Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014"

Transkript

1 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Politiinspektør chefpolitiinspektør Claus Hilborg Rådmand Mai-Britt Iversen, som stedfortræder for borgmester Thomas Kastrup Larsen, Aalborg Kommune Borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Karsten Frederiksen, som stedfortræder for borgmester Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune Borgmester Leon Sebbelin, Rebild Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Holt, stedfortræder for borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune Borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune Borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune Afbud: Chefanklager Søren Gade Borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune Borgmester Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune Referent: Politifuldmægtig Merete Dresager Dagsorden : 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra kredsrådsmødet den 26. august ) Den fremtidige opgavefordeling i bevillingsnævnssager ved sekretariatschef Anne Marie Roum Svendsen 4) Vold og/eller trusler mod politikere og ansatte i kommuner ved CA Søren Gade 5) Fastlæggelse af samarbejdsplan for kredsrådet ) Politiapp ved Christian Brinck 7) Det aktuelle kriminalitetsbillede 8) Bordrunde 9) Fastlæggelse af møder i Forslag: - 5. maj 2015 kl august 2015 kl november 2015 kl ) Eventuelt Elsemette Cassøe bød velkommen. Ad punkt 1) Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

2 2 Ad punkt 2) Godkendelse af referat fra kredsrådsmødet den 26. august 2014 Referatet blev godkendt. Ad punkt 3) Den fremtidige opgavefordeling i bevillingsnævnssager ved sekretariatschef Anne Marie Roum Svendsen Birgit Hansen oplyste indledningsvis, at hun ikke var tilfreds med processens forløb. Hun havde haft den opfattelse, at de nye retningslinjer skulle drøftes i kredsrådet, inden de blev sendt ud til kommunerne med en implementeringsdato den 1. september Henrik Kjær Thomsen oplyste, at baggrunden for politiets ønske om at få fastsat retningslinjer og ændre opgavefordelingen i bevillingssagerne, var et overordnet ønske om at ensrette behandlingen af sagerne for politikredsens 9 kommuner, idet der hidtil havde været sagsbehandlet på forskellig måde. Anne Marie Roum Svendsen redegjorde for processen, herunder at der havde været nedsat en arbejdsgruppe, der fremkom med anbefalinger til sagsbehandling og snitflader. Arbejdsgruppens anbefalinger var herefter blevet drøftet i embedsmandsgruppen til kredsrådet på et møde 6. november 2013, og på dette møde blev der givet mandat af embedsmændene til at udarbejde retningslinjer for den fremtidige sagsbehandling. Retningslinjerne blev via embedsmandsgruppens medlemmer sendt til høring i kommunerne, men kun 2 kommuner reagerede på det tidspunkt, og deres input blev indarbejdet i det endelige sæt retningslinjer. Henrik Kjær Thomsen og Anne Marie Roum Svendsen oplyste, at ændringen i den fremtidige opgavefordeling hovedsagelig består i, at kommunerne fremover foretager de økonomiske undersøgelser af ansøger, herunder om der er tale om en bæredygtig virksomhed, ligesom kommunerne foretager vurdering af forretningskoncepter i forhold til lokalplan m.v. Ansøgning sendes som hidtil til politiet, der påser, at alle relevante oplysninger er til stede, kontrollerer optagelse i Næringsbasen, foretager vandelsvurdering samt andre politimæssige vurderinger. Birgit Hansen og Mogens Jespersen oplyste samstemmende, at de ikke havde haft opfattelsen af, at drøftelserne i embedsmandsgruppen var udtryk for kommunernes endelig tilslutning til retningslinjerne. Birgit Hansen indvendte mod opgavefordelingen, at kommunerne ikke har samme adgang hos SKAT til oplysninger på tværs af kommunegrænser som politiet, hvilket giver problemer i forhold til kommunernes økonomiske undersøgelser. Flere af borgmestrene gav i øvrigt udtryk for, at kommunerne nok ikke havde været opmærksomme på, at deres deltagere i embedsmandsgruppen skulle have det nødvendige strategiske niveau og mandat. Elsemette Cassøe konkluderede, ud fra mødets drøftelser, at der tilsyneladende er sket misforståelser undervejs i processen mellem politiet og kommunerne, og det nu er vigtigt i fællesskab at nå frem til retningslinjer, der tager hensyn til, hvor opgaverne løses mest naturligt og oplyste, at der formentlig fortsat vil være nogle kommuner, der vil opleve en ny opgavefordeling. Det blev besluttet, at arbejdet med at formulere fælles retningslinjer for sagsbehandlingen genoptages, og at nyt udkast til retningslinjer forelægges kredsrådet inden implementering.

3 3 Elsemette Cassøe opfordrede samtidig til, at borgmestrene fremadrettet er opmærksomme på at tilmelde embedsmænd på et niveau, der har mandat til at handle på kommunens vegne, til de fremtidige møder i embedsmandsgruppen. Ad punkt 4) Vold og/eller trusler mod politikere og ansatte i kommuner ved CA Søren Gade Elsemette Cassøe oplyste, at Søren Gade er forhindret i dagens møde, men at anklagemyndigheden er i dialog med Jammerbugt kommune om et møde om emnet med ledergruppen i kommunen. Såfremt der er interesse, deltager anklagemyndigheden ligeledes gerne i tilsvarende møder om emnet i kredsens øvrige kommuner. Elsemette Cassøe oplyste, at Søren Gade på næste kredsrådsmøde vil give en kort orientering. Ad punkt 5) Fastlæggelse af samarbejdsplan for kredsrådet 2015 Elsemette Cassøe oplyste indledningsvis til kredsrådssamarbejdet, at det i 2013 blev besluttet at erstatte et af de kvartalsmæssige kredsrådsmøder med møder ude af huset, hvor hun, chefpolitiinspektøren og den stedlige lokalpolitileder besøger de enkelte kommuners ledelse. Næste møderække finder sted primo 2015, og mødedatoer er ved at falde på plads. Der blev blandt borgmestrene udtrykt tilfredshed med disse møder, der giver mulighed for en mere indgående snak i de enkelte kommuner. På forespørgsel fra Elsemette Cassøe om ude af huset møderne fremover skal erstatte ét eller to ordinære kredsrådsmøder, var der ønske om bibeholde 3 ordinære møder. Elsemette Cassøe gennemgik udkast til samarbejdsplan for Samarbejdsplanen fastlægger rammerne for det kriminalitetsforebyggende samarbejde i kredsen og peger på de områder, der ud over andre lokalt forankrede områder, skal arbejdes videre med i lokalrådene. Omdrejningspunktet for samarbejdsplanen er tryghed og sikkerhed for politikredsens borgere. Elsemette Cassøe oplyste, at der netop er offentliggjort 2 undersøgelser, hvor dansk politi ligger i top, når det gælder politiets omdømme og tillid hos befolkningen det gælder både internationalt og nationalt. Elsemette Cassøe oplyste, at et af indsatsområder for 2015 på Cybercrime og herunder Itkriminalitet overfor både unge og ældre. I takt med at indbrudskriminaliteten falder, er itkriminaliteten stigende og præges også af udenlandske kriminelle, da internettet er grænseløst. Lars Holt oplyste, at han fra sit daglige arbejde i et pengeinstitut, var enig i, at it-kriminalitet udgør et meget stort problem. Elsemette Cassøe gjorde opmærksom på, at temaet for Den Kriminalpræventive Dag 2015 (DKD 2015) er Cybercrime. Den Kriminalpræventive Dag 2015 afholdes den 23. april 2015 i Aalborg Kultur og Kongrescenter, og Nordjyllands Kredsråd er vært for dagen sammen med Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og Trygfonden. Elsemette Cassøe opfordrede borgmestrene til at deltage på dagen. Claus Hilborg opfordrede også til at deltage i Folkemødet på Bornholm, der i 2015 afholdes juni. Leon Sebbelin havde deltaget i årets folkemøde og anbefalede de andre borgmestre at deltage. Elsemette Cassøe oplyste, at indbrud, tyveri fra borger, tryghed i nattelivet og socialt belastede familier fortsat er fokusområder i Knud Kristensen bemærkede, at han håbede, at politiet fortsat vil arbejde på at nedbringe antallet af indbrud, selv om statistiske analyser viser fald i antallet af anmeldelser på området.

4 4 Både Elsemette Cassøe og Claus Hilborg forsikrede, at der også i 2015 ville være stor bevågenhed fra politiets side på at nedbringe antallet af indbrud. Claus Hilborg redegjorde for Socialsøg, der er politiets søgeværktøj på tværs af politikredsene. Nordjyllands Politi er pilotpolitikreds, og vi er nu i gang med at lave en håndbog. Socialsøg er bl.a. værdifuldt i forbindelse med udfindelse af de såkaldte nomadefamilier. Karsten Frederiksen spurgte, hvordan politiets oplysninger koordineres med kommunernes sagsbehandling. Claus Hilborg oplyste, at der er tæt samarbejde med kommunerne. Der er også en landsdækkende ERFAgruppe på området. Lars Holt udtrykte tilfredshed med, at punktet om flygtninge og asylansøgere er en del af samarbejdsplanen, idet samarbejdet omkring asylcentrene både nye og allerede eksisterende fylder en del i nogle kommuner. Ad punkt 6) Politiapp ved Christian Brinck Kommunikationskonsulent Christian Brinck viste appens funktionalitet på powerpoint. Politiapp en er udviklet i samarbejde mellem et privat firma og Nordjyllands Politi. Politiapp en kan downloades af stort set alle borgere, der har en smart-phone personer har indtil videre downloadet app en Politiapp en er inddelt på følgende måde: Tip politiet Cykeltjek Nyheder med udtræk af døgnrapporten - og Adresser på politistationer. Indtil videre har vi modtaget 724 tip fra borgere, heraf er kun 49 spam. Tippene går navnlig på efterladte effekter, mistænkelige køretøjer og personer, salg af stoffer samt færdsel, herunder navnlig spirituskørsel. Nyhedsdelen udbygges løbende og bruges både offensivt, f.eks. til at få borgere til at henvende sig i tilfælde af indbrud i et bestemt område, og præventivt med gode råd til borgerne til at beskytte sig mod bestemte former for kriminalitet. Elsemette Cassøe oplyste endvidere, at også Twitter giver politiet mulighed for en mere uformel kontakt med borgerne og bruges f.eks. af politiets vagthavende i forbindelse med større arrangementer så som fodboldkampe. Ad punkt 7) Det aktuelle kriminalitetsbillede Claus Hilborg gennemgik den udleverede nøgletalsrapport i hovedtræk og oplyste, at antallet af anmeldelser er faldet bortset fra økonomisk kriminalitet / it-kriminalitet, hvor antallet er anmeldelser er steget i alle kommuner og også i resten af landet. Kriminaliteten er faldet mere i Nordjylland end andre steder i landet. It-kriminalitet er et nationalt indsatsområde, og indsatsen på tværs af kredsene koordineres af NC3 (Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center). På forespørgsel oplyste Claus Hilborg, at det forholdsvis høje anmeldelsestal for Mariagerfjord Kommune formentlig skyldes enkeltsager. Claus Hilborg viderebragte endvidere ros fra lokalpolitilederne til kommunernes medarbejdere i forbindelse med projektet på indbrudsområdet om mobilisering af de ansatte i kommunerne, der har deres daglige gang hos borgerne. Ad punkt 8) Bordrunde Mogens Jespersen forespurgte til politikken omkring adgangskontrol af unge under 18 år i restaurations- og diskoteksmiljøet efter midnat. Han oplyste, at han tidligere havde bragt emnet på bane på et kredsrådsmøde. Han blev stadig oftere kontaktet af restauratører i

5 5 Mariagerfjord Kommune, der oplyste, at der er en mere lempelig adgangskontrol i både Viborg, Randers og også i Jomfru Ane Gade i Aalborg, og at de unge fra kommunen derfor søger mod de større byer for at gå i byen med den konsekvens, at restauranter i Mariagerfjord Kommune må lukke eller er i risiko herfor. Knud Kristensen oplyste, at man oplever de samme problemer i Vesthimmerlands Kommune. Karsten Frederiksen udtrykte tilfredshed med politikken om, at unge under 18 år ikke har adgang til restaurationer og diskoteker efter midnat. Claus Hilborg vil tage kontakt til Viborg og Randers Kommuner og få belyst deres politik på området, samt håndhævelse heraf, ligesom han også vil undersøge, hvordan politikken håndhæves i Jomfru Ane Gade. Claus Hilborg vil på næste kredsrådsmøde give en orientering om emnet. Knud Kristensen oplyste, at rådhuset i Aars flytter til Jobcentret. Der blev fra borgmestrene udtrykt ros til politiet, herunder håndteringen af store begivenheder, som f.eks. Tony Blairs besøg i Frederikshavn og en demonstration for nylig i Mariagerfjord. Ad punkt 9) Fastlæggelse af møder i Kredsrådsmøderne i 2015 vil blive afholdt på følgende datoer : 5. maj 2015 kl august 2015 kl november 2015 kl Ad punkt 10 Eventuelt Intet

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Tilstede: Borgmester Carsten Kissmeyer (Ikast-Brande), Borgmester Lauge Larsen (Morsø), Borgmester H.C. Østerby (Holstebro), Borgmester Iver Enevoldsen

Læs mere

Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune

Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune Deltagere: Borgmester Jens Christian Gjesing, Haderslev Kommune Kommunaldirektør

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation 1 Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation Til stede: Claus Darling Hansen Francisco Ortega Francisco Ortega Helle Ziersen John Jensen Kaj Schmidt Mogens Pejtersen Pia

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere