vandværk Vandværket har hidtil opkrævet fast årlig afgift for alle brugere ligegyldigt om de havde egen måler eller var med i en andelsboligforening, hvor vandværket kun aflæser en hovedmåler. Eftersom de enkelte beboere ikke har en måler fra Klarup Vandværk, betaler de heller ikke målerafgift. Det er med andre ord billigere at få vand som medlem af en andelsboligforening end for andre medlemmer. Vandværket har imidlertid altid opkrævet en fast årlig afgift, som kan tolkes som betaling for retten til vand, og som afhænger af hvor meget vand man bruger. Det er denne afgift forbrugerstyrelsen har afvist, efter læsning af takstbladet. Den ændrede tolkning betød at vandværket måtte betale næsten en halv million tilbage til byens andelsboligforeninger. Den pågældende tekst var ændret for 2009, hvor beboere i andelsforeningerne igen betaler fast årlig afgift. Klarup Vandværk har ikke opkrævet anderledes end mange andre vandværker i Danmark. Formuleringen i vores Takstblad kunne bare tolkes på en anden måde, og det mente forbrugerstyrelsen skulle komme andelsboligforeningernes fordel. Vandværkets bestyrelse er ikke tilfreds med Forbrugerstyrelsens fortolkning, men har i samråd med FVD valgt at rette os efter dommen. Vandspildet er på vej ned I 2009 faldt det solgte antal kubikmeter vand med kubikmeter samtidig med at antal husstande steg med 27 stk. Det svarer til et fald på 5% pr. husstand/virksomhed. Ud over dette fald i forbrug faldt vandspildet til 7,4 %. Vandspildet var i 2008 på 11% og i årene før endnu højere. Årsagen til det faldende vandspild kan være flere, men det er formentlig vigtigt at et par store brud blev fundet i 2009, og vi fik renoveret en del ledninger i de ældste dele byen. På billedet ses de 4 pumper som pumper vand fra Højdebeholderen og ud til forbrugerne. Side 18 Klarup Vandværk a.m.b.a Budget 2010 til godkendelse Budgettet blev gennemgået af kasserer Erik Jensen. Der blev spurgt hvad ændringen i den budgetterede udgift til vandindvinding på kr. i 2010 mod sidste år skyldes. Bestyrelsen svarede at det er en teknisk ændring i regnskabet, hvor vi tidligere kun opførte et nettobeløb, så opfører vi fremover indtægter og udgifter hver for sig. Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning at budgettet var godkendt. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Michael F. Pedersen og Bruno Pallesen som er villige til genvalg De blev genvalgt uden modkandidater. Valg af bestyrelses suppleanter Susanne Jusjong, 1. suppleant. Tina Pedersen, 2. suppleant. Begge genvalgt i samme rækkefølge. Valg af revisor og suppleant Gunver Folmand (Revisor) og Søren Høgh genvalgt som revisorsuppleant. Indkomne forslag Vedtægtsændringer fremsendt af Per Futtrup Dirigenten konstaterede, at fremmødet ikke var tilstrækkeligt til at forslagene til vedtægtsændringer kunne vedtages på denne generalforsamling. Den endelige vedtagelse kræver enten en ekstraordinær generalforsamling eller de kan vedtages på næste års generalforsamling. Begge gange kræves at mindst to tredjedele stemmer for forslagene. Per Futtrup redegjorde for hvorfor han har fremlagt forslagene. Han fremhævede som væsentligt forslaget om antal personer som kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dernæst ønskede Per ensretning i forhold til FVD-standard vedtægter og han ønskede at fjerne vedtægter som han vurdere også styres af det kommunalt udfærdigede regulativ for Klarup Vandværk a.m.b.a. Per Futtrup bekræftede til dirigenten, at forslagene skal ses som enkeltforslag, og at det kun er de forslag som opnår fornødent flertal på denne generalforsamling, som kan vedtages på den kommende generalforsamling. Forslaget i fuld ord længde blev uddelt på generalforsamlingen, og findes også på hjemmesi- Side 7 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

8 den. I det følgende refereres diskussionerne ud fra den paragraf der ønskes ændret. Det konkrete forslag er skrevet med fremhævet tekst. Forslag vedr. 3 I vedtægternes 3 Medlemmer foreslås: den pågældende ejerforening ændret til ejerne af de enkelte ejerlejligheder Per Futtrup anbefalede forslaget, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regulativets og FVD s standardvedtægters formulering. Bestyrelsen anbefalede et nej til forslaget, fordi der i Klarup er ejendomme med flere lejligheder, som kun afregner en måler til vandværket. Forslaget vil således medføre at vandværket skal installere en række nye målere og disse nye medlemmer vil blive opkrævet tilslutningsafgift samt en anden målerafgift end de betaler i dag. Flere medlemmer havde uddybende spørgsmål til betalingsformerne, og alle blev besvaret. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste, at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt, sidste afsnit Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Betaler lejeren ikke forfaldne ydelser for vand mv. til Klarup Vandværk a.m.b.a. senest efter rykker brev opkræves ydelsen hos ejeren forslås slettet. Per Futtrup anbefalede også dette forslag fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regulativets og FVD s standardvedtægters formulering. Bestyrelsen anbefalede et nej til ændringen, fordi bestyrelsen mente, at de anviste formuleringer i regulativet handler om tekniske installationer og ikke økonomi. Konsekvensen af ændringen vil efter bestyrelsens mening være, at hvis en lejer fraflytter en lejlighed uden at betale for vandforsyning, så kommer vandværkets øvrige medlemmer til at dække tabet. Beholdes den oprindelige formulering er det udlejer, som må dække den ubetalte regning. Et medlem ønskede bestyrelsens forslag fastholdt, fordi han gerne vil have et enkelt sted at læse, hvor en regning skal sen- Side 8 Klarup Vandværk a.m.b.a TAKSTBLAD Gældende fra 1. januar 2010 Tilslutningsafgifter (alle beløb er excl. moms). Enfamiliehuse, dobbelthuse & rækkehuse med selvstændig vandmåler kr ,00 pr. bolig. Dobbelthuse, andelsboliger, rækkehuse, lejligheder med fælles vandmåler: - Første bolig kr ,00 pr. bolig. - Anden og følgende boliger kr ,00 pr. bolig. I tilslutningsafgift er indregnet montering af målerbrønd ved skel incl. måler. For Erhvervs-, Industri-, Institutionsejendomme og lignende byggeri er prisen baseret på taksten for enfamiliehuse multipliceret med nedenstående faktor fastsat efter det forventede vandforbrug. For mindre erhverv indrettet i et normalt parcelhus opkræves ikke erhvervstakst. Vandforbrug Faktor kbm./år 2, kbm./år (5,0) forhandles med Aalborg kommune kbm./år (10,0) forhandles med Aalborg kommune Hvis det konstaterede forbrug viser sig at være større end det forventede, skal der betales supplerende tilslutningsafgift, denne betales således: Hvis det gennemsnitlige forbrug regnet over en 3-årig periode svarer til en højere takstgruppe, betales der supplerende tilslutningsafgift udregnet som differencen mellem den oprindeligt betalte takst og den nye takst. Den supplerende tilslutningstakst fastsættes efter taksterne på reguleringstidspunktet. Regulering kan ikke foretages i nedadgående retning. Hvis den nye rådighedsmængde også overskrides, gælder samme regler som forannævnt. Ved eventuel dokumenteret brud på ledningsnettet, kan der ses bort fra overskridelsen. Ved bebyggelse med lejligheder, andelsboliger, ol., fører vandværket kun stik, afsluttet med målerbrønd, frem et sted på grunden med bebyggelsen. Tilslutningsafgifter skal være betalt inden tilslutning foretages. Godkendt af Aalborg Kommune ved brev af 27. oktober 2009 Side 17 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

9 TAKSTBLAD Gældende fra 1. januar 2010 Driftsafgifter Alle beløb er excl. Moms Vandforbrug betales pr. kbm. efter måler. Foruden vandforbrug opkræves der endvidere en fast årlig afgift pr. bolig-/erhvervsenhed samt en fast årlig målerafgift pr. måler opsat af vandværket. Årlig fast afgift Ved forbrug på kbm. Kr. 495,00 Ved forbrug på kbm. Kr ,00 Ved forbrug på 1001 kbm. Og derover kr ,00 En enhed er én bolig, ét firma o.l. Målerafgift Pr. måler installeret af vandværket kr. 150,00 Forbrugsafgift pr. kubikmeter Vand efter måler kr. 4,45 Offentlige afgifter 2010 Indvindingsafgift til kommune og stat kr. 0,47 Efter måler grøn afgift, staten kr. 5,00 Efter måler kloakafgift kommune kr. 21,00 Vandplan, Åbenland & Grundvandsbeskyttelse kr. 1,06 Gebyrer Flytteopgørelse (betales af sælger) kr. 200,00 Rykkergebyr ved manglende betaling kr. 100,00 Genåbningsgebyr efter lukning kr. 800,00 Fremsendelse af ekstra årsopgørelse kr. 250,00 Morarente: Ved indbetaling af afgifter efter seneste rettidige indbetalingsdato, pålægges der renter jfr. gældende lovgivning. Betales forfaldne afgifter ikke efter 2 skriftlige påmindelser med 14 dages interval, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen Godkendt af Aalborg Kommune ved brev af 27. oktober 2009 Side 16 Klarup Vandværk a.m.b.a des hen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 7 Levering til ikke medlemmer foreslås slettet. Som konsekvens af ovenstående slettes ligeledes følgende tekst i 9: køber i henhold til 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Per Futtrup mente, at grunden til, at vedtægterne sondrer mellem medlemmer og købere af vand er, at offentlige institutioner ikke kan være medlem i en forening med solidarisk hæftelse. Da Klarup Vandværk blev et a.m.b.a. blev kravet om solidarisk hæftelse fjernet, og derfor kan det offentlige godt være medlem. Bestyrelsen anbefalede et nej til ændringen. Selv om det er korrekt, at det offentlige godt kan være medlemmer efter overgang til a.m.b.a., så er der stadig boligforeninger, som af sine vedtægter er forhindret i medlemskab. Samme forhold gælder et andet vandværk med behov for at købe vand. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 8 Ledninger over privat grund foreslås slettet Per Futtrup anbefalede også dette forslag, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regulativets og FVD s standardvedtægters formulering. Bestyrelsen anbefalede et nej til forslaget, fordi en fjernelse vil give en dårligere beskyttelse af et medlem i de situationer, hvor en vandledning føres over privat grund. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 9 Indskrænkninger i vandleverancen foreslås slettet Side 9 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

10 Per Futtrup anbefalede også dette forslag, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med regulativets og FVD s standardvedtægters formulering. Bestyrelsen anbefalede, at stemme nej til forslaget da en fjernelse svækker bestyrelsens beføjelser f.eks. i forbindelse med havevanding. Regulativet indeholder således ingen muligheder for at kræve en bod ved overtrædelse. Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om hemmelig afstemning, og oplyste at der var krav om 2/3 flertal af de fremmødte til godkendelse af forslaget. Herefter konstaterede dirigenten ved håndsoprækning, at dette langt fra var tilfældet, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Forslag vedr. 10 Nuværende placering af 7. generalforsamlingspunkt Behandling af indkomne forslag ændres til punkt 5. Per Futtrup anbefalede dette forslag, fordi paragraffen derved bliver sammenfaldende med FVD s standardvedtægters formulering Bestyrelsen mente ikke det betyder noget hvorledes rækkefølgende af punkterne står i vedtægterne. Der er argumenter for placering både som punkt 5 og punkt 7. Dirigenten oplyste, at en dirigent altid har mulighed for at suspendere behandling af udvalgte dagsordenpunkter og behandle et senere punkt først under en generalforsamling. Dirigenten konstaterede efter afstemning ved håndsoprækning, at forslaget har tilstrækkeligt flertal og kan endeligt vedtages på en kommende generalforsamling. Forslag vedr. 10 Generalforsamling foreslås ændring af, hvor mange medlemmer, der skal til for at kunne kræve ekstraordinær generalforsamling. 25% af medlemmerne (ca. 360) ændres til 30 medlemmer. (forslag 1) Per Futtrup anbefalede ændringen for at vedtægterne bliver sammenfaldende med FVD s standardvedtægter. Formand og Kasserer samt et medlem foreslog, at vi ændrer vedtægterne til at 50 medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. (ændringsforslag 1) Bestyrelse fremsatte et ændringsforslag, som indebærer at 10% af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generelforsamling. Ændringsforslag 2) Dirigenten konstaterede, at forsamlingen under debatten udtrykte meget forskellige holdninger, og besluttede at forslagene skulle sættes til skriftlig afstemning, såfremt en håndsoprækning Side 10 Klarup Vandværk a.m.b.a Nyt på Klarup Vandværks hjemmeside har fået en ny top-bjælke, da selskabet nu er omdannet til et a.m.b.a. Det grundlæggende design er uændret. Hjemmesiden bruges efterhånden flittigt af medlemmerne til f.eks. Ejerskifte, PBS-tilmeldig og almindelig informationssøgning. Husk at tilføje H2O i kodefeltet når du sender en meddelelse fra vandværkets hjemmeside til bestyrelsen. Denne lille detalje forhindrer at siden misbruges til Spam-mails og lignende. Langt de fleste medlemmer har valgt at lade PBS sikre rettidig betaling. Nye medlemmer og nuværende medlemmer uden PBS kan med fordel gå ind på hjemmesiden og vælge knappen Tilmelding PBS. Ud over navn, adresse og bankkontonummer skal du bruge opkrævningen fra vandværket, for at finde debitornummeret. Herefter er det let at blive tilmeldt og undgå strafgebyrer. Herudover er hjemmesiden også den enkle vej til at finde regnskaber, budgetter, referater m.v., så selv om du ikke når den årlige generalforsamling giver både dette blad og hjemmesiden medlemmerne gode muligheder for at følge vandværkets aktiviteter. Side 15 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

11 Spar på vandet En familie med 2 voksne og et barn forventes at bruge 125 m3 vand. Det svarer til godt 40 m3 pr. medlem af husstanden. Er forbruget højere, så anbefales det at kigge vandinstallationen efter. Det letteste er i den forbindelse at starte med at kigge på vandhaner og toiletter. Vandhaner og toiletter er ofte store syndere Som beskrevet i sidste års blad kan langsomt dryp fra en vandhane koste ca. 230 kr. pr. år, og et hurtigt dryp løber ofte op i 900 kr. årligt. Utætte toiletter, hvor vandet siver ned i cisternen kan øge forbruget med m3 årligt og dermed øge udgifterne med kr. pr. år. Et gammelt toilet med 12 liter skyl som erstattes af et nyt toilet med 3-6 liter kan give en årlig besparelse på over 900 kr. og kan således tjenes hjem på 1-2 år. Den daglige hygiejne er kostbar En undersøgelse foretaget af Københavns Energi viser, at 36% af vandforbruget i en husstand går til bad og personlig hygiejne. Derfor kan der være en del at spare ved at lægge badevanerne om. En almindelig bruser uden indbygget sparefunktion giver nemt 15 liter vand i minuttet. Det betyder, at et brusebad på ca. 5 minutter dagligt koster over 800 kr. årligt. En familie med 4 personer kan derfor sagtens have en vandudgift på over kr. alene til det daglige bad. ikke gav et tydeligt resultat. Dirigenten henviste til at de 3 forslag hver for sig var ændringsforslag, og derfor skulle opnå 2/3 flertal. Forslagene blev sat til afstemning med det mest indgribende først. Forslag 1: Dirigenten konstaterer ved håndsoprækning, at der ingen muligheder var for 2/3-flertal, hvorfor forslaget ikke blev godkendt. Ændringsforslag 1: Dirigenten vurderede, at en håndsoprækning ikke var tilstrækkelig, og satte ændringsforslag 1 til skriftlig afstemning. Ændringsforslag 1 blev vedtaget med 25 stemmer for og 4 imod. Dirigenten konstaterede, at forslaget kan vedtages på en kommende generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at stillerne af ændringsforslag 2 trak forslaget tilbage. Eventuelt Intet Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. Referatet bekræftes hermed: Dato: Underskrift: Dirigent : Navn: Lars Munch Andersen (referat med dirigentens underskrift kan hentes på Derfor anbefales det at bruge sparebruser, som normalt vil halvere forbruget. Om Klarup Vandværk Billedet viser den ene af de to pumper på Kocks Vase. Klarup Vandværk henter langt det meste vand på Kocks Vase, men har også en pumpestation ved Volden. Side 14 Klarup Vandværk a.m.b.a Side 11 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

12 Resultatopgørelse for året 2009 Indtægter: Kr. Kr. Salg af vand og faste afgifter Direkte omkostninger 0 Bruttoresultat Udgifter: Driftsomkostninger: Vedligehold Administrationsudgifter Af- & nedskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Klarup Vandværk fik et dårligere resultat i 2009 end forventet. Den tungest vejende årsag var forbrugerankenævnets beslutning, som gav en uventet udgift på knap en halv million kr. Problemstillingen er uddybet på side 18. Dernæst har udskiftning af målere fremskyndet en række opsætninger af nye målerbrønde, som ikke var lagt i budgettet. Endelig valgte bestyrelsen at investere ca. en kvart million i bedre vandkvalitet ved at lave ultralydsbehandling af vandet (se side 23). Bestyrelsen er naturligvis ikke stolte af et regnskab med så stort et underskud, men årsagerne er af ekstraordinær art, og bestyrelsen fastholder at en sikker vandforsyning med vand af høj kvalitet er vores vigtigste opgave. Et enkelt års underskud er således ingen katastrofe. Hvis du ønsker at se det fulde regnskab med alle underposter og formueopgørelsen henvises der til den årlige generalforsamling eller vandværkets hjemmeside: Side 12 Klarup Vandværk a.m.b.a Budget for året 2010 Indtægter: Kr. Kr. Salg af vand og faste afgifter Direkte omkostninger Forventet bruttoresultat Udgifter: Driftsomkostninger: Vedligehold Administrationsudgifter Af- & nedskrivninger Forventet driftsresultat Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter 0 Årets forventede resultat Budget for 2010 viser et klart forbedret resultat i forhold til 2009, hvor en stor del af forbedringen er, at de særlige forhold i 2009 ikke bliver gentaget i 2010 (tilbagebetaling af fast afgift til bl.a. udlejningsejendomme og andre med flere enheder, etablering af en del målerbrønde i forbindelse med målerudskiftninger). Salg af vand er i budget 2010 øget med kr ,-. Det skyldes stigende udgifter til indvindingsafgift og afgifter til grundvandsbeskyttelse mv. til det offentlige. Disse indtægter fratrækkes igen som direkte udgifter under indtægterne, da det er indtægter vandværket ubeskåret skal sende videre til stat og kommune. Bestyrelsen planlægger i 2010 et år med væsentlig færre drifts- og vedligeholdelses udgifter end i 2009 og for den sags skyld også færre nye projekter. Hvis du ønsker at se det fulde budget med alle underposter henvises der til den årlige generalforsamling eller vandværkets hjemmeside: Side 13 Klarup Vandværk a.m.b.a. 2010

lb Ktarup Vandværk o.*t.b.d.

lb Ktarup Vandværk o.*t.b.d. rl lb Ktarup Vandværk o.*t.b.d. " å Hellebækvej 30-9270 Klarup -T f.9831 7045 - Fax 9832 6045 - CVR 32421172 Referat af ordinær generalforsamling i Klarup Vandværk l/s og Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Broager Vandværk A.m.b.a.

Broager Vandværk A.m.b.a. Broager Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Broager Vandværk 1993 Vand er livets kilde / skån miljøet Navn og hjemsted 1. Selskabet, der er stiftet den 16. december 1929, er et andelsselskab

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a.

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Findes også på www.oxbyhova nd.dk 23-03-2013 1 - Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. marts 1966, er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

V E D T Æ G T E R VELLERUP VANDVÆRK

V E D T Æ G T E R VELLERUP VANDVÆRK V E D T Æ G T E R FOR VELLERUP VANDVÆRK l NAVN OG HJEMSTED Selskabet, der er stiftet den 31. oktober 1966, er et andelsselskab, hvis navn er Vellerup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skibby Kommune.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2013 Referat fra generalforsamlingen den 21. marts 2013 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 25 personer, der

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN V E D T Æ G T E R

ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN V E D T Æ G T E R A 10.036 KR/jd ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN Advokater med møderet for Landsret og Højesteret Telefon 06-82 08 55 Kontortid 9-16 V E D T Æ G T E R

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere