Endelig vedtagelse af lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10"

Transkript

1 Endelig vedtagelse af lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af Vejle Byråd. Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer: 12. december 2008 Efter bemærkninger fra vejdirektoratet påtegnes der en byggelinie på 17,5 fra vejmidte af Billundvej på lokalplanplankortet, og parkeringspladserne inden for byggelinien flyttes, så der i stedet er mulighed for at etablere parkering nord for haven til boligen. Desuden tages paragraf 5.2 omhandlende fortorvet ud af lokalplanen. Der er stadig mulighed for at etablere fortov efter reglerne i vejloven. Side: 1/1 Kontaktperson: Christina Holmbjørn Lokaltlf.: E-post: Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside: eller lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. på nedenstående adresse eller ../. Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af annonce for offentliggørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget, der offentliggøres den 17. december 2008 i Ugeavisen Vejle Posten samt Give Avis og Egtved Posten dagen før. I annoncen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planerne. Lokalplanen tinglyses på ejendommene indenfor lokalplanområdet. Venlig hilsen Christina Holmbjørn Planlægger Ps. Ved varig navn og adr. ændring bedes dette oplyst til: Teknisk Forvaltning Planafdelingen Kirketorvet Vejle Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl. 9-14

2 Lokalplaner Forslag til lokalplan nr For et boligområde ved Hjelmdrupvej i Egtved. Det betyder forslaget Lokalplanforslagets formål er, at udlægge området til åbenlav bebyggelse. Forslag til lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 10 For et boligområde ved Lilholtvej og Borggårdsvej i Børkop. Det betyder forslaget Lokalplanforslaget giver mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse og i form af etagebebyggelse. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Forslaget indeholder også forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2005 for Børkop Kommune. Forslagenes foreløbige virkning Når lokalplanforslag nr og nr er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanene. 8 uger fra den Lokalplanforslag nr og nr er i offentlig høring fra onsdag den med indsigelsesfrist onsdag den Derefter tager byrådet endelig stilling til forslaget. Du kan sende idéer og kommentarer til forslagene inden offentlighedsperiodens udløb til Teknisk Forvaltning, Planafdelingen, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller Screening for miljøvurdering af lokalplan nr Der er foretaget screening af lokalplanens indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Der er tale om et mindre boligområde, og der er indført bestemmelser i lokalplanen, som skal beskytte Tre-For s kildeplads ved Tørskind- Vork. Screeningen kan ses på kommunens hjemmeside: Screening for miljøvurdering af lokalplan nr Der er foretaget en screening af lokalplanens indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. På grundlag af miljøscreeningen må det antages, at planen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er som følge heraf ikke udarbejdet en miljøvurdering. Klagevejledning vedrørende afgørelserne om miljøvurdering Du kan klage over afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller Naturklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen. Lokalplan nr og tillæg nr. 8 For et centerområde i Jelling, Byens Hus. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre et kulturhus i Jelling bymidte. På baggrund af indsigelser tilrettes lokalplanen, så det kommende byggeri bedre tilpasses den eksisterende arkitektur i området og derved udgår muligheden for at anvende hvid facadefarve. Lokalplan nr For et boligområde ved Hopballevej, Hørup. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udstykke området til boligbebyggelse. Lokalplan nr og tillæg 10 For en dagligvarebutik ved Billundvej i Ny Nørup. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik eller erhverv i klasse 1-3. I høringsperioden er der kommet bemærkninger fra Vejdirektoratet, som følge heraf er der pålagt en vejbyggelinie på 17,5 fra vejmidte af Billundvej. Vejbyggelinien har betydet, at det har været nødvendigt at flytte en lille del af parkeringsarealet. Lokalplan nr For et boligområde ved Hørupvej, Jelling Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udstykke området til åben-lav boligbebyggelse. På baggrund af indsigelser tilrettes lokalplanen, så lokalplangrænsen flyttes 10 m mod vest og plantebæltet reduceres til 5 m i bredden. Grundene beholder en mindstestørrelse på 1000 m². Desuden udgår muligheden for at udstykke efter en anden af byrådet godkendt udstykningsplan for at lokalplanen kan have status som bonuslokalplan. Endeligt ændres dimensionerne på længehusene, så længden bliver m. Klagevejledning for 1027, 1037, 1044, og 1053 Du kan klage over planerne for så vidt angår retlige spørgsmål til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af sagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen. Planerne er bindende Efter den offentlige bekendtgørelse af planerne må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen. Alle planerne forslag såvel som endeligt vedtagne - kan ses på kommunens hjemmeside i Teknisk Forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, i borgerservicecentrene, eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. De endeligt vedtagne lokalplaner kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. VEJLE REGIONSHOVEDSTAD

3 L O K A L P L A N N R For en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING Ny Nørup VEJLE BØRKOP EGTVED Endelig godkendt Offentliggjort den den

4

5 BILLUNDVEJ Nørup Nørup DYREHAVEVEJ L O K A L P L A N N R SØBAKKEN RAVNINGVEJ ØRSKOVVEJ For et erhvervsområde, Lokalplan og 1044 dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup SØBAKKEN ØRSKOVVEJ L O K A L P L A N O M R Å D E T SØDOVERVEJ SØDOVERVEJ TØRSKINDVEJ Ny Nørup BREDSTENVEJ DYREHAVEVEJ 1: Lokalplan 1044 RAVNINGVEJ BILLUNDVEJ TØRSKINDVEJ Ny Nørup BREDSTENVEJ Oversigtskort 1: : SKOVTOFTEN LINDEPARKEN TØRSKINDVEJ DYREHAVEVEJ TØRSKINDVEJ DYREHAVEVEJ : VESTERLØKKE SVINGET Oversigtskort med lokalplanens område 1: SKOVTOFTEN FORSLAG TIL LOKALPLAN NR VESTERLØKKE SVINGET LINDEPARKEN BILLUNDVEJ Signaturforklaring: NYBOVEJ Eksisterende bebyggelse Lokalplanens afgrænsning Skel ifølge Det Digitale Matrikelkort (Kortet kan ikke bruges til opmåling) BILLUNDVEJ NYBOVEJ LOKALPLANOMRÅDET 3

6 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund for lokalplanlægningen 6 Indledning 6 Lokalplanens område 7 Eksisterende forhold 7 Lokalplanens indhold 7 Lokalplanens formål og områdets anvendelse 7 Udstykning og bebyggelse 7 Ubebyggede arealer 8 Vej-, sti- og parkeringsforhold 8 Andre myndigheder og anden planlægning 8 Regionplan 8 Kommuneplanens hovedstruktur 8 Kommuneplanens rammebestemmelser 8 Arkitekturpolitik 8 Trafikforhold 9 El-, vand- og varmeforsyning 9 Spildevandsplan 9 Miljøforhold 9 Naturbeskyttelsesloven 9 Museumsloven 10 Forundersøgelse for miljøvurdering 11 BESTEMMELSER 11 1 Lokalplanens formål 11 2 Lokalplanens område og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykning 11 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 12 7 Miljøforhold 12 8 Bebyggelsens omfang og placering 12 9 Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger 16 VEDTAGELSESPÅTEGNING KORTBILAG 1. Matrikelkort 2. Lokalplanens område/eksisterende forhold 3. Fremtidige forhold/byggefelter 4 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

7 L Æ S E V E J L E D N I N G Læsevejledning til lokalplanen På denne side beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f. eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvordan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsforslag. Efter indsigelsesfristens udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR LÆSEVEJLEDNING 5

8 R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Indledning Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at omdanne en eksisterende tankstation med tilhørende servicebutik til en dagligvarebutik. Der ligger i dag en dagligvarebutik i krydset mellem Billundvej og Tørskindvej, men denne ønskes flyttet for at få mulighed for at udvide butikken, bedre tilkørselsforhold og plads til flere parkeringspladser. Området er i Kommuneplan - Egtved Kommune udlagt til erhvervsområde, og der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg. Lokalplanens område Området afgrænses af Billundvej mod nord, et parcelhuskvarter mod syd og Randbøldal VVS mod øst. Mod vest udgør lokalplanområdet afgrænsningen mod det åbne land. Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 18m Engelsholm Hgd., Nørup Lokalplanområdet har et samlet areal på ca m². Lokalplanens afgrænsning kan ses på kortbilag 1. Lokalplanområdet, hvor der i dag er en benzintank, med en nedlagt servicebutik. 6 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

9 R E D E G Ø R E L S E Eksisterende forhold Lokalplanområdet indeholder i dag en tankstation, og en bolig på 1. sal. Der er to indkørsler til lokalplanområdet, og størstedelen af lokalplanområdet er asfalteret. En del af grunden er i dag indrettet som have til boligen på 1. sal. nye dagligvarebutik etableres i lokaler i tilknytning til tanken, der tidligere har været anvendt til servicebutik. Området ligger som den sidste grund inden det åbne land og er godt trafikbetjent med to indkørsler. Til venstre for butikken er der et VVS-firma og overfor et boligområde. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål og områdets anvendelse Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik med tilhørende benzintank i eksisterende lokaler. Desuden sikrer lokalplanen, at der kan etableres de nødvendige p-pladser til butikken. Lokalplanen giver som et alternativ til dagligvarebutikken mulighed for at lave erhverv inden for klasse 1-3 inden for lokalplanområdet, som beskrevet i den eksisterende kommuneplanramme for området. Set i lyset af, at der er tale om en flytning af en eksisterende butik, de gode trafikale tilkørselsforhold til området og den hidtidige anvendelse af området til tank og servicebutik vurderes det, at anvendelsen af området til dagligvarebutik ikke påvirker den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold i nævneværdig grad. Ifølge Planlovens 15 stk. 8 skal der i lokalplanen fastsættes bestemmelser om det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker og det samlede bruttoetageantal, der kan anvendes til butiksformål. Inden for lokalplanområdet må der etableres én butik på 1000 m². Det er hensigten, at den eksisterende beplantning rundt i skel bevares og udbygges, specielt mod vest, så der sikres en god overgang mod det åbne land. Butikkens påvirkning af bymiljøet Lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik. Ifølge planlovens 16 stk. 6 skal der gøres rede for påvirkningen af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Dagligvarebutikken spiller en væsentlig rolle i det bymiljø, som findes i Ny Nørup i dag, og det er en vigtig målsætning at bevare dagligvarebutikken i Ny Nørup. Dette forsøges sikret ved at flytte dagligvarebutikken i Ny Nørup til større lokaler, med bedre tilkørselsforhold og flere p-pladser. Lokalplanområdet indeholder i dag en tank. Den Udstykning og bebyggelse Ideén fra bygherres side er, at dagligvarebutikkan etableres i eksisterende bygninger, og der åbnes i lokalplanen mulighed for tilbygninger, samt mindre bygninger og skure til affald, indkøbsvogne m.m. Princippet er, at hele byggeriet på grunden skal udgøre et arkitektonisk helhedsindtryk, hvor bygninger småskure med mere udføres i de samme farver og i materialer, som er afstemt efter hinanden. Bebyggelsesprocenten for området er 60, og der må bygges i 2 etager i op til 11 m. Dagligvarebutikken må være op til 1000 m². Ubebyggede arealer Hensigten er, at det via beplantning sikres, at FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

10 R E D E G Ø R E L S E lokalplanområdet afskærmes fra de omkringliggende områder, specielt mod syd, hvor der ligger et eksisterende parcelhuskvarter, og mod vest, hvor lokalplanområdet grænser op til det åbne land. Dette sikres ved at bevare den eksisterende beplantning og supplere den med yderligere beplantning, hvor det er nødvendigt. Der skal plantes en bøgehæk ind mod den private haven til boligen på 1. sal. Derved opnås et grønt udtryk, og en god opdeling mellem den private have og det offentlige rum omkring butikken og tanken. Hvis boligen på første sal nedlægges, må arealet, hvor haven er beliggende, inddrages til erhverv eller dagligvarebutik. Udendørs oplag, overdækkede skure til opbevaring af indkøbsvogne samt affalds- og varehåndtering og lignende skal integreres i bygningerne, eller afskærmes bag afskærmning, der er i tråd med det arkitektoniske udtryk for hele bebyggelsen. Der må ikke opsættes reklameskilte på skure til indkøbsvogne og lignende. Vej-, sti- og parkeringsforhold Adgangsvejen foregår via Billundvej, hvor to eksisterende indkørsler kan benyttes. Der er derfor ikke behov for at etablere nye veje i området. Langs Billundvej kan der med fordel anlægges et fortov, der sikrer god og sikker adgang også for de gående. ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLAN- LÆGNING særlige drikkevandsinteresser og i et vandværks forsyningsområde. Lokalplanområdet har dog siden 19 været anvendt til benzintank, og den ændrede anvendelse fra servicebutik til dagligvarebutik eller erhverv i klasse 1-3 forventes ikke at give anledning til øget risiko for grundvandet. Kommuneplanens hovedstruktur Ny Nørup har i dag en relativ stor detailhandel i forhold til byens størrelse, en vigtig målsætning i Hovedstruktur for Egtved Kommune er derfor at fastholde så meget af denne detailhandel i byen som muligt. Dette forsøges sikret ved at flytte dagligvarebutikken i Ny Nørup til større lokaler med bedre tilkørselsforhold og flere p-pladser. Kommuneplanens rammebestemmelser Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde ER 3.1, der er udlagt til erhvervsformål. Der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg, for at muliggøre, at der kan etableres en dagligvarebutik i området. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinier i fremtidige planlægningsprojekter og nybyggerier. Det er målet at sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre områderne en højere arkitektonisk kvalitet. For at leve op til intentionerne i arkitekturpolitikken, skal butikken fremstå en samlet helhed, hvor ly til indkøbsvogne, tilbygninger m.m. etableres i samme stil som de eksisterende bygninger. Regionplan I Regionplan 2005 for Vejle Amt, ligger området inden for et af de 7 lokalcentre udpeget i den tidligere Egtved Kommune. Lokalplanområdet ligger inden for et område med Trafikforhold Den kommende omfartsvej syd om Ny Nørup vil betyde, at byen får andre forudsætninger for sin udvikling end i dag. Trafikken bliver i fremtiden ledt syd om byen, hvilke skaber andre betingelser for dagligvarebutikken i byen. Derfor ønskes 8 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

11 R E D E G Ø R E L S E butikken opgraderet med et større butiksareal, og dermed et større udbud. Desuden forventes det, at samdrift med benzintanken vil få flere kunder til, der tanker og handler samtidig. ikke udsættes for gener fra virksomhederne, b.la. støj og luft. Der skal således foretages en vurdering af de miljømæssige forhold inden etablering af de pågældende virksomheder. El-, vand- og varmeforsyning Vandforsyning Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et privat alment vandværk. Flere oplysninger kan findes på Vejle Kommunes hjemmeside. Varmeforsyning Området skal kolletiv varmeforsynes. Spildevandsplan Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan. Det anbefales bygherre, at området separatkloakeres. Hvis den i spildevandsplanen fastsatte maksimale befæstigelsesgrad overskrides, skal der ske en reduktion af regnvandsmængden inden afledning til offentlig kloak. Miljøforhold Trafikstøjbelastning I forbindelse med etablering af en dagligvarebutik eller erhverv i klasse 1-3 inden for lokalplanområdet, vil der blive leveret varer til området, som vil medføre støj i forbindelse med af- og pålæsning af varer. Endvidere må det formodes, at der vil ske en øget trafikbelastning i form af øget kundefærdsel i området. Det skal sikres ved afskærmning eller støjdæmpende foranstaltninger, at det udendørs støjniveau i forbindelse med vareindlevering og butikkens eller virksomheders øvrige drift ikke overstiger miljøstyrelsens vejledende bestemmelser. Ved etablering af klasse 3 virksomher skal der etableres nogle foranstaltninger, som sikrer, at det nærliggende boligområde og boligen i området Det er vigtigt, at støjende anlæg og afkast fra ventilation placeres længst væk fra boligen og fra boligområdet. Desuden skal skure til indkøbsvogne og vareindleveringen ligeledes placeres hensigtsmæssigt i forhold til boligerne. Jordforurening En del af matr. nr. 18m Engelsholm hgd., Nørup er kortlagt på vidensniveau 2 efter lov om forurenet jord. Region Syddanmark er myndighed på kortlagte arealer. Arealerne, som ligger i byzone, er omfattet af en lov, som betyder at jorden kan være områdeklassificeret. Det betyder, at når der skal flyttes og fjernes jord fra arealerne, så skal det anmeldes til Natur- og Miljøforvaltningen ved Vejle Kommune. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet er efter Naturbeskyttelsesloven omfattet af en skovbyggelinie på 300 m fra skoven. Matr. nr. 18m Engelsholm Hgd., Nørup er dog undtaget fra skovbyggelinien, da der inden 1968 er påbegyndt væsentlig lovlig bebyggelse i området. Efter naturbeskyttelseslovens 17 stk. 2 pkt. 4 er sådanne områder undtaget fra skovbeskyttelseslinien. Museumsloven Jordfaste fortidsminder (bo og gravpladser, kulturlag og lignende) er omfattet af museumslovens kapitel 8. Forud for byggemodning og byggeri skal Vejle Museum kontaktes. Hvis man under anlægsarbejdet finder fortidsminder skal arbejdet standses, og Vejle Museum skal kontaktes. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 9

12 R E D E G Ø R E L S E Museet har foretaget en arkivalsk kontrol og konstateret at der ikke er registrerede fortidsminder på lokaliteten. Topografien giver heller ikke grundlag for arkæologiske undersøgelser. en dagligvarebutik eller erhverv inden for klasse 1-3. Dagligvarebutikken og erhverv i klasse 1-3 vurderes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til områdets status som drikkevandsområde. Forundersøgelse for miljøvurdering Konklusion Området ligger som en del af Ny Nørup by og er i dag bebygget og indeholder en benzintank og en tilhørende servicebutik, der er nedlagt. Benzintanken skal betragtes som eksisterende lovlig anvendelse, og derfor ikke noget nyt, der gives tilladelse til i lokalplanen. Til gengæld giver lokalplanen som noget nyt mulighed for at etablere en dagligvarebutik eller erhverv i klasse 1-3 inden for lokalplanområdet. Ved nybyggeri vil jordforureningen blive reguleret i henhold til jordforureningsloven, ligesom den eksisterende anvendelse til benzintank vil blive reguleret i henhold til jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Lokalplanen vil give anledning til øget trafik, der er dog tale om en relativt lille trafikforøgelse i forhold til den eksisterende anvendelse af grunden og den eksisterende trafik på Billundvej. Desuden reguleres trafikstøjen i henhold til miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Området ligger inden for et område udpeget med drikkevandsinteresser, og der er registreret jordforurening inden for vidensniveau 2 på grunden. Lokalplanen giver mulighed for at etablere Projektet skønnes ikke at have en væsentlig påvirkning af miljøet. Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering/miljørapport for projektet. 10 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

13 B E S T E M M E L S E R Lokalplan nr For et erhvervsområde, og dagligvarebutik Billundvej, Ny Nørup Efter lov om planlægning (lov nr. 3 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Kirketorvet Vejle 1 Lokalplanens formål 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at sikre: - at området kan anvendes til en dagligvarebutik med tilhørende benzintank, - at området kan anvendes til erhvervsformål i klasse 1-3, - at der etableres parkeringspladser til butikken og egnede opholdsarealer, - at skabe et område med en god og sikker tilgængelighed, og - at sikre en god afgrænsning af Ny Nørup by mod vest. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2 Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 18m Engelsholm Hgd., Nørup. Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må anvendes til dagligvarebutik, tankstation, erhverv i klasse 1-3 og til parkering. 3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. 4 Udstykning 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang skal ske fra Billundvej som vist på kortbilag Der skal anlægges minimum 16 p-pladser, hvoraf de to skal være handicap p-pladser. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 11

14 B E S T E M M E L S E R 6 Miljøforhold 7 Miljøforhold 6.1 Det skal sikres ved afskærmning eller andre støjdæmpende foranstaltninger, at det udendørs støjniveau i forbindelse med vareindlevering og butikkens eller virksomheders øvrige drift ikke overstiger de tilladte støjgrænser for boligområder med åben-lav bebyggelse. 6.2 Det skal ved målinger og/eller beregninger eftervises, at støjen ikke overstiger de tilladte støjgrænser. 6.3 En del af lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 2 efter lov om forurenet jord. 6.4 Resten af området i byzone kan være områdeklassificeret i forhold til jordforurening. Det betyder, at når der skal flyttes og fjernes jord fra arealerne, så skal det anmeldes til Natur- og Miljøforvaltningen. 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må som helhed ikke overstige Bebyggelsen må opføres i 2 etager. 7.3 Dagligvarebutikken må maksimalt være 1000 m² 7.4 Intet punkt af bygningens ydervægge eller tag må være højere end 11 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen skal fremstå som en pudset facade, og må opføres i farverne hvid, grå eller jordfarver. 8.2 Tilbygninger, ny bebyggelse, vognskure med mere skal opføres i en nutidig arkitektur, der i form, farve og materialevalg er tilpasset, så der opnås en helhedsvirkning med den eksisterende bebyggelse. 8.3 Facader kan kombineres med glaspartier og mindre partier i træ og metal. 8.4 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fæl-lesarealer. Paraboler må højst have en 12 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

15 B E S T E M M E L S E R diameter på 1 m. 8.5 Tagmaterialer må højst have en glans, der svarer til malebehandlet overflade med glanstrin 15. Ovenlysvinduer, solfangere og solceller er undtaget. 8.6 Solfanger/solceller på tage og facader skal indbygges i bygningen. 8.7 Facader kan kombineres med glaspartier og mindre partier i træ og metal. Skilte 8.8 Facadeskilte skal udføres som enkeltstående bogstaver på bygningen, og de skal ved størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur. 8.9 Der kan opsættes ét logoskilt, hvis det er i harmonisk sammenhæng med resten af bygningens arkitektur Uanset foranstående kan Byrådet tillade andre former for skilte, hvis der er særlige forhold, der begrunder dette Der må opsættes et henvisningsskilt med en højde på max. 1 m, og en bredde på max. 1 m ved Billundvej Der må opsættes et pylonskilt til brug for skiltning af benzinpriser Skilte må ikke have en reflekterende overflade, og de skal udføres så der ikke forekommer gennemlyste skilteflader, kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste, dog uden at blænde. Lys i skilte skal være stationært. Skilte må ikke være bevægelige. Blændende spots må ikke anvendes Der må ikke opstilles flagstænger til reklameflagning Der må ikke opsættes reklameskilte på skure til indkøbsvogne Reklameskilte må kun opsættes med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Ventilation 8.17 Ventilationsanlæg, afkast og andre tekniske anlæg skal integreres i bygningskroppen eller udføres som elementer, der er arkitektonisk FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

16 B E S T E M M E L S E R bearbejdet. Der må ikke være rørfangere på tage. Aggregater, der opstilles på tage, skal inddækkes på alle sider Afkasthætter fra ventilation skal godkendes sammen med bygningens facader og tag. Belysning 8.19 Belysning af parkeringsarealet skal være parkbelysning med en lyspunkthøjde på max. 3,5 m og skotbelysning på bygningen. 9 Ubebyggede arealer 10 Ubebyggede arealer 9.1 De eksisterende beplantningsbælter i skel skal bevares og udbygges, som vist på kortbilag Der skal plantes en bøgehæk ind mod den private private have til boligen på 1. sal, som vist på kortbilag Hvis boligen på første sal nedlægges, må arealet, hvor haven er beliggende, inddrages til erhverv eller dagligvarebutik. 9.4 Udendørs oplag, overdækkede skure til opbevaring af indkøbsvogne samt affalds- og varehåndtering og lignende skal integreres i bygningerne, eller afskærmes bag afskærmning, der er i tråd med det arkitektoniske udtryk for hele bebyggelsen. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg Uanset bestemmelsen i 10.1 kan Byrådet give tilladelse til indretning af alternative opvarmningsanlæg Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret eller sikret de i 5.3 nævnte parkeringspladser og de i 9.1 og 9.2 nævnte beplantninger. 11 Lokalplanens retsvirkninger 13 Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov 14 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

17 B E S T E M M E L S E R om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det vil være af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse Private tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 15

18 V E D T A G E L S E S P Å T E G N I N G Lokalplanforslaget er vedtaget af Vejle Byråd, den I henhold til 27 i lov om planlægningen er foranstående lokalplan endeligt vedtaget af Vejle Byråd, den (signeret) (signeret) Leif Skov / Niels Ågesen Borgmester Kommunaldirektør 16 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1044

19 14ag 14af SKOVTOFTEN 14as 14ab 14aa 14z 14ay 14az $ 25a 14n 14at 14y SKOVTOFTEN 14u 14ae 14ad 14ac 14x 14v 19e 18e 18f 18bh 14f 14g 14o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Engelsholm Hgd., Nørup 18m 7000a BILLUNDVEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18at 14aq 19g 18af 18ag 18ah 18ai VESTERLØKKE 18ak 18al 18am 18an 18c Meter 18u Signatur 18æ Kortbilag nr. 1 Områdets afgrænsning!!!!!!!!!!!!! Områdeafgrænsning 19f 18ao Matrikler 18ap LOKALPLAN NR For en 18aq dagligvarebutik og erhvervsområde 18ar ved Billundvej, Ny Nørup Mål : 1:1.000 Dato: Teknisk Forvaltning 18as Planafdelingen/chhha 18y

20 14ag 14as 14z 14r 14af SKOVTOFTEN 14ab 14at 14ay $ SKOVTOFTEN 14q 25a 14y 14n 14u 14a 14ae 14ad 14ac 14x 14v 14p 19e 18e 18f 18bh 14f 14g 14aq 14o 7000a Engelsholm Hgd., Nørup BILLUNDVEJ 18m 18s 18at 19g 18ak 18af 18ag 18al 18am 18ah 18ai 18an VESTERLØKKE 18u 18c 18ae!!! Signatur!!!!!!!!!! 18ao Bygning 19f Matrikler 18az Områdeafgrænsning 18ap 18ay 18ax Beplantningsbælte Jordforurening 18aq 18æ LOKALPLAN NR ar 18as 18y For en dagligvarebutik og et erhvervsområde ved Billundvej, Ny Nørup 18aa Meter Kortbilag nr. 2 Eksisterende forhold Mål : 1:1.000 Dato: Teknisk Forvaltning Planafdelingen/chhha 18z

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 2 6 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Lokalplan nr. 1059 for et offentlig område ved Vingsted og kommuneplantillæg nr. 11 er den 26. august 2009 vedtaget af Vejle Byråd.

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5 Lokalplan nr. 1022 for et sommerhusområde ved Mørkholt, Hvidbjerg og Høll og kommuneplantillæg nr. 5 er den 8. oktober 2008 vedtaget

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag T I L L Æ G N R. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, Multihal, Egtved Hører til lokalplan nr. 1164 TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 9-24 For et område ved Statene, Ærøskøbing 45e 76a 58v 58ad 58ac 58ab 69o "69s" "69r" 69k 58o 58aa 58u 58t 58r 73p 75b 58at 58as 58ap 58am 73c 73o "u" 58aq 58ar 58an 58ag 77g 78bc

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, Multihal, Egtved Hører til lokalplan nr. 1164 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 9974 1079 E-post Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 1 0 Vandværksvej, Kellers Park Hører til lokalplan nr. 1177 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig vedtaget den 25.06.2014 Offentliggjort

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER T I L L Æ G N R. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt i Byrådet d. 30.06.2010 Offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Afgørelse vedrørende Lov om miljøvurdering af planer om programmer

Afgørelse vedrørende Lov om miljøvurdering af planer om programmer Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 334 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til offentligt formål, bl. Bolig- og erhvervsformål

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2

K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2 TIL EGTVED KOMMUNEPLAN 2005-2017 V E J L E K O M M U N E KOMMUNEPLAN EGTVED KOMMUNE M E N N E S K E R K U LT U R N AT U R U D V I K L I N G E G T V E D KO M M

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune H O B R O K O M M U N E Løgstørvej Svalevej Bogfinkevej Lokalplan nr. 283 Område til erhvervsformål ved Løgstørvej i Hørby 2006 Lokalplan nr. 283 Hobro kommune Området til erhvervsformål ved Løgstørvej

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere