Fagmodul i Kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Kommunikation"

Transkript

1 ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse, Den Humanistiske Bacheloruddannelse, Den Humanistisk -Teknologiske Bacheloruddannelse og Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse. Medmindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul. Formål 1. Fagmodulet i Kommunikation har til formål at give de studerende praktiske, vidensmæssige, metodiske og teoretiske forudsætninger for at planlægge, administrere, tilrettelægge og vurdere kommunikations- og informationsopgaver (herunder udarbejdelse af informativt materiale) der sigter mod formidling af viden til relevante målgrupper og deling af viden mellem relevante aktører. Fagmodulet i Kommunikation har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Kommunikation eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Kommunikation giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: - Grundlæggende viden om de problemer der knytter sig til planlagt kommunikation af faglig viden til forskellige målgrupper og faglig kommunikation mellem forskellige aktørgrupper. - Indsigt i teori, metode og praksis med særligt henblik på problemer i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af informativt materiale og kommunikationsprocesser. Side 1

2 Side 2 - Indsigt i teori, metode og processer med særligt henblik på problemer i forbindelse med deling af viden mellem relevante aktører. - Forståelse af etiske problemer i forbindelse med faglig kommunikation. - Grundlæggende viden om det videnskabsteoretiske grundlag for teorier, metoder og praksis inden for det kommunikationsfaglige område, med henblik på at kunne redegøre for, reflektere over og identificere de videnskabsteoretiske forudsætninger for konkrete eksempler på teori, metode og praksis. Færdigheder: - Færdighed i at formidle faglige problemstillinger til forskellige relevante målgrupper og formidle faglig kommunikation mellem forskellige aktørgrupper. - Færdighed i analyse af kommunikationsprocesser, produktanalyse og produktafprøvning, samt analyse af målgruppers brug af kommunikationsmateriale. - Færdighed i at anvende udvalgt medieteori inden for faglig kommunikation. - Færdighed i at forklare erkendelses- og videnskabsteoretiske problemer i tilknytning til forskningsbaseret kommunikation. - Færdighed i at håndtere fremstillingsmæssige og æstetiske problemer i arbejdet med faglig kommunikation i udvalgte medier, herunder problemer som i særlig grad knytter sig til den eller de forudsatte målgrupper. - Praktisk færdighed i selvstændigt at planlægge og vurdere udformning af kommunikationsprodukter i udvalgte medier. - Praktisk færdighed i at tilrettelægge og gennemføre kommunikations- og informationsprocesser i en specifik organisatorisk ramme. - Færdighed i at formidle til fagfæller. Kompetencer: - Kompetence til at arbejde selvstændigt med at tilrettelægge og gennemføre kommunikations- og informationsprocesser. - Kompetence til at indgå i et produktionshold i samarbejde med andre, herunder professionelle teknikere og producenter. - Kompetence til at igangsætte, tage ansvar for og styre komplekse og uforudsigelige kommunikationsprocesser.

3 Side 3 - Kompetence til at evaluere, diskutere og bedømme teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger inden for kommunikationsfaget. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Kommunikation (15 ECTS-point) - Fagmodulkursus 1: Teoretiske perspektiver på kommunikation ( 5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 2: Kommunikation: aktører, processer, kontekster ( 5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion ( 5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation ( 5 ECTS-point) Anbefalede faglige forudsætninger 4. Der er ikke fastsat særlige faglige forudsætninger for fagmodulet. 5. Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet. Fagmodulprojekt i Kommunikation Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: - Grundlæggende viden om de problemer der knytter sig til planlagt kommunikation af faglig viden til udvalgte målgrupper og/eller deling af viden mellem udvalgte aktører. - Indsigt i teori, metode og praksis med særligt henblik på problemer i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af informativt materiale og kommunikationsprocesser. - Kritisk refleksion over valg af teori, metode og praksis i forbindelse med projektet. Færdigheder: - Færdighed i at analysere planlægningsprocessen, det udvalgte medieprodukt og produktafprøvningen.

4 Side 4 - Færdighed i at analysere den udvalgte målgruppes og/eller aktørgruppes brug af kommunikationsmaterialet. - Færdighed i at anvende, vurdere, og udvælge elementære begreber, teorier og metoder samt udvalgt medieteori i relation til den planlagte kommunikationsindsats. - Praktiske færdigheder i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse eller vurdering af kommunikationsprocesser og produktion af informativt materiale i en specifik organisatorisk ramme på et grundlæggende niveau. - Færdighed i at fremlægge resultatet af projektarbejdet klart og overskueligt, og at diskutere dets kommunikationsfaglige problemstillinger med fagfæller. - Færdighed i at skrive på et i det væsentlige idiomatisk, grammatisk og ortografisk korrekt dansk. - Færdighed i at udvælge illustrationsmateriale som er hensigtsmæssigt i forhold til projektets indhold og formål og beherskelse af en funktionel typografi og layout. Kompetencer: - Kompetence til at tilrettelægge og gennemføre et projekt med udgangspunkt i en kommunikationsfaglig problemstilling. - Kompetence til at indgå i et produktionshold i samarbejde med andre, herunder professionelle teknikere og producenter. - Kompetence til at igangsætte, tage ansvar for og styre komplekse og uforudsigelige kommunikationsprocesser. Overordnet indhold - Kompetence til at evaluere, diskutere og bedømme teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger inden for kommunikationsfaget. Fagmodulet i Kommunikation omfatter et afsluttet projektarbejde med et emne og en problemstilling valgt af den studerende selv inden for modulets rammer. I projektet skal indgå elementer af målgruppeanalyse og/eller afprøvning af et konkret formidlingsprodukt. Hvis projektet omfatter en medieproduktion, skal rapporten indeholde en redegørelse for de teoretiske og praktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og eventuel vurdering af produktionen, og for de erfaringer der er gjort gennem arbejdet. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Derudover skal der udarbejdes et formidlingsprodukt,

5 Side 5 Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger hvor projektarbejdets problemstillinger (eller dele deraf) formidles til en afgrænset målgruppe. Udbydes på dansk og engelsk både forår og efterår Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden projektarbejdet begyndes. Fagmodulkurserne 2, 3 og 4 skal gennemføres i samme semester som projektarbejdet, idet der er tale om et didaktisk sammentænkt forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i de tre fagmodulkurser.

6 Prøveform Projektet udarbejdes i grupper af 2-6 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: 1. Ved 2 eksaminander 60 minutter 2. Ved 3 eksaminander 75 minutter 3. Ved 4 eksaminander 90 minutter 4. Ved 5 eksaminander 105 minutter 5. Ved 6 eksaminander 135 minutter 6. Ved 7 eksaminander 150 minutter 7. Ved 8 eksaminander 175 minutter Prøven er en gruppeprøve, og bedømmelsen tager udgangspunkt i den fælles projektrapport og supplerende materiale, herunder formidlingsproduktet. Under prøven afsættes 5 minutter per studerende til en selvvalgt, forberedt præsentation med afsæt i det fælles projektarbejde, og prøven forløber derudover som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og censor under ledelse af eksaminator. Under samtalen skal det sikres at alle eksaminander på lige vilkår får mulighed for at demonstrere deres kendskab til det fælles projekt og for at vise deres faglige niveau i relation til bedømmelseskriterierne. Side 6 De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører, at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for modulets område. Projektrapporten har et omfang på højest 30 normalsider samt evt. supplerende materiale som dokumenterer produktet mv. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Omprøve har samme prøveform

7 Side 7 Bedømmelse Censur 7-trins-skala Ekstern Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Teoretiske perspektiver på kommunikation Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: - Viden om den tværfaglighed og alsidighed der kendetegner kommunikationsfaget. - Viden om klassiske såvel som nyere centrale teoretiske positioneringer inden for kommunikationsforskningen. - Viden om de klassiske medier såvel som fremkomsten af nye medier samt den mediekonvergens som præger medielandskabet. - Viden om grundlæggende begreber til analyse af kommunikationsprodukter og kommunikationsprocesser. - Grundlæggende viden om det videnskabsteoretiske grundlag for teorier inden for det kommunikationsfaglige område. - Kritisk refleksion over klassiske såvel som nyere centrale teoretiske positioneringer inden for forskningsbaseret kommunikationsteori. Færdigheder: - Færdighed i at analysere og vurdere kommunikationsprocesser og kommunikationsprodukter på tværs af medierne, samt anvende centrale begreber inden for såvel klassiske som nyere centrale kommunikations- og medieteorier. - Færdighed i at sammenligne og håndtere kommunikationsteoretiske positioneringer inden for

8 Side 8 kommunikationsforskningen. - Færdighed i at diskutere konkrete problemstillinger der finder sted i sociale netværk, i kulturelle praksisser og i organisationer. - Færdighed i at formidle til fagfæller. Kompetencer: - Kompetence til at anvende kommunikations- og medieteori i forbindelse med forskellige fagfelter inden for kommunikation. - Kompetence til at evaluere og diskutere bevidsthedsmæssige faktorer i forbindelse med faglig kommunikation, samt erkendelses- og videnskabsteoretiske problemer, især i tilknytning til kommunikationsfaglige problemstillinger. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Fagmodulkurset skal introducere de studerende til den tværfaglighed, alsidighed og dynamik, der kendetegner kommunikationsfaget. Dynamikken i faget kan dels tilskrives udviklingen i brugen af de klassiske medier, dels fremkomsten af nye medier og dels den mediekonvergens som præger medielandskabet. På kurset analyseres indhold i forskellige medier, og der ses på, hvordan mennesker forstår og bruger de tilgængelige medier. Desuden analyseres de kommunikationsprocesser, der finder sted uden brug af teknik eller medier i form af kommunikation via sociale netværk, i kulturelle praksisser, med familie, venner og i organisationer. Der introduceres til kommunikationsteori, der er central inden for området, ligesom der bliver opstillet bud på, i hvilken retning kommunikationsforskningen vil gå i fremtiden. Undervisningen er en kombination af oplæg og korte øvelser samt diskussioner. Udbydes på dansk i forårssemestret og engelsk i efterårssemestret. Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Ingen Individuel bunden skriftlig hjemmeopgave på 5 normalsider, som afleveres senest en uge efter kursets afslutning. I opgaven skal den studerende demonstrere evnen til at kunne

9 Side 9 analysere og vurdere konkrete kommunikationsprodukter med udgangspunkt i klassiske som såvel nyere centrale kommunikations- og medieteorier. Omprøve har samme prøveform. Bedømmelse Censur 7-trins-skala. Intern Fagmodulkursus 2 Titel Type Fagtype Normering Kommunikation: aktører, processer, kontekster Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point

10 Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: - Grundlæggende viden om og overblik over forskellige perspektiver på kommunikationsplanlægning. Side 10 - Viden om kommunikationsformer og deres relevans i forhold til relevante aktører, kontekster og processer. - Viden om teoretiske og metodiske tilgange til målgruppeanalyse og receptionsanalyse samt produktion af et konkret kommunikationsprodukt. - Viden om videnskabsteoretiske forudsætninger for begreber, teori og metode i en kommunikationsfaglig sammenhæng. - Viden om og kritisk refleksion over etiske problemstillinger knyttet til planlagt kommunikation. Færdigheder: - Færdighed i at foretage valg af og sammentænke forskellige teoretiske og metodiske tilgange til målgruppeanalyse og receptionsanalyse. - Færdighed i at bearbejde og analysere empirisk materiale i forbindelse med kommunikations- og informationsprocesser. - Færdighed i at integrere teori og metode i produktion af

11 Side 11 Kompetencer: - Kompetence til at diskutere og bedømme forskellige perspektiver på kommunikation i forhold til relevante aktører, kontekster og processer. - Kompetence til at teoretisere over og bedømme forskellige metodetilgange i relation til udvalgte kommunikationsfaglige problemstillinger. - Kompetence til at identificere gruppens og egne læringsbehov og strukturere egen og gruppens læring. Overordnet indhold Undervisningssprog Fagmodulkurset skal give de studerende grundlæggende indsigter i forskellige kommunikationsformer i forhold til relevante aktører, kontekster og processer. Der lægges vægt på at introducere til teorier og metoder i relation til målgruppeanalyse og receptionsanalyse, samt bearbejdning og analyse af empirisk materiale i forbindelse med kommunikations- og informationsprocesser og produktion af kommunikationsmateriale. Udbydes på dansk og engelsk både forår og efterår. Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 2 begyndes. Prøveform Fagmodulkursus 2 skal gennemføres i samme semester som fagmodulkursus 3 og 4 og projektarbejdet, idet der er tale om et didaktisk sammentænkt forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i de tre fagmodulkurser. Individuel bunden skriftlig hjemmeopgave på 5 normalsider, som afleveres senest en uge efter afslutningen på den samlede workshop- og kursusperiode. Opgaven er en analyseopgave som skal indeholde en teoretisk funderet argumentation for valg af analysemetode. Omprøve har samme prøveform Bedømmelse Censur 7-trins-skala Intern

12 Fagmodulkursus 3 Titel Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion Side 12

13 Side 13 Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Workshop Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med workshoppen er, at den studerende opnår: Viden: - Grundlæggende viden om kommunikationsplanlægning og de problemer og muligheder, der knytter sig til kommunikation af faglig viden til relevante målgrupper. - Viden om sproglig formidling, elementær billedteori, samt samspillet mellem skriftlig tekst og billeder. - Viden og overblik over grundlæggende kommunikationsteori med henblik på planlægning og udvikling af en skrift/billed-produktion. - Forudsætninger for kritisk refleksion over begreber og teorier i relation til skrift/billed-medier. Færdigheder: - Færdighed i at formidle og diskutere konkrete problemstillinger i forbindelse med faglig kommunikation til relevante målgrupper. - Færdighed i at håndtere og udarbejde kommunikationsplaner med henblik på skrift/billedproduktioner. - Færdighed i at udvælge og vurdere sproglige virkemidler og billeder, samt samspillet mellem skriftlig tekst og billeder i relation til relevante målgrupper. - Færdighed i at tilpasse og formidle indholdet, således at det er forståeligt og relevant for de udvalgte målgrupper. Kompetencer: - Kompetence til at arbejde selvstændigt med at tilrettelægge og gennemføre en kommunikations- og informationsproces med en professionel tilgang. - Kompetence til at indgå i et produktionshold i samarbejde med andre, herunder professionelle teknikere og producenter. Kompetence til at igangsætte, tage ansvar for og styre en kompleks og uforudsigelig kommunikationsproces, samt

14 Side 14 kommunikationsfaglig skrift/billed-produktion. Overordnet indhold Workshoppen skal give de studerende en grundlæggende viden om kommunikationsplanlægning og de problemer og muligheder, der knytter sig til kommunikation af faglig viden til forskellige målgrupper. Der vil være en vekslen mellem teori og praksis med henblik på planlægning og udvikling af en kommunikationsplan, som lægges til grund for gennemførelse af en mindre skrift/billed-produktion. Der introduceres til sproglig formidling og brugen af billeder i forbindelse med konkrete faglige problemstillinger. De studerende arbejder med forskellige øvelser i at genkende uhensigtsmæssigt sprog som fagsprog og kancellisprog og at omskrive det, så det bliver forståeligt for relevante målgrupper. Derudover bliver de studerende indført i elementær billedteori, samt samspillet mellem skriftlig tekst og billeder. I tilknytning til workshoppen afholdes kurser i desktop-publishing og billedbehandling. Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Grundet den aktive deltagelse er det maksimale deltagertal fastsat til 15 studerende per hold. Udbydes på dansk og engelsk både forår og efterår. Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 3 begyndes. Fagmodulkursus 3 skal gennemføres i samme semester som fagmodulkursus 2 og 4 og projektarbejdet, idet der er tale om et didaktisk sammentænkt forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i de tre fagmodulkurser. Prøveform Bedømmelse Censur For at bestå fagmodulkurset skal den studerendes aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende deltage i mindst 80% af undervisningen samt udarbejde en skriftlig kommunikationsplan og en mindre skrift/billed-produktion, som fremlægges mundtligt. De nærmere krav til udformning og omfang af kommunikationsplan såvel som produktion fastlægges i kursusplanen og skal fremgå ved kursets start. Bestået/ikke bestået Intern

15 Side 15 Fagmodulkursus 4 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Workshop i faglig planlagt kommunikation Workshop Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med workshoppen er, at den studerende opnår: Viden: - Grundlæggende viden om de begreber, teorier og metoder der knytter sig til kommunikationsplanlægning og de problemer, der knytter sig til kommunikation af faglig viden til relevante målgrupper. - Viden om og gennemførelse af en medieproduktion. Typisk i mundtlig kommunikation, dialogiske processer i organisationer, digitale og sociale medier, video, radio, m.m. - Forudsætninger for kritisk refleksion over begreber og teorier i relation til det pågældende medie. Færdigheder: - Færdighed i at kunne formidle faglig planlagt kommunikation inden for det udvalgte medieområde. - Færdighed i at håndtere planlægning og gennemførelse af en kommunikationsplan, samt kommunikationsfaglig medieproduktion i relation til det pågældende medie. - Færdighed i at analysere og håndtere de problemer, der knytter sig til kommunikation af faglig viden til forskellige målgrupper. - Færdighed i at tilpasse og formidle indholdet, således at det er forståeligt og relevant for de udvalgte målgrupper. Kompetencer: - Kompetence til at arbejde selvstændigt med at tilrettelægge og gennemføre en kommunikations- og informationsproces med en professionel tilgang. - Kompetence til at indgå i et produktionshold i samarbejde med andre, herunder professionelle teknikere og producenter.

16 Side 16 kompleks og uforudsigelig kommunikationsproces, samt kommunikationsfaglig medie-produktion. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Hvert semester udbydes en række forskellige workshops i faglig planlagt kommunikation, som den studerende kan vælge imellem, hvor der arbejdes med fremstillingsformer og fremstillingsmetoder inden for et afgrænset mediemæssigt område. Den studerende arbejder både teoretisk og praktisk med det pågældende medieområde, herunder gennemførelse af en mindre produktion. Der udbydes typisk workshops i mundtlig kommunikation, dialogiske processer i organisationer, digitale og sociale medier, radio og video, m.m. Det fastsættes hvert semester i studienævnet, hvilke workshopforløb der skal udbydes. Der vil være en vekslen mellem teori og praksis med henblik på planlægning og gennemførelse af en kommunikationsplan, som skal lægges til grund for gennemførelsen af en mindre medieproduktion. De studerende arbejder med forskellige øvelser i forbindelse med udarbejdelse af en produktion inden for det pågældende medie. Grundet den aktive deltagelse er det maksimale deltagertal fastsat til 15 studerende per hold. Udbydes på dansk og engelsk både forår og efterår. Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 4 begyndes. Prøveform Bedømmelse Censur Fagmodulkursus 4 skal gennemføres i samme semester som fagmodulkursus 2 og 3 og projektarbejdet, idet der er tale om et didaktisk sammentænkt forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i de tre fagmodulkurser. For at bestå fagmodulkurset skal den studerendes aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende deltage i mindst 80% af undervisningen samt udarbejde en skriftlig kommunikationsplan og en mindre medieproduktion, som fremlægges mundtligt. De nærmere krav til udformning og omfang af kommunikationsplan såvel som produktion fastlægges i kursusplanen og skal fremgå ved kursets start. Bestået/ikke bestået Intern

17 Side 17 Ikrafttræden, overgangsregler. 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for studerende, som er startet på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Vedtaget af Studienævnet for Kommunikation hhv. den 11. oktober 2012 og den 14. juni Ændringerne fra den 1. februar 2016 er godkendt den 29. oktober Godkendt af studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse hhv. den 23. oktober 2012 og den 17. juni Ændringerne fra den 1. februar 2016 er godkendt den 22. december 2015 Godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 13. november Godkendt af UI den 1. februar 2016

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Studieordning for Master i professionel kommunikation. Studieordning for Master i professionel kommunikation

Studieordning for Master i professionel kommunikation. Studieordning for Master i professionel kommunikation Studieordning for Master i professionel kommunikation Roskilde Universitet 1. september 2014 Med ændring af 15. august 2016 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse af 7. december 2009

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Miljøstudier Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1217 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for den fagintegrerede kandidatuddannelse i Kommunikation

Studieordning for den fagintegrerede kandidatuddannelse i Kommunikation Studieordning for den fagintegrerede kandidatuddannelse i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Denne studieordning erstatter studieordning af 1. september 2013 med ændringer

Læs mere

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1214 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-1215 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL 1. Bacheloruddannelsen i medievidenskab

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2006 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Medicinalbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1214 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSERNE I HUMANISTISK INFORMATIK: INFORMATIONSVIDENSKAB, INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER OG KOMMUNIKATION SAMT BA-TILVALGENE I INFORMATIONSVIDENSKAB, INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Semesterets temaramme Uddannelsens 10. semester er koncentreret om udfærdigelsen af et fagspecifikt speciale i et selvvalgt emne.

Semesterets temaramme Uddannelsens 10. semester er koncentreret om udfærdigelsen af et fagspecifikt speciale i et selvvalgt emne. Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Foråret 2017 Kommunikation, 10. semester, København Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Communication, Art and Technology (CAT)

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere