Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg"

Transkript

1 Nedkøling Fjernvarmefrbruget afregnes ud fra den varmeenergi, der frbruges, g den mængde vand fra fjernvarmenettet, sm løber gennem husets varmeanlæg. Det gælder defr m at nedkøle vandet så meget sm muligt fr at få mest varme fr pengene. Hvis nedkølingen er fr lille, betales et ekstra gebyr, g ved str afkøling gives et afslag i prisen.

2 Du bør sm ejer eller ansvarlig fr et {ernvarmebaseret varmeanlæg sætte dig ind i brugsanvisningen fr dit anlæg, således at du kender funktinsprincippet g hvedelementerne i dit anlæg' I flderen gives en række råd g vink, sm kan hjælpe dig med at effektivisere udnyttelsen af din {ernvarmefrsyning g din håndtering af dit varmeanlæg. På side 6 g7 er der anførtet generelt diagram fr et fiernvarmeanlæg, sm kan være en hjælp til at bevare verblikket g til at identificere hvedelementerne i dit anlæg. Desuden er der frtrykt seks navneskilte, sm der refereres til i diagrammet g i teksten. Du kan fæstne til de respektive enheder, så de er lette at genkende, når du skal justere dit anlæg'

3 Justering af radiatrsystemet er nemmest ved en udetemperatur under 10 grader. Sæt de 6 navneskilte på de frskellige enheden Få evt. hjælp af en ven eller nab. Sørg fr at der er tilstrækkeligt vand på anlægget - aflæs manmeter til radiatrkreds ved ekpansinsbehlder. Fretag evt. vandpåffldning. 3 4 Smmeruentil til varmeveksler åbnes. Tænd fr cirkulatinspumpen til centralvarmen på trin 1, hvis det er et 2-strengsanlæ9. l-strengsanlæg kræver trin 2 eller 3. Udluft radiatrer.. å'f; aåil å=$ I T 3r s3 dr il8 -l =g 53 ;å FE 9= -rl i- =F *Eå q ==' ts! 0t" {r 5:a!t cl O5' =5 s =a 8E* $å5 dg

4 Sæt alle termstatventiler på radiatrerne på fx, 3,5. Skru så meget p fr reguleringsventil fr varmeveksler, at der kmmer varme i den sidste radiatr på fremløbet. Find den indstilling af radiatrventilerne, der giver den Ønskede temperatur i de enkelte rum. Fx. 2l grader i stuen, 18 grader i sveværelset.s.v. Alle radiatrer i samme rum skal være indstillet ens på termstaten. Placer termmeter permanent i hveft rum ca. 1 meter ver gulv. Der skal være lukkede døre mellem rum med frskellig temperatur. Find det lavest mulige trin på reguleringsventil til varmeveksler, der stadigvæk giver varme i den sidste radiatr på fremløbet.

5 10 : Kntrller temperaturen i de enkelte rum. Skru evt. p eller ned på radiatrernes termstatventiler. 11 : Nu skulle justeringen være ptimal. Når udetemperaturen stiger eller falder skrues kun p eller ned på reguleringsventil fr varmeveksler, så den ønskede temperatur i de enkelte rum bibehldes. Radiatrventilernes indstilling bibehldes. Gentag j usteri ngsprcessen efter et stykke tid. I klde perider kmmer fjernvarmevandet ind med ca. 80 grader, sm gerne skal nedkøles med grader før det sendes retur. Evt. mere hvis det er muligt. I varmere perider er fremløbstemperaturen mindre, g afkølingen vil gså være mindre. Det er dg i de klde perider, at varmefrbruget er størst, g afkølingen betyder mest. I meget klde perider kan det være nødvendigt at hæve hastigheden på cirkulatinspumpen fr at få varme i den sidste radiatr. Har du stadig prblemer efter at have fulgt denne vejledning, så bestil et varmetjek hs en WS med fjernvarmecertifikat. Se listen ver ceft ificerede WS'ere på http : #www. ke. d k/pfta l/pa ge/ prtal/privat/va rme/varmetjek/vvs firmaer?page= 646 Se uddybning af de enkelte prcesser samt mulige fejl i det følgende.

6 Ks{t r tlr f

7 brugwrnd Hvedafspærri ngsventi I Termmetre Viser vandets temperatur ind g ud af huset. Manmetre Viser trykket i fjernvarmerørene ind g ud af huset. Det Indadgående tryk skal være højere end det udad-gående (>0,5 bar). Returventil Hlder returvandet tilbage, hvis det er fr varmt. Nåleventil Energimåler Aflæses minimum en gang årligt - gerne en gang m måneden. 7. Snavssamlere 8. Afspærringsventil 9. Smmerventil til varmeveksler 10. Føler 11. Differenstrykventil, der afstemmer trykket, så de t reguleringsventiler (13+19) virker ptimalt. 12. Termmeter 13. L t L Viser returtemperaturen fra varmeveksleren. Reguleringsventil til varmeveksler Her indstilles fremløbstemperaturen til radiatrsystemet. Varmeveksler Trykekspansinsbehlder Optager tryksvingn inger i radiatrsystemet. Termmetre Viser temperaturen på radiatrsystemets frem - g returvand. Manmeter til radiatrkreds viser trykket i radiatrsystemet, Cirkulatinspumpe til centralvarme bør stå i den lavest mulige stilling, idet det varme vand i radiatrerne ellers ikke når at afgive energien, før det pumpes tilbage til veksleren igen. Reguleringsventil til varmwandsbehlder Til indstilling af temperaturen i varmfuandsbehlderen. Vandet bør aldriq være varmere end 55C. Termmeter Viser returtemeraturen fra behlderen. Påfyldningshane Til påfildning af vand på radiatrsystemet. Pumpe Sørger fr at der hurtigt er varmt vand ved hanerne. Sikkerhedsventiler TermstaWentil

8 Der er et naturligt lille vandsvind i radiatrsystemet, g derfr efterfyldes vand på anlægget ca. en gang årligt via en slange fra vandhane til anlæggets påfyldningshane. Før påftldning skal cirkulatinspumpen stppes, g slangen fyldes med vand fr at undgå unødig luft. Tmmelfingerreglen fr en et-plans villa er, at trykket i radiatrsystemet, sm du kan aflæse på manmeter til radiatrkreds, efter påffldningenbør være ca. T,6bar g fr en t-plansvilla ca. 2,0banI fler-etageejendmme er det nødvendigt, at en fagligt uddannet persn rådgiver m såvel maksimumtryk sm minimumtryk. Vandtrykket i radiatrsystemet stabiliseres af ekspansinsbehlderen, g det er vigtigt, at behlderen er dimensineret g fungerer krrekt. Behlderen er adskilt i t dele af en gummimembran. Den ene del indehlder almindelig luft eller en luftart - hyppigt kvælstf - under et tryk på ca.0,5 bar, g den anden del er tilsluttet radiatr-systemet g indehlder radiatrvand. Et fr lavt tryk i den luftfuldte del af behlderen kan bevirke, at der kmmer luft i radiatrerne, g/eller at det kun er muligt alvarme en del af den enkelte radiatr p. Hvis der pstår en revne i membranen, vil behlderen blive flzldt med radiatrvand, g radiatrernes vafineevne vil ligeledes svigte. Måling af trykket i ekspansinsbehlderen kræver, at behlderen g eventuelt en del af radiatrsystemet først tømmes fr vand. I frbindelse med tilbygninger m.v. skal man være pmærksm på, m ekspansinsbehlderen frtsat er str nk. Behlderen skal sm tmmelfingerregel have en størrelse på 1 liter pr. 10 m2bligareal, dvs. at en blig på 150 m2 skal have en behlder på ca. 15 liter.

9 Indstil temperaturen fr det varme brugsvand, g kntrller derefter temperaturen årligt. Det varme brugsvand bør være i intervallet grader Celcius, når det kmmer ud af hanen. Temperaturen reguleres ved at skrue p eller ned på regulerings-ventilen til varmtvandsbehlderen, indtil den ønskede temperatur er pnået. Hvis temperaturen er under 50 grader Celcius, er der fare fr udvikling af leginella bakterier i systemet, g hvis temperaturen er ver 57 grader Celcius, vil kalkudfældningen i varmtvandsbehlderen være så str, at den giver et væsentligfrøget effektfrbrug. Når ffringssæsnen slutter iløbet af fråret, er det vigtigt både at lukke fr smmerventilen til varmeveksleren g at slukke fr cirkulatinspumpen. Pumpen bør dg startes p et par minutter hver måned i smmerperiden fr at hindre, at den sætter sig fast. Sænkning af fremløbstemperaturen fr vandet i radiatrsystemet kan via autmatik baseres på blandt andet tidsperider g udendørsfølere af temperatur g vindfrhld. Frdelene ved at anvende "natsænkning" er afhængige af den enkelte bligs knstruktin g størrelse samt de mulige tidsperiders længde. Generelt gælder følgende "tmmelfingerregler": ' Hvis indervæggene i bligen er af tunge materialer, er frdelene mindre end, hvis væggene er af lette materialer. ' Ved indervægge af tunge materialer bør tidsperiden fr en sænkning helst være på 12 timer eller mere. ' Temperaturen bør ikke sænkes under 16 grader fr at undgå dannelse af kndensvand. Det er et lvkrav, at der etableres udendørsfølere fr blieer med et bligareal større end 300m2

10 Nedenfr er anført en række generelle fejl, deres årsag g aftrjælpning. Årsag til fejl: Luft i radiatrer: Ingen eller fr lidt varme: Susen i anlæg: Manglende varmt brugsvand: Fr høj retuftemperatur: (utilstrækkelig afkøling) Afhjælpning Radiatrerne udluftes ved luftskruen. Ekspansinsbehlder kntrlleres fr: A: Krrekt størrelse - ca. I liter pr. 10 m2 Udføres af WSfirma. B: Krrekt frtryk-anlægshøjde + 3 m. Udføres af WSfirma. Kntrller at cirkulatinspumpen kører. Snavset varmeveksler. Renses af WS- eller speciaffirmafr udsyring. Tilstppet snavssamler. Renses af WSfirma. Defekt reguleringsventil. Repareres eller skiftes af WSfirma D efekte radiatrterm stater. Repareres eller skiftes af WSfirma Juster pumpe til et lavere trin. Defekt reguleringsventil. Repareres eller skiftes af WSfirma, Tilkalket varmtvandsbehlder eller varmeveksler. Renses af WS- eller specialfirmafr udsyring. Snavset varmeveksler eller varmtvandsbehlder. Renses af WS- eller speciaffirmafr udsyring. Underdimensinerede radiatrer. Skiftes af WSfirma Defekt ekspansinsbehlder. Skiftes af WSfirma Defekt reguleringsventil. Repareres eller skiftes af WSfirma. 10

11 Fjernvarmefrbruget måles fr den enkelte blig i megawatttimer (MWh) ud fra temperaturfrskellen mellem det fiernvarmevand, der kmmer ind i bligens varrnesystem, g det fiernvarmevand, der frlader systemet, multipliceret med den aktuelle vandmængde. Afregningsmæssigt er det vigtigt, at dit varmesystem er effektivt g trækker så meget energi sm muligt ud af fiernvarmevandet, frdi ikke kun dit energifrbrug men gså dit årlige gennemsnitstal fr afkøling indgår i beregningen af din årlige afregning fra Københavns Energi. Hvis din gennemsnitlige afkøling afviger mere end 5 grader fra det årlige nrmtal fr afkøling i København, får du tilskrevet en bnus eller en ekstra betaling afhængig af, m din køling er højere eller lavere end nrmtallet. Nrmtallet fr 20ll er 34 grader. Effektfrbruget målt i megawatttimer (MWh) g den frbrugte vandmængde målt i kubikmeter (m3) kan aflæses på energimåleren. Den gennemsnitlige afkøling målt i grader siden en tidligere aflæsning kan beregnes ved at dividere tilvæksten i energifrbrug målt i MWh målt i m'g gange med tilvæksten i frbrug af fiernvarmevand resultatet med 860. Eksempel på beregning af afkøling: Aflæsning I Aflæsning 2 Frbrug af varmeenergi (MWh): Frbrug af fiernvarmevand (m3): MWh-frbruget i periden: m3-frbruget i periden: Gennemsnitlig afkøling: 183, ,14 184, ,281: 4987, ,14: 184, ,46 1,394 MWh 35,32 m3 (1,394:35,32)x860 : 33,9 grader Der findes ikke tilgængeligt materiale ver effektfrbruget fr frskellige typer ejendmme. Fr at få en frnemmelse af m effektfrbruget i din blig er rimeligt, er det bedste, du kan gøre at fretage regelmæssige aflæsninger g beregninger af dit frbrug, g fretage sammenligninger med frbruget i de frrige år, samt at vurdere m vejrliget tilsiger psitive eller negative krrektiner. 11

12 Fr den gennemsnitlige frdeling af effektfrbruget på radiatranlæg g det varme brugsvand er den generelle tmmelfingerregel, at ca.l5å af varmeeffekten bruges til pvarmning, g at ca.25å bruges til varmt brugsvand. Frdelingen afhænger dg stærkt af badevaner samt antallet af vksne gbøm i hjemmet. Københavns kmmune har sm mål at reducere COz-udledningen med 20% i2015, g være COz-neutrale i2025. Ca25% af vres samlede energifrbrug kmmer fra prduktin af varme. Denne vejledning til effektiv justering af varmesystemet i vre bliger er udarbejdet på baggrund af plysningsmateriale fra Københavns Energi g Frederiksberg Frsyning med tilføj elser. Vil du vide mere - så gå ind på: l(øbenhavns Energi SGFæ MrL JØpuNKT ffr-(-n)il l,.. I Sundbyerncs GrundeJerfællesskeb V Flderen er udgivet i samarbejde mellem Su nd byernes G ru ndejefællesska b g M i ljøpu nkt Amager med støtte fra Amager Øst Lkaludvalg g Amager Vest Lkaludvalg. Vi retter en str tak til Vanløse Lkaludvalg, Vanløse Grundej ersammenslutning g Milj øpunkt Vanløse, sm har udarbeidet frløberen til denne flder..$trdg&^ d),'zz -fl)wffn tt-- z7/f///6 qrrrrr^t ru Trykt på 100% genbrugs-, Svanemærket g sru tryk! rr XTII{RNEUTNNUSER T i hlnhld til 6A klifrab?rltn.r ffi,9:.dl,/lliai cin nr E$iDK FSC-mærket papir, g flderen er CO2 neutral.

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere.

Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere. Afsnit 3 HVEDEVÆNGETS VARMESYSTEM 3.1 Fælles varmesystem Opvarmning af hus og varmt brugsvand sker ved hjælp af varmt vand som kommer fra fælles varmecentral i kælder under nr. 80. Fjernvarmenettet internt

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning Lynvejledning Fjernvarme Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere