Endelig vedtagelse af lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10"

Transkript

1 Endelig vedtagelse af lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af Vejle Byråd. Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer: 12. december 2008 Efter bemærkninger fra vejdirektoratet påtegnes der en byggelinie på 17,5 fra vejmidte af Billundvej på lokalplanplankortet, og parkeringspladserne inden for byggelinien flyttes, så der i stedet er mulighed for at etablere parkering nord for haven til boligen. Desuden tages paragraf 5.2 omhandlende fortorvet ud af lokalplanen. Der er stadig mulighed for at etablere fortov efter reglerne i vejloven. Side: 1/1 Kontaktperson: Christina Holmbjørn Lokaltlf.: E-post: Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside: eller lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. på nedenstående adresse eller ../. Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af annonce for offentliggørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget, der offentliggøres den 17. december 2008 i Ugeavisen Vejle Posten samt Give Avis og Egtved Posten dagen før. I annoncen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planerne. Lokalplanen tinglyses på ejendommene indenfor lokalplanområdet. Venlig hilsen Christina Holmbjørn Planlægger Ps. Ved varig navn og adr. ændring bedes dette oplyst til: Teknisk Forvaltning Planafdelingen Kirketorvet Vejle Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl. 9-14

2 Lokalplaner Forslag til lokalplan nr For et boligområde ved Hjelmdrupvej i Egtved. Det betyder forslaget Lokalplanforslagets formål er, at udlægge området til åbenlav bebyggelse. Forslag til lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 10 For et boligområde ved Lilholtvej og Borggårdsvej i Børkop. Det betyder forslaget Lokalplanforslaget giver mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse og i form af etagebebyggelse. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Forslaget indeholder også forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2005 for Børkop Kommune. Forslagenes foreløbige virkning Når lokalplanforslag nr og nr er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanene. 8 uger fra den Lokalplanforslag nr og nr er i offentlig høring fra onsdag den med indsigelsesfrist onsdag den Derefter tager byrådet endelig stilling til forslaget. Du kan sende idéer og kommentarer til forslagene inden offentlighedsperiodens udløb til Teknisk Forvaltning, Planafdelingen, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller Screening for miljøvurdering af lokalplan nr Der er foretaget screening af lokalplanens indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Der er tale om et mindre boligområde, og der er indført bestemmelser i lokalplanen, som skal beskytte Tre-For s kildeplads ved Tørskind- Vork. Screeningen kan ses på kommunens hjemmeside: Screening for miljøvurdering af lokalplan nr Der er foretaget en screening af lokalplanens indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. På grundlag af miljøscreeningen må det antages, at planen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er som følge heraf ikke udarbejdet en miljøvurdering. Klagevejledning vedrørende afgørelserne om miljøvurdering Du kan klage over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller Naturklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen. Lokalplan nr og tillæg nr. 8 For et centerområde i Jelling, Byens Hus. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre et kulturhus i Jelling bymidte. På baggrund af indsigelser tilrettes lokalplanen, så det kommende byggeri bedre tilpasses den eksisterende arkitektur i området og derved udgår muligheden for at anvende hvid facadefarve. Lokalplan nr For et boligområde ved Hopballevej, Hørup. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udstykke området til boligbebyggelse. Lokalplan nr og tillæg 10 For en dagligvarebutik ved Billundvej i Ny Nørup. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik eller erhverv i klasse 1-3. I høringsperioden er der kommet bemærkninger fra Vejdirektoratet, som følge heraf er der pålagt en vejbyggelinie på 17,5 fra vejmidte af Billundvej. Vejbyggelinien har betydet, at det har været nødvendigt at flytte en lille del af parkeringsarealet. Lokalplan nr For et boligområde ved Hørupvej, Jelling Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udstykke området til åben-lav boligbebyggelse. På baggrund af indsigelser tilrettes lokalplanen, så lokalplangrænsen flyttes 10 m mod vest og plantebæltet reduceres til 5 m i bredden. Grundene beholder en mindstestørrelse på 1000 m². Desuden udgår muligheden for at udstykke efter en anden af byrådet godkendt udstykningsplan for at lokalplanen kan have status som bonuslokalplan. Endeligt ændres dimensionerne på længehusene, så længden bliver m. Klagevejledning for 1027, 1037, 1044, og 1053 Du kan klage over planerne for så vidt angår retlige spørgsmål til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af sagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen. Planerne er bindende Efter den offentlige bekendtgørelse af planerne må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen. Alle planerne forslag såvel som endeligt vedtagne - kan ses på kommunens hjemmeside i Teknisk Forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, i borgerservicecentrene, eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. De endeligt vedtagne lokalplaner kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. VEJLE REGIONSHOVEDSTAD

3 L O K A L P L A N N R For en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING Ny Nørup VEJLE BØRKOP EGTVED Endelig godkendt Offentliggjort den den

4

5 BILLUNDVEJ Nørup Nørup DYREHAVEVEJ L O K A L P L A N N R SØBAKKEN RAVNINGVEJ ØRSKOVVEJ For et erhvervsområde, Lokalplan og 1044 dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup SØBAKKEN ØRSKOVVEJ L O K A L P L A N O M R Å D E T SØDOVERVEJ SØDOVERVEJ TØRSKINDVEJ Ny Nørup BREDSTENVEJ DYREHAVEVEJ 1: Lokalplan 1044 RAVNINGVEJ BILLUNDVEJ TØRSKINDVEJ Ny Nørup BREDSTENVEJ Oversigtskort 1: : SKOVTOFTEN LINDEPARKEN TØRSKINDVEJ DYREHAVEVEJ TØRSKINDVEJ DYREHAVEVEJ : VESTERLØKKE SVINGET Oversigtskort med lokalplanens område 1: SKOVTOFTEN FORSLAG TIL LOKALPLAN NR VESTERLØKKE SVINGET LINDEPARKEN BILLUNDVEJ Signaturforklaring: NYBOVEJ Eksisterende bebyggelse Lokalplanens afgrænsning Skel ifølge Det Digitale Matrikelkort (Kortet kan ikke bruges til opmåling) BILLUNDVEJ NYBOVEJ LOKALPLANOMRÅDET 3

6 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund for lokalplanlægningen 6 Indledning 6 Lokalplanens område 7 Eksisterende forhold 7 Lokalplanens indhold 7 Lokalplanens formål og områdets anvendelse 7 Udstykning og bebyggelse 7 Ubebyggede arealer 8 Vej-, sti- og parkeringsforhold 8 Andre myndigheder og anden planlægning 8 Regionplan 8 Kommuneplanens hovedstruktur 8 Kommuneplanens rammebestemmelser 8 Arkitekturpolitik 8 Trafikforhold 9 El-, vand- og varmeforsyning 9 Spildevandsplan 9 Miljøforhold 9 Naturbeskyttelsesloven 9 Museumsloven 10 Forundersøgelse for miljøvurdering 11 BESTEMMELSER 11 1 Lokalplanens formål 11 2 Lokalplanens område og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykning 11 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 12 7 Miljøforhold 12 8 Bebyggelsens omfang og placering 12 9 Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger 16 VEDTAGELSESPÅTEGNING KORTBILAG 1. Matrikelkort 2. Lokalplanens område/eksisterende forhold 3. Fremtidige forhold/byggefelter 4 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

7 L Æ S E V E J L E D N I N G Læsevejledning til lokalplanen På denne side beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f. eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvordan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsforslag. Efter indsigelsesfristens udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR LÆSEVEJLEDNING 5

8 R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Indledning Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at omdanne en eksisterende tankstation med tilhørende servicebutik til en dagligvarebutik. Der ligger i dag en dagligvarebutik i krydset mellem Billundvej og Tørskindvej, men denne ønskes flyttet for at få mulighed for at udvide butikken, bedre tilkørselsforhold og plads til flere parkeringspladser. Området er i Kommuneplan - Egtved Kommune udlagt til erhvervsområde, og der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg. Lokalplanens område Området afgrænses af Billundvej mod nord, et parcelhuskvarter mod syd og Randbøldal VVS mod øst. Mod vest udgør lokalplanområdet afgrænsningen mod det åbne land. Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 18m Engelsholm Hgd., Nørup Lokalplanområdet har et samlet areal på ca m². Lokalplanens afgrænsning kan ses på kortbilag 1. Lokalplanområdet, hvor der i dag er en benzintank, med en nedlagt servicebutik. 6 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

9 R E D E G Ø R E L S E Eksisterende forhold Lokalplanområdet indeholder i dag en tankstation, og en bolig på 1. sal. Der er to indkørsler til lokalplanområdet, og størstedelen af lokalplanområdet er asfalteret. En del af grunden er i dag indrettet som have til boligen på 1. sal. nye dagligvarebutik etableres i lokaler i tilknytning til tanken, der tidligere har været anvendt til servicebutik. Området ligger som den sidste grund inden det åbne land og er godt trafikbetjent med to indkørsler. Til venstre for butikken er der et VVS-firma og overfor et boligområde. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål og områdets anvendelse Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik med tilhørende benzintank i eksisterende lokaler. Desuden sikrer lokalplanen, at der kan etableres de nødvendige p-pladser til butikken. Lokalplanen giver som et alternativ til dagligvarebutikken mulighed for at lave erhverv inden for klasse 1-3 inden for lokalplanområdet, som beskrevet i den eksisterende kommuneplanramme for området. Set i lyset af, at der er tale om en flytning af en eksisterende butik, de gode trafikale tilkørselsforhold til området og den hidtidige anvendelse af området til tank og servicebutik vurderes det, at anvendelsen af området til dagligvarebutik ikke påvirker den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold i nævneværdig grad. Ifølge Planlovens 15 stk. 8 skal der i lokalplanen fastsættes bestemmelser om det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker og det samlede bruttoetageantal, der kan anvendes til butiksformål. Inden for lokalplanområdet må der etableres én butik på 1000 m². Det er hensigten, at den eksisterende beplantning rundt i skel bevares og udbygges, specielt mod vest, så der sikres en god overgang mod det åbne land. Butikkens påvirkning af bymiljøet Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik. Ifølge planlovens 16 stk. 6 skal der gøres rede for påvirkningen af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Dagligvarebutikken spiller en væsentlig rolle i det bymiljø, som findes i Ny Nørup i dag, og det er en vigtig målsætning at bevare dagligvarebutikken i Ny Nørup. Dette forsøges sikret ved at flytte dagligvarebutikken i Ny Nørup til større lokaler, med bedre tilkørselsforhold og flere p-pladser. Lokalplanområdet indeholder i dag en tank. Den Udstykning og bebyggelse Ideén fra bygherres side er, at dagligvarebutikkan etableres i eksisterende bygninger, og der åbnes i lokalplanen mulighed for tilbygninger, samt mindre bygninger og skure til affald, indkøbsvogne m.m. Princippet er, at hele byggeriet på grunden skal udgøre et arkitektonisk helhedsindtryk, hvor bygninger småskure med mere udføres i de samme farver og i materialer, som er afstemt efter hinanden. Bebyggelsesprocenten for området er 60, og der må bygges i 2 etager i op til 11 m. Dagligvarebutikken må være op til 1000 m². Ubebyggede arealer Hensigten er, at det via beplantning sikres, at FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

10 R E D E G Ø R E L S E lokalplanområdet afskærmes fra de omkringliggende områder, specielt mod syd, hvor der ligger et eksisterende parcelhuskvarter, og mod vest, hvor lokalplanområdet grænser op til det åbne land. Dette sikres ved at bevare den eksisterende beplantning og supplere den med yderligere beplantning, hvor det er nødvendigt. Der skal plantes en bøgehæk ind mod den private haven til boligen på 1. sal. Derved opnås et grønt udtryk, og en god opdeling mellem den private have og det offentlige rum omkring butikken og tanken. Hvis boligen på første sal nedlægges, må arealet, hvor haven er beliggende, inddrages til erhverv eller dagligvarebutik. Udendørs oplag, overdækkede skure til opbevaring af indkøbsvogne samt affalds- og varehåndtering og lignende skal integreres i bygningerne, eller afskærmes bag afskærmning, der er i tråd med det arkitektoniske udtryk for hele bebyggelsen. Der må ikke opsættes reklameskilte på skure til indkøbsvogne og lignende. Vej-, sti- og parkeringsforhold Adgangsvejen foregår via Billundvej, hvor to eksisterende indkørsler kan benyttes. Der er derfor ikke behov for at etablere nye veje i området. Langs Billundvej kan der med fordel anlægges et fortov, der sikrer god og sikker adgang også for de gående. ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLAN- LÆGNING særlige drikkevandsinteresser og i et vandværks forsyningsområde. Lokalplanområdet har dog siden 19 været anvendt til benzintank, og den ændrede anvendelse fra servicebutik til dagligvarebutik eller erhverv i klasse 1-3 forventes ikke at give anledning til øget risiko for grundvandet. Kommuneplanens hovedstruktur Ny Nørup har i dag en relativ stor detailhandel i forhold til byens størrelse, en vigtig målsætning i Hovedstruktur for Egtved Kommune er derfor at fastholde så meget af denne detailhandel i byen som muligt. Dette forsøges sikret ved at flytte dagligvarebutikken i Ny Nørup til større lokaler med bedre tilkørselsforhold og flere p-pladser. Kommuneplanens rammebestemmelser Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde ER 3.1, der er udlagt til erhvervsformål. Der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg, for at muliggøre, at der kan etableres en dagligvarebutik i området. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinier i fremtidige planlægningsprojekter og nybyggerier. Det er målet at sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre områderne en højere arkitektonisk kvalitet. For at leve op til intentionerne i arkitekturpolitikken, skal butikken fremstå en samlet helhed, hvor ly til indkøbsvogne, tilbygninger m.m. etableres i samme stil som de eksisterende bygninger. Regionplan I Regionplan 2005 for Vejle Amt, ligger området inden for et af de 7 lokalcentre udpeget i den tidligere Egtved Kommune. Lokalplanområdet ligger inden for et område med Trafikforhold Den kommende omfartsvej syd om Ny Nørup vil betyde, at byen får andre forudsætninger for sin udvikling end i dag. Trafikken bliver i fremtiden ledt syd om byen, hvilke skaber andre betingelser for dagligvarebutikken i byen. Derfor ønskes 8 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

11 R E D E G Ø R E L S E butikken opgraderet med et større butiksareal, og dermed et større udbud. Desuden forventes det, at samdrift med benzintanken vil få flere kunder til, der tanker og handler samtidig. ikke udsættes for gener fra virksomhederne, b.la. støj og luft. Der skal således foretages en vurdering af de miljømæssige forhold inden etablering af de pågældende virksomheder. El-, vand- og varmeforsyning Vandforsyning Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et privat alment vandværk. Flere oplysninger kan findes på Vejle Kommunes hjemmeside. Varmeforsyning Området skal kolletiv varmeforsynes. Spildevandsplan Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan. Det anbefales bygherre, at området separatkloakeres. Hvis den i spildevandsplanen fastsatte maksimale befæstigelsesgrad overskrides, skal der ske en reduktion af regnvandsmængden inden afledning til offentlig kloak. Miljøforhold Trafikstøjbelastning I forbindelse med etablering af en dagligvarebutik eller erhverv i klasse 1-3 inden for lokalplanområdet, vil der blive leveret varer til området, som vil medføre støj i forbindelse med af- og pålæsning af varer. Endvidere må det formodes, at der vil ske en øget trafikbelastning i form af øget kundefærdsel i området. Det skal sikres ved afskærmning eller støjdæmpende foranstaltninger, at det udendørs støjniveau i forbindelse med vareindlevering og butikkens eller virksomheders øvrige drift ikke overstiger miljøstyrelsens vejledende bestemmelser. Ved etablering af klasse 3 virksomher skal der etableres nogle foranstaltninger, som sikrer, at det nærliggende boligområde og boligen i området Det er vigtigt, at støjende anlæg og afkast fra ventilation placeres længst væk fra boligen og fra boligområdet. Desuden skal skure til indkøbsvogne og vareindleveringen ligeledes placeres hensigtsmæssigt i forhold til boligerne. Jordforurening En del af matr. nr. 18m Engelsholm hgd., Nørup er kortlagt på vidensniveau 2 efter lov om forurenet jord. Region Syddanmark er myndighed på kortlagte arealer. Arealerne, som ligger i byzone, er omfattet af en lov, som betyder at jorden kan være områdeklassificeret. Det betyder, at når der skal flyttes og fjernes jord fra arealerne, så skal det anmeldes til Natur- og Miljøforvaltningen ved Vejle Kommune. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet er efter Naturbeskyttelsesloven omfattet af en skovbyggelinie på 300 m fra skoven. Matr. nr. 18m Engelsholm Hgd., Nørup er dog undtaget fra skovbyggelinien, da der inden 1968 er påbegyndt væsentlig lovlig bebyggelse i området. Efter naturbeskyttelseslovens 17 stk. 2 pkt. 4 er sådanne områder undtaget fra skovbeskyttelseslinien. Museumsloven Jordfaste fortidsminder (bo og gravpladser, kulturlag og lignende) er omfattet af museumslovens kapitel 8. Forud for byggemodning og byggeri skal Vejle Museum kontaktes. Hvis man under anlægsarbejdet finder fortidsminder skal arbejdet standses, og Vejle Museum skal kontaktes. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 9

12 R E D E G Ø R E L S E Museet har foretaget en arkivalsk kontrol og konstateret at der ikke er registrerede fortidsminder på lokaliteten. Topografien giver heller ikke grundlag for arkæologiske undersøgelser. en dagligvarebutik eller erhverv inden for klasse 1-3. Dagligvarebutikken og erhverv i klasse 1-3 vurderes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til områdets status som drikkevandsområde. Forundersøgelse for miljøvurdering Konklusion Området ligger som en del af Ny Nørup by og er i dag bebygget og indeholder en benzintank og en tilhørende servicebutik, der er nedlagt. Benzintanken skal betragtes som eksisterende lovlig anvendelse, og derfor ikke noget nyt, der gives tilladelse til i lokalplanen. Til gengæld giver lokalplanen som noget nyt mulighed for at etablere en dagligvarebutik eller erhverv i klasse 1-3 inden for lokalplanområdet. Ved nybyggeri vil jordforureningen blive reguleret i henhold til jordforureningsloven, ligesom den eksisterende anvendelse til benzintank vil blive reguleret i henhold til jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Lokalplanen vil give anledning til øget trafik, der er dog tale om en relativt lille trafikforøgelse i forhold til den eksisterende anvendelse af grunden og den eksisterende trafik på Billundvej. Desuden reguleres trafikstøjen i henhold til miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Området ligger inden for et område udpeget med drikkevandsinteresser, og der er registreret jordforurening inden for vidensniveau 2 på grunden. Lokalplanen giver mulighed for at etablere Projektet skønnes ikke at have en væsentlig påvirkning af miljøet. Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering/miljørapport for projektet. 10 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

13 B E S T E M M E L S E R Lokalplan nr For et erhvervsområde, og dagligvarebutik Billundvej, Ny Nørup Efter lov om planlægning (lov nr. 3 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Kirketorvet Vejle 1 Lokalplanens formål 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at sikre: - at området kan anvendes til en dagligvarebutik med tilhørende benzintank, - at området kan anvendes til erhvervsformål i klasse 1-3, - at der etableres parkeringspladser til butikken og egnede opholdsarealer, - at skabe et område med en god og sikker tilgængelighed, og - at sikre en god afgrænsning af Ny Nørup by mod vest. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2 Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 18m Engelsholm Hgd., Nørup. Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må anvendes til dagligvarebutik, tankstation, erhverv i klasse 1-3 og til parkering. 3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. 4 Udstykning 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang skal ske fra Billundvej som vist på kortbilag Der skal anlægges minimum 16 p-pladser, hvoraf de to skal være handicap p-pladser. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 11

14 B E S T E M M E L S E R 6 Miljøforhold 7 Miljøforhold 6.1 Det skal sikres ved afskærmning eller andre støjdæmpende foranstaltninger, at det udendørs støjniveau i forbindelse med vareindlevering og butikkens eller virksomheders øvrige drift ikke overstiger de tilladte støjgrænser for boligområder med åben-lav bebyggelse. 6.2 Det skal ved målinger og/eller beregninger eftervises, at støjen ikke overstiger de tilladte støjgrænser. 6.3 En del af lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2 efter lov om forurenet jord. 6.4 Resten af området i byzone kan være områdeklassificeret i forhold til jordforurening. Det betyder, at når der skal flyttes og fjernes jord fra arealerne, så skal det anmeldes til Natur- og Miljøforvaltningen. 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må som helhed ikke overstige Bebyggelsen må opføres i 2 etager. 7.3 Dagligvarebutikken må maksimalt være 1000 m² 7.4 Intet punkt af bygningens ydervægge eller tag må være højere end 11 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen skal fremstå som en pudset facade, og må opføres i farverne hvid, grå eller jordfarver. 8.2 Tilbygninger, ny bebyggelse, vognskure med mere skal opføres i en nutidig arkitektur, der i form, farve og materialevalg er tilpasset, så der opnås en helhedsvirkning med den eksisterende bebyggelse. 8.3 Facader kan kombineres med glaspartier og mindre partier i træ og metal. 8.4 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fæl-lesarealer. Paraboler må højst have en 12 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

15 B E S T E M M E L S E R diameter på 1 m. 8.5 Tagmaterialer må højst have en glans, der svarer til malebehandlet overflade med glanstrin 15. Ovenlysvinduer, solfangere og solceller er undtaget. 8.6 Solfanger/solceller på tage og facader skal indbygges i bygningen. 8.7 Facader kan kombineres med glaspartier og mindre partier i træ og metal. Skilte 8.8 Facadeskilte skal udføres som enkeltstående bogstaver på bygningen, og de skal ved størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur. 8.9 Der kan opsættes ét logoskilt, hvis det er i harmonisk sammenhæng med resten af bygningens arkitektur Uanset foranstående kan Byrådet tillade andre former for skilte, hvis der er særlige forhold, der begrunder dette Der må opsættes et henvisningsskilt med en højde på max. 1 m, og en bredde på max. 1 m ved Billundvej Der må opsættes et pylonskilt til brug for skiltning af benzinpriser Skilte må ikke have en reflekterende overflade, og de skal udføres så der ikke forekommer gennemlyste skilteflader, kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste, dog uden at blænde. Lys i skilte skal være stationært. Skilte må ikke være bevægelige. Blændende spots må ikke anvendes Der må ikke opstilles flagstænger til reklameflagning Der må ikke opsættes reklameskilte på skure til indkøbsvogne Reklameskilte må kun opsættes med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Ventilation 8.17 Ventilationsanlæg, afkast og andre tekniske anlæg skal integreres i bygningskroppen eller udføres som elementer, der er arkitektonisk FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

16 B E S T E M M E L S E R bearbejdet. Der må ikke være rørfangere på tage. Aggregater, der opstilles på tage, skal inddækkes på alle sider Afkasthætter fra ventilation skal godkendes sammen med bygningens facader og tag. Belysning 8.19 Belysning af parkeringsarealet skal være parkbelysning med en lyspunkthøjde på max. 3,5 m og skotbelysning på bygningen. 9 Ubebyggede arealer 10 Ubebyggede arealer 9.1 De eksisterende beplantningsbælter i skel skal bevares og udbygges, som vist på kortbilag Der skal plantes en bøgehæk ind mod den private private have til boligen på 1. sal, som vist på kortbilag Hvis boligen på første sal nedlægges, må arealet, hvor haven er beliggende, inddrages til erhverv eller dagligvarebutik. 9.4 Udendørs oplag, overdækkede skure til opbevaring af indkøbsvogne samt affalds- og varehåndtering og lignende skal integreres i bygningerne, eller afskærmes bag afskærmning, der er i tråd med det arkitektoniske udtryk for hele bebyggelsen. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg Uanset bestemmelsen i 10.1 kan Byrådet give tilladelse til indretning af alternative opvarmningsanlæg Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret eller sikret de i 5.3 nævnte parkeringspladser og de i 9.1 og 9.2 nævnte beplantninger. 11 Lokalplanens retsvirkninger 13 Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov 14 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

17 B E S T E M M E L S E R om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det vil være af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse Private tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 15

18 V E D T A G E L S E S P Å T E G N I N G Lokalplanforslaget er vedtaget af Vejle Byråd, den I henhold til 27 i lov om planlægningen er foranstående lokalplan endeligt vedtaget af Vejle Byråd, den (signeret) (signeret) Leif Skov / Niels Ågesen Borgmester Kommunaldirektør 16 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

19 14ag 14af SKOVTOFTEN 14as 14ab 14aa 14z 14ay 14az $ 25a 14n 14at 14y SKOVTOFTEN 14u 14ae 14ad 14ac 14x 14v 19e 18e 18f 18bh 14f 14g 14o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Engelsholm Hgd., Nørup 18m 7000a BILLUNDVEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18at 14aq 19g 18af 18ag 18ah 18ai VESTERLØKKE 18ak 18al 18am 18an 18c Meter 18u Signatur 18æ Kortbilag nr. 1 Områdets afgrænsning!!!!!!!!!!!!! Områdeafgrænsning 19f 18ao Matrikler 18ap LOKALPLAN NR For en 18aq dagligvarebutik og erhvervsområde 18ar ved Billundvej, Ny Nørup Mål : 1:1.000 Dato: Teknisk Forvaltning 18as Planafdelingen/chhha 18y

20 14ag 14as 14z 14r 14af SKOVTOFTEN 14ab 14at 14ay $ SKOVTOFTEN 14q 25a 14y 14n 14u 14a 14ae 14ad 14ac 14x 14v 14p 19e 18e 18f 18bh 14f 14g 14aq 14o 7000a Engelsholm Hgd., Nørup BILLUNDVEJ 18m 18s 18at 19g 18ak 18af 18ag 18al 18am 18ah 18ai 18an VESTERLØKKE 18u 18c 18ae!!! Signatur!!!!!!!!!! 18ao Bygning 19f Matrikler 18az Områdeafgrænsning 18ap 18ay 18ax Beplantningsbælte Jordforurening 18aq 18æ LOKALPLAN NR ar 18as 18y For en dagligvarebutik og et erhvervsområde ved Billundvej, Ny Nørup 18aa Meter Kortbilag nr. 2 Eksisterende forhold Mål : 1:1.000 Dato: Teknisk Forvaltning Planafdelingen/chhha 18z

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 199 kommuneplantillæg nr. 24

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 199 kommuneplantillæg nr. 24 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 199 kommuneplantillæg nr. 24 Lokalplan 199 for et område ved Grejsdalsvej og Grønholt og kommuneplantillæg nr. 24 blev endelig godkendt af Vejle Byråd den 27.06.2001

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere