Specialebeskrivelse for Gynækologi & Obstetrik Februar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialebeskrivelse for Gynækologi & Obstetrik Februar 2006"

Transkript

1 Specialebeskrivelse for Gynækologi & Obstetrik Februar 2006 Beskrivelse af specialet Gynækologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer, diagnostik og behandling af fertilitetsproblemer, svangerskabsforebyggelse, svangerskabsafbrydelse og kønshormonbehandling af kvinder. Endvidere omfatter specialet diagnostik og behandling af kvinder med sygdomme, som skyldes forandringer i bækkenbund og nedre urinveje samt behandling af kvinder, der har været udsat for seksualiseret vold. Både internationalt og i Danmark etableres der ekspertområder i gynækologien inden for urogynækologi, gynækologisk onkologi og fertilitetsbehandling ved siden af den almene gynækologi. Obstetrik omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelser og behandling under svangerskab, fødsel og i barselperioden. Desuden varetager specialet hovedparten af den prænatale genetiske rådgivning. Også obstetrikken etableres både internationalt og i Danmark som et ekspertområde. Ved siden af obstetrikken ligger funktionen føtal medicin, som omhandler fosterundersøgelser ved ultralydskanning, biokemiske eller invasive metoder samt de nye muligheder for behandling af fostre i livmoderen. Den nuværende organisation Gynækologi og obstetrik varetages på otte afdelinger i Region Hovedstaden. Hillerød Sygehus varetager almen gynækologi, gynækologisk onkologi med behandling af ovariecancer, urogynækologi, fertilitetsbehandling i samarbejde med Rigshospitalet og en privat fertilitetsklinik, føtal medicin og obstetrik. Amtssygehuset i Gentofte varetager almen gynækologi, basal urogynækologi, føtal medicin, og obstetrik med lands/landsdelfunktion for gravide med alvorlig trombofili. Amtssygehuset i Herlev har landsdelsfunktion for gynækologisk onkologi (cervix- og vulvacancer for Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt, amtsfunktion for ovariecancer), invasiv mola/chorioncarcinom. Herudover almen gynækologi, basal urogynækologi, fuldt udbygget fertilitetsklinik med samarbejde med praktiserende speciallæger, føtal medicin og obstetrik med lands/landsdelsfunktion for gravide transplanteret med nyre eller med alvorlige tarmsygdomme, for mandlig infertilitet, hvor der kræves særlig udredning, og for avanceret behandling af infertilitet med nye metoder. Amtssygehuset i Glostrup varetager almen gynækologi, amtsfunktion for inkontinenskirurgi, lands/landsdelsfunktion for kompliceret urogynækologi og for operativ behandling af endometriose, med almen gynækologi og føtal medicin og obstetrik med lands/landsdelsfunktion for gravide med alvorlige sygdomme. Frederiksberg Hospital varetager ambulant og dagkirurgisk funktion med almen gynækologiske funktioner og urogynækologi uden stationære gynækologiske sengepladser, føtal medicin i samarbejde med Rigshospitalet og obstetrik. Rigshospitalet. Gynækologisk Klinik har lands/landsdelsfunktion inden for behandling af kompliceret urogynækologi, vulvacancer, cervixcancer og ovariecancer (H:S, Bornholms Regionskommune og Vestsjællands Amt). Obstetrisk Klinik har lands/landsdelsfunktion inden for behandling af gravide med følgende tilstande eller sygdomme: transplanteret med Side 1 af 15

2 hjerte, lever, lunge eller nyre, rhesus- eller anden blodtypeimmunisering, alloimmun eller autoimmun trombocytimmunisering, alvorlige sygdomme hos foster, som nødvendiggør børnekirurgisk ekspertise, truende ekstrem for tidlig fødsel, monoamniotiske flerfoldsgraviditeter, insulinkrævende diabetes mellitus, alvorlige sygdomme hos moderen og para- og tetraplegi. Ultralydklinikken varetager føtal medicinen og har lands/landsdelsfunktion for fosterreduktion. Fertilitetsklinikken har lands/landsdelsfunktion for mandlig infertilitet, hvor der kræves særlig udredning, og for avanceret behandling af infertilitet med nye metoder. Hvidovre Hospital varetager almen gynækologi, urogynækologi, herunder behandling af anal inkontinens i samarbejde med Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling, som har lands/landsdelsfunktion på dette område, fuldt udbygget fertilitetsklinik, føtal medicin og obstetrik med fødeklinik og familieambulatorium for gravide misbrugere og HIV positive. Bornholms Sygehus Rønne. En del af Kirurgisk afdeling, som varetager almen gynækologi og obstetrik for borgerne i Bornholms Regionskommune. Der er indgået en aftale mellem Bornholms Regionskommune og H:S om, at samarbejde på basisniveau tilrettelægges med Hvidovre Hospital og på land/landsdelsniveau med Rigshospitalet. Bilaget indeholder talmateriale, som beskriver aktiviteten inden for gynækologien i form af forløb inden for hver DRG i MDC 13 (Tabel 1) og inden for obstetrikken i form af forløb inden for hver DRG i MDC 14 (Tabel 2) fordelt på de enkelte afdelinger. Specialet gynækologi og obstetrik har i Region Hovedstaden gode erfaringer med samarbejde på tværs af hospitalerne. I Frederiksborg Amt er alle funktioner nu samlet i Hillerød, i Københavns Amt har specialerne arbejdet tæt sammen i et specialeråd, og i H:S har det gynækologiskobstetriske sundhedsfaglige råd siden oprettelsen medieret et tæt samarbejde mellem de tre afdelinger, som også har udmøntet sig i etablering af adskillige fælles faglige retningslinier med det formål at sikre, at behandlingen af patienter er ligeværdig uanset på hvilket hospital, behandlingen foregår. Endvidere har der været et nært samarbejde mellem afdelingen i Rønne og afdelingerne i H:S. Alle afdelinger i regionen har været involveret i arbejdet med udarbejdelse af det sundhedsfaglige indhold i den elektroniske patientjournal. Der blev udarbejdet i alt 20 forløbsbeskrivelser, 10 gynækologiske og 10 obstetriske. Erfaringerne fra dette samarbejde var så positive, at kernearbejdsgruppen herfra nu har fået til opgave at forsøge at udarbejde et antal fælles kliniske retningslinier med henblik på at ensrette de diagnostiske og behandlingsmæssige procedurer i specialet i Region Hovedstaden. Alle afdelinger samarbejder med de lokale praktiserende speciallæger. Opgavefordelingen mellem sygehusvæsenet og speciallægepraksis er tilrettelagt noget forskelligt i regionen, og der må forventes fortsatte justeringer af opgavefordelingen mellem sektorerne. Almen gynækologi Almen gynækologi omfatter benigne gynækologiske tilstande som blødningsforstyrrelser, cyster i æggestokkene, muskelknuder i livmoderen, komplikationer under den tidlige graviditet, betændelsestilstande, celleforandringer i livmoderen og livmoderhalsen, diagnostik og behandling af endometriose, gynækologisk endokrinologi, svangerskabsforebyggelse, provokerede aborter, sterilisationer og kroniske underlivssmerter. De gynækologiske specialistområder urogynækologi, gynækologisk onkologi og fertilitetsbehandling beskrives selvstændigt. Side 2 af 15

3 Den almene gynækologi varetages på alle 8 gynækologiske afdelinger i regionen, og området udgør en meget stor del af afdelingernes gynækologiske aktivitet. Almen gynækologi varetages ambulant, dels i planlagte ambulatorier og dels i akutte, døgnåbne modtageafsnit, hvor området udgør en væsentlig del af vagtarbejdet i gynækologien. Almen gynækologi udgør hovedparten af den operative aktivitet både for sammedagskirurgien og for kirurgien under stationære indlæggelser. Forebyggelse inden for almen gynækologi varetages overvejende i den primære sundhedstjeneste og kun i mindre omfang i sygehussektoren. Forskning og udvikling i forebyggelse er derimod i større omfang henlagt til sygehussektoren. Almene gynækologiske patienter henvises af alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger eller vagtlæger, ligesom patienterne kan møde selv via skadestuerne. Der er dermed betydelig variation i behovet for yderligere udredning. Patienterne udredes med gynækologisk undersøgelse inklusive ultralydskanning, som i dag er en integreret del af den gynækologiske undersøgelse. Eventuelt udføres endvidere vandskanninger og kikkertundersøgelser, vævsprøver, blodprøver og podninger. Samarbejdet med billeddiagnostiske afdelinger kan omfatte abdominale ultralydskanninger, røntgenundersøgelser, CT skanninger, MR skanninger og PET skanninger og andre klinisk fysiologiske undersøgelser. Der samarbejdes med tilgrænsende specialer og patologiafdelinger og afdelinger for kliniske mikrobiologi. Behandlingen foregår både akut og elektivt, ambulant og stationært og omfatter et meget bredt spektrum af medicinske og kirurgiske procedurer, såvel ved kikkertkirurgi som ved åbne operationer. De medicinske behandlinger omfatter hormon- og antihormonbehandlinger, behandling med antibiotika, medicinske aborter og cytostatisk behandling af graviditeter uden for livmoderen. De kirurgiske behandlinger omfatter kirurgiske aborter, mindre operationer, kikkertoperationer i livmoderen og i bughulen, samt åbne operationer gennem bugvæggen. Operationerne foretages på livmoder (herunder livmoderhulen), æggestokke, æggeledere og ydre kvindelige kønsorganer. Der foregår inden for gynækologien et intensivt udviklingsarbejde vedrørende de operative forløb. Operations- og anæstesimetoderne forbedres, således at operationstraumet formindskes. Dette muliggør forbedret planlægning, optimering og afkortning af indlæggelsesforløbene. Der er sket en omlægning af forløb fra stationære afdelinger til sammedagskirurgi. Parallelt med denne udvikling er der sket en videreudvikling af den subspecialiserede kirurgi. Alle afdelinger behandler endometriose medicinsk eller operativt, hvor der tale om endometriosecyster og peritoneal endometriose. Mere avancerede former for endometriose, hvor der er indikation for kirurgisk intervention for endometriose i tarm, blære eller septum rectovaginale bliver behandlet på Amtssygehuset i Glostrup, som har lands/landsdelsfunktion. På flere afdelinger foregår behandlingen i et tæt samarbejde med Røntgenafdelingen, Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling, Urologisk afdeling og fertilitetsklinik. Endometriosebehandling er velegnet til udførelse i tværfaglige teams. Der er ved at blive udviklet en landsdækkende klinisk database. På flere afdelinger foregår forskning med endometriose og infertilitet, diagnostik og behandling med nyere metoder så som aromataseinhibitorer samt GnRH-antagonister. Et andet specielt område inden for gynækologien er gynækologisk endokrinologi. Side 3 af 15

4 Gynækologisk endokrinologi omfatter hormonelle forstyrrelser som følge af sygdom eller dysfunktion i ovarierne, hypofyse-gonade aksen, kromosom anomalier og medfødte anomalier. Forstyrrelser i dannelsen, frigørelsen og balancen af kønshormoner kan ses i alle aldre ligesom kønsudviklingen kan komme for tidligt eller for sent. Disse tilstande er relativt sjældne, men det er vigtigt, at de opdages i tide, fordi en manglende behandling kan medføre blivende skader på udviklingen og den senere fertilitet. Hos kvinder i den fertile alder vil de gynækologisk endokrine lidelser typisk manifestere sig ved blødningsuregelmæssigheder uden påviselig organisk årsag eller ufrivillig barnløshed. Den hyppigste endokrinologiske dysfunktion er polycystisk ovariesyndrom (PCOS), der ses hos cirka 5 % af alle kvinder. Ætiologien er multifaktoriel. Foruden blødningsforstyrrelser og infertilitet karakteriseres tilstanden af kosmetiske gener, især øget hårvækst. Biokemisk ses hyperandrogenæmi, ofte insulinresistens, og ved ultralydskanning polycystiske ovarier. Cirka 60 % af PCOS patienterne er overvægtige med tendens til abdominal fedme og øget risiko for endometriecancer. PCOS har mange lighedspunkter med det metaboliske syndrom, hvilket har medført, at det kliniske fokus nu i tiltagende grad er rettet mod følgesygdomme som hypertension, aterosklerotisk hjerte-kar lidelse, og type 2 diabetes. På grund af den stigende levealder vil kvinder efter afslutningen af den fertile periode fremover kunne forudses at skulle leve en tredjedel af deres liv uden hormonproduktion i ovarierne. Den aftagende østrogenproduktion viser sig ved vasomotorisk instabilitet, degenerative symptomer som urogenital atrofi samt en øget risiko for osteoporose. Det er væsentligt at forstå de dermed forbundne patofysiologiske processer og kønshormoners almene påvirkning af kropsfunktionen for at kunne rådgive om fordele og ulemper ved hormon terapi. Gynækologisk endokrinologisk udredning og behandling foregår overvejende i ambulant regi. En væsentlig del af området dækkes af praktiserende speciallæger eller i samarbejde med disse. Der er klare behandlingsmæssige relationer til kontraception og infertilitet. En del hormonelle dysfunktioner ligger som anført på grænsefladen mellem den medicinske og gynækologiske endokrinologi. En opgørelse over den aktuelle diagnostiske og behandlingsmæssige aktivitet på specialafdelingerne er ikke mulig ud fra DRG eller DAGS data på grund af områdets kompleksitet. Man kan få et delvis indtryk ud fra Sundhedsstyrelsens opgørelse over sygehusaktivitet, men et mere detaljeret træk på SKS aktionsdiagnoser og bidiagnoser ledsaget af en tilknyttet procedureregistrering vil være mere dækkende. Til vurdering af fremtidig ressourceforbrug ved diagnostik og behandling er en mere præcis afgrænsning af subspecialet ønskelig (se bilag). Området indeholder et stort molekylærbiologisk/genetisk forsknings- og udviklingspotentiale. Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet, er det eneste akutte modtagecenter i Østdanmark. Alle personer over 12 år, som har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg gives omsorg, undersøges medicinsk og retsmedicinsk og behandles akut på centret. Centret modtog i henvendelser og i 2005 cirka 300 henvendelser. Personer på 15 år og derover tilbydes opfølgende lægelig, psykologisk og social støtte og behandling i Center for Voldtægtsofre, mens Rigshospitalets Team for seksuelt misbrugte børn varetager opfølgning af børn fra 12 til 14 år. Personer bosiddende i Frederiksborg Amt undersøges akut på Center for Voldtægtsofre, men tilbydes opfølgning i Klinik for Voldtægtsofre, i gynækologisk afdeling, Hillerød Sygehus. Klinikken modtager foruden akutte henvendelser også personer fra Frederiksborg amt, der inden for de sidste 6 måneder har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg.. Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet, varetager information og oplysning om aspekter af seksuelle overgreb til offentligheden, fagfolk, politikere og presse. Centret varetager desuden undervisning af professionelle, blandt andet politiet. Centret er engageret i et internationalt Side 4 af 15

5 samarbejde med lande, som ønsker at opbygge modtagecentre for voldtægtsofre. Endelig bliver der på centret forsket i såvel medicinske, psykologiske, sociale, retslige og køns- og etnicitetsrelaterede aspekter af voldtægt. Der findes åbne antikonceptionsklinikker på Frederiksberg Hospital, Amtssygehuset i Herlev (Hillerød?), mens denne opgave i Københavns Kommune varetages af Foreningen Sex og Samfund. Abortsamrådsfunktionen varetages særskilt i Frederiksborg Amtskommune, Københavns Amtskommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune. Urogynækologi Urogynækologi omfatter sygdomme vedrørende funktion af bækkenbund, skede, blære, urinrør og endetarm. Det drejer sig om følgende diagnosegrupper: Urin inkontinens, herunder stress og urge inkontinens, neurogene blæredysfunktioner, fistler fra urinveje til skeden og divertikler på urinrøret. Afføringsinkontinens, først og fremmest relateret til fødselsskader på den anale lukkemuskulatur. Prolaps, nedsynkning/fremfald af skedevæg og livmoder. Smerter og irritative tilstande i skede, blære og endetarm. Urogynækologiske sygdomme er hyppige, idet urininkontinens optræder hos ca. 20 % af danske kvinder mellem 40 og 60 år. I Danmark foretages omkring kirurgiske indgreb for urininkontinens og omkring for prolaps om året. Antallet af urogynækologiske patienter er stigende blandt andet på grund af ændringen i befolkningssammensætningen med flere ældre kvinder, og behovet for diagnostik og behandling vil fortsætte med at stige i de kommende år. Det urogynækologiske område er velegnet til organisation i tværfaglige teams, hvor kontinenssygeplejersker/uroterapeuter og fysioterapeuter kan have selvstændige diagnostiske og behandlingsmæssige funktioner. For de mere specialiserede patientgruppers vedkommende er det optimalt, at udredning og behandling foregår i et multidisciplinært samarbejde mellem gynækologer, urologer, gastroenterologer (rectal kirurger), billeddiagnostikere, neurofysiologer, fysioterapeuter og kontinenssygeplejersker. Ved de komplicerede operationer bør der være adgang til akut urologisk assistance og akut billeddiagnostisk service. Onkologi Diagnostik og behandling af de gynækologiske kræftsygdomme er organiseret forskelligt afhængigt af sygdommens lokalisation. Udredning og behandling af kræft i livmoderen foretages på alle afdelinger med stationære gynækologiske senge, mens udredning og behandling af cancer vulvae, cancer cervicis uteri over stadium Ia samt recidivtilfælde er centraliseret til H:S Rigshospitalet og Amtssygehuset i Herlev, som begge har lands/landsdelsfunktion herfor. Centraliseringen muliggør, at stadieinddeling og behandlingstilrettelæggelse kan foretages i et velfungerende, tværfagligt samarbejde mellem gynækologer, onkologer, billeddiagnostikere og patologer. Den operative behandling af cancer ovarii er centraliseret til et sygehus i hvert af de gamle amter H:S Rigshospitalet, Amtssygehuset i Side 5 af 15

6 Herlev og Hillerød Sygehus. Samlet behandles i Region Hovedstaden årligt 150 patienter med nyopdaget ovariecancer og 63 patienter opereres for nyopdaget cervix cancer. Diagnostik og behandling af gynækologiske kræftsygdomme i Danmark er koordineret af et tværfagligt videnskabeligt selskab, Dansk Gynækologisk Cancer (DGC), bestående af gynækologer, onkologer og patologer. Selskabet har udarbejdet nationale retningslinier for visitation, diagnostik og behandling af alle gynækologiske kræftsygdomme. Retningslinierne findes på DGCs hjemmeside: Der arbejdes efter fast planlagte patientforløb med optimerede operationsforløb, efterkontrol i henhold til vejledningerne samt fast kontaktlæge og sundhedsperson. Patienterne behandles i henhold til ventetidsgarantien med første undersøgelse inden for 14 dage og operation inden for 14 dage efter første konsultation, om end overholdelsen af sidstnævnte kan medføre, at ikke onkologisk patienters operationstid ombookes. Alle cancerpatienter følges ambulant i 5 år, de sidste 4 år på lokalsygehus. Specielt patienter med ovarie cancer er meget ressourcekrævende, da kun ca. 1/3 af patienterne helbredes, men sygdommen kan holdes under kontrol i flere år med kemoterapi og palliativ kirurgi og 1/3 af patienterne opereres mere end en gang. Terminalforløbet kan kræve gentagne indlæggelser. Kræftens Bekæmpelse yder en stor indsats for gynækologiske kræftpatienter og deres familier med informationsmateriale, patientundervisning, psykologisk støtte og patient hotline. Programmet fra patientforeningen KIU (Kvinder med Kræft i Underlivet) findes på alle gynækologiske afdelinger. Under Dansk Gynækologisk Cancer (DGC) er der i 2003 oprettet en landsdækkende database DGCD til registrering af alle gynækologisk cancertilfælde. Registreringen anvendes til kvalitetssikring og forskningsprojekter. Ligeledes er en biobank under oprettelse. Både fra Amtssygehuset i Herlev, H:S Rigshospitalet og Hillerød Sygehus deltager gynækologisk onkologisk specialiserede læger i de nationale arbejdsgrupper under DGC. Der foregår en omfattende klinisk forskning både lokalt samt i nationalt og internationalt regi. Fokusområderne er: Udvikling af HPV vaccine, undersøgelser af screeningsmarkører for ovariecancer, indførelse af sentinel node procedure i behandling af vulvacancer, ændret strategi ved præoperativ udredning og stadieinddeling af cervixcancer ved anvendelse af PET-CT og laparoskopisk stadieinddeling, fertilitetsbevarende operation ved cervixcancer, lymfadenektomi og sentinel node procedure i behandling af corpuscancer samt neoadjuvant kemoterapi ved cancer ovarii. På begge landsdelscentre og på Hillerød varetages behandling og pleje i tværfaglige teams af læger og sygeplejersker med særlige kompetencer og i tæt samarbejde med gastrokirurger og urologer med særlig ekspertise indenfor bækkenkirurgi, onkologer og patologer, samt socialrådgiver og fysioterapeut. At varetage gynækologisk onkologi fordrer stor kirurgisk ekspertise og rutine samt gode empatiske og kommunikative evner, og for fremtidens læger kræves ekspertuddannelse i gynækologisk onkologi. Sygeplejerskerne har for en dels vedkommende gennemgået en 2-årig efteruddannelse i onkologi. Til funktionen er også knyttet sygeplejekoordinatorer og udviklingssygeplejersker. Fertilitetsbehandling Der findes i regionen tre fertilitetsklinikker med IVF-laboratorium på Rigshospitalet, Amtssygehuset i Herlev samt på Hvidovre Hospital. Derudover findes en fertilitetsklinik på Hillerød Sygehus, som håndterer den kliniske del af behandlingen, mens ægudtagning og ægoplægning foregår enten på Rigshospitalet eller på den private fertilitetsklinik Trianglen. På Side 6 af 15

7 Frederiksberg Hospital findes en fertilitetsklinik, der foretager behandling med intrauterin insemination. De offentlige fertilitetsklinikker er tilknyttet de Gynækologisk Obstetriske afdelinger, og de på klinikkerne ansatte læger deltager i et vist omfang i afvikling af tilkalde- og tilstedeværelsesvagter på de gynækologisk-obstetriske afdelinger. De tre klinikker har åbent alle ugens syv dage indenfor normal dagarbejdstid og har åbent i kortere ferier. Vagtberedskabet varetages af de almindelige afdelinger. Fertilitetsbehandling er ikke omfattet af ventetidsgarantien, men den aktuelle ventetid før behandling er af størrelsesordenen fra en til tre måneder fra henvisning. Danmark er det land i verden, hvor der foretages flest fertilitetsbehandlinger per indbygger, fordi behandlingskapaciteten på de offentlige klinikker svarer til behovet efter de gældende regler. Det forventes, at behovet vil stige en smule i forbindelse med, at der som udgangspunkt fremover kun vil blive oplagt et enkelt embryon. Klinikken på Rigshospitalet omfatter dels selve Fertilitetsklinikken og dels Reproduktionsbiologisk Laboratorium, der er et forskningslaboratorium. Derudover er der et tæt samarbejde med Afdeling for Vækst og Reproduktion, som foretager undersøgelse og udredning ved mandlig infertilitet, samt klinik for Klinisk Genetik herunder Kromosom Laboratoriet. Denne klinik bidrager ved undersøgelse af par med særlige forhold og ved Præimplantations Genetisk Diagnostik (ægsortering). Derudover samarbejdes med Infektionsmedicinsk afdeling herunder AIDS Laboratoriet som led i behandling af HIV positive og fra januar 2006 også par med hepatitis B og C. Abortus habitualis funktionen er en landsfunktion for par med denne særlige tilstand. Klinikken på Amtssygehuset i Herlev består af en fertilitetsklinik, der varetager rutinemæssige fertilitetsbehandlinger og et reproduktionsbiologisk laboratorium. Laboratoriet foretager forskning indenfor almindelig fertilitetsbehandling, specielt PCO-behandling samt in vitro maturation af humane oocytter. Forskningslaboratoriet varetager i en tværfaglig funktion sammen med Blodbanken og Onkologisk og Hæmatologisk afdeling stamcelleforskning. Fertilitetsklinikken foretager selv undersøgelse og udredning af svær, mandlig infertilitet inklusiv testisskanninger og biopsier og rådgivning. Fertilitetsklinikken varetager ligeledes en endokrinologisk udredning og behandling på landsdelsfunktion af hypogonade patienter både fra Onkologisk afdeling og fra amtet som helhed. Klinikken på Hvidovre Hospital varetager fertilitetsbehandling af en socialt og etnisk bredt sammensat patientpopulation. Lægerne fra klinikken varetager operation af fertilitetspatienter. Kvinder med PCO udredes, rådgives og behandles i samarbejde med gynækologer og endokrinologer. Laboratoriet forsker i forbedring af dyrkningsmetoder i samarbejde med Klinisk Kemisk Afdeling. Klinikken på Hillerød Sygehus varetager alle rutinemæssige fertilitetsbehandlinger inklusive fertilitetsoperationer og behandling af PCOS. Patienter til IVF og ICSI får udtaget og oplagt æg på enten Rigshospitalets Fertilitetsklinik eller på den private klinik Trianglen. Klinikken på Frederiksberg Hospital varetager udredning herunder laparoskopisk vurdering og spermaundersøgelser. Der ydes i et vist omfang endoskopiske operationer for klinikken på Rigshospitalet. Fertilitetsbehandling op til IVF niveau. Ligeledes udredning og behandling af PCOs. Side 7 af 15

8 Efter såvel national som international målestok er de 3 klinikker med IVF funktion store, alle med mere end 1000 behandlinger per år, og internationale erfaringer viser, at der næppe opnås en rationalisering ved sammenlægning til endnu større enheder. En række forhold medfører, at behovet for fertilitetsfremmende behandling vil øges i de kommende år. Alderen ved graviditetsønske stiger fortsat, der bliver flere overvægtige, antallet af mænd med forringet sædkvalitet synes at stige, der er blandt unge øget incidens af chlamydia, og der bliver flere med særlige behov, for eksempel overlevende cancer patienter. Obstetrik og Føtal medicin Obstetrik (fødselshjælp) omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelser og behandling under svangerskab, fødsel og i barselsperioden.. Graviditet, fødsel og barsel ses som et kontinuum, og involverer både mor og barn. Forebyggelse, udredning, behandling og efterkontrol kan for den enkelte gravide og fødende karakteriseres ved, om hun på forhånd har en kendt sygdom eller risikofaktorer, om hun siden har en normal eller kompliceret graviditet, fødsel og barselsperiode, samt om hun føder vaginalt eller ved kejsersnit. Det er derfor praktisk at beskrive alle forhold vedrørende. graviditet, hhv. fødsel og barselsperiode samlet. Føtal medicin omfatter fosterundersøgelser ved ultralydskanning, biokemiske eller invasive metoder samt de nye muligheder for behandling af fostre i livmoderen. Desuden varetages en stor del af den prænatale genetiske rådgivning og de prænatale diagnostiske prøveudtagninger i et nært samarbejde med de genetiske centre Demografi I Regionen Hovedstaden var der i fødsler svarende til en tredjedel af landets fødsler på 8 fødesteder. Bornholm (321), Frederiksberg (1.923), Gentofte (2.171), Glostrup (1.960), Herlev (2.265), Hillerød (3.457), Hvidovre (5.415), Rigshospitalet (3.228). Fødeafdelingen i Bornholms Regionskommune er en del af Kirurgisk afdeling, som i aften- og nattevagten er bemandet med reservelæger i tilstedeværelsesvagt og speciallæger i gynækologi og obstetrik i tilkaldevagt med afkortet tilkaldevarsel, de øvrige 7 fødesteder er alle specialafdelinger med en eller flere speciallæger i obstetrik og gynækologi i tilstedeværelsesvagt. På Hillerød Sygehus, Amtssygehuset i Glostrup, Rigshospitalet og Hvidovre Hospital er der børneafdelinger med neonatal funktion, på Amtssygehuset i Gentofte er der en børneafdeling uden neonatal funktion, mens der på Amtssygehuset i Herlev og på Frederiksberg Hospital er døgnfungerende vagtordninger med mulighed for tilkald af børnelæger. På Rigshospitalet findes landets mest specialiserede neonatalafdeling, en afdeling for børnekirurgi og specialiserede børnepatologer. Herlev er godkendt som spædbarnsvenligt sygehus (WHO kriterier). Der findes føtal medicinske enheder på Hillerød Sygehus, Amtssygehusene i Gentofte, Herlev og Glostrup, på Rigshospitalet og på Hvidovre Hospital. Rigshospitalet varetager føtal medicin på Frederiksberg Hospital ved at en af Rigshospitalets sonografer hver dag har dagfunktion på Frederiksberg Hospital. De obstetriske speciallæger på Bornholm varetager den føtal medicinske funktion på øen. Graviditet Forebyggelse Side 8 af 15

9 Alle gravide vurderes primært hos egen læge med henblik på bekræftelse af graviditet og risikovurdering. På baggrund af svangrejournal og tidligere fødselsforløb, visiterer fødestedet til videre forløb, lægebesøg og/eller jordemoderkontroller. I henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 2004 skal alle gravide tilbydes første trimester føtal medicinsk risikovurdering for Downs syndrom med doubletest samt nakkefoldsskanning og herudover en skanning i uge med henblik på at detektere misdannelser. Der skal således i Region Hovedstaden udføres rutinemæssige ultralydskanninger per år. Efter første trimester risikovurderingen vil 4-5% af de gravide have en risiko for Downs syndrom på mere end 1:300, og de bør derfor have tilbud om en moderkageprøve eller fostervandsprøve. Hertil kommer, at gravide af andre årsager bør have tilbud om fostervandsprøve eller nakkefoldsskanning. Samlet skal der således udføres invasive undersøgelser per år. På grund af den øgede risiko for hjertemisdannelse ved fortykket nakkefold, vil 5% af de gravide skulle henvises til hjerteskanning i uge 14 samt uge 21. Denne undersøgelse tilbydes i forvejen ca. 5% af de gravide på anden indikation. Det drejer sig således om ca gravide, der skal tilbydes fosterhjerteskanning to gange i graviditeten, i hele regionen. Undersøgelser på indikation foretages på de fleste hospitaler, Rigshospitalet, Hvidovre, Glostrup, Herlev, Hillerød, og Gentofte, mens intrauterine behandlinger og avanceret diagnostik foretages på Rigshospitalet. Den normale gravide følges fra uge, med 4-8 konsultationer hos jordemoder. Kvinden følges individuelt eller i gruppekonsultation. Hvis der planlægges hjemmefødsel, foregår den ene kontrol i hjemmet. Undersøgelserne foregår enten på sygehuset, eller i lokalmiljøet. Tilbuddet vedrørende fødselsforberedelse eller forberedelse til graviditet, fødsel og barselsperiode, varierer meget mellem fødestederne. På nogle fødesteder findes et tilbud med undervisning og foredrag, andre steder henvises helt eller delvist til oplysningsforbundenes tilbud. Gravide rygere og deres partnere tilbydes rygeafvænning. Ekstra jordemoder og speciallægekontroller tilbydes til sårbare gravide med psykiske lidelser, sociale eller misbrugsproblemer, ved fødselsangst eller tidligere komplicerede forløb, samt til gravide med specielle obstetriske eller sociale behov, gravide med tvillinger, HIV positive, fremmedsprogede eller unge gravide. For disse grupper foregår undersøgelserne i tværfaglige teams bestående af eksempelvist obstetriker, jordemoder, barselssygeplejerske, sundhedsplejerske, socialrådgiver, psykiater, psykolog, andre speciallæger. En målrettet tidlig indsats over for kvinder og familier med misbrugsproblemer er i Københavns Amt samlet på Amtssygehuset i Glostrup og i Frederiksborg Amt på Hillerød Sygehus. I H:S er der for at koordinere det tværfaglige samarbejde mellem blandt andet børneafdeling, specialafdeling og den primære sektor etableret et særligt familieambulatorium placeret på Hvidovre Hospital med funktion også på Rigshospitalet, og deres børn følges op til skolealderen. Indholdet af jordemoder og lægekonsultationer er detaljeret beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinier for svangreomsorg, som i øjeblikket er under revision. Familieambulatoriets tværfaglige model er detaljeret beskrevet i Sundhedsstyrelsens Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Behandling Side 9 af 15

10 Behandling af gravide kan foregå både ambulant eller ved indlæggelse. De fleste tilstande kontrolleres og behandles i ambulant regi. Dette gælder for eksempel diabetes og let svangerskabsforgiftning. Der er tæt samarbejde med specialerne neonatalmedicin, børnekirurgi, genetik og føtal patologi. På grund af klinisk mistanke om intrauterin væksthæmning og andre komplikationer i graviditeten vil cirka 5-10% af fostrene blive fulgt med tilvækstskanning og flowundersøgelser. I føtal medicinen foretages et mindre antal behandlinger, hvis formål kan være at give transfusion til fostret ved anæmi, at dele placenta ved tvillingetransfusionssyndrom, at indlægge dræn ved væskeansamling for eksempel i lungehulen, samt foretage fosterreduktion ved flerfoldsgraviditeter. Indlæggelse kan ske som led i udredning og ved forebyggende behandling af medicinske lidelser for eksempel forhøjet blodtryk, svær svangerskabsforgiftning, medicinske tarm- eller nyre lidelser, epilepsi, samt ved obstetriske lidelser, for eksempel truende for tidlig fødsel eller svært hæmmet fostervækst. Medicinsk behandling kan gives ved for eksempel infektioner, herunder HIV, eller leverpåvirkning. Gravide med misbrugsproblemer behandles ofte under aflastende indlæggelse. Overbårne graviditeter eller truende sygdomme for mor eller barn behandles med forløsning, om muligt ved igangsættelse af fødslen, ellers ved kejsersnit. Disse situationer vil kræve nærmere undersøgelser af moder og barn og foregår enten helt eller delvis under indlæggelse. Fødsel Behandlingsregi Fødsel tilbydes på fødeafdeling, på fødeklinik eller i eget hjem. En procent af de fødende i Region Hovedstaden vælger at føde hjemme. Hjemmefødslerne i H:S betjenes fra Hvidovre Hospital, i Københavns Amt fra hvert enkelt fødested og i Frederiksborg Amt fra Hillerød Sygehus. Fødslen kan foregå ambulant, men der er forskellige definitioner af ambulante fødsler med ophold på fødestedet varierende mellem 2 timer og en nat. Fødslen Under graviditeten afklares eventuelle problemer og man planlægger det mest sikre fødselsforløb, og fødselsmåde aftales (kejsersnit eller normal fødsel). Hos langt de fleste gravide planlægges en normal, vaginal fødsel, men hver tiende gravide i Region Hovedstaden føder ved planlagt kejsersnit. De fleste planlagte kejsersnit er begrundet af medicinske forhold, men op mod hver fjerde planlagte kejsersnit udføres efterhånden efter ønske fra moderen. Jordemoderen forestår den spontant forløbende fødsel men konfererer med obstetriker ved afvigelser fra det normale, eller ved tvivlstilfælde. Man tilstræber at der under hele den aktive del af fødselsforløbet er en jordemoder til stede på fødestuen. Under fødslen forebygges og forudses mulige komplikationer eller forværring af disse ved overvågning af moder og barn.. Behandling Smertelindring tilbydes efter forud indgået aftale eller efter behov. Barnets hjerteaktivitet kan overvåges med træstetoskop eller CTG. Ved påvirket hjerteaktivitet kan overvågningen intensiveres med fosterskalpblodprøve eller STAN, foster EKG. Ved komplicerede fødsler vurderer obstetrikeren bistået af jordemoder hvilke indgreb, der eventuelt kan hjælpe til et videre optimalt forløb. Anæstesilæge tilkaldes ved anlæggelse af epiduralblokade, samt ved behov. Børnelæge tilkaldes ved risiko for behandlingskrævende barn. Planlagte kejsersnit foretages i dagtiden. Akut kejsersnit på grund af komplikationer under fødslen kan i visse situationer kræve forløsning indenfor minutter. Side 10 af 15

11 Barsel Behandlingsregi Barselopholdet og længden af barselperioden på sygehuset tilpasses den enkeltes behov. Faderen tilbydes medindlæggelse efter ønske og lokale muligheder. Ved ambulant og hjemmefødsel tilbydes 1 2 besøg i hjemmet efter fødslen. Besøgene finder sted 2 7 døgn efter fødslen. Forebyggelse Formålet med opholdet på barselafdelingen er at støtte og hjælpe familien til en så optimal start på ammeforløb og familiedannelsen som muligt samt at observere og forebygge komplikationer hos mor og/eller barn. Hos kvinden tilses blødning fra livmoderen, eventuelle bristninger i fødselsvejen. Der observeres for potentielle infektionssygdomme, unormale svingninger i sindstilstanden og problemer i forbindelse med ammeetableringen. Hos barnet observeres for eventuelle følger efter fødslen, gulsot, potentielle infektionssygdomme, at de fysiologiske funktioner er normale og at barnet viser tegn på god trivsel. Der tilbydes screening for neonatal hørenedsættelse og specificerede sygdomme (fenylketonuri, toxoplasmose og hypothyreose) på hælblodprøve. Etablering af amning har stor betydning, for både barnets og moders sundhed, og for mor-barn kontakten. Skulle der være tvivl om forældreevnen, foretages yderligere observationer af mor / barn kontakten til brug for det videre forløb. Der tilbydes efterfødselssamtale med henblik på at bearbejde fødselsoplevelsen, og der informeres om tilbud i primærsektoren eks. undersøgelser hos egen læge og kontakt til sundhedsplejerske. Der tilbydes en døgnfunktion med telefonrådgivning efter udskrivelsen, afhængig af lokale muligheder. Kvinden tilbydes barselgymnastik med henblik på genoptræning af bækkenbunden. Behandling og rehabilitering Barselkvinder med medicinske sygdomme eller komplikationer som svangerskabsforgiftning, graviditetssukkersyge, forhøjet blodtryk og kejsersnit behandles efter afdelingernes procedurer. Ved komplikationer tilbydes efterfødselskontroller på fødestedet. Problemer i opgaveløsningen og medicinsk faglig udvikling Brugerne stiller større krav til fødeafdelingerne end tidligere. De ønsker mere og bedre information også efter fødslen, medindflydelse på tilrettelæggelsen af graviditets- og fødselsforløbet, herunder muligheden for at vælge kejsersnit, bedre adgang til smertelindring, adgang til neonatal service, og faderen medindlagt i barselperioden. I Sundhedsstyrelsens Retningslinier for svangreomsorg anbefales fødsels- og forældreforberedelse, tilstedeværelse af en jordemoder under hele den aktive del af fødslen og barselbesøg. Disse anbefalinger kan ikke i øjeblikket opfyldes konsekvent, hvilket medfører en øget risiko for komplikationer. Indlæggelse efter en ukompliceret fødsel er nu blot 1 til 2 dage, til gengæld er faderen medindlagt. Disse ændringer ændrer behovet for information til familien, og de korte forløb øger behovet for informationsudveksling med primærsektoren og medfører behov for tidligere besøg af sundhedsplejerske. Der er en stigning i andelen af for tidligt fødte børn, årsagen til dette er ukendt. I de senere år er der sket markante ændringer i den gravide population. De gravide er i dag ældre, oftere overvægtige og Side 11 af 15

12 har hyppigere medicinske sygdomme, herunder specielt sukkersyge. Andelen af sårbare gravide, psykisk syge, gravide med misbrugsproblemer, socialt belastede, kvinder med anden etnisk baggrund og unge gravide stiger, og antallet af rygere falder kun langsomt. Der er behov for en øget forebyggende indsats overfor disse særlige grupper. Kompetencer og kvalifikationer Sygeplejersker I gynækologi og obstetrik er der en række områder, hvor sygeplejersker har specielle opgaver og ansvarsområder. Dette gælder i føtal medicinen sonografer, i urogynækologien kontinenssygeplejersker og uroterapeuter, operationssygeplejersker, og inden for onkologi og fertilitet specialuddannede sygeplejersker. Uddannelsesprogrammerne er under hastig udvikling, men der flere steder flaskehalse. Der er ingen rekrutteringsproblemer. Jordemødre Jordemoderen kan selvstændigt konstatere svangerskab, varetage forebyggende graviditetsundersøgelser, herunder ultralydskanning, samt yde fødselshjælp til den fødende og barnet under spontant forløbende fødsler. Jordemoderen kan desuden varetage observation, pleje og behandling af kvinden og barnet de første 14 dage efter fødslen. En jordemoder skal henvise til eller tilkalde læge ved sygelige tilstande eller komplikationer eller ved mistanke herom hos kvinden i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel, hos det nyfødte barn eller hos fosteret. Jordemoderuddannelsen er en specialistuddannelse. Der er fortsat stor søgning til jordemoderuddannelsen, men en del jordemødre forlader faget. Der er ikke aktuelt rekrutteringsproblemer, men på grund af fagets størrelse, kan situationen hurtigt ændre sig. Læger Der er fortsat stor søgning til speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik, men på grund af den begrænsede uddannelseskapacitet med videre er der i landet mangel på speciallæger. Denne udvikling er i de senere år rykket nærmere Region Hovedstaden, og antallet af ansøgere er faldet. Der har været eksempler på, at stillinger ikke har kunnet besættes. Specialisingsgraden tiltager, og der er et stigende behov subspecialister og læger med ekspertuddannelse. Forskning og udvikling Subspecialisering og centralisering er to vigtige emner i det gynækologisk-obstetriske speciales fremtidige udvikling. Almen gynækologi, urogynækologi, gynækologisk onkologi, fertilitetsbehandling eller reproduktionsmedicin, obstetrik, føtal medicin og delvist gynækologisk endokrinologi udgør alle sub-specialiseringsområder, hvor speciallæger særligt fokuserer deres kompetence og udvikling. Derved opnås kvalitet i de kliniske ydelser gennem tilstrækkeligt patientflow, udvikling, uddannelse og frontlinjeforskning. Centraliseringsdebatten lægger sig i forlængelse af denne problemstilling, specielt inden for de områder af specialet, der kræver omfattende tværfagligt og tværdisciplinært samarbejde. Det gynækologisk obstetriske speciale har igennem de seneste mange år været præget af et godt samarbejdsklima. Det gælder i høj grad også de gynækologisk obstetriske afdelinger i Region Hovedstaden. Samarbejdet har manifesteret sig inden for klinik, uddannelse og forskning. Der er hentet gode erfaringer gennem udarbejdelse af referenceprogrammer og guidelines. Arbejdet med databaser har vist sig ikke blot at være et godt monitoreringsværktøj, men også en generator for nye udviklings- og forskningsprojekter. Her kan blot nævnes områderne obstetrik, hysterektomi, hysteroskopi, urogynækologi og gynækologisk cancer. Ekspertuddannelser, udvekslingsstillinger, efteruddannelsestilbud til sygeplejersker og jordemødre, tværfaglige træningskurser i gynækologisk Side 12 af 15

13 kirurgi og obstetrik med videre er gode eksempler på fælles uddannelsestiltag, og der begynder at komme pædagogisk forskning på området. Der er forskningsaktivitet inden for alle dele af specialet. Et relativt stort antal af ansøgerne til speciallægeuddannelsen er ph.d. Regionen gør sig forskningsmæssigt særligt gældende inden for urogynækologi, reproduktion og fertilitet, gynækologisk onkologi, obstetrik, føtal medicin, almen gynækologi, endokrinologi, misbrugsproblemer og voldsramte kvinder. Specialet står således forskningsmæssigt med et godt udgangspunkt og der er siden 2002 publiceret 18 ph.d. afhandlinger og en disputats, og det samlede antal peer-rewievede artikler i regionen er over 100 per år. videnskabelige. Specialet vil i de kommende år have mulighed for at være med internationalt inden for en række områder i form af forskningsmæssige kraftcentre. Det tværgående videnskabelige samarbejde er veletableret i regionen. Der er god erfaring med, at forskningsenheder har et netværk med lokalt forankrede forskningsaktiviteter. Flere multicenterstudier har således benyttet sig af dette samarbejde og opnået internationale bemærkelsesværdige resultater. I denne forbindelse kan man satse på udnyttelse af Østdansk Forskningsforum, samarbejdet med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, udbygning af antallet af forskningslektorer og professorater på regionens afdelinger, yderligere støtte til det igangværende initiativ omkring introduktionsstipendier for læger, sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere til fremme af lokale forskningsinitiativer i samarbejde med en forskningsenhed. Det er opmuntrende, at man kan konstatere, at et stigende antal medarbejdere med mellemlange videregående uddannelser deltager i og tager selvstændige initiativer til forsknings- og udviklingsprojekter. Specialet vil fortsat gerne fremme denne udvikling med henblik på i videst muligt omfang af få evidensbaseret både diagnostik, pleje og behandling. I stigende grad anvender specialet kompliceret og dyrt apparatur, og det må forventes, at kravene til anskaffelse og udskiftning vil øges. Brugerne i specialet stiller overalt større og større krav om at være medbestemmende. Dette gælder både de individuelle patienter og patientforeninger, og alle regionens sygehuse arbejder aktivt hermed. Almen gynækologi Alle gynækologiske afdelinger forventes at kunne håndtere dette område. Dog bør avanceret kirurgisk intervention ved endometriose være centraliseret. Behandling vil i stigende grad kunne foretages i ambulant regi. Generelt er behovet for sengedage aftagende inden for specialet. Aktuelle forskningsområder omfatter konsekvenser af accelererede patientforløb, og endokrinologiske forstyrrelser i hypothalamus/hypofyse/ovarie funktionen, kort- og langtidsvirkninger af p-piller og hormonterapi, herunder reproduktionsbiologiske aspekter af kredsløbssygdom og aldringsproces, årsager til polycystisk ovariesyndrom, kirurgisk versus medicinsk behandling ved endometriose, hysterektomikomplikationer, samt forekomst og konsekvenser af intrauterine polypper. Urogynækologi Antallet af patienter er stærkt stigende blandt andet på grund af ændring i befolkningssammensætningen med flere ældre kvinder. Behovet for diagnostik og behandling (såvel konservativ som kirurgisk) vil fortsætte med at stige i de kommende år. Urogynækologien har i henhold til Sundhedsstyrelsens rekommandationer undergået en vis centralisering i de senere år, eksempelvis er antallet af afdelinger, som i Københavns Amt foretager operativ behandling af inkontinens, blevet reduceret til en afdeling. Der er behov for yderligere Side 13 af 15

14 centralisering af behandlingen specielt af sjældne sygdomme som f.eks. urethral divertikler, fistler og vaginaltopsprolaps. Forskningen omfatter projekter inden for epidemiologi, urodynamik og terapi. Der mangler betydende forskning vedrørende kirurgisk behandling specielt af sjældne sygdomme som urethral divertikler, fistler og behandling af vaginaltopsprolaps på grund af den decentrale organisation af behandlingen af disse tilstande. Endvidere mangler forskning vedrørende forebyggelse af urogynækologiske lidelser. Forskning i nye behandlingsmetoder med anvendelse af stamceller (ved inkontinens og prolaps) kræver tæt samarbejde med cellelaboratorium. Kvalitetsudvikling og bedring af patientforløb kræver tæt samarbejde med tilstødende specialer (urologi, rectalkirurgi, neurofysiologi og billeddiagnostik). Gynækologisk onkologi Området undergår i disse år også en udvikling i retning af mere primært radikale kirurgiske teknikker. Dette forventes at øge overlevelsen blandt kvinder med såvel corpuscancer som ovariecancer. Varigheden af den enkelte operation vil øges væsentligt herved, ligesom andelen som vil opleve per- og postoperative komplikationer vil øges. Antallet af kvinder med cervixcancer forventes at falde, dels som følge af en målrettet indsats for at få kvinder til at følge de etablerede screeningsprogrammer, dels som følge at nye vaccinationsprogrammer. Placeringen af den terminale pleje bør diskuteres. Forskningsmæssigt er udfordringen at reducere den internationalt set uacceptabelt høje mortalitet og dårlige prognose hos danske kvinder med gynækologisk kræft. Dette kan kun ske gennem en koordineret indsats i det samlede patientforløb med fokus på alle aspekter: forebyggelse, diagnostik, behandling, efterbehandling og rehabilitering. Aktuelt evalueres paradigmeskiftet indenfor området. Avanceret PET/CT skanning muliggør detaljeret diagnostik men kræver samtidig anvendelse af forfinede kirurgiske teknikker. Fertilitetsbehandling Den reproduktive medicin har i dag udviklet effektive in vitro fertilisationsteknikker. Med henblik på at mindske andelen af flerfoldsgraviditeter og -fødsler med deraf følgende risiko for præmatur fødsel og varige skader på børnene, vil oplægning af et enkelt embryon blive standard. Det betyder, at den enkelte kvinde skal gennem % flere behandlingscykli, for at opnå samme antal graviditeter. Den observerede faldende fertilitet i befolkningen vil nok øge behovet for behandling, men den aktuelle kapacitet forekommer i øjeblikket tilstrækkelig. I aktuelle forskningsprojekter evalueres konsekvenserne af single-embryo-transfer, og der gennemføres systematisk follow-up af børn etableret under brug af reproduktionsteknikker, metoder til nedfrysning af ovarievæv før behandling for malign sygdom med henblik på bevarelse af fertilitet, gonadotropinstimulation til assisteret reproduktion, in-vitro maturation, embryoselektion, dyrkningsbetingelser, stamcelleforskning og oogenese. Obstetrik Andelen af kvinder, som forløses ved sectio nærmer sig 25 %, delvist fordi et stigende antal vælger at føde ved planlagt kejsersnit. Det forventes, at avanceret føtal monitorering under fødslen (STANapparatur) indføres som en generel mulighed, hvilket vil indebære behov for efteruddannelse af personale på flere centre. Antallet af fødesteder bør revurderes i lyset af, at alle bør have et højt neonatalt beredskab. Side 14 af 15

15 Forskningen belyser indførelse af ny teknologi til overvågning af det ufødte barn. Herudover evalueres komplikationerne til diabetes mellitus (både type 1 og 2), gestationel diabetes både under graviditeten og hos mor og barn senere i livet. Baggrund til komplikationer hos overvægtige gravide evalueres ligesom effekten af motion i graviditeten hos disse kvinder undersøges i randomiseret design. Der udføres epidemiologiske undersøgelser af årsager til ve-svækkelse under fødslen, ligesom der forskes i årsager til andre former for graviditets- og fødselskomplikationer. Føtal medicin Den teknologisk udvikling har optimeret den prænatale diagnostik. Kombinationen af ultralyd og serologiske markører for føtale kromosomanomalier og misdannelser tilbydes nu som prænatal risikovurdering og diagnostik til alle gravide. Det betyder både et større ressourcetræk til at gennemføre denne screening og diagnostik, herunder et væsentligt træk til adækvat information af parrene, men også en forventning om at kunne nedbringe antallet af fødte børn med kromosomfejl og misdannelser. Det stiller krav om øget normering på de føtalmedicinske centre. Der bør være en føtalmedicinsk funktion ved hvert fødested og ét tertiært center i regionen. Forskningen fokuserer fortsat på ultrasonisk og biokemisk screening for kromosomanomalier og medfødte misdannelser, samt muligheden for at screene for graviditets-komplikationer som præeklampsi og intrauterin væksthæmning. Intrauterin føtal kirurgi er fortsat under vurdering. De særlige forhold hos gravide efter assisteret reproduktion evalueres særligt, ligesom et projekt belyser det informerede valg. Side 15 af 15

Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 2006.

Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 2006. Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 6. Det gælder alle tabellerne, at tallene må tages med mange forbehold, og at de ikke uden videre skønnes egnede

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i gynækologi og obstetrik Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Regionudbyder: Region Syddanmark Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Rapport for specialet: Gynækologi og obstetrik

Rapport for specialet: Gynækologi og obstetrik Rapport for specialet: Gynækologi og obstetrik 1 Arbejdsgrupper 1.1 Specialearbejdsgruppe Sundhedsstyrelsen: Enhedschef Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Afdelingslæge Susanne Vest, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Specialevejledning for gynækologi og obstetrik

Specialevejledning for gynækologi og obstetrik j.nr. 7-203-01-90/38 Specialevejledning for gynækologi og obstetrik Specialebeskrivelse Gynækologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer,

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid 1.lægebesøg Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid og hva så? Hvad skal den gravide gøre? Besøg hos egen læge Fødested? Gravid og hva

Læs mere

3.1.1 APOPLEKSI Standard

3.1.1 APOPLEKSI Standard 3.1.1 APOPLEKSI Udredning, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med akut apopleksi foregår i henhold til klinisk, evidensbaseret praksis formuleret på baggrund af Referenceprogram for behandling

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Tilbud til fødende Region Hovedstaden Region Hovedstaden Tilbud til fødende i Region Hovedstaden Center for Sundhed Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilbud til fødende 4 Fødesteder i regionen

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Specialevejledning for gynækologi og obstetrik

Specialevejledning for gynækologi og obstetrik Specialevejledning for gynækologi og obstetrik Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Befolkningsunderlag funktionen. Volumen for. Kræft Behandling af nyrecancer (åben og laparoskopisk kirurgi) j j 170 0,6 mio N 7 j j j j j N

Befolkningsunderlag funktionen. Volumen for. Kræft Behandling af nyrecancer (åben og laparoskopisk kirurgi) j j 170 0,6 mio N 7 j j j j j N Sø Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region Syddanmark Region/privathospital og dato: SHS Kirurgisk afdeling Sygehus samt afdeling: 5001 06 Afdelingens SKS-kode

Læs mere

Den tidlige barselsperiode

Den tidlige barselsperiode N O T A T Den tidlige barselsperiode Gennem den seneste tid har der været en debat om, at kvinder bliver udskrevet for hurtigt efter en fødsel, og at flere nyfødte derfor oplever at blive genindlagt. Debatten

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Introduktionsbeskrivelse

Introduktionsbeskrivelse Introduktionsbeskrivelse for læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin (bloklæger) på Gynækologisk / obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus. I gynækologi / obstetrik udredes, dignosticeres

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Abdomen semester mål

Abdomen semester mål Abdomen semester mål Almindelige og akutte livstruende kirurgiske og urologiske sygdomme,samt sygdomme som behandles i det plastikkirurgiske speciale. Kunne beskrive disse (disposition/genese/incidens/symptomatologi)

Læs mere

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU Information Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Ja? Hvis du gerne vil vide mere om dette,

Læs mere

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Fakta om og rehabilitering ved. Gynækologisk kræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Fakta om og rehabilitering ved. Gynækologisk kræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Jette Marquardsen, Lissi Jonasson og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret maj 2011

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Jette Marquardsen, Lissi Jonasson og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, april 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns

Læs mere

Sp 1:Fosterbevægelser

Sp 1:Fosterbevægelser Sp 1:Fosterbevægelser A. De fleste gravide vil have registreret fosterbevægelser fra: Uge 16 uge 20 uge 24 uge 28 B. Antallet af fosterbevægelser aftager normalt efter 34 uge Sp 2: Episiotomi Hvilke(t)

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

konsultation 686, Telefonkonsultation 70,

konsultation 686, Telefonkonsultation 70, KAPITEL 6. Gynækologi og obstetrik speciale 07 Alle honorarer i kapitlet er angivet i 1. oktober 2014 niveau. 1. Honorering Konsultationsydelser 0110 1. konsultation 686,89 0130 0105 Senere konsultation

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 9. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 2152 Møde nr. 7 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN TILLYKKE MED GRAVIDITETEN! Alle gravide får tilbud om to scanninger i løbet af graviditeten for at se, om fostret udvikler sig, som det skal. Det er naturligvis dig,

Læs mere

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster.

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster. ÅRSRAPPORT 2015 Forord Hermed foreligger den 11. årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Klinik Kvinde-Barn- Urinvejskirurgi. Aalborg Universitetshospital. Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Information til gravide om. Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom

Information til gravide om. Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom Information til gravide om Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom Alle gravide kvinder i Danmark har mulighed for at få lavet en risikoberegning for Downs

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl.

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. STANDARD FOR MODTAGELSE Akut modtagelse af børn i Neonatalklinikken Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. Målgruppe Alle børn der indlægges

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OM FAGLIG MODERNISERING AF SPECIALET GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK

AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OM FAGLIG MODERNISERING AF SPECIALET GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OM FAGLIG MODERNISERING AF SPECIALET GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/13 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning 2009 Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere