Konsulenten i den anden nat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulenten i den anden nat"

Transkript

1 copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark Konsulenten i den anden nat Konsulenten i den anden nat En undersøgelse af det intense arbejdsliv Line Kirkegaard ISSN Print ISBN: Online ISBN: Ph.d. Serie Doctoral School of Organisation and Management Studies Ph.d. Serie

2 Konsulenten i den anden nat En undersøgelse af det intense arbejdsliv Line Kirkegaard Vejledere: Asmund Born Professor Sverre Raffnsøe og Professor Dorte Marie Søndergaard Post.doc Michael Pedersen og Post.doc Anders Raastrup Kristensen Doctoral School of Organisation and Management Studies Copenhagen Business School 1

3 Line Kirkegaard Konsulenten i den anden nat En undersøgelse af det intense arbejdsliv 1. udgave 2012 Ph.d. Serie Forfatter ISSN Print ISBN: Online ISBN: Doctoral School of Organisation and Management Studies (OMS) er et tværvidenskabeligt forskningsmiljø på Copenhagen Business School for ph.d.- stipendiater, der teoretisk og empirisk beskæftiger sig med organisation og ledelse i private, offentlige og frivillige organisationer. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

4 Forord Jeg vil gerne sende en kærlig tanke til de fantastiske mennesker, der har hjulpet mig gennem mit arbejde med denne afhandling. Først og fremmest må jeg for tæt vejledning i den sidste del af processen, sende mine kærligste hilsner til Asmund Born, for at være: The Born Identity, The Born Supremacy og the Born Ultimatum. Derudover vil jeg takke mine to bivejledere: post.doc Michael Pedersen og Anders Raastrup Kristensen, der begge har været fantastisk hjælpsomme, inspirerende og betydningsfulde gennem processen på rigtig mange forskellige måder. Det er jeg ubeskrivelig glad for. Jeg vil også takke Marius Gudmand-Høyer, min fantastiske ph.d. kollega, hvis inspiration ligeledes har haft en stor betydning. Men også leder af forskerskolen Lektor Christian Borch og lektor Camilla Sløk har bidraget med helt central vejledning og inspiration, ligesom post.doc. ved Lunds Universitet Sara Louise Muhr og Susanne Ekman, ligeledes har udgjort en rigtig stor hjælp og en kæmpe støtte. Derudover vil jeg også sende mine kærligste tanker til Pernille Arvedsen og Kaspar Colling Nielsen, og endelig til mine to søstre Marie Kirkegaard og Charlotte Kirkegaard Blessing for deres helt uvurderlige engagement og bidrag gennem processen. Sidst men ikke mindst, vil jeg takke mine to vejledere: Professor Sverre Raffnsøe, og Professor Dorte Marie Søndergaard, der på hver deres unikke måder har guidet og inspireret mig gennem processen. 3

5 4

6 Resumé Denne afhandling tilbyder et diagram over eksistensformen for en gruppe højt profilerede management konsulenter. Den tilbyder et diagram over et moderne selvforhold. Den tilbyder en fortegnelse over, hvordan en gruppe højt profilerede management konsulenter griber de kriterier, de bliver udsat for i sit deres liv og den eksistensmåde, der hermed muliggøres. Med dette ønsker jeg at bidrage til de eksisterende work-life balance teorier. Min vej ind i teorierne er nemlig, at logikken i mit empiriske materiale forekommer så forskelligt fra de traditionelle work-life balance teorier, at disse ikke lader sig forene. Jeg foretager derfor en analyse af den eksisterende litteratur, og rejser i den forbindelse en grundlæggende kritik af work-life balance teorierne, for at operere med falske problemstillinger på en måde, så svaret allerede indgår i de spørgsmål, der stilles. Jeg argumenterer således for, at det problematiske forhold ved work-life balance teorierne allerede skal søges i konstitueringen af deres problematik, hvor arbejde og fritid indgår som to distinkte og kontrasterende sfærer. Ubalance eller problemer søges således altid i relationen her imellem. I forlængelse heraf argumenterer jeg for, hvordan teorierne forudsætter en særlig normativitet, som et rationelt udenfor, hvorfra balancen mellem arbejde og fritid kan bedømmes. Det er en normativitet, der forudsætter, at meget arbejde nødvendigvis må være skidt. Disse kriterier hentes uafhængigt af den konkrete analyse, men bruges altså ikke desto mindre til at problematisere ud fra, men som også bruges til både at bedømme og fordømme konkrete forhold. Således kritiserer jeg work-life balance teorierne for at antage, at vi lever i en fælles delt verden med de samme problemer, ønsker og behov, som teorierne foreskriver. Således 5

7 kritiserer jeg work-life balance teorierne for faren ved at være begrænset til at undersøge deres eget udgangspunkt og deres egen normativitet. Min kritik af work-life balance retter sig således mod, at de snarere er anvendelige til at forklare empirien end til at analysere den, idet de synes at tildele sig selv en privilegeret status over empirien. Således forekommer de uhensigtsmæssige til egentlig empirisk analyse, idet de ikke synes at kunne fungere egnede til at skabe indsigt i den empiriske kompleksitet. I stedet synes empirien snarere at kunne fungere som forklaring af teorien. Jeg peger derfor på, at work-life balance teorierne ikke kan leve op til de standarder, som jeg har til min forskning. Jeg peger på vigtigheden af, at man ikke kan overføre eksterne logikker om work-life balance, hvis man vil skabe indsigt i konkret work-life balance. Min exit fra work-life balance teorierne er at påpege vigtigheden af selve konstitueringen af en sand problematik, hvori svaret ikke allerede ligger som en del af spørgsmålet. Min udgang rejser således nogle metodiske spørgsmål. For det første argumenterer jeg for, at hvis man vil undersøge work-life balance, så må det gøres empirisk, og at dette kræver en indsigt i det skjulte tredje punkt. Man kan altså ikke overføre eksterne logikker, hvis man vil skabe indsigt i work-life balance, i stedet må man lede empirisk. Mit første bidrag er derfor en ny forskningsmetode til at undersøge work-life balance gennem. Denne metode er en videreudvikling af Blanchots begreber: Dagen, natten og den anden nat. Disse er som udgangspunkt tomme kategorier, og de er derfor en ontologi, der i modsætning til work-life balance teorierne er åben overfor empiri. Det er ikke muligt at overføre eksterne logikker til: Dagen, natten og den anden nat, for at udfylde dem, må man søge empirisk. Jeg tilbyder således en empirisk metode til worklife feltet, der ikke foregriber problemstillingen. Den ontologiske figur kan styre og strukturere forskningsdesignet, men den kan aldrig styre eller forudsætte indholdet. Det må nødvendigvis søges empirisk. Svaret kan således ikke forudsættes i spørgsmålet. Min metode er et redskab til at skabe indsigt i sammenhænge og relationer, sådan som de står internt i en specifik verden. Det er herfra, at work-life balance må både undersøges og introduceres i forhold til et konkret felt. Mit første bidrag til work-life 6

8 balance feltet er således en måde, hvorpå selvforholdet kan undersøges gennem: Dagen, natten og den anden nat. Jeg introducerer en metode, der muliggør, at man kan måle de forskelle, der gøres relevante indenfor en specifik kontekst med den anden nat, som det punkt, der hentes inde fra analysen og altså ikke udefra som en normativitet, der er uafhængig af analysen. Derudover tilbyder jeg et stykke grundig empirisk indsigt i et af de områder, som worklife balance teorierne selv efterlyser viden om, nemlig den gruppe de selv kalder workaholics. Jeg leverer et stykke unik empirisk indsigt i en gruppe højt profilerede management konsulenter, som forhåbentlig kan bidrage til en begyndelse af work-life balance som noget, der ikke kan undersøges gennem en relation mellem arbejde og fritid, men i stedet må gentænkes i retning af forskellige måder at gøre et selvforhold på, hvor der i stedet fokuseres på relationen mellem subjektet og den verden, som subjektet kan eksistere i. Jeg leverer et stykke empiri, der i sig selv i al sin klarhed viser, at hvis man vil have adgang til en konkret kontekst, kan man med fordel bevæge sig ind gennem den anden nat. Jeg vender derfor blikket andetsteds for at søge en teoretisk forståelsesramme med henblik på det konkrete empiriske studie. Den finder jeg i et møde mellem Foucault, Deleuze og Blanchot. Min helt overordnede metode har således været: Dagen, natten og den anden nat, som en ontologi, der er åben overfor empiri. Dette greb gennemstrømmer hele afhandlingen. For det første ved at fokusere mit blik teoretisk. Det gælder i første omgang at jeg ikke forfølger magtens linjer. Jeg undersøger altså ikke, hvordan konsulenterne bliver udsat for magt, men i stedet fokuseres på, hvordan de forsøger at gribe magten gennem et særligt selvforhold. Dagen, natten og den anden nats ontologi fungerer således som den overordnede ramme for, hvordan jeg kæder ting sammen. For det andet er dagen, natten og den anden nat afgørende for den måde, jeg har indsamlet min empiri. Det er med udgangspunkt i den figur, at jeg har sat konsulenterne i en interviewsituation, hvor jeg ansporede dem til at reflektere over sig selv og eget liv. 7

9 For det tredje gennemsyrer dagen, natten og den anden nat ligeledes måden, jeg organiserer empirien. Eftersom dagen, natten og den anden nat er tomme kategorier, er det centrale ved min analytik den måde, hvorpå begreberne står i forhold til hinanden. Det gør de ved, at dagen er det umiddelbare erfaringsniveau, mens natten er det niveau, der udgør refleksioner over det umiddelbare. Her er det væsentligt, at dagen og natten er lige vigtige og lige virkelige kategorier, der således tildeles den status i analysen. Det er i forlængelse heraf også centralt, at dagen og natten ikke er adskilte niveauer, men at de altid er samtidigt tilstedeværende. Man er ikke enten i dagen eller i natten, man er begge steder på én og samme tid. Dag og nat står i et immanent spændingsforhold til hinanden, men det er ikke et direkte forhold, det vil altid være foldet ind som del af et særligt selvforhold. Så konkret står dagen og natten i relation til hinanden i den anden nats diagram. Og eftersom alle kategorierne altså som udgangspunkt er tomme, kalder denne ontologi på empiri. For det fjerde har dagen, natten og den anden nat også betydning for fremstillingen af mine analyser. For mit valgt af hvordan jeg formidler min fortælling. Helt eksplicit kommer det til udtryk ved, at jeg har ladet spændingen mellem dagen og natten fungere som centrale kategorier også i min formidling, men derudover har det også haft indflydelse på formen eller stilen, hvormed jeg formidler. Når livet i folderne, den anden nats diagram, bliver det centrale niveau, betyder det nemlig også, at det helt centrale niveau for analysen bliver virtuelt. Det har således været en formidlingsmæssig udfordring at forsøge at vise og inkludere denne virtualitet i teksten. Således har dagen, natten og den anden nat gennemsyret hele min metode. Når det er sagt, er det efterfølgende helt centralt at fremhæve, at metoden på ingen måde styrer mit indhold. Den har ingen indflydelse på selve det analytiske indhold. Pointen er netop, at det er en metode, der kræver empiri, ligesom det er en metode, der giver empirien mulighed for at svare igen som et diagram. Gennem tre delanalyser af forbindelseslinjer mellem: Lystens dag og afmagtens nat, viljens dag og afskyens nat og lidenskabens dag og afsavnenes nat, udpeges de tre måder, hvorpå dagen og natten står i relation til hinanden på. Disse tre relationer eller 8

10 forbindelseslinjer bliver i diagrammet udtryk for tre forskellige måder, som selvforholdet er foldet. De bliver udtryk for tre intense selvforhold: Midlertidighed, uskyldiggørelse og intensivering. Den anden nats diagram fremstilles herefter som et komplekst og ikke reducérbart diagram, som forbinder det indenfor og det udenfor. Helt overordnet kan diagrammet karakteriseres ved tre forhold: Fuldstændig mangel på stabilitet, en evne til at tillade alt og endelig en ekstrem selvintensiverende kraft. Gennem sameksistensen mellem: Midlertidighed, uskyldiggørelse og intensivering, fungerer diagrammet som en selvintensiverende maskine. Den anden nats diagram er en næsten blind og tavs maskine, der både kan karakteriseres gennem er ekstrem smidighed og en uendelig evne til transformation. For den kan negere alt, og den kan gøre det mulige umuligt og det umulige muligt. Alt kan absorberes i diagrammet, selv ting, der ellers umiddelbart ville være i modstrid. Ting, der normalt betragtes som adskilt og modstridende, kan således placeres ved siden af hinanden. Det er et diagram, der kan negere alt, det kan lave alt om og absorbere det, der ellers ville bremse intensivering, så det i stedet kommer til at fungere intensiverende. Det er en selvforstærkende maskine, der slutter sig om sig selv netop i kraft af, at den hele tiden peger ud af sig selv gennem linjerne til det udenfor. Det er en ekstremt selvintensiverende maskine, der ikke kan falde til ro. Den tordner af sted i høj hastighed, og den er næsten ustoppelig. Men det er også en ganske blid og næsten tavs maskine, der forførende tilbyder livet igen og igen. Således giver jeg indsigt i en eksistensform, der peger på et subjekt, der uafladeligt sendes tilbage til sig selv i en intensiverende helhedsfigur, der ikke tillader en universel rationalitet. Det er en eksistensform, hvor man stilles til opgave at stå i centrum af verden og tage sin egen skabelse på sig. Det er en eksistensform, der skaber en intens alenehed, og hvor egen ansvarlighed for denne alenehed hele tiden bevidstgøres. 9

11 10

12 Kapitel Begyndelsen Kapitel Balance mellem arbejde og liv En dårlig balance Konstituering af problemet Mellem arbejde og liv Konflikt mellem arbejde og liv Problemer ved work-life balance En anden work-life balance Kapitel Et dobbelt selvforhold Et moderne selvforhold Subjektiveringens akse Det aktuelle og det virtuelle Livet i folden Kapitel Dagen, natten og den anden nat Dagen Dagen og natten Den første nat Natten og dagen Den anden nat Dagen, natten og den anden nat som analysefigur Dagens erfaringsform Den første nats erfaringsform Den anden nats erfaringsform Kapitel En vitalistisk analyse Valg af empiri Det kvalitative forskningsinterview Analysesystematikken Diagrammet Formidlingen Ordning uden fortolkning Kapitel Dagens og nattens erfaringsformer Konsulenten C Konsulenten D Konsulenten E Konsulenten F Konsulenten G

13 Konsulenten A Konsulenten H Konsulenten X Konsulenten B Kapitel Tre linjer hen imod den anden nat Mellem lystens dag og afmagtens nat Mellem viljens dag og afskyens nat Mellem lidenskabens dag og afsavnenes nat Kapitel Den anden nats diagram Midlertidigheden Uskyldiggørelsen Intensiveringen Midlertidigheden, uskyldiggørelsen og intensiveringen Kapitel Tilbage til begyndelsen Tilbage til work-life balance Tilbage til udgangspunktet Abstract Litteratur

14 Kapitel 1 Begyndelsen Højt profilerede management konsulenter er dem, der arbejder hele tiden og bliver belønnet for deres arbejde med nogle af de allerhøjeste lønninger. Dem, der altid har travlt, og som arbejder hele tiden. De er hele tiden online, og de har altid mobilen tændt. De er udtryk for et ekstremt arbejdsliv, de er udtryk for et arbejdsliv sat på spidsen. De er så ekstreme, at de næsten er karikaturer, men de kan både karikeres som: Indbegrebet af succes og kynisme. Det eftertragtede og det sørgelige, det beundringsværdige og det latterlige, det succesfulde og det sygelige, utopien og mareridtet. De kan med andre ord både fungere som karikaturer af: Bare det var mig! Og godt det ikke er mig! Det er denne gruppe, jeg har interviewet om deres arbejdsliv, og det er dem, som afhandlingen skal handle om. Jeg har siddet overfor dem, og de har betaget mig. For de udstråler så ekstrem parathed og fokus, så meget styrke og kraft. Samtidig er de ekstremt generøse. På trods af deres stramme tidsplaner og lange arbejdstider har de i timevis sat tid af til at formidle deres liv med mig. De har brugt timevis på at dele deres liv med mig. Jeg vil derfor helt indledningsvis sige: Jeg nærer den dybeste respekt for dem! Hvad laver de? Jeg ved det stadig ikke, skønt jeg har tilbragt hundredvis af timer med dem og spurgt til, hvad de bedst kan lide ved deres arbejde. Men det, der var 13

15 indhold for dem, var måske ikke lige det, som jeg umiddelbart havde forventet. Sådan overraskede de mig gang på gang på en fascinerende og forundrende vis. Samtidig forekom det mig interessant, at de konstant udtrykte den dobbelthed, som jeg netop har beskrevet ovenfor: Bare det var mig, og godt det ikke er mig. De udtrykte på én gang et overvældende stort engagement i deres arbejde. En uendelig stor: Lyst til, vilje til og lidenskab for deres arbejdsliv. Samtidig hermed gav de udtryk for en ligeså passioneret: Afsky for, afmagt til og afsavn ved deres arbejdsliv. De udtrykte både, at de arbejdede for meget, fordi de havde lyst og slet ikke ville kunne leve foruden, samtidig med at de udtrykte et stort ønske om, at de hellere ville leve et helt andet liv. Hvordan kan man søge kvalificeret indsigt et arbejdsliv, der på så mange måder kan karakteriseres netop gennem umiddelbart uforenelige dobbeltheder? Her er det helt oplagt at vende sig mod work-life balance litteraturen for at søge hjælp, idet disse teorier netop er optaget af på den ene side kvaliteten af arbejdslivet og på den anden side kvaliteten af livet mere generelt med fokus på netop relation imellem disse to livssfærer (Guest 2002:258). Fælles for disse teorier er, at de opererer med to distinkte og kontrasterende poler, hvoraf arbejde altid udgør den ene pol, mens den anden pol (livet) typisk udgøres af familien (Powel & Greenhaus 2006; Clark 2000, Eby et al. 2004; Bagger et al. 2008; Greenhaus & Beutel 1985; Kristensen 2010). Helt fælles for teorierne er altså, at de separerer og udskiller arbejdet som en distinkt kategori, som anskues i relation til resten af livet. Det betyder, at vi ikke oplever arbejde og liv i sig selv men altid gennem relationen herimellem, gennem balancen herimellem (Guest 2002:265). Work-life balance teorierne forudsætter altså en fælles verden, hvor man både oplever sit liv og sig selv gennem relationen mellem arbejde og fritid. Allerede her begynder det at blive problematisk, idet mine konsulenter ikke så ud til at dele denne verden. De gav slet ikke udtryk for, at de oplevede sig selv gennem balancen mellem arbejde og fritid. Denne skelnen syntes at forekomme dem aldeles ligegyldig. I stedet syntes de at placere arbejde og liv som den ene pol ved siden af hinanden overfor en anden pol, der eksempelvis indimellem kunne udgøres af sjov, og til andre tider udgøres af kedsomhed. 14

16 Samtidig ligger der, i den modstilling som work-life balance teorierne foretager, at relation ofte er problematisk, hvorfor den oftest karakteriseres gennem et konfliktperspektiv, hvor konflikten vel at mærke mest til dels består i, at ubalancen skabes, fordi arbejdet fylder for meget i forhold til resten af livet (Bagger & Li & Gutek 2008; Whittle 2008; Greenhaus & Powell 2006; Arnaud 2002, 2003, 2005; Kahn 2006; Brotheridge & Lee 2006; Eby et al. 2004; Greenhaus & Beutel 1985; Casey 1999). I work-life balance teoriernes verden forudsættes det altså, at meget arbejde medfører konflikter. Svaret synes altså allerede at ligge i spørgsmålet. Med work-life balance teorierne måtte jeg altså placere den dobbelthed, som konsulenterne udtrykte i relationen mellem deres arbejde og deres fritid, ud fra antagelsen om, at de arbejdede for meget. Det ville være ensbetydende med, at jeg måtte bruge nogle eksterne logikker til at forklare nogle interne logikker, hvilket ville sige mere om de eksterne end om de interne logikker. Således havde jeg svært ved at se, hvordan work-life balance teorierne kunne anvendes, når jeg netop ville skabe indsigt i de konkrete interne logikker. Derudover forudsætter work-life teorierne en rationalitetsforestilling, hvorfra konsulenternes liv kan forklares og bedømmes fra. De forudsætter en normativitet, der er hentet udefra og således ikke indefra selv analysen. Således syntes disse teorier snarere anvendelige til at forklare empirien end til at analysere dem med. Derfor måtte jeg forkaste dem som uhensigtsmæssige til min empiriske analyse. De kunne med andre ord ikke fungere som redskaber til at skabe indsigt i den empiriske kompleksitet, som jeg fornemmede var tilstedeværende. Jeg måtte derfor allerede tidligt foretage et valg. Jeg ville lave min analyse uden moralsk fordømmelse af konsulenterne, og jeg ville lave den uden eksterne logikker, fortolkninger og forklaringer. Jeg ville ikke reducere dem til: Workaholics, der arbejder meget, fordi de er blevet afhængige af arbejdet og har mistet evnen til at finde glæde andre steder (Peiperl & Jones 2000; Porter 2004; Baylin 1977; Machlowitz 1980), eller til masochister, der opnår nydelse gennem lidelse på arbejde (Cederström & Grassman 2008). 15

17 I stedet besluttede jeg, at jeg ville fastholde fokus på netop dobbeltheden i, at de på én og samme tid kunne udtrykke: Bare det var mig, og godt det ikke er mig. Jeg besluttede med andre ord, at jeg ville tage dem alvorligt, og derfor kunne jeg i udgangspunktet hverken placere dobbeltheden mellem arbejde og fritid eller reducere dem til sygelige masochister eller arbejdsnarkomaner. Eftersom jeg havde besluttet, at jeg ville rejse logikkerne indefra og altså afholde mig fra eksterne fortolkninger og fordømmelser, var det oplagt, at min vej videre skulle gå gennem konsulenternes særlige selvforhold. Her fandt jeg hjælp i Deleuzes bog om Foucault. Således besluttede jeg, at jeg ville forfølge den akse, som Deleuze kalder: Den tredje akse hos Foucault, der er den akse, hvor afklaring vindes (Deleuze 2006a:111). Det gjorde jeg, fordi det er gennem den akse, at den enkelte får tilknytning til sin egen identitet via bevidstheden og erkendelsen af sig selv (Deleuze 2006a:117). Jeg besluttede således, at jeg ville søge min indsigt i konsulenternes arbejdsliv gennem: Det dobbelte selvforhold. Det er: Kraftens forhold til sig selv, det er en magt til at påvirke sig selv, en påvirkning af sig selv ved sig selv (Deleuze 2006a:115). Således kan det dobbelte forhold, der kan udtrykkes gennem: Bare det var mig, og godt det ikke er mig, præciseres, så det kommer til at handle om et mig, der forholder sig til et mig. Men det er ikke gennem denne forholden sig til hinanden, at mig, der forholder sig til mig, står i relation til hinanden som adskilte verdener. Et mig, der forholder sig til et mig, står kun i relation til hinanden i kraft af en bestemt relation, i kraft af et særligt selvforhold. Deleuze citerer Blanchot for at sige: Det er allerede klart, at det samtidig må være et ikke-forhold (Deleuze 2006a:111). Det er klart at de ikke står i direkte relation til hinanden. Det kræver et tredje sted, hvorfra de kan træde i forhold til hinanden fra. Dette tredje punkt er gennem en foldning, det er værens fold (Deleuze 2006a:127) det er subjektet som en foldning (Deleuze 2006a:135). Således måtte jeg søge videre for at finde en måde, hvorpå jeg kunne analysere dette dobbelte selvforhold, dette mig, der forholder sig til mig gennem en foldning. Dette tredje punkt hvorfra: Bare det var mig og godt det ikke er mig, ikke bare forholder sig adskilt til hinanden, men der hvor de træder i relation til hinanden. Det kunne Blanchot hjælpe med gennem sine tre erfaringsformer: Dagen, natten og den anden nat. Dagen er det umiddelbare erfaringsniveau, mens natten er det niveau, der udgør refleksioner 16

18 over det umiddelbare. Dagen og natten er ikke adskilte niveauer, de er altid samtidigt tilstedeværende, så man er ikke enten i dagen eller i natten, man er begge steder på én og samme tid. Således står dag og nat i et immanent spændingsforhold til hinanden, som mig, der forholder sig til mig. Men det er ikke et direkte forhold, det vil altid være foldet ind som del af i et særligt selvforhold: Den anden nat. Den anden nat er altså det tredje punkt, hvor mig, der forholder sig til mig kommer til at stå i relation til hinanden. Den anden nat er altså folden. Eftersom dag, nat og den anden nat er erfaringsformer, er alle kategorierne som udgangspunkt tomme, det er en ontologi, der kalder på empiri. Ved at benytte denne metode kommer arbejde og fritid altså til at stå i relation til hinanden gennem et særligt selvforhold. Således søger jeg de indre træk, der går igen og gennemsyrer logikkerne. Jeg vil søge efter, hvad konsulenterne forbinder med hvad. Jeg vil søge efter, hvor tingene står i relation til hinanden. Det er ikke fortolkning. Det er et bidrag, hvor subjektet ikke tillægges mening, eller hvor mening er deres - konsulenternes. Jeg søger at rejse logikkerne indefra. Ad den vej ønsker jeg, at tilbyde konsulenterne en værdig stemme! Disse eksistensmåder er dog fuldstændig forskellige alt efter epoke, og de bliver til på baggrund af meget forskellige regler (Deleuze 2006b:120). Hver epoke vil således udgøre sin særlige produktion af forskellige eksistensmåder (Deleuze 2006b:139), samtidig med at hver epoke ligeledes vil udgøre hver sin opfindelse af nye muligheder for liv (Deleuze 1990:120). Hver epoke udgør sin særlige produktion af eksistensmåder, således at enhver epoke rejser nogle specifikke kriterier, som man nødvendigvis må forholde sig til, når man skal leve på højde med sin samtid (Raffnsøe et al. 2008), og work-life balance tages ind som en del af et selvforhold. Vi er således altid underlagt betingelser, men disse betingelser vil også altid blive foldet ind som en del af et særligt selvforhold. Det er eksistensmåder, der altid er impliceret, der konstituerer os som noget bestemt (Deleuze 2006b:122). Jeg vil ikke fokusere på selve betingelserne, som vores epoke rejser. I stedet vil jeg fokusere på de grundlæggende kriterier, som konsulenterne stiller for sig selv. Det kommer således ikke til at handle om, hvordan de bliver udsat for magt, men i stedet 17

19 om hvordan de forsøger at gribe magten. De er ikke ofre, for det er noget, de gør ved sig selv. Det er deres løbende modulering af sig selv gennem et særligt selvforhold. Ad denne vej søger jeg indsigt i de konkrete og lokale logikker. Ad denne vej vil jeg søge en indsigt, der ikke trækker på work-life balance teoriernes eksterne normative forudsætninger. Jeg vil således ikke nærme mig konsulenternes verden i et udefra og ind perspektiv, i stedet vil nærme mig i et indefra og ud perspektiv (Lather 2007; Lather & Smithies 1997; Søndergaard 1996). Mit forskningsspørgsmål kan således formuleres anderledes ved hjælp af den valgte teori, end den kunne gennem work-life balance teorierne: Hvordan griber denne gruppe af højt profilerede managementkonsulenter de kriterier, som de stiller for sig selv? Hvilken eksistensmåde muliggøres gennem deres konkrete selvforhold? Ad denne vej søger jeg at lave en helt konkret fortegnelse af livet i folderne (Deleuze 2006a:135). Det er nemlig kun på den baggrund, at konsulenternes work-life balance kan undersøges. Det er kun på den baggrund, jeg kan vise, hvordan denne gruppe kan udtrykke sådan en ekstrem dobbelthed. Hvordan de på én gang kan udtrykke en genkendelighed og en fremmedhed. For man kan se sig selv tæt på dem og føle sig trist ved, at man ikke kan være som dem, og man kan samtidig se sig selv på afstand af dem og føle sig glad ved, at man ikke er som dem. Man kan altså både se på dem og føle sig lille i afstandens nærvær, og samtidig føle sig stor i nærværets afstand. Ad denne vej søger jeg væk fra karikaturerne. Jeg søger væk fra work-life balance teoriernes karikaturer af arbejdsliv, og jeg søger væk fra karikaturer af konsulenterne. Ad den vej ønsker jeg at vise, hvor fejlagtigt det er, at reducere dem til masochister eller misbrugere. Ad denne vej ønsker jeg samtidig at vende tilbage med et bidrag til work-life balance teorierne og tilbyde: Dels en konkret undersøgelsesmetode og dels en empirisk analyse, der viser, hvor væsentligt det er med grundig indsigt i det konkrete empiriske felt. Kun sådan kan work-life balance undersøges. Som det vil fremgå senere, har en af mine konsulenter på et tidspunkt opholdt sig i et Buddhistisk munkekloster. Det var ret hårdt, for der var ingen at snakke med. Der var ingen kaffe, 18

20 kun vand, rissuppe og noget græskarkarry, der ikke smagte særlig godt. Der var ingen telefoner, der var ingenting. Det er min forhåbning, at mine analyser kan tydeliggøre, at det ville være lige så absurd at analysere mine højt profilerede managementkonsulenter ud fra work-life balance teorier, som det ville være at analysere et Buddhistisk munkekloster. 19

21 Kapitel 2 Balance mellem arbejde og liv Dette kapitel skal derfor tydeliggøre de præmisser og forforståelser, som en traditionel work-life balance analyse udspringer af: Hvad har man nødvendigvis med sig og accepterer, hvis man benytter sig af de traditionelle work-life balance teorier? Og omvendt: Hvad mister man, som disse teoretiske perspektiver ikke kan indfange? Min vej ind i work-life balance teorierne er altså formet af en undren over den model, som teorierne forudsætter, en model der ikke virkede hensigtsmæssig til at skabe indsigt i min empiri. Mit review er således allerede i udgangspunktet kritisk, og mit blik er rettet mod nogle særlige karakteristika ved grundlagstænkningen indenfor de traditionelle work-life balance teorier. Det betyder, at jeg ikke placerer mig selv indenfor feltet, men i stedet anlægger et kritisk blik udefra. Således vil der være mere fokus på, hvad teorierne ikke indfanger, end hvad de rent faktisk kan indfange. Mit anliggende er ikke at etablere en indsigt i nuancerne og forskellighederne indenfor work-life balance teorierne, ligesom hensigten heller ikke er at nuancere eller præcisere work-life balance tænkningen yderligere. Mit blik er rettet mod de grundlæggende træk ved teorierne og altså ikke mod det specifikke. Det er rettet mod de generelle og dominerende træk ved teorierne og ikke derved ikke mod forskellighederne. Det betyder samtidig, at der vil være spændende perspektiver og nuancer ved work-life balance feltet, der må undvige mit blik. 20

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Det autentiske liv 15. marts 2007.

Det autentiske liv 15. marts 2007. 1 Det autentiske liv 15. marts 2007. Jeg har i aften været så letsindig at love at holde et foredrag over emnet Det autentiske Liv. Det var i hvert fald sådan det føltes for nogle måneder siden, da jeg

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift?

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Arbejdet med Mobning og trivsel på Sabro-Korsvejskolen Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september 2011 God stil som værdi og som metode Det sidste år

Læs mere

IVA Personaledag. Arbejdsmiljø & Moderne Arbejdsliv

IVA Personaledag. Arbejdsmiljø & Moderne Arbejdsliv IVA Personaledag Arbejdsmiljø & Moderne Arbejdsliv Program for dagen Introduktion Oplæg om det moderne arbejdsliv og trivselsudfordringer/pb Undersøgelse Oplæg om funktioner og dysfunktioner/rk Første

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Kim Leck Fischer. Chefen, snurretoppen og Taylors ketsjer. En kritisk bog om ledelse af bevægelse i bevægelse

Kim Leck Fischer. Chefen, snurretoppen og Taylors ketsjer. En kritisk bog om ledelse af bevægelse i bevægelse Kim Leck Fischer Chefen, snurretoppen og Taylors ketsjer En kritisk bog om ledelse af bevægelse i bevægelse Indhold Indledning 7 Kapitel 1: Hvad er ledelse? 15 Kapitel 2: Taylor og sandheden om det effektive

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER 1/29/14 MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER ANNE BLOM CORLIN CAND.PSYCH.AUT. SOCIALSTYRELSENS KONFERENCE OM PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER NYBORG STRAND 6. FEBRUAR

Læs mere

Jesper Jungløw Nielsen Cand.mag.fil

Jesper Jungløw Nielsen Cand.mag.fil Det kantianske autonomibegreb I værkert Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) bearbejder den tyske filosof Immanuel Kant fundamentet for pligtetikken, hvis fordring bygges på indre pligter. De etiske

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen

Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen Begrundelse for at lave fælles Retning og rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC, herunder de organisatoriske

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER PIA BRAMMING 21. SEPTEMBER 2017 LEKTOR, PH.D.

PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER PIA BRAMMING 21. SEPTEMBER 2017 LEKTOR, PH.D. PROFESSIONSFAGLIG LEDELSE I EN VERDEN AF KOMPLEKSITET OG MODSÆTNINGER præsentation Lektor, Ph.d. Afdelingsleder i afdeling for uddannelsesvidenskab, DPU, Aarhus Universitet (KBH) DPU siden 2010 NFA til

Læs mere

Den professionelle børnesamtale

Den professionelle børnesamtale Den professionelle børnesamtale Program: Socialfaglige perspektiver (modeller) ift. arbejdet med børn og unge. Den Narrative tilgang som grundlag for børnesamtalen. Grundprincipper i Børnesamtalen Den

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Brochurerne i venteværelset

Brochurerne i venteværelset Karsten Pedersen KOMMUNIKATION 771 Brochurerne i venteværelset Kan man kommunikere til dem der sidder og venter? Hvad er din»politik«mht. brochurer i venteværelset? Har du overhovedet en? Gør du dig rigtig

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Rigtig god fornøjelse! Helle www.cbaf.dk Center for Balance mellem Arbejdsliv

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Den socialpædagogiske. kernefaglighed

Den socialpædagogiske. kernefaglighed Den socialpædagogiske kernefaglighed 2 Kan noget så dansk som en fagforening gøre noget så udansk som at blære sig? Ja, når det handler om vores medlemmers faglighed Vi organiserer velfærdssamfundets fremmeste

Læs mere

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI den 15-07-2017 kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Det narrative perspektiv Begrebet narrativ implicerer en relation. Der er en, som fortæller en historie til

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Dr.phil. Dorthe Jørgensen Skønhed i skolen Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være en god skole. Dette udtryk stammer

Læs mere