Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A."

Transkript

1 Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende års driftsbidrag. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. Afgående: Kaj Bryder, villig til genvalg. Lars Eriksen, villig til genvalg. 7. Valg af 2 suppleanter. Afgående: Preben Jensen Leif Juul 8. Valg af revisor. Afgående: Leo Arlund, villig til genvalg 9. Valg af revisorsuppleant. Afgående: Leif Winther 10. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent. Per Mogensen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at i vandværkets vedtægter står at dagsordenen udsendes 14 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen var offentliggjort 14 dage før på områdets opslagstavler. Man blev dog enige om at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Dette vil blive ændret til næste generalforsamling. Per Mogensen oplæste dagsordenen og overgav herefter ordet til Kaj Bryder for bestyrelsens beretning. Ad 2. Bestyrelsens beretning. v./ Kaj Bryder. Vedlagt som bilag. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. Palle Thøgersen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Ad. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende års driftsbidrag. Palle Thøgersen gennemgik budgettet. Budgettet blev godkendt. Ad 5. Indkomne forslag Der var ingen forslag 1

2 Ad 6. Valg af bestyrelse. Afgående: Kaj Bryder, villig til genvalg. Lars Eriksen, villig til genvalg. Begge blev genvalgt. Ad 7. Valg af 2 suppleanter. Afgående: Preben Jensen. Leif Juul Preben Jensen og Leif Juul opfordrede yngre personer til at overtage posterne som suppleanter, der var dog ingen som meldte sig. Begge blev genvalgt. Ad 8. Valg af revisor. Afgående Leo Arlund, villig til genvalg Leo Arlund blev genvalgt. Ad 9. Valg af revisorsuppleant. Afgående Leif Winther Leif Winther blev genvalgt. Ad 10. Eventuelt. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at finde en værdig afløser for Bjarne Tygesen, som ønsker at udtræde af bestyrelsen til næste år. Der var ros til bestyrelsen for deres arbejde. Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. Herefter en tak til dirigenten, bestyrelsesmedlemmer, samt tak til generalforsamlingen for god ro og orden. Referent Rita Mortensen Referatet sendt til alle i bestyrelsen samt 2 suppleanter. 2

3 Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling 8. august Bestyrelsens beretning 2011/ Kysing Næs Fælles Vandværk, bestyrelsen og dens fordeling af arbejdsområder Kysing Næs Fællesvandværk er et A.m.b.A., dvs. et Andelsselskab med begrænset Ansvar. Vandværket blev etableret som følge af, at de tidligere små lokale vandværker på Kysing Næs alle havde problemet med nitrat i vandet, og derfor alle havde behov for at finde en ny forsyningsløsning. Derfor blev der i september 1986 indgået aftale med det daværende Århus Kommunale Værker om levering af vand, dvs. at man så at sige valgte at gå under åen efter vand. Hen over efteråret og vinteren blev forsyningen etableret, og det fælles vandværk har således siden sidste generalforsamling passeret sølvbryllupsalderen. Samlet dækkes 403 andelshavere med drikkevand, herunder Kroen som den største aftager. Det skal samtidig anføres - bl.a. i relation til den aktuelle sag mellem Odder Vandværk og Gylling Vandværk - at investeringen i vandledningen, der fører under fjorden, betalte vi som andelshave selv for, men den blev så overdraget til Århus Vand, som det hedder i dag. Bestyrelsen for vandværket har i perioden 2011/2012 har som i den foregående periode været med: - Palle Thøgersen, kasserer og forretningsfører (valgt for perioden ) - Bjarne Tygesen, teknisk ansvarlig inkl. i fht. driftsproblemer (valgt for perioden ) - Rita Mortensen, sekretær (valgt for perioden ) - Lars Eriksen, dækkende beredskabsplanen samt ad hoc opgaver (valgt for perioden ) - Undertegnede Kaj Bryder med formandsposten (valgt for perioden ). Til at servicere ledningsnettet blev ligeledes valgt fortsat at benytte Hov VVS. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 7 møder, hvor traditionen tro de to bestyrelsessuppleanter blev inviteret til at deltage i det ene, dvs. juni-mødet, hvor både Preben Jensen og Leif Juul deltog. Der har derudover 15. maj 2012 været afholdt særligt møde med Århus Vand, som vi som nævnt får vores vand fra. Baggrunden for mødet var bl.a. bestyrelsens ønsker, om at gennemgå og få opdateret den gamle leveringsaftale fra 1986, at drøfte nuværende og fremtidige vandpriser bl.a. i lyset af betydelige prisstigninger i 2011samt at drøfte beredskabsforhold. Konklusionerne fra mødet vil jeg senere vende tilbage til under vandværkets 5 fokusområder De væsentligste forsyningsmæssige fokusområder for vandværket Det drejer sig om: 1) At vi leverer vand af god kvalitet og at vi kan stole på vandkvaliteten 2) At der er tilstrækkeligt med vand 3) At ledningsnettet er effektivt og driftssikkert 4) At vi har et beredskab såfremt uheldet er ude ved lækage eller forurening 5) At der kan leveres vand til en rimelig pris i fht., hvad andre skal betale. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 3

4 Ad 1 Vandkvaliteten og dens pålidelighed Jeg har i tidligere årsberetninger fokuseret en del på det, der betyder noget for vandkvaliteten. I år vil jeg derfor blot anføre, at vandkvaliteten er god og tilfredsstillende, samt at der i årets løb ikke har været problemer af nogen art. Det foregående år var der, som nogle sikkert husker, problemer med en enkelt prøve, men alt pegede på at det mere var problemer omkring udtagningen eller udtagningsstedet end selve distributionsnettet. Da vores eget ledningsnet ikke er forsynet med beholdere af nogen art svarer vandkvaliteten i almindelighed til den vi får ind fra Århus Vand. I relation til vandkvaliteten skal endelig nævnes, at vandets hårdhed stadig er middelhårdt, dvs. med en hårdhed på 15 o dh, jf. dvs. svarende til temmelig eller middelhårdt. Ad 2 Vandets tilstrækkelighed Hvad angår vandets tilstrækkelighed, så beror det helt og holdent på, om Århus Vand har vand nok. Det blev ved mødet med Århus Vand bekræftet, at der ikke umiddelbart synes at være problemer i den henseende. Men der er ingen tvivl om, at der løbende via skovrejsning mv. skal gøres en særlig indsats for at sikre, at det så også er vand af tilfredsstillende kvalitet, der pumpes op. Noget andet er så, at vores aftale med Århus Vand om, at de skal levere vand netop til os. Det har der på intet tidspunkt været problemer med, men det var ikke den bedste start på mødet, at man ikke kunne finde den gamle leveringsaftale. Heldigvis havde vi den stadig intakt, og der var klar accept af, at den stod man grundlæggende ved dog med lidt usikkerhed angående vandprisen, som jeg senere vil vende tilbage til. Århus Vand fik kopi af aftalen, og man lovede at man snarest ville følge den op med en ajourført aftale. Det venter vi så på men budskabet er klart, man vedstår sig sin leveringsforpligtigelse. Ad 3 Ledningsnettets effektivt og pålidelighed (Løbende vedligehold og renovering) Vi har et ledningsnet som inkl. stikledninger samlet har en længde på skønsmæssigt 14 km og med en gennemsnitsalder på godt 30 år. Sammenholdt med at vandværksforeningerne og andre antyder, at ledningsnettet har en maksimal levetid på 75 år for ledninger fra før 1980 (dvs. hvor man brugte metalrør og den gang ikke helt uproblematiske, nyudviklede plastrør), og 100 år for nyere ledninger, giver dette en restlevetid på over 50 år. Der er altså generelt en betydelig restlevetid, men jo ældre net desto flere skader, som jeg senere vil komme tilbage til. For forsyningsåret 2011/2012 er hoveddatene for dette forsyningsnet: - Vandkøbet hos Århus Vand udgjorde fra 1. juni 2011 til 1. juni m 3, hvilket er næsten det samme som for den foregående periode (2010/2011), hvor det udgjorde m 3. - Den solgte vandmængde til forbrugerne udgjorde tilsvarende m 3, hvilket ligger lidt under sidste periode (2010/2011), hvor det var på m 3, og er også mindre end for perioden før (2009/2010), hvor det var på ca m 3. Sammenholder man imidlertid køb og salg kan konstateres, at vi for perioden 2011/2012 havde et spild på 1567 m 3, dvs. ca. 7,3 pct. og det er bestemt ikke tilfredsstillende. Det er så en ringe trøst, at vandspildet også var stort for den foregående periode (2010/2011), hvor det var på ca m 3 eller de nævnte godt 7 pct. Begge ligger således væsentligt over det i 2009/2010 konstaterede tab på ca. 2,5% og væsentligt over det, der ligger inden for vanlig måleusikkerhed. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 4

5 Historisk har vandspildet dog varieret en del, og for nogle år siden, dvs. i perioden , var det grundet en større lækage, som ikke kunne findes ganske stort og nåede op på næsten 30%. Så i forhold til dengang er det ikke et dramatisk vandspild. Samtidig peger en analyse af bl.a. det månedligt aflæste vandkøb på, at lækagerne er fundet og hullerne lukket. Kilden til vandtabet ser ud til at være området omkring Næsvej og Lundgårdsvej. Dels er der ved tidligere beretninger informeret om problemerne med de gamle mekaniske metal-plastsamlinger i stikledningerne langs både Næsvej og Lundgårdsvej. Dels har der i løbet af vandåret 2011/2012 kunnet konstateres et par større skader langs Næsvej - specielt ved en større lækage på Næsvej i sommeren 2011 var en regnfuld periode med til klart at trække pinen ud mht. at få fundet skaden og hullet lukket. Derfor blev det også besluttet, at nu var tiden kommet til at sætte renoveringen i området i værk. Som bekendt er det noget, der løbende har været afsat beløb til på årsbudgetterne i størrelsesordenen Kr/år men uden at blive udløst, så de nu i stedet indgår i vandværkets formue jf. den senere regnskabsaflæggelse. Tilbud på løsning af renoveringsopgaven i langs Næsvej og Lundgårdsvej blev ultimo primo 2012 indhentet fra to forskellige VVS-firmaer/entreprenører, og med opdeling i forskellige delstrækninger samt på hovedledninger og stikledninger. Tilbuddene varierede en del både prismæssigt og løsningsmæssigt, bl.a. mht. anvendelse af underboring kontra almindelig nedgravning. Ud fra de modtagne tilbud og renoveringsopgavens omfang blev det på bestyrelsesmødet i april besluttet, dels at opdele renoveringen i to faser, dels straks at igangsætte den første dækkende Næsvej med tilhørende stikledninger, men samtidig, så etableringen hverken blev i sommerferien, hvor der er flest beboere, eller i efterårs- vinterperioden, hvor fx frost kan forsinke opgaven voldsomt. Valget faldt samtidig på den klart billigste entreprenør som udførende, og her skal anføres at den billigste af de to tilbød at udføre opgaven for Kr. ekskl. moms, mens den anden forlangte næsten 50% mere ( Kr.). Efterfølgende viste det sig imidlertid, at den billigste entreprenør havde glemt flere væsentlige poster, således at prisforskellen af flere omgange blev stadig mindre. Ud fra dette blev det ved bestyrelsesmøder hen over sommeren besluttet, dels at udsætte renoveringsopgaven, dels at udarbejde et væsentligt mere specifikt udbudsgrundlag og med indhentning af tilbud fra 3 entreprenører. Dette grundlag er nu klar, således at en ny tilbudsrunde kan gennemføres af den nye bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen. I relation til fremtidige investeringer skal endvidere anføres, at da målerene sidst blev udskiftet i 2007 skal der inden for det næste år og af hensyn til de lovgivningsmæssige krav enten gennemføres en kompletmålerudskiftning, eller udføres en stikprøvekontrol, som samtidig viser, at målerne kan sidde i en periode endnu. Mht. de mere langsigtede investeringsplaner skal afsluttende anføres etablering af en ringforbindelse inkl. afspærringsventiler ved Rosensvej, således at forsyningssikkerheden kan yderligere forbedres. Derimod er planer om at etablere en særlig brandhane ved P. Baatrupsvej nr. 1 og 2 - og som element i en mulig nød-slangeforbindelse fra Århus Vand s eksisterende brandhane ved Norsmindevej opgivet grundet drøftelserne med Århus Vand. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 5

6 Ad 4 Beredskab såfremt uheldet er ude ved lækage eller forurening Beredskabsplanen er som informeret om ved tidligere beretninger den plan, som man skal støtte sig til, såfremt der pludselig sker voldsomme lækager eller vandforureninger fra uheld. Derfor var det også naturligt at inddrage emnet på mødet med Århus Vand, der som bekendt selv har haft problemer med vandforurening. Erfaringerne fra mødet med Århus Vand er dog, at Århus Vand ikke helt vil love så meget forhånds som tidligere. Man har naturligvis mulighed for forskellige ekstraordinære vandleverancer via tanke og beholdere, hvilket vi har inde i beredskabsplanen, men ellers går det meget i retning af, at det køres tæt i samspil med embedslægen, og at et kogeforbud ofte er en del af løsningen. Samtidig pegede drøftelserne på, at det ville være til nogen særlig nytte at etablere den nævnte brandhane. Da vores vandværk ligger i Odder Kommune, er det dog Odder Kommune, der har tilsynspligten, og det er dem, som beredskabsplanen reelt referer til. Derfor sørger vi naturligvis også for at være i overensstemmelse med Kommunens beredskabsplan. Derimod forventer vi i et uheldstilfælde med drikkevandet ikke at kunne trække hverken assistance eller få ekstraordinær vandforsyning fra den side og afledt heraf har vi fornyelig meddelt Odder Kommune, at vi fremover og modsat hidtil - ikke ønsker at betale til nedlægning af gamle brønde mv. I relation til beredskabet skal afsluttende oplyses, at den ved sidste generalforsamling foreslåede indsamling af -adresser blev iværksat i fm. den årlige udsendelse af indberetningskort for vandforbruget. Resultatet blev at 60 medlemmer indmeldte adresser, dvs. godt 15%. Disse andelshavere vil nu hurtigt kunne informeres ved evt. planlagt vandlukning eller hvis uheldet skulle være ude med vandkvaliteten. Tilsvarende kampagne er planlagt for næste år, og der skal klart opfordres til, at så mange som muligt melder sig til. Derimod er løbende indmelding af adresser af administrative grunde ikke så interessante medmindre det er retning af en gammel. Ad 5 Vand til en acceptabel men stigende pris grundet kraftige stigninger hos Århus Vand Sidste år blev informeret om at vi ikke prismæssigt lå helt så godt som tidligere, og at årsagen var stigende pris for vandet, når vi køber det hos Århus Vand. Denne udvikling er desværre fortsat, så en forbruger hos Århus nu faktisk betaler 25% mere end en tilsvarende forbruger i København, hvor vandet tidligere var kendt for at være dyrt, men hvor man er gået den anden vej og har kunnet nedsætte prisen. Da vi selv dækker distributionen af vand, får vi det naturligvis til en lavere pris end forbrugeren i Århus, dvs. ca. 66% af denne. Det er ud fra dette, at vi gennem en primært billig administration og bestyrelsens driftsmæssige engagement skal tilstræbe at sikre en rimelig vandpris til forbrugerne. Hvor vi tidligere havde en pæn margin i fht. til vandforsyningerne i Odder og Malling, så skal man som forbruger i vores område efterhånden til at betale næsten det samme. Beregner man således svarende til vores forsyningsområde eksempelvis at skulle forsyne 50 helårshuse med et gns. årsforbrug på 100 m 3 og 350 sommerhuse med et gns. forbrug på 50 m 3, så er prisen nu blot5% højere i Odder og 11 pct. i Malling - men klart billigere, end hvis vi var en del af Århus Vand. Ved mødet med Århus Vand fik vi trods forespørgsler ingen klare indikationer om den videre udvikling, så umiddelbart er der ikke på kort sigt håb om en udvikling til det bedre. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 6

7 3. Hjemmesiden, administrative forhold samt andre informationer Efter dette ganske kort om: - Hjemmesiden: Den har stadig den mangel, at vi ikke selv direkte kan opdatere den og yderligere er det sådan at Odder Vandråd aktuelt heller ikke har en person, som kan lægge sider ind. Ved at trække på det tidligere medlem af Vandrådet prøver vi dog at få den til at dække det væsentligste, men trods rykker mangler selve referatet fra sidste års generalforsamling stadig. Der ligger her klart en udfordring for den kommende periode. - Administration og regnskab: Vi udbygger i samarbejde med den gamle IT-leverandør løbende vores system til håndtering af forbrugernes vandforbrug, betalinger mv. At dette kører vel, og at vandværket har en kasserer/forretningsfører, der selv klarer det regnskabsmæssige, er som allerede indirekte sagt forsat en væsentlig forudsætning for at holde omkostningerne nede. 4. Sikring af en velfungerende vandforsyning i Kysing også i fremtiden I bestyrelsens virke har det været en væsentligt sigte at tilstræbe en effektiv og økonomisk fordelagtig drift ud fra en rolle som et selvstændigt vanddistributionsselskab. Selvstændigheden er imidlertid ikke nogen selvfølgelighed, og man kunne sagtens forestille sig: - at administrationen blev købt fra eksterne Århus Vand har selv tilbudt sig, og Odder har tidligere også været en mulighed - at også den tekniske drift tilsvarende købes ind - og mere radikalt at man opgiver sin selvstændighed og bliver en del af et større vandselskab umiddelbart mest naturligt Århus Vand, men et alternativ med Odder kan vel heller ikke afvises. Den nuværende bestyrelse synes, at det vil være nyttigt at høre andelshavernes mening om dette. Her er opfordringen, at vi tager en lille debat under generalforsamlingens afsluttende punkt Eventuelt Skal selvstændigheden fastholdes fordrer det imidlertid, at der så også findes en bestyrelse, der er med på at yde en ikke helt ubetydelig indsats og så naturligvis, at nye bestyrelsesmedlemmer kommer til, når gamle træder ud. Og her kan naturligvis ikke skjules, at alle i den nuværende bestyrelse har en betydelig anciennitet. Specifikt har den teknisk ansvarlige i den nuværende bestyrelse, Bjarne Tygesen, allerede nu meddelt, at han ved udløb af sin valgperiode i 2013 ikke ønsker at genopstille. Derfor har bestyrelsen sammen med også suppleanterne drøftet, hvordan man kan sikre sig en kontinuerlig udvikling. Her er opfordringen, at generalforsamlingen tilskynder til at få indvalgt en person til de nye suppleantpladser, som på sigt kan gå ind at dække bl.a. denne teknisk krævende post. En mulighed kunne så i den kommende periode være at komme i en slags oplæring, bl.a. gennem deltagelse som observatør ved bestyrelsesmøder. Tilsvarende gælder naturligvis andre poster. SAMMENFATNING: Vi kan stadig sikkert og pålideligt levere vand til en ok pris Med dette - samt en sammenfatning i, at vandværket stadig sikkert og pålideligt kan levere vand og til en fornuftig pris - vil jeg slutte bestyrelsens beretning. *** Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 7

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere