Indhold. Unionslov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Unionslov 2005 1"

Transkript

1 Lov for Sjællands Bowling Union 2005

2 Indhold 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Organisation og tilhørsforhold. 4. Klubberne. 5. Medlemmer. 6. Kontingent. 7. Regnskab. 8. Lokalkredsenes organisation. 9. Sjællands Bowling Unions ledelse. 10. Repræsentantskabet. 11. Ordinært repræsentantskabsmøde. 12. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 13. Unionsbestyrelsen. 14. Forretningsudvalget 15. Licenskontoret. 16. Registreringsudvalget. 17. Seniorudvalget. 18. Ungdomsudvalget. 19. Turneringsudvalget. Unionslov

3 Indhold 20. Økonomiudvalget. 21. Disciplinærudvalget. 22. Dommerudvalget. 23. Lovudvalget. 24. Andre Udvalg 25. Andre bestemmelser. 26. Unionens opløsning. 27. Ordensbestemmelser. 28. Bestemmelser for klubskifte. 29. Restancer. 30. Regler for afholdelse af stævner. 31. Placeringer. 32. Holdstørrelse og spillemåde. 33. Generelle spille- og turneringsregler. 34. Bestemmelser for SbwU s pokalturnering. Unionslov

4 1. Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Sjællands Bowling Union (SbwU), stiftet Den 1. juni Unionens hjemsted er unionens kontoradresse. Unionslov

5 2. Formål. 2 Det er Sjællands Bowling Unions formål: 2.1 At fremme og højne bowlingsporten som amatøridræt. 2.2 At samle bowlingklubber i SBwU s område og igennem kredsene at styrke bowlingsporten i overensstemmelse med DBwF s og SBwU s love. 2.3 At foranledige afholdelse af de under Unionen hørende stævner, turneringer og mesterskaber, som er godkendt af DBwF. 2.4 At medvirke til varetagelse af dansk bowlings interesser, såvel nationalt som internationalt. 2.5 Løbende at styrke og uddanne kredsene, for at disse kan overtage SBwU s arbejdsopgaver, når dette stemmer overens med DBwF s love og bestemmelser. Unionslov

6 3. Organisation og tilhørsforhold. 3.1 SBwU er en organisation bestående af amatørbowlere, som gennem klubber og lokalkredse er medlem af unionen. 3.2 SBwU omfatter klubber i Frederiksborg, Roskilde, Vestsjællands, og Storstrøms Amter. 3.3 SBwU er tilsluttet Dansk Bowling Forbund (DBwF) og derigennem Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Nordisk Bowling Forbund og World Tenpen Bowling Association (WTBA). 3.4 Enhver henvendelse til SBwU s ledelse eller eventuel højere instans skal følge den organisatoriske opbygning, d. v. s. ske gennem klub eller kreds til union, dog kan henvendelse ske direkte fra klub til unionen med orientering til mellemliggende led. 3.5 SBwU s love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med DBwF s love og bestemmelser. Unionslov

7 4. Klubberne. 4.1 SBwU optager klubber og selvstændige bowlingafdelinger i idrætsforeninger, som tilsluttes en lokalkreds under unionen. 4.2 Ved en klubs optagelse og medlemskab i Unionen kræves tilmelding af minimum 8 licenserede medlemmer. 4.3 Enhver klub/bowlingafdeling, der ønske at tilslutte sig Unionen, skal skriftlig fremsende ansøgning herom. Ansøgningen fremsendes til Unionen og skal være vedlagt klubbens/afdelingens love, medlemsfortegnelse, bestyrelsessammensætning samt beskrivelse af klubbens/afdelingens spilledragt. En betingelse for optagelse er, at mindst én kontaktperson taler og forstår dansk. Medlemsfortegnelsen skal indeholde navn, adresse og fødselsdato med tilføjelse af det sidste ciffer i CPR-nummeret. 4.4 Unionens bestyrelse behandler ansøgningen. Resultatet af behandlingen meddeles klubben/afdelingen senest fire uger efter modtagelsen af ansøgningen. 4.5 Klubberne/afdelingerne indsender hvert år inden 1. December en fortegnelse over medlemmer, der ønskes optaget under SBwU (se ) og indbetaler kontingent for det følgende år (se 6.2). a. Eventuelle ændringer i klub-/afdelingslove eller bestyrelsessammensætning fremsendes til Unionskontoret efter klubbernes/afdelingernes generalforsamling. b. Der skal dog senest ved holdtilmelding for kommende sæson udfyldes og indsendes en stamdataliste til unionskontoret. 4.6 Klubber/afdelinger med under 8 til unionen tilmeldte licenser, kan ikke være tilsluttet unionen. Der kan dog dispenseres for resten af turneringssæsonen. Klubben/afdelingen kan søge genoptagelse i unionen, når medlemstallet atter er det lovbefalede. Unionslov

8 4. Klubberne (fortsat). 4.7 Klubber /afdelingers udmeldelse af Unionen skal ske med mindst 2 måneders varsel. 4.8 Klubber /afdelinger, der melder sig ud eller slettes af Unionen (se 6.3), fortaber såvel medlems- som økonomiske rettigheder. Unionslov

9 5. Medlemmer. 5.1 Som medlem af Unionen optages enhver, der er medlem af en klub, eller bowlingafdeling i anden klub, tilsluttet Unionen. 5.2 Optagelse af medlemmer sker ved, at spillerens klub, til Unionen indsender oplysning om fulde navn, adresse, fødselsdato samt det sidste ciffer i CPR-nummer og endvidere ved at indbetale kontingent til Unionens kasserer. Medlemskabet er dog tidligst gyldigt 8 dage efter indsendt ansøgning og kontingent/licensbetaling. Poststempelets dato afgør alene ansøgningstidspunktet. Spillere, som tidligere har været i besiddelse af licens i DBwF, sættes i den klasse de havde ved udmeldelsen. Spillere, som har haft licens i andre forbund/unioner, skal opgive deres sidst opnåede klassificering/snit på licensansøgningen, og vil blive klassificeret herefter. Spillere, som ikke tidligere har været i besiddelse af licens placeres altid i laveste klasse. 5.3 Medlemskabet er gældende indtil 31. December. Fornyelse af medlemskab sker hvert år inden 1. December. 5.4 Medlemmer, der optages, har de rettigheder og pligter, som fastsættes i DBwF s love ( 6). Unionslov

10 6. Kontingent. 6.1 Alle klubber tilsluttet Unionen betaler et årligt kontingent pr. medlem, omfattende licens til DBwF og kontingent til Unionen. 6.2 Kontingentet betales forud og skal, for at medlemskabet kan være gyldigt fra 1. Januar, være indbetalt 1. December. 6.3 Såfremt der ikke er betalt kontingent/licens for mindst 8 medlemmer rettidigt, og heller ikke efter påkrav inden 1. Januar, slettes klubben/afdelingen af SBwU, men klubben/afdelingen hæfter for allerede tilmeldte holds startafgifter. Der kan dog af bestyrelsen efter ansøgning gives dispensation, så en klub/afdeling får mulighed for at fuldføre turneringssæsonen. 6.4 Det årlige kontingent til unionen fastsættes af unionens repræsentantskab. Unionslov

11 7. Regnskab. 7.1 Unionens regnskabsår er kalenderåret. 7.2 Regnskabet skal være afsluttet og fremsendt til revision senest den 31. Januar, det reviderede regnskab samt budgetforslag for det løbende regnskabsår, skal udsendes til klubberne i forbindelse med indvarslingen til ordinært repræsentantskab/ Formandsmøde. Hvis der, i ulige år, ikke afholdes møde for hele unionen, skal regnskab og budget kunne rekvireres af klubber og kredse, senest med udgangen af marts måned. 7.3 Kassereren må ligge inde med en kassebeholdning på indtil kr ,-. Unionens øvrige kontante midler indsættes i en anerkendt bank eller sparekasse, hvor beløb kun kan hæves af kassereren eller formanden. Unionslov

12 8. Lokalkredsenes organisation. 8.1 En kreds kan bestå af min. 2 klubber eller Én klub med minimum 16 licenser i en hal og af klubber i en by eller bydel, med flere haller. Bestemmelsen om oprettelse af en kreds, træffes af Unionsledelsen. En kreds er en integreret del af unionen. I haller, hvor lokalkreds ikke er oprettet, udpeges en kontaktperson, som varetager unionens interesser i hallen og lokalområdet. 8.2 Kredsens formål er: At varetag SBwU s formål og opgaver i lokalområdet, herunder den praktiske gennemførelse af SBwU/DBwF s sportslige arrangementer, efter oplæg fra og i samarbejde med SBwU s aktivitetsudvalg. At gennemføre tilrettelægning og afvikle turneringskampe i kredsen, herunder opkrævning og indbetaling af kampgebyr til unionen, samt evt. betale baneleje til hallen. At være ansvarlig for, at klubberne har det fornødne antal uddannede/aktive dommere dette i samarbejde med SBwU s Dommerudvalgsformand. At Være ansvarlig for, at der er uddannede turneringsdommere til alle turnerings- og pokalkampe i kredsens regi, og såfremt klubberne ikke honorer dette, at tildele den af kredsen vedtaget straf (jvf. Love og bestemmelser for kredse ). At tilrettelægge en ulønnet dommervagt turnus for, de af klubberne stillede dommere, eller hvis kredsens repræsentantskab, i absolut enighed, vedtager at oprette et frivilligt dommerkorps internt, og evt. administrere en godtgørelse til dommerne, indbetalt af kredsens klubber, således at honorering af dommernes virke, udelukkende er et klubanliggende. Unionslov

13 8. Lokalkredsenes organisation (fortsat). 8.3 Organisation Lokalkredsenes anliggende varetages af deres repræsentantskab og kredsledelse. Repræsentantskabet vælger kredsledelsen og fastsætter kredsens love og bestemmelser. Kredsledelsen indkalder repræsentantskabet til ét årligt ordinært repræsentantskabsmøde, som afholdes i januar måned. Alle lokalkredsens repræsentantskabsmøder skal med normal indkaldelsesfrist meddeles unionsformanden. Unionens bestyrelse har ret til at overvære disse møder med forhandlingsret, men uden stemmeret. 8.4 Kredsene er lokalkredse under SBwU s ledelse, jfr. DBwF s love 8 stk. 3, hvorfor kredsens love og bestemmelser samt ændringer af disse skal indsendes til unionens bestyrelse. Unionsbestyrelsen godkender, at de er i overensstemmelse med SBwU/DBwF s love og bestemmelser. Der skal tilstræbes, at kredsens love og bestemmelser i så stor udstrækning som muligt ensrettes i forhold til de til enhver tid øvrige eksisterende kredse i Sjælland Bowling Union. 8.5 Økonomi. Kredsene har selvstændigt regnskab, de modtaget et ½ årligt administrationsgebyr fra unionen samt en andel af den arrangementsafgift, der er pålagt alle arrangementer udlagt fra SBwU/DBwF, til kredsene. Endvidere kan kredsen have indtægter ved sponsorere, lotterisalg m.m. og overskud fra lokalstævner, kredsmesterskaber o.l.. Kredsene kan/må ikke opkræve licens eller kontingenter. Unionslov

14 9. Sjællands Bowling Unions ledelse. 9.1 Sjællands Bowling Unions opgaver varetages af: A. Repræsentantskabet B. Unionsbestyrelsen C. Forretningsudvalget C. Faste Udvalg: Seniorudvalget. Ungdomsudvalget. Registreringsudvalget. Licenskontoret. Disciplinærudvalget. Dommerudvalget Lovudvalget. Turneringsudvalget. Økonomiudvalget Unionslov

15 10. Repræsentantskabet Repræsentantskabet er unionens øverste myndighed Repræsentantskabet består af Unionsbestyrelsen, kredsformænd samt mandater fra hver lovlig tilmeldt klub Klubber med indtil 25 tilmeldte licenserede medlemmer har ét mandat, klubber med 26 og derover har 2 mandater. Gældende medlemstal er antallet af fornyede licenser pr. 1. December. Klubberne har ret til at medbringe én bisidder Repræsentantskabets opgaver er blandt andet: At afstikke retningslinier for bowlingens fremtid på SBwU s område, At vælge unionsledelse, At fastlægge love og bestemmelser for unionen, At vælge delegerede til DBwF s repræsentantskab, At behandle lovændringer til DBwF. Unionslov

16 11. Ordinært repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmødet sammenkaldes hvert 2. år (lige årstal) til ordinært møde i marts måned med mindst 3 ugers varsel til hver repræsentant (klub og kreds), og skal indeholde dagsorden og indkomne forslag, ligesom det reviderede regnskab og det kommende års budget skal være bilagt. Unionsbestyrelsen kan udsende skriftlig beretning a. Forslag, der ønskes behandlet på mødet kan stilles af : Dansk Bowling Forbund. * Unionsbestyrelsen. Registreringsudvalget. Licenskontoret. Uddannelsesudvalget Web-udvalget. * Disciplinærudvalget. Dommerudvalget. Lovudvalget. * Unionens lokalkredse (Repræsentantskabet). * Klubber tilsluttet Unionen (Generalforsamlingen). De med * - markerede forslag skal have nydt fremme (vedtaget) i pågældende forsamling, for at kunne fremsættes B Forslag fra øvrige forslagsberettigede, skal være fremsendt senest 14 dage før repræsentantskabsmødet Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Mandaternes prøvelse. 2. Valg af én til to dirigenter, samt stemmetællere. 3. Forhandlingsprotokol. 4. Formændenes beretning og fremtidig virke. 5. Regnskab 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Fastsættelse af kontingent & budget. 8. Valg af Unionsbestyrelse. Unionslov

17 11. Ordinært repræsentantskabsmøde (fortsat). 9. Valg af Vakante poster til Unionsbestyrelsen 10. Valg af underudvalg A: Web-udvalg 11. Valg suppleant til Unionsbestyrelsen Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 13. Valg af pressesekretær. 14. DBwF s repræsentantskabsmøde: 1.a. Behandling og afstemning om forslag til DBwF, fremsat af SBwU s organisation eller tilsluttede klubber. 1.b. Behandling af/og vejledende afstemning om forslag til DBwF s love og bestemmelser samt evt. licensændringer, fremsat af DBwF. 2. Valg af SbwU delegerede mandater ud over Unionsbestyrelsen. Ad.1.a. Forslag der har været til afstemning, kan kun viderefremsættes, hvis det har fået flertal. Alle SBwU delegerede er forpligtet til at stemme for sådanne forslag. Ad.1b. Den vejledende afstemning er bindende for SBwU s delegerede mandater til DBwF s repræsentantskabsmøde i forhold til de stillede forslag. 15. Eventuelt A B Mandaternes prøvelse ledes af kassereren, og denne konstaterer ved navneopråb repræsentanternes tilstedeværelse. Repræsentanter, der ankommer i løbet af mødet, kan ved henvendelse til dirigenten/dirigenterne få mandatet prøvet umiddelbart forinden påbegyndelsen af nyt punkt på dagsordenen. Hvert godkendt mandat har én stemme, som kun kan afgives personligt. Mandatet skal være medlem af SBwU/DBwF Repræsentanterne vælger indtil 2 dirigenter til at lede mødet. Dirigenterne afgør alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemningsmåder. Afstemningsmåden skal være skriftlig, såfremt mindst 1/3 af de fremmødte forlanger det. Unionslov

18 11. Ordinært repræsentantskabsmøde (fortsat) For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, må de godkendte mandater udgøre mindst 50 % af unionens repræsentantskab Til ændring af Unionens love kræves, at der ved repræsentantskabsmødet er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ændringen Afgørelsen af valg til Unionsbestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal af de godkendte mandater Andre afgørelser ved repræsentantskabsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære repræsentantskabets møde med forhandlingsret: A. Klubbernes bisidder, der skal være medlem af SBwU/DBwF. B. Dansk Bowling Forbunds bestyrelse og udvalgsformænd. C. Medlemmer af faste udvalg. D. Bowlingpressen. E. Lokalkredsenes ledelse med 1 mandat. F. Klubber/afdelinger, der pr. 1. januar har under 8 medlemmer og spiller turneringssæsonen ud på dispensation. Unionslov

19 12. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Repræsentantskabet indkaldes til ekstraordinært møde, når de godkendte mandater på det ordinære repræsentantskabsmøde ikke udgør mindst 50 % af unionens repræsentantskab, når Unionsbestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af de tilsluttede klubber/afdelinger fremsætter begæring herom med motiveret emne Unionsbestyrelsen indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel, senest 7 dage efter begæringens modtagelse Indkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: 1. Mandaternes prøvelse. 2. Valg af dirigent/dirigenter. 3. Forslag/* Ændringsforslag. 4. Eventuelt. *= SKAL skriftligt være indsendt til unionsformanden senest 3 dage før mødets afholdelse Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet Den øvrige forretningsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde er som for det ordinære møde Hvis de godkendte mandater ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke udgør mindst 50 % af Unionens repræsentantskab, indkalder Unionsbestyrelsen til et nyt ekstraordinært møde med 14 dages varsel. Dette nye møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af godkendte mandater. Unionslov

20 13. Unionsbestyrelsen Unionsbestyrelsen er ansvarlig for at de af Repræsentantskabet vedtagne love og afstukne retningslinier følges Unionsbestyrelsen består af : A. Formand B. Kasserer C. Sekretær D. Turneringskoordinator. E. Seniorleder F. Ungdomsleder G. Lovudvalgsformand H. Disciplinærudvalgsformand I. Dommerudvalgsformand J. Licenskontorets formand. K. Registreringsudvalgsformand Unionsbestyrelsens medlemmer vælges af unionens repræsentantskab ved det ordinære møde således: Formand, Sekretær, Disciplinærudvalgsformand, Turneringskoordinator, Seniorleder og Licenskontorets formand hvert 4. år fra 2006 Kasserer, Ungdomsleder, Dommerudvalgsformand, Lovudvalgsformand og Registreringsudvalgsformand hvert 4. år fra Unionsbestyrelsen udpeger, på første bestyrelsesmøde efter hvert Repræsentantskabsmøde, en Næstformand, som skal være en, af de til Unionsbestyrelsen valgte udvalgsformænd. Næstformanden er fast medlem af FU. Næstformanden skal til enhver tid holde sig ajour med Formandens arbejde, således at hun/han kan varetage dennes forpligtigelser ved forfald Der vælges hvert 2. år: 1 suppleant, 1 web-udvalgsformand og Medlemmer kan bestride tillidsposter i mere end én bestyrelse, dog ikke med samme funktion. Unionslov

21 13. Unionsbestyrelsen (fortsat) Unionsbestyrelsens opgaver er bl.a.: at Påse at unionens love og bestemmelser overholdes samt, hvor overtrædelse af disse finder sted, at gøre indsigelse og i særlig alvorlige tilfælde at behandle disse overtrædelser. at Behandle sager af betydning for bowlingsporten i unionens organisatoriske område. at Foranledige udgivelse af et unionsblad til samtlige licenserede medlemmer i unionen. Det påhviler Unionsbestyrelsen at drage omsorg for, at unionsbladet udgives min. 5 gange årligt, samt at bladet indeholder forbundsstof af almen interesse. Ansvarshavende herfor er unionens formand. at Afstikke unionens idrætspolitiske linie, at Ved det sidste møde i året, behandle/godkende det af kassereren fremsatte reviderede budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetforslag til næstkommende regnskabsår, med henblik på fremlæggelse på repræsentantskabsmødet. at Udarbejder en turneringsdommerhåndbog for SBwU s område, der som udgangspunkt har DBwF/SBwU s love og ordens- og spilleregler Unionsbestyrelsen træffer ligeledes alle afgørelser i organisatoriske som sportslige, økonomiske og repræsentative spørgsmål, herunder bl.a.; a. Godkendelse af komiteernes dispositioner. b. Godkendelse af lokalkredsenes og klubbernes love og ændringer i disse. c. Behandle indberetninger om en klub eller et klubmedlem, der ikke underordner sig unionens love og bestemmelser, modarbejder, eller misrekommandere union/kreds eller udnytter vedtagne foranstaltninger for fælles bedste til egen fordel, eller har gjort sig skyldig i alvorlige brud på spillereglerne. d. Behandle optagelsesbegæring fra nye klubber. e. Kontakt med udenlandske unioner/forbund og forestå; evt. Venskabskampe med disse. Planlægger og gennemfører Unionskampe. f. Kun Unionsbestyrelsen kan udelukke klubber eller klubmedlemmer i en af bestyrelsen nærmere fastsat tid. Udelukkelse ud over 3 spilledages karantæne, skal jfr. DBwF s 14 stk. 3.10, forelægges DBwF s bestyrelse til endelig godkendelse. g. Udstede medlemskab/licens via Licensudvalget. Unionslov

22 13. Unionsbestyrelsen (fortsat) Unionsbestyrelsen holder møde, når den finder anledning hertil, dog mindst 2 gange om året. (Se 14 FU) Bestyrelsen indkalder ligeledes til repræsentantskabsmøde og er ansvarlig for udsendelse af mødeindkaldelse, dagsorden med eventuelle forslag, unionens regnskab og budgetforslag Afgørelser ved bestyrelsesmøder træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme eller dennes stedfortræder afgørende Til delvis dækning af bestyrelsens repræsentationsudgifter godtgøres efter regning, indenfor en bestemt beløbsramme, som fastsættes på repræsentantskabsmødet, deres udgifter Bestyrelsens arbejde ledes af unionsformanden Unionssekretæren varetager den daglige korrespondance, fører en forhandlingsprotokol fra samtlige møder i unionens repræsentantskab, forretningsudvalg og bestyrelse. Sekretæren udsender til repræsentantskabet et beslutningsreferat fra hvert repræsentantskabsmøde, således at repræsentantskabet har det i hænde senest ved efterfølgende sæsons turneringsstart Unionens Kasserer arbejder efter retningslinier for økonomiudvalget Unionens Tur koordinator, Seniorleder og Ungdomsleder arbejder i de respektive udvalg, samt udgør sportsudvalget SbwU s bestyrelse udpeger, efter SbwU s repræsentantskabsmøde og inden DBwF s repræsentantskabsmøde, unionens repræsentant i forbundsbestyrelsen og i DBwF s senior- og ungdomsudvalg. Disse tiltræder deres poster pr. 1/6 samme år. Unionslov

23 13. Unionsbestyrelsen (fortsat) Dommerudvalgsformanden er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af uddannelsen af SbwU dommere. Formanden repræsenterer unionens interesser som fast medlem af DBwF s dommerudvalg, hvorfor denne er pligtig til at holde det øvrige udvalg orienteret om sit virke og eventuel kommende beslutninger i DBwF regi Licens og Registreringsudvalgsformænd arbejder efter retningslinierne for udvalgene. jf. 14 og Formanden for lovudvalget skal altid sørge for at Unionens og kredsenes love stemmer overens med Forbundets. Derforuden er det formandens pligt at fremme integrationen af unionerne i Forbundet. Unionslov

24 14. Forretningsudvalg Forretningsudvalget består af følgende unionsbestyrelsesmedlemmer: Formand Næstformand Kasserer Sportschef Sekretær 14.2 Forretningsudvalget varetager unionens daglige ledelse under ansvar overfor unionsbestyrelsen. FU afholder møde efter behov, dog mindst 8 gange årligt, heraf mindst 2 gange med den samlede unionsbestyrelse. FU indkalder øvrige bestyrelsesmedlemmer efter behov. FU kan egenhændigt tage beslutninger vedrørende den daglige ledelse, men skal, for punkter der kræver afstemning, indkalde den samlede unionsbestyrelse, eller afholde afstemningen på anden vis FU s daglige arbejde ledes af unionsformanden. Unionslov

25 15. Licenskontoret Udvalget består af Licensformanden, samt x antal medlemmer Udvalget udsteder licenser, herunder klubskifte og karantæne i forbindelse hermed, jfr. DBwF s og SBwU s love, samt opdatere løbende Registreringsudvalgets medlemskartotek Udvalget fører Unionens medlemskartotek Udvalget modtager alle licensindbetalinger, og fører kassebog. Unionslov

26 16. Registreringsudvalget Udvalget består af Registreringsformanden, samt x antal medlemmer Udvalget fører registrering af turnerings- og pokalresultater, samt snittællende stævner og mesterskaber for alle Unionsmedlemmer Udvalget opdaterer DBwF s registreringsdatabase én gang månedligt Udvalget udsteder 2 årlige ranglister, en pr. 15. december og en pr. 15. juni Samtidig med udsendelse af ranglister, opdateres Licensudvalgets medlemskartotek af hensyn til udstedelse af nye licenser. Unionslov

27 17. Seniorudvalget Udvalget består af seniorlederen. Øvrige medlemmer udpeges af seniorlederen, i samråd med Unionsbestyrelsen. Seniorlederen er fast medlem af Sportsudvalget. Seniorleder kan være unionens repræsentant i DBwF s seniorudvalg Til ethvert stævne, afholdt af Unionens Seniorleder, har den lokale Kreds seniorrepræsentant pligt til at deltage, ad hoc, i Seniorudvalgets arbejde omkring stævnet Udvalgets formand, har ansvaret for tilrettelæggelsen af sportslige seniorarrangementer efter Propositioner vedtaget af Unionsbestyrelsen, så som Sjællandsmesterskaber, Venskabskampe o. lign.. Seniorlederen er endvidere ansvarlig for gennemførelsen af DBwF s seniorarrangementer placeret i SBwU s organisatoriske område, herunder landspokalturneringens lokale runder. Seniorlederen sørger ligeledes for turnerings- og stævnesamarbejde med de andre unioner Seniorlederen er ansvarlig for at resultatlister og bemærkninger i forbindelse med arrangementer publiceres i fornødent omfang Den praktiske gennemførelse af alle udvalgets aktiviteter skal ske i samråd/medvirken med den lokale kredsledelse via kredsformanden. Kredsformanden modtager, mindst 6 uger før arrangementet, som minimum en indbydelse med Proportioner, en Aktivitetsplan og budget for hvert enkelt arrangement Seniorlederen er eneansvarlig for udtagelse af holdledere til unionsholdene for seniorer. Seniorlederen udvælger i samråd med de respektive holdledere det nødvendige antal spillere til holdene. Seniorlederen er ansvarlig for unionsholdets spilledragt og iklædning af spillerne Udvalgets økonomiske som sportslige, dispositioner skal godkendes af Unionsbestyrelsen. Unionslov

28 18. Ungdomsudvalget Udvalget består af ungdomslederen. Øvrige medlemmer udpeges af ungdomslederen i samråd med Unionsbestyrelsen. Ungdomslederen er fast medlem af Sportsudvalget. Ungdomsleder kan være unionens repræsentant i DBwF s ungdomsudvalg Til ethvert stævne, afholdt af Unionens Ungdomsleder, har den lokale Kreds ungdomsrepræsentant pligt til at deltage, ad hoc, i Ungdomsudvalgets arbejde omkring stævnet Udvalgets formand, har ansvaret for tilrettelæggelsen af sportslige ungdomsarrangementer efter proportioner vedtaget af unionsbestyrelsen, så som Sjællandsmesterskaber, Venskabskampe o. lign.. Ungdomslederen er endvidere ansvarlig for gennemførelsen af DBwF s ungdomsarrangementer placeret i SBwU s organisatoriske område, herunder landspokalturneringens lokale runder. Ungdomslederen sørger tillige for turnerings- og stævnesamarbejde med de andre unioner Ungdomslederen er ansvarlig for at resultatlister og bemærkninger i forbindelse med arrangementerne publiceres i fornødent omfang Den praktiske gennemførelse af alle udvalgets aktiviteter skal ske i samråd/medvirken med den lokale kredsledelse. Kredsformanden modtager, mindst 6 uger før arrangementet, som minimum en indbydelse med proportioner, en aktivitetsplan og budget for hvert enkelt arrangement Ungdomslederen er eneansvarlig for udtagelse af holdledere til unionsholdene for ungdom. Ungdomslederen udvælger i samråd med de respektive holdledere det nødvendige antal spillere til holdene. Ungdomslederen er ansvarlig for unionsholdets spilledragt og iklædning af spillerne Udvalgets økonomiske og sportslige dispositioner skal godkendes af Unionsbestyrelsen Det tilstræbes at Unionens ungdomsleder indkalder alle klubbers ungdomsledere til møde 1 gange årligt, hvor et punkt på dagsordenen, skal hedder Ungdommens Fremtid. Unionslov

29 19. Turneringsudvalget SBwU s turneringsudvalg består af: Unionens turneringskoordinator som er fast medlem af Sportsudvalget. Evt. yderlige udvalgsmedlemmer udpeges af udvalgsformanden i samråd med unionsbestyrelsen TUR kan indretter sig med 3 komiteer for hhv. damer, herrer og ungdom Formanden er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelsen samt resultatopfølgning af turneringsspillet i unionen samt SBwU s pokalturnering efter SBwU s love 34. Unionslov

30 20. Økonomiudvalget Økonomiudvalget består af: Unionskassereren. Evt. øvrige medlemmer udpeges i samråd med Unionsbestyrelsen Unionskassereren er formand for udvalget, og fast medlem af FU Udvalgets opgaver er: Unionskassereren forestår unionens daglige økonomiske drift, kassereren indfører alle ind- og udbetalinger i unionens kassebøger herunder bl.a.: A. Administrationstilskud til kredsene. B. Indkasserer turneringsafgifter for såvel SBwU s holdturnering, DBwF s Danmarksturnering, landspokalturnering samt diverse officielle stævner. C. Udarbejder budgetforslag og holder Unionsbestyrelse, ved møderne, orienteret om budgetternes overholdelse og til det sidste ordinære bestyrelsesmøde i regnskabsåret, fremlægger kassereren forslag til revideret budget for det kommende år samt budgetforslag til næstkommende år, til bestyrelsens godkendelse. Budgetter forelægges herefter på næste ordinære repræsentantskabsmøde / Formandsmøde. D. I de år hvor der ikke er repræsentantskabsmøde, aflægger Kassereren regnskab til SbwU s bestyrelse inden for de normale rammer. Regnskabet kan rekvireres af unionens klubber og kredse. Unionslov

31 21. Disciplinærudvalget Udvalget består af udvalgsformanden samt seniorleder, ungdomsleder, lovudvalgsformand og sekretær fra Unionsbestyrelsen, og derudover 1 suppleant. Det tilrådes at udvalget består af et ulige antal medlemmer Suppleanten udpeges af udvalgsformanden i samråd med unionsbestyrelsen Udvalget har kompetence til at udforme funktionsbeskrivelser for medlemmer i udvalget, samt til at indlede behandlingen af en sag ved ar forsøge at mægle mellem parterne, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil Udvalget har ansvaret for at behandle alle protestsager, disciplinærsager og andre sager om sportslige overtrædelser af SbwU s love, regler og bestemmelser for såvel ungdom som senior, herunder henstilling om inddragelse af licens, samt at registrere samtlige kendelser med henblik på at opnå maksimal kontinuitet i sine afgørelser Sagsbehandling: 1. Udvalget skal påbegynde behandlingen af en sag inden 3 uger efter modtagelsen i unionen. 2. Såfremt det viser sig, at behandlingstiden undtagelsesvis ikke kan overholdes, skal udvalget i god tid forinden underrette de implicerede parter. Unionslov

32 22. Dommerudvalget Udvalget består af udvalgsformanden samt formændene fra disciplinærudvalget og lovudvalget Formanden for dommerudvalget, vælges for 4 år af SbwU s repræsentantskab jf Udvalgsformanden er ansvarlig for den praktiske uddannelse af turneringsdommere. Uddannelsen skal minimum indeholde følgende 2 dele: a) 1. En lektion i DBwF s Dommerhåndbog samt hvordan en sagsbehandling foregår ved en protestafgivelse, indberetning af advarsler eller karantænesager i SbwU regi. b) 2. En lektion i psykologi.(fremfærd overfor spillere) 22.4 Spillere med licens i SbwU, kan tage Dommerkursus fra det fyldte 15. år, og må, efter bestået eksamen, virke som dommer i ungdoms- og række-kampe Spillere med licens i SbwU, der er fyldt 18 år og har taget SbwU s Dommerkursus og bestået eksamen, må virke som dommer i alle kampe m.m. i SbwU s område. Unionslov

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. marts 2002 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. I forhold til 11. udgave (januar 2001) er foretaget følgende: Afsnit 1:

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. Maj 2003 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. I forhold til 12. udgave (januar 2002) er foretaget følgende: Afsnit 1: Ingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB AFSNIT 4 DTAF S KAMPREGLEMENT

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Organisation:... 3 3. Klubbens formål:... 3 4. Medlemskab:... 4 5. Familiemedlemmer:... 4 6. Ungdomsmedlemmer:... 4 7. Folkepensionister/invalidepensionister:...

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER... 1 AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG... 1 AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB... 1 AFSNIT

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den 18. februar 2001 som en sammenslutning af 3 til den

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Afsnit 1 Organisation...3 1.1 Organisatorisk oversigt...3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund...3 1.3 Funktionsbeskrivelse for forbundsformanden...

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere