Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelse med specialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelse med specialer"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. november 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelse med specialer Udstedt af Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 245 af 9. marts 2016 om uddannelsen til Kontoruddannelse med specialer. Skolen kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse. 2. Der er pr. 1. november 2016 sket følgende ændringer: Der er justeret og tilføjet nye valgfrie specialefag. Nedenfor i skema 1 og 2 er justerede fag markeret med farven grøn og nye fag med farven blå. Justerede mål og/eller vejledende uddannelsestid - Avanceret regneark I og II - Forretningsengelsk og -tysk - HR og personaleadministration - Løn og lovgivning - Nye og avancerede it funktioner - Præsentationsteknik og personlig fremtræden - Udvidet skriftlig kommunikation Nye fag - Økonomi for Administration - Medicinsk engelsk for lægesekretærer Nye fag oprettet både på niveau Avanceret og Ekspert - Kommunikation i praksis - Projektstyring i praksis 3. Uddannelsens formål og struktur Kontoruddannelsen er rettet mod alle brancher og virksomhedstyper og inden for både den offentlige og private sektor. Uddannelsen dækker med sin specialestruktur både behovet for specialister inden for særlige områder og behovet for generalister. Pt. består uddannelsen af 8 specialer; Administration, Advokatsekretær, Lægesekretær, Offentlig Administration, Rejseliv, Revision, Spedition og shipping samt Økonomi. Uddannelsen består pt. af 8 specialer med hver sin specialefagsstruktur og rammer for praktik. Udvalget har fastlagt følgende struktur for henholdsvis unge og voksne under EUV 3 (skema 1 nedenfor) og voksne under EUV 1 og 2 (skema 2 nedenfor). Ungespor Voksenspor Specialefag Fagprøve Bundne Specialefag I alt Bundne Valgfrie Valgfrie Fagprøve I alt 1

2 Administration Advokatsekretær Offentlig Administration Lægesekretær Rejseliv Revision 5 2, , Spedition og shipping Økonomi Skoleperiodernes placering, længde og indhold Skolen fastlægger antallet af skoleperioder (minimim 2 skoleperioder) og specialefagenes fordeling på skoleperioderne. Det faglige udvalg anbefaler, at bundne specialefag, som i målbeskrivelsen har karakter af introduktion, placeres så tidligt som muligt i forløbet. I specialet Spedition og shipping bør de 2 introducerende specialefag på Spedition og shipping være gennemført inden for henholdsvis de første 3 og de første 6 måneder af den 2 årige praktikuddannelse. Undervisningen skal tilrettelægges, så valgfrie specialefag og erhvervsrettet påbygning kan indgå i en vekselvirkning med de bundne specialefag, hvor emnet og indholdet i det valgfrie fag tilsiger dette. Det kan f.eks. være valgfrie fag af mere værktøjspræget karakter f.eks. it, skriftlig kommunikation mv., som har til formål at støtte og udbygge elevens kompetence, før eleven fortsætter med de bundne specialefag, eller valgfrie fag, som skal støtte elevens læring i praktikken på særlige områder. 4. Elevtyper Det fremgår af oversigtsskemaerne bagest i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb I forlængelse af oversigtsskema 1-2 fremgår skema henholdsvis 1a og 2a hvor fag med højere præstationsniveau end det obligatoriske er beskrevet. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Praktikmålene beskrives i: Skema 3: Praktikmålenes bidrag til kompetencemålene Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. Begrebet elevtyper uddybes bagest i uddannelsesordningen. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelsen 2

3 Skolen Den enkelte elev skal opleve, at der er progression i forhold til skolebaggrund. Den teoretiske undervisning må ikke være en gentagelse i forhold til grundforløb eller andre adgangsveje til hovedforløbet. Hvor emner, som eleverne har beskæftiget sig med på grundforløbene, tages op igen i hovedforløbene, er det væsentligt, at eleverne oplever en progression. Elevernes umiddelbare genkendelse af emnet fra tidligere skal derfor erstattes med en oplevelse af at lære mere. Undervisningsforløb kan tilrettelægges med - Stigende sværhedsgrad, fx i sprogfærdighed - Stigende kompleksitet, fx at færdigheder eller begreber skal anvendes i situationer af stigende kompleksitet eller at færdigheder skal anvendes i nye situationer - Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng eller se forskelle - Stigende krav om selvstændighed i opgaveløsningen. Praktikken Det faglige udvalg har til brug for uddannelsesplanlægning udarbejdet vejledende praktikplaner for specialerne. Planerne kan hentes på udvalgets hjemmeside ( og praktikmålene fremgår desuden af Elevplan. Udvalgets fastlæggelse af praktikmål og tilhørende oplæringsfunktioner tager udgangspunkt i taksonomien Kende, Kunne og Beherske; - Kende: Eleven kender og kan gøre rede for virksomhedens praksis. Eleven skal informeres om virksomhedens praksis på området og have en overordnet forståelse af områdets betydning og sammenhæng med andre områder. - Kunne: Eleven kan under vejledning eller i samarbejde med andre løse arbejdsopgaverne inden for området evt. på en sådan måde, at eleven udfører dele af en arbejdsopgave selvstændigt. - Beherske: Eleven kan ved afslutningen af uddannelsen udføre opgaverne inden for området selvstændigt fra start til slut. Eleven kan formidle sin viden og erfaring, dvs. forklare andre om opgaveløsningen. Udvalgets fastlæggelse af taksonomi for praktikmålene skal sikre overensstemmelse med taksonomien for fagene, således at indlæring på niveauer Kende, Kunne, Beherske følger indlæring på niveauerne Begynder, Rutineret, Avanceret. Med henblik på at nå målene for uddannelsen skal virksomheden tilrettelægge uddannelsen sådan, at eleven får mulighed for i slutningen af praktiktiden at arbejde selvstændigt under anvendelse af de færdigheder, der er erhvervet gennem praktikuddannelsens forskellige funktioner. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til samarbejde og til at løse nye problemstillinger. I løbet af praktikperioden afholdes mindst 3 evalueringssamtaler. Den første samtale afholdes umiddelbart inden prøvetidens udløb. Praktikplanen drøftes ved evalueringssamtalerne og ajourføres løbende. Vejledende praktikplan for de 2 offentlige specialer, For at sikre sammenhæng i uddannelsesforløbet, udarbejder praktikstedet en samlet plan for elevens praktiske uddannelse. Planen udarbejdes i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen og indsendes sammen med denne til skolen. Planen forudsættes drøftet og koordineret mellem praktikstedet og sko- 3

4 len, sådan at den praktiske del af uddannelsen giver eleven mulighed for at anvende og erkende den teoretiske viden fra skoleundervisningen i en praktisk tværfaglig sammenhæng i relation til løsningen af arbejdsopgaver på forskellige niveauer. Planen for den praktiske uddannelse skal tage hensyn til skoleperiodernes placering og indhold. I stedet for at udarbejde en papirbaseret plan kan praktikstedet benytte Elevplan til at oprette en plan og tilknytte praktikaktiviteter. Såfremt der oprettes et praktikforløb i Elevplan, erstatter det praktikstedets pligt til at fremsende en plan til skolen. 6. Bedømmelse og beviser mv. Den afsluttende fagprøve Eleven skal ved fagprøven vise, at målene for specialet er nået. Fagprøven skal derfor afspejle det, der er særligt for det enkelte speciale samt eleven evne til at: Formulere en ide og fastsætte mål, planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet og evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Ansvarsfordeling Det er den skole, hvor eleven gennemfører specialets bundne specialefag, der har ansvar for at tilrettelægge og afholde fagprøveforløbet. Projektet forberedes i den næstsidste skoleperiode, hvor eleven arbejder med sin opgaveformulering i samarbejde med en underviser, og skolen efterfølgende godkender opgaveformuleringen. Den fagprøveansvarlige skole skal derfor planlægge en dialog og tidsplan, der sikrer: At eleven i samarbejde med virksomheden aftaler en opgaveformulering. At opgaveformuleringen godkendes af skolen. At eleven kan modtage vejledning fra skolen om praksisrelaterede og teoretiske overvejelser i perioden frem til afleveringen af dokumentationen. Skolen skal sikre, at fagprøveforløbet også gennemføres med den krævede vejledning og forberedelse på næstsidste skoleophold, hvor der indgår skoleophold med valgfrie specialefag på andre skoler. Elevens praktikvirksomhed skal inddrages i problemformuleringen for at sikre: At det er muligt at behandle den stillede problemformulering i virksomheden At eleven i praktikperioden op til den sidste skoleperiode har mulighed for informationssøgning i praktikvirksomheden eller på anden måde mulighed for at inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden At følsomme oplysninger, forretningshemmeligheder mv. ikke er til hinder for at udføre opgaven i overensstemmelse med problemformuleringen Skolen skal i samspillet med elev og virksomhed løbende sikre, at eleven forfølger målet fra fagprøveformuleringen. Da en elev ikke skal indstilles til fagprøve, og fagprøveproduktet ikke skal antages, for at eleven kan komme til mundtlig eksamination, er det væsentligt, at skolen så tidligt som muligt vejleder elev og virksomhed, hvor skolen vurderer, at eleven er i risiko for at dumpe til fagprøven. Det faglige udvalg anbefaler derfor, at skolerne afholder midtvejssamtaler 4

5 eller lignende tæt dialog, hvor det sikres, at eleven er på rette vej. Dialogen skal også ske med virksomheden, som skal kende sit ansvar for, at eleven sikres såvel information og støtte som tid til at gennemføre projektet i virksomheden. Det faglige udvalg vægter, at tilrettelæggelse af fagprøven sker i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Derfor skal skolen efter afholdelse af prøver orientere det lokale uddannelsesudvalg om resultatet af de gennemførte prøver med henblik på at drøfte, hvorvidt forløbet har givet anledning til at justere tilrettelæggelsen og gennemførelsen, herunder justere den lokale undervisningsplan og den heri indeholdte bedømmelsesplan. Projektet Fagprøven er baseret på et projekt i praktikvirksomheden. Eleven skal her beskæftige sig med en arbejdsopgave, og hvordan den kan løses i virksomheden. Ved ideudvikling, planlægning og gennemførelse af aktiviteten skal eleven inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og samtidigt kunne fordybe sig i et problemfelt af relevans for elevens speciale. Endelig skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. En fagprøve kan ikke alene beskæftige sig med et teoretisk emne eller alene være en beskrivelse, men skal relateres til praktikvirksomheden og en arbejdsopgave og skal vise, at eleven kan vurdere, analysere, reflektere, bedømme eller på anden måde forholde sig selvstændigt til en arbejdsopgave, og hvordan den kan løses i virksomheden. Elevens arbejde med dokumentation og forberedelse Når opgaven er udført i praktikken, skal elever under den sidste skoleperiode udarbejde dokumentation som forudsat i problemformuleringen i et relevant medie. Eleven skal aflevere dokumentationen inden for en frist fastsat af skolen og i en form fastlagt og aftalt med skolen. I forhold til formålet med fagprøven og slutmålene for specialet må dokumentationen i kontoruddannelse med specialer omfatte en høj grad af skriftlighed, og dokumentationen skal som udgangspunkt omfatte en skriftlig rapport. Under den sidste skoleperiode skal en skoles lokaler og øvrige undervisningsudstyr så vidt muligt være til rådighed for eleven inden for normal undervisningstid. Eleven har under skoleperioden krav på den vejledning, som følger af de normale regler for undervisningens gennemførelse. Eleven forbereder desuden under den sidste skoleperiode fremlæggelse af projektet til den mundtlige prøve. Bedømmelse og bedømmelseskriterier Bedømmelsen ved den mundtlige prøve er en helhedsvurdering af elevens mundtlige fremlæggelse af sin dokumentation af projektet og elevens præstation under den mundtlige eksamination, hvor eksaminationsgrundlaget består af elevens dokumentation af projektet/fagprøverapporten. I bedømmelseskriterierne, som fastlægges af skolen i den lokale bedømmelsesplan, indgår: Slutmål for specialet, elevens evne til at inddrage både teoretiske og praktiske forhold, elevens evne til at samarbejde med/informere andre i processen samt 5

6 elevens evne til at evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål for opgave 6

7 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Det betyder, at følgende elevtyper følger skema 1: Unge Voksne Elever med afsluttet gymnasial uddannelse EU9X EUV3X EU9+ og Gym EU9+X EUV3X og Mesterlære EU9+ og Gym og Mesterlære - EU9X og Mesterlære EUV3 og Gym - EU9+X og Mesterlære EUV3 og Gym og Mesterlære Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til Antal nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Præstationsstandard Vejledende tid Administration Kommunikation 3, 4, 8 Avanceret 1,0 uge x Optimering af arbejdsprocesser 2, 4, 5, 6, 8, Avanceret 1,0 uge x Projektadministration 4, 5, 8, 9 Avanceret 1,0 uge x Advokatsekretær 8 Administration Advokatsekretær Lægesekretær Offentlig administration Rejseliv Revision Spedition & shipping Økonomi 7

8 6437 Aftale- og køberet 1, 10, 11, 12 Avanceret 0,8 uge x 6438 Handel med fast ejendom 1, 10, 11, 12 Avanceret 1,2 x 8400 Inkasso 1, 10, 11, 12 Avanceret 1,2 x 8403 Insolvensretten 1, 10, 11, 12 Avanceret 0,8 uge x 8407 Lejeret 1, 10, 11, 12 Avanceret 0,4 uge x 8568 Person-, familie- og arveret 1, 10, 11, 12 Avanceret 1,2 x 6417 Retssystem og advokaten 1, 2, 6, 11, 12 Avanceret 1,4 x 6440 Selskaber og personlige virksomheder 1, 10, 11, 12 Avanceret 1,0 uge x Lægesekretær Anatomi, fysiologi, patologi, psykologi 1, 13 Avanceret 3,0 X 1. november Kommunikation og digitalisering 1, 2, 3, 4, 13, 29 Avanceret 3,0 X Sundhedsadministration 1, 6,14 Avanceret 3,0 X Offentlig administration Innovation, kvalitet og samarbejde 1, 2, 5, 19 Avanceret 2,8 x Kommunikation og formidling 1,3, 18, 20,21 Avanceret 1,8 x 8809 Lovgivning og myndighedsudøvelse 1, 18, 20,22 Avanceret 2,4 x Politisk styring og økonomi 1, 6, 22 Avanceret 2,0 x Rejseliv Jura for rejseudbydere 1, 25 Avanceret 1,4 uge x Kvalitets- og procesudvikling 1, 2, 4, 5, 6, 23 Avanceret 0,8 uge x Købmandsskab for rejseudbydere 1, 3, 23 Avanceret 3,2 uge x Rejsegeografi 1, 24 Avanceret 0,8 uge x Service og salgspsykologi for rejseudbydere 1, 3, 6, 23, 24 Avanceret 1,8 x Revision Virksomhedsdrift 1, 4, 26, 27 Avanceret 1,0 uge x Eksternt regnskab I 1, 6, 26, 27 Avanceret 1,0 uge x 8

9 15839 Revision 1, 6, 26, 27, 28, 29 Avanceret 2,0 uge x Grundlæggende skatteret 1, 26, 27 Avanceret 1,0 uge x Spedition & shipping Introduktion 1, 30 Avanceret 1,0 uge x - eleven skal vælge et af følgende to generelle fag; Generel shipping 1, 31, 33 Avanceret 1,0 uge x Generel spedition 1, 31, 33 Avanceret 1,0 uge x - eleven skal vælge et af følgende liniefag; Fly 1, 32, 33 Avanceret 2 x Sø linietransport 32, 33 Avanceret 2 x Sø trampfart (shipping) 32, 33 Avanceret 2 x Vej 1, 32, 33 Avanceret 2 x Økonomi Bogføring og registrering 1, 34, 35, 36, 37 Avanceret 1,0 uge x 4213 Budgettering 1, 34, 35, 36, 37 Avanceret 1,0 uge x 4206 Moms og afgifter 1, 34, 37 Avanceret 1,0 uge x 4246 Økonomistyring I 1, 34, 35, 36, 37 Avanceret 1,0 uge x 4158 Årsregnskab for erhvervsdrivende virksomheder 1, 34, 35, 37 Avanceret 1,0 uge x Valgfri uddannelsesspecifikke fag Avanceret regneark I 4, 8 Avanceret 0,6 uge x x x x x x Avanceret regneark II 4, 8 Avanceret 0,4 uge X x x x x x 8808 Behandling af rekonstruktion og konkurs 2 10 Avanceret 0,4 uge x Bogføring i praksis 8, 29 Avanceret 0,6 uge x x Bogføring i praksis for det offentlige 8, 13, 18 Avanceret 1,0 uge X x Borgerkommunikation 18, 19, 20, 21 Avanceret 5,0 x 4213 Budgettering 8, 26, 31 Avanceret 1,0 uge X x x x x uge 2,

10 35485 Butiksopbygning 8 Avanceret 1,0 uge X x x x x x Databaser 4, 8 Avanceret 1,0 uge X 2363 Debitor-, kreditor- og lagerstyring 8 Avanceret 1,0 uge X x x x x x Diagnoselatin 13 Avanceret 1,0 uge X 8805 Ekspedition af dødsboskifte 10 Avanceret 0,6 uge x x x x x Eksternt regnskab II 29 Avanceret 1,0 uge x x Eksternt regnskab III 29 Avanceret 0,6 uge x x Ekstern vurdering 37 Avanceret 1,0 uge x x Erhvervsbeskatning 37 Avanceret 1,0 uge x x EU og internationalisering 17, 22 Avanceret 1,0 uge X x Farligt gods og miljø 33 Avanceret 1,0 uge x Flyspeditør 30, 33 Avanceret 1,0 uge x Forretningsengelsk 3 Avanceret 1,0 uge x x x x x x Forretningstysk 3 Avanceret 1,0 uge x x x x x x Grafisk præsentation 4 Avanceret 1,0 uge X x HR og personaleadministration 13,18 Avanceret 1,0 uge X X x HR personalejura 8 Avanceret 3,0 X x x x x x International handel 8 Avanceret 1,0 uge X x x x x x Internationalt markedsvalg 8 Avanceret 1,0 uge x IT integration af data 4, 16, 21 Avanceret 1,0 uge X X x Jobrelateret fremmedsprog, engelsk 3 Avanceret 2,0 X x x x x x Kommunikation i praksis 3, 9 Avanceret 2,0 X Koncernregnskab 26, 27, 29 Avanceret 0,6 uge x Kvalitet og service 3, 6 Avanceret 1,0 uge X x x x x x Lager- og terminalbehandling 33 Avanceret 1,0 uge x Likviditetsstyring 37 Avanceret 0,6 uge X x x x 10

11 15735 Likviditetsstyring II 37 Avanceret 0,4 uge X x x x Logistik 8 Avanceret 1,0 uge X x x x x x Logistik I inden for spedition 30 Avanceret 1,0 uge x 452 Logistik II inden for spedition 30 Avanceret 1,0 uge x Lægesekretærens forløbskoordinering 13, 15, 16 Avanceret 5,0 X Løn og lovgivning 8 Avanceret 1,0 uge X x x x x x Medicinsk engelsk for lægesekretærer 3, 13, 15, Avanceret 1,0 uge X 4206 Moms og afgifter 8, 26 Avanceret 1,0 uge x x x Multi-modale transporter 33 Avanceret 1,0 uge x Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering 3,13, 20 Avanceret 1,0 uge x x x Nye og avancerede it værktøjer 4, 8 Avanceret 0,6 uge x X x x x Offentlig budget og regnskab 18, 19, 20 Avanceret 5,0 x Onlinekommunikation 4, 8 Avanceret 3,0 x x x x x x Projektkoordination 5,8, 14,19 Avanceret 1,0 uge x x Projektstyring 34, 36 Avanceret 1,0 uge x x x Projektstyring i praksis 2, 4, 5, 8, 9 Avanceret 1,0 uge X Præsentationsteknik og personlig fremtræden 8806 Rådgivning og adm. ved overdragelse af fast ejendom 3 Avanceret 1,0 uge x x x x x x x x 10 Avanceret 0,6 uge x Salg og markedsføring Avanceret 1,0 uge x x x x x x Salg og service i spedition 32 Avanceret 1,0 uge x Service og international kulturforståelse 3, 9 Avanceret 1,0 uge x Selskabsbeskatning 29 Avanceret 0,4 uge x x 11

12 15818 Skattemæssig behandling af værdipapirer 1. november Avanceret 0,4 uge x x Skattemæssige afskrivninger 29 Avanceret 0,6 uge x x Skibsmægler 30, 33 Avanceret 1,0 uge x Speditionsøkonomi 31, 32 Avanceret 1,0 uge x 9614 Statistik for administrative medarbejdere Struktur i administrative problemstillinger I Struktur i administrative problemstillinger II 8, Avanceret 0,8 uge x x x x x x 1, 4, 8 Avanceret 0,6 uge x x x x x x 1, 4, 8 Avanceret 0,4 uge x x x x x x Subjektiv skattepligt 26, 34 Avanceret 0,6 uge x x Sundhedsdata og DRG 13,16 Avanceret 5,0 x 6433 Supply Chain Management 5, 8 Avanceret 3,0 x Sø transport/linie 30, 33 Avanceret 1,0 uge x Søret 1 33 Avanceret 1,0 uge x Teambuilding 2, 5 Avanceret 1,0 uge x x x x x x 455 Told 33 Avanceret 1,0 uge x 456 Transportret 33 Avanceret 1,0 uge x 6443 Tvangsauktion 10 Avanceret 0,4 uge x Udvidet moms og afgifter 29 Avanceret 0,4 uge x Udvidet regnskab 29 Avanceret 0,6 uge x Udvidet skat VSO og KAO 29 Avanceret 0,6 uge x Udvidet skat for revisionselever 29 Avanceret 0,6 uge x x Udvidet skriftlig kommunikation 3, 6, 8, 9 Avanceret 1,0 uge x x Udvidet skriftlig kommunikation 3, 6, 8, 9 Avanceret 1,0 uge X X X X X X X X Udvidet virksomhedsdrift 29 Avanceret 0,6 uge x 12

13 15700 Vejledning i den offentlige sektor 18, 19, 20, 21 Avanceret 5,0 x 1. november Vejspeditør 30, 33 Avanceret 1,0 uge x Virksomhedsbeskatning 29 Avanceret 1,0 uge x x Økonomi og styring 18, 19, 20 Avanceret 5,0 x 4246 Økonomistyring I 29 Avanceret 1,0 uge x Økonomistyring i det offentlige 8, 13, 17,18, 22 Avanceret 1,0 uge x x x Økonomistyring II 37 Avanceret 1,0 uge x x x 4158 Årsregnskab for erhvervsdrivende virksomheder Antal skole i alt (incl. 1 uge til fagprøve) 8, 26, 34 Avanceret 1,0 uge x , Skema 1a Fag med valgfrit højere præstationsniveau Fagnavn Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret HR personalejura Ekspert 3,0 HR personalejura Avanceret Borger kommunikation Ekspert 5,0 Borger kommunikation Avanceret Kommunikation i praksis Ekspert 2,0 Kommunikation i praksis Avanceret Lægesekretærens forløbskoordinering Ekspert 5,0 Lægesekretærens forløbskoordinering Avanceret Projektstyring i praksis Ekspert 1,0 Projektstyring i praksis Avanceret Offentlig budget og regnskab Ekspert 5,0 Offentlig budget og regnskab Avanceret Onlinekommunikation Ekspert 3,0 Onlinekommunikation Avanceret Sundhedsdata og DRG Ekspert 5,0 Sundhedsdata og DRG Avanceret 13

14 6433 Supply Chain Management Ekspert 3,0 Supply Chain Management Avanceret Vejledning i den offentlige sektor Ekspert 5,0 Vejledning i den offentlige sektor Avanceret Økonomi og styring Ekspert 5,0 Økonomi og styring Avanceret 14

15 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Det standardiserede voksenforløb adskiller sig fra forløbet ovenfor i SKEMA 1 ved, at antallet af til valgfrie specialefag er reduceret. Unge Voksne Elever med afsluttet gymnasial uddannelse EUV1X EUV1 og Gym EUV2X EUV2 og Gym EUV2X og Mesterlære EUV2 og Gym og Mesterlære Fagnr. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Vejledende tid Antal Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Administration Kommunikation 3, 4, 8 Avanceret 1,0 uge x Optimering af arbejdsprocesser 2, 4, 5, 6, 8, Avanceret 1,0 uge x Projektadministration 4, 5, 8, 9 Avanceret 1,0 uge x Advokatsekretær Aftale- og køberet 1, 10, 11, 12 Avanceret 0,8 uge x 6438 Handel med fast ejendom 1, 10, 11, 12 Avanceret 1,2 x 8400 Inkasso 1, 10, 11, 12 Avanceret 1,2 x 8403 Insolvensretten 1, 10, 11, 12 Avanceret 0,8 uge x Administration Advokatsekretær Lægesekretær Offentlig administration Rejseliv Revision Spedition & shipping Økonomi 15

16 8407 Lejeret 1, 10, 11, 12 Avanceret 0,4 uge x 8568 Person-, familie- og arveret 1, 10, 11, 12 Avanceret 1,2 x 6417 Retssystem og advokaten 1, 2, 6, 11, 12 Avanceret 1,4 x 6440 Selskaber og personlige virksomheder 1, 10, 11, 12 Avanceret 1,0 uge x Lægesekretær Anatomi, fysiologi, patologi, psykologi 1, 13 Avanceret 3,0 x 1. november Kommunikation og digitalisering 1, 2, 3, 4, 13, 29 Avanceret 3,0 x Sundhedsadministration 1, 6,14 Avanceret 3,0 x Offentlig administration Innovation, kvalitet og samarbejde 1, 2, 5, 19 Avanceret 2,8 x Kommunikation og formidling 1,3, 18, 20,21 Avanceret 1,8 x 8809 Lovgivning og myndighedsudøvelse 1, 18, 20,22 Avanceret 2,4 x Politisk styring og økonomi 1, 6, 22 Avanceret 2,0 x Rejseliv Jura for rejseudbydere 1, 25 Avanceret 1,4 uge x Kvalitets- og procesudvikling 1, 2, 4, 5, 6, 23 Avanceret 0,8 uge x Købmandsskab for rejseudbydere 1, 3, 23 Avanceret 3,2 uge x Rejsegeografi 1, 24 Avanceret 0,8 uge x Service og salgspsykologi for rejseudbydere 1, 3, 6, 23, 24 Avanceret 1,8 x Revision Virksomhedsdrift 1, 4, 26, 27 Avanceret 1,0 uge x Eksternt regnskab I 1, 6, 26, 27 Avanceret 1,0 uge x Revision 1, 6, 26, 27, 28, 29 Avanceret 2,0 uge x Grundlæggende skatteret 1, 26, 27 Avanceret 1,0 uge x Spedition & shipping Introduktion 1, 30 Avanceret 1,0 uge x 16

17 - eleven skal vælge et af følgende to generelle fag; Generel shipping 1, 31, 33 Avanceret 1,0 uge x Generel spedition 1, 31, 33 Avanceret 1,0 uge x - eleven skal vælge et af følgende liniefag; Fly 1, 32, 33 Avanceret 2 x Sø linietransport 32, 33 Avanceret 2 x Sø trampfart (shipping) 32, 33 Avanceret 2 x Vej 1, 32, 33 Avanceret 2 x Økonomi Bogføring og registrering 1, 34, 35, 36, 37 Avanceret 1,0 uge x 4213 Budgettering 1, 34, 35, 36, 37 Avanceret 1,0 uge x 4206 Moms og afgifter 1, 34, 37 Avanceret 1,0 uge x 4246 Økonomistyring I 1, 34, 35, 36, 37 Avanceret 1,0 uge x 4158 Årsregnskab for erhvervsdrivende virksomheder 1, 34, 35, 37 Avanceret 1,0 uge x Valgfri uddannelsesspecifikke fag Avanceret regneark I 4, 8 Avanceret x x x X x x Avanceret regneark II 4, 8 Avanceret X x x x x x 8808 Behandling af rekonstruktion og konkurs 10 Avanceret 0,4 uge x Bogføring i praksis 8, 29 Avanceret 0,8 uge X x x Bogføring i praksis for det offentlige 8, 13, 18 Avanceret 1,0 uge x x Borgerkommunikation 18, 19, 20, 21 Avanceret 5,0 x 4213 Budgettering 8, 26, 31 Avanceret 1,0 uge X x x x x Butiksopbygning 8 Avanceret 1,0 uge X x x x x x Databaser 4, 8 Avanceret 1,0 uge X 2363 Debitor-, kreditor- og lagerstyring 8 Avanceret 1,0 uge X x x x x x Diagnoselatin 13 Avanceret 1,0 uge x 1 uge

18 8805 Ekspedition af dødsboskifte 10 Avanceret 0,6 uge x x x x x Eksternt regnskab II 29 Avanceret 1,0 uge x x Eksternt regnskab III 29 Avanceret 0,6 uge x x Ekstern vurdering 37 Avanceret 1,0 uge x x x Erhvervsbeskatning 37 Avanceret 1,0 uge x x EU og internationalisering 17, 22 Avanceret 1,0 uge x x Farligt gods og miljø 33 Avanceret 1,0 uge x Flyspeditør 30, 33 Avanceret 1,0 uge x Forretningsengelsk 3 Avanceret 1,0 uge x x x x x x Forretningstysk 3 Avanceret 1,0 uge x x x x x x Grafisk præsentation 4 Avanceret 1,0 uge x x HR og personaleadministration 13,18 Avanceret 1,0 uge X x x HR personalejura 8 Avanceret 3,0 X x x x x x International handel 8 Avanceret 1,0 uge X x x x x x Internationalt markedsvalg 8 Avanceret 1,0 uge x IT integration af data 4, 16, 21 Avanceret 1,0 uge X x x Jobrelateret fremmedsprog, engelsk 3 Avanceret 2,0 X x x x x x Kommunikation i praksis 3, 9 Avanceret 2,0 X Koncernregnskab 26, 27, 29 Avanceret 0,6 uge x Kvalitet og service 3, 6 Avanceret 1,0 uge X x x x x x Lager- og terminalbehandling 33 Avanceret 1,0 uge x Likviditetsstyring 37 Avanceret 0,6 uge X x x x Likviditetsstyring II 37 Avanceret 0,4 uge X x x x Logistik 8 Avanceret 1,0 uge X x x x x x Logistik I inden for spedition 30 Avanceret 1,0 uge x 452 Logistik II inden for spedition 30 Avanceret 1,0 uge x 18

19 15706 Lægesekretærens forløbskoordinering 13, 15, 16 Avanceret 5,0 x 1. november Løn og lovgivning 8 Avanceret 1,0 uge X x x x x x Medicinsk engelsk for lægesekretærer 3, 13, 15, Avanceret 1,0 uge X 4206 Moms og afgifter 8, 26 Avanceret 1,0 uge x x x x Multi-modale transporter 33 Avanceret 1,0 uge x Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering 3,13, 20 Avanceret 1,0 uge x x x Nye og avancerede it værktøjer 4, 8 Avanceret 0,6 uge x X x x x Offentlig budget og regnskab 18, 19, 20 Avanceret 5,0 x Onlinekommunikation 4, 8 Avanceret 3,0 x x x x x x Projektkoordination 5,8, 14,19 Avanceret 1,0 uge x x Projektstyring 34, 36 Avanceret 1,0 uge x x x Projektstyring i praksis 2, 4, 5, 8, 9 Avanceret 1,0 uge X Præsentationsteknik og personlig fremtræden 8806 Rådgivning og adm. ved overdragelse af fast ejendom 3 Avanceret 1,0 uge x x x x x x x x 10 Avanceret 0,6 uge x Salg og markedsføring Avanceret 1,0 uge x x x x x x Salg og service i spedition 32 Avanceret 1,0 uge x Service og international kulturforståelse 3, 9 Avanceret 1,0 uge x Selskabsbeskatning 29 Avanceret 0,4 uge x x Skattemæssig behandling af værdipapirer 29 Avanceret 0,6 uge x x Skattemæssige afskrivninger 29 Avanceret 0,6 uge x x Skibsmægler 30, 33 Avanceret 1,0 uge x Speditionsøkonomi 31, 32 Avanceret 1,0 uge x 19

20 9614 Statistik for administrative medarbejdere Struktur i administrative problemstillinger I Struktur i administrative problemstillinger II 1. november , Avanceret 0,8 uge x x x x x x 1, 4, 8 Avanceret 0,6 uge x x x x x x 1, 4, 8 Avanceret 0,4 uge x x x x x x Subjektiv skattepligt 26, 34 Avanceret 0,6 uge x x Sundhedsdata og DRG 13,16 Avanceret 5,0 x 6433 Supply Chain Management 5, 8 Avanceret 3,0 x Sø transport/linie 30, 33 Avanceret 1,0 uge x Søret 1 33 Avanceret 1,0 uge x Teambuilding 2, 5 Avanceret 1,0 uge x x x x x x 455 Told 33 Avanceret 1,0 uge x 456 Transportret 33 Avanceret 1,0 uge x 6443 Tvangsauktion 10 Avanceret 0,4 uge x Udvidet moms og afgifter 29 Avanceret 0,6 uge x Udvidet regnskab 29 Avanceret 0,6 uge x Udvidet skat VSO og KAO 29 Avanceret 0,6 uge x Udvidet skat for revisionselever 29 Avanceret 0,6 uge x x Udvidet skriftlig kommunikation 3, 8, 8, 9 Avanceret 1,0 uge x x x x x x x x Udvidet skriftlig kommunikation 3, 6, 8, 9 Avanceret 1,0 uge X X X X X X X X Udvidet virksomhedsdrift 29 Avanceret 0,6 uge x Vejledning i den offentlige sektor 18, 19, 20, 21 Avanceret 5,0 x Vejspeditør 30, 33 Avanceret 1,0 uge x Virksomhedsbeskatning 29 Avanceret 1,0 uge x x Økonomi og styring 18, 19, 20 Avanceret 5,0 x 4246 Økonomistyring I 29 Avanceret 1,0 uge x 20

21 10869 Økonomistyring i det offentlige 8, 13, 17,18, 22 Avanceret 1,0 uge x x x 1. november Økonomistyring II 37 Avanceret 1,0 uge x x x x 4158 Årsregnskab for erhvervsdrivende virksomheder 8, 26, 34 Avanceret 1,0 uge x Antal skole i alt Skema 2a Fag med valgfrit højere præstationsniveau Fagnr. Fagnavn (fagets nr. fra eudadm.dk) Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret HR personalejura Ekspert 3,0 HR personalejura Avanceret Borger kommunikation Ekspert 5,0 Borger kommunikation Avanceret Kommunikation i praksis Ekspert 2,0 Kommunikation i praksis Avanceret Lægesekretærens forløbskoordinering Ekspert 5,0 Lægesekretærens forløbskoordinering Avanceret Projektstyring i praksis Ekspert 1,0 Projektstyring i praksis Avanceret Offentlig budget og regnskab Ekspert 5,0 Offentlig budget og regnskab Avanceret Onlinekommunikation Ekspert 3,0 Onlinekommunikation Avanceret Sundhedsdata og DRG Ekspert 5,0 Sundhedsdata og DRG Avanceret 6433 Supply Chain Management Ekspert 3,0 Supply Chain Management Avanceret Vejledning i den offentlige sektor Ekspert 5,0 Vejledning i den offentlige sektor Avanceret Økonomi og styring Ekspert 5,0 Økonomi og styring Avanceret 21

22 Skema 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Fagnr. (fagets nr. fra eudadm.dk) Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummeringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål Bundne praktikmål Valgfri praktikmål Specialet Administration A. Introduktion til virksomheden 6, 7 x B.1 Kommunikation og service 3, 4, 6, 8, 9 x B. 2 Kommunikation og service 3, 4, 6, 8, 9 x C.1 Administrative opgaver og sagsbehandling C. 2 Administrative opgaver og sagsbehandling 2, 4, 5, 8 x 2, 4, 5, 8 x D.1 Økonomi 4, 8 x D. 2 Økonomi 4, 8 x Specialet Advokatsekretær 6446 B. Formidling og service 3, 4, 6 x jc.1 Sagsbehandling/administrative opgaver C.2 Sagsbehandling/administrative opgaver 2, 4, 5, 10, 11, 12 x 2, 4, 5, 10, 11, 12 x 22

23 Specialet Lægesekretær - hvis oplæringen foregår på hospital/sygehus 1. Introduktion / hospital/sygehus 6, 7, 17 x Strategisk planlægning og udvikling / hospital/sygehus 3. Journalbearbejdning /hospital/sygehus 4. Kommunikation og korrespondance / hospital/sygehus 5. Administration og sagsbehandling / hospital/sygehus - hvis oplæringen foregår i almen lægepraksis Introduktion / Almen lægepraksis 2. Strategisk planlægning og udvikling / Almen lægepraksis 3. Journalbearbejdning / Almen lægepraksis 4. Kommunikation og korrespondance / Almen lægepraksis 5. Administration og sagsbehandling / Almen lægepraksis 6. Laboratorie- og hjælpefunktioner / Almen lægepraksis Specialet Offentlig administration Introduktion ved uddannelsens start 2. Politik, strategi, handlingsplaner og indsats 3. Mundtlig og skriftlig kommunikation samt digitale løsninger 4. Administration og sagsbehandling 17 x 13 x 3, 13, 14, 15 x 4, 13, 14, 16 x 6, 7, 17 x 17 x 13 x 3, 13, 14, 15, x 4, 13, 14, 16 x 13 x 6, 7, 22 x 22 x 3, 18, 19, 20, 21 x 4, 18, 19 x 1. november

24 Økonomi 18 x Valgfri praktikområder 2, 18, 20, 21 x Specialet Rejseliv B. 1 Salg af rejseprodukter og kundeservice B. 2 Salg af rejseprodukter og kundeservice C. 1 Administration af rejseprodukter C. 2 Administration af rejseprodukter 3, 5, 6, 23, 24, 25 x 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25 x 3, 4, 5, 6, 23, 25 x 3, 4, 5, 6, 23, 25 x D. 1 Kalkulation og jura 23, 25 x D. 2 Kalkulation og jura 4, 23, 25 x Specialet Revision 356 B. Formidling og service 3, 4, 6, 27, 28 x 357 C. Revisionsopgaver 2, 4, 5, 26, 29 x Specialet Spedition og shipping 358 B. Formidling og service 3, 4, 6, 31 x 360 Specialet Økonomi C. Sagsbehandling/administrative opgaver 2, 4, 5, 30, 32, 33 x B. Generelle økonomifunktioner 2, 3, 4, 5, 6, 34, 35, 36 x C. Regnskab samt skat, moms og afgifter 3, 4, 5, 6, 34, 35, 37 x D. Økonomistyring/controlling 3, 4, 5, 6, 34, 35, 37 x E. Løn 3, 4, 5, 6, 34, 35, 37 x F. Kreditorer og debitorer 3, 4, 6, 34, 37 x 1. november

25 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-2 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 2 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 EUV3 EUX Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20., samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX 25

26 Elevtype MEST PREUD Uddybning Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 2 Herudover kommer fag med højere præstationsniveau som fremgå af henholdsvis 1a og 2a. Praktikmålene fremgår af skema 3. 26

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelsen med specialer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelsen med specialer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelsen med specialer Udstedt af Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse XXXX om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 15. juli 2014 Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. oktober 2013 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. oktober 2013 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 7. februar 2013 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer. Udkast

Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer. Udkast 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 15. juli 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tandklinikassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tandklinikassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: Den 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 292 af 28. marts 2015 om erhvervsuddannelsen til. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 07/04/2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord.

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord. Grundlag for uddannelsen Lovgrundlag Uddannelsen er en erhvervsuddannelsen, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, jævnfør BEK 1010 af 22/09/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere