Katalog over 12 udfordringer for livearrangører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over 12 udfordringer for livearrangører"

Transkript

1 Katalog over 12 udfordringer for livearrangører Vordingborg, d. 15. oktober 2010 På foranledning af kulturordførere fra Socialdemokraterne, SF og Venstre samt medieordføreren fra Radikale Venstre, på [spillesteder dk] s og Festivaldanmarks seminar i Slagelse i april 2010, har de to organisationer udarbejdet nedenstående katalog over 12 problemstillinger, de danske livearrangører møder i forhold til lovgivning, regler og bureaukrati. Vi har inddraget vores bagland af spillesteder og festivaler i katalogets tilblivelse, der således afspejler et miks af konkrete, praktiske problemer der ofte er aktuelle når et koncertarrangement skal realiseres samt mere overordnede udfordringer, som berører hele livearrangørmiljøet. Nogle af problemstillingerne herunder opstår i forbindelse med den lokale myndigheds varetagelse af regler, mens andre gælder national- og EU lovgivning, der forvaltes af statslige instanser. Fælles for alle 12 problemstillinger er dog, at de opstår fordi arrangementerne ofte er af kort varighed, baseret på frivillig arbejdskraft, mens regelsættene er skabt til faste strukturer i et arbejdsmarked. I de følgende afsnit beskrives: 1. Udfordringer vedrørende publikums sikkerhed 2. Udfordringer vedrørende miljø og arbejdsmiljø 3. Udfordringer vedrørende afgifter og skat 4. Udfordringer vedrørende livearrangørernes restaurationsdrift Yderligere information og kontakt: Jakob Brixvold, Festivaldanmark, tlf , Side 1 af 6 - Katalog over udfordringer for livearrangører

2 Udfordringer vedrørende publikums sikkerhed Byggesagsbehandling af scener, tribuner m.v. I 1992 skete en ulykke på Korsika, hvor en midlertidig tribune kollapsede under en fodboldkamp, med flere døde og sårede til følge, hvilket gav anledning til at Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark vurderede om de regler man har på området er tilstrækkelige. Dette resulterede i en orienteringsskrivelse til kommunale byggesagsbehandlere, hvori det blev præciseret at alle scener, tribuner og tilskuerkonstruktioner m.v., som er opstillet udendørs samt alle indendørs tribuner er omfattet af Byggelovens 2 stk. 2, hvorfor opførelsen af disse først må påbegyndes når der foreligger en skriftlig tilladelse fra den lokale byggemyndighed samt at ibrugtagelse først kan ske når der foreligger en skriftlig ibrugtagningstilladelse. Altså et regelsæt som er udarbejdet til de processer og tidsplaner der er normale når man skal opføre et hus. Siden 1992 er der sket en stor udvikling inden for det materiel som benyttes til såvel scener som til tribuner. Hvor disse konstruktioner tidligere blev udført i stillads, som primært blev brugt i byggebranchen, findes der i dag en lang række specialiserede firmaer, der opstiller mobile scener og mobile tribuner, specielt konstrueret til dette formål. Disse bliver ofte opstillet i en ny by hver weekend i hele sommerperioden, og skal derfor uge efter uge godkendes lokalt, hvis loven skal overholdes. For at minimere sagsbehandlingen for både arrangører og kommuner foreslår vi, at der i stedet etableres en slags typegodkendelse, med gyldighed af et år eller mere, hvorved der kan opnås en regelmæssig kontrol af udstyret. Tilbage er der så kun udstyrets placering og evt. indretning, at godkende for den lokale myndighed. Tilsvarende, udmærkede procedurer findes allerede inden for brandgodkendelse af telte (hvor en teltudlejer skal sikre at udstyret er udført i Brandmæssigt egnet materiale ) og i forbindelse med forlystelseskonstruktioner som f.eks. pariserhjul og klatrevægge (hvor udlejeren skal opnå test og godkendelse af certificeret institut som f.eks. Force). Vi har konstateret at flere kommuner har opfundet sagsgange for at minimere behandlingen, hvis en arrangør benytter de samme elementer år efter år, hvor det derfor ofte er tilstrækkeligt at referere til tidligere tilladelser, uden at indsende dokumentation. En udmærket, pragmatisk løsning, som dog har indbyggede uhensigtsmæssighed, at eventuelle justeringer af konstruktion eller placering ikke nødvendigvis bliver identificeret. Vi oplever også, at det er meget forskelligt hvor meget kommuner og arrangører beskæftiger sig med byggesagsbehandling, hvilket er bekræftet af en rundspørge blandt nogle af de større scene- og tribuneudlejningsfirmaer og ved kontakt til enkelte kommunale sagsbehandlere. Eventvagtuddannelse Der stilles hyppigt krav fra politiet, om tilstedeværelse af autoriserede vagter ved events og musikarrangementer. I dag findes der to uddannelser som giver autorisation; Dørmandsuddannelsen og Almenvagtuddannelsen. Begge er AMU-kurser som sigter mod henholdsvis at uddanne dørmænd til diskoteker osv. og almenvagter til typisk butikscentre, som vægtere og lignende. Til fodboldkampe er der udviklet en kontrolløruddannelse, som administreres af DBU og som målrettet sikrer, at vagterne er optimalt rustet til at løse de opgaver der er forbundet hermed. Festivaldanmark har fremsendt et forslag til Rigspolitiet og til Justitsministeriet, som er en parallel til DBUs uddannelse, men målrettet til events og musikarrangementer. Vi ønsker, at de vagter politiet stiller krav om, skal være bedst muligt kvalificeret til netop den specifikke opgave at arbejde blandt publikum midt i en event eller midt i en livekoncert. Festivaldanmark påtager sig gerne opgaven med at udbyde og gennemføre uddannelserne på samme måde som DBU håndterer det for fodbolden. Side 2 af 6 - Katalog over udfordringer for livearrangører

3 Udfordringer vedrørende miljø og arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø skal der naturligvis være Loven om arbejdsmiljø skal sikre at det er trygt og sikkert at arbejde, hvad enten man går på arbejde på en almindelig arbejdsplads eller man udfører frivilligt arbejde i en forening eller for en livearrangør. Arbejdsmiljølovgivningen kan groft sagt opdeles i 2 dele - det praktiske og det formelle. For så vidt angår det praktiske arbejdsmiljøarbejde er udfordringerne forholdsvis overskuelige, bortset fra at de vejledninger der skal sikre en branches kendskab til reglerne, normalt udarbejdes af arbejdsmarkedets parter i de såkaldte Branche-Arbejdsmiljø-Råd (BAR). Vejledningen skal herefter godkendes af Arbejdstilsynet, og er så at betragte som gældende god praksis. Når vi arbejder med frivillige er der ikke nogle arbejdsmarkedsparter til at udarbejde vejledningen, og så kan Arbejdstilsynet ikke godkende den. De største udfordringer findes dog i det formelle arbejdsmiljøarbejde, hvor loven regulerer den måde en arbejdsplads skal organisere sig på og dokumentere sit sikkerhedsarbejde, med udgangspunkt i arbejdspladser som fungerer året rundt, og har ansat personale. Arbejdsmiljøloven skelner ikke imellem om en person indgår i et midlertidigt arbejdsforhold på få timer eller er ansat 37 timer/ugen året igennem. Alle arbejdspladser med mere end 9 ansatte skal udarbejde Arbejdspladsvurderinger (APV) for medarbejderne. Sat på spidsen, har det den konsekvens, at alle frivilligorganisationer med ledere, trænere og andre ansatte, skal gennemføre det formelle arbejdsmiljøarbejde, som man kender fra normale arbejdspladser. Og at Arbejdstilsynet skal kontrollere dette, hvilket vi må konstatere endnu ikke sker, i nævneværdigt omfang. Der er efter vores opfattelse behov for, at der skabes et alternativt lovgrundlag for frivilligorganisationer, hvor såvel det praktiske- og det formelle arbejdsmiljøarbejde tilpasses disses mere kortvarige og løsere former for arbejdsrelationer. Krav om Arbejdspladsvurderinger til samtlige frivillige Frivillige sammenlignes i arbejdsmiljøsammenhænge med en ansat og er underlagt regler udviklet til arbejdsmarkedet, hvilket betyder at livearrangørerne skal imødekomme krav om at udarbejde APV for alle frivillige. Det er rimeligt at arbejdsmiljøet skal sikres for de frivillige, men APV er i sin form en metode der er velegnet til en arbejdsplads, med samme personer gennem længere tid. Frivillige kan være med gennem flere perioder/dage/år, men kan også være meget midlertidige i deres funktion. Det er ofte tilfældet, at livearrangørerne først møder de frivillige medarbejderne på deres første vagt, og at arbejdsforholdet er ophørt få timer senere. Det gør det svært at udfylde og opfølge på en APV, hvis det er første og måske eneste gang en frivillig besidder en kortvarig funktion, og reglerne opererer ikke med bagatelgrænser. Det som har betydning for et godt arbejdsmiljø det ene år, kan være ganske forskelligt fra en ny frivilliges behov året efter, hvorfor der er behov for nye metoder, til at sikre arbejdsmiljøet for frivillige. En model kunne være at erstatte APV-kravet med skriftlige instrukser til de frivillige medarbejdere, der er udarbejdet sammen med medarbejderrepræsentanter. Krav om vinyl eller linoleum på gulv i madboder fra fødevarestyrelsen, kontra arbejdstilsynets påtale af disse underlag De modsatrettede myndighedskrav vedrørende rengøringsvenlige overflader i madboder med vinyl/linoleum eller lignende på gulv, giver problemer med arbejdsmiljøet, da de frivillige risikerer at falde på grund af glid på det glatte gulv. Det ville være rart med en koordineret udmelding fra myndighederne om hvilken overflade der kan tilgodese begge myndigheders krav. Side 3 af 6 - Katalog over udfordringer for livearrangører

4 Db grænser fastsættes på ufagligt grundlag Lokale embedsmænd, ofte uden lydteknisk faglighed, vurderer i dag den tilladte Db-grænse for livekoncerter, på grundlag af nabohensyn, lokalplaner og lignende. Problemet ved denne praksis er, at lydmålingerne derfor ikke sker og vurderes på et fagligt grundlag. Der er ikke tilstrækkelig konsekvens og sammenligningsgrundlag tilstede, da dette vil være afhængigt af en helt anden konsistens for hvordan og hvor målingen foretages; afstand fra lydkilden, varighed, intervaller osv. Der findes kun generel og klar lovgivning i forhold til medarbejderne, hvor Arbejdstilsynet håndhæver en grænseværdi på 85dB(A) over 8 timer, med en spidsværdi på 137 db(c). Som det fremgår af ordlyden er denne regel opstået på grundlag af fuldtidsansattes arbejdsdage i støjende miljøer, mens det for en livearrangør-medarbejder næsten altid vil være langt kortere tid, med eventuelt højere belastning. Festivaldanmark og [spillesteder dk] har gjort stor indsats overfor livearrangørernes medarbejdermiljø vedrørende lyd, med anbefalinger og formidling af lydmålingsudstyr, høreværn, jobrotationsprincipper og lydpolitik. Sidstnævnte i en konvertering af ovenstående grænser, med en anbefaling af maksimalt 103 db, målt fra mikserpulten over 15 minutter, hvilket er en praksis der hidtil er blevet anerkendt ved myndighedernes kontrol. Ikke desto mindre savner vi regler, der er tilpasset arrangementer af kort varighed, hvor der sondres og tages de forskellige ønskede hensyn til medarbejdere, publikum, naboer og øvrige borgere. Vi ønsker også klare dispensationsregler for ikke permanente arrangementer som musikfestivalerne, overfor den støjgene der i en kortvarig periode kan være til det omkringliggende samfund Side 4 af 6 - Katalog over udfordringer for livearrangører

5 Udfordringer vedrørende afgifter og skat Koncertindtægter er undtaget fra momsfritagelse, mens kunstnerhonorarer er fritagede* I momsloven er kulturelle aktiviteter fritaget for afgift. Dette defineres som biblioteker, museer, zoologiske haver og lign., samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Forfatterog komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed er også afgiftsfritaget, ligesom entré ved ikke-professionelle sportsarrangementer er momsfri. Fritagelsen omfatter dog eksplicit ikke radio- og fjernsynsudsendelser, biograf- og teaterforestillinger, koncerter og lign. Alle kulturelle og kunstneriske aktiviteter er et samfundsgode, og ovenstående sondring mellem hvad der kan afgiftsfritages og hvad der ikke kan, er af ældre årgang. Festivaldanmark anbefaler en ny og tidssvarende vurdering af dette. Den aktuelle skelnen har ydermere den uheldige konsekvens for musikfestivalerne, at musikerhonorarerne er momsfritagede (tilsvarende de øvrige kunstgenrer), mens entrégrundlaget altså er momsbelagt. Alle indtægter svares der dermed moms af, mens en stor del af vores udgifter ikke udløser momsfradrag. Dette kunne løses ved en ny afgiftsstruktur baseret på provenu frem for omsætning. *) en del musikfestivaler er dog momsfritagede, som følge af deres donationer (velgørende/almennyttige formål) Entrébaseret KODA vederlag KODA vederlaget for komponisters rettigheder fastsættes i næsten alle tilfælde, som en procentdel af entréindtægten. Dette giver en skæv afgift for de festivaler som er nødt til at sætte en høj billetpris for at dække de omkostninger der er forbundet med at etablere en festival, til for eksempel camping og øvrige aktiviteter der ikke er decideret tilknyttet selve koncerterne. Mange festivaler bruger en stor del af entréen til at give publikum gode oplevelser som ikke handler om selve musikken, mens de fleste øvrige koncertarrangører alene benytter entréindtægten til musikerhonorarer og eventuelt koncertproduktion. Frivilliges brug af biler Også i dette tilfælde, er der behov for et opgør med at frivillige medarbejdere underligges regler der er skabt for lønmodtagere. Frivillige medarbejdere der låner festivalens/spillestedets biler til og fra arrangementet, med henblik på at spare den enkelte for denne udgift, bliver beskattet af værdien af fri bil. Dette skyldes, at den frivillige medarbejder ikke kan påberåbe sig 60-dages reglen og erhvervsmæssig befordring, da der i vedkommendes tilfælde ikke foreligger et ansættelsesforhold, og dermed ikke en arbejdsplads. Vi ønsker regler der sikrer, at denne beskatning ikke finder sted. Side 5 af 6 - Katalog over udfordringer for livearrangører

6 Udfordringer vedrørende livearrangørernes restaurationsdrift Differentierede alkoholregler Lovgivningen vedrørende salg af alkoholiske drikke i detailhandelen tilskriver, at kunden skal være fyldt mindst 16 år. Mens man ved udskænkning i restaurationer, herunder spillesteder og festivaler, skal være mindst 18 år. At disse aldersgrænser ikke er afstemt giver en daglig udfordring for livearrangørerne, såvel fordi det ikke-myndige publikum alligevel har alkohol tilgængeligt, og kan være berusede hjemmefra eller ude fra busken, men også fordi det sender et uklart signal til ungdommen om hvor man fra officielt hold, mener grænsen skal trækkes. Dermed bliver livearrangørerne (og andre restaurationer med et ungt publikum) lovgivernes boldværk mod en ungdom, der ikke kan finde pointen. Vi ønsker at vi på en festivalplads har samme serviceniveau overfor publikum, som i det omgivende samfund når politikerne har valgt at alkohol skal være tilgængeligt for unge fra 16 år, bliver vi nødt til at indrette særlige butikker til formålet. Vi anbefaler at reglerne for salg af alkohol bliver ens i alle købssituationer og for alle typer alkohol. Alkoholbevilling hos lokale restauratører Flere musikfestivaler bliver mødt med et politimyndighedspåbud, i forbindelse med ansøgning om lejlighedstilladelse, om at skulle samarbejde med en ekstern restauratør, for at opnå bevilling til at sælge alkohol. Politiets argument er tilsyneladende, at en ekstern restauratør vil være bedre til at håndhæve 18 års grænsen og at berusede personer ikke får udskænkning. Til en mindre byfest er dette måske et rigtigt ræsonnement, men på en festival med mange driftår bag sig, og store erfaringer med beredskabsplan, risikovurderinger og en række andre sikkerhedsforanstaltninger, vil vi påstå at netop festivalen bedst håndterer salget, på sin egen plads. I stedet for at lovfortolke på en måde, der vil skabe mere eller mindre proforma tilknytninger mellem landets festivaler og lokale værtshuse, vil vi gerne opfordre til at bevillingssagerne håndteres individuelt, ud fra de erfaringer politiet og andre myndighederne har med festivalen. Krav om brug af kasseapparater i alle boder der omsætter for mere end kr. Et nyt krav fra SKAT til de midlertidige arrangementer, er at alle boder med en omsætning over kr. skal have etableret kasseapparat. Mange af arrangementerne, som arrangeres af frivillige, opererer kun i kort, koncentreret tid, hvor der i perioder være meget travlt. Arrangeres der f.eks. en koncert over et par timer for mennesker, vil en stor del købe drikkevarer i baren, og omsætningen vil typisk passere kr. Hvis alle ekspeditioner skal ske med kasseapparat, er der for det første en anselig udgift ved etablering af de mange terminaler, der skal kunne betjene publikumsmængden i spidsbelastningen umiddelbart før koncerten og i eventuelle pauser. Dernæst har det frivillige personale kun ringe erfaring med kasseapparater, og fejl og usikkerhed vil sinke ekspeditionerne. Reglen er formodentlig velegnet til permanente butikker og andre virksomheder, men ganske ødelæggende for kortvarige arrangementer, hvorfor vi ønsker at SKATs kontrolfunktioner tager dette hensyn. Side 6 af 6 - Katalog over udfordringer for livearrangører

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum N O T A T STØJ I UNDERHOLDNINGSBRANCHEN j.nr. 7-099-2/2 Udsættelse for støj (høj musik) og forebyggelse af høreskader - og andre gener derfra Dette notat beskriver sundhedskonsekvenser ved at blive udsat

Læs mere

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Januar 2001 Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser af Karin Mathiesen og Peter Hasle

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 11-05-2012 Efterfølgende forslag har i forskellige faser under udviklingen været præsenteret for / konfereret med bl.a. Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg, Dennis Christensen, FOA, Bente

Læs mere

om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer

om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Udgiver: justitsministeriet og Kulturministeriet Design: KP2 forsidefoto: rockphoto, roskilde

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Ansvarlig udskænkning

Ansvarlig udskænkning Ansvarlig udskænkning 2009 Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2009 1. udgave, 1. oplag. 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-972-7 ISBN (elektronisk version): 978-87-7676-973-4

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere