Sekundær EU-opholdsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekundær EU-opholdsret"

Transkript

1 Bassah Khalaf Sekundær EU-opholdsret En retsdogmatisk analyse af familiemedlemmers afledte opholdsret i unionsborgerens hjemland Ph.d.-afhandling Juridisk Institut Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet 2015

2 Bassah Khalaf Sekundær EU-opholdsret. En retsdogmatisk analyse af familiemedlemmers afledte opholdsret i unionsborgerens hjemland 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed Tegning: Gullan Khalaf Sats og tryk: Zeuner A/S, Skejby Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse Forord DEL I Kapitel 1 Afhandlingens emne, relevans og tilrettelæggelse Indledning Afhandlingens centrale spørgsmål og undersøgelser Afgrænsning Metode Anvendelse af retskilder Indledende bemærkninger Lovgivning EU-lovgivning International ret Dansk lovgivning Retspraksis EU-domstolens praksis som retskilde EMD-domme Retspraksis fra danske domstole Administrativ praksis Generaladvokaternes forslag til afgørelse Juridisk litteratur Afhandlingens retsvidenskabelige interesse Terminologi og begrebsafklaring Primær og sekundær fri bevægelighed Hvem kan påberåbe sig EU-retten? Hvad er en intern situation? Danske vs. udenlandske statsborgere/statiske vs. mobile unionsborgere Værtsstat og hjemland Doktrin Afhandlingens struktur

4 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Kapitel 2 Det retlige grundlag for afhandlingen Indledning Baggrunden for EU-familiesammenføringsreglerne Den sekundære fri bevægelighed Forholdet mellem EU-familiesammenføringsregler og nationale familiesammenføringsregler Gunstigere nationale familiesammenføringsregler for egne borgere Det danske retsforbehold Udviklingen i de danske familiesammenføringsregler Nugældende regler vedrørende danske statsborgeres ret til familiesammenføring i udlændingeloven Ægtefællesammenføring Familiesammenføring med børn Familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Om fravigelse af betingelserne i udl. 9 som følge af Danmarks internationale forpligtelser Forskellen på de danske familiesammenføringsregler og opholdsdirektivet Tal og Statistik Kapitel 3 Interne forhold og omvendt diskrimination Indledning Domstolens praksis vedrørende»interne forhold« Indledende praksis Stadig omvendt diskrimination på trods af unionsborgerskabets indførelse Domstolens efterfølgende retspraksis Hypotetisk udsigt til at anvende den frie bevægelighed, for så vidt angår personer Hypotetisk udsigt til at anvende den frie bevægelighed, for så vidt angår varer Nyttige svar for de nationale retter i de tilfælde, hvor national ret forbyder omvendt diskrimination i den interne retsorden Debatten om ophævelse af»omvendt diskrimination« Indledende bemærkninger Omvendt diskriminations overensstemmelse med unionsborgerskabet

5 Indholdsfortegnelse 3.3. Kommissionens forslag om afskaffelse af»omvendt diskrimination«84 4. Sammenfatning Kapitel 4 Retsgrundlaget for udviklingen af de tre doktriner Indledning Traktatens og opholdsdirektivets formål samt anvendelsesområde Singh-doktrinen Domstolens anvendte retsgrundlag for Singh-doktrinen Bemærkninger til retsgrundlaget for Singh-doktrinen Carpenter-doktrinen Domstolens anvendte retsgrundlag for Carpenter-doktrinen Bemærkninger til retsgrundlaget for Carpenter-doktrinen Zambrano-doktrinen Domstolens anvendte retsgrundlag for Zambrano-doktrinen Bemærkninger til retsgrundlaget for Zambrano-doktrinen Sammenfatning DEL II Kapitel 5 Ret til EU-familiesammenføring i hjemlandet ved tilbagevenden efter at have udøvet fri bevægelighed i et andet EU-land (Singh-doktrinen) Indledning Singh-doktrinens udvikling Dom af 7. juli 1992 i sag C-370/90, Singh Sagens faktiske omstændigheder Domstolens afgørelse i Singh »Forudgående lovligt ophold«i Unionen som betingelse for EUfamiliesammenføring Er der krav om forudgående lovligt ophold som betingelse for EU-familiesammenføring (sag C-109/01, Akrich) Indledende bemærkninger Sagens faktiske omstændigheder Domstolens afgørelse i Akrich Gjaldt der også en betingelse om»tidligere lovligt ophold«i tidligere praksis? Er medlemsstaterne forpligtet til at stille krav om»forudgående lovligt ophold«? (sag C-1/05, Jia) Indledende bemærkninger Sagens faktiske omstændigheder

6 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Generaladvokatens forslag til afgørelse og Domstolens afgørelse i Jia Kunne der stadig fastsættes et krav om forudgående lovligt ophold efter Jia? Gælder Singh-doktrinen også, når tredjelandsfamilien ikke bliver ringere stillet? (Sag C-291/05, Eind) Indledende bemærkninger Sagens faktiske omstændigheder Domstolens afgørelse i Eind Hvorfor havde Einds datter ret til EUfamiliesammenføring i Nederlandene? Ej længere krav om»forudgående lovligt ophold«(sag C-127/08, Metock) Indledende bemærkninger Sagens faktiske omstændigheder Domstolens afgørelse i Metock Er et krav om forudgående lovligt ophold en hindring af den frie bevægelighed? Er kortvarige ophold i et andet EU-land også omfattet af Singhdoktrinen? (sag C-456/12, O & B) Indledende bemærkninger Sagens faktiske omstændigheder Domstolens afgørelse i O & B Er det hensigtsmæssigt, at Domstolen ikke vægter afvejningskriterierne, for så vidt angår begrebet»reelt ophold«? Domstolens begrundelse for Singh-doktrinen med bemærkninger Indledende bemærkninger Hvorfor forelå der ikke et internt forhold i Singh? Demotiverende effekt på førstegangsudrejse/negativ indvirkning på udøvelse af fri bevægelighed i en tilbagevendelsessituation Argument om misbrug som begrundelse for internt forhold Ophold med andet hovedsigte Objektive og subjektive omstændigheder Uafklarede spørgsmål omkring Singh-doktrinen? Indledende bemærkninger Begrebet»ophold« Opholdsdirektivets definition på»ophold« Indledende om relevans af en definition på»ophold«i opholdsdirektivet Ingen definition på»ophold«i opholdsdirektivet

7 Indholdsfortegnelse Domstolens opfattelse af begrebet»ophold«? Kommissionens opfattelse Opholdets varighed i værtsstaten Samliv under hele opholdet i værtsstaten? Kan der kræves en tidsmæssig sammenhæng mellem unionsborgerens tilbagevenden og familiens efterfølgende ansøgning om opholdsret? Opholdsdirektivets bestemmelse om»andre familiemedlemmer« De danske myndigheders fortolkning af Singh-doktrinen Indledende bemærkninger Den løbende fortolkning af Singh-doktrinens i Danmark Betydningen af erhvervsaktivitet Familiemedlemmer omfattet af Singh-doktrinen Kun krav om forudgående ophold ved sekundær fri bevægelighed Begrebet»ophold«i forbindelse med sekundær fri bevægelighed Krav om et reelt og faktisk ophold samt dokumentation herfor Krav om tidsmæssig sammenhæng De danske myndigheders fortolkning af Singh-doktrinen med bemærkninger Indledende bemærkninger Et for restriktivt dokumentationskrav? De danske myndigheders praksis vedrørende faktisk og reelt ophold Udlændingemyndighedernes praksis vedrørende faktisk og reelt ophold Venstre Landsrets afgørelse af 27. marts 2012 vedrørende faktisk og reelt ophold Forsørgelse af»andre familiemedlemmer« Opholdets varighed i værtsstaten Den danske statsborgers pligter ved tilbagevenden til Danmark Samliv under ophold i værtsstaten Tidsmæssig sammenhæng Sammenfatning

8 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Kapitel 6 Stationære unionsborgere involveret i grænseoverskridende aktivitet (Carpenter-doktrinen) Indledning Carpenter-doktrinens udvikling Dom af 11. juli 2002 i sag C-60/00, Carpenter Sagens faktiske omstændigheder Domstolens afgørelse i Carpenter Carpenter en eksporthindrings- eller tjenesteydersag? Pendlere omfattet af Carpenter-doktrinen (sag C-457/12, S & G) Sagens faktiske omstændigheder Domstolens afgørelse i S & G Finder opholdsdirektivet analog anvendelse i en pendlersituation? Domstolens anvendelse af EMRK art. 8 i Carpenter Indledende bemærkninger EMD-praksis om retten til ægtefællesammenføring pga. den herboendes særbørn efter EMRK art EMD s dom af 2. august 2001, Boultif mod Schweiz EMD s dom af 31. januar 2006, Sezen mod Holland EMD s dom af 31. oktober 2008, Darren Omoregie m fl. mod Norge Var fru Carpenter berettiget til ægtefællesammenføring efter EMRK art. 8? Domstolens begrundelse for Carpenter-doktrinen med bemærkninger Indledende bemærkninger Forelå der et grænseoverskridende element i Carpenter? Forelå der en begrænsning af den frie bevægelighed i Carpenter? Uafklarede spørgsmål om Carpenter-doktrinen Indledende bemærkninger Arbejdstagerbegrebet Toleddet vurdering i forbindelse med Carpenter-doktrinen Begrebet»tjenesteydelse« Er modtagere af tjenesteydelser omfattet af Carpenter-doktrinen? Regelmæssige rejser til en anden medlemsstat De danske myndigheders fortolkning af Carpenter-doktrinen Indledende bemærkninger Carpenter-doktrinens udvikling i Danmark De danske myndigheders fortolkning af Carpenter-doktrinen med bemærkninger Indledende bemærkninger

9 Indholdsfortegnelse Lovligt ophold Udlændingemyndighedernes opfattelse af pendlere Familiemedlemmer, der anses for omfattet af Carpenterdoktrinen Sammenfatning Kapitel 7 Familiesammenføring i unionsborgerens hjemland efter TEUF art. 20 (Zambrano-doktrinen) Indledning Zambrano-doktrinens udvikling Sag C-34/09, Zambrano Generaladvokatens forslag til afgørelse i Zambrano Domstolens afgørelse i Zambrano Var der stadig et krav om grænseoverskridende aktivitet efter Zambrano? (Sag C-434/09, McCarthy) Indledende bemærkninger Sagens faktiske omstændigheder Domstolen afgørelse i McCarthy Fællesbørnsproblematikken ægtefællen ind via et barn? (sag C-256/11, Dereci) Indledende bemærkninger Sagens faktiske omstændigheder Domstolens afgørelse i Dereci Forælder ind via samvær med et barn? (sag C-40/11, Iida) Indledende bemærkninger Sagens faktiske omstændigheder Domstolens afgørelse i Iida Særbørnsproblematikken (De forenede sager C-356/11 og 357/11, O & S) Indledende bemærkninger Sagens faktiske omstændigheder Domstolens afgørelse i O & S Sag C-87/12, Ymeraga Indledende bemærkninger Sagens faktiske omstændigheder Domstolens afgørelse i Ymerega Kan principperne i Zambrano anvendes i en værtsstat? (sag C-86/12, Alokpa) Indledende bemærkninger Sagens faktiske omstændigheder

10 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Domstolens afgørelse Domstolens begrundelse for Zambrano-doktrinen med bemærkninger Indledende bemærkninger Hr. Zambranos opholdsret baseres på TEUF art Nødsaget til at forlade Unionens område Zambrano sammenholdt med tidligere praksis på området Er situationerne i sagerne Avello og Zambrano sammenlignelige? Er situationen i sagerne Rottmann og Zambrano sammenlignelige? Uafklarede spørgsmål om Zambrano-doktrinen Indledende bemærkninger Effektiv nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, som unionsborgere er tildelt ved deres status som unionsborgere Fru Zambranos situation De danske myndigheders fortolkning af Zambrano-doktrinen Integrationsministeriets fortolkningsnotat om Zambranodoktrinen Mindreårige unionsborgerbørn Forælderen skal være tredjelandsborger Ophold og forsørgelse i unionsborgerens hjemland Fratagelse af den effektive nydelse af kerneindholdet i unionsborgerskabet Zambrano-doktrinens betydning for danske statsborgeres tredjelandsfamiliemedlemmer Indledende bemærkninger De danske indfødsretsregler vedrørende statsløse børns muligheder for opnåelse af statsborgerskab i Danmark Betydningen af TEUF art. 20 for Danmark Sammenfatning DEL III Kapitel 8 Den sekundære opholdsrets udstrækning Indledning Opholdsdirektivets bestemmelser om bevarelse og ophør af opholdsret (primær fri bevægelighed) Retten til ophold i mere end tre måneder Unionsborgerens død eller udrejse fra værtsstaten Skilsmisse og ophør af det registrerede partnerskab m.v

11 Indholdsfortegnelse 2.4. Ret til fortsat ophold, når der er børn under uddannelse i familien Giver Domstolens praksis grund til at antage, at opholdsdirektivet finder analog anvendelse i sekundære fri bevægelighedssituationer? Indledende om tre løsningsmodeller Finder opholdsdirektivet analog anvendelse? Opholdsretlige konsekvenser for en tredjelandsborger ved unionsborgerens modtagelse af sociale ydelser Den sekundære opholdsrets udstrækning inden for hver af de tre opholdsdoktriner Singh-doktrinen Anvendes opholdsdirektivet analogt i Danmark i forhold til Singh-doktrinen? Carpenter-doktrinen Anvendes opholdsdirektivet analogt i Danmark i forhold til Carpenter-doktrinen? Zambrano-doktrinen Anvendes opholdsdirektivet analogt i Danmark i forhold til Zambrano-doktrinen? Erhvervelse af ret til tidsubegrænset ophold Hovedreglen om fem års uafbrudt ophold Finder opholdsdirektivets bestemmelser om tidsubegrænset ophold analog anvendelse for så vidt angår sekundær fri bevægelighed? Hvordan er tredjelandsfamiliemedlemmer til en dansk statsborger stillet i Danmark for så vidt angår tidsubegrænset ophold? Sammenfatning Kapitel 9 Konklusion og perspektivering Konklusion Opholdsrettens stiftelse og de tre opholdsdoktriner Singh-doktrinen Carpenter-doktrinen Zambrano-doktrinen Bevarelse og ophør af opholdsretten i unionsborgerens hjemland Perspektivering Bilag Dansk resumé English summary

12 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Litteraturliste Primær og sekundær litteratur Regelsæt og andet materiale EU-lovgivning Dansk lovgivning Andet relateret materiale Praksisbeskrivelser, herunder indlæg til EU-domstolen Internationale konventioner Afgørelsesregister Praksis fra EU-domstolens Generaladvokatens forslag til afgørelse Praksis fra danske domstole Praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Stikordsregister

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed 2. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3762-9 Omslag:

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.8.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0966/2012 af Kent Cooper, amerikansk statsborger, om påstået forskelsbehandling fra de danske myndigheders

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen Virksomhedspant Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse

Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen Den europæiske arrestordre og retten til erstatning

Læs mere

TRE SKRIDT FREM OG TO TILBAGE?

TRE SKRIDT FREM OG TO TILBAGE? OPLÆG TRE SKRIDT FREM OG TO TILBAGE? EU-Domstolens seneste praksis om familiesammenføring og betydningen for dansk ret BAGGRUND Dansk retsforbehold (Protokol Nr. 22, Del I (art. 1-4)) Tredjelandsborgeres

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

fri bevægelighed Af cand.jur. Johan Næser

fri bevægelighed Af cand.jur. Johan Næser Opholdsret efter Zambranoprincipperne alle veje fører til den fri bevægelighed Af cand.jur. Johan Næser Artiklen søger at belyse Zambrano-dommens rækkevidde i lyset af EU-Domstolens senere praksis om tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE KASPER ULLERUP BACH KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE Samspillet mellem EU s statsstøtteregler og konkurrencelovens 11 a JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkurrencerådets kontrol

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1128/2012 af L. A., armensk/russisk statsborger, om påstået forskelsbehandling og anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

Omvendt diskrimination og ulighed for loven - en konsekvens af EU reglerne om opholdsret

Omvendt diskrimination og ulighed for loven - en konsekvens af EU reglerne om opholdsret Omvendt diskrimination og ulighed for loven - en konsekvens af EU reglerne om opholdsret af ULRICK JUNGE Specialet redegør for at EU-Domstolen, gennem sin retspraksis de seneste 25 år, har udvist betydelig

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger Udlændingestyrelsens orientering Center for Familie og Besøg EU-orientering nr. 1/14 10. december 2014 Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten,

Læs mere

Folkeret og dansk ret

Folkeret og dansk ret Ole Terkelsen Folkeret og dansk ret Ole Terkelsen Folkeret og dansk ret 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3863-3 Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed Sats og tryk:

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed. 3. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed. 3. udgave Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed 3. udgave Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2018 ISBN 978-87-619-4043-8

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-513/12, Ayalti

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-513/12, Ayalti Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 74 Offentligt Dato: 18. februar 2013 Kontor: EU-ret Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2013-6140-0379 Dok.: 674475 Notat til Europaudvalget

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: udlaendingeafdeling@uim.dk, nrb@uim.dk WI L D E R S P L A DS 8 K 1 4 0 3 K Ø B E NH A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Kommunerne og statsstøttereglerne

Kommunerne og statsstøttereglerne Kommunerne og statsstøttereglerne en praktisk guide Britt Vonger Britt Vonger Kommunerne og statsstøttereglerne en praktisk guide 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3949-4

Læs mere

portræt af en generalklausul

portræt af en generalklausul Ulrich Birch Eriksen Markedsføringslovens 1 portræt af en generalklausul Ulrich Birch Eriksen Markedsføringslovens 1 portræt af en generalklausul 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Martine Stagelund Hvidt. Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning

Martine Stagelund Hvidt. Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning Martine Stagelund Hvidt Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Martine Stagelund Hvidt Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Indholdsfortegnelse J.nr. 2008-2300-609/JLV Dok.nr. 41 Indledning og undersøgelsens konklusioner...

Læs mere

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Valby d. 28. marts 2012 Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Vores medlem Bilal Isa har fået tilsendt det vedhæftede brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre (Advice on Individual

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt NOTAT Dato: 7. april 2011 Kontor: Kontrol- og Analysekontoret J.nr.: 10/33028 Fortolkning

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. I sommeren 2008 beskyldte medierne i en række artikler Udlændingeservice for i årevis at have undladt at vejlede om muligheden

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Vikarloven med kommentarer

Vikarloven med kommentarer Anne Marie Abrahamson Vikarloven med kommentarer Anne Marie Abrahamson Vikarloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag Karnow Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3757-5 Omslag: Torben Lundsted,

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-e, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Læs mere

Hjemmesideoverskrift / Beskrivelse af ændring

Hjemmesideoverskrift / Beskrivelse af ændring Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 201 Offentligt Bilag 2: Ændringer foretaget på www.nyidanmark.dk efter 1. oktober 2008 angående familiesammenføring

Læs mere

Forelæsning d. 7. februar 2013, Kompetencetildeling Se slide 02 om kompetencedeling i EU-ret mappe indhold

Forelæsning d. 7. februar 2013, Kompetencetildeling Se slide 02 om kompetencedeling i EU-ret mappe indhold Uge 6 Kapitel 2. EU's institutioner og kompetencer og deres praksis - set i henhold til bestemmelserne i Lissabon-traktaten (TEU og TEUF) 14. februar 2013 10:15 TEU- traktaten om den europæiske union Forelæsning

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden Udenlandsk arbejdskraft i Danmark En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - \ BOGGRUPPEN Boggruppen.dk KAPITEL 1 - INDLEDNING 10 KAPITEL 2

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Eksamensopgave EU ret, HA(jur.), maj 2019

Eksamensopgave EU ret, HA(jur.), maj 2019 Eksamensopgave EU ret, HA(jur.), maj 2019 Besvarelsen må maksimalt have et omfang på 20.000 anslag (inkl. mellemrum). Opgave 1 (vægter ca. 75 % af den samlede karakter): Efter at have afsluttet sin uddannelse

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Tinglysningens retsvirkninger

Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Truelsen Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Troelsen Tinglysningens retsvirkninger 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3964-7 Omslag: Birger Gregers,

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 30. juni 2016 *»Præjudiciel anmodning artikel 20 TEUF og 21 TEUF direktiv 2004/38/EF artikel 13, stk. 2, første afsnit, litra c) forordning (EØF)

Læs mere

Strafferet og menneskeret

Strafferet og menneskeret Trine Baumbach Strafferet og menneskeret Trine Baumbach Strafferet og menneskeret 1. udgave/1. oplag 2014 C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3581-6 Forsideillustration: Zille Baumbach

Læs mere

Jus cogens i dansk ret

Jus cogens i dansk ret Josefine Farver & Malene Sillesen Skøtt Jus cogens i dansk ret Josefine Farver og Malene Sillesen Skøtt Jus cogens i dansk ret 1. udgave, 1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3833-6

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 163 Bilag 12 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 163 Bilag 12 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 L 163 Bilag 12 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget, Folketinget Christiansborg 1240 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN

Læs mere

Lærebog i personskadeerstatning

Lærebog i personskadeerstatning Nanna Baade og Mads Krøger Pramming Lærebog i personskadeerstatning Nanna Baade og Mads Krøger Pramming Lærebog i personskadeerstatning 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) 10817/10 EXT 4 DELVIS AFKLASSIFICERING af dokument: af: 8. juni 2010 ny status: Vedr.: 10817/2010 RESTREINT UE Offentlig FREMP 27 JAI

Læs mere

Kausalitet i personskadeerstatningsretten

Kausalitet i personskadeerstatningsretten Andreas Bloch Ehlers Kausalitet i personskadeerstatningsretten Andreas Bloch Ehlers Kausalitet i personskadeerstatningsretten 1. udgave, 1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3919-7

Læs mere

Ophavsretsloven med kommentarer

Ophavsretsloven med kommentarer Peter Schønning Ophavsretsloven med kommentarer 6. udgave Peter Schønning Ophavsretsloven med kommentarer 6. udgave/1. oplag Peter Schønning & Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3832-9

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 009-04 Udvalget for Andragender 30.7.04 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0098/03 af Ferran Rosa Gaspar, spansk statsborger, om fri bevægelighed i Europa og kravene til stipendier

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 11. december 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 11. december 2007 * EIND DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 11. december 2007 * I sag 0291/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Raad van State (Nederlandene) ved afgørelse

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED

ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED En af EU-borgernes fire frihedsrettigheder er arbejdskraftens frie bevægelighed. Den omfatter arbejdstagernes ret til bevægelighed og ophold, ret til indrejse og ophold

Læs mere

Vandløbssager i den kommunale taksationskommission

Vandløbssager i den kommunale taksationskommission Vandløbssager i den kommunale taksationskommission i en retlig belysning Vibe Thimgaard Knoop Vibe Thimgaard Knoop Vandløbssager i den kommunale taksationskommission i en retlig belysning 1. udgave/1.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 7.6.2019 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1315/2015 af Zoltan Lomnici, ungarsk statsborger, og 4 medunderskrivere, om den slovakiske lov

Læs mere

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel & Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave/1. oplag

Læs mere

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008 Informationsmøde om familiesammenføring Onsdag den 20. august 2008 Dagsorden 16:00 Velkomst v/ direktør Henrik Grunnet 16:15 Del 1: Orientering om familiesammenføring med fokus på tilknytningskravet. 16:55

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

Besvarelsen må maksimalt have et omfang på anslag (inkl. mellemrum).

Besvarelsen må maksimalt have et omfang på anslag (inkl. mellemrum). Eksamensopgave EU-ret, HA(jur.), maj 2018 Besvarelsen må maksimalt have et omfang på 20.000 anslag (inkl. mellemrum). Opgave 1 (vægter ca. 75 % af den samlede karakter) Det skal lægges til grund, at der

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG SEBASTIAN HOUE CO 2 - BESKATNING I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG CO 2 -beskatning i et EU-retligt og nationalt perspektiv Sebastian Houe CO 2 -beskatning i et

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder. Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse

Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder. Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse This page intentionally left blank Stine Jørgensen Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder Arbejdsmarked,

Læs mere

Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar

Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar Søren Bergenser Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar Søren Bergenser Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3880-0 Omslag:

Læs mere

De folkeretlige regler om kyststaters rettigheder over kontinentalsoklen med særligt henblik på rettigheder i Arktis

De folkeretlige regler om kyststaters rettigheder over kontinentalsoklen med særligt henblik på rettigheder i Arktis Andreas Arent Jespersen & Jeppe Vestergaard De folkeretlige regler om kyststaters rettigheder over kontinentalsoklen med særligt henblik på rettigheder i Arktis Afgrænsning af overlappende krav på den

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på International handelsret studiehæfte

Læs mere om udgivelsen på  International handelsret studiehæfte International handelsret studiehæfte Peter Arnt Nielsen International handelsret Studiehæfte Peter Arnt Nielsen International handelsret. Studiehæfte 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 12, 18, 40, 44 og 52,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 12, 18, 40, 44 og 52, 29.6.2004 L 229/35 Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere