Endelig vedtagelse af lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10"

Transkript

1 Endelig vedtagelse af lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af Vejle Byråd. Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer: 12. december 2008 Efter bemærkninger fra vejdirektoratet påtegnes der en byggelinie på 17,5 fra vejmidte af Billundvej på lokalplanplankortet, og parkeringspladserne inden for byggelinien flyttes, så der i stedet er mulighed for at etablere parkering nord for haven til boligen. Desuden tages paragraf 5.2 omhandlende fortorvet ud af lokalplanen. Der er stadig mulighed for at etablere fortov efter reglerne i vejloven. Side: 1/1 Kontaktperson: Christina Holmbjørn Lokaltlf.: E-post: Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside: eller lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. på nedenstående adresse eller ../. Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af annonce for offentliggørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget, der offentliggøres den 17. december 2008 i Ugeavisen Vejle Posten samt Give Avis og Egtved Posten dagen før. I annoncen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planerne. Lokalplanen tinglyses på ejendommene indenfor lokalplanområdet. Venlig hilsen Christina Holmbjørn Planlægger Ps. Ved varig navn og adr. ændring bedes dette oplyst til: Teknisk Forvaltning Planafdelingen Kirketorvet Vejle Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl. 9-14

2 Lokalplaner Forslag til lokalplan nr For et boligområde ved Hjelmdrupvej i Egtved. Det betyder forslaget Lokalplanforslagets formål er, at udlægge området til åbenlav bebyggelse. Forslag til lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 10 For et boligområde ved Lilholtvej og Borggårdsvej i Børkop. Det betyder forslaget Lokalplanforslaget giver mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse og i form af etagebebyggelse. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Forslaget indeholder også forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2005 for Børkop Kommune. Forslagenes foreløbige virkning Når lokalplanforslag nr og nr er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanene. 8 uger fra den Lokalplanforslag nr og nr er i offentlig høring fra onsdag den med indsigelsesfrist onsdag den Derefter tager byrådet endelig stilling til forslaget. Du kan sende idéer og kommentarer til forslagene inden offentlighedsperiodens udløb til Teknisk Forvaltning, Planafdelingen, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller Screening for miljøvurdering af lokalplan nr Der er foretaget screening af lokalplanens indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Der er tale om et mindre boligområde, og der er indført bestemmelser i lokalplanen, som skal beskytte Tre-For s kildeplads ved Tørskind- Vork. Screeningen kan ses på kommunens hjemmeside: Screening for miljøvurdering af lokalplan nr Der er foretaget en screening af lokalplanens indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. På grundlag af miljøscreeningen må det antages, at planen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er som følge heraf ikke udarbejdet en miljøvurdering. Klagevejledning vedrørende afgørelserne om miljøvurdering Du kan klage over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller Naturklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen. Lokalplan nr og tillæg nr. 8 For et centerområde i Jelling, Byens Hus. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre et kulturhus i Jelling bymidte. På baggrund af indsigelser tilrettes lokalplanen, så det kommende byggeri bedre tilpasses den eksisterende arkitektur i området og derved udgår muligheden for at anvende hvid facadefarve. Lokalplan nr For et boligområde ved Hopballevej, Hørup. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udstykke området til boligbebyggelse. Lokalplan nr og tillæg 10 For en dagligvarebutik ved Billundvej i Ny Nørup. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik eller erhverv i klasse 1-3. I høringsperioden er der kommet bemærkninger fra Vejdirektoratet, som følge heraf er der pålagt en vejbyggelinie på 17,5 fra vejmidte af Billundvej. Vejbyggelinien har betydet, at det har været nødvendigt at flytte en lille del af parkeringsarealet. Lokalplan nr For et boligområde ved Hørupvej, Jelling Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udstykke området til åben-lav boligbebyggelse. På baggrund af indsigelser tilrettes lokalplanen, så lokalplangrænsen flyttes 10 m mod vest og plantebæltet reduceres til 5 m i bredden. Grundene beholder en mindstestørrelse på 1000 m². Desuden udgår muligheden for at udstykke efter en anden af byrådet godkendt udstykningsplan for at lokalplanen kan have status som bonuslokalplan. Endeligt ændres dimensionerne på længehusene, så længden bliver m. Klagevejledning for 1027, 1037, 1044, og 1053 Du kan klage over planerne for så vidt angår retlige spørgsmål til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af sagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen. Planerne er bindende Efter den offentlige bekendtgørelse af planerne må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen. Alle planerne forslag såvel som endeligt vedtagne - kan ses på kommunens hjemmeside i Teknisk Forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, i borgerservicecentrene, eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. De endeligt vedtagne lokalplaner kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. VEJLE REGIONSHOVEDSTAD

3 L O K A L P L A N N R For en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING Ny Nørup VEJLE BØRKOP EGTVED Endelig godkendt Offentliggjort den den

4

5 BILLUNDVEJ Nørup Nørup DYREHAVEVEJ L O K A L P L A N N R SØBAKKEN RAVNINGVEJ ØRSKOVVEJ For et erhvervsområde, Lokalplan og 1044 dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup SØBAKKEN ØRSKOVVEJ L O K A L P L A N O M R Å D E T SØDOVERVEJ SØDOVERVEJ TØRSKINDVEJ Ny Nørup BREDSTENVEJ DYREHAVEVEJ 1: Lokalplan 1044 RAVNINGVEJ BILLUNDVEJ TØRSKINDVEJ Ny Nørup BREDSTENVEJ Oversigtskort 1: : SKOVTOFTEN LINDEPARKEN TØRSKINDVEJ DYREHAVEVEJ TØRSKINDVEJ DYREHAVEVEJ : VESTERLØKKE SVINGET Oversigtskort med lokalplanens område 1: SKOVTOFTEN FORSLAG TIL LOKALPLAN NR VESTERLØKKE SVINGET LINDEPARKEN BILLUNDVEJ Signaturforklaring: NYBOVEJ Eksisterende bebyggelse Lokalplanens afgrænsning Skel ifølge Det Digitale Matrikelkort (Kortet kan ikke bruges til opmåling) BILLUNDVEJ NYBOVEJ LOKALPLANOMRÅDET 3

6 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund for lokalplanlægningen 6 Indledning 6 Lokalplanens område 7 Eksisterende forhold 7 Lokalplanens indhold 7 Lokalplanens formål og områdets anvendelse 7 Udstykning og bebyggelse 7 Ubebyggede arealer 8 Vej-, sti- og parkeringsforhold 8 Andre myndigheder og anden planlægning 8 Regionplan 8 Kommuneplanens hovedstruktur 8 Kommuneplanens rammebestemmelser 8 Arkitekturpolitik 8 Trafikforhold 9 El-, vand- og varmeforsyning 9 Spildevandsplan 9 Miljøforhold 9 Naturbeskyttelsesloven 9 Museumsloven 10 Forundersøgelse for miljøvurdering 11 BESTEMMELSER 11 1 Lokalplanens formål 11 2 Lokalplanens område og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykning 11 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 12 7 Miljøforhold 12 8 Bebyggelsens omfang og placering 12 9 Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger 16 VEDTAGELSESPÅTEGNING KORTBILAG 1. Matrikelkort 2. Lokalplanens område/eksisterende forhold 3. Fremtidige forhold/byggefelter 4 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

7 L Æ S E V E J L E D N I N G Læsevejledning til lokalplanen På denne side beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f. eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvordan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsforslag. Efter indsigelsesfristens udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR LÆSEVEJLEDNING 5

8 R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Indledning Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at omdanne en eksisterende tankstation med tilhørende servicebutik til en dagligvarebutik. Der ligger i dag en dagligvarebutik i krydset mellem Billundvej og Tørskindvej, men denne ønskes flyttet for at få mulighed for at udvide butikken, bedre tilkørselsforhold og plads til flere parkeringspladser. Området er i Kommuneplan - Egtved Kommune udlagt til erhvervsområde, og der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg. Lokalplanens område Området afgrænses af Billundvej mod nord, et parcelhuskvarter mod syd og Randbøldal VVS mod øst. Mod vest udgør lokalplanområdet afgrænsningen mod det åbne land. Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 18m Engelsholm Hgd., Nørup Lokalplanområdet har et samlet areal på ca m². Lokalplanens afgrænsning kan ses på kortbilag 1. Lokalplanområdet, hvor der i dag er en benzintank, med en nedlagt servicebutik. 6 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

9 R E D E G Ø R E L S E Eksisterende forhold Lokalplanområdet indeholder i dag en tankstation, og en bolig på 1. sal. Der er to indkørsler til lokalplanområdet, og størstedelen af lokalplanområdet er asfalteret. En del af grunden er i dag indrettet som have til boligen på 1. sal. nye dagligvarebutik etableres i lokaler i tilknytning til tanken, der tidligere har været anvendt til servicebutik. Området ligger som den sidste grund inden det åbne land og er godt trafikbetjent med to indkørsler. Til venstre for butikken er der et VVS-firma og overfor et boligområde. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål og områdets anvendelse Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik med tilhørende benzintank i eksisterende lokaler. Desuden sikrer lokalplanen, at der kan etableres de nødvendige p-pladser til butikken. Lokalplanen giver som et alternativ til dagligvarebutikken mulighed for at lave erhverv inden for klasse 1-3 inden for lokalplanområdet, som beskrevet i den eksisterende kommuneplanramme for området. Set i lyset af, at der er tale om en flytning af en eksisterende butik, de gode trafikale tilkørselsforhold til området og den hidtidige anvendelse af området til tank og servicebutik vurderes det, at anvendelsen af området til dagligvarebutik ikke påvirker den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold i nævneværdig grad. Ifølge Planlovens 15 stk. 8 skal der i lokalplanen fastsættes bestemmelser om det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker og det samlede bruttoetageantal, der kan anvendes til butiksformål. Inden for lokalplanområdet må der etableres én butik på 1000 m². Det er hensigten, at den eksisterende beplantning rundt i skel bevares og udbygges, specielt mod vest, så der sikres en god overgang mod det åbne land. Butikkens påvirkning af bymiljøet Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik. Ifølge planlovens 16 stk. 6 skal der gøres rede for påvirkningen af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Dagligvarebutikken spiller en væsentlig rolle i det bymiljø, som findes i Ny Nørup i dag, og det er en vigtig målsætning at bevare dagligvarebutikken i Ny Nørup. Dette forsøges sikret ved at flytte dagligvarebutikken i Ny Nørup til større lokaler, med bedre tilkørselsforhold og flere p-pladser. Lokalplanområdet indeholder i dag en tank. Den Udstykning og bebyggelse Ideén fra bygherres side er, at dagligvarebutikkan etableres i eksisterende bygninger, og der åbnes i lokalplanen mulighed for tilbygninger, samt mindre bygninger og skure til affald, indkøbsvogne m.m. Princippet er, at hele byggeriet på grunden skal udgøre et arkitektonisk helhedsindtryk, hvor bygninger småskure med mere udføres i de samme farver og i materialer, som er afstemt efter hinanden. Bebyggelsesprocenten for området er 60, og der må bygges i 2 etager i op til 11 m. Dagligvarebutikken må være op til 1000 m². Ubebyggede arealer Hensigten er, at det via beplantning sikres, at FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

10 R E D E G Ø R E L S E lokalplanområdet afskærmes fra de omkringliggende områder, specielt mod syd, hvor der ligger et eksisterende parcelhuskvarter, og mod vest, hvor lokalplanområdet grænser op til det åbne land. Dette sikres ved at bevare den eksisterende beplantning og supplere den med yderligere beplantning, hvor det er nødvendigt. Der skal plantes en bøgehæk ind mod den private haven til boligen på 1. sal. Derved opnås et grønt udtryk, og en god opdeling mellem den private have og det offentlige rum omkring butikken og tanken. Hvis boligen på første sal nedlægges, må arealet, hvor haven er beliggende, inddrages til erhverv eller dagligvarebutik. Udendørs oplag, overdækkede skure til opbevaring af indkøbsvogne samt affalds- og varehåndtering og lignende skal integreres i bygningerne, eller afskærmes bag afskærmning, der er i tråd med det arkitektoniske udtryk for hele bebyggelsen. Der må ikke opsættes reklameskilte på skure til indkøbsvogne og lignende. Vej-, sti- og parkeringsforhold Adgangsvejen foregår via Billundvej, hvor to eksisterende indkørsler kan benyttes. Der er derfor ikke behov for at etablere nye veje i området. Langs Billundvej kan der med fordel anlægges et fortov, der sikrer god og sikker adgang også for de gående. ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLAN- LÆGNING særlige drikkevandsinteresser og i et vandværks forsyningsområde. Lokalplanområdet har dog siden 19 været anvendt til benzintank, og den ændrede anvendelse fra servicebutik til dagligvarebutik eller erhverv i klasse 1-3 forventes ikke at give anledning til øget risiko for grundvandet. Kommuneplanens hovedstruktur Ny Nørup har i dag en relativ stor detailhandel i forhold til byens størrelse, en vigtig målsætning i Hovedstruktur for Egtved Kommune er derfor at fastholde så meget af denne detailhandel i byen som muligt. Dette forsøges sikret ved at flytte dagligvarebutikken i Ny Nørup til større lokaler med bedre tilkørselsforhold og flere p-pladser. Kommuneplanens rammebestemmelser Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde ER 3.1, der er udlagt til erhvervsformål. Der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg, for at muliggøre, at der kan etableres en dagligvarebutik i området. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinier i fremtidige planlægningsprojekter og nybyggerier. Det er målet at sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre områderne en højere arkitektonisk kvalitet. For at leve op til intentionerne i arkitekturpolitikken, skal butikken fremstå en samlet helhed, hvor ly til indkøbsvogne, tilbygninger m.m. etableres i samme stil som de eksisterende bygninger. Regionplan I Regionplan 2005 for Vejle Amt, ligger området inden for et af de 7 lokalcentre udpeget i den tidligere Egtved Kommune. Lokalplanområdet ligger inden for et område med Trafikforhold Den kommende omfartsvej syd om Ny Nørup vil betyde, at byen får andre forudsætninger for sin udvikling end i dag. Trafikken bliver i fremtiden ledt syd om byen, hvilke skaber andre betingelser for dagligvarebutikken i byen. Derfor ønskes 8 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

11 R E D E G Ø R E L S E butikken opgraderet med et større butiksareal, og dermed et større udbud. Desuden forventes det, at samdrift med benzintanken vil få flere kunder til, der tanker og handler samtidig. ikke udsættes for gener fra virksomhederne, b.la. støj og luft. Der skal således foretages en vurdering af de miljømæssige forhold inden etablering af de pågældende virksomheder. El-, vand- og varmeforsyning Vandforsyning Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et privat alment vandværk. Flere oplysninger kan findes på Vejle Kommunes hjemmeside. Varmeforsyning Området skal kolletiv varmeforsynes. Spildevandsplan Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan. Det anbefales bygherre, at området separatkloakeres. Hvis den i spildevandsplanen fastsatte maksimale befæstigelsesgrad overskrides, skal der ske en reduktion af regnvandsmængden inden afledning til offentlig kloak. Miljøforhold Trafikstøjbelastning I forbindelse med etablering af en dagligvarebutik eller erhverv i klasse 1-3 inden for lokalplanområdet, vil der blive leveret varer til området, som vil medføre støj i forbindelse med af- og pålæsning af varer. Endvidere må det formodes, at der vil ske en øget trafikbelastning i form af øget kundefærdsel i området. Det skal sikres ved afskærmning eller støjdæmpende foranstaltninger, at det udendørs støjniveau i forbindelse med vareindlevering og butikkens eller virksomheders øvrige drift ikke overstiger miljøstyrelsens vejledende bestemmelser. Ved etablering af klasse 3 virksomher skal der etableres nogle foranstaltninger, som sikrer, at det nærliggende boligområde og boligen i området Det er vigtigt, at støjende anlæg og afkast fra ventilation placeres længst væk fra boligen og fra boligområdet. Desuden skal skure til indkøbsvogne og vareindleveringen ligeledes placeres hensigtsmæssigt i forhold til boligerne. Jordforurening En del af matr. nr. 18m Engelsholm hgd., Nørup er kortlagt på vidensniveau 2 efter lov om forurenet jord. Region Syddanmark er myndighed på kortlagte arealer. Arealerne, som ligger i byzone, er omfattet af en lov, som betyder at jorden kan være områdeklassificeret. Det betyder, at når der skal flyttes og fjernes jord fra arealerne, så skal det anmeldes til Natur- og Miljøforvaltningen ved Vejle Kommune. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet er efter Naturbeskyttelsesloven omfattet af en skovbyggelinie på 300 m fra skoven. Matr. nr. 18m Engelsholm Hgd., Nørup er dog undtaget fra skovbyggelinien, da der inden 1968 er påbegyndt væsentlig lovlig bebyggelse i området. Efter naturbeskyttelseslovens 17 stk. 2 pkt. 4 er sådanne områder undtaget fra skovbeskyttelseslinien. Museumsloven Jordfaste fortidsminder (bo og gravpladser, kulturlag og lignende) er omfattet af museumslovens kapitel 8. Forud for byggemodning og byggeri skal Vejle Museum kontaktes. Hvis man under anlægsarbejdet finder fortidsminder skal arbejdet standses, og Vejle Museum skal kontaktes. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 9

12 R E D E G Ø R E L S E Museet har foretaget en arkivalsk kontrol og konstateret at der ikke er registrerede fortidsminder på lokaliteten. Topografien giver heller ikke grundlag for arkæologiske undersøgelser. en dagligvarebutik eller erhverv inden for klasse 1-3. Dagligvarebutikken og erhverv i klasse 1-3 vurderes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til områdets status som drikkevandsområde. Forundersøgelse for miljøvurdering Konklusion Området ligger som en del af Ny Nørup by og er i dag bebygget og indeholder en benzintank og en tilhørende servicebutik, der er nedlagt. Benzintanken skal betragtes som eksisterende lovlig anvendelse, og derfor ikke noget nyt, der gives tilladelse til i lokalplanen. Til gengæld giver lokalplanen som noget nyt mulighed for at etablere en dagligvarebutik eller erhverv i klasse 1-3 inden for lokalplanområdet. Ved nybyggeri vil jordforureningen blive reguleret i henhold til jordforureningsloven, ligesom den eksisterende anvendelse til benzintank vil blive reguleret i henhold til jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Lokalplanen vil give anledning til øget trafik, der er dog tale om en relativt lille trafikforøgelse i forhold til den eksisterende anvendelse af grunden og den eksisterende trafik på Billundvej. Desuden reguleres trafikstøjen i henhold til miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Området ligger inden for et område udpeget med drikkevandsinteresser, og der er registreret jordforurening inden for vidensniveau 2 på grunden. Lokalplanen giver mulighed for at etablere Projektet skønnes ikke at have en væsentlig påvirkning af miljøet. Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering/miljørapport for projektet. 10 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

13 B E S T E M M E L S E R Lokalplan nr For et erhvervsområde, og dagligvarebutik Billundvej, Ny Nørup Efter lov om planlægning (lov nr. 3 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Kirketorvet Vejle 1 Lokalplanens formål 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at sikre: - at området kan anvendes til en dagligvarebutik med tilhørende benzintank, - at området kan anvendes til erhvervsformål i klasse 1-3, - at der etableres parkeringspladser til butikken og egnede opholdsarealer, - at skabe et område med en god og sikker tilgængelighed, og - at sikre en god afgrænsning af Ny Nørup by mod vest. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2 Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 18m Engelsholm Hgd., Nørup. Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må anvendes til dagligvarebutik, tankstation, erhverv i klasse 1-3 og til parkering. 3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. 4 Udstykning 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang skal ske fra Billundvej som vist på kortbilag Der skal anlægges minimum 16 p-pladser, hvoraf de to skal være handicap p-pladser. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 11

14 B E S T E M M E L S E R 6 Miljøforhold 7 Miljøforhold 6.1 Det skal sikres ved afskærmning eller andre støjdæmpende foranstaltninger, at det udendørs støjniveau i forbindelse med vareindlevering og butikkens eller virksomheders øvrige drift ikke overstiger de tilladte støjgrænser for boligområder med åben-lav bebyggelse. 6.2 Det skal ved målinger og/eller beregninger eftervises, at støjen ikke overstiger de tilladte støjgrænser. 6.3 En del af lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2 efter lov om forurenet jord. 6.4 Resten af området i byzone kan være områdeklassificeret i forhold til jordforurening. Det betyder, at når der skal flyttes og fjernes jord fra arealerne, så skal det anmeldes til Natur- og Miljøforvaltningen. 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må som helhed ikke overstige Bebyggelsen må opføres i 2 etager. 7.3 Dagligvarebutikken må maksimalt være 1000 m² 7.4 Intet punkt af bygningens ydervægge eller tag må være højere end 11 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen skal fremstå som en pudset facade, og må opføres i farverne hvid, grå eller jordfarver. 8.2 Tilbygninger, ny bebyggelse, vognskure med mere skal opføres i en nutidig arkitektur, der i form, farve og materialevalg er tilpasset, så der opnås en helhedsvirkning med den eksisterende bebyggelse. 8.3 Facader kan kombineres med glaspartier og mindre partier i træ og metal. 8.4 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fæl-lesarealer. Paraboler må højst have en 12 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

15 B E S T E M M E L S E R diameter på 1 m. 8.5 Tagmaterialer må højst have en glans, der svarer til malebehandlet overflade med glanstrin 15. Ovenlysvinduer, solfangere og solceller er undtaget. 8.6 Solfanger/solceller på tage og facader skal indbygges i bygningen. 8.7 Facader kan kombineres med glaspartier og mindre partier i træ og metal. Skilte 8.8 Facadeskilte skal udføres som enkeltstående bogstaver på bygningen, og de skal ved størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur. 8.9 Der kan opsættes ét logoskilt, hvis det er i harmonisk sammenhæng med resten af bygningens arkitektur Uanset foranstående kan Byrådet tillade andre former for skilte, hvis der er særlige forhold, der begrunder dette Der må opsættes et henvisningsskilt med en højde på max. 1 m, og en bredde på max. 1 m ved Billundvej Der må opsættes et pylonskilt til brug for skiltning af benzinpriser Skilte må ikke have en reflekterende overflade, og de skal udføres så der ikke forekommer gennemlyste skilteflader, kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste, dog uden at blænde. Lys i skilte skal være stationært. Skilte må ikke være bevægelige. Blændende spots må ikke anvendes Der må ikke opstilles flagstænger til reklameflagning Der må ikke opsættes reklameskilte på skure til indkøbsvogne Reklameskilte må kun opsættes med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Ventilation 8.17 Ventilationsanlæg, afkast og andre tekniske anlæg skal integreres i bygningskroppen eller udføres som elementer, der er arkitektonisk FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

16 B E S T E M M E L S E R bearbejdet. Der må ikke være rørfangere på tage. Aggregater, der opstilles på tage, skal inddækkes på alle sider Afkasthætter fra ventilation skal godkendes sammen med bygningens facader og tag. Belysning 8.19 Belysning af parkeringsarealet skal være parkbelysning med en lyspunkthøjde på max. 3,5 m og skotbelysning på bygningen. 9 Ubebyggede arealer 10 Ubebyggede arealer 9.1 De eksisterende beplantningsbælter i skel skal bevares og udbygges, som vist på kortbilag Der skal plantes en bøgehæk ind mod den private private have til boligen på 1. sal, som vist på kortbilag Hvis boligen på første sal nedlægges, må arealet, hvor haven er beliggende, inddrages til erhverv eller dagligvarebutik. 9.4 Udendørs oplag, overdækkede skure til opbevaring af indkøbsvogne samt affalds- og varehåndtering og lignende skal integreres i bygningerne, eller afskærmes bag afskærmning, der er i tråd med det arkitektoniske udtryk for hele bebyggelsen. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg Uanset bestemmelsen i 10.1 kan Byrådet give tilladelse til indretning af alternative opvarmningsanlæg Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret eller sikret de i 5.3 nævnte parkeringspladser og de i 9.1 og 9.2 nævnte beplantninger. 11 Lokalplanens retsvirkninger 13 Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov 14 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

17 B E S T E M M E L S E R om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det vil være af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse Private tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 15

18 V E D T A G E L S E S P Å T E G N I N G Lokalplanforslaget er vedtaget af Vejle Byråd, den I henhold til 27 i lov om planlægningen er foranstående lokalplan endeligt vedtaget af Vejle Byråd, den (signeret) (signeret) Leif Skov / Niels Ågesen Borgmester Kommunaldirektør 16 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

19 14ag 14af SKOVTOFTEN 14as 14ab 14aa 14z 14ay 14az $ 25a 14n 14at 14y SKOVTOFTEN 14u 14ae 14ad 14ac 14x 14v 19e 18e 18f 18bh 14f 14g 14o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Engelsholm Hgd., Nørup 18m 7000a BILLUNDVEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18at 14aq 19g 18af 18ag 18ah 18ai VESTERLØKKE 18ak 18al 18am 18an 18c Meter 18u Signatur 18æ Kortbilag nr. 1 Områdets afgrænsning!!!!!!!!!!!!! Områdeafgrænsning 19f 18ao Matrikler 18ap LOKALPLAN NR For en 18aq dagligvarebutik og erhvervsområde 18ar ved Billundvej, Ny Nørup Mål : 1:1.000 Dato: Teknisk Forvaltning 18as Planafdelingen/chhha 18y

20 14ag 14as 14z 14r 14af SKOVTOFTEN 14ab 14at 14ay $ SKOVTOFTEN 14q 25a 14y 14n 14u 14a 14ae 14ad 14ac 14x 14v 14p 19e 18e 18f 18bh 14f 14g 14aq 14o 7000a Engelsholm Hgd., Nørup BILLUNDVEJ 18m 18s 18at 19g 18ak 18af 18ag 18al 18am 18ah 18ai 18an VESTERLØKKE 18u 18c 18ae!!! Signatur!!!!!!!!!! 18ao Bygning 19f Matrikler 18az Områdeafgrænsning 18ap 18ay 18ax Beplantningsbælte Jordforurening 18aq 18æ LOKALPLAN NR ar 18as 18y For en dagligvarebutik og et erhvervsområde ved Billundvej, Ny Nørup 18aa Meter Kortbilag nr. 2 Eksisterende forhold Mål : 1:1.000 Dato: Teknisk Forvaltning Planafdelingen/chhha 18z

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give 1 1 7 8 V E J L E K O M M U N E GIVE Give JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endelig vedtaget den 1.10.2014 Offentliggjort den 6.10.2014 2 LOKALPLAN NR.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej S VE J JENS WINTHERS VE J SK ARPÆ EJ SK AGAV November 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er en lokalplan? 5 Hvad er

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling L O K A L P L A N N R. 1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 17.06.2015 Offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA DEN 16. JUNI 2010 TIL DEN 11. AUGUST 2010 LOKALPLAN 250 CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER Bibliotek, Kultur- og Medborgerhus, Kig Ind REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere