Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A."

Transkript

1 Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende års driftsbidrag. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. Afgående: Kaj Bryder, villig til genvalg. Lars Eriksen, villig til genvalg. 7. Valg af 2 suppleanter. Afgående: Preben Jensen Leif Juul 8. Valg af revisor. Afgående: Leo Arlund, villig til genvalg 9. Valg af revisorsuppleant. Afgående: Leif Winther 10. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent. Per Mogensen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at i vandværkets vedtægter står at dagsordenen udsendes 14 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen var offentliggjort 14 dage før på områdets opslagstavler. Man blev dog enige om at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Dette vil blive ændret til næste generalforsamling. Per Mogensen oplæste dagsordenen og overgav herefter ordet til Kaj Bryder for bestyrelsens beretning. Ad 2. Bestyrelsens beretning. v./ Kaj Bryder. Vedlagt som bilag. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. Palle Thøgersen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Ad. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende års driftsbidrag. Palle Thøgersen gennemgik budgettet. Budgettet blev godkendt. Ad 5. Indkomne forslag Der var ingen forslag 1

2 Ad 6. Valg af bestyrelse. Afgående: Kaj Bryder, villig til genvalg. Lars Eriksen, villig til genvalg. Begge blev genvalgt. Ad 7. Valg af 2 suppleanter. Afgående: Preben Jensen. Leif Juul Preben Jensen og Leif Juul opfordrede yngre personer til at overtage posterne som suppleanter, der var dog ingen som meldte sig. Begge blev genvalgt. Ad 8. Valg af revisor. Afgående Leo Arlund, villig til genvalg Leo Arlund blev genvalgt. Ad 9. Valg af revisorsuppleant. Afgående Leif Winther Leif Winther blev genvalgt. Ad 10. Eventuelt. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at finde en værdig afløser for Bjarne Tygesen, som ønsker at udtræde af bestyrelsen til næste år. Der var ros til bestyrelsen for deres arbejde. Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. Herefter en tak til dirigenten, bestyrelsesmedlemmer, samt tak til generalforsamlingen for god ro og orden. Referent Rita Mortensen Referatet sendt til alle i bestyrelsen samt 2 suppleanter. 2

3 Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling 8. august Bestyrelsens beretning 2011/ Kysing Næs Fælles Vandværk, bestyrelsen og dens fordeling af arbejdsområder Kysing Næs Fællesvandværk er et A.m.b.A., dvs. et Andelsselskab med begrænset Ansvar. Vandværket blev etableret som følge af, at de tidligere små lokale vandværker på Kysing Næs alle havde problemet med nitrat i vandet, og derfor alle havde behov for at finde en ny forsyningsløsning. Derfor blev der i september 1986 indgået aftale med det daværende Århus Kommunale Værker om levering af vand, dvs. at man så at sige valgte at gå under åen efter vand. Hen over efteråret og vinteren blev forsyningen etableret, og det fælles vandværk har således siden sidste generalforsamling passeret sølvbryllupsalderen. Samlet dækkes 403 andelshavere med drikkevand, herunder Kroen som den største aftager. Det skal samtidig anføres - bl.a. i relation til den aktuelle sag mellem Odder Vandværk og Gylling Vandværk - at investeringen i vandledningen, der fører under fjorden, betalte vi som andelshave selv for, men den blev så overdraget til Århus Vand, som det hedder i dag. Bestyrelsen for vandværket har i perioden 2011/2012 har som i den foregående periode været med: - Palle Thøgersen, kasserer og forretningsfører (valgt for perioden ) - Bjarne Tygesen, teknisk ansvarlig inkl. i fht. driftsproblemer (valgt for perioden ) - Rita Mortensen, sekretær (valgt for perioden ) - Lars Eriksen, dækkende beredskabsplanen samt ad hoc opgaver (valgt for perioden ) - Undertegnede Kaj Bryder med formandsposten (valgt for perioden ). Til at servicere ledningsnettet blev ligeledes valgt fortsat at benytte Hov VVS. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 7 møder, hvor traditionen tro de to bestyrelsessuppleanter blev inviteret til at deltage i det ene, dvs. juni-mødet, hvor både Preben Jensen og Leif Juul deltog. Der har derudover 15. maj 2012 været afholdt særligt møde med Århus Vand, som vi som nævnt får vores vand fra. Baggrunden for mødet var bl.a. bestyrelsens ønsker, om at gennemgå og få opdateret den gamle leveringsaftale fra 1986, at drøfte nuværende og fremtidige vandpriser bl.a. i lyset af betydelige prisstigninger i 2011samt at drøfte beredskabsforhold. Konklusionerne fra mødet vil jeg senere vende tilbage til under vandværkets 5 fokusområder De væsentligste forsyningsmæssige fokusområder for vandværket Det drejer sig om: 1) At vi leverer vand af god kvalitet og at vi kan stole på vandkvaliteten 2) At der er tilstrækkeligt med vand 3) At ledningsnettet er effektivt og driftssikkert 4) At vi har et beredskab såfremt uheldet er ude ved lækage eller forurening 5) At der kan leveres vand til en rimelig pris i fht., hvad andre skal betale. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 3

4 Ad 1 Vandkvaliteten og dens pålidelighed Jeg har i tidligere årsberetninger fokuseret en del på det, der betyder noget for vandkvaliteten. I år vil jeg derfor blot anføre, at vandkvaliteten er god og tilfredsstillende, samt at der i årets løb ikke har været problemer af nogen art. Det foregående år var der, som nogle sikkert husker, problemer med en enkelt prøve, men alt pegede på at det mere var problemer omkring udtagningen eller udtagningsstedet end selve distributionsnettet. Da vores eget ledningsnet ikke er forsynet med beholdere af nogen art svarer vandkvaliteten i almindelighed til den vi får ind fra Århus Vand. I relation til vandkvaliteten skal endelig nævnes, at vandets hårdhed stadig er middelhårdt, dvs. med en hårdhed på 15 o dh, jf. dvs. svarende til temmelig eller middelhårdt. Ad 2 Vandets tilstrækkelighed Hvad angår vandets tilstrækkelighed, så beror det helt og holdent på, om Århus Vand har vand nok. Det blev ved mødet med Århus Vand bekræftet, at der ikke umiddelbart synes at være problemer i den henseende. Men der er ingen tvivl om, at der løbende via skovrejsning mv. skal gøres en særlig indsats for at sikre, at det så også er vand af tilfredsstillende kvalitet, der pumpes op. Noget andet er så, at vores aftale med Århus Vand om, at de skal levere vand netop til os. Det har der på intet tidspunkt været problemer med, men det var ikke den bedste start på mødet, at man ikke kunne finde den gamle leveringsaftale. Heldigvis havde vi den stadig intakt, og der var klar accept af, at den stod man grundlæggende ved dog med lidt usikkerhed angående vandprisen, som jeg senere vil vende tilbage til. Århus Vand fik kopi af aftalen, og man lovede at man snarest ville følge den op med en ajourført aftale. Det venter vi så på men budskabet er klart, man vedstår sig sin leveringsforpligtigelse. Ad 3 Ledningsnettets effektivt og pålidelighed (Løbende vedligehold og renovering) Vi har et ledningsnet som inkl. stikledninger samlet har en længde på skønsmæssigt 14 km og med en gennemsnitsalder på godt 30 år. Sammenholdt med at vandværksforeningerne og andre antyder, at ledningsnettet har en maksimal levetid på 75 år for ledninger fra før 1980 (dvs. hvor man brugte metalrør og den gang ikke helt uproblematiske, nyudviklede plastrør), og 100 år for nyere ledninger, giver dette en restlevetid på over 50 år. Der er altså generelt en betydelig restlevetid, men jo ældre net desto flere skader, som jeg senere vil komme tilbage til. For forsyningsåret 2011/2012 er hoveddatene for dette forsyningsnet: - Vandkøbet hos Århus Vand udgjorde fra 1. juni 2011 til 1. juni m 3, hvilket er næsten det samme som for den foregående periode (2010/2011), hvor det udgjorde m 3. - Den solgte vandmængde til forbrugerne udgjorde tilsvarende m 3, hvilket ligger lidt under sidste periode (2010/2011), hvor det var på m 3, og er også mindre end for perioden før (2009/2010), hvor det var på ca m 3. Sammenholder man imidlertid køb og salg kan konstateres, at vi for perioden 2011/2012 havde et spild på 1567 m 3, dvs. ca. 7,3 pct. og det er bestemt ikke tilfredsstillende. Det er så en ringe trøst, at vandspildet også var stort for den foregående periode (2010/2011), hvor det var på ca m 3 eller de nævnte godt 7 pct. Begge ligger således væsentligt over det i 2009/2010 konstaterede tab på ca. 2,5% og væsentligt over det, der ligger inden for vanlig måleusikkerhed. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 4

5 Historisk har vandspildet dog varieret en del, og for nogle år siden, dvs. i perioden , var det grundet en større lækage, som ikke kunne findes ganske stort og nåede op på næsten 30%. Så i forhold til dengang er det ikke et dramatisk vandspild. Samtidig peger en analyse af bl.a. det månedligt aflæste vandkøb på, at lækagerne er fundet og hullerne lukket. Kilden til vandtabet ser ud til at være området omkring Næsvej og Lundgårdsvej. Dels er der ved tidligere beretninger informeret om problemerne med de gamle mekaniske metal-plastsamlinger i stikledningerne langs både Næsvej og Lundgårdsvej. Dels har der i løbet af vandåret 2011/2012 kunnet konstateres et par større skader langs Næsvej - specielt ved en større lækage på Næsvej i sommeren 2011 var en regnfuld periode med til klart at trække pinen ud mht. at få fundet skaden og hullet lukket. Derfor blev det også besluttet, at nu var tiden kommet til at sætte renoveringen i området i værk. Som bekendt er det noget, der løbende har været afsat beløb til på årsbudgetterne i størrelsesordenen Kr/år men uden at blive udløst, så de nu i stedet indgår i vandværkets formue jf. den senere regnskabsaflæggelse. Tilbud på løsning af renoveringsopgaven i langs Næsvej og Lundgårdsvej blev ultimo primo 2012 indhentet fra to forskellige VVS-firmaer/entreprenører, og med opdeling i forskellige delstrækninger samt på hovedledninger og stikledninger. Tilbuddene varierede en del både prismæssigt og løsningsmæssigt, bl.a. mht. anvendelse af underboring kontra almindelig nedgravning. Ud fra de modtagne tilbud og renoveringsopgavens omfang blev det på bestyrelsesmødet i april besluttet, dels at opdele renoveringen i to faser, dels straks at igangsætte den første dækkende Næsvej med tilhørende stikledninger, men samtidig, så etableringen hverken blev i sommerferien, hvor der er flest beboere, eller i efterårs- vinterperioden, hvor fx frost kan forsinke opgaven voldsomt. Valget faldt samtidig på den klart billigste entreprenør som udførende, og her skal anføres at den billigste af de to tilbød at udføre opgaven for Kr. ekskl. moms, mens den anden forlangte næsten 50% mere ( Kr.). Efterfølgende viste det sig imidlertid, at den billigste entreprenør havde glemt flere væsentlige poster, således at prisforskellen af flere omgange blev stadig mindre. Ud fra dette blev det ved bestyrelsesmøder hen over sommeren besluttet, dels at udsætte renoveringsopgaven, dels at udarbejde et væsentligt mere specifikt udbudsgrundlag og med indhentning af tilbud fra 3 entreprenører. Dette grundlag er nu klar, således at en ny tilbudsrunde kan gennemføres af den nye bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen. I relation til fremtidige investeringer skal endvidere anføres, at da målerene sidst blev udskiftet i 2007 skal der inden for det næste år og af hensyn til de lovgivningsmæssige krav enten gennemføres en kompletmålerudskiftning, eller udføres en stikprøvekontrol, som samtidig viser, at målerne kan sidde i en periode endnu. Mht. de mere langsigtede investeringsplaner skal afsluttende anføres etablering af en ringforbindelse inkl. afspærringsventiler ved Rosensvej, således at forsyningssikkerheden kan yderligere forbedres. Derimod er planer om at etablere en særlig brandhane ved P. Baatrupsvej nr. 1 og 2 - og som element i en mulig nød-slangeforbindelse fra Århus Vand s eksisterende brandhane ved Norsmindevej opgivet grundet drøftelserne med Århus Vand. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 5

6 Ad 4 Beredskab såfremt uheldet er ude ved lækage eller forurening Beredskabsplanen er som informeret om ved tidligere beretninger den plan, som man skal støtte sig til, såfremt der pludselig sker voldsomme lækager eller vandforureninger fra uheld. Derfor var det også naturligt at inddrage emnet på mødet med Århus Vand, der som bekendt selv har haft problemer med vandforurening. Erfaringerne fra mødet med Århus Vand er dog, at Århus Vand ikke helt vil love så meget forhånds som tidligere. Man har naturligvis mulighed for forskellige ekstraordinære vandleverancer via tanke og beholdere, hvilket vi har inde i beredskabsplanen, men ellers går det meget i retning af, at det køres tæt i samspil med embedslægen, og at et kogeforbud ofte er en del af løsningen. Samtidig pegede drøftelserne på, at det ville være til nogen særlig nytte at etablere den nævnte brandhane. Da vores vandværk ligger i Odder Kommune, er det dog Odder Kommune, der har tilsynspligten, og det er dem, som beredskabsplanen reelt referer til. Derfor sørger vi naturligvis også for at være i overensstemmelse med Kommunens beredskabsplan. Derimod forventer vi i et uheldstilfælde med drikkevandet ikke at kunne trække hverken assistance eller få ekstraordinær vandforsyning fra den side og afledt heraf har vi fornyelig meddelt Odder Kommune, at vi fremover og modsat hidtil - ikke ønsker at betale til nedlægning af gamle brønde mv. I relation til beredskabet skal afsluttende oplyses, at den ved sidste generalforsamling foreslåede indsamling af -adresser blev iværksat i fm. den årlige udsendelse af indberetningskort for vandforbruget. Resultatet blev at 60 medlemmer indmeldte adresser, dvs. godt 15%. Disse andelshavere vil nu hurtigt kunne informeres ved evt. planlagt vandlukning eller hvis uheldet skulle være ude med vandkvaliteten. Tilsvarende kampagne er planlagt for næste år, og der skal klart opfordres til, at så mange som muligt melder sig til. Derimod er løbende indmelding af adresser af administrative grunde ikke så interessante medmindre det er retning af en gammel. Ad 5 Vand til en acceptabel men stigende pris grundet kraftige stigninger hos Århus Vand Sidste år blev informeret om at vi ikke prismæssigt lå helt så godt som tidligere, og at årsagen var stigende pris for vandet, når vi køber det hos Århus Vand. Denne udvikling er desværre fortsat, så en forbruger hos Århus nu faktisk betaler 25% mere end en tilsvarende forbruger i København, hvor vandet tidligere var kendt for at være dyrt, men hvor man er gået den anden vej og har kunnet nedsætte prisen. Da vi selv dækker distributionen af vand, får vi det naturligvis til en lavere pris end forbrugeren i Århus, dvs. ca. 66% af denne. Det er ud fra dette, at vi gennem en primært billig administration og bestyrelsens driftsmæssige engagement skal tilstræbe at sikre en rimelig vandpris til forbrugerne. Hvor vi tidligere havde en pæn margin i fht. til vandforsyningerne i Odder og Malling, så skal man som forbruger i vores område efterhånden til at betale næsten det samme. Beregner man således svarende til vores forsyningsområde eksempelvis at skulle forsyne 50 helårshuse med et gns. årsforbrug på 100 m 3 og 350 sommerhuse med et gns. forbrug på 50 m 3, så er prisen nu blot5% højere i Odder og 11 pct. i Malling - men klart billigere, end hvis vi var en del af Århus Vand. Ved mødet med Århus Vand fik vi trods forespørgsler ingen klare indikationer om den videre udvikling, så umiddelbart er der ikke på kort sigt håb om en udvikling til det bedre. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 6

7 3. Hjemmesiden, administrative forhold samt andre informationer Efter dette ganske kort om: - Hjemmesiden: Den har stadig den mangel, at vi ikke selv direkte kan opdatere den og yderligere er det sådan at Odder Vandråd aktuelt heller ikke har en person, som kan lægge sider ind. Ved at trække på det tidligere medlem af Vandrådet prøver vi dog at få den til at dække det væsentligste, men trods rykker mangler selve referatet fra sidste års generalforsamling stadig. Der ligger her klart en udfordring for den kommende periode. - Administration og regnskab: Vi udbygger i samarbejde med den gamle IT-leverandør løbende vores system til håndtering af forbrugernes vandforbrug, betalinger mv. At dette kører vel, og at vandværket har en kasserer/forretningsfører, der selv klarer det regnskabsmæssige, er som allerede indirekte sagt forsat en væsentlig forudsætning for at holde omkostningerne nede. 4. Sikring af en velfungerende vandforsyning i Kysing også i fremtiden I bestyrelsens virke har det været en væsentligt sigte at tilstræbe en effektiv og økonomisk fordelagtig drift ud fra en rolle som et selvstændigt vanddistributionsselskab. Selvstændigheden er imidlertid ikke nogen selvfølgelighed, og man kunne sagtens forestille sig: - at administrationen blev købt fra eksterne Århus Vand har selv tilbudt sig, og Odder har tidligere også været en mulighed - at også den tekniske drift tilsvarende købes ind - og mere radikalt at man opgiver sin selvstændighed og bliver en del af et større vandselskab umiddelbart mest naturligt Århus Vand, men et alternativ med Odder kan vel heller ikke afvises. Den nuværende bestyrelse synes, at det vil være nyttigt at høre andelshavernes mening om dette. Her er opfordringen, at vi tager en lille debat under generalforsamlingens afsluttende punkt Eventuelt Skal selvstændigheden fastholdes fordrer det imidlertid, at der så også findes en bestyrelse, der er med på at yde en ikke helt ubetydelig indsats og så naturligvis, at nye bestyrelsesmedlemmer kommer til, når gamle træder ud. Og her kan naturligvis ikke skjules, at alle i den nuværende bestyrelse har en betydelig anciennitet. Specifikt har den teknisk ansvarlige i den nuværende bestyrelse, Bjarne Tygesen, allerede nu meddelt, at han ved udløb af sin valgperiode i 2013 ikke ønsker at genopstille. Derfor har bestyrelsen sammen med også suppleanterne drøftet, hvordan man kan sikre sig en kontinuerlig udvikling. Her er opfordringen, at generalforsamlingen tilskynder til at få indvalgt en person til de nye suppleantpladser, som på sigt kan gå ind at dække bl.a. denne teknisk krævende post. En mulighed kunne så i den kommende periode være at komme i en slags oplæring, bl.a. gennem deltagelse som observatør ved bestyrelsesmøder. Tilsvarende gælder naturligvis andre poster. SAMMENFATNING: Vi kan stadig sikkert og pålideligt levere vand til en ok pris Med dette - samt en sammenfatning i, at vandværket stadig sikkert og pålideligt kan levere vand og til en fornuftig pris - vil jeg slutte bestyrelsens beretning. *** Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 7

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling onsdag den 07. august 2013 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling onsdag den 6. august 2014 kl. 19.00 på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af

Læs mere

Næs Fællesvandværk Alm.b.A.

Næs Fællesvandværk Alm.b.A. Næs Fællesvandværk Alm.b.A. Generalforsamling den 11. august 2010 kl. 19.00.på Norsminde GI. Kro. Dagsorden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Vedtægter For Reerslev Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Reerslev Vandværk og er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 19. maj 2015 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Formand Svend Pedersen Kasserer Walther Thomsen Næstformand John

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a.

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Findes også på www.oxbyhova nd.dk 23-03-2013 1 - Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. marts 1966, er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ Selskabet er stiftet den 17. maj 1938 som et interessentskab og i 2010 omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling 1/6 Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling Dato/tid : 16. april 2007 kl. 19.00 Sted : Park Hotel Deltagere : Niels Andreasen (NA) Palle Frank (PF) Thomas Puggaard (TP) Pia Dohn Nielsen

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet i 1934 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinding Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet har hjemsted i Vejle

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden:

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 2013 3. Det reviderede regnskab for 2013. 4. Budget 2014 og takstblad

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. FORSLAG TIL VEDTÆGTER MED ÆNDRING AF 8 STK 3 TIL VEDTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMALING DEN 17/6 2015 PÅ TUNE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 5. november

Læs mere

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a Selskabet, der er stiftet i 1908, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Viby Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune. 1 formål Selskabets

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

Årsberetning Andelsselskabet Kerte & Omegnes Vandværk

Årsberetning Andelsselskabet Kerte & Omegnes Vandværk Årsberetning 2008 Andelsselskabet Kerte & Omegnes Vandværk Tak for ordet: Kerte & Omegns Vandværk leverer vand til ca. 350 ejendomme i 2008. Der er tilsluttet 3 nye ejendomme til vandværkets ledningsnet

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Marielyst Vandværk Gældende fra 28. juli 2012 Vedtægter for Marielyst Vandværk 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 20. april 1936, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, stiftet den 9. maj 1962, er et andelsselskab, hvis navn er Tranbjerggårdens Vandværk. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. formål

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted side 2 2 Formål side 2 3 Medlemmer side 2 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR HAVNSØ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Havnsø Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål Bilag 4 Kolonne 1 er de bestående vedtægter 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Egedal Kommune. Kolonne 2 er bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. 1: Navn og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og selskabets navn er 2. Selskabet har hjemsted i Køge Kommune. Borup Vandværk A.m.b.a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 18. Marts 2010 kl i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 18. Marts 2010 kl i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 18. Marts 2010 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Skrillinge-Russelbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

NordmarkenVand A.m.b.a.

NordmarkenVand A.m.b.a. 1 NordmarkenVand A.m.b.a. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og forsyningsområde 2 Formål 3 Medlemmer 4 Medlemmernes rettigheder 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6 Udtrædelse af selskabet 7 Levering

Læs mere

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning Vedtægter Hjallerup Vandforsyning 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 10.10.1932 er et andelsselskab, hvis navn er Hjallerup Vandforsyning, har hjemsted i Brønderslev Kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet STRØBY EGEDE VANDVÆRK 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. marts 1949 er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Strøby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Kruså Vandværk. Selskabet har hjemsted i Bov Kommune. (Aabenraa Kommune) formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål 1 Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Selskabet har hjemsted i Hjørring kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Gl. Skørping Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Gl. Skørping Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Gl. Skørping Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2018, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gl. Skørping Vandværk a.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOSTRÆDE NY VANDVÆRK A.m.b.a. Nærværende vedtægter er gældende for alle andelshavere under Kostræde Ny Vandværk.

VEDTÆGTER FOR KOSTRÆDE NY VANDVÆRK A.m.b.a. Nærværende vedtægter er gældende for alle andelshavere under Kostræde Ny Vandværk. VEDTÆGTER FOR KOSTRÆDE NY VANDVÆRK A.m.b.a Nærværende vedtægter er gældende for alle andelshavere under Kostræde Ny Vandværk. Navn og hjemsted Selskabet der er stiftet den 29. januar 1965, er et andelsselskab

Læs mere

Vedtægter for Understed Vandværk I/S

Vedtægter for Understed Vandværk I/S Vedtægter for Understed Vandværk I/S Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Understed Vandværk. Selskabet har hjemsted Sæby Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er I/S Glyngøre Vandværk. Selskabet har hjemsted i Sallingsund Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen.

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. V E D T Æ G T FOR Egå Vandværk a.m.b.a. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A., kladde

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A., kladde Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A., kladde Generalforsamling onsdag den 12. august 2015 kl. 19.00 på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00

tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00 tirsdag 29. april 2014, kl. 19.00 i Langes Magasin, Østergade 3B, Frederikssund. Dagsorden iht. vedtægternes 7: 1. Valg af dirigent Der var ingen der stillede op, så formanden blev valgt som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK 1 Selskabet, der er stiftet i 1933, er et andelsselskab, hvis navn er Rørbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 20. januar 1922, er et andelsselskab, hvis navn er Ry Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt

Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt 2. Bestyrelsens beretning for regnskabetsåret 2014: Formand John A. Christiansen gennemgik bestyrelsesberetningen. Der har i regnskabsåret været afholdt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2015 Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2015 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 10 personer, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere