KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test"

Transkript

1 KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test Diabetesprojektet kontrol på distancen Forbedret behandling af gravide med komplikationer NetKOL bedre livskvalitet gennem øget egenomsorg Min egraviditet aktiv inddragelse egastro bedre kontrol med egen sygdom og hurtigere behandling Denne brochure er baseret på den afsluttende KIH-evalueringsrapport. For detaljer henvises til KIH Slutrapporten, som kan findes på medcom.dk AUGUST 2015

2 INDLEDNING Kort om KIH KIH-projektet, Klinisk Integreret Hjemmemonitorering blev gennemført i perioden april 2012 til 31. december udbygning af national telemedicinsk infrastruktur. KIH-projektet blev til på baggrund af en Projektets deltagere Projektkoordinatorer Region Hovedstaden Region Midt koordination af tre ansøgninger til den da- Programledelse MedCom Projektet kort Klinisk Integreret Hjemmemonitorering værende ABT-fond. Ansøgningerne var fra hospitaler i Region Hovedstaden og Region Evaluering CAST ved Syddansk Universitet og Socialstyrelsen (KIH) var et tværregionalt og tværsektorielt Midt. MedCom fik til opgave at koordinere Delprojekter Sygehus deltagelse Kommunal deltagelse storskalaprojekt vedrørende udvikling og afprøvning af telemedicinske løsninger, der understøtter patienters aktive inddragelse de tre ansøgninger til en samlet projektbeskrivelse. Beslutningen blev, at Region Hovedsta- Diabetes Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Kommune Aarhus Universitetshospital i eget behandlingsforløb, muliggør behand- den skulle være hovedansøger, Region Midt Gravide med Gynækologisk-obstetrisk Afdeling Y, ling af patienter i eget hjem samt under- skulle have formandskab for styregruppen komplikationer Aarhus Universitetshospital støtter den nationale infrastruktur. De telemedicinske løsninger blev afprøvet i fem delprojekter med hver sin patientgruppe: Diabetes Gravide med komplikationer KOL Gravide uden komplikationer Patienter med inflammatoriske og MedCom skulle forestå programledelse. Projektets finansiering KIH-projektet er støttet med 33,4 mio. fra Fonden for Velfærdsteknologi (tidl. ABTfonden). Desuden har Digitaliseringsstyrelsen, Region Hovedstaden, Region Midt og MedCom bidraget med væsentlig medfinansiering. NetKOL Hvidovre Hospital, Lungeafdelingen Ballerup, Brøndby, Herlev Hospital, Lungeafdelingen Gladsaxe, Hvidovre, Køben- Amager Hospital, Lungeafdelingen havn, Rødovre, Egedal Bispebjerg Hospital, Lungeafdelingen (Furesø, Dragør og Tårnby har ikke leveret kommunale data til Socialstyrelsen, men borgere i disse kommuner har deltaget i NetKOL-delprojekt) tarmsygdomme. Projektdeltagere Min egraviditet Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, KIH-projektet omfattede borgere, to Herlev Hospital Baggrund for projektet I 2012 offentliggjorde regeringen, Kommu- regioner, fem hospitaler, to evalueringspartnere, fem kliniske delprojekter, tekni- egastro Gastroenheden, Herlev Hospital nernes Landsforening og Danske Regioner den telemedicinske handlingsplan: Tele- ske delprojekter, kommunal involvering og mange leverandører. Vedr. projektets organisering og nøglepersoner, se brochurens bagside. medicin en nøgle til fremtidens sund- Den telemedicinske tekniske løsning hedsydelser. blev udviklet i samarbejde med TeleCare 2 I handlingsplanen er Klinisk Integreret hjemmemonitorering (KIH) et udviklingsområde med meget høj prioritet. Her er der fokus på at styrke det gode patientforløb gennem tværsektorielt samarbejde og Nord projektet i Region Nord via en rammeaftale i Region Hovedstaden. Silverbullet A/S har ydet omfattende konsulentbistand i denne forbindelse og har også bidraget med egne ressourcer til udviklingen. Denne brochure indeholder et kort resumé af slutrapporten for KIH-projektet. Slutrapporten blev offentliggjort i august 2015 og kan læses i sin fulde længde på medcom.dk Tekst: Tekstsnedkeriet v. Kim Jørstad Grafisk Tilrettelægning: Christen Tofte Grafisk Tegnestue Forsidefoto: Stig Stasig Tryk: Oberthur Grafisk. Oplag: 1000 stk. Udgivet i august 2015

3 Et telemedicinsk projekt i stor skala FORORD Telemedicin har i en årrække i Danmark været anvendt i forskellige sammenhænge inden for sundhedsvæsenet. Hidtil forsøgsvist og i forholdsvis begrænset omfang. De hidtidige erfaringer har peget i retning af, at teknologien kan styrke især kroniske patienters tryghed og sikkerhed og deres egenomsorg. Desuden kunne telemedicinen frigøre tid, som patienterne ellers skulle bruge på ambulante besøg samt i nogle tilfælde også gentagne indlæggelser. Forventningerne til telemedicin i retning af at kombinere større patienttilfredshed med ressourcebesparelser på sygehusene har været store. Imidlertid har tidligere projekter vist, at forskelligt udstyr, forskellige monitoreringsplatforme og forskellige databaser til opsamling af data er barrierer for udbredelse af telemedicinske løsninger. Der var derfor behov for et større projekt med forskellige patientkategorier, med det tilfælles, at der gøres brug af monitorering i eget hjem med målinger og elektronisk overførsel af data samt video eller anden form for elektronisk kontakt. KIH-projektet indgik i den telemedicinske handlingsplan: Telemedicin en nøgle til fremtidens sundhedsydelser publiceret i 2012 af Regeringen, KL og Danske Regioner. KIH-projektet var med fem kliniske delprojekter og med borgere fra flere regioner, hospitaler og kommuner et nationalt og tværsektorielt projekt i stor skala, og der knyttede sig store forventninger til projektet i retning af at udbygge den viden, vi har om telemedicinens potentiale. Helt overordnet er forventningerne til projektet tilfulde indfriet, idet resultaterne af projektet bidrager med konkrete elektroniske platforme og væsentlig viden i forhold til beslutninger om fremtidige telemedicinske satsninger i det danske sundhedsvæsen. KIH-projektet viste, at hjemmemonitorering reducerer ambulante besøg for gravide uden komplikationer og indlæggelsesdage for gravide med komplikationer. For patienter med KOL, inflammatoriske tarmsygdomme og diabetes ændredes antallet af indlæggelsesdage ikke mærkbart. Hospitalsmedarbejdernes ressourceforbrug på tværs af de fem patientgrupper varierede. Medarbejderne oplevede, at behandlingskvaliteten højnedes, og de oplevede ligeledes en bedre selvoplevet viden og handlekompetence ved telemedicinsk behandling. Projektet viste derimod ikke en entydig og tydelig ressourcebesparelse ved anvendelsen af telemedicin. Alligevel ser såvel sundhedsfaglige som borgere et stort potentiale i telemedicin. Det skal samtidig understreges, at en række forhold medførte, at projektet ikke i et og alt blev gennemført som planlagt. Projektforløbet bar præg af, at der måtte bruges mange kræfter og en del tid på at etablere de nødvendige elektroniske platforme. Resultatet heraf er OpenTele monitoreringsplatformen, der af RSI (Regionernes Sundheds-it) er valgt som fællesregional platform, og KIH Databasen, der er permanentgjort. Evalueringen af projektet skete således samtidig med, at der blev gennemført en udvikling af teknologien. For nogle af delprojekternes vedkommende var der desuden tale om et helt nyt behandlingsset-up. Dette har naturligvis haft indflydelse på resultaterne. Inden for rammerne af projektet har det ikke været muligt at teste et set-up for organisering af service, logistik og support, som vil være en forudsætning, hvis telemedicin skal anvendes i almindelig drift Endelig er det vigtigt at holde sig for øje, at det ikke har været muligt at belyse de langsigtede effekter af telemedicinsk behandling inden for projektets rammer. Claus Thomsen Lægefaglig direktør, dr.med., ph.d. Formand for styregruppen for KIH-projektet 3 Foto: Tonny Foghmar, AUH

4 OVERBLIK Nye tekniske løsninger Et helt særligt forhold ved dette projekt er, terne, NetKOL og Min egraviditet, havde at der blev gennemført udvikling og afprøv- mulighed for at benytte videokonsultation ning af nye tekniske løsninger, først og som var tilknyttet OpenTele. OpenTele, på fremmest OpenTele monitoreringsplatfor- nær video-delen, er udviklet som Open men og KIH Databasen. Source. OpenTele monitoreringsplatformen blev KIH Databasen blev også udviklet som et anvendt af klinikere bl.a. til visning af og led i KIH-projektet for at understøtte den kvittering for patientens målinger, som blev allerede eksisterende nationale it-infra- sendt fra hans eller hendes tablet i hjem- struktur. Tanken er, at KIH Databasen skal met. Tabletten afviklede via OpenTele fungere som en national database for op- applikationen skemaer med spørgsmål om samling og lagring af hjemmemonitore- patientens tilstand. ringsdata i Danmark, som alle kan koble sig Klinikerne tilrettelagde og monitorerede på for at hente og levere data. patientens målinger og udarbejdede monitoreringsplaner og spørgeskemaer i Open- Tele. Ydermere havde OpenTele også tilknyttet et besked-modul, hvor klinikerne havde mulighed for at kontakte og skrive Ydermere vises data fra KIH Databasen på sundhed.dk. Fremtiden Foto: Silverbullet A/S beskeder til patienterne. To af delprojek- Først og fremmest er det betydningsfuldt at kunne konstatere, at alle fem delprojek- teknisk support, både til patienter og med- modning og stabilisering af teknologien. ter ønsker at arbejde videre med telemedi- arbejdere, organiseret uden for den klini- Det vil desuden have betydning, at der cin. ske hverdag for at undgå, at det tager tid opbygges erfaring i forhold til omfang og De sundhedsprofessionelle vurderer, at fra de sundhedsfaglige medarbejdere og hyppighed af såvel den ambulante som den tekniske og organisatoriske udfordringer deres arbejdsopgaver i relation til patien- telemedicinske kontrol. Endelig er der skal håndteres og forbedres ved drift i ten. behov for rutine i forhold til arbejdsgange, 4 Foto: Telemedicinsk Videnscenter, Region H større skala. Der er enighed om, at fordelene ved telemedicinske behandlingsforløb bl.a. er hyppigere og muligvis bedre patientkontakt samt mulighed for mere individuelle patientforløb. Der er et behov for integration til eget EPJ-system med henblik på at gøre arbejdsgange lettere, når flere medarbejdere skal have adgang til patienternes målinger. Ligeledes er der et behov for tilbud om Brugen af patienters egne tekniske enheder som f.eks. smartphone eller tablet, som de allerede anvender som en praktisk del af deres dagligdag og derfor er trygge ved, anses for at være et uudnyttet potentiale, som bør undersøges ved fremtidige initiativer. Overordnet er det forventningen, at tidsforbruget ved at anvende telemedicin i fremtiden vil kunne reduceres i kraft af en og i forhold til hvilke målgrupper, der vil have størst gavn af telemedicin.

5 Foto: Helene Bagger Telemedicin bør være et standardtilbud til kvinder med komplicerede graviditeter... Telemedicinen gav mig mere tryghed og ro i graviditeten... Janni Ancher Gravid med komplikationer Janni Ancher havde en tragisk oplevelse i sin første graviditet. Barnet døde kort før termin af uforklarlige årsager. Den oplevelse såede naturligvis en god del angst og utryghed ved graviditet nummer to. Jeg havde et stort behov for en bedre overvågning af barnet denne gang, fortæller hun. Jeg oplevede jo sidst, at på trods af tjek på hospitalet få dage forinden så døde mit barn. Det gjorde, at jeg gik ind i denne graviditet med tanken om, at det værste kunne ske igen. Janni fik et tilbud om telemedicin og hjemmemonitorering. Tilbuddet om mere intensiv overvågning var bestemt, hvad jeg havde brug for, fortæller hun. Det gav mig mere ro og tryghed. Jeg hjemmemonitorerede to gange om ugen, foruden en ugentlig scanning på hospitalet. Jeg satte elektroder på min mave, så lægen kunne følge både mit og barnets tilstand. Hvis der var det mindste, der tydede på problemer, kunne jeg ringe eller tage på hospitalet. Monitoreringen hjalp mig med at holde angsten på afstand imellem kontrolscanningerne på sygehuset. Alternativet havde nok været, at jeg ville have haft brug for at komme ind til flere akutte tjek, i stedet kunne angsten mange gange holdes nede ved hjælp af monitoreringen hjemmefra, og det gav mig en lidt bedre graviditet. Janni fødte i november 2014 en sund og rask dreng. SÅDAN OPLEVEDE DE DET KIH-projektet har været med til at dokumentere, at telemedicin er et rigtig godt tilbud til nogle grupper af gravide. Jeg tænker her på komplicerede graviditeter, hvor vi enten vil skulle se kvinden ofte i ambulatoriet eller blive nødsaget til at indlægge hende. Ved hjælp af telemedicin har det været muligt at reducere de ambulante besøg i antal, og en del af de kvinder, der ellers skulle have været indlagt, har kunnet blive hjemme. Ikke mindst de sidstnævnte har været meget glade for dette tilbud, og i mine øjne bør alle afdelinger, der har med komplicerede graviditeter at gøre, have telemedicin som et standardtilbud. Hjemmemonitorering kan bestemt ikke opfylde alle de gravides behov, men det er et oplagt supplement til de ordinære tilbud. Overlæge Olav Bjørn Petersen Aarhus Universitetshospital, Skejby Foto: Helene Bagger 5

6 DIABETES Projektet gik ud på at basere den opfølgende behandling af og kontrol med diabetes på telefoniske kontakter baseret på data monitoreret i patientens hjem og formidlet elektronisk til sygehusafdelingen og hjemmeplejen. De telefoniske kontakter skulle erstatte en del af faste ambulante kontrolbesøg på afdelingen. Projektdeltagere Projektet blev gennemført i regi af MEA, Medicinsk Endokrinologisk Ambulatorium på Aarhus Universitetshospital. Næsten 100 patienter deltog i projektet. De samme patienter udgjorde deres egen kontrolgruppe. De fordelte sig på tre grupper: patienter med type 1 diabetes, som er selvhjulpne, men som går til kontrol på hospitalet 3 4 gange årligt patienter med type 1 diabetes med behov for intensiveret støtte og behandling patienter med type 2 diabetes og med fodsår og med komplekse behandlingsforløb. Diabetesprojektet - kontrol på di Formål og forventninger Forventningerne til projektet var, at de ambulante kontroller på hospitalet for patien- Forventningen var desuden, at der serende læge. terne i gruppe 1 og 2 kunne reduceres i kunne etableres hjemmebehandling og udlægning gennem et samarbejde mellem antal, og at ressourceforbruget på hospitalet derved kunne reduceres samtidig MEA, patient og primær sektor, baseret på med, at kvaliteten af behandlingen blev fælles elektronisk adgang til data. fastholdt eller forbedret. For patienterne i alle tre grupper var der For patienterne i gruppe 3 havde projektet desuden til formål at samle den diabeti- kunne undgå en del transport og ventetid i forventning om tidsbesparelse, idet de ske kontrol og fodsårsbehandling på MEA. forbindelse med de ambulante fremmøder. Forventningen var, at dette ville muliggøre For kommunernes vedkommende var en hurtigere overdragelse af patienten til forventningen, at projektet ville betyde, at primær sektor samt et tættere tværsektorielt samarbejde. Behandlingen af disse skulle hjælpe borgerne med håndteringen den kommunale hjemmepleje efter behov patienter blev normalt varetaget i såvel af udstyret og yde støtte til f.eks. monitorering af data, ligesom der kunne opstå et Center for den Diabetiske Fod (fodsåret) som i diabetesambulatoriet (MEA)/et andet øget behov for akut hjælp. diabetesambulatorium eller hos den prakti- De telemedicinske løsninger 6 I Aarhus sender 100 patienter med diabetes målinger af blodglukose og blodtryk ind til hospitalet via en tablet og har konsultationer via telefon. Resultaterne er fantastiske, siger Christina Gad, som er projektsygeplejerske på Medicinsk Endokrinologisk Ambulatorium på Aarhus Universitetshospital. Citat: Sygepejersken, nr. 2, feb Foto: Søren Holm. Patienterne i gruppe 1 og 2 blev udstyret med en tablet samt udstyr til måling af blodglukose og blodtryk i deres hjem. Patienternes målinger blev automatisk overført til tabletten via ledning eller Bluetooth og transmitteret herfra til en central server. Såvel hospital som hjemmepleje og patient havde elektronisk adgang til måledata. Kontrol af måledata blev varetaget i diabetesambulatoriet, og cirka hveranden ambulante kontrol blev erstattet med en telefonisk kontrol baseret på de hjemmemonitorerede data. For patienter med type 2 diabetes og fodsår blev sår- og diabetesbehandlingen samlet i Center for den Diabetiske Fod/MEA. De involverede parter havde fælles adgang til hjemmemonitorerede data (blodglukose, blodtryk og billeder af fodsåret), og konsultationen skete såvel telefonisk som ved patientens fysiske fremmøde i ambulatoriet.

7 stancen Resultater Vurdering DIABETES Gruppe 1 der er sket en forskydning af arbejdsopga- Patienternes oplevelse Sundhedsfaglig vurdering For patienterne i gruppe 1 viser analysen, ver fra læge til sygeplejerske. Patienterne er generelt tilfredse med og Sundhedsfagligt anses den telemedicinske at ressourceforbruget ved telemedicinsk trygge ved såvel den ambulante som den behandling som et serviceløft, idet teleme- behandling svarer til ressourceforbruget Gruppe 3 telemedicinske kontrol, og der er stor dicinske data bl.a. muliggør en mere indivi- ved sædvanlig behandling. Cirka hver For patienterne i gruppe 3 lykkedes det kun accept af det telemedicinske udstyr. duel vejledning og behandling af patienten. anden ambulante kontrol blev erstattet i begrænset omfang at etablere det ønske- De forventede effekter i forhold til øget Det er vurderingen, at de telemedicinske med en telemedicinsk kontrol, men det de samarbejde mellem hospital og hjem- handlekompetence og bedre livskvalitet kontroller ikke kan stå alene, men at de samlede ressourceforbrug blev ikke æn- mepleje. Erfaringerne fra projektet er dog, indfries ikke i projektperioden. Dette bør udgør et supplement til de ambulante kon- dret. Dette skyldes, at tidsforbruget ved at der er et ønske om at anvende og dele de dog ses i sammenhæng med den relativt troller på hospitalet. en telemedicinsk kontrol og en ambulant elektroniske data. beskedne ændring, som den telemedicin- En væsentlig fordel ved den telemedi- kontrol på hospitalet er nogenlunde det Der skete en vis forskydning af de kom- ske løsning udgør for patienterne, samt cinske løsning beskrives som fleksibilitet samme. munale hjemmehjælps- og sygeplejeopga- patienternes meget begrænsede erfaring for patienterne. De sundhedsprofessionelle ver for patienter i gruppe 3. Det er dog med hjemmemonitorering og de telemedi- deltagere i projektet har en begrænset Gruppe 2 vanskeligt at drage konklusioner om kom- cinske konsultationer. erfaring med, at inddragelse af patienten I forhold til patienterne i gruppe 2 viser munernes ressourceforbrug, blandt andet Patienterne sparer lidt tid ved telemedi- resulterer i øget egenomsorg, da patienten analysen en tendens i retning af en lille re- fordi datagrundlaget er så beskedent. cinsk behandling, idet de undgår tid til er tildelt et ansvar for at monitorere og duktion i ressourceforbruget med en årlig Antallet af besøg til praktisk hjælp er transport og evt. ventetid i forbindelse med sende data. besparelse på 0,01 årsværk eller kr. status quo, mens der er sket et lille fald i de ambulante konsultationer. ved behandling af 15 patienter i målgrup- tidsforbruget. Når det gælder sygepleje, er pen, svarende til en reduktion i omkostninger på 22 pct. En væsentlig forklaring er, at antallet af besøg næsten status quo, mens der er sket en stigning i tidsforbruget. Der er desuden sket et fald i antallet af syge- Fremtiden plejeydelser pr. borger og en stigning i den Planen er at arbejde videre med telemedicin, og man er ikke i tvivl om, at telemedicin i Gruppe 2 tid, der anvendes på dokumentation i bor- et eller andet omfang vil blive en del af afdelingens almindelige drift. Tidsforbrug pr. patient i minutter: gerens elektroniske omsorgsjournal (EOJ). Forventningen er, at patienter med type 1 diabetes (gruppe 1 og gruppe 2 i projek- Ved telefoniske kontakter Eneste direkte sammenhæng mellem tet) vil være de patienter, der fortsat får tilbud om telemedicin. Denne patientgruppe Ved ambulante besøg ressourceforbrug og indførelse af tele- har været meget tilfreds med den telemedicinske løsning Læge Sekretær medicin er, at kommunens ansatte bruger tid på at hjælpe borgerne med at anvende det telemedicinske udstyr i deres kommunikation med hospitalet. I forhold til patienter med type 2 diabetes og fodsår har den telemedicinske løsning ikke umiddelbart vist de store tidsmæssige fordele, som det var tilfældet for gruppe 1 og 2. Disse patienter har samtidig haft vanskeligst ved at håndtere den tekniske løsning. På baggrund heraf er det ikke planen at videreføre tiltaget til denne patientgruppe. 7

8 GRAVIDE MED KOMPLIKATIONER Gravide med komplikationer følges normalt tæt i få centraliserede og højtspecialiserede svangreambulatorier, eller de bliver indlagt på højtspecialiserede hospitalsafdelinger. Dette er ressourcekrævende såvel for sundhedsvæsenet som for de gravide og deres eventuelle pårørende. Idéen Det overordnede formål var at bevare eller forbedre behandlingen af gravide med komplikationer og samtidig reducere ressourceforbruget på hospitalet. Projektdeltagere I projektet deltog i alt 112 gravide fordelt på tre grupper: Forbedret behandling af gravide med komplikati Formål og forventninger Resultater Formålet med projektet var for denne gruppes vedkommende at opnå, at de i kraft af det telemedicinske tilbud kunne hjemmemonitorere, og at de ambulante kontroller derved kunne gennemføres telefonisk eller i svangreambulatoriet. For de gravide med svangerskabsforgiftning var forventningen til projektet, at de gravide primært skulle hjemmemonitorere. Med hensyn til de gravide med tidlig vandafgang var hensigten, at de gravide skulle have mulighed for at hjemmemonitorere med elektronisk/telefonisk opfølgning, suppleret med ambulante kontroller, som et alternativ til indlæggelse frem til igangsættelse af fødslen i graviditetsuge 34. Gravide med diabetes Mens de gravide diabetikere har lidt færre ambulante besøg end ved vanlig behandling, medfører omfanget af telemedicinske aktiviteter, at ressourceforbruget samlet set øges. Bl.a. fordi mange gravide muligvis foretager flere kontroller end vanligt, fordi de har muligheden for det. Der er således en lille meromkostning på 0,02 årsværk eller kr. ved telemedicinsk behandling af 28 gravide, svarende til en stigning i omkostninger på 16 pct. Gravide med risiko for svangerskabsforgiftning og gravide med for tidlig vandafgang I forhold til disse to målgrupper viser analysen et reduceret ressourceforbrug. For gruppen af gravide i risiko for svangerskabsforgiftning er der en samlet besparelse på 0,1 årsværk eller godt kr. ved behandling af 36 gravide, svarende til en reduktion i omkostninger på 19 pct. Dette fald hænger primært sammen med et fald i indlæggelsesdage hos gravide i telemedicinske forløb. For gruppen af gravide med for tidlig vandafgang er der en samlet besparelse på 0,51 årsværk eller ca kr. ved behandling af 10 gravide, svarende til en reduktion i omkostninger på 77 pct. Denne betydelige reduktion i omkostninger skyldes primært, at målgruppen helt undgår indlæggelse eller i væsentlig grad reducerer antallet af indlæggelsesdage via den telemedicinske behandling. 1. Gravide med diabetes (kendt diabetes type 1 og 2 samt insulinkrævende svangerskabsbetinget diabetes). I denne gruppe deltog 58 Den telemedicinske løsning Gravide med diabetes Samlet årligt forbrug omregnet til årsværk ved behandling af 28 gravide: Telemedicinsk behandling. Gravide med risiko for svangerskabsforgiftning Samlet årligt forbrug omregnet til årsværk ved behandling af 36 gravide: patienter. Desuden var der en kon- De gravide fik udleveret en tablet Ambulant kontrolbehandling. Telemedicinsk behandling. trolgruppe med 37 patienter. computer, et blodtryksapparat, test- Ambulant kontrolbehandling Gravide med øget risiko for svangerskabsforgiftning (præeklampsi). 31 deltog i projektet. De 31 patienter udgjorde deres egen kontrolgruppe. 3. Gravide med for tidlig vandafgang (PPROM). 12 patienter deltog i projektet. De udgjorde samtidig deres egen kontrolgruppe. strimler til måling af protein i urin, en personvægt samt udstyr til at måle ve-aktivitet og fosterets hjertelyd. Derudover fik de gravide med for tidlig vandafgang udleveret udstyr til at måle CRP (infektionsparameter) i blodet, ligesom der blev udleveret blodsukkerapparat til nogle af de gravide med diabetes. 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 Læge Sygeplejerske Jordemoder Bioanalytiker Sekretær 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 Læge Sygeplejerske Jordemoder Bioanalytiker Sekretær

9 oner Vurdering De gravides oplevelse af telemedicinen De gravide diabetikere er generelt tilfredse med og trygge ved såvel den ambulante som den telemedicinske kontrol, og der er en stor accept af det telemedicinske udstyr. På tværs af kontrol- og interventionsgruppen angiver de gravide at have god forståelse for deres graviditet og diabetes, en høj grad af selvoplevet autonomi og selvoplevet handlekompetence. Disse forhold ændres ikke signifikant ved telemedicin. Såvel de gravide med for tidlig vandafgang som gravide med risiko for svangerskabsforgiftning oplever, at den telemedi- måde, så de bedre kan håndtere deres bekymring og angst og på den måde skabe ro i graviditeten. Derudover oplever de en øget tilgængelighed til hospitalsmedarbejderne samt øget handlekompetence og mulighed for at påtage sig et ansvar. Foto: Gynækologisk-Obstetrisk afd. Y, AUH lever ved den telemedicinske løsning, at være tæt forbundet med organiseringen af projektet, hvor patienten i hele forløbet har haft kontakt til en mindre gruppe af sundhedsprofessionelle. Et forhold, der opleves at skabe bedre kommunikation, mindre ressourceforbrug og øget tryghed hos den gravide. De sundhedsfaglige medarbejdere oplever, at de telemedicinske behandlingsforløb bevarer og forbedrer kvaliteten af Fremtiden behandlingen, idet telemedicin i højere grad muliggør hyppige kontakter til den gravide samt en fleksibel behandling tilpasset de individuelle forløb. De gravide angiver at have anvendt det telemedicinske udstyr som aftalt forud for deres ambulante kontrol, og godt halvdelen, (57 pct.) at de inden for den sidste uge har brugt op til en time på det telemedicinske udstyr. GRAVIDE MED KOMPLIKATIONER cinske behandling er tryg og fleksibel, lige- De gravides tidsforbrug Medarbejderne kan se fordelene ved at gøre brug af det telemedicinske tiltag, især i som de oplever at blive understøttet i egne For de gravide med diabetes er der en lille forhold til bedre ressourceudnyttelse, ved i højere grad kun at få ambulant besøg af de muligheder for at tolke og handle på en samlet tidsbesparelse på ca. 3 timer pr. år, patienter, som har brug for det, og ved for nogle grupper af gravide at kunne enten ud- mens der for de gravide med for tidlig skrive dem tidligere eller undgå indlæggelse. Der eksisterer dog en frygt for at overse Gravide med for tidlig vandafgang vandafgang generelt set er et lidt øget tids- en forværring i tilstanden, når behandlingen foregår via telemedicin. Dette har medar- Samlet årligt forbrug omregnet til årsværk forbrug, idet de gravide i denne gruppe bejderne imidlertid ikke oplevet som et problem i KIH-projektet. ved behandling af 10 gravide: bruger relativt megen tid på hjemmemoni- Desuden efterspørger medarbejderne ved videre implementering og udbredelse, Telemedicinsk behandling. toreringen. Til gengæld oplever de gravide at OpenTele integreres i det lokale EPJ-system med henblik på lettere arbejdsgange, Ambulant kontrolbehandling. en øget sikkerhed. når en langt større andel af medarbejderne også skal tilgå målingerne m.m. 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 Læge Sygeplejerske Jordemoder Bioanalytiker Fysioterapeut Sekretær De gravide med for tidlig vandafgang oplever om ikke en reel tidsbesparelse, så et skift fra, at deres tid er bundet til et hospitalsophold med de rutiner, det indebærer, til at være herrer over deres egen tid bortset fra den daglige formiddagstime til monitorering. De sundhedsfagliges oplevelse af telemedicinen Hos såvel patienter som de sundhedsprofessionelle vurderes de gevinster, man op- Da delprojektet Gravide med komplikationer ønsker at fortsætte med det telemedicinske tiltag efter projektets slutning, er afdelingsledelsen ved at afklare mulighederne for fortsat drift efter pilotafprøvningen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på arbejdsgangene i forbindelse med implementering af telemedicin i afdelingen. Ved fortsat drift fremhæver medarbejderne, at det er vigtigt, at der er en entydig holdning til telemedicin i organisationen, både blandt ledelse og medarbejdere, så patienter ikke bliver utrygge. Det ses derfor som vigtigt, at der er entydig ledelsesmæssig opbakning til den telemedicinske indsats, og at ledelsen indfører klare procedurer. Endelig vurderes det, at det vil være en stor fordel, hvis patienterne fremadrettet får mulighed for at anvende den telemedicinske løsning på egen tablet eller smartphone. 9

10 NetKOL Behandlingen af KOL involverer foruden patient og evt. pårørende den praktiserende læge, hospital og evt. den kommunale hjemmepleje. Cirka danskere har sygdommen KOL i svær grad. Delprojektet er netop målrettet patienter med KOL i svær grad. Projektdeltagere Projektet blev gennemført i lungeambulatorierne på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital, Amager Hospital og Bispebjerg Hospital samt Københavns Kommune, Ballerup Kommune, Rødovre Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Gladsaxe Kommune og Egedal Kommune. 124 patienter deltog i projektet. En kontrolgruppe havde samme antal deltagere. NetKOL - bedre livskvalitet gennem øget egeno Formål og forventninger Det overordnede formål med delprojektet var at forbedre behandlingskvaliteten og samtidig reducere ressourceforbruget på hospitalet samt at sikre, at patienterne oplevede tilfredshed, tryghed, øget handlekompetence og bedre livskvalitet i kraft af den telemedicinske løsning. Dette skulle blandt andet opnås gennem en højere grad af hjemmemonitorering, færre ambulante kontroller på hospitalet og desuden færre indlæggelser af kortere varighed. Den telemedicinske løsning Den telemedicinske indsats var målrettet mod patienter med svær KOL, der var i ambulant behandling i hospitalsregi. Den telemedicinske indsats omfattede monitorering af patienten i eget hjem via tablet/computer og udstyr til måling af sundhedsparametre (lungefunktion, iltmætning, puls og vægt), asynkron elektronisk kontrol af data og opfølgning samt videosamtale med opkobling af hjem og hospital. Samarbejdet mellem hospital og hjemmepleje blev understøttet ved fælles adgang til data og videokonference. I projektet var der ikke indbygget en opgaveglidning fra hospital til kommune. Kommunerne kunne dog, hvis der viste sig et behov, komme i den situation, at de af borgeren blev bedt om at yde støtte til monitoreringsopgaven eller til selve videokonsultationen. Projektet skulle afdække, om der blev tale om et øget tidsforbrug til netop disse eller andre typer aktiviteter. 10 Fotos: Silverbullet A/S

11 msorg NetKOL Resultater Vurdering Projektet medførte, at ambulante besøg i Patienternes oplevelse af den hvornår de skal kontakte hospitalet ved æn- Sundhedsmedarbejdernes vurdering et vist omfang blev erstattet af telemedi- telemedicinske løsning dring i deres helbredstilstand, og vurderer De sundhedsfaglige medarbejdere oplever, cinske kontroller, mens antallet af indlæg- Der var generelt stor tilfredshed blandt eget helbred som signifikant bedre ved pro- at de telemedicinske behandlingsforløb gelser og indlæggelsesdage ikke ændredes patienterne med såvel den ambulante som jektafslutning end ved projektstart. Æn- forbedrer kvaliteten af behandlingen, idet mærkbart. den telemedicinske kontrol. Mens der gene- dringer, der ikke ses tilsvarende i kontrol- telemedicin i højere grad muliggør hyppige Da omfanget af telemedicinske aktivite- relt er stor tryghed ved ambulant behand- gruppen. Ligeledes vurderer de patienter, kontakter til patienten. Samtidig udfordres ter og ressourceforbruget til dette samlet ling, viser analysen, at patienter, der deltog i der deltog i projektet, en tydelig forbedring kommunikationen, der ikke længere sker set er større end ved traditionel behand- projektet, var mærkbart mere trygge efter i forhold til områderne: Følelsesmæssigt gennem et fysisk møde. De oplevede, at ling, viste projektet en samlet årlig merom- seks måneder end ved projektstart. velbefindende, selvmonitorering og indsigt gevinsterne ved den telemedicinske løs- kostning på 1,13 årsværk eller kr. Der var stor accept af det telemedicin- i det at leve med et helbredsproblem, samt ning var forbundet med organiseringen af ved telemedicinsk behandling af 140 pati- ske udstyr, som patienterne vurderede var i evnen til at navigere i sundhedsvæsenet. projektet, hvor patienten havde hyppig enter, svarende til en stigning i omkostnin- let at anvende. Patienterne oplevede des- Samlet set er der et større tidsforbrug kontakt til en mindre og fast gruppe af ger på 21 pct. uden, at telemedicin gav bedre egenomsorg blandt deltagere i projektet end i kontrol- sundhedsprofessionelle. Det skal pointeres, at resultaterne ude- og øget adgang til de sundhedsprofessio- gruppen. lukkende omfatter projektets arbejdskraft- nelle. besparende potentiale og dermed ikke indberegner de nødvendige investeringer. Gruppen af patienter, der anvender telemedicin, er tydeligt i mindre grad i tvivl om, Fremtiden NetKOL NetKOL Sundhedsmedarbejderne ser fremtidige muligheder i forhold til at afklare og tilbyde Samlet årligt forbrug omregnet til årsværk Samlet tidsforbrug i minutter pr. patient- telemedicin til de patienter, der forventes at have størst udbytte, samt i at anvende ved ambulant behandling af 140 patienter: forløb (6 måneder): patienternes egne tablets eller smartphones. Telemedicinsk behandling. Telemedicinsk behandling. Sygeplejerskernes tidsforbug ved telemedicin forventes at kunne blive reduceret Ambulant kontrolbehandling. Ambulant kontrolbehandling. ved en yderligere modning af og større stabilitet i den telemedicinske løsning. 1,2 1, Delprojektet NetKOL planlægger at arbejde videre med telemedicin, men afventer de endelige resultater af evalueringen, inden der tages beslutning om fremtiden. På baggrund af de umiddelbare erfaringer fra KIH-projektet ser det ud til, at man frem- 0,8 0,6 0, over vil fokusere på de patienter, der er mest egnet til telemedicin, hvor behandlingen vil være mere individualiseret, mere behovsorienteret, og videosamtalerne vil være mere målrettede og tematiserede i forhold til patienternes behov og ønsker. På baggrund af de umiddelbare erfaringer fra projektet har man valgt at nedlægge 0,2 0 Sygeplejerske Læge Sekretær 50 0 Sygeplejerske Læge Sekretær den kommunale del af projektet. Erfaringerne tyder på en begrænset kommunal aktivitet i KIH-regi. Der arbejdes dog videre med det kommunale spor i et samarbejde med Københavns Kommune, hvor der arbejdes med forberedelserne til evt. udbredelse af TeleCare Nord. 11

12 MIN egraviditet Idéen med dette projekt var at give gravide mulighed for hjemmemonitorering og overblik over forløbet af deres graviditet samt at give dem nemmere adgang til aktuel viden om graviditet, fødsel og familiedannelse. Min egraviditet - aktiv inddragel Resultater Arbejdskraftbesparelser Der blev konstateret en markant reduktion i antallet af akutte telefoniske henvendelser samt en mindre reduktion i antallet af Min egraviditet Samlet tidsforbrug i minutter pr. graviditetsforløb: Telemedicinsk behandling, i alt 170 min. akutte fremmøder i Fødemodtagelsen for Kontrolbehandling, i alt 205 min. gravide og dermed en samlet reduktion i hospitalets ressourceforbrug. Samlet er der tale om en besparelse på 0,08 årsværk eller knap kr. ved telemedicinsk behandling af 150 gravide, svarende til en reduktion i omkostninger på pct. 50 Foto: Stig Stasig 25 0 Jordemoder Læge Sekretær Formål Projektets formål var at stille relevant og let tilgængelig viden til rådighed for de gravide, at tilbyde hjemmemonitorering og øge den gravides viden og handlekompetence. Den telemedicinske løsning Denne aktive inddragelse af de gravide forventedes at reducere ressourceforbruget på Delprojektet gav de gravide projektdeltagere adgang til hjemmesiden hospitalet i forbindelse med akutte henvendelser i Fødemodtagelsen. Projektdeltagerne fik udleveret en tablet, et blodtryksappa- Projektdeltagere rat, et urinanalyseapparat og en en personvægt. De gravide hjemmemonitorerede og dokumenterede en række kliniske data. Deltagerne kunne følge egne monitoreringsresultater på app og på sundhed.dk. Projektet blev gennemført blandt gravide, der blev fulgt ambulant i fire jordemoder- Den gravide kunne efter etablering af Min egraviditet selv foretage monitorering konsultationer (Herlev, Ballerup, Glostrup og Gentofte), og som henvendte sig i Føde- og indtastning af data forud for konsultationen, ligesom hun havde adgang til infor- modtagelsen på Herlev Hospital ved akut opståede problemer under graviditeten og i mationsmateriale på hjemmesiden. forbindelse med fødslens opstart. Ved akut behov kunne den gravide henvende sig telefonisk til en jordemoder i Føde- I projektet deltog gravide, der var omfattet af det basale tilbud om graviditetsun- modtagelsen. Den gravide blev rådgivet telefonisk, evt. suppleret med en aftale om et dersøgelser, fødselshjælp og barselspleje, og gravide der var omfattet at det udvidede fysisk fremmøde i Fødemodtagelsen. Efter etablering af Min egraviditet kunne jorde- tilbud til rygere, overvægtige og tidligere kejsersnit. moderen anvende en videokonsultation og hjemmemonitorering som et muligt alter- 12 I alt 314 gravide var omfattet af projektet, heraf 150 gravide i en kontrolgruppe og 164, som modtog det telemedicinske tilbud. nativ til et fysisk fremmøde i Fødemodtagelsen.

13 se Vurdering De gravides oplevelse af projektet De gravides erfaringer med telemedicin viser, at de forventede effekter blev indfriet. De gravide følte sig velinformerede og som god eller virkelig god. 11 pct. af de gravide søgte information på hjemmesiden forud for deres akutte henvendelse til Fødemodtagelsen. Oplevet service/kvalitet Hvad er dine erfaringer med de telemedicinske tiltag? MIN egraviditet velforberedte på graviditet og fødsel, og de oplevede at kunne bruge egne ressourcer Der blev ikke i projektperioden gennemført videokonsultationer mellem gravide, Virkelig gode 18% og muligheder. der henvendte sig akut i Fødemodtagelsen, Gode 82% Tilfredsheden med den ambulante behandling er høj. Således angiver hhv. 93 pct. og jordemødre. De gravide i såvel interventionsgruppe Dårlige 0% af de gravide i kontrolgruppen og 98 pct. i som kontrolgruppe angiver en meget høj Virkelig dårlige 0% interventionsgruppen, at deres samlede indtryk af jordemoderkonsultationen er vir- grad af tillid i samarbejdet med jordemoderen. Ved ikke 0% kelig god/god, mens hhv. 93 pct. i kontrolgruppen og 94 pct. i interventionsgruppen angiver, at forløbet er virkelig godt/godt tilrettelagt, og hhv. 44 pct. i kontrolgruppen Sundhedsmedarbejdernes vurderinger De sundhedsfaglige medarbejdere vurderede bl.a., at det var en fordel at få et over- Fremtiden og 48 pct. i interventionsgruppen, at sam- blik over de gravides måledata forud for en Et organisatorisk set-up i forhold til teknisk support og logistik vurderes som væsent- arbejdet med andre involverede er virkelig konsultation, og at der under konsulta- lige faktorer for videre udbredelse og drift. Det vil ligeledes være en stor fordel, hvis de godt/godt. Der er ingen statistisk signifi- tionen blev frigjort tid til mere individuel gravide i fremtiden får mulighed for at anvende den telemedicinske løsning på egen kant forskel. patientkontakt. tablet eller smartphone. På tværs af kontrol- og interventions- Der er udført en spørgeskemaunder- Delprojektet Min egraviditet planlægger at arbejde videre med telemedicin. På gruppen angav de gravide at have en god søgelse med delprojektlederen samt hospi- baggrund af de umiddelbare erfaringer fra KIH-projektet ser det ud til, at hjemme- forståelse for deres graviditet og god talsmedarbejderne som respondenter. siden har haft stor positiv betydning for de gravide i graviditetsperioden og ved for- handlekompetence samt at være velforbe- Respondentantallet er 11 og består af beredelse til jordemoderkonsultationer. Hjemmesiden er ved projektets afslutning redte på fødsel og den første tid derefter. sundhedsfaglige medarbejdere involveret i gjort tilgængelig for alle gravide. Der arbejdes løbende med opdatering af det faglige Disse forhold ændrer telemedicin ikke projektet inden for faggrupperne: sekre- indhold og udvikling af selve hjemmesiden. mærkbart på. Derimod har telemedicin en tær, jordemoder og læge. De gravide, som har indgået i delprojektet, har i udgangspunktet været ukomplice- tydelig positiv betydning for den gensidige rede gravide, og har derfor kun foretaget hjemmemonitorering på kliniske data, som tillid i samarbejdet med jordemoderen, som er rutinescreeninger for alle gravide. Planen er at inddrage gravide med risiko for gra- de gravide oplevede. Der var desuden stor viditetskomplikationer (gestationel diabetes, gravide med BMI over 40, graviditet efter tilfredshed med og accept af det telemedi- ægdonation, præeklampsi og hypertension samt førstegangsfødende over 40 år). cinske udstyr. Denne gruppe gravide er oplagt til telemedicinske løsninger, da de skal foretage flere Knap halvdelen af de gravide anvendte målinger end rutinescreeningerne. Mange af disse målinger kan med fordel foretages i informationen på og vurderede den i meget stor udstrækning hjemmet. 13

14 egastro egastro-bedre kontrol med egen sygdom og hu Formål og forventninger til projektet Det skønnes, at danskere lider af IBD (Inflammatory Bowel Disease), der er fællesbetegnelsen for de to kroniske betændelsestilstande i tarmen Morbus Crohn (CD) og Colitis Ulcerosa (UC). IBD kræver livslang behandling og kontrol i regi af specialiserede hospitalsafdelinger. Formålet med projektet var at afprøve telemedicin til ressourcestærke patienter med IBD i let til moderat grad. I projektet fulgte alle patienter den vanlige ambulante behandling med kontrol mindst en gang årligt. De var derudover instrueret i at tage akut kontakt til afdelingen ved forværring i sygdommen. Forventningen til projektet var, at den telemedicinske indsats ville øge monitoreringen af patienterne, ligesom patienterne aktivt ville blive inddraget i eget forløb. Forventningen var, at den øgede monitorering ville øge mulighederne for tidligt at opspore en evt. opblussen i sygdomsaktiviteten og dermed give mulighed for at sætte gang i behandlingen på et tidligt stadium. Samtidig var det forventningen, at den øgede monitorering af patienterne ville medføre færre akutte fremmøder i ambulatoriet, da en behandling kan sættes i gang telefonisk. Derudover var der forventninger om færre hospitalsindlæggelser af kortere varighed. Med indsatsen var der desuden forventning om at muliggøre en overflytning af lægeopgaver til specialuddannede IBD-sygeplejersker. Projektdeltagere Projektet blev gennemført blandt pati- Den telemedicinske løsning enter, der blev fulgt ambulant i Gastro- Patienter, der deltog i projektet, fik enterologisk Ambulatorium på Herlev udleveret en smartphone og et antal Hospital. opsamlingskits til måling af betændel- Projektet blev gennemført i to fa- sesmarkøren fæces calprotectin. ser, hvor der i alt deltog 242 patienter. Mindst en gang om måneden samt Fase 1 var et pilotstudie med 20 patien- ved symptomer på forværring loggede ter, hvor den telemedicinske løsning patienterne sig fra tabletten på den blev testet. telemedicinske platform Constant Fase to omfattede 221 ressource- Care (www.egastro.constant-care.dk), 14 stærke IBD patienter med IBD i let til moderat grad. De 221 patienter blev tilfældigt fordelt på en gruppe, der deltog i projektet, og en kontrolgruppe. Blandt de 121 i projektgruppen udgik 21 før tid (12 kom aldrig i gang, fem udgik grundet manglende tid/overskud og fire grundet personlige forhold). I projektperioden forekom der organisatoriske udfordringer, som betød, at projektet blev reduceret i omfang. Foto: Kristoffer Kofod Vinding, Herlev Hospital hvor de udfyldte spørgeskemaer vedrørende sygdomsaktivitet og livskvalitet samt udførte en afføringsprøve med en smartphone-test. Patienter i kontrolgruppen fulgte sædvanlig kontrol, hvor de udfyldte papirbaserede skemaer om sygdomsaktivitet og livskvalitet, og afleverede en afføringsprøve ved baseline og efter seks måneder.

15 rtigere behandling Resultater Vurdering egastro Fysiske fremmøder i ambulatoriet blev i et vist omfang erstattet af telemedicinske kontroller, mens antallet af indlæggelser og Patienternes vurderinger Generelt var der stor tilfredshed med såvel den ambulante som den telemedicinske blandt de patienter, der var omfattet af den telemedicinske løsning, end i kontrolgruppen. Dette tidsforbrug kan blive reduceret Fremtiden indlæggelsesdage ikke blev ændret mærk- kontrol. Patienterne i projektgruppen var ved at nedsætte hyppigheden af de regel- Sundhedsmedarbejderne ser fremti- bart. Da omfanget af telemedicinske aktivi- mere tilfredse og trygge ved projektafslut- mæssige hjemmetests. Desuden er det mu- dige muligheder i forhold til at afklare teter og ressourceforbruget dertil er større ning end ved projektstart, og de var klart ligt at vælge en mere brugervenlig tilgang og tilbyde telemedicin til de patienter, end ved sædvanlig behandling, viser ana- mindre i tvivl om, hvornår de skulle kontak- til måling af fæces calprotectin. der forventes at have størst udbytte lysen en årlig samlet meromkostning ved te hospitalet ved en opblussen i deres syg- af telemedicin, og ved at anvende telemedicin på 0,31 årsværk eller knap dom. De sundhedsfagliges vurderinger patienternes egne tablets eller smart kr. ved behandling af 100 patienter, Der var en høj grad af accept af det tele- De sundhedsfaglige medarbejdere vurde- phones. svarende til en stigning i omkostninger på medicinske udstyr, som patienterne ikke rer, at det telemedicinske behandlingsfor- 20 pct. oplevede forstyrrede deres privatliv eller løb forbedrer kvaliteten af behandlingen. gav anledning til usikkerhed om fortrolig- Patienterne får bedre mulighed for at over- egastro hed, og patienterne vurderede, at det våge deres sygdom og kommer dermed Samlet tidsforbrug i minutter pr. patient- kunne udgøre en erstatning for vanlig be- hurtigere i gang med behandling ved en op- forløb: handling. blussen i sygdommen. Derudover ser sund- Telemedicinsk behandling, i alt 220 min. Også i forhold til patienternes vurdering hedsmedarbejderne fremtidige muligheder Kontrolgruppen, i alt 118 min. af deres mulighed for at mestre hverdagen i forhold til at afklare og tilbyde telemedicin med deres sygdom skete der en positiv udvikling. Denne udvikling var mærkbar i projektgruppen, hvor deltagerne var parate til at udføre aktiviteter vedrørende egen sundhed og helbred. I det hele taget havde til de patienter, der forventes at have størst udbytte af telemedicin, samt i at anvende patienternes egne tablets eller smartphones. Evalueringen af projektet er baseret på 100 de en positiv og aktiv indstilling til livet og et randomiseret studie af seks måneders Sygeplejerkse Læge Sekretær til at foretage sig ting med betydning for eget velvære. Kendetegnende var også en forbedret accept af eget helbred og de problemer det giver, øget handlekompetence. Desuden kunne man konstatere en øget støtte og omsorg fra de nærmeste, samt tryghed ved samarbejde med og informa- varighed og med et deltagerantal med forventet tilstrækkelig styrke til at vise signifikante resultater. Imidlertid har der i studieperioden været organisatoriske udfordringer, som har betydet, at projektet er reduceret i omfang. tioner fra sundhedspersonalet. Deltagerne gav udtryk for, at de fik dækket deres behov gennem eksisterende sundhedstilbud. Samlet set var der et større tidsforbrug 15

16 KIH Projektorganisering og ansvarsfordeling Styregruppe Delprojektledere NetKOL: Formand: Claus Thomsen, cheflæge, Aarhus Universitetshospital Evaluering: Anne Lee, CAST SDU Marianne Sandvei, CAST SDU Allan Green, Hvidovre Hospital Min egraviditet: Programstyregruppe Deltagende organisationer Region Midtjylland Aarhus Kommune Tina Hosbond, Socialstyrelsen Liv Forsberg,Socialstyrelsen Karina Fischer Blom, Herlev Hospital egastro: Forretningsudvalg Programledelse Programstyregruppe Almen praksis Region Midtjyllands Pia Munkholm, IMT Region Hovedstaden tekniske projekt: Herlev Hospital MedCom Herlev Hospital Hans Christian Damgaard, Region Midt Kristoffer Kofod Vinding, Herlev Hospital Region Midtjylland Projektkoordinator Evalueringsprojekt Region Hovedstaden Projektkoordinator Hvidovre Hospital Fonden for Velfærdsteknologi Kommunal repræsentant Socialstyrelsen (Observatør) CAST SDU (Observatør) Programledelse Jan Petersen, MedCom Kirsten Ravn Christiansen, MedCom Projektkoordinatorer Torben Lage Frandsen, IMT Region Hovedstaden Diabetes: Troels Krarup Hansen, AUH Gravide med komplikationer: Olav Bjørn Petersen, AUH Skejby Lone Holst, AUH Skejby Katrine Bach, AUH Skejby Region Hovedstadens Anskaffelsesprojekt: Torben Lage Frandsen, IMT Region Hovedstaden OpenTele Styregruppe Tina Heide, Region Nordjylland (TCN) (Formand) Britta Ravn, Region Midt Torben Lage Frandsen, IMT Region Hovedstaden Jan Petersen, MedCom Administrativ support Jennie Søderberg, MedCom Teknik Jan Petersen, MedCom Teknisk projekt Diabetes Gravide med komplikationer Anskaffelsesprojekt NetKOL Min egraviditet egastro Britta Ravn, Region Midt

KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test

KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test Diabetesprojektet kontrol på distancen Forbedret behandling af gravide med komplikationer NetKOL bedre livskvalitet gennem øget

Læs mere

KIH projektet et af 5 prioriterede projekter i regeringens telemedicinske handlingsplan (2012)

KIH projektet et af 5 prioriterede projekter i regeringens telemedicinske handlingsplan (2012) Den telemedicinske handlingsplan KIH projektet et af 5 prioriterede projekter i regeringens telemedicinske handlingsplan (2012) Understøtte tværsektorielle behandlingsforløb Understøtte ptt s aktive inddragelse

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Min egraviditet. Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift

Min egraviditet. Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift Min egraviditet Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift National konference om telemedicin og telesundhed 5. februar 2015 i Aarhus Ved udviklingsjordemoder

Læs mere

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter NetKOL Brugernes erfaringer Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015 Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH projektet Gravide m. komplikationer

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 22.01.14 Vor ref.: JAP Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 22.01.2014 Sted: Videokonference Deltagere: Torben Lage Frandsen, IMT Region H, koordination Tina

Læs mere

Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Min egraviditet Aktiv inddragelse

Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Min egraviditet Aktiv inddragelse Min egraviditet Aktiv inddragelse Julemøde i lederkredsen Fredag 20. november 2015 Baggrunden for projektet Introduktion af en individuel forløbsplan Innovationsprojekt - Identifikation af brugernes behov

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 27.11.13 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 27.11.2013 Sted: Videokonference Deltagere: Torben Lage Frandsen, IMT Region H, koordination Britta

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 29.01.14 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 29.01.2014 Sted: Videokonference Deltagere: Torben Lage Frandsen, IMT Region H, koordination Anne

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 28.08.13 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 28.08.2013 Sted: Videokonference Deltagere: Britta Ravn, Region M, koordination Anne Lee, CAST SDU,

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH)

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi August 2015 Forfattere: Anne Lee 1, Marianne Sandvei 1, Tina Hosbond 2, Jan Petersen 3 og Kirsten Ravn Christiansen

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 07.08.13 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 07.08.2013 Sted: Videokonference Deltagere: Britta Ravn, Region M, koordination Marianne Sandvei,

Læs mere

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Baggrund Baggrund 3 Hjemmemonitorering af gravide?:

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 30.10.13 Vor ref.: JAP Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 30.10.2013 Sted: Videokonference Deltagere: Jan Petersen, MedCom, Program (Ref) Anne Lee, CAST SDU,

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 06.11.13 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 06.11.2013 Sted: Videokonference Deltagere: Torben Lage Frandsen, IMT Region H, koordination Britta

Læs mere

Erfaringer med obstetrisk telemedicin. Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst

Erfaringer med obstetrisk telemedicin. Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst Erfaringer med obstetrisk telemedicin Jordemoder og telemedicinsk koordinator Lone Holst Hverdagen med telemedicin l Telemedicin i hjemmet PPROM Præeklampsi eller i risiko for præeklampsi l Ess. hypertension

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

KIH Diabetes. Bilag 2: Revideret protokol. Projektbeskrivelse - version 3.0. 13. nov. 2012.

KIH Diabetes. Bilag 2: Revideret protokol. Projektbeskrivelse - version 3.0. 13. nov. 2012. Bilag 2: Revideret protokol 13. nov. 2012. KIH Diabetes Projektbeskrivelse - version 3.0 Indledning: Overordnet er målet med projektet at afprøve ændringen af ambulante behandlings-forløb hvor fysisk fremmøde

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Formål Klinisk Integreret Hjemmemonitorering At afprøve klinisk anvendelse af telemedicinske løsninger i større skala for patientgrupperne

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Fonden for Velfærdsteknologi Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling 19-12-2011 Omkring

Læs mere

Telemedicin fra patientens synsvinkel

Telemedicin fra patientens synsvinkel Telemedicin fra patientens synsvinkel Annette Wandel Chefkonsulent Danske Patienter Danske Patienter Paraplyorganisation for patientforeninger Både patienter med fysiske og psykiske lidelser 17 medlemsorganisationer

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10 DK- 5230 Odense M Telefon 6543 2030 Mobil 2965 0172 Jan Petersen E-mail jap@medcom.dk, krc@medcom.dk Dato 29.10.2014 Vor ref. JAP & KRC Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Tekst til udbudsmateriale, der kan downloades Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Et pilotprojekt

Læs mere

TeleCare Nord business case mål

TeleCare Nord business case mål TeleCare Nord business case mål Reduktion til 70% af niveauet ved traditionel behandling. Heri indgår bl.a. - Reduktion af genindlæggelser (2,1 ->0,97 indlæggelser) - Reduktion af sengedage (5,5 -> 4,5

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH)

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) Bilag 4 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) 1. afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi April 2014 Forfattere Anne Lee 1, Marianne Sandvei 1, Tina Hosbond 2 og Liv Forsberg 2 1 Center for

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

BUSINESS CASE FOR NATIONAL UDBREDELSE AF TELEMEDICINSK HJEMME- MONITORERING TIL ØVRIGE DIAGNOSER

BUSINESS CASE FOR NATIONAL UDBREDELSE AF TELEMEDICINSK HJEMME- MONITORERING TIL ØVRIGE DIAGNOSER BUSINESS CASE FOR NATIONAL UDBREDELSE AF TELEMEDICINSK HJEMME MONITORERING TIL ØVRIGE DIAGNOSER 7. maj 2015 PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK2900 Hellerup Tel: +45 39 25 50 00 Fax: +45 39 25 51

Læs mere

Min egraviditet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH

Min egraviditet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH Præsenteret af Karina Fischer Blom, klinisk projektleder og udviklingsjordemoder på, Herlev Hospital på vegne af projektgruppen Telemedicin og it-understøttet

Læs mere

Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL

Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL 1 Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL Oplæg på Lungeforeningens konference 2016 Sekretariatsleder Susanne Duus 9. September 2016 AGENDA - Hvorfor udbreder vi telemedicin til borgere

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

TeleCare Nord. Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer

TeleCare Nord. Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer TeleCare Nord Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer TeleCare Nord projektet en kort rejse tilbage i tiden TeleCare Nord - mål Skaber forskningsmæssig evidens for patientnære

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

NetKOL. til kamp mod undgåelig indlæggelser! KIH-styregruppe 19. juni 2014. Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

NetKOL. til kamp mod undgåelig indlæggelser! KIH-styregruppe 19. juni 2014. Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) NetKOL til kamp mod undgåelig indlæggelser! KIH-styregruppe 19. juni 2014 Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Disposition 1.Forsøgsdesign 2. Udfordringer 3. Demonstration NetKOLs formål:

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

TELECARE NORD. Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017

TELECARE NORD. Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017 TELECARE NORD Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017 LØSNINGSMODEL Asynkron Servers National infrastruktur National database Internationale standarder HL7

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 10. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dagsorden og indstillinger for 10. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10 DK- 5230 Odense M Telefon 6543 2030 Mobil 2965 0172 Jan Petersen E-mail jap@medcom.dk www.medcom.dk Dato 12.03.20144 Vor ref. JAP & KRC Dagsorden og indstillinger for 10. styregruppemøde

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH)

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) 3 elementer i evalueringen: de økonomiske aspekter (ift. sygehussektoren og prak. læger) de kommunale aspekter de patientmæssige

Læs mere

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 20.03.2014 Vor ref.: KRC Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 20.03.2014 Sted: Deltagere: Videomøde Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (formand) Britta

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data.

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data. Opfølgning på data i kommune Formål Kommunen følger op på borgerens data. Aktør Kommune Hjertesvigt TeleCare Nord Kompetencer Sygeplejefaglige kompetencer som beskrevet i Opgave- og ansvarsfordeling. Data

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 E-mail cbe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.12.12 Vor ref. CBE Bilag 1: Statusnotater til 4. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

KIH Diabetes delprojekt

KIH Diabetes delprojekt KIH Diabetes delprojekt Indledning Overordnet er målet med projektet at afprøve ændringen af ambulante behandlingsforløb, hvor fysisk fremmøde erstattes af telemedicinske konsultationer. Herunder afprøves

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Min egraviditet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH

Min egraviditet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH Præsenteret af projektleder Karina Fischer Blom og projektjordemoder Gabriella Barcobello-Jensen KIH-Styregruppemøde 19. juni 2014 Forskerparken 10, 5230 Odense

Læs mere

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er Oplæg 12-12-2012. (Dias 1) (med præsentation) Jeg hedder Anne Lee, er uddannet sygeplejerske og sundhedsfaglig kandidat. Jeg er ansat i CAST ved Syddansk Universitet, hvor jeg bl.a. beskæftiger mig med

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT LÆS OM PROJEKTET OG DINE MULIGHEDER FOR DELTAGELSE PATIENTINFORMATION TELECARE NORD

Læs mere

TeleCare Nord Resultater og erfaringer

TeleCare Nord Resultater og erfaringer TeleCare Nord Resultater og erfaringer Hvorfor Global udfordring med øget antal kronikere Pilot og forskningsprojekter viste potentiale Kronisk sygdom udgør en stor og stigende del af sundhedsbudgettet

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne.

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 1 Stratificeringen bør gentages med jævne mellemrum, idet patientens tilstand kan udvikle sig både positivt og negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 0-1 eksaserbationer pr år 2 En

Læs mere

BUSINESS CASE FOR NATIONAL UDBREDELSE AF TELEMEDICINSK HJEMME- MONITORERING TIL BORGERE MED KOL

BUSINESS CASE FOR NATIONAL UDBREDELSE AF TELEMEDICINSK HJEMME- MONITORERING TIL BORGERE MED KOL BUSINESS CASE FOR NATIONAL UDBREDELSE AF TELEMEDICINSK HJEMME- MONITORERING TIL BORGERE MED KOL 7. maj 2015 PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: +45 39 25 50 00 Fax: +45 39 25 51

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 19.06.2014 Vor ref.: KRC Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 19.06.2014 Sted: Deltagere: MedCom-Mødelokale C, Forskerparken 10, 5230 Odense M Claus Thomsen,

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala. Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord

TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala. Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord TeleCare Nord storskala Alle nordjyske KOL-patienter, der er meget besværet af KOL, og som kan have gavn

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Bilag 1: Statusnotater til 6. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering d. 6.6.2013 i Odense 1. Region Midtjylland Statusnotat Diabetes Statusnotat Gravide

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten TeleCare Nord - storskala Alle nordjyske KOL-patienter, der er meget besværet af KOL, og som kan have gavn af projektets løsning skal have den tilbudt. Uanset:

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala

TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala Forskningsmæssigt afsæt Forskningsprojektet Telekat v/ Aalborg universitet Reduktion I antallet af indlæggelser Reduktion af gennemsnitlig indlæggelsestid Fald i

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Sammenhængende tilbud til gravide overvægtige og familier truet af overvægt

Sammenhængende tilbud til gravide overvægtige og familier truet af overvægt Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Amager Hvidovre Hospital Amager Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sammenhængende tilbud til gravide overvægtige og familier truet af overvægt Udarbejdet

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

KOL Online Rehabilitering

KOL Online Rehabilitering KOL Online Rehabilitering WHINN Odense 5. oktober 2016 Lisbeth Østergaard, sygeplejerske lisbeth.marie.oestergaard@regionh.dk Henrik Hansen, fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d.-studerende Henrik.hansen.09@regionh.dk

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

Telemedicin. - Behandling over afstand.

Telemedicin. - Behandling over afstand. Telemedicin - Behandling over afstand www.regionmidtjylland.dk Hvad er telemedicin? Grundlæggende handler telemedicin om to ting: at sundhedsydelser ved hjælp af teknologi kan overføres over afstande.

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien Flemming Witt Udsen Formål Fulgt 1225 KOL-borgere i ca. 1 år (14 måneder) Opgjort, hvor meget sundhed man får ekstra for pengene ved TeleCare Nord

Læs mere

information der vedrører én patient af patienten selv af anden kilde, dvs. ikke af patienten selv eller en sundhedsprofessionel

information der vedrører én patient af patienten selv af anden kilde, dvs. ikke af patienten selv eller en sundhedsprofessionel NBS - Kommentarskema til diagram [ 20150831 ] - udtræk [ 2015 08 31 11.24 ] Diagramnavn Nr. Oplysningstype (Kommentaren vedrører: term, begreb, synonym, diagram,definition, etc.) Oplysning (begreb, term,

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om?

Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre og billigere at sætte patienten i centrum at skabe en ny milliardindustri at få Danmark tilbage på

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere