Indhold. Unionslov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Unionslov 2005 1"

Transkript

1 Lov for Sjællands Bowling Union 2005

2 Indhold 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Organisation og tilhørsforhold. 4. Klubberne. 5. Medlemmer. 6. Kontingent. 7. Regnskab. 8. Lokalkredsenes organisation. 9. Sjællands Bowling Unions ledelse. 10. Repræsentantskabet. 11. Ordinært repræsentantskabsmøde. 12. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 13. Unionsbestyrelsen. 14. Forretningsudvalget 15. Licenskontoret. 16. Registreringsudvalget. 17. Seniorudvalget. 18. Ungdomsudvalget. 19. Turneringsudvalget. Unionslov

3 Indhold 20. Økonomiudvalget. 21. Disciplinærudvalget. 22. Dommerudvalget. 23. Lovudvalget. 24. Andre Udvalg 25. Andre bestemmelser. 26. Unionens opløsning. 27. Ordensbestemmelser. 28. Bestemmelser for klubskifte. 29. Restancer. 30. Regler for afholdelse af stævner. 31. Placeringer. 32. Holdstørrelse og spillemåde. 33. Generelle spille- og turneringsregler. 34. Bestemmelser for SbwU s pokalturnering. Unionslov

4 1. Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Sjællands Bowling Union (SbwU), stiftet Den 1. juni Unionens hjemsted er unionens kontoradresse. Unionslov

5 2. Formål. 2 Det er Sjællands Bowling Unions formål: 2.1 At fremme og højne bowlingsporten som amatøridræt. 2.2 At samle bowlingklubber i SBwU s område og igennem kredsene at styrke bowlingsporten i overensstemmelse med DBwF s og SBwU s love. 2.3 At foranledige afholdelse af de under Unionen hørende stævner, turneringer og mesterskaber, som er godkendt af DBwF. 2.4 At medvirke til varetagelse af dansk bowlings interesser, såvel nationalt som internationalt. 2.5 Løbende at styrke og uddanne kredsene, for at disse kan overtage SBwU s arbejdsopgaver, når dette stemmer overens med DBwF s love og bestemmelser. Unionslov

6 3. Organisation og tilhørsforhold. 3.1 SBwU er en organisation bestående af amatørbowlere, som gennem klubber og lokalkredse er medlem af unionen. 3.2 SBwU omfatter klubber i Frederiksborg, Roskilde, Vestsjællands, og Storstrøms Amter. 3.3 SBwU er tilsluttet Dansk Bowling Forbund (DBwF) og derigennem Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Nordisk Bowling Forbund og World Tenpen Bowling Association (WTBA). 3.4 Enhver henvendelse til SBwU s ledelse eller eventuel højere instans skal følge den organisatoriske opbygning, d. v. s. ske gennem klub eller kreds til union, dog kan henvendelse ske direkte fra klub til unionen med orientering til mellemliggende led. 3.5 SBwU s love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med DBwF s love og bestemmelser. Unionslov

7 4. Klubberne. 4.1 SBwU optager klubber og selvstændige bowlingafdelinger i idrætsforeninger, som tilsluttes en lokalkreds under unionen. 4.2 Ved en klubs optagelse og medlemskab i Unionen kræves tilmelding af minimum 8 licenserede medlemmer. 4.3 Enhver klub/bowlingafdeling, der ønske at tilslutte sig Unionen, skal skriftlig fremsende ansøgning herom. Ansøgningen fremsendes til Unionen og skal være vedlagt klubbens/afdelingens love, medlemsfortegnelse, bestyrelsessammensætning samt beskrivelse af klubbens/afdelingens spilledragt. En betingelse for optagelse er, at mindst én kontaktperson taler og forstår dansk. Medlemsfortegnelsen skal indeholde navn, adresse og fødselsdato med tilføjelse af det sidste ciffer i CPR-nummeret. 4.4 Unionens bestyrelse behandler ansøgningen. Resultatet af behandlingen meddeles klubben/afdelingen senest fire uger efter modtagelsen af ansøgningen. 4.5 Klubberne/afdelingerne indsender hvert år inden 1. December en fortegnelse over medlemmer, der ønskes optaget under SBwU (se ) og indbetaler kontingent for det følgende år (se 6.2). a. Eventuelle ændringer i klub-/afdelingslove eller bestyrelsessammensætning fremsendes til Unionskontoret efter klubbernes/afdelingernes generalforsamling. b. Der skal dog senest ved holdtilmelding for kommende sæson udfyldes og indsendes en stamdataliste til unionskontoret. 4.6 Klubber/afdelinger med under 8 til unionen tilmeldte licenser, kan ikke være tilsluttet unionen. Der kan dog dispenseres for resten af turneringssæsonen. Klubben/afdelingen kan søge genoptagelse i unionen, når medlemstallet atter er det lovbefalede. Unionslov

8 4. Klubberne (fortsat). 4.7 Klubber /afdelingers udmeldelse af Unionen skal ske med mindst 2 måneders varsel. 4.8 Klubber /afdelinger, der melder sig ud eller slettes af Unionen (se 6.3), fortaber såvel medlems- som økonomiske rettigheder. Unionslov

9 5. Medlemmer. 5.1 Som medlem af Unionen optages enhver, der er medlem af en klub, eller bowlingafdeling i anden klub, tilsluttet Unionen. 5.2 Optagelse af medlemmer sker ved, at spillerens klub, til Unionen indsender oplysning om fulde navn, adresse, fødselsdato samt det sidste ciffer i CPR-nummer og endvidere ved at indbetale kontingent til Unionens kasserer. Medlemskabet er dog tidligst gyldigt 8 dage efter indsendt ansøgning og kontingent/licensbetaling. Poststempelets dato afgør alene ansøgningstidspunktet. Spillere, som tidligere har været i besiddelse af licens i DBwF, sættes i den klasse de havde ved udmeldelsen. Spillere, som har haft licens i andre forbund/unioner, skal opgive deres sidst opnåede klassificering/snit på licensansøgningen, og vil blive klassificeret herefter. Spillere, som ikke tidligere har været i besiddelse af licens placeres altid i laveste klasse. 5.3 Medlemskabet er gældende indtil 31. December. Fornyelse af medlemskab sker hvert år inden 1. December. 5.4 Medlemmer, der optages, har de rettigheder og pligter, som fastsættes i DBwF s love ( 6). Unionslov

10 6. Kontingent. 6.1 Alle klubber tilsluttet Unionen betaler et årligt kontingent pr. medlem, omfattende licens til DBwF og kontingent til Unionen. 6.2 Kontingentet betales forud og skal, for at medlemskabet kan være gyldigt fra 1. Januar, være indbetalt 1. December. 6.3 Såfremt der ikke er betalt kontingent/licens for mindst 8 medlemmer rettidigt, og heller ikke efter påkrav inden 1. Januar, slettes klubben/afdelingen af SBwU, men klubben/afdelingen hæfter for allerede tilmeldte holds startafgifter. Der kan dog af bestyrelsen efter ansøgning gives dispensation, så en klub/afdeling får mulighed for at fuldføre turneringssæsonen. 6.4 Det årlige kontingent til unionen fastsættes af unionens repræsentantskab. Unionslov

11 7. Regnskab. 7.1 Unionens regnskabsår er kalenderåret. 7.2 Regnskabet skal være afsluttet og fremsendt til revision senest den 31. Januar, det reviderede regnskab samt budgetforslag for det løbende regnskabsår, skal udsendes til klubberne i forbindelse med indvarslingen til ordinært repræsentantskab/ Formandsmøde. Hvis der, i ulige år, ikke afholdes møde for hele unionen, skal regnskab og budget kunne rekvireres af klubber og kredse, senest med udgangen af marts måned. 7.3 Kassereren må ligge inde med en kassebeholdning på indtil kr ,-. Unionens øvrige kontante midler indsættes i en anerkendt bank eller sparekasse, hvor beløb kun kan hæves af kassereren eller formanden. Unionslov

12 8. Lokalkredsenes organisation. 8.1 En kreds kan bestå af min. 2 klubber eller Én klub med minimum 16 licenser i en hal og af klubber i en by eller bydel, med flere haller. Bestemmelsen om oprettelse af en kreds, træffes af Unionsledelsen. En kreds er en integreret del af unionen. I haller, hvor lokalkreds ikke er oprettet, udpeges en kontaktperson, som varetager unionens interesser i hallen og lokalområdet. 8.2 Kredsens formål er: At varetag SBwU s formål og opgaver i lokalområdet, herunder den praktiske gennemførelse af SBwU/DBwF s sportslige arrangementer, efter oplæg fra og i samarbejde med SBwU s aktivitetsudvalg. At gennemføre tilrettelægning og afvikle turneringskampe i kredsen, herunder opkrævning og indbetaling af kampgebyr til unionen, samt evt. betale baneleje til hallen. At være ansvarlig for, at klubberne har det fornødne antal uddannede/aktive dommere dette i samarbejde med SBwU s Dommerudvalgsformand. At Være ansvarlig for, at der er uddannede turneringsdommere til alle turnerings- og pokalkampe i kredsens regi, og såfremt klubberne ikke honorer dette, at tildele den af kredsen vedtaget straf (jvf. Love og bestemmelser for kredse ). At tilrettelægge en ulønnet dommervagt turnus for, de af klubberne stillede dommere, eller hvis kredsens repræsentantskab, i absolut enighed, vedtager at oprette et frivilligt dommerkorps internt, og evt. administrere en godtgørelse til dommerne, indbetalt af kredsens klubber, således at honorering af dommernes virke, udelukkende er et klubanliggende. Unionslov

13 8. Lokalkredsenes organisation (fortsat). 8.3 Organisation Lokalkredsenes anliggende varetages af deres repræsentantskab og kredsledelse. Repræsentantskabet vælger kredsledelsen og fastsætter kredsens love og bestemmelser. Kredsledelsen indkalder repræsentantskabet til ét årligt ordinært repræsentantskabsmøde, som afholdes i januar måned. Alle lokalkredsens repræsentantskabsmøder skal med normal indkaldelsesfrist meddeles unionsformanden. Unionens bestyrelse har ret til at overvære disse møder med forhandlingsret, men uden stemmeret. 8.4 Kredsene er lokalkredse under SBwU s ledelse, jfr. DBwF s love 8 stk. 3, hvorfor kredsens love og bestemmelser samt ændringer af disse skal indsendes til unionens bestyrelse. Unionsbestyrelsen godkender, at de er i overensstemmelse med SBwU/DBwF s love og bestemmelser. Der skal tilstræbes, at kredsens love og bestemmelser i så stor udstrækning som muligt ensrettes i forhold til de til enhver tid øvrige eksisterende kredse i Sjælland Bowling Union. 8.5 Økonomi. Kredsene har selvstændigt regnskab, de modtaget et ½ årligt administrationsgebyr fra unionen samt en andel af den arrangementsafgift, der er pålagt alle arrangementer udlagt fra SBwU/DBwF, til kredsene. Endvidere kan kredsen have indtægter ved sponsorere, lotterisalg m.m. og overskud fra lokalstævner, kredsmesterskaber o.l.. Kredsene kan/må ikke opkræve licens eller kontingenter. Unionslov

14 9. Sjællands Bowling Unions ledelse. 9.1 Sjællands Bowling Unions opgaver varetages af: A. Repræsentantskabet B. Unionsbestyrelsen C. Forretningsudvalget C. Faste Udvalg: Seniorudvalget. Ungdomsudvalget. Registreringsudvalget. Licenskontoret. Disciplinærudvalget. Dommerudvalget Lovudvalget. Turneringsudvalget. Økonomiudvalget Unionslov

15 10. Repræsentantskabet Repræsentantskabet er unionens øverste myndighed Repræsentantskabet består af Unionsbestyrelsen, kredsformænd samt mandater fra hver lovlig tilmeldt klub Klubber med indtil 25 tilmeldte licenserede medlemmer har ét mandat, klubber med 26 og derover har 2 mandater. Gældende medlemstal er antallet af fornyede licenser pr. 1. December. Klubberne har ret til at medbringe én bisidder Repræsentantskabets opgaver er blandt andet: At afstikke retningslinier for bowlingens fremtid på SBwU s område, At vælge unionsledelse, At fastlægge love og bestemmelser for unionen, At vælge delegerede til DBwF s repræsentantskab, At behandle lovændringer til DBwF. Unionslov

16 11. Ordinært repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmødet sammenkaldes hvert 2. år (lige årstal) til ordinært møde i marts måned med mindst 3 ugers varsel til hver repræsentant (klub og kreds), og skal indeholde dagsorden og indkomne forslag, ligesom det reviderede regnskab og det kommende års budget skal være bilagt. Unionsbestyrelsen kan udsende skriftlig beretning a. Forslag, der ønskes behandlet på mødet kan stilles af : Dansk Bowling Forbund. * Unionsbestyrelsen. Registreringsudvalget. Licenskontoret. Uddannelsesudvalget Web-udvalget. * Disciplinærudvalget. Dommerudvalget. Lovudvalget. * Unionens lokalkredse (Repræsentantskabet). * Klubber tilsluttet Unionen (Generalforsamlingen). De med * - markerede forslag skal have nydt fremme (vedtaget) i pågældende forsamling, for at kunne fremsættes B Forslag fra øvrige forslagsberettigede, skal være fremsendt senest 14 dage før repræsentantskabsmødet Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Mandaternes prøvelse. 2. Valg af én til to dirigenter, samt stemmetællere. 3. Forhandlingsprotokol. 4. Formændenes beretning og fremtidig virke. 5. Regnskab 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Fastsættelse af kontingent & budget. 8. Valg af Unionsbestyrelse. Unionslov

17 11. Ordinært repræsentantskabsmøde (fortsat). 9. Valg af Vakante poster til Unionsbestyrelsen 10. Valg af underudvalg A: Web-udvalg 11. Valg suppleant til Unionsbestyrelsen Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 13. Valg af pressesekretær. 14. DBwF s repræsentantskabsmøde: 1.a. Behandling og afstemning om forslag til DBwF, fremsat af SBwU s organisation eller tilsluttede klubber. 1.b. Behandling af/og vejledende afstemning om forslag til DBwF s love og bestemmelser samt evt. licensændringer, fremsat af DBwF. 2. Valg af SbwU delegerede mandater ud over Unionsbestyrelsen. Ad.1.a. Forslag der har været til afstemning, kan kun viderefremsættes, hvis det har fået flertal. Alle SBwU delegerede er forpligtet til at stemme for sådanne forslag. Ad.1b. Den vejledende afstemning er bindende for SBwU s delegerede mandater til DBwF s repræsentantskabsmøde i forhold til de stillede forslag. 15. Eventuelt A B Mandaternes prøvelse ledes af kassereren, og denne konstaterer ved navneopråb repræsentanternes tilstedeværelse. Repræsentanter, der ankommer i løbet af mødet, kan ved henvendelse til dirigenten/dirigenterne få mandatet prøvet umiddelbart forinden påbegyndelsen af nyt punkt på dagsordenen. Hvert godkendt mandat har én stemme, som kun kan afgives personligt. Mandatet skal være medlem af SBwU/DBwF Repræsentanterne vælger indtil 2 dirigenter til at lede mødet. Dirigenterne afgør alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemningsmåder. Afstemningsmåden skal være skriftlig, såfremt mindst 1/3 af de fremmødte forlanger det. Unionslov

18 11. Ordinært repræsentantskabsmøde (fortsat) For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, må de godkendte mandater udgøre mindst 50 % af unionens repræsentantskab Til ændring af Unionens love kræves, at der ved repræsentantskabsmødet er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ændringen Afgørelsen af valg til Unionsbestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal af de godkendte mandater Andre afgørelser ved repræsentantskabsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære repræsentantskabets møde med forhandlingsret: A. Klubbernes bisidder, der skal være medlem af SBwU/DBwF. B. Dansk Bowling Forbunds bestyrelse og udvalgsformænd. C. Medlemmer af faste udvalg. D. Bowlingpressen. E. Lokalkredsenes ledelse med 1 mandat. F. Klubber/afdelinger, der pr. 1. januar har under 8 medlemmer og spiller turneringssæsonen ud på dispensation. Unionslov

19 12. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Repræsentantskabet indkaldes til ekstraordinært møde, når de godkendte mandater på det ordinære repræsentantskabsmøde ikke udgør mindst 50 % af unionens repræsentantskab, når Unionsbestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af de tilsluttede klubber/afdelinger fremsætter begæring herom med motiveret emne Unionsbestyrelsen indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel, senest 7 dage efter begæringens modtagelse Indkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: 1. Mandaternes prøvelse. 2. Valg af dirigent/dirigenter. 3. Forslag/* Ændringsforslag. 4. Eventuelt. *= SKAL skriftligt være indsendt til unionsformanden senest 3 dage før mødets afholdelse Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet Den øvrige forretningsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde er som for det ordinære møde Hvis de godkendte mandater ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke udgør mindst 50 % af Unionens repræsentantskab, indkalder Unionsbestyrelsen til et nyt ekstraordinært møde med 14 dages varsel. Dette nye møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af godkendte mandater. Unionslov

20 13. Unionsbestyrelsen Unionsbestyrelsen er ansvarlig for at de af Repræsentantskabet vedtagne love og afstukne retningslinier følges Unionsbestyrelsen består af : A. Formand B. Kasserer C. Sekretær D. Turneringskoordinator. E. Seniorleder F. Ungdomsleder G. Lovudvalgsformand H. Disciplinærudvalgsformand I. Dommerudvalgsformand J. Licenskontorets formand. K. Registreringsudvalgsformand Unionsbestyrelsens medlemmer vælges af unionens repræsentantskab ved det ordinære møde således: Formand, Sekretær, Disciplinærudvalgsformand, Turneringskoordinator, Seniorleder og Licenskontorets formand hvert 4. år fra 2006 Kasserer, Ungdomsleder, Dommerudvalgsformand, Lovudvalgsformand og Registreringsudvalgsformand hvert 4. år fra Unionsbestyrelsen udpeger, på første bestyrelsesmøde efter hvert Repræsentantskabsmøde, en Næstformand, som skal være en, af de til Unionsbestyrelsen valgte udvalgsformænd. Næstformanden er fast medlem af FU. Næstformanden skal til enhver tid holde sig ajour med Formandens arbejde, således at hun/han kan varetage dennes forpligtigelser ved forfald Der vælges hvert 2. år: 1 suppleant, 1 web-udvalgsformand og Medlemmer kan bestride tillidsposter i mere end én bestyrelse, dog ikke med samme funktion. Unionslov

21 13. Unionsbestyrelsen (fortsat) Unionsbestyrelsens opgaver er bl.a.: at Påse at unionens love og bestemmelser overholdes samt, hvor overtrædelse af disse finder sted, at gøre indsigelse og i særlig alvorlige tilfælde at behandle disse overtrædelser. at Behandle sager af betydning for bowlingsporten i unionens organisatoriske område. at Foranledige udgivelse af et unionsblad til samtlige licenserede medlemmer i unionen. Det påhviler Unionsbestyrelsen at drage omsorg for, at unionsbladet udgives min. 5 gange årligt, samt at bladet indeholder forbundsstof af almen interesse. Ansvarshavende herfor er unionens formand. at Afstikke unionens idrætspolitiske linie, at Ved det sidste møde i året, behandle/godkende det af kassereren fremsatte reviderede budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetforslag til næstkommende regnskabsår, med henblik på fremlæggelse på repræsentantskabsmødet. at Udarbejder en turneringsdommerhåndbog for SBwU s område, der som udgangspunkt har DBwF/SBwU s love og ordens- og spilleregler Unionsbestyrelsen træffer ligeledes alle afgørelser i organisatoriske som sportslige, økonomiske og repræsentative spørgsmål, herunder bl.a.; a. Godkendelse af komiteernes dispositioner. b. Godkendelse af lokalkredsenes og klubbernes love og ændringer i disse. c. Behandle indberetninger om en klub eller et klubmedlem, der ikke underordner sig unionens love og bestemmelser, modarbejder, eller misrekommandere union/kreds eller udnytter vedtagne foranstaltninger for fælles bedste til egen fordel, eller har gjort sig skyldig i alvorlige brud på spillereglerne. d. Behandle optagelsesbegæring fra nye klubber. e. Kontakt med udenlandske unioner/forbund og forestå; evt. Venskabskampe med disse. Planlægger og gennemfører Unionskampe. f. Kun Unionsbestyrelsen kan udelukke klubber eller klubmedlemmer i en af bestyrelsen nærmere fastsat tid. Udelukkelse ud over 3 spilledages karantæne, skal jfr. DBwF s 14 stk. 3.10, forelægges DBwF s bestyrelse til endelig godkendelse. g. Udstede medlemskab/licens via Licensudvalget. Unionslov

22 13. Unionsbestyrelsen (fortsat) Unionsbestyrelsen holder møde, når den finder anledning hertil, dog mindst 2 gange om året. (Se 14 FU) Bestyrelsen indkalder ligeledes til repræsentantskabsmøde og er ansvarlig for udsendelse af mødeindkaldelse, dagsorden med eventuelle forslag, unionens regnskab og budgetforslag Afgørelser ved bestyrelsesmøder træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme eller dennes stedfortræder afgørende Til delvis dækning af bestyrelsens repræsentationsudgifter godtgøres efter regning, indenfor en bestemt beløbsramme, som fastsættes på repræsentantskabsmødet, deres udgifter Bestyrelsens arbejde ledes af unionsformanden Unionssekretæren varetager den daglige korrespondance, fører en forhandlingsprotokol fra samtlige møder i unionens repræsentantskab, forretningsudvalg og bestyrelse. Sekretæren udsender til repræsentantskabet et beslutningsreferat fra hvert repræsentantskabsmøde, således at repræsentantskabet har det i hænde senest ved efterfølgende sæsons turneringsstart Unionens Kasserer arbejder efter retningslinier for økonomiudvalget Unionens Tur koordinator, Seniorleder og Ungdomsleder arbejder i de respektive udvalg, samt udgør sportsudvalget SbwU s bestyrelse udpeger, efter SbwU s repræsentantskabsmøde og inden DBwF s repræsentantskabsmøde, unionens repræsentant i forbundsbestyrelsen og i DBwF s senior- og ungdomsudvalg. Disse tiltræder deres poster pr. 1/6 samme år. Unionslov

23 13. Unionsbestyrelsen (fortsat) Dommerudvalgsformanden er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af uddannelsen af SbwU dommere. Formanden repræsenterer unionens interesser som fast medlem af DBwF s dommerudvalg, hvorfor denne er pligtig til at holde det øvrige udvalg orienteret om sit virke og eventuel kommende beslutninger i DBwF regi Licens og Registreringsudvalgsformænd arbejder efter retningslinierne for udvalgene. jf. 14 og Formanden for lovudvalget skal altid sørge for at Unionens og kredsenes love stemmer overens med Forbundets. Derforuden er det formandens pligt at fremme integrationen af unionerne i Forbundet. Unionslov

24 14. Forretningsudvalg Forretningsudvalget består af følgende unionsbestyrelsesmedlemmer: Formand Næstformand Kasserer Sportschef Sekretær 14.2 Forretningsudvalget varetager unionens daglige ledelse under ansvar overfor unionsbestyrelsen. FU afholder møde efter behov, dog mindst 8 gange årligt, heraf mindst 2 gange med den samlede unionsbestyrelse. FU indkalder øvrige bestyrelsesmedlemmer efter behov. FU kan egenhændigt tage beslutninger vedrørende den daglige ledelse, men skal, for punkter der kræver afstemning, indkalde den samlede unionsbestyrelse, eller afholde afstemningen på anden vis FU s daglige arbejde ledes af unionsformanden. Unionslov

25 15. Licenskontoret Udvalget består af Licensformanden, samt x antal medlemmer Udvalget udsteder licenser, herunder klubskifte og karantæne i forbindelse hermed, jfr. DBwF s og SBwU s love, samt opdatere løbende Registreringsudvalgets medlemskartotek Udvalget fører Unionens medlemskartotek Udvalget modtager alle licensindbetalinger, og fører kassebog. Unionslov

26 16. Registreringsudvalget Udvalget består af Registreringsformanden, samt x antal medlemmer Udvalget fører registrering af turnerings- og pokalresultater, samt snittællende stævner og mesterskaber for alle Unionsmedlemmer Udvalget opdaterer DBwF s registreringsdatabase én gang månedligt Udvalget udsteder 2 årlige ranglister, en pr. 15. december og en pr. 15. juni Samtidig med udsendelse af ranglister, opdateres Licensudvalgets medlemskartotek af hensyn til udstedelse af nye licenser. Unionslov

27 17. Seniorudvalget Udvalget består af seniorlederen. Øvrige medlemmer udpeges af seniorlederen, i samråd med Unionsbestyrelsen. Seniorlederen er fast medlem af Sportsudvalget. Seniorleder kan være unionens repræsentant i DBwF s seniorudvalg Til ethvert stævne, afholdt af Unionens Seniorleder, har den lokale Kreds seniorrepræsentant pligt til at deltage, ad hoc, i Seniorudvalgets arbejde omkring stævnet Udvalgets formand, har ansvaret for tilrettelæggelsen af sportslige seniorarrangementer efter Propositioner vedtaget af Unionsbestyrelsen, så som Sjællandsmesterskaber, Venskabskampe o. lign.. Seniorlederen er endvidere ansvarlig for gennemførelsen af DBwF s seniorarrangementer placeret i SBwU s organisatoriske område, herunder landspokalturneringens lokale runder. Seniorlederen sørger ligeledes for turnerings- og stævnesamarbejde med de andre unioner Seniorlederen er ansvarlig for at resultatlister og bemærkninger i forbindelse med arrangementer publiceres i fornødent omfang Den praktiske gennemførelse af alle udvalgets aktiviteter skal ske i samråd/medvirken med den lokale kredsledelse via kredsformanden. Kredsformanden modtager, mindst 6 uger før arrangementet, som minimum en indbydelse med Proportioner, en Aktivitetsplan og budget for hvert enkelt arrangement Seniorlederen er eneansvarlig for udtagelse af holdledere til unionsholdene for seniorer. Seniorlederen udvælger i samråd med de respektive holdledere det nødvendige antal spillere til holdene. Seniorlederen er ansvarlig for unionsholdets spilledragt og iklædning af spillerne Udvalgets økonomiske som sportslige, dispositioner skal godkendes af Unionsbestyrelsen. Unionslov

28 18. Ungdomsudvalget Udvalget består af ungdomslederen. Øvrige medlemmer udpeges af ungdomslederen i samråd med Unionsbestyrelsen. Ungdomslederen er fast medlem af Sportsudvalget. Ungdomsleder kan være unionens repræsentant i DBwF s ungdomsudvalg Til ethvert stævne, afholdt af Unionens Ungdomsleder, har den lokale Kreds ungdomsrepræsentant pligt til at deltage, ad hoc, i Ungdomsudvalgets arbejde omkring stævnet Udvalgets formand, har ansvaret for tilrettelæggelsen af sportslige ungdomsarrangementer efter proportioner vedtaget af unionsbestyrelsen, så som Sjællandsmesterskaber, Venskabskampe o. lign.. Ungdomslederen er endvidere ansvarlig for gennemførelsen af DBwF s ungdomsarrangementer placeret i SBwU s organisatoriske område, herunder landspokalturneringens lokale runder. Ungdomslederen sørger tillige for turnerings- og stævnesamarbejde med de andre unioner Ungdomslederen er ansvarlig for at resultatlister og bemærkninger i forbindelse med arrangementerne publiceres i fornødent omfang Den praktiske gennemførelse af alle udvalgets aktiviteter skal ske i samråd/medvirken med den lokale kredsledelse. Kredsformanden modtager, mindst 6 uger før arrangementet, som minimum en indbydelse med proportioner, en aktivitetsplan og budget for hvert enkelt arrangement Ungdomslederen er eneansvarlig for udtagelse af holdledere til unionsholdene for ungdom. Ungdomslederen udvælger i samråd med de respektive holdledere det nødvendige antal spillere til holdene. Ungdomslederen er ansvarlig for unionsholdets spilledragt og iklædning af spillerne Udvalgets økonomiske og sportslige dispositioner skal godkendes af Unionsbestyrelsen Det tilstræbes at Unionens ungdomsleder indkalder alle klubbers ungdomsledere til møde 1 gange årligt, hvor et punkt på dagsordenen, skal hedder Ungdommens Fremtid. Unionslov

29 19. Turneringsudvalget SBwU s turneringsudvalg består af: Unionens turneringskoordinator som er fast medlem af Sportsudvalget. Evt. yderlige udvalgsmedlemmer udpeges af udvalgsformanden i samråd med unionsbestyrelsen TUR kan indretter sig med 3 komiteer for hhv. damer, herrer og ungdom Formanden er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelsen samt resultatopfølgning af turneringsspillet i unionen samt SBwU s pokalturnering efter SBwU s love 34. Unionslov

30 20. Økonomiudvalget Økonomiudvalget består af: Unionskassereren. Evt. øvrige medlemmer udpeges i samråd med Unionsbestyrelsen Unionskassereren er formand for udvalget, og fast medlem af FU Udvalgets opgaver er: Unionskassereren forestår unionens daglige økonomiske drift, kassereren indfører alle ind- og udbetalinger i unionens kassebøger herunder bl.a.: A. Administrationstilskud til kredsene. B. Indkasserer turneringsafgifter for såvel SBwU s holdturnering, DBwF s Danmarksturnering, landspokalturnering samt diverse officielle stævner. C. Udarbejder budgetforslag og holder Unionsbestyrelse, ved møderne, orienteret om budgetternes overholdelse og til det sidste ordinære bestyrelsesmøde i regnskabsåret, fremlægger kassereren forslag til revideret budget for det kommende år samt budgetforslag til næstkommende år, til bestyrelsens godkendelse. Budgetter forelægges herefter på næste ordinære repræsentantskabsmøde / Formandsmøde. D. I de år hvor der ikke er repræsentantskabsmøde, aflægger Kassereren regnskab til SbwU s bestyrelse inden for de normale rammer. Regnskabet kan rekvireres af unionens klubber og kredse. Unionslov

31 21. Disciplinærudvalget Udvalget består af udvalgsformanden samt seniorleder, ungdomsleder, lovudvalgsformand og sekretær fra Unionsbestyrelsen, og derudover 1 suppleant. Det tilrådes at udvalget består af et ulige antal medlemmer Suppleanten udpeges af udvalgsformanden i samråd med unionsbestyrelsen Udvalget har kompetence til at udforme funktionsbeskrivelser for medlemmer i udvalget, samt til at indlede behandlingen af en sag ved ar forsøge at mægle mellem parterne, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil Udvalget har ansvaret for at behandle alle protestsager, disciplinærsager og andre sager om sportslige overtrædelser af SbwU s love, regler og bestemmelser for såvel ungdom som senior, herunder henstilling om inddragelse af licens, samt at registrere samtlige kendelser med henblik på at opnå maksimal kontinuitet i sine afgørelser Sagsbehandling: 1. Udvalget skal påbegynde behandlingen af en sag inden 3 uger efter modtagelsen i unionen. 2. Såfremt det viser sig, at behandlingstiden undtagelsesvis ikke kan overholdes, skal udvalget i god tid forinden underrette de implicerede parter. Unionslov

32 22. Dommerudvalget Udvalget består af udvalgsformanden samt formændene fra disciplinærudvalget og lovudvalget Formanden for dommerudvalget, vælges for 4 år af SbwU s repræsentantskab jf Udvalgsformanden er ansvarlig for den praktiske uddannelse af turneringsdommere. Uddannelsen skal minimum indeholde følgende 2 dele: a) 1. En lektion i DBwF s Dommerhåndbog samt hvordan en sagsbehandling foregår ved en protestafgivelse, indberetning af advarsler eller karantænesager i SbwU regi. b) 2. En lektion i psykologi.(fremfærd overfor spillere) 22.4 Spillere med licens i SbwU, kan tage Dommerkursus fra det fyldte 15. år, og må, efter bestået eksamen, virke som dommer i ungdoms- og række-kampe Spillere med licens i SbwU, der er fyldt 18 år og har taget SbwU s Dommerkursus og bestået eksamen, må virke som dommer i alle kampe m.m. i SbwU s område. Unionslov

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971.

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er VESTJYSK BILLARD UNION, forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. VEDTÆGTER Navn, område og formål. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. Unionen omfatter et med Jydsk Billard Union (JBU) aftalt afgrænset

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

JYSK KEGLE UNION LOVE

JYSK KEGLE UNION LOVE Side 1af 5 1 Unionens navn er Jysk Kegle Union ( J.K.U. ) TILSLUTNING: 2 Unionen er tilsluttet Dansk Kegle Forbund ( D.Ke.F. ) Dansk Idræts Forbund (D.I.F. ) og Word Ninepin Bowling Association / Fe'de'ration

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Love for Badminton Sjælland

Love for Badminton Sjælland Love for Badminton Sjælland A. Badminton Sjælland 1 Navn m.m. 2 Formål 3 Indordning i andre forbund B. Klubber i BS 4 Optagelse 5 BS som vejleder for klubberne 6 og 7 Klubbernes forpligtelser, BS s og

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Vedtægter Dansk Vægtløftnings-Forbund 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 2 Formål DVFs formål er at

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Købehavns Firma Sport

Vedtægter for Købehavns Firma Sport Vedtægter for Købehavns Firma Sport 1 Navn Foreningens navn er Københavns Firma Sport (KFS). Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stiftet 25. maj 1987. 2 Formål Foreningens formål er gennem

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere.

b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere. Bowling - Ordensregler a. Alle medlemmer har pligt til at overholde de til enhver tid gældende ordensregler og efterkomme enhver anvisning fra Firmaidræt Odense ledere. b. Overtrædelse kan medføre udelukkelse

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club Vedtægter for Ledøje Pétanque Club 1 Klubbens navn er Ledøje Pétanque Club (LPC). 2 LPC er hjemmehørende i Egedal Kommune med officiel adresse hos den til enhver tid valgte Le Président. LPC skal være

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

L O V E JYDSK BOWLING UNION

L O V E JYDSK BOWLING UNION L O V E JYDSK BOWLING UNION INDHOLDSFORTEGNELSE Revideret Marts 2008 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Organisation og hjemsted... 4 4 Klubberne... 5 4 Klubfusion / Ophør... 6 5 Medlemmer... 7 6

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere