Specialebeskrivelse for Gynækologi & Obstetrik Februar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialebeskrivelse for Gynækologi & Obstetrik Februar 2006"

Transkript

1 Specialebeskrivelse for Gynækologi & Obstetrik Februar 2006 Beskrivelse af specialet Gynækologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer, diagnostik og behandling af fertilitetsproblemer, svangerskabsforebyggelse, svangerskabsafbrydelse og kønshormonbehandling af kvinder. Endvidere omfatter specialet diagnostik og behandling af kvinder med sygdomme, som skyldes forandringer i bækkenbund og nedre urinveje samt behandling af kvinder, der har været udsat for seksualiseret vold. Både internationalt og i Danmark etableres der ekspertområder i gynækologien inden for urogynækologi, gynækologisk onkologi og fertilitetsbehandling ved siden af den almene gynækologi. Obstetrik omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelser og behandling under svangerskab, fødsel og i barselperioden. Desuden varetager specialet hovedparten af den prænatale genetiske rådgivning. Også obstetrikken etableres både internationalt og i Danmark som et ekspertområde. Ved siden af obstetrikken ligger funktionen føtal medicin, som omhandler fosterundersøgelser ved ultralydskanning, biokemiske eller invasive metoder samt de nye muligheder for behandling af fostre i livmoderen. Den nuværende organisation Gynækologi og obstetrik varetages på otte afdelinger i Region Hovedstaden. Hillerød Sygehus varetager almen gynækologi, gynækologisk onkologi med behandling af ovariecancer, urogynækologi, fertilitetsbehandling i samarbejde med Rigshospitalet og en privat fertilitetsklinik, føtal medicin og obstetrik. Amtssygehuset i Gentofte varetager almen gynækologi, basal urogynækologi, føtal medicin, og obstetrik med lands/landsdelfunktion for gravide med alvorlig trombofili. Amtssygehuset i Herlev har landsdelsfunktion for gynækologisk onkologi (cervix- og vulvacancer for Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt, amtsfunktion for ovariecancer), invasiv mola/chorioncarcinom. Herudover almen gynækologi, basal urogynækologi, fuldt udbygget fertilitetsklinik med samarbejde med praktiserende speciallæger, føtal medicin og obstetrik med lands/landsdelsfunktion for gravide transplanteret med nyre eller med alvorlige tarmsygdomme, for mandlig infertilitet, hvor der kræves særlig udredning, og for avanceret behandling af infertilitet med nye metoder. Amtssygehuset i Glostrup varetager almen gynækologi, amtsfunktion for inkontinenskirurgi, lands/landsdelsfunktion for kompliceret urogynækologi og for operativ behandling af endometriose, med almen gynækologi og føtal medicin og obstetrik med lands/landsdelsfunktion for gravide med alvorlige sygdomme. Frederiksberg Hospital varetager ambulant og dagkirurgisk funktion med almen gynækologiske funktioner og urogynækologi uden stationære gynækologiske sengepladser, føtal medicin i samarbejde med Rigshospitalet og obstetrik. Rigshospitalet. Gynækologisk Klinik har lands/landsdelsfunktion inden for behandling af kompliceret urogynækologi, vulvacancer, cervixcancer og ovariecancer (H:S, Bornholms Regionskommune og Vestsjællands Amt). Obstetrisk Klinik har lands/landsdelsfunktion inden for behandling af gravide med følgende tilstande eller sygdomme: transplanteret med Side 1 af 15

2 hjerte, lever, lunge eller nyre, rhesus- eller anden blodtypeimmunisering, alloimmun eller autoimmun trombocytimmunisering, alvorlige sygdomme hos foster, som nødvendiggør børnekirurgisk ekspertise, truende ekstrem for tidlig fødsel, monoamniotiske flerfoldsgraviditeter, insulinkrævende diabetes mellitus, alvorlige sygdomme hos moderen og para- og tetraplegi. Ultralydklinikken varetager føtal medicinen og har lands/landsdelsfunktion for fosterreduktion. Fertilitetsklinikken har lands/landsdelsfunktion for mandlig infertilitet, hvor der kræves særlig udredning, og for avanceret behandling af infertilitet med nye metoder. Hvidovre Hospital varetager almen gynækologi, urogynækologi, herunder behandling af anal inkontinens i samarbejde med Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling, som har lands/landsdelsfunktion på dette område, fuldt udbygget fertilitetsklinik, føtal medicin og obstetrik med fødeklinik og familieambulatorium for gravide misbrugere og HIV positive. Bornholms Sygehus Rønne. En del af Kirurgisk afdeling, som varetager almen gynækologi og obstetrik for borgerne i Bornholms Regionskommune. Der er indgået en aftale mellem Bornholms Regionskommune og H:S om, at samarbejde på basisniveau tilrettelægges med Hvidovre Hospital og på land/landsdelsniveau med Rigshospitalet. Bilaget indeholder talmateriale, som beskriver aktiviteten inden for gynækologien i form af forløb inden for hver DRG i MDC 13 (Tabel 1) og inden for obstetrikken i form af forløb inden for hver DRG i MDC 14 (Tabel 2) fordelt på de enkelte afdelinger. Specialet gynækologi og obstetrik har i Region Hovedstaden gode erfaringer med samarbejde på tværs af hospitalerne. I Frederiksborg Amt er alle funktioner nu samlet i Hillerød, i Københavns Amt har specialerne arbejdet tæt sammen i et specialeråd, og i H:S har det gynækologiskobstetriske sundhedsfaglige råd siden oprettelsen medieret et tæt samarbejde mellem de tre afdelinger, som også har udmøntet sig i etablering af adskillige fælles faglige retningslinier med det formål at sikre, at behandlingen af patienter er ligeværdig uanset på hvilket hospital, behandlingen foregår. Endvidere har der været et nært samarbejde mellem afdelingen i Rønne og afdelingerne i H:S. Alle afdelinger i regionen har været involveret i arbejdet med udarbejdelse af det sundhedsfaglige indhold i den elektroniske patientjournal. Der blev udarbejdet i alt 20 forløbsbeskrivelser, 10 gynækologiske og 10 obstetriske. Erfaringerne fra dette samarbejde var så positive, at kernearbejdsgruppen herfra nu har fået til opgave at forsøge at udarbejde et antal fælles kliniske retningslinier med henblik på at ensrette de diagnostiske og behandlingsmæssige procedurer i specialet i Region Hovedstaden. Alle afdelinger samarbejder med de lokale praktiserende speciallæger. Opgavefordelingen mellem sygehusvæsenet og speciallægepraksis er tilrettelagt noget forskelligt i regionen, og der må forventes fortsatte justeringer af opgavefordelingen mellem sektorerne. Almen gynækologi Almen gynækologi omfatter benigne gynækologiske tilstande som blødningsforstyrrelser, cyster i æggestokkene, muskelknuder i livmoderen, komplikationer under den tidlige graviditet, betændelsestilstande, celleforandringer i livmoderen og livmoderhalsen, diagnostik og behandling af endometriose, gynækologisk endokrinologi, svangerskabsforebyggelse, provokerede aborter, sterilisationer og kroniske underlivssmerter. De gynækologiske specialistområder urogynækologi, gynækologisk onkologi og fertilitetsbehandling beskrives selvstændigt. Side 2 af 15

3 Den almene gynækologi varetages på alle 8 gynækologiske afdelinger i regionen, og området udgør en meget stor del af afdelingernes gynækologiske aktivitet. Almen gynækologi varetages ambulant, dels i planlagte ambulatorier og dels i akutte, døgnåbne modtageafsnit, hvor området udgør en væsentlig del af vagtarbejdet i gynækologien. Almen gynækologi udgør hovedparten af den operative aktivitet både for sammedagskirurgien og for kirurgien under stationære indlæggelser. Forebyggelse inden for almen gynækologi varetages overvejende i den primære sundhedstjeneste og kun i mindre omfang i sygehussektoren. Forskning og udvikling i forebyggelse er derimod i større omfang henlagt til sygehussektoren. Almene gynækologiske patienter henvises af alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger eller vagtlæger, ligesom patienterne kan møde selv via skadestuerne. Der er dermed betydelig variation i behovet for yderligere udredning. Patienterne udredes med gynækologisk undersøgelse inklusive ultralydskanning, som i dag er en integreret del af den gynækologiske undersøgelse. Eventuelt udføres endvidere vandskanninger og kikkertundersøgelser, vævsprøver, blodprøver og podninger. Samarbejdet med billeddiagnostiske afdelinger kan omfatte abdominale ultralydskanninger, røntgenundersøgelser, CT skanninger, MR skanninger og PET skanninger og andre klinisk fysiologiske undersøgelser. Der samarbejdes med tilgrænsende specialer og patologiafdelinger og afdelinger for kliniske mikrobiologi. Behandlingen foregår både akut og elektivt, ambulant og stationært og omfatter et meget bredt spektrum af medicinske og kirurgiske procedurer, såvel ved kikkertkirurgi som ved åbne operationer. De medicinske behandlinger omfatter hormon- og antihormonbehandlinger, behandling med antibiotika, medicinske aborter og cytostatisk behandling af graviditeter uden for livmoderen. De kirurgiske behandlinger omfatter kirurgiske aborter, mindre operationer, kikkertoperationer i livmoderen og i bughulen, samt åbne operationer gennem bugvæggen. Operationerne foretages på livmoder (herunder livmoderhulen), æggestokke, æggeledere og ydre kvindelige kønsorganer. Der foregår inden for gynækologien et intensivt udviklingsarbejde vedrørende de operative forløb. Operations- og anæstesimetoderne forbedres, således at operationstraumet formindskes. Dette muliggør forbedret planlægning, optimering og afkortning af indlæggelsesforløbene. Der er sket en omlægning af forløb fra stationære afdelinger til sammedagskirurgi. Parallelt med denne udvikling er der sket en videreudvikling af den subspecialiserede kirurgi. Alle afdelinger behandler endometriose medicinsk eller operativt, hvor der tale om endometriosecyster og peritoneal endometriose. Mere avancerede former for endometriose, hvor der er indikation for kirurgisk intervention for endometriose i tarm, blære eller septum rectovaginale bliver behandlet på Amtssygehuset i Glostrup, som har lands/landsdelsfunktion. På flere afdelinger foregår behandlingen i et tæt samarbejde med Røntgenafdelingen, Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling, Urologisk afdeling og fertilitetsklinik. Endometriosebehandling er velegnet til udførelse i tværfaglige teams. Der er ved at blive udviklet en landsdækkende klinisk database. På flere afdelinger foregår forskning med endometriose og infertilitet, diagnostik og behandling med nyere metoder så som aromataseinhibitorer samt GnRH-antagonister. Et andet specielt område inden for gynækologien er gynækologisk endokrinologi. Side 3 af 15

4 Gynækologisk endokrinologi omfatter hormonelle forstyrrelser som følge af sygdom eller dysfunktion i ovarierne, hypofyse-gonade aksen, kromosom anomalier og medfødte anomalier. Forstyrrelser i dannelsen, frigørelsen og balancen af kønshormoner kan ses i alle aldre ligesom kønsudviklingen kan komme for tidligt eller for sent. Disse tilstande er relativt sjældne, men det er vigtigt, at de opdages i tide, fordi en manglende behandling kan medføre blivende skader på udviklingen og den senere fertilitet. Hos kvinder i den fertile alder vil de gynækologisk endokrine lidelser typisk manifestere sig ved blødningsuregelmæssigheder uden påviselig organisk årsag eller ufrivillig barnløshed. Den hyppigste endokrinologiske dysfunktion er polycystisk ovariesyndrom (PCOS), der ses hos cirka 5 % af alle kvinder. Ætiologien er multifaktoriel. Foruden blødningsforstyrrelser og infertilitet karakteriseres tilstanden af kosmetiske gener, især øget hårvækst. Biokemisk ses hyperandrogenæmi, ofte insulinresistens, og ved ultralydskanning polycystiske ovarier. Cirka 60 % af PCOS patienterne er overvægtige med tendens til abdominal fedme og øget risiko for endometriecancer. PCOS har mange lighedspunkter med det metaboliske syndrom, hvilket har medført, at det kliniske fokus nu i tiltagende grad er rettet mod følgesygdomme som hypertension, aterosklerotisk hjerte-kar lidelse, og type 2 diabetes. På grund af den stigende levealder vil kvinder efter afslutningen af den fertile periode fremover kunne forudses at skulle leve en tredjedel af deres liv uden hormonproduktion i ovarierne. Den aftagende østrogenproduktion viser sig ved vasomotorisk instabilitet, degenerative symptomer som urogenital atrofi samt en øget risiko for osteoporose. Det er væsentligt at forstå de dermed forbundne patofysiologiske processer og kønshormoners almene påvirkning af kropsfunktionen for at kunne rådgive om fordele og ulemper ved hormon terapi. Gynækologisk endokrinologisk udredning og behandling foregår overvejende i ambulant regi. En væsentlig del af området dækkes af praktiserende speciallæger eller i samarbejde med disse. Der er klare behandlingsmæssige relationer til kontraception og infertilitet. En del hormonelle dysfunktioner ligger som anført på grænsefladen mellem den medicinske og gynækologiske endokrinologi. En opgørelse over den aktuelle diagnostiske og behandlingsmæssige aktivitet på specialafdelingerne er ikke mulig ud fra DRG eller DAGS data på grund af områdets kompleksitet. Man kan få et delvis indtryk ud fra Sundhedsstyrelsens opgørelse over sygehusaktivitet, men et mere detaljeret træk på SKS aktionsdiagnoser og bidiagnoser ledsaget af en tilknyttet procedureregistrering vil være mere dækkende. Til vurdering af fremtidig ressourceforbrug ved diagnostik og behandling er en mere præcis afgrænsning af subspecialet ønskelig (se bilag). Området indeholder et stort molekylærbiologisk/genetisk forsknings- og udviklingspotentiale. Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet, er det eneste akutte modtagecenter i Østdanmark. Alle personer over 12 år, som har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg gives omsorg, undersøges medicinsk og retsmedicinsk og behandles akut på centret. Centret modtog i henvendelser og i 2005 cirka 300 henvendelser. Personer på 15 år og derover tilbydes opfølgende lægelig, psykologisk og social støtte og behandling i Center for Voldtægtsofre, mens Rigshospitalets Team for seksuelt misbrugte børn varetager opfølgning af børn fra 12 til 14 år. Personer bosiddende i Frederiksborg Amt undersøges akut på Center for Voldtægtsofre, men tilbydes opfølgning i Klinik for Voldtægtsofre, i gynækologisk afdeling, Hillerød Sygehus. Klinikken modtager foruden akutte henvendelser også personer fra Frederiksborg amt, der inden for de sidste 6 måneder har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg.. Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet, varetager information og oplysning om aspekter af seksuelle overgreb til offentligheden, fagfolk, politikere og presse. Centret varetager desuden undervisning af professionelle, blandt andet politiet. Centret er engageret i et internationalt Side 4 af 15

5 samarbejde med lande, som ønsker at opbygge modtagecentre for voldtægtsofre. Endelig bliver der på centret forsket i såvel medicinske, psykologiske, sociale, retslige og køns- og etnicitetsrelaterede aspekter af voldtægt. Der findes åbne antikonceptionsklinikker på Frederiksberg Hospital, Amtssygehuset i Herlev (Hillerød?), mens denne opgave i Københavns Kommune varetages af Foreningen Sex og Samfund. Abortsamrådsfunktionen varetages særskilt i Frederiksborg Amtskommune, Københavns Amtskommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune. Urogynækologi Urogynækologi omfatter sygdomme vedrørende funktion af bækkenbund, skede, blære, urinrør og endetarm. Det drejer sig om følgende diagnosegrupper: Urin inkontinens, herunder stress og urge inkontinens, neurogene blæredysfunktioner, fistler fra urinveje til skeden og divertikler på urinrøret. Afføringsinkontinens, først og fremmest relateret til fødselsskader på den anale lukkemuskulatur. Prolaps, nedsynkning/fremfald af skedevæg og livmoder. Smerter og irritative tilstande i skede, blære og endetarm. Urogynækologiske sygdomme er hyppige, idet urininkontinens optræder hos ca. 20 % af danske kvinder mellem 40 og 60 år. I Danmark foretages omkring kirurgiske indgreb for urininkontinens og omkring for prolaps om året. Antallet af urogynækologiske patienter er stigende blandt andet på grund af ændringen i befolkningssammensætningen med flere ældre kvinder, og behovet for diagnostik og behandling vil fortsætte med at stige i de kommende år. Det urogynækologiske område er velegnet til organisation i tværfaglige teams, hvor kontinenssygeplejersker/uroterapeuter og fysioterapeuter kan have selvstændige diagnostiske og behandlingsmæssige funktioner. For de mere specialiserede patientgruppers vedkommende er det optimalt, at udredning og behandling foregår i et multidisciplinært samarbejde mellem gynækologer, urologer, gastroenterologer (rectal kirurger), billeddiagnostikere, neurofysiologer, fysioterapeuter og kontinenssygeplejersker. Ved de komplicerede operationer bør der være adgang til akut urologisk assistance og akut billeddiagnostisk service. Onkologi Diagnostik og behandling af de gynækologiske kræftsygdomme er organiseret forskelligt afhængigt af sygdommens lokalisation. Udredning og behandling af kræft i livmoderen foretages på alle afdelinger med stationære gynækologiske senge, mens udredning og behandling af cancer vulvae, cancer cervicis uteri over stadium Ia samt recidivtilfælde er centraliseret til H:S Rigshospitalet og Amtssygehuset i Herlev, som begge har lands/landsdelsfunktion herfor. Centraliseringen muliggør, at stadieinddeling og behandlingstilrettelæggelse kan foretages i et velfungerende, tværfagligt samarbejde mellem gynækologer, onkologer, billeddiagnostikere og patologer. Den operative behandling af cancer ovarii er centraliseret til et sygehus i hvert af de gamle amter H:S Rigshospitalet, Amtssygehuset i Side 5 af 15

6 Herlev og Hillerød Sygehus. Samlet behandles i Region Hovedstaden årligt 150 patienter med nyopdaget ovariecancer og 63 patienter opereres for nyopdaget cervix cancer. Diagnostik og behandling af gynækologiske kræftsygdomme i Danmark er koordineret af et tværfagligt videnskabeligt selskab, Dansk Gynækologisk Cancer (DGC), bestående af gynækologer, onkologer og patologer. Selskabet har udarbejdet nationale retningslinier for visitation, diagnostik og behandling af alle gynækologiske kræftsygdomme. Retningslinierne findes på DGCs hjemmeside: Der arbejdes efter fast planlagte patientforløb med optimerede operationsforløb, efterkontrol i henhold til vejledningerne samt fast kontaktlæge og sundhedsperson. Patienterne behandles i henhold til ventetidsgarantien med første undersøgelse inden for 14 dage og operation inden for 14 dage efter første konsultation, om end overholdelsen af sidstnævnte kan medføre, at ikke onkologisk patienters operationstid ombookes. Alle cancerpatienter følges ambulant i 5 år, de sidste 4 år på lokalsygehus. Specielt patienter med ovarie cancer er meget ressourcekrævende, da kun ca. 1/3 af patienterne helbredes, men sygdommen kan holdes under kontrol i flere år med kemoterapi og palliativ kirurgi og 1/3 af patienterne opereres mere end en gang. Terminalforløbet kan kræve gentagne indlæggelser. Kræftens Bekæmpelse yder en stor indsats for gynækologiske kræftpatienter og deres familier med informationsmateriale, patientundervisning, psykologisk støtte og patient hotline. Programmet fra patientforeningen KIU (Kvinder med Kræft i Underlivet) findes på alle gynækologiske afdelinger. Under Dansk Gynækologisk Cancer (DGC) er der i 2003 oprettet en landsdækkende database DGCD til registrering af alle gynækologisk cancertilfælde. Registreringen anvendes til kvalitetssikring og forskningsprojekter. Ligeledes er en biobank under oprettelse. Både fra Amtssygehuset i Herlev, H:S Rigshospitalet og Hillerød Sygehus deltager gynækologisk onkologisk specialiserede læger i de nationale arbejdsgrupper under DGC. Der foregår en omfattende klinisk forskning både lokalt samt i nationalt og internationalt regi. Fokusområderne er: Udvikling af HPV vaccine, undersøgelser af screeningsmarkører for ovariecancer, indførelse af sentinel node procedure i behandling af vulvacancer, ændret strategi ved præoperativ udredning og stadieinddeling af cervixcancer ved anvendelse af PET-CT og laparoskopisk stadieinddeling, fertilitetsbevarende operation ved cervixcancer, lymfadenektomi og sentinel node procedure i behandling af corpuscancer samt neoadjuvant kemoterapi ved cancer ovarii. På begge landsdelscentre og på Hillerød varetages behandling og pleje i tværfaglige teams af læger og sygeplejersker med særlige kompetencer og i tæt samarbejde med gastrokirurger og urologer med særlig ekspertise indenfor bækkenkirurgi, onkologer og patologer, samt socialrådgiver og fysioterapeut. At varetage gynækologisk onkologi fordrer stor kirurgisk ekspertise og rutine samt gode empatiske og kommunikative evner, og for fremtidens læger kræves ekspertuddannelse i gynækologisk onkologi. Sygeplejerskerne har for en dels vedkommende gennemgået en 2-årig efteruddannelse i onkologi. Til funktionen er også knyttet sygeplejekoordinatorer og udviklingssygeplejersker. Fertilitetsbehandling Der findes i regionen tre fertilitetsklinikker med IVF-laboratorium på Rigshospitalet, Amtssygehuset i Herlev samt på Hvidovre Hospital. Derudover findes en fertilitetsklinik på Hillerød Sygehus, som håndterer den kliniske del af behandlingen, mens ægudtagning og ægoplægning foregår enten på Rigshospitalet eller på den private fertilitetsklinik Trianglen. På Side 6 af 15

7 Frederiksberg Hospital findes en fertilitetsklinik, der foretager behandling med intrauterin insemination. De offentlige fertilitetsklinikker er tilknyttet de Gynækologisk Obstetriske afdelinger, og de på klinikkerne ansatte læger deltager i et vist omfang i afvikling af tilkalde- og tilstedeværelsesvagter på de gynækologisk-obstetriske afdelinger. De tre klinikker har åbent alle ugens syv dage indenfor normal dagarbejdstid og har åbent i kortere ferier. Vagtberedskabet varetages af de almindelige afdelinger. Fertilitetsbehandling er ikke omfattet af ventetidsgarantien, men den aktuelle ventetid før behandling er af størrelsesordenen fra en til tre måneder fra henvisning. Danmark er det land i verden, hvor der foretages flest fertilitetsbehandlinger per indbygger, fordi behandlingskapaciteten på de offentlige klinikker svarer til behovet efter de gældende regler. Det forventes, at behovet vil stige en smule i forbindelse med, at der som udgangspunkt fremover kun vil blive oplagt et enkelt embryon. Klinikken på Rigshospitalet omfatter dels selve Fertilitetsklinikken og dels Reproduktionsbiologisk Laboratorium, der er et forskningslaboratorium. Derudover er der et tæt samarbejde med Afdeling for Vækst og Reproduktion, som foretager undersøgelse og udredning ved mandlig infertilitet, samt klinik for Klinisk Genetik herunder Kromosom Laboratoriet. Denne klinik bidrager ved undersøgelse af par med særlige forhold og ved Præimplantations Genetisk Diagnostik (ægsortering). Derudover samarbejdes med Infektionsmedicinsk afdeling herunder AIDS Laboratoriet som led i behandling af HIV positive og fra januar 2006 også par med hepatitis B og C. Abortus habitualis funktionen er en landsfunktion for par med denne særlige tilstand. Klinikken på Amtssygehuset i Herlev består af en fertilitetsklinik, der varetager rutinemæssige fertilitetsbehandlinger og et reproduktionsbiologisk laboratorium. Laboratoriet foretager forskning indenfor almindelig fertilitetsbehandling, specielt PCO-behandling samt in vitro maturation af humane oocytter. Forskningslaboratoriet varetager i en tværfaglig funktion sammen med Blodbanken og Onkologisk og Hæmatologisk afdeling stamcelleforskning. Fertilitetsklinikken foretager selv undersøgelse og udredning af svær, mandlig infertilitet inklusiv testisskanninger og biopsier og rådgivning. Fertilitetsklinikken varetager ligeledes en endokrinologisk udredning og behandling på landsdelsfunktion af hypogonade patienter både fra Onkologisk afdeling og fra amtet som helhed. Klinikken på Hvidovre Hospital varetager fertilitetsbehandling af en socialt og etnisk bredt sammensat patientpopulation. Lægerne fra klinikken varetager operation af fertilitetspatienter. Kvinder med PCO udredes, rådgives og behandles i samarbejde med gynækologer og endokrinologer. Laboratoriet forsker i forbedring af dyrkningsmetoder i samarbejde med Klinisk Kemisk Afdeling. Klinikken på Hillerød Sygehus varetager alle rutinemæssige fertilitetsbehandlinger inklusive fertilitetsoperationer og behandling af PCOS. Patienter til IVF og ICSI får udtaget og oplagt æg på enten Rigshospitalets Fertilitetsklinik eller på den private klinik Trianglen. Klinikken på Frederiksberg Hospital varetager udredning herunder laparoskopisk vurdering og spermaundersøgelser. Der ydes i et vist omfang endoskopiske operationer for klinikken på Rigshospitalet. Fertilitetsbehandling op til IVF niveau. Ligeledes udredning og behandling af PCOs. Side 7 af 15

8 Efter såvel national som international målestok er de 3 klinikker med IVF funktion store, alle med mere end 1000 behandlinger per år, og internationale erfaringer viser, at der næppe opnås en rationalisering ved sammenlægning til endnu større enheder. En række forhold medfører, at behovet for fertilitetsfremmende behandling vil øges i de kommende år. Alderen ved graviditetsønske stiger fortsat, der bliver flere overvægtige, antallet af mænd med forringet sædkvalitet synes at stige, der er blandt unge øget incidens af chlamydia, og der bliver flere med særlige behov, for eksempel overlevende cancer patienter. Obstetrik og Føtal medicin Obstetrik (fødselshjælp) omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelser og behandling under svangerskab, fødsel og i barselsperioden.. Graviditet, fødsel og barsel ses som et kontinuum, og involverer både mor og barn. Forebyggelse, udredning, behandling og efterkontrol kan for den enkelte gravide og fødende karakteriseres ved, om hun på forhånd har en kendt sygdom eller risikofaktorer, om hun siden har en normal eller kompliceret graviditet, fødsel og barselsperiode, samt om hun føder vaginalt eller ved kejsersnit. Det er derfor praktisk at beskrive alle forhold vedrørende. graviditet, hhv. fødsel og barselsperiode samlet. Føtal medicin omfatter fosterundersøgelser ved ultralydskanning, biokemiske eller invasive metoder samt de nye muligheder for behandling af fostre i livmoderen. Desuden varetages en stor del af den prænatale genetiske rådgivning og de prænatale diagnostiske prøveudtagninger i et nært samarbejde med de genetiske centre Demografi I Regionen Hovedstaden var der i fødsler svarende til en tredjedel af landets fødsler på 8 fødesteder. Bornholm (321), Frederiksberg (1.923), Gentofte (2.171), Glostrup (1.960), Herlev (2.265), Hillerød (3.457), Hvidovre (5.415), Rigshospitalet (3.228). Fødeafdelingen i Bornholms Regionskommune er en del af Kirurgisk afdeling, som i aften- og nattevagten er bemandet med reservelæger i tilstedeværelsesvagt og speciallæger i gynækologi og obstetrik i tilkaldevagt med afkortet tilkaldevarsel, de øvrige 7 fødesteder er alle specialafdelinger med en eller flere speciallæger i obstetrik og gynækologi i tilstedeværelsesvagt. På Hillerød Sygehus, Amtssygehuset i Glostrup, Rigshospitalet og Hvidovre Hospital er der børneafdelinger med neonatal funktion, på Amtssygehuset i Gentofte er der en børneafdeling uden neonatal funktion, mens der på Amtssygehuset i Herlev og på Frederiksberg Hospital er døgnfungerende vagtordninger med mulighed for tilkald af børnelæger. På Rigshospitalet findes landets mest specialiserede neonatalafdeling, en afdeling for børnekirurgi og specialiserede børnepatologer. Herlev er godkendt som spædbarnsvenligt sygehus (WHO kriterier). Der findes føtal medicinske enheder på Hillerød Sygehus, Amtssygehusene i Gentofte, Herlev og Glostrup, på Rigshospitalet og på Hvidovre Hospital. Rigshospitalet varetager føtal medicin på Frederiksberg Hospital ved at en af Rigshospitalets sonografer hver dag har dagfunktion på Frederiksberg Hospital. De obstetriske speciallæger på Bornholm varetager den føtal medicinske funktion på øen. Graviditet Forebyggelse Side 8 af 15

9 Alle gravide vurderes primært hos egen læge med henblik på bekræftelse af graviditet og risikovurdering. På baggrund af svangrejournal og tidligere fødselsforløb, visiterer fødestedet til videre forløb, lægebesøg og/eller jordemoderkontroller. I henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 2004 skal alle gravide tilbydes første trimester føtal medicinsk risikovurdering for Downs syndrom med doubletest samt nakkefoldsskanning og herudover en skanning i uge med henblik på at detektere misdannelser. Der skal således i Region Hovedstaden udføres rutinemæssige ultralydskanninger per år. Efter første trimester risikovurderingen vil 4-5% af de gravide have en risiko for Downs syndrom på mere end 1:300, og de bør derfor have tilbud om en moderkageprøve eller fostervandsprøve. Hertil kommer, at gravide af andre årsager bør have tilbud om fostervandsprøve eller nakkefoldsskanning. Samlet skal der således udføres invasive undersøgelser per år. På grund af den øgede risiko for hjertemisdannelse ved fortykket nakkefold, vil 5% af de gravide skulle henvises til hjerteskanning i uge 14 samt uge 21. Denne undersøgelse tilbydes i forvejen ca. 5% af de gravide på anden indikation. Det drejer sig således om ca gravide, der skal tilbydes fosterhjerteskanning to gange i graviditeten, i hele regionen. Undersøgelser på indikation foretages på de fleste hospitaler, Rigshospitalet, Hvidovre, Glostrup, Herlev, Hillerød, og Gentofte, mens intrauterine behandlinger og avanceret diagnostik foretages på Rigshospitalet. Den normale gravide følges fra uge, med 4-8 konsultationer hos jordemoder. Kvinden følges individuelt eller i gruppekonsultation. Hvis der planlægges hjemmefødsel, foregår den ene kontrol i hjemmet. Undersøgelserne foregår enten på sygehuset, eller i lokalmiljøet. Tilbuddet vedrørende fødselsforberedelse eller forberedelse til graviditet, fødsel og barselsperiode, varierer meget mellem fødestederne. På nogle fødesteder findes et tilbud med undervisning og foredrag, andre steder henvises helt eller delvist til oplysningsforbundenes tilbud. Gravide rygere og deres partnere tilbydes rygeafvænning. Ekstra jordemoder og speciallægekontroller tilbydes til sårbare gravide med psykiske lidelser, sociale eller misbrugsproblemer, ved fødselsangst eller tidligere komplicerede forløb, samt til gravide med specielle obstetriske eller sociale behov, gravide med tvillinger, HIV positive, fremmedsprogede eller unge gravide. For disse grupper foregår undersøgelserne i tværfaglige teams bestående af eksempelvist obstetriker, jordemoder, barselssygeplejerske, sundhedsplejerske, socialrådgiver, psykiater, psykolog, andre speciallæger. En målrettet tidlig indsats over for kvinder og familier med misbrugsproblemer er i Københavns Amt samlet på Amtssygehuset i Glostrup og i Frederiksborg Amt på Hillerød Sygehus. I H:S er der for at koordinere det tværfaglige samarbejde mellem blandt andet børneafdeling, specialafdeling og den primære sektor etableret et særligt familieambulatorium placeret på Hvidovre Hospital med funktion også på Rigshospitalet, og deres børn følges op til skolealderen. Indholdet af jordemoder og lægekonsultationer er detaljeret beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinier for svangreomsorg, som i øjeblikket er under revision. Familieambulatoriets tværfaglige model er detaljeret beskrevet i Sundhedsstyrelsens Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Behandling Side 9 af 15

10 Behandling af gravide kan foregå både ambulant eller ved indlæggelse. De fleste tilstande kontrolleres og behandles i ambulant regi. Dette gælder for eksempel diabetes og let svangerskabsforgiftning. Der er tæt samarbejde med specialerne neonatalmedicin, børnekirurgi, genetik og føtal patologi. På grund af klinisk mistanke om intrauterin væksthæmning og andre komplikationer i graviditeten vil cirka 5-10% af fostrene blive fulgt med tilvækstskanning og flowundersøgelser. I føtal medicinen foretages et mindre antal behandlinger, hvis formål kan være at give transfusion til fostret ved anæmi, at dele placenta ved tvillingetransfusionssyndrom, at indlægge dræn ved væskeansamling for eksempel i lungehulen, samt foretage fosterreduktion ved flerfoldsgraviditeter. Indlæggelse kan ske som led i udredning og ved forebyggende behandling af medicinske lidelser for eksempel forhøjet blodtryk, svær svangerskabsforgiftning, medicinske tarm- eller nyre lidelser, epilepsi, samt ved obstetriske lidelser, for eksempel truende for tidlig fødsel eller svært hæmmet fostervækst. Medicinsk behandling kan gives ved for eksempel infektioner, herunder HIV, eller leverpåvirkning. Gravide med misbrugsproblemer behandles ofte under aflastende indlæggelse. Overbårne graviditeter eller truende sygdomme for mor eller barn behandles med forløsning, om muligt ved igangsættelse af fødslen, ellers ved kejsersnit. Disse situationer vil kræve nærmere undersøgelser af moder og barn og foregår enten helt eller delvis under indlæggelse. Fødsel Behandlingsregi Fødsel tilbydes på fødeafdeling, på fødeklinik eller i eget hjem. En procent af de fødende i Region Hovedstaden vælger at føde hjemme. Hjemmefødslerne i H:S betjenes fra Hvidovre Hospital, i Københavns Amt fra hvert enkelt fødested og i Frederiksborg Amt fra Hillerød Sygehus. Fødslen kan foregå ambulant, men der er forskellige definitioner af ambulante fødsler med ophold på fødestedet varierende mellem 2 timer og en nat. Fødslen Under graviditeten afklares eventuelle problemer og man planlægger det mest sikre fødselsforløb, og fødselsmåde aftales (kejsersnit eller normal fødsel). Hos langt de fleste gravide planlægges en normal, vaginal fødsel, men hver tiende gravide i Region Hovedstaden føder ved planlagt kejsersnit. De fleste planlagte kejsersnit er begrundet af medicinske forhold, men op mod hver fjerde planlagte kejsersnit udføres efterhånden efter ønske fra moderen. Jordemoderen forestår den spontant forløbende fødsel men konfererer med obstetriker ved afvigelser fra det normale, eller ved tvivlstilfælde. Man tilstræber at der under hele den aktive del af fødselsforløbet er en jordemoder til stede på fødestuen. Under fødslen forebygges og forudses mulige komplikationer eller forværring af disse ved overvågning af moder og barn.. Behandling Smertelindring tilbydes efter forud indgået aftale eller efter behov. Barnets hjerteaktivitet kan overvåges med træstetoskop eller CTG. Ved påvirket hjerteaktivitet kan overvågningen intensiveres med fosterskalpblodprøve eller STAN, foster EKG. Ved komplicerede fødsler vurderer obstetrikeren bistået af jordemoder hvilke indgreb, der eventuelt kan hjælpe til et videre optimalt forløb. Anæstesilæge tilkaldes ved anlæggelse af epiduralblokade, samt ved behov. Børnelæge tilkaldes ved risiko for behandlingskrævende barn. Planlagte kejsersnit foretages i dagtiden. Akut kejsersnit på grund af komplikationer under fødslen kan i visse situationer kræve forløsning indenfor minutter. Side 10 af 15

11 Barsel Behandlingsregi Barselopholdet og længden af barselperioden på sygehuset tilpasses den enkeltes behov. Faderen tilbydes medindlæggelse efter ønske og lokale muligheder. Ved ambulant og hjemmefødsel tilbydes 1 2 besøg i hjemmet efter fødslen. Besøgene finder sted 2 7 døgn efter fødslen. Forebyggelse Formålet med opholdet på barselafdelingen er at støtte og hjælpe familien til en så optimal start på ammeforløb og familiedannelsen som muligt samt at observere og forebygge komplikationer hos mor og/eller barn. Hos kvinden tilses blødning fra livmoderen, eventuelle bristninger i fødselsvejen. Der observeres for potentielle infektionssygdomme, unormale svingninger i sindstilstanden og problemer i forbindelse med ammeetableringen. Hos barnet observeres for eventuelle følger efter fødslen, gulsot, potentielle infektionssygdomme, at de fysiologiske funktioner er normale og at barnet viser tegn på god trivsel. Der tilbydes screening for neonatal hørenedsættelse og specificerede sygdomme (fenylketonuri, toxoplasmose og hypothyreose) på hælblodprøve. Etablering af amning har stor betydning, for både barnets og moders sundhed, og for mor-barn kontakten. Skulle der være tvivl om forældreevnen, foretages yderligere observationer af mor / barn kontakten til brug for det videre forløb. Der tilbydes efterfødselssamtale med henblik på at bearbejde fødselsoplevelsen, og der informeres om tilbud i primærsektoren eks. undersøgelser hos egen læge og kontakt til sundhedsplejerske. Der tilbydes en døgnfunktion med telefonrådgivning efter udskrivelsen, afhængig af lokale muligheder. Kvinden tilbydes barselgymnastik med henblik på genoptræning af bækkenbunden. Behandling og rehabilitering Barselkvinder med medicinske sygdomme eller komplikationer som svangerskabsforgiftning, graviditetssukkersyge, forhøjet blodtryk og kejsersnit behandles efter afdelingernes procedurer. Ved komplikationer tilbydes efterfødselskontroller på fødestedet. Problemer i opgaveløsningen og medicinsk faglig udvikling Brugerne stiller større krav til fødeafdelingerne end tidligere. De ønsker mere og bedre information også efter fødslen, medindflydelse på tilrettelæggelsen af graviditets- og fødselsforløbet, herunder muligheden for at vælge kejsersnit, bedre adgang til smertelindring, adgang til neonatal service, og faderen medindlagt i barselperioden. I Sundhedsstyrelsens Retningslinier for svangreomsorg anbefales fødsels- og forældreforberedelse, tilstedeværelse af en jordemoder under hele den aktive del af fødslen og barselbesøg. Disse anbefalinger kan ikke i øjeblikket opfyldes konsekvent, hvilket medfører en øget risiko for komplikationer. Indlæggelse efter en ukompliceret fødsel er nu blot 1 til 2 dage, til gengæld er faderen medindlagt. Disse ændringer ændrer behovet for information til familien, og de korte forløb øger behovet for informationsudveksling med primærsektoren og medfører behov for tidligere besøg af sundhedsplejerske. Der er en stigning i andelen af for tidligt fødte børn, årsagen til dette er ukendt. I de senere år er der sket markante ændringer i den gravide population. De gravide er i dag ældre, oftere overvægtige og Side 11 af 15

12 har hyppigere medicinske sygdomme, herunder specielt sukkersyge. Andelen af sårbare gravide, psykisk syge, gravide med misbrugsproblemer, socialt belastede, kvinder med anden etnisk baggrund og unge gravide stiger, og antallet af rygere falder kun langsomt. Der er behov for en øget forebyggende indsats overfor disse særlige grupper. Kompetencer og kvalifikationer Sygeplejersker I gynækologi og obstetrik er der en række områder, hvor sygeplejersker har specielle opgaver og ansvarsområder. Dette gælder i føtal medicinen sonografer, i urogynækologien kontinenssygeplejersker og uroterapeuter, operationssygeplejersker, og inden for onkologi og fertilitet specialuddannede sygeplejersker. Uddannelsesprogrammerne er under hastig udvikling, men der flere steder flaskehalse. Der er ingen rekrutteringsproblemer. Jordemødre Jordemoderen kan selvstændigt konstatere svangerskab, varetage forebyggende graviditetsundersøgelser, herunder ultralydskanning, samt yde fødselshjælp til den fødende og barnet under spontant forløbende fødsler. Jordemoderen kan desuden varetage observation, pleje og behandling af kvinden og barnet de første 14 dage efter fødslen. En jordemoder skal henvise til eller tilkalde læge ved sygelige tilstande eller komplikationer eller ved mistanke herom hos kvinden i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel, hos det nyfødte barn eller hos fosteret. Jordemoderuddannelsen er en specialistuddannelse. Der er fortsat stor søgning til jordemoderuddannelsen, men en del jordemødre forlader faget. Der er ikke aktuelt rekrutteringsproblemer, men på grund af fagets størrelse, kan situationen hurtigt ændre sig. Læger Der er fortsat stor søgning til speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik, men på grund af den begrænsede uddannelseskapacitet med videre er der i landet mangel på speciallæger. Denne udvikling er i de senere år rykket nærmere Region Hovedstaden, og antallet af ansøgere er faldet. Der har været eksempler på, at stillinger ikke har kunnet besættes. Specialisingsgraden tiltager, og der er et stigende behov subspecialister og læger med ekspertuddannelse. Forskning og udvikling Subspecialisering og centralisering er to vigtige emner i det gynækologisk-obstetriske speciales fremtidige udvikling. Almen gynækologi, urogynækologi, gynækologisk onkologi, fertilitetsbehandling eller reproduktionsmedicin, obstetrik, føtal medicin og delvist gynækologisk endokrinologi udgør alle sub-specialiseringsområder, hvor speciallæger særligt fokuserer deres kompetence og udvikling. Derved opnås kvalitet i de kliniske ydelser gennem tilstrækkeligt patientflow, udvikling, uddannelse og frontlinjeforskning. Centraliseringsdebatten lægger sig i forlængelse af denne problemstilling, specielt inden for de områder af specialet, der kræver omfattende tværfagligt og tværdisciplinært samarbejde. Det gynækologisk obstetriske speciale har igennem de seneste mange år været præget af et godt samarbejdsklima. Det gælder i høj grad også de gynækologisk obstetriske afdelinger i Region Hovedstaden. Samarbejdet har manifesteret sig inden for klinik, uddannelse og forskning. Der er hentet gode erfaringer gennem udarbejdelse af referenceprogrammer og guidelines. Arbejdet med databaser har vist sig ikke blot at være et godt monitoreringsværktøj, men også en generator for nye udviklings- og forskningsprojekter. Her kan blot nævnes områderne obstetrik, hysterektomi, hysteroskopi, urogynækologi og gynækologisk cancer. Ekspertuddannelser, udvekslingsstillinger, efteruddannelsestilbud til sygeplejersker og jordemødre, tværfaglige træningskurser i gynækologisk Side 12 af 15

13 kirurgi og obstetrik med videre er gode eksempler på fælles uddannelsestiltag, og der begynder at komme pædagogisk forskning på området. Der er forskningsaktivitet inden for alle dele af specialet. Et relativt stort antal af ansøgerne til speciallægeuddannelsen er ph.d. Regionen gør sig forskningsmæssigt særligt gældende inden for urogynækologi, reproduktion og fertilitet, gynækologisk onkologi, obstetrik, føtal medicin, almen gynækologi, endokrinologi, misbrugsproblemer og voldsramte kvinder. Specialet står således forskningsmæssigt med et godt udgangspunkt og der er siden 2002 publiceret 18 ph.d. afhandlinger og en disputats, og det samlede antal peer-rewievede artikler i regionen er over 100 per år. videnskabelige. Specialet vil i de kommende år have mulighed for at være med internationalt inden for en række områder i form af forskningsmæssige kraftcentre. Det tværgående videnskabelige samarbejde er veletableret i regionen. Der er god erfaring med, at forskningsenheder har et netværk med lokalt forankrede forskningsaktiviteter. Flere multicenterstudier har således benyttet sig af dette samarbejde og opnået internationale bemærkelsesværdige resultater. I denne forbindelse kan man satse på udnyttelse af Østdansk Forskningsforum, samarbejdet med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, udbygning af antallet af forskningslektorer og professorater på regionens afdelinger, yderligere støtte til det igangværende initiativ omkring introduktionsstipendier for læger, sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere til fremme af lokale forskningsinitiativer i samarbejde med en forskningsenhed. Det er opmuntrende, at man kan konstatere, at et stigende antal medarbejdere med mellemlange videregående uddannelser deltager i og tager selvstændige initiativer til forsknings- og udviklingsprojekter. Specialet vil fortsat gerne fremme denne udvikling med henblik på i videst muligt omfang af få evidensbaseret både diagnostik, pleje og behandling. I stigende grad anvender specialet kompliceret og dyrt apparatur, og det må forventes, at kravene til anskaffelse og udskiftning vil øges. Brugerne i specialet stiller overalt større og større krav om at være medbestemmende. Dette gælder både de individuelle patienter og patientforeninger, og alle regionens sygehuse arbejder aktivt hermed. Almen gynækologi Alle gynækologiske afdelinger forventes at kunne håndtere dette område. Dog bør avanceret kirurgisk intervention ved endometriose være centraliseret. Behandling vil i stigende grad kunne foretages i ambulant regi. Generelt er behovet for sengedage aftagende inden for specialet. Aktuelle forskningsområder omfatter konsekvenser af accelererede patientforløb, og endokrinologiske forstyrrelser i hypothalamus/hypofyse/ovarie funktionen, kort- og langtidsvirkninger af p-piller og hormonterapi, herunder reproduktionsbiologiske aspekter af kredsløbssygdom og aldringsproces, årsager til polycystisk ovariesyndrom, kirurgisk versus medicinsk behandling ved endometriose, hysterektomikomplikationer, samt forekomst og konsekvenser af intrauterine polypper. Urogynækologi Antallet af patienter er stærkt stigende blandt andet på grund af ændring i befolkningssammensætningen med flere ældre kvinder. Behovet for diagnostik og behandling (såvel konservativ som kirurgisk) vil fortsætte med at stige i de kommende år. Urogynækologien har i henhold til Sundhedsstyrelsens rekommandationer undergået en vis centralisering i de senere år, eksempelvis er antallet af afdelinger, som i Københavns Amt foretager operativ behandling af inkontinens, blevet reduceret til en afdeling. Der er behov for yderligere Side 13 af 15

14 centralisering af behandlingen specielt af sjældne sygdomme som f.eks. urethral divertikler, fistler og vaginaltopsprolaps. Forskningen omfatter projekter inden for epidemiologi, urodynamik og terapi. Der mangler betydende forskning vedrørende kirurgisk behandling specielt af sjældne sygdomme som urethral divertikler, fistler og behandling af vaginaltopsprolaps på grund af den decentrale organisation af behandlingen af disse tilstande. Endvidere mangler forskning vedrørende forebyggelse af urogynækologiske lidelser. Forskning i nye behandlingsmetoder med anvendelse af stamceller (ved inkontinens og prolaps) kræver tæt samarbejde med cellelaboratorium. Kvalitetsudvikling og bedring af patientforløb kræver tæt samarbejde med tilstødende specialer (urologi, rectalkirurgi, neurofysiologi og billeddiagnostik). Gynækologisk onkologi Området undergår i disse år også en udvikling i retning af mere primært radikale kirurgiske teknikker. Dette forventes at øge overlevelsen blandt kvinder med såvel corpuscancer som ovariecancer. Varigheden af den enkelte operation vil øges væsentligt herved, ligesom andelen som vil opleve per- og postoperative komplikationer vil øges. Antallet af kvinder med cervixcancer forventes at falde, dels som følge af en målrettet indsats for at få kvinder til at følge de etablerede screeningsprogrammer, dels som følge at nye vaccinationsprogrammer. Placeringen af den terminale pleje bør diskuteres. Forskningsmæssigt er udfordringen at reducere den internationalt set uacceptabelt høje mortalitet og dårlige prognose hos danske kvinder med gynækologisk kræft. Dette kan kun ske gennem en koordineret indsats i det samlede patientforløb med fokus på alle aspekter: forebyggelse, diagnostik, behandling, efterbehandling og rehabilitering. Aktuelt evalueres paradigmeskiftet indenfor området. Avanceret PET/CT skanning muliggør detaljeret diagnostik men kræver samtidig anvendelse af forfinede kirurgiske teknikker. Fertilitetsbehandling Den reproduktive medicin har i dag udviklet effektive in vitro fertilisationsteknikker. Med henblik på at mindske andelen af flerfoldsgraviditeter og -fødsler med deraf følgende risiko for præmatur fødsel og varige skader på børnene, vil oplægning af et enkelt embryon blive standard. Det betyder, at den enkelte kvinde skal gennem % flere behandlingscykli, for at opnå samme antal graviditeter. Den observerede faldende fertilitet i befolkningen vil nok øge behovet for behandling, men den aktuelle kapacitet forekommer i øjeblikket tilstrækkelig. I aktuelle forskningsprojekter evalueres konsekvenserne af single-embryo-transfer, og der gennemføres systematisk follow-up af børn etableret under brug af reproduktionsteknikker, metoder til nedfrysning af ovarievæv før behandling for malign sygdom med henblik på bevarelse af fertilitet, gonadotropinstimulation til assisteret reproduktion, in-vitro maturation, embryoselektion, dyrkningsbetingelser, stamcelleforskning og oogenese. Obstetrik Andelen af kvinder, som forløses ved sectio nærmer sig 25 %, delvist fordi et stigende antal vælger at føde ved planlagt kejsersnit. Det forventes, at avanceret føtal monitorering under fødslen (STANapparatur) indføres som en generel mulighed, hvilket vil indebære behov for efteruddannelse af personale på flere centre. Antallet af fødesteder bør revurderes i lyset af, at alle bør have et højt neonatalt beredskab. Side 14 af 15

15 Forskningen belyser indførelse af ny teknologi til overvågning af det ufødte barn. Herudover evalueres komplikationerne til diabetes mellitus (både type 1 og 2), gestationel diabetes både under graviditeten og hos mor og barn senere i livet. Baggrund til komplikationer hos overvægtige gravide evalueres ligesom effekten af motion i graviditeten hos disse kvinder undersøges i randomiseret design. Der udføres epidemiologiske undersøgelser af årsager til ve-svækkelse under fødslen, ligesom der forskes i årsager til andre former for graviditets- og fødselskomplikationer. Føtal medicin Den teknologisk udvikling har optimeret den prænatale diagnostik. Kombinationen af ultralyd og serologiske markører for føtale kromosomanomalier og misdannelser tilbydes nu som prænatal risikovurdering og diagnostik til alle gravide. Det betyder både et større ressourcetræk til at gennemføre denne screening og diagnostik, herunder et væsentligt træk til adækvat information af parrene, men også en forventning om at kunne nedbringe antallet af fødte børn med kromosomfejl og misdannelser. Det stiller krav om øget normering på de føtalmedicinske centre. Der bør være en føtalmedicinsk funktion ved hvert fødested og ét tertiært center i regionen. Forskningen fokuserer fortsat på ultrasonisk og biokemisk screening for kromosomanomalier og medfødte misdannelser, samt muligheden for at screene for graviditets-komplikationer som præeklampsi og intrauterin væksthæmning. Intrauterin føtal kirurgi er fortsat under vurdering. De særlige forhold hos gravide efter assisteret reproduktion evalueres særligt, ligesom et projekt belyser det informerede valg. Side 15 af 15

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse: Forord. herunder afdelingens mål og visioner... 2. Samarbejdet med patienten - kvalitetssikring... 3

Forord. Indholdsfortegnelse: Forord. herunder afdelingens mål og visioner... 2. Samarbejdet med patienten - kvalitetssikring... 3 Indholdsfortegnelse: Forord herunder afdelingens mål og visioner... 2 Samarbejdet med patienten - kvalitetssikring... 3 Den korte og gode indlæggelse... 4 Øget sikkerhed for patienten... 5 Hjælp til barnløse...

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Klinisk undervisning i Aarhus

Klinisk undervisning i Aarhus Klinisk undervisning i Aarhus Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y Brendstrupgårdsvej 1000 8200 Aarhus N Link til grunduddannelserne på AUH:http://auh.intranet.rm.dk/personale/uddannelse/grunduddannelse

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik, JMC, Rigshospitalet,

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik, JMC, Rigshospitalet, Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik, JMC, Rigshospitalet, Februar 2011 Uddannelsesprogrammet er baseret på den målbeskrivelse der er udarbejdet

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik i JMC. Gentofte Hospital og Rigshospitalet

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik i JMC. Gentofte Hospital og Rigshospitalet Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik i JMC på Gentofte Hospital og Rigshospitalet April 2010 Uddannelsesprogrammet er baseret på den målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan 2015-2019

Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan 2015-2019 Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan 2015-2019 LMU i Kvindesygdomme og Fødsler har ved ekstraordinært møde d. 4.5.2015 drøftet forslagene til Spareplan

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Godkendte timetal fra Vurderingsudvalget Kriterium 1c og 1d. Gynækologi/Obstetrik

Godkendte timetal fra Vurderingsudvalget Kriterium 1c og 1d. Gynækologi/Obstetrik Godkendte timetal fra Vurderingsudvalget Kriterium 1c og 1d. Gynækologi/Obstetrik Generelt: Obligatoriske og interne kurser kan ikke tælles med i time-tallet. For ansøgere efter ny ordning vil der således

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Livsstil og frugtbarhed

Livsstil og frugtbarhed Merck Serono is a Livsstil og frugtbarhed Hvad kan jeg selv gøre for at øge min graviditetschance? division of Merck Fertilitet og livsstil A5 0113 FINAL.indd 1 18/01/13 13.14 Er der noget vi selv kan

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Uddannelsesprogam. for. 6 måneders ansættelse i Gynækologi og Obstetrik. Hillerød Hospital

Uddannelsesprogam. for. 6 måneders ansættelse i Gynækologi og Obstetrik. Hillerød Hospital Uddannelsesprogam for 6 måneders ansættelse i Gynækologi og Obstetrik Hillerød Hospital For læger ansat i blokstilling i hoveduddannelsen i almen medicin i region øst Udarbejdet nov. - dec. 05 af UAO Annette

Læs mere

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Bilag 1 - Side -1 af 29 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere