KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test"

Transkript

1 KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test Diabetesprojektet kontrol på distancen Forbedret behandling af gravide med komplikationer NetKOL bedre livskvalitet gennem øget egenomsorg Min egraviditet aktiv inddragelse egastro bedre kontrol med egen sygdom og hurtigere behandling Denne brochure er baseret på den afsluttende KIH-evalueringsrapport. For detaljer henvises til KIH Slutrapporten, som kan findes på medcom.dk AUGUST 2015

2 INDLEDNING Kort om KIH KIH-projektet, Klinisk Integreret Hjemmemonitorering blev gennemført i perioden april 2012 til 31. december udbygning af national telemedicinsk infrastruktur. KIH-projektet blev til på baggrund af en Projektets deltagere Projektkoordinatorer Region Hovedstaden Region Midt koordination af tre ansøgninger til den da- Programledelse MedCom Projektet kort Klinisk Integreret Hjemmemonitorering værende ABT-fond. Ansøgningerne var fra hospitaler i Region Hovedstaden og Region Evaluering CAST ved Syddansk Universitet og Socialstyrelsen (KIH) var et tværregionalt og tværsektorielt Midt. MedCom fik til opgave at koordinere Delprojekter Sygehus deltagelse Kommunal deltagelse storskalaprojekt vedrørende udvikling og afprøvning af telemedicinske løsninger, der understøtter patienters aktive inddragelse de tre ansøgninger til en samlet projektbeskrivelse. Beslutningen blev, at Region Hovedsta- Diabetes Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Kommune Aarhus Universitetshospital i eget behandlingsforløb, muliggør behand- den skulle være hovedansøger, Region Midt Gravide med Gynækologisk-obstetrisk Afdeling Y, ling af patienter i eget hjem samt under- skulle have formandskab for styregruppen komplikationer Aarhus Universitetshospital støtter den nationale infrastruktur. De telemedicinske løsninger blev afprøvet i fem delprojekter med hver sin patientgruppe: Diabetes Gravide med komplikationer KOL Gravide uden komplikationer Patienter med inflammatoriske og MedCom skulle forestå programledelse. Projektets finansiering KIH-projektet er støttet med 33,4 mio. fra Fonden for Velfærdsteknologi (tidl. ABTfonden). Desuden har Digitaliseringsstyrelsen, Region Hovedstaden, Region Midt og MedCom bidraget med væsentlig medfinansiering. NetKOL Hvidovre Hospital, Lungeafdelingen Ballerup, Brøndby, Herlev Hospital, Lungeafdelingen Gladsaxe, Hvidovre, Køben- Amager Hospital, Lungeafdelingen havn, Rødovre, Egedal Bispebjerg Hospital, Lungeafdelingen (Furesø, Dragør og Tårnby har ikke leveret kommunale data til Socialstyrelsen, men borgere i disse kommuner har deltaget i NetKOL-delprojekt) tarmsygdomme. Projektdeltagere Min egraviditet Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, KIH-projektet omfattede borgere, to Herlev Hospital Baggrund for projektet I 2012 offentliggjorde regeringen, Kommu- regioner, fem hospitaler, to evalueringspartnere, fem kliniske delprojekter, tekni- egastro Gastroenheden, Herlev Hospital nernes Landsforening og Danske Regioner den telemedicinske handlingsplan: Tele- ske delprojekter, kommunal involvering og mange leverandører. Vedr. projektets organisering og nøglepersoner, se brochurens bagside. medicin en nøgle til fremtidens sund- Den telemedicinske tekniske løsning hedsydelser. blev udviklet i samarbejde med TeleCare 2 I handlingsplanen er Klinisk Integreret hjemmemonitorering (KIH) et udviklingsområde med meget høj prioritet. Her er der fokus på at styrke det gode patientforløb gennem tværsektorielt samarbejde og Nord projektet i Region Nord via en rammeaftale i Region Hovedstaden. Silverbullet A/S har ydet omfattende konsulentbistand i denne forbindelse og har også bidraget med egne ressourcer til udviklingen. Denne brochure indeholder et kort resumé af slutrapporten for KIH-projektet. Slutrapporten blev offentliggjort i august 2015 og kan læses i sin fulde længde på medcom.dk Tekst: Tekstsnedkeriet v. Kim Jørstad Grafisk Tilrettelægning: Christen Tofte Grafisk Tegnestue Forsidefoto: Stig Stasig Tryk: Oberthur Grafisk. Oplag: 1000 stk. Udgivet i august 2015

3 Et telemedicinsk projekt i stor skala FORORD Telemedicin har i en årrække i Danmark været anvendt i forskellige sammenhænge inden for sundhedsvæsenet. Hidtil forsøgsvist og i forholdsvis begrænset omfang. De hidtidige erfaringer har peget i retning af, at teknologien kan styrke især kroniske patienters tryghed og sikkerhed og deres egenomsorg. Desuden kunne telemedicinen frigøre tid, som patienterne ellers skulle bruge på ambulante besøg samt i nogle tilfælde også gentagne indlæggelser. Forventningerne til telemedicin i retning af at kombinere større patienttilfredshed med ressourcebesparelser på sygehusene har været store. Imidlertid har tidligere projekter vist, at forskelligt udstyr, forskellige monitoreringsplatforme og forskellige databaser til opsamling af data er barrierer for udbredelse af telemedicinske løsninger. Der var derfor behov for et større projekt med forskellige patientkategorier, med det tilfælles, at der gøres brug af monitorering i eget hjem med målinger og elektronisk overførsel af data samt video eller anden form for elektronisk kontakt. KIH-projektet indgik i den telemedicinske handlingsplan: Telemedicin en nøgle til fremtidens sundhedsydelser publiceret i 2012 af Regeringen, KL og Danske Regioner. KIH-projektet var med fem kliniske delprojekter og med borgere fra flere regioner, hospitaler og kommuner et nationalt og tværsektorielt projekt i stor skala, og der knyttede sig store forventninger til projektet i retning af at udbygge den viden, vi har om telemedicinens potentiale. Helt overordnet er forventningerne til projektet tilfulde indfriet, idet resultaterne af projektet bidrager med konkrete elektroniske platforme og væsentlig viden i forhold til beslutninger om fremtidige telemedicinske satsninger i det danske sundhedsvæsen. KIH-projektet viste, at hjemmemonitorering reducerer ambulante besøg for gravide uden komplikationer og indlæggelsesdage for gravide med komplikationer. For patienter med KOL, inflammatoriske tarmsygdomme og diabetes ændredes antallet af indlæggelsesdage ikke mærkbart. Hospitalsmedarbejdernes ressourceforbrug på tværs af de fem patientgrupper varierede. Medarbejderne oplevede, at behandlingskvaliteten højnedes, og de oplevede ligeledes en bedre selvoplevet viden og handlekompetence ved telemedicinsk behandling. Projektet viste derimod ikke en entydig og tydelig ressourcebesparelse ved anvendelsen af telemedicin. Alligevel ser såvel sundhedsfaglige som borgere et stort potentiale i telemedicin. Det skal samtidig understreges, at en række forhold medførte, at projektet ikke i et og alt blev gennemført som planlagt. Projektforløbet bar præg af, at der måtte bruges mange kræfter og en del tid på at etablere de nødvendige elektroniske platforme. Resultatet heraf er OpenTele monitoreringsplatformen, der af RSI (Regionernes Sundheds-it) er valgt som fællesregional platform, og KIH Databasen, der er permanentgjort. Evalueringen af projektet skete således samtidig med, at der blev gennemført en udvikling af teknologien. For nogle af delprojekternes vedkommende var der desuden tale om et helt nyt behandlingsset-up. Dette har naturligvis haft indflydelse på resultaterne. Inden for rammerne af projektet har det ikke været muligt at teste et set-up for organisering af service, logistik og support, som vil være en forudsætning, hvis telemedicin skal anvendes i almindelig drift Endelig er det vigtigt at holde sig for øje, at det ikke har været muligt at belyse de langsigtede effekter af telemedicinsk behandling inden for projektets rammer. Claus Thomsen Lægefaglig direktør, dr.med., ph.d. Formand for styregruppen for KIH-projektet 3 Foto: Tonny Foghmar, AUH

4 OVERBLIK Nye tekniske løsninger Et helt særligt forhold ved dette projekt er, terne, NetKOL og Min egraviditet, havde at der blev gennemført udvikling og afprøv- mulighed for at benytte videokonsultation ning af nye tekniske løsninger, først og som var tilknyttet OpenTele. OpenTele, på fremmest OpenTele monitoreringsplatfor- nær video-delen, er udviklet som Open men og KIH Databasen. Source. OpenTele monitoreringsplatformen blev KIH Databasen blev også udviklet som et anvendt af klinikere bl.a. til visning af og led i KIH-projektet for at understøtte den kvittering for patientens målinger, som blev allerede eksisterende nationale it-infra- sendt fra hans eller hendes tablet i hjem- struktur. Tanken er, at KIH Databasen skal met. Tabletten afviklede via OpenTele fungere som en national database for op- applikationen skemaer med spørgsmål om samling og lagring af hjemmemonitore- patientens tilstand. ringsdata i Danmark, som alle kan koble sig Klinikerne tilrettelagde og monitorerede på for at hente og levere data. patientens målinger og udarbejdede monitoreringsplaner og spørgeskemaer i Open- Tele. Ydermere havde OpenTele også tilknyttet et besked-modul, hvor klinikerne havde mulighed for at kontakte og skrive Ydermere vises data fra KIH Databasen på sundhed.dk. Fremtiden Foto: Silverbullet A/S beskeder til patienterne. To af delprojek- Først og fremmest er det betydningsfuldt at kunne konstatere, at alle fem delprojek- teknisk support, både til patienter og med- modning og stabilisering af teknologien. ter ønsker at arbejde videre med telemedi- arbejdere, organiseret uden for den klini- Det vil desuden have betydning, at der cin. ske hverdag for at undgå, at det tager tid opbygges erfaring i forhold til omfang og De sundhedsprofessionelle vurderer, at fra de sundhedsfaglige medarbejdere og hyppighed af såvel den ambulante som den tekniske og organisatoriske udfordringer deres arbejdsopgaver i relation til patien- telemedicinske kontrol. Endelig er der skal håndteres og forbedres ved drift i ten. behov for rutine i forhold til arbejdsgange, 4 Foto: Telemedicinsk Videnscenter, Region H større skala. Der er enighed om, at fordelene ved telemedicinske behandlingsforløb bl.a. er hyppigere og muligvis bedre patientkontakt samt mulighed for mere individuelle patientforløb. Der er et behov for integration til eget EPJ-system med henblik på at gøre arbejdsgange lettere, når flere medarbejdere skal have adgang til patienternes målinger. Ligeledes er der et behov for tilbud om Brugen af patienters egne tekniske enheder som f.eks. smartphone eller tablet, som de allerede anvender som en praktisk del af deres dagligdag og derfor er trygge ved, anses for at være et uudnyttet potentiale, som bør undersøges ved fremtidige initiativer. Overordnet er det forventningen, at tidsforbruget ved at anvende telemedicin i fremtiden vil kunne reduceres i kraft af en og i forhold til hvilke målgrupper, der vil have størst gavn af telemedicin.

5 Foto: Helene Bagger Telemedicin bør være et standardtilbud til kvinder med komplicerede graviditeter... Telemedicinen gav mig mere tryghed og ro i graviditeten... Janni Ancher Gravid med komplikationer Janni Ancher havde en tragisk oplevelse i sin første graviditet. Barnet døde kort før termin af uforklarlige årsager. Den oplevelse såede naturligvis en god del angst og utryghed ved graviditet nummer to. Jeg havde et stort behov for en bedre overvågning af barnet denne gang, fortæller hun. Jeg oplevede jo sidst, at på trods af tjek på hospitalet få dage forinden så døde mit barn. Det gjorde, at jeg gik ind i denne graviditet med tanken om, at det værste kunne ske igen. Janni fik et tilbud om telemedicin og hjemmemonitorering. Tilbuddet om mere intensiv overvågning var bestemt, hvad jeg havde brug for, fortæller hun. Det gav mig mere ro og tryghed. Jeg hjemmemonitorerede to gange om ugen, foruden en ugentlig scanning på hospitalet. Jeg satte elektroder på min mave, så lægen kunne følge både mit og barnets tilstand. Hvis der var det mindste, der tydede på problemer, kunne jeg ringe eller tage på hospitalet. Monitoreringen hjalp mig med at holde angsten på afstand imellem kontrolscanningerne på sygehuset. Alternativet havde nok været, at jeg ville have haft brug for at komme ind til flere akutte tjek, i stedet kunne angsten mange gange holdes nede ved hjælp af monitoreringen hjemmefra, og det gav mig en lidt bedre graviditet. Janni fødte i november 2014 en sund og rask dreng. SÅDAN OPLEVEDE DE DET KIH-projektet har været med til at dokumentere, at telemedicin er et rigtig godt tilbud til nogle grupper af gravide. Jeg tænker her på komplicerede graviditeter, hvor vi enten vil skulle se kvinden ofte i ambulatoriet eller blive nødsaget til at indlægge hende. Ved hjælp af telemedicin har det været muligt at reducere de ambulante besøg i antal, og en del af de kvinder, der ellers skulle have været indlagt, har kunnet blive hjemme. Ikke mindst de sidstnævnte har været meget glade for dette tilbud, og i mine øjne bør alle afdelinger, der har med komplicerede graviditeter at gøre, have telemedicin som et standardtilbud. Hjemmemonitorering kan bestemt ikke opfylde alle de gravides behov, men det er et oplagt supplement til de ordinære tilbud. Overlæge Olav Bjørn Petersen Aarhus Universitetshospital, Skejby Foto: Helene Bagger 5

6 DIABETES Projektet gik ud på at basere den opfølgende behandling af og kontrol med diabetes på telefoniske kontakter baseret på data monitoreret i patientens hjem og formidlet elektronisk til sygehusafdelingen og hjemmeplejen. De telefoniske kontakter skulle erstatte en del af faste ambulante kontrolbesøg på afdelingen. Projektdeltagere Projektet blev gennemført i regi af MEA, Medicinsk Endokrinologisk Ambulatorium på Aarhus Universitetshospital. Næsten 100 patienter deltog i projektet. De samme patienter udgjorde deres egen kontrolgruppe. De fordelte sig på tre grupper: patienter med type 1 diabetes, som er selvhjulpne, men som går til kontrol på hospitalet 3 4 gange årligt patienter med type 1 diabetes med behov for intensiveret støtte og behandling patienter med type 2 diabetes og med fodsår og med komplekse behandlingsforløb. Diabetesprojektet - kontrol på di Formål og forventninger Forventningerne til projektet var, at de ambulante kontroller på hospitalet for patien- Forventningen var desuden, at der serende læge. terne i gruppe 1 og 2 kunne reduceres i kunne etableres hjemmebehandling og udlægning gennem et samarbejde mellem antal, og at ressourceforbruget på hospitalet derved kunne reduceres samtidig MEA, patient og primær sektor, baseret på med, at kvaliteten af behandlingen blev fælles elektronisk adgang til data. fastholdt eller forbedret. For patienterne i alle tre grupper var der For patienterne i gruppe 3 havde projektet desuden til formål at samle den diabeti- kunne undgå en del transport og ventetid i forventning om tidsbesparelse, idet de ske kontrol og fodsårsbehandling på MEA. forbindelse med de ambulante fremmøder. Forventningen var, at dette ville muliggøre For kommunernes vedkommende var en hurtigere overdragelse af patienten til forventningen, at projektet ville betyde, at primær sektor samt et tættere tværsektorielt samarbejde. Behandlingen af disse skulle hjælpe borgerne med håndteringen den kommunale hjemmepleje efter behov patienter blev normalt varetaget i såvel af udstyret og yde støtte til f.eks. monitorering af data, ligesom der kunne opstå et Center for den Diabetiske Fod (fodsåret) som i diabetesambulatoriet (MEA)/et andet øget behov for akut hjælp. diabetesambulatorium eller hos den prakti- De telemedicinske løsninger 6 I Aarhus sender 100 patienter med diabetes målinger af blodglukose og blodtryk ind til hospitalet via en tablet og har konsultationer via telefon. Resultaterne er fantastiske, siger Christina Gad, som er projektsygeplejerske på Medicinsk Endokrinologisk Ambulatorium på Aarhus Universitetshospital. Citat: Sygepejersken, nr. 2, feb Foto: Søren Holm. Patienterne i gruppe 1 og 2 blev udstyret med en tablet samt udstyr til måling af blodglukose og blodtryk i deres hjem. Patienternes målinger blev automatisk overført til tabletten via ledning eller Bluetooth og transmitteret herfra til en central server. Såvel hospital som hjemmepleje og patient havde elektronisk adgang til måledata. Kontrol af måledata blev varetaget i diabetesambulatoriet, og cirka hveranden ambulante kontrol blev erstattet med en telefonisk kontrol baseret på de hjemmemonitorerede data. For patienter med type 2 diabetes og fodsår blev sår- og diabetesbehandlingen samlet i Center for den Diabetiske Fod/MEA. De involverede parter havde fælles adgang til hjemmemonitorerede data (blodglukose, blodtryk og billeder af fodsåret), og konsultationen skete såvel telefonisk som ved patientens fysiske fremmøde i ambulatoriet.

7 stancen Resultater Vurdering DIABETES Gruppe 1 der er sket en forskydning af arbejdsopga- Patienternes oplevelse Sundhedsfaglig vurdering For patienterne i gruppe 1 viser analysen, ver fra læge til sygeplejerske. Patienterne er generelt tilfredse med og Sundhedsfagligt anses den telemedicinske at ressourceforbruget ved telemedicinsk trygge ved såvel den ambulante som den behandling som et serviceløft, idet teleme- behandling svarer til ressourceforbruget Gruppe 3 telemedicinske kontrol, og der er stor dicinske data bl.a. muliggør en mere indivi- ved sædvanlig behandling. Cirka hver For patienterne i gruppe 3 lykkedes det kun accept af det telemedicinske udstyr. duel vejledning og behandling af patienten. anden ambulante kontrol blev erstattet i begrænset omfang at etablere det ønske- De forventede effekter i forhold til øget Det er vurderingen, at de telemedicinske med en telemedicinsk kontrol, men det de samarbejde mellem hospital og hjem- handlekompetence og bedre livskvalitet kontroller ikke kan stå alene, men at de samlede ressourceforbrug blev ikke æn- mepleje. Erfaringerne fra projektet er dog, indfries ikke i projektperioden. Dette bør udgør et supplement til de ambulante kon- dret. Dette skyldes, at tidsforbruget ved at der er et ønske om at anvende og dele de dog ses i sammenhæng med den relativt troller på hospitalet. en telemedicinsk kontrol og en ambulant elektroniske data. beskedne ændring, som den telemedicin- En væsentlig fordel ved den telemedi- kontrol på hospitalet er nogenlunde det Der skete en vis forskydning af de kom- ske løsning udgør for patienterne, samt cinske løsning beskrives som fleksibilitet samme. munale hjemmehjælps- og sygeplejeopga- patienternes meget begrænsede erfaring for patienterne. De sundhedsprofessionelle ver for patienter i gruppe 3. Det er dog med hjemmemonitorering og de telemedi- deltagere i projektet har en begrænset Gruppe 2 vanskeligt at drage konklusioner om kom- cinske konsultationer. erfaring med, at inddragelse af patienten I forhold til patienterne i gruppe 2 viser munernes ressourceforbrug, blandt andet Patienterne sparer lidt tid ved telemedi- resulterer i øget egenomsorg, da patienten analysen en tendens i retning af en lille re- fordi datagrundlaget er så beskedent. cinsk behandling, idet de undgår tid til er tildelt et ansvar for at monitorere og duktion i ressourceforbruget med en årlig Antallet af besøg til praktisk hjælp er transport og evt. ventetid i forbindelse med sende data. besparelse på 0,01 årsværk eller kr. status quo, mens der er sket et lille fald i de ambulante konsultationer. ved behandling af 15 patienter i målgrup- tidsforbruget. Når det gælder sygepleje, er pen, svarende til en reduktion i omkostninger på 22 pct. En væsentlig forklaring er, at antallet af besøg næsten status quo, mens der er sket en stigning i tidsforbruget. Der er desuden sket et fald i antallet af syge- Fremtiden plejeydelser pr. borger og en stigning i den Planen er at arbejde videre med telemedicin, og man er ikke i tvivl om, at telemedicin i Gruppe 2 tid, der anvendes på dokumentation i bor- et eller andet omfang vil blive en del af afdelingens almindelige drift. Tidsforbrug pr. patient i minutter: gerens elektroniske omsorgsjournal (EOJ). Forventningen er, at patienter med type 1 diabetes (gruppe 1 og gruppe 2 i projek- Ved telefoniske kontakter Eneste direkte sammenhæng mellem tet) vil være de patienter, der fortsat får tilbud om telemedicin. Denne patientgruppe Ved ambulante besøg ressourceforbrug og indførelse af tele- har været meget tilfreds med den telemedicinske løsning Læge Sekretær medicin er, at kommunens ansatte bruger tid på at hjælpe borgerne med at anvende det telemedicinske udstyr i deres kommunikation med hospitalet. I forhold til patienter med type 2 diabetes og fodsår har den telemedicinske løsning ikke umiddelbart vist de store tidsmæssige fordele, som det var tilfældet for gruppe 1 og 2. Disse patienter har samtidig haft vanskeligst ved at håndtere den tekniske løsning. På baggrund heraf er det ikke planen at videreføre tiltaget til denne patientgruppe. 7

8 GRAVIDE MED KOMPLIKATIONER Gravide med komplikationer følges normalt tæt i få centraliserede og højtspecialiserede svangreambulatorier, eller de bliver indlagt på højtspecialiserede hospitalsafdelinger. Dette er ressourcekrævende såvel for sundhedsvæsenet som for de gravide og deres eventuelle pårørende. Idéen Det overordnede formål var at bevare eller forbedre behandlingen af gravide med komplikationer og samtidig reducere ressourceforbruget på hospitalet. Projektdeltagere I projektet deltog i alt 112 gravide fordelt på tre grupper: Forbedret behandling af gravide med komplikati Formål og forventninger Resultater Formålet med projektet var for denne gruppes vedkommende at opnå, at de i kraft af det telemedicinske tilbud kunne hjemmemonitorere, og at de ambulante kontroller derved kunne gennemføres telefonisk eller i svangreambulatoriet. For de gravide med svangerskabsforgiftning var forventningen til projektet, at de gravide primært skulle hjemmemonitorere. Med hensyn til de gravide med tidlig vandafgang var hensigten, at de gravide skulle have mulighed for at hjemmemonitorere med elektronisk/telefonisk opfølgning, suppleret med ambulante kontroller, som et alternativ til indlæggelse frem til igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 34. Gravide med diabetes Mens de gravide diabetikere har lidt færre ambulante besøg end ved vanlig behandling, medfører omfanget af telemedicinske aktiviteter, at ressourceforbruget samlet set øges. Bl.a. fordi mange gravide muligvis foretager flere kontroller end vanligt, fordi de har muligheden for det. Der er således en lille meromkostning på 0,02 årsværk eller kr. ved telemedicinsk behandling af 28 gravide, svarende til en stigning i omkostninger på 16 pct. Gravide med risiko for svangerskabsforgiftning og gravide med for tidlig vandafgang I forhold til disse to målgrupper viser analysen et reduceret ressourceforbrug. For gruppen af gravide i risiko for svangerskabsforgiftning er der en samlet besparelse på 0,1 årsværk eller godt kr. ved behandling af 36 gravide, svarende til en reduktion i omkostninger på 19 pct. Dette fald hænger primært sammen med et fald i indlæggelsesdage hos gravide i telemedicinske forløb. For gruppen af gravide med for tidlig vandafgang er der en samlet besparelse på 0,51 årsværk eller ca kr. ved behandling af 10 gravide, svarende til en reduktion i omkostninger på 77 pct. Denne betydelige reduktion i omkostninger skyldes primært, at målgruppen helt undgår indlæggelse eller i væsentlig grad reducerer antallet af indlæggelsesdage via den telemedicinske behandling. 1. Gravide med diabetes (kendt diabetes type 1 og 2 samt insulinkrævende svangerskabsbetinget diabetes). I denne gruppe deltog 58 Den telemedicinske løsning Gravide med diabetes Samlet årligt forbrug omregnet til årsværk ved behandling af 28 gravide: Telemedicinsk behandling. Gravide med risiko for svangerskabsforgiftning Samlet årligt forbrug omregnet til årsværk ved behandling af 36 gravide: patienter. Desuden var der en kon- De gravide fik udleveret en tablet Ambulant kontrolbehandling. Telemedicinsk behandling. trolgruppe med 37 patienter. computer, et blodtryksapparat, test- Ambulant kontrolbehandling Gravide med øget risiko for svangerskabsforgiftning (præeklampsi). 31 deltog i projektet. De 31 patienter udgjorde deres egen kontrolgruppe. 3. Gravide med for tidlig vandafgang (PPROM). 12 patienter deltog i projektet. De udgjorde samtidig deres egen kontrolgruppe. strimler til måling af protein i urin, en personvægt samt udstyr til at måle ve-aktivitet og fosterets hjertelyd. Derudover fik de gravide med for tidlig vandafgang udleveret udstyr til at måle CRP (infektionsparameter) i blodet, ligesom der blev udleveret blodsukkerapparat til nogle af de gravide med diabetes. 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 Læge Sygeplejerske Jordemoder Bioanalytiker Sekretær 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 Læge Sygeplejerske Jordemoder Bioanalytiker Sekretær

9 oner Vurdering De gravides oplevelse af telemedicinen De gravide diabetikere er generelt tilfredse med og trygge ved såvel den ambulante som den telemedicinske kontrol, og der er en stor accept af det telemedicinske udstyr. På tværs af kontrol- og interventionsgruppen angiver de gravide at have god forståelse for deres graviditet og diabetes, en høj grad af selvoplevet autonomi og selvoplevet handlekompetence. Disse forhold ændres ikke signifikant ved telemedicin. Såvel de gravide med for tidlig vandafgang som gravide med risiko for svangerskabsforgiftning oplever, at den telemedi- måde, så de bedre kan håndtere deres bekymring og angst og på den måde skabe ro i graviditeten. Derudover oplever de en øget tilgængelighed til hospitalsmedarbejderne samt øget handlekompetence og mulighed for at påtage sig et ansvar. Foto: Gynækologisk-Obstetrisk afd. Y, AUH lever ved den telemedicinske løsning, at være tæt forbundet med organiseringen af projektet, hvor patienten i hele forløbet har haft kontakt til en mindre gruppe af sundhedsprofessionelle. Et forhold, der opleves at skabe bedre kommunikation, mindre ressourceforbrug og øget tryghed hos den gravide. De sundhedsfaglige medarbejdere oplever, at de telemedicinske behandlingsforløb bevarer og forbedrer kvaliteten af Fremtiden behandlingen, idet telemedicin i højere grad muliggør hyppige kontakter til den gravide samt en fleksibel behandling tilpasset de individuelle forløb. De gravide angiver at have anvendt det telemedicinske udstyr som aftalt forud for deres ambulante kontrol, og godt halvdelen, (57 pct.) at de inden for den sidste uge har brugt op til en time på det telemedicinske udstyr. GRAVIDE MED KOMPLIKATIONER cinske behandling er tryg og fleksibel, lige- De gravides tidsforbrug Medarbejderne kan se fordelene ved at gøre brug af det telemedicinske tiltag, især i som de oplever at blive understøttet i egne For de gravide med diabetes er der en lille forhold til bedre ressourceudnyttelse, ved i højere grad kun at få ambulant besøg af de muligheder for at tolke og handle på en samlet tidsbesparelse på ca. 3 timer pr. år, patienter, som har brug for det, og ved for nogle grupper af gravide at kunne enten ud- mens der for de gravide med for tidlig skrive dem tidligere eller undgå indlæggelse. Der eksisterer dog en frygt for at overse Gravide med for tidlig vandafgang vandafgang generelt set er et lidt øget tids- en forværring i tilstanden, når behandlingen foregår via telemedicin. Dette har medar- Samlet årligt forbrug omregnet til årsværk forbrug, idet de gravide i denne gruppe bejderne imidlertid ikke oplevet som et problem i KIH-projektet. ved behandling af 10 gravide: bruger relativt megen tid på hjemmemoni- Desuden efterspørger medarbejderne ved videre implementering og udbredelse, Telemedicinsk behandling. toreringen. Til gengæld oplever de gravide at OpenTele integreres i det lokale EPJ-system med henblik på lettere arbejdsgange, Ambulant kontrolbehandling. en øget sikkerhed. når en langt større andel af medarbejderne også skal tilgå målingerne m.m. 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 Læge Sygeplejerske Jordemoder Bioanalytiker Fysioterapeut Sekretær De gravide med for tidlig vandafgang oplever om ikke en reel tidsbesparelse, så et skift fra, at deres tid er bundet til et hospitalsophold med de rutiner, det indebærer, til at være herrer over deres egen tid bortset fra den daglige formiddagstime til monitorering. De sundhedsfagliges oplevelse af telemedicinen Hos såvel patienter som de sundhedsprofessionelle vurderes de gevinster, man op- Da delprojektet Gravide med komplikationer ønsker at fortsætte med det telemedicinske tiltag efter projektets slutning, er afdelingsledelsen ved at afklare mulighederne for fortsat drift efter pilotafprøvningen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på arbejdsgangene i forbindelse med implementering af telemedicin i afdelingen. Ved fortsat drift fremhæver medarbejderne, at det er vigtigt, at der er en entydig holdning til telemedicin i organisationen, både blandt ledelse og medarbejdere, så patienter ikke bliver utrygge. Det ses derfor som vigtigt, at der er entydig ledelsesmæssig opbakning til den telemedicinske indsats, og at ledelsen indfører klare procedurer. Endelig vurderes det, at det vil være en stor fordel, hvis patienterne fremadrettet får mulighed for at anvende den telemedicinske løsning på egen tablet eller smartphone. 9

10 NetKOL Behandlingen af KOL involverer foruden patient og evt. pårørende den praktiserende læge, hospital og evt. den kommunale hjemmepleje. Cirka danskere har sygdommen KOL i svær grad. Delprojektet er netop målrettet patienter med KOL i svær grad. Projektdeltagere Projektet blev gennemført i lungeambulatorierne på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital, Amager Hospital og Bispebjerg Hospital samt Københavns Kommune, Ballerup Kommune, Rødovre Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Gladsaxe Kommune og Egedal Kommune. 124 patienter deltog i projektet. En kontrolgruppe havde samme antal deltagere. NetKOL - bedre livskvalitet gennem øget egeno Formål og forventninger Det overordnede formål med delprojektet var at forbedre behandlingskvaliteten og samtidig reducere ressourceforbruget på hospitalet samt at sikre, at patienterne oplevede tilfredshed, tryghed, øget handlekompetence og bedre livskvalitet i kraft af den telemedicinske løsning. Dette skulle blandt andet opnås gennem en højere grad af hjemmemonitorering, færre ambulante kontroller på hospitalet og desuden færre indlæggelser af kortere varighed. Den telemedicinske løsning Den telemedicinske indsats var målrettet mod patienter med svær KOL, der var i ambulant behandling i hospitalsregi. Den telemedicinske indsats omfattede monitorering af patienten i eget hjem via tablet/computer og udstyr til måling af sundhedsparametre (lungefunktion, iltmætning, puls og vægt), asynkron elektronisk kontrol af data og opfølgning samt videosamtale med opkobling af hjem og hospital. Samarbejdet mellem hospital og hjemmepleje blev understøttet ved fælles adgang til data og videokonference. I projektet var der ikke indbygget en opgaveglidning fra hospital til kommune. Kommunerne kunne dog, hvis der viste sig et behov, komme i den situation, at de af borgeren blev bedt om at yde støtte til monitoreringsopgaven eller til selve videokonsultationen. Projektet skulle afdække, om der blev tale om et øget tidsforbrug til netop disse eller andre typer aktiviteter. 10 Fotos: Silverbullet A/S

11 msorg NetKOL Resultater Vurdering Projektet medførte, at ambulante besøg i Patienternes oplevelse af den hvornår de skal kontakte hospitalet ved æn- Sundhedsmedarbejdernes vurdering et vist omfang blev erstattet af telemedi- telemedicinske løsning dring i deres helbredstilstand, og vurderer De sundhedsfaglige medarbejdere oplever, cinske kontroller, mens antallet af indlæg- Der var generelt stor tilfredshed blandt eget helbred som signifikant bedre ved pro- at de telemedicinske behandlingsforløb gelser og indlæggelsesdage ikke ændredes patienterne med såvel den ambulante som jektafslutning end ved projektstart. Æn- forbedrer kvaliteten af behandlingen, idet mærkbart. den telemedicinske kontrol. Mens der gene- dringer, der ikke ses tilsvarende i kontrol- telemedicin i højere grad muliggør hyppige Da omfanget af telemedicinske aktivite- relt er stor tryghed ved ambulant behand- gruppen. Ligeledes vurderer de patienter, kontakter til patienten. Samtidig udfordres ter og ressourceforbruget til dette samlet ling, viser analysen, at patienter, der deltog i der deltog i projektet, en tydelig forbedring kommunikationen, der ikke længere sker set er større end ved traditionel behand- projektet, var mærkbart mere trygge efter i forhold til områderne: Følelsesmæssigt gennem et fysisk møde. De oplevede, at ling, viste projektet en samlet årlig merom- seks måneder end ved projektstart. velbefindende, selvmonitorering og indsigt gevinsterne ved den telemedicinske løs- kostning på 1,13 årsværk eller kr. Der var stor accept af det telemedicin- i det at leve med et helbredsproblem, samt ning var forbundet med organiseringen af ved telemedicinsk behandling af 140 pati- ske udstyr, som patienterne vurderede var i evnen til at navigere i sundhedsvæsenet. projektet, hvor patienten havde hyppig enter, svarende til en stigning i omkostnin- let at anvende. Patienterne oplevede des- Samlet set er der et større tidsforbrug kontakt til en mindre og fast gruppe af ger på 21 pct. uden, at telemedicin gav bedre egenomsorg blandt deltagere i projektet end i kontrol- sundhedsprofessionelle. Det skal pointeres, at resultaterne ude- og øget adgang til de sundhedsprofessio- gruppen. lukkende omfatter projektets arbejdskraft- nelle. besparende potentiale og dermed ikke indberegner de nødvendige investeringer. Gruppen af patienter, der anvender telemedicin, er tydeligt i mindre grad i tvivl om, Fremtiden NetKOL NetKOL Sundhedsmedarbejderne ser fremtidige muligheder i forhold til at afklare og tilbyde Samlet årligt forbrug omregnet til årsværk Samlet tidsforbrug i minutter pr. patient- telemedicin til de patienter, der forventes at have størst udbytte, samt i at anvende ved ambulant behandling af 140 patienter: forløb (6 måneder): patienternes egne tablets eller smartphones. Telemedicinsk behandling. Telemedicinsk behandling. Sygeplejerskernes tidsforbug ved telemedicin forventes at kunne blive reduceret Ambulant kontrolbehandling. Ambulant kontrolbehandling. ved en yderligere modning af og større stabilitet i den telemedicinske løsning. 1,2 1, Delprojektet NetKOL planlægger at arbejde videre med telemedicin, men afventer de endelige resultater af evalueringen, inden der tages beslutning om fremtiden. På baggrund af de umiddelbare erfaringer fra KIH-projektet ser det ud til, at man frem- 0,8 0,6 0, over vil fokusere på de patienter, der er mest egnet til telemedicin, hvor behandlingen vil være mere individualiseret, mere behovsorienteret, og videosamtalerne vil være mere målrettede og tematiserede i forhold til patienternes behov og ønsker. På baggrund af de umiddelbare erfaringer fra projektet har man valgt at nedlægge 0,2 0 Sygeplejerske Læge Sekretær 50 0 Sygeplejerske Læge Sekretær den kommunale del af projektet. Erfaringerne tyder på en begrænset kommunal aktivitet i KIH-regi. Der arbejdes dog videre med det kommunale spor i et samarbejde med Københavns Kommune, hvor der arbejdes med forberedelserne til evt. udbredelse af TeleCare Nord. 11

12 MIN egraviditet Idéen med dette projekt var at give gravide mulighed for hjemmemonitorering og overblik over forløbet af deres graviditet samt at give dem nemmere adgang til aktuel viden om graviditet, fødsel og familiedannelse. Min egraviditet - aktiv inddragel Resultater Arbejdskraftbesparelser Der blev konstateret en markant reduktion i antallet af akutte telefoniske henvendelser samt en mindre reduktion i antallet af Min egraviditet Samlet tidsforbrug i minutter pr. graviditetsforløb: Telemedicinsk behandling, i alt 170 min. akutte fremmøder i Fødemodtagelsen for Kontrolbehandling, i alt 205 min. gravide og dermed en samlet reduktion i hospitalets ressourceforbrug. Samlet er der tale om en besparelse på 0,08 årsværk eller knap kr. ved telemedicinsk behandling af 150 gravide, svarende til en reduktion i omkostninger på pct. 50 Foto: Stig Stasig 25 0 Jordemoder Læge Sekretær Formål Projektets formål var at stille relevant og let tilgængelig viden til rådighed for de gravide, at tilbyde hjemmemonitorering og øge den gravides viden og handlekompetence. Den telemedicinske løsning Denne aktive inddragelse af de gravide forventedes at reducere ressourceforbruget på Delprojektet gav de gravide projektdeltagere adgang til hjemmesiden hospitalet i forbindelse med akutte henvendelser i Fødemodtagelsen. Projektdeltagerne fik udleveret en tablet, et blodtryksappa- Projektdeltagere rat, et urinanalyseapparat og en en personvægt. De gravide hjemmemonitorerede og dokumenterede en række kliniske data. Deltagerne kunne følge egne monitoreringsresultater på app og på sundhed.dk. Projektet blev gennemført blandt gravide, der blev fulgt ambulant i fire jordemoder- Den gravide kunne efter etablering af Min egraviditet selv foretage monitorering konsultationer (Herlev, Ballerup, Glostrup og Gentofte), og som henvendte sig i Føde- og indtastning af data forud for konsultationen, ligesom hun havde adgang til infor- modtagelsen på Herlev Hospital ved akut opståede problemer under graviditeten og i mationsmateriale på hjemmesiden. forbindelse med fødslens opstart. Ved akut behov kunne den gravide henvende sig telefonisk til en jordemoder i Føde- I projektet deltog gravide, der var omfattet af det basale tilbud om graviditetsun- modtagelsen. Den gravide blev rådgivet telefonisk, evt. suppleret med en aftale om et dersøgelser, fødselshjælp og barselspleje, og gravide der var omfattet at det udvidede fysisk fremmøde i Fødemodtagelsen. Efter etablering af Min egraviditet kunne jorde- tilbud til rygere, overvægtige og tidligere kejsersnit. moderen anvende en videokonsultation og hjemmemonitorering som et muligt alter- 12 I alt 314 gravide var omfattet af projektet, heraf 150 gravide i en kontrolgruppe og 164, som modtog det telemedicinske tilbud. nativ til et fysisk fremmøde i Fødemodtagelsen.

13 se Vurdering De gravides oplevelse af projektet De gravides erfaringer med telemedicin viser, at de forventede effekter blev indfriet. De gravide følte sig velinformerede og som god eller virkelig god. 11 pct. af de gravide søgte information på hjemmesiden forud for deres akutte henvendelse til Fødemodtagelsen. Oplevet service/kvalitet Hvad er dine erfaringer med de telemedicinske tiltag? MIN egraviditet velforberedte på graviditet og fødsel, og de oplevede at kunne bruge egne ressourcer Der blev ikke i projektperioden gennemført videokonsultationer mellem gravide, Virkelig gode 18% og muligheder. der henvendte sig akut i Fødemodtagelsen, Gode 82% Tilfredsheden med den ambulante behandling er høj. Således angiver hhv. 93 pct. og jordemødre. De gravide i såvel interventionsgruppe Dårlige 0% af de gravide i kontrolgruppen og 98 pct. i som kontrolgruppe angiver en meget høj Virkelig dårlige 0% interventionsgruppen, at deres samlede indtryk af jordemoderkonsultationen er vir- grad af tillid i samarbejdet med jordemoderen. Ved ikke 0% kelig god/god, mens hhv. 93 pct. i kontrolgruppen og 94 pct. i interventionsgruppen angiver, at forløbet er virkelig godt/godt tilrettelagt, og hhv. 44 pct. i kontrolgruppen Sundhedsmedarbejdernes vurderinger De sundhedsfaglige medarbejdere vurderede bl.a., at det var en fordel at få et over- Fremtiden og 48 pct. i interventionsgruppen, at sam- blik over de gravides måledata forud for en Et organisatorisk set-up i forhold til teknisk support og logistik vurderes som væsent- arbejdet med andre involverede er virkelig konsultation, og at der under konsulta- lige faktorer for videre udbredelse og drift. Det vil ligeledes være en stor fordel, hvis de godt/godt. Der er ingen statistisk signifi- tionen blev frigjort tid til mere individuel gravide i fremtiden får mulighed for at anvende den telemedicinske løsning på egen kant forskel. patientkontakt. tablet eller smartphone. På tværs af kontrol- og interventions- Der er udført en spørgeskemaunder- Delprojektet Min egraviditet planlægger at arbejde videre med telemedicin. På gruppen angav de gravide at have en god søgelse med delprojektlederen samt hospi- baggrund af de umiddelbare erfaringer fra KIH-projektet ser det ud til, at hjemme- forståelse for deres graviditet og god talsmedarbejderne som respondenter. siden har haft stor positiv betydning for de gravide i graviditetsperioden og ved for- handlekompetence samt at være velforbe- Respondentantallet er 11 og består af beredelse til jordemoderkonsultationer. Hjemmesiden er ved projektets afslutning redte på fødsel og den første tid derefter. sundhedsfaglige medarbejdere involveret i gjort tilgængelig for alle gravide. Der arbejdes løbende med opdatering af det faglige Disse forhold ændrer telemedicin ikke projektet inden for faggrupperne: sekre- indhold og udvikling af selve hjemmesiden. mærkbart på. Derimod har telemedicin en tær, jordemoder og læge. De gravide, som har indgået i delprojektet, har i udgangspunktet været ukomplice- tydelig positiv betydning for den gensidige rede gravide, og har derfor kun foretaget hjemmemonitorering på kliniske data, som tillid i samarbejdet med jordemoderen, som er rutinescreeninger for alle gravide. Planen er at inddrage gravide med risiko for gra- de gravide oplevede. Der var desuden stor viditetskomplikationer (gestationel diabetes, gravide med BMI over 40, graviditet efter tilfredshed med og accept af det telemedi- ægdonation, præeklampsi og hypertension samt førstegangsfødende over 40 år). cinske udstyr. Denne gruppe gravide er oplagt til telemedicinske løsninger, da de skal foretage flere Knap halvdelen af de gravide anvendte målinger end rutinescreeningerne. Mange af disse målinger kan med fordel foretages i informationen på og vurderede den i meget stor udstrækning hjemmet. 13

14 egastro egastro-bedre kontrol med egen sygdom og hu Formål og forventninger til projektet Det skønnes, at danskere lider af IBD (Inflammatory Bowel Disease), der er fællesbetegnelsen for de to kroniske betændelsestilstande i tarmen Morbus Crohn (CD) og Colitis Ulcerosa (UC). IBD kræver livslang behandling og kontrol i regi af specialiserede hospitalsafdelinger. Formålet med projektet var at afprøve telemedicin til ressourcestærke patienter med IBD i let til moderat grad. I projektet fulgte alle patienter den vanlige ambulante behandling med kontrol mindst en gang årligt. De var derudover instrueret i at tage akut kontakt til afdelingen ved forværring i sygdommen. Forventningen til projektet var, at den telemedicinske indsats ville øge monitoreringen af patienterne, ligesom patienterne aktivt ville blive inddraget i eget forløb. Forventningen var, at den øgede monitorering ville øge mulighederne for tidligt at opspore en evt. opblussen i sygdomsaktiviteten og dermed give mulighed for at sætte gang i behandlingen på et tidligt stadium. Samtidig var det forventningen, at den øgede monitorering af patienterne ville medføre færre akutte fremmøder i ambulatoriet, da en behandling kan sættes i gang telefonisk. Derudover var der forventninger om færre hospitalsindlæggelser af kortere varighed. Med indsatsen var der desuden forventning om at muliggøre en overflytning af lægeopgaver til specialuddannede IBD-sygeplejersker. Projektdeltagere Projektet blev gennemført blandt pati- Den telemedicinske løsning enter, der blev fulgt ambulant i Gastro- Patienter, der deltog i projektet, fik enterologisk Ambulatorium på Herlev udleveret en smartphone og et antal Hospital. opsamlingskits til måling af betændel- Projektet blev gennemført i to fa- sesmarkøren fæces calprotectin. ser, hvor der i alt deltog 242 patienter. Mindst en gang om måneden samt Fase 1 var et pilotstudie med 20 patien- ved symptomer på forværring loggede ter, hvor den telemedicinske løsning patienterne sig fra tabletten på den blev testet. telemedicinske platform Constant Fase to omfattede 221 ressource- Care (www.egastro.constant-care.dk), 14 stærke IBD patienter med IBD i let til moderat grad. De 221 patienter blev tilfældigt fordelt på en gruppe, der deltog i projektet, og en kontrolgruppe. Blandt de 121 i projektgruppen udgik 21 før tid (12 kom aldrig i gang, fem udgik grundet manglende tid/overskud og fire grundet personlige forhold). I projektperioden forekom der organisatoriske udfordringer, som betød, at projektet blev reduceret i omfang. Foto: Kristoffer Kofod Vinding, Herlev Hospital hvor de udfyldte spørgeskemaer vedrørende sygdomsaktivitet og livskvalitet samt udførte en afføringsprøve med en smartphone-test. Patienter i kontrolgruppen fulgte sædvanlig kontrol, hvor de udfyldte papirbaserede skemaer om sygdomsaktivitet og livskvalitet, og afleverede en afføringsprøve ved baseline og efter seks måneder.

15 rtigere behandling Resultater Vurdering egastro Fysiske fremmøder i ambulatoriet blev i et vist omfang erstattet af telemedicinske kontroller, mens antallet af indlæggelser og Patienternes vurderinger Generelt var der stor tilfredshed med såvel den ambulante som den telemedicinske blandt de patienter, der var omfattet af den telemedicinske løsning, end i kontrolgruppen. Dette tidsforbrug kan blive reduceret Fremtiden indlæggelsesdage ikke blev ændret mærk- kontrol. Patienterne i projektgruppen var ved at nedsætte hyppigheden af de regel- Sundhedsmedarbejderne ser fremti- bart. Da omfanget af telemedicinske aktivi- mere tilfredse og trygge ved projektafslut- mæssige hjemmetests. Desuden er det mu- dige muligheder i forhold til at afklare teter og ressourceforbruget dertil er større ning end ved projektstart, og de var klart ligt at vælge en mere brugervenlig tilgang og tilbyde telemedicin til de patienter, end ved sædvanlig behandling, viser ana- mindre i tvivl om, hvornår de skulle kontak- til måling af fæces calprotectin. der forventes at have størst udbytte lysen en årlig samlet meromkostning ved te hospitalet ved en opblussen i deres syg- af telemedicin, og ved at anvende telemedicin på 0,31 årsværk eller knap dom. De sundhedsfagliges vurderinger patienternes egne tablets eller smart kr. ved behandling af 100 patienter, Der var en høj grad af accept af det tele- De sundhedsfaglige medarbejdere vurde- phones. svarende til en stigning i omkostninger på medicinske udstyr, som patienterne ikke rer, at det telemedicinske behandlingsfor- 20 pct. oplevede forstyrrede deres privatliv eller løb forbedrer kvaliteten af behandlingen. gav anledning til usikkerhed om fortrolig- Patienterne får bedre mulighed for at over- egastro hed, og patienterne vurderede, at det våge deres sygdom og kommer dermed Samlet tidsforbrug i minutter pr. patient- kunne udgøre en erstatning for vanlig be- hurtigere i gang med behandling ved en op- forløb: handling. blussen i sygdommen. Derudover ser sund- Telemedicinsk behandling, i alt 220 min. Også i forhold til patienternes vurdering hedsmedarbejderne fremtidige muligheder Kontrolgruppen, i alt 118 min. af deres mulighed for at mestre hverdagen i forhold til at afklare og tilbyde telemedicin med deres sygdom skete der en positiv udvikling. Denne udvikling var mærkbar i projektgruppen, hvor deltagerne var parate til at udføre aktiviteter vedrørende egen sundhed og helbred. I det hele taget havde til de patienter, der forventes at have størst udbytte af telemedicin, samt i at anvende patienternes egne tablets eller smartphones. Evalueringen af projektet er baseret på 100 de en positiv og aktiv indstilling til livet og et randomiseret studie af seks måneders Sygeplejerkse Læge Sekretær til at foretage sig ting med betydning for eget velvære. Kendetegnende var også en forbedret accept af eget helbred og de problemer det giver, øget handlekompetence. Desuden kunne man konstatere en øget støtte og omsorg fra de nærmeste, samt tryghed ved samarbejde med og informa- varighed og med et deltagerantal med forventet tilstrækkelig styrke til at vise signifikante resultater. Imidlertid har der i studieperioden været organisatoriske udfordringer, som har betydet, at projektet er reduceret i omfang. tioner fra sundhedspersonalet. Deltagerne gav udtryk for, at de fik dækket deres behov gennem eksisterende sundhedstilbud. Samlet set var der et større tidsforbrug 15

16 KIH Projektorganisering og ansvarsfordeling Styregruppe Delprojektledere NetKOL: Formand: Claus Thomsen, cheflæge, Aarhus Universitetshospital Evaluering: Anne Lee, CAST SDU Marianne Sandvei, CAST SDU Allan Green, Hvidovre Hospital Min egraviditet: Programstyregruppe Deltagende organisationer Region Midtjylland Aarhus Kommune Tina Hosbond, Socialstyrelsen Liv Forsberg,Socialstyrelsen Karina Fischer Blom, Herlev Hospital egastro: Forretningsudvalg Programledelse Programstyregruppe Almen praksis Region Midtjyllands Pia Munkholm, IMT Region Hovedstaden tekniske projekt: Herlev Hospital MedCom Herlev Hospital Hans Christian Damgaard, Region Midt Kristoffer Kofod Vinding, Herlev Hospital Region Midtjylland Projektkoordinator Evalueringsprojekt Region Hovedstaden Projektkoordinator Hvidovre Hospital Fonden for Velfærdsteknologi Kommunal repræsentant Socialstyrelsen (Observatør) CAST SDU (Observatør) Programledelse Jan Petersen, MedCom Kirsten Ravn Christiansen, MedCom Projektkoordinatorer Torben Lage Frandsen, IMT Region Hovedstaden Diabetes: Troels Krarup Hansen, AUH Gravide med komplikationer: Olav Bjørn Petersen, AUH Skejby Lone Holst, AUH Skejby Katrine Bach, AUH Skejby Region Hovedstadens Anskaffelsesprojekt: Torben Lage Frandsen, IMT Region Hovedstaden OpenTele Styregruppe Tina Heide, Region Nordjylland (TCN) (Formand) Britta Ravn, Region Midt Torben Lage Frandsen, IMT Region Hovedstaden Jan Petersen, MedCom Administrativ support Jennie Søderberg, MedCom Teknik Jan Petersen, MedCom Teknisk projekt Diabetes Gravide med komplikationer Anskaffelsesprojekt NetKOL Min egraviditet egastro Britta Ravn, Region Midt

KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test

KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test Diabetesprojektet kontrol på distancen Forbedret behandling af gravide med komplikationer NetKOL bedre livskvalitet gennem øget

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH)

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi August 2015 Forfattere: Anne Lee 1, Marianne Sandvei 1, Tina Hosbond 2, Jan Petersen 3 og Kirsten Ravn Christiansen

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Baggrund Baggrund 3 Hjemmemonitorering af gravide?:

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2012 NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR UDBREDELSE AF TELEMEDICIN KORT FORTALT TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Business case TeleCare Nord

Business case TeleCare Nord Business case TeleCare Nord v.1.0 Februar 2012 1 Indhold Baggrund... 3 Forskningsmæssigt afsæt... 3 Projektmål... 4 Projektpotentiale og værdi... 6 Omkostninger ved TeleCare Nord... 8 Risiciafdækning...

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

NÅR GRAVIDE SÆTTER SIG I FØRERSÆDET

NÅR GRAVIDE SÆTTER SIG I FØRERSÆDET NÅR GRAVIDE SÆTTER SIG I FØRERSÆDET OG SAMARBEJDER MED DIABETIKERE OG BORGERE MED KOL OLAV BJØRN PETERSEN. OVERLÆGE, LEKTOR, PH.D. OG MORTEN KYNG, PROFESSOR, DR. SCIENT. Gravide i førersædet Hvordan? 2

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune Smartphonestilborge remedadhd EvalueringafRemindforsøgeti SkanderborgKommune SMARTPHONESTILBORGEREMEDADHD EvalueringafRemindforsøgetiSkanderborgKommune KonsulentChristianeBundegaardPetersen Christiane.petersen@stab.rm.dk

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om projeket/telemedicinarbejde christina.emme@r egionh.

Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om projeket/telemedicinarbejde christina.emme@r egionh. Navn organisation titel Christina Emme Bispebjerg Hospital Sygeplejerske, cand.scient.san., Ph.d.-studerende Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse Baggrund Region Sjælland og regionens kommuner afprøver og implementerer i disse år en række tiltag, som skal forbedre behandlingen af mennesker med kroniske

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Samfundsøkonomisk potentiale i telemedicin

Samfundsøkonomisk potentiale i telemedicin Samfundsøkonomisk potentiale i telemedicin Rapport Teleindustrien Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Baggrund for analysen 4 3 Højere sundhedsudgifter og færre ressourcer 5 3.1 Sundhedsudgifterne stiger

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Telemedicin til hjertesvigtspatienter

Telemedicin til hjertesvigtspatienter Telemedicin til hjertesvigtspatienter På hjerteområdet er hjertesvigt en sygdom, hvor der opleves stigning i sygdomsforekomsten, og hvor der igennem de seneste 15 år har været en fordobling i indlæggelseshyppigheden

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune Telesundhed på tværs erfaringer og ønsker i kommunalt perspektiv Kulturhuset Islands Brygge, 24. september

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Ansatte i TFE Lone Schou, ph.d. studerende Christina Emme, ph.d. studerende Anna Svarre Jakobsen, ph.d. studerende Steffen Hogg Christensen,

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof 4 scenarier Digital tilbagemelding til borgeren på målinger Brugerbetalt Wellness Forebyggende / forsikring Borgeragent EEJ superhelt Praksisintegration? Jonna Jørn Ikke klinisk ansvar, borgerdrev et Hardy

Læs mere

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH egastro Klinisk Integreret Hjemmemonitorering E-Health Sygeplejerskens rolle Herlev Universits Hospital i København IBD sygeplejerske: Dorte Marker Gastroenheden Overskrifter Disease course in IBD

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Referat af 5. møde i netværk for telemedicin

Referat af 5. møde i netværk for telemedicin Referat af 5. møde i netværk for telemedicin 10:00 10:05 Velkomst ved tovholder Anne Sorknæs og Magnus Bendtsen, Danmarks Lungeforening. Gennemgang af dagens program Velkomst ved Charlotte Dorph Lyng,

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere