Konsulenten i den anden nat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulenten i den anden nat"

Transkript

1 copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark Konsulenten i den anden nat Konsulenten i den anden nat En undersøgelse af det intense arbejdsliv Line Kirkegaard ISSN Print ISBN: Online ISBN: Ph.d. Serie Doctoral School of Organisation and Management Studies Ph.d. Serie

2 Konsulenten i den anden nat En undersøgelse af det intense arbejdsliv Line Kirkegaard Vejledere: Asmund Born Professor Sverre Raffnsøe og Professor Dorte Marie Søndergaard Post.doc Michael Pedersen og Post.doc Anders Raastrup Kristensen Doctoral School of Organisation and Management Studies Copenhagen Business School 1

3 Line Kirkegaard Konsulenten i den anden nat En undersøgelse af det intense arbejdsliv 1. udgave 2012 Ph.d. Serie Forfatter ISSN Print ISBN: Online ISBN: Doctoral School of Organisation and Management Studies (OMS) er et tværvidenskabeligt forskningsmiljø på Copenhagen Business School for ph.d.- stipendiater, der teoretisk og empirisk beskæftiger sig med organisation og ledelse i private, offentlige og frivillige organisationer. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

4 Forord Jeg vil gerne sende en kærlig tanke til de fantastiske mennesker, der har hjulpet mig gennem mit arbejde med denne afhandling. Først og fremmest må jeg for tæt vejledning i den sidste del af processen, sende mine kærligste hilsner til Asmund Born, for at være: The Born Identity, The Born Supremacy og the Born Ultimatum. Derudover vil jeg takke mine to bivejledere: post.doc Michael Pedersen og Anders Raastrup Kristensen, der begge har været fantastisk hjælpsomme, inspirerende og betydningsfulde gennem processen på rigtig mange forskellige måder. Det er jeg ubeskrivelig glad for. Jeg vil også takke Marius Gudmand-Høyer, min fantastiske ph.d. kollega, hvis inspiration ligeledes har haft en stor betydning. Men også leder af forskerskolen Lektor Christian Borch og lektor Camilla Sløk har bidraget med helt central vejledning og inspiration, ligesom post.doc. ved Lunds Universitet Sara Louise Muhr og Susanne Ekman, ligeledes har udgjort en rigtig stor hjælp og en kæmpe støtte. Derudover vil jeg også sende mine kærligste tanker til Pernille Arvedsen og Kaspar Colling Nielsen, og endelig til mine to søstre Marie Kirkegaard og Charlotte Kirkegaard Blessing for deres helt uvurderlige engagement og bidrag gennem processen. Sidst men ikke mindst, vil jeg takke mine to vejledere: Professor Sverre Raffnsøe, og Professor Dorte Marie Søndergaard, der på hver deres unikke måder har guidet og inspireret mig gennem processen. 3

5 4

6 Resumé Denne afhandling tilbyder et diagram over eksistensformen for en gruppe højt profilerede management konsulenter. Den tilbyder et diagram over et moderne selvforhold. Den tilbyder en fortegnelse over, hvordan en gruppe højt profilerede management konsulenter griber de kriterier, de bliver udsat for i sit deres liv og den eksistensmåde, der hermed muliggøres. Med dette ønsker jeg at bidrage til de eksisterende work-life balance teorier. Min vej ind i teorierne er nemlig, at logikken i mit empiriske materiale forekommer så forskelligt fra de traditionelle work-life balance teorier, at disse ikke lader sig forene. Jeg foretager derfor en analyse af den eksisterende litteratur, og rejser i den forbindelse en grundlæggende kritik af work-life balance teorierne, for at operere med falske problemstillinger på en måde, så svaret allerede indgår i de spørgsmål, der stilles. Jeg argumenterer således for, at det problematiske forhold ved work-life balance teorierne allerede skal søges i konstitueringen af deres problematik, hvor arbejde og fritid indgår som to distinkte og kontrasterende sfærer. Ubalance eller problemer søges således altid i relationen her imellem. I forlængelse heraf argumenterer jeg for, hvordan teorierne forudsætter en særlig normativitet, som et rationelt udenfor, hvorfra balancen mellem arbejde og fritid kan bedømmes. Det er en normativitet, der forudsætter, at meget arbejde nødvendigvis må være skidt. Disse kriterier hentes uafhængigt af den konkrete analyse, men bruges altså ikke desto mindre til at problematisere ud fra, men som også bruges til både at bedømme og fordømme konkrete forhold. Således kritiserer jeg work-life balance teorierne for at antage, at vi lever i en fælles delt verden med de samme problemer, ønsker og behov, som teorierne foreskriver. Således 5

7 kritiserer jeg work-life balance teorierne for faren ved at være begrænset til at undersøge deres eget udgangspunkt og deres egen normativitet. Min kritik af work-life balance retter sig således mod, at de snarere er anvendelige til at forklare empirien end til at analysere den, idet de synes at tildele sig selv en privilegeret status over empirien. Således forekommer de uhensigtsmæssige til egentlig empirisk analyse, idet de ikke synes at kunne fungere egnede til at skabe indsigt i den empiriske kompleksitet. I stedet synes empirien snarere at kunne fungere som forklaring af teorien. Jeg peger derfor på, at work-life balance teorierne ikke kan leve op til de standarder, som jeg har til min forskning. Jeg peger på vigtigheden af, at man ikke kan overføre eksterne logikker om work-life balance, hvis man vil skabe indsigt i konkret work-life balance. Min exit fra work-life balance teorierne er at påpege vigtigheden af selve konstitueringen af en sand problematik, hvori svaret ikke allerede ligger som en del af spørgsmålet. Min udgang rejser således nogle metodiske spørgsmål. For det første argumenterer jeg for, at hvis man vil undersøge work-life balance, så må det gøres empirisk, og at dette kræver en indsigt i det skjulte tredje punkt. Man kan altså ikke overføre eksterne logikker, hvis man vil skabe indsigt i work-life balance, i stedet må man lede empirisk. Mit første bidrag er derfor en ny forskningsmetode til at undersøge work-life balance gennem. Denne metode er en videreudvikling af Blanchots begreber: Dagen, natten og den anden nat. Disse er som udgangspunkt tomme kategorier, og de er derfor en ontologi, der i modsætning til work-life balance teorierne er åben overfor empiri. Det er ikke muligt at overføre eksterne logikker til: Dagen, natten og den anden nat, for at udfylde dem, må man søge empirisk. Jeg tilbyder således en empirisk metode til worklife feltet, der ikke foregriber problemstillingen. Den ontologiske figur kan styre og strukturere forskningsdesignet, men den kan aldrig styre eller forudsætte indholdet. Det må nødvendigvis søges empirisk. Svaret kan således ikke forudsættes i spørgsmålet. Min metode er et redskab til at skabe indsigt i sammenhænge og relationer, sådan som de står internt i en specifik verden. Det er herfra, at work-life balance må både undersøges og introduceres i forhold til et konkret felt. Mit første bidrag til work-life 6

8 balance feltet er således en måde, hvorpå selvforholdet kan undersøges gennem: Dagen, natten og den anden nat. Jeg introducerer en metode, der muliggør, at man kan måle de forskelle, der gøres relevante indenfor en specifik kontekst med den anden nat, som det punkt, der hentes inde fra analysen og altså ikke udefra som en normativitet, der er uafhængig af analysen. Derudover tilbyder jeg et stykke grundig empirisk indsigt i et af de områder, som worklife balance teorierne selv efterlyser viden om, nemlig den gruppe de selv kalder workaholics. Jeg leverer et stykke unik empirisk indsigt i en gruppe højt profilerede management konsulenter, som forhåbentlig kan bidrage til en begyndelse af work-life balance som noget, der ikke kan undersøges gennem en relation mellem arbejde og fritid, men i stedet må gentænkes i retning af forskellige måder at gøre et selvforhold på, hvor der i stedet fokuseres på relationen mellem subjektet og den verden, som subjektet kan eksistere i. Jeg leverer et stykke empiri, der i sig selv i al sin klarhed viser, at hvis man vil have adgang til en konkret kontekst, kan man med fordel bevæge sig ind gennem den anden nat. Jeg vender derfor blikket andetsteds for at søge en teoretisk forståelsesramme med henblik på det konkrete empiriske studie. Den finder jeg i et møde mellem Foucault, Deleuze og Blanchot. Min helt overordnede metode har således været: Dagen, natten og den anden nat, som en ontologi, der er åben overfor empiri. Dette greb gennemstrømmer hele afhandlingen. For det første ved at fokusere mit blik teoretisk. Det gælder i første omgang at jeg ikke forfølger magtens linjer. Jeg undersøger altså ikke, hvordan konsulenterne bliver udsat for magt, men i stedet fokuseres på, hvordan de forsøger at gribe magten gennem et særligt selvforhold. Dagen, natten og den anden nats ontologi fungerer således som den overordnede ramme for, hvordan jeg kæder ting sammen. For det andet er dagen, natten og den anden nat afgørende for den måde, jeg har indsamlet min empiri. Det er med udgangspunkt i den figur, at jeg har sat konsulenterne i en interviewsituation, hvor jeg ansporede dem til at reflektere over sig selv og eget liv. 7

9 For det tredje gennemsyrer dagen, natten og den anden nat ligeledes måden, jeg organiserer empirien. Eftersom dagen, natten og den anden nat er tomme kategorier, er det centrale ved min analytik den måde, hvorpå begreberne står i forhold til hinanden. Det gør de ved, at dagen er det umiddelbare erfaringsniveau, mens natten er det niveau, der udgør refleksioner over det umiddelbare. Her er det væsentligt, at dagen og natten er lige vigtige og lige virkelige kategorier, der således tildeles den status i analysen. Det er i forlængelse heraf også centralt, at dagen og natten ikke er adskilte niveauer, men at de altid er samtidigt tilstedeværende. Man er ikke enten i dagen eller i natten, man er begge steder på én og samme tid. Dag og nat står i et immanent spændingsforhold til hinanden, men det er ikke et direkte forhold, det vil altid være foldet ind som del af et særligt selvforhold. Så konkret står dagen og natten i relation til hinanden i den anden nats diagram. Og eftersom alle kategorierne altså som udgangspunkt er tomme, kalder denne ontologi på empiri. For det fjerde har dagen, natten og den anden nat også betydning for fremstillingen af mine analyser. For mit valgt af hvordan jeg formidler min fortælling. Helt eksplicit kommer det til udtryk ved, at jeg har ladet spændingen mellem dagen og natten fungere som centrale kategorier også i min formidling, men derudover har det også haft indflydelse på formen eller stilen, hvormed jeg formidler. Når livet i folderne, den anden nats diagram, bliver det centrale niveau, betyder det nemlig også, at det helt centrale niveau for analysen bliver virtuelt. Det har således været en formidlingsmæssig udfordring at forsøge at vise og inkludere denne virtualitet i teksten. Således har dagen, natten og den anden nat gennemsyret hele min metode. Når det er sagt, er det efterfølgende helt centralt at fremhæve, at metoden på ingen måde styrer mit indhold. Den har ingen indflydelse på selve det analytiske indhold. Pointen er netop, at det er en metode, der kræver empiri, ligesom det er en metode, der giver empirien mulighed for at svare igen som et diagram. Gennem tre delanalyser af forbindelseslinjer mellem: Lystens dag og afmagtens nat, viljens dag og afskyens nat og lidenskabens dag og afsavnenes nat, udpeges de tre måder, hvorpå dagen og natten står i relation til hinanden på. Disse tre relationer eller 8

10 forbindelseslinjer bliver i diagrammet udtryk for tre forskellige måder, som selvforholdet er foldet. De bliver udtryk for tre intense selvforhold: Midlertidighed, uskyldiggørelse og intensivering. Den anden nats diagram fremstilles herefter som et komplekst og ikke reducérbart diagram, som forbinder det indenfor og det udenfor. Helt overordnet kan diagrammet karakteriseres ved tre forhold: Fuldstændig mangel på stabilitet, en evne til at tillade alt og endelig en ekstrem selvintensiverende kraft. Gennem sameksistensen mellem: Midlertidighed, uskyldiggørelse og intensivering, fungerer diagrammet som en selvintensiverende maskine. Den anden nats diagram er en næsten blind og tavs maskine, der både kan karakteriseres gennem er ekstrem smidighed og en uendelig evne til transformation. For den kan negere alt, og den kan gøre det mulige umuligt og det umulige muligt. Alt kan absorberes i diagrammet, selv ting, der ellers umiddelbart ville være i modstrid. Ting, der normalt betragtes som adskilt og modstridende, kan således placeres ved siden af hinanden. Det er et diagram, der kan negere alt, det kan lave alt om og absorbere det, der ellers ville bremse intensivering, så det i stedet kommer til at fungere intensiverende. Det er en selvforstærkende maskine, der slutter sig om sig selv netop i kraft af, at den hele tiden peger ud af sig selv gennem linjerne til det udenfor. Det er en ekstremt selvintensiverende maskine, der ikke kan falde til ro. Den tordner af sted i høj hastighed, og den er næsten ustoppelig. Men det er også en ganske blid og næsten tavs maskine, der forførende tilbyder livet igen og igen. Således giver jeg indsigt i en eksistensform, der peger på et subjekt, der uafladeligt sendes tilbage til sig selv i en intensiverende helhedsfigur, der ikke tillader en universel rationalitet. Det er en eksistensform, hvor man stilles til opgave at stå i centrum af verden og tage sin egen skabelse på sig. Det er en eksistensform, der skaber en intens alenehed, og hvor egen ansvarlighed for denne alenehed hele tiden bevidstgøres. 9

11 10

12 Kapitel Begyndelsen Kapitel Balance mellem arbejde og liv En dårlig balance Konstituering af problemet Mellem arbejde og liv Konflikt mellem arbejde og liv Problemer ved work-life balance En anden work-life balance Kapitel Et dobbelt selvforhold Et moderne selvforhold Subjektiveringens akse Det aktuelle og det virtuelle Livet i folden Kapitel Dagen, natten og den anden nat Dagen Dagen og natten Den første nat Natten og dagen Den anden nat Dagen, natten og den anden nat som analysefigur Dagens erfaringsform Den første nats erfaringsform Den anden nats erfaringsform Kapitel En vitalistisk analyse Valg af empiri Det kvalitative forskningsinterview Analysesystematikken Diagrammet Formidlingen Ordning uden fortolkning Kapitel Dagens og nattens erfaringsformer Konsulenten C Konsulenten D Konsulenten E Konsulenten F Konsulenten G

13 Konsulenten A Konsulenten H Konsulenten X Konsulenten B Kapitel Tre linjer hen imod den anden nat Mellem lystens dag og afmagtens nat Mellem viljens dag og afskyens nat Mellem lidenskabens dag og afsavnenes nat Kapitel Den anden nats diagram Midlertidigheden Uskyldiggørelsen Intensiveringen Midlertidigheden, uskyldiggørelsen og intensiveringen Kapitel Tilbage til begyndelsen Tilbage til work-life balance Tilbage til udgangspunktet Abstract Litteratur

14 Kapitel 1 Begyndelsen Højt profilerede management konsulenter er dem, der arbejder hele tiden og bliver belønnet for deres arbejde med nogle af de allerhøjeste lønninger. Dem, der altid har travlt, og som arbejder hele tiden. De er hele tiden online, og de har altid mobilen tændt. De er udtryk for et ekstremt arbejdsliv, de er udtryk for et arbejdsliv sat på spidsen. De er så ekstreme, at de næsten er karikaturer, men de kan både karikeres som: Indbegrebet af succes og kynisme. Det eftertragtede og det sørgelige, det beundringsværdige og det latterlige, det succesfulde og det sygelige, utopien og mareridtet. De kan med andre ord både fungere som karikaturer af: Bare det var mig! Og godt det ikke er mig! Det er denne gruppe, jeg har interviewet om deres arbejdsliv, og det er dem, som afhandlingen skal handle om. Jeg har siddet overfor dem, og de har betaget mig. For de udstråler så ekstrem parathed og fokus, så meget styrke og kraft. Samtidig er de ekstremt generøse. På trods af deres stramme tidsplaner og lange arbejdstider har de i timevis sat tid af til at formidle deres liv med mig. De har brugt timevis på at dele deres liv med mig. Jeg vil derfor helt indledningsvis sige: Jeg nærer den dybeste respekt for dem! Hvad laver de? Jeg ved det stadig ikke, skønt jeg har tilbragt hundredvis af timer med dem og spurgt til, hvad de bedst kan lide ved deres arbejde. Men det, der var 13

15 indhold for dem, var måske ikke lige det, som jeg umiddelbart havde forventet. Sådan overraskede de mig gang på gang på en fascinerende og forundrende vis. Samtidig forekom det mig interessant, at de konstant udtrykte den dobbelthed, som jeg netop har beskrevet ovenfor: Bare det var mig, og godt det ikke er mig. De udtrykte på én gang et overvældende stort engagement i deres arbejde. En uendelig stor: Lyst til, vilje til og lidenskab for deres arbejdsliv. Samtidig hermed gav de udtryk for en ligeså passioneret: Afsky for, afmagt til og afsavn ved deres arbejdsliv. De udtrykte både, at de arbejdede for meget, fordi de havde lyst og slet ikke ville kunne leve foruden, samtidig med at de udtrykte et stort ønske om, at de hellere ville leve et helt andet liv. Hvordan kan man søge kvalificeret indsigt et arbejdsliv, der på så mange måder kan karakteriseres netop gennem umiddelbart uforenelige dobbeltheder? Her er det helt oplagt at vende sig mod work-life balance litteraturen for at søge hjælp, idet disse teorier netop er optaget af på den ene side kvaliteten af arbejdslivet og på den anden side kvaliteten af livet mere generelt med fokus på netop relation imellem disse to livssfærer (Guest 2002:258). Fælles for disse teorier er, at de opererer med to distinkte og kontrasterende poler, hvoraf arbejde altid udgør den ene pol, mens den anden pol (livet) typisk udgøres af familien (Powel & Greenhaus 2006; Clark 2000, Eby et al. 2004; Bagger et al. 2008; Greenhaus & Beutel 1985; Kristensen 2010). Helt fælles for teorierne er altså, at de separerer og udskiller arbejdet som en distinkt kategori, som anskues i relation til resten af livet. Det betyder, at vi ikke oplever arbejde og liv i sig selv men altid gennem relationen herimellem, gennem balancen herimellem (Guest 2002:265). Work-life balance teorierne forudsætter altså en fælles verden, hvor man både oplever sit liv og sig selv gennem relationen mellem arbejde og fritid. Allerede her begynder det at blive problematisk, idet mine konsulenter ikke så ud til at dele denne verden. De gav slet ikke udtryk for, at de oplevede sig selv gennem balancen mellem arbejde og fritid. Denne skelnen syntes at forekomme dem aldeles ligegyldig. I stedet syntes de at placere arbejde og liv som den ene pol ved siden af hinanden overfor en anden pol, der eksempelvis indimellem kunne udgøres af sjov, og til andre tider udgøres af kedsomhed. 14

16 Samtidig ligger der, i den modstilling som work-life balance teorierne foretager, at relation ofte er problematisk, hvorfor den oftest karakteriseres gennem et konfliktperspektiv, hvor konflikten vel at mærke mest til dels består i, at ubalancen skabes, fordi arbejdet fylder for meget i forhold til resten af livet (Bagger & Li & Gutek 2008; Whittle 2008; Greenhaus & Powell 2006; Arnaud 2002, 2003, 2005; Kahn 2006; Brotheridge & Lee 2006; Eby et al. 2004; Greenhaus & Beutel 1985; Casey 1999). I work-life balance teoriernes verden forudsættes det altså, at meget arbejde medfører konflikter. Svaret synes altså allerede at ligge i spørgsmålet. Med work-life balance teorierne måtte jeg altså placere den dobbelthed, som konsulenterne udtrykte i relationen mellem deres arbejde og deres fritid, ud fra antagelsen om, at de arbejdede for meget. Det ville være ensbetydende med, at jeg måtte bruge nogle eksterne logikker til at forklare nogle interne logikker, hvilket ville sige mere om de eksterne end om de interne logikker. Således havde jeg svært ved at se, hvordan work-life balance teorierne kunne anvendes, når jeg netop ville skabe indsigt i de konkrete interne logikker. Derudover forudsætter work-life teorierne en rationalitetsforestilling, hvorfra konsulenternes liv kan forklares og bedømmes fra. De forudsætter en normativitet, der er hentet udefra og således ikke indefra selv analysen. Således syntes disse teorier snarere anvendelige til at forklare empirien end til at analysere dem med. Derfor måtte jeg forkaste dem som uhensigtsmæssige til min empiriske analyse. De kunne med andre ord ikke fungere som redskaber til at skabe indsigt i den empiriske kompleksitet, som jeg fornemmede var tilstedeværende. Jeg måtte derfor allerede tidligt foretage et valg. Jeg ville lave min analyse uden moralsk fordømmelse af konsulenterne, og jeg ville lave den uden eksterne logikker, fortolkninger og forklaringer. Jeg ville ikke reducere dem til: Workaholics, der arbejder meget, fordi de er blevet afhængige af arbejdet og har mistet evnen til at finde glæde andre steder (Peiperl & Jones 2000; Porter 2004; Baylin 1977; Machlowitz 1980), eller til masochister, der opnår nydelse gennem lidelse på arbejde (Cederström & Grassman 2008). 15

17 I stedet besluttede jeg, at jeg ville fastholde fokus på netop dobbeltheden i, at de på én og samme tid kunne udtrykke: Bare det var mig, og godt det ikke er mig. Jeg besluttede med andre ord, at jeg ville tage dem alvorligt, og derfor kunne jeg i udgangspunktet hverken placere dobbeltheden mellem arbejde og fritid eller reducere dem til sygelige masochister eller arbejdsnarkomaner. Eftersom jeg havde besluttet, at jeg ville rejse logikkerne indefra og altså afholde mig fra eksterne fortolkninger og fordømmelser, var det oplagt, at min vej videre skulle gå gennem konsulenternes særlige selvforhold. Her fandt jeg hjælp i Deleuzes bog om Foucault. Således besluttede jeg, at jeg ville forfølge den akse, som Deleuze kalder: Den tredje akse hos Foucault, der er den akse, hvor afklaring vindes (Deleuze 2006a:111). Det gjorde jeg, fordi det er gennem den akse, at den enkelte får tilknytning til sin egen identitet via bevidstheden og erkendelsen af sig selv (Deleuze 2006a:117). Jeg besluttede således, at jeg ville søge min indsigt i konsulenternes arbejdsliv gennem: Det dobbelte selvforhold. Det er: Kraftens forhold til sig selv, det er en magt til at påvirke sig selv, en påvirkning af sig selv ved sig selv (Deleuze 2006a:115). Således kan det dobbelte forhold, der kan udtrykkes gennem: Bare det var mig, og godt det ikke er mig, præciseres, så det kommer til at handle om et mig, der forholder sig til et mig. Men det er ikke gennem denne forholden sig til hinanden, at mig, der forholder sig til mig, står i relation til hinanden som adskilte verdener. Et mig, der forholder sig til et mig, står kun i relation til hinanden i kraft af en bestemt relation, i kraft af et særligt selvforhold. Deleuze citerer Blanchot for at sige: Det er allerede klart, at det samtidig må være et ikke-forhold (Deleuze 2006a:111). Det er klart at de ikke står i direkte relation til hinanden. Det kræver et tredje sted, hvorfra de kan træde i forhold til hinanden fra. Dette tredje punkt er gennem en foldning, det er værens fold (Deleuze 2006a:127) det er subjektet som en foldning (Deleuze 2006a:135). Således måtte jeg søge videre for at finde en måde, hvorpå jeg kunne analysere dette dobbelte selvforhold, dette mig, der forholder sig til mig gennem en foldning. Dette tredje punkt hvorfra: Bare det var mig og godt det ikke er mig, ikke bare forholder sig adskilt til hinanden, men der hvor de træder i relation til hinanden. Det kunne Blanchot hjælpe med gennem sine tre erfaringsformer: Dagen, natten og den anden nat. Dagen er det umiddelbare erfaringsniveau, mens natten er det niveau, der udgør refleksioner 16

18 over det umiddelbare. Dagen og natten er ikke adskilte niveauer, de er altid samtidigt tilstedeværende, så man er ikke enten i dagen eller i natten, man er begge steder på én og samme tid. Således står dag og nat i et immanent spændingsforhold til hinanden, som mig, der forholder sig til mig. Men det er ikke et direkte forhold, det vil altid være foldet ind som del af i et særligt selvforhold: Den anden nat. Den anden nat er altså det tredje punkt, hvor mig, der forholder sig til mig kommer til at stå i relation til hinanden. Den anden nat er altså folden. Eftersom dag, nat og den anden nat er erfaringsformer, er alle kategorierne som udgangspunkt tomme, det er en ontologi, der kalder på empiri. Ved at benytte denne metode kommer arbejde og fritid altså til at stå i relation til hinanden gennem et særligt selvforhold. Således søger jeg de indre træk, der går igen og gennemsyrer logikkerne. Jeg vil søge efter, hvad konsulenterne forbinder med hvad. Jeg vil søge efter, hvor tingene står i relation til hinanden. Det er ikke fortolkning. Det er et bidrag, hvor subjektet ikke tillægges mening, eller hvor mening er deres - konsulenternes. Jeg søger at rejse logikkerne indefra. Ad den vej ønsker jeg, at tilbyde konsulenterne en værdig stemme! Disse eksistensmåder er dog fuldstændig forskellige alt efter epoke, og de bliver til på baggrund af meget forskellige regler (Deleuze 2006b:120). Hver epoke vil således udgøre sin særlige produktion af forskellige eksistensmåder (Deleuze 2006b:139), samtidig med at hver epoke ligeledes vil udgøre hver sin opfindelse af nye muligheder for liv (Deleuze 1990:120). Hver epoke udgør sin særlige produktion af eksistensmåder, således at enhver epoke rejser nogle specifikke kriterier, som man nødvendigvis må forholde sig til, når man skal leve på højde med sin samtid (Raffnsøe et al. 2008), og work-life balance tages ind som en del af et selvforhold. Vi er således altid underlagt betingelser, men disse betingelser vil også altid blive foldet ind som en del af et særligt selvforhold. Det er eksistensmåder, der altid er impliceret, der konstituerer os som noget bestemt (Deleuze 2006b:122). Jeg vil ikke fokusere på selve betingelserne, som vores epoke rejser. I stedet vil jeg fokusere på de grundlæggende kriterier, som konsulenterne stiller for sig selv. Det kommer således ikke til at handle om, hvordan de bliver udsat for magt, men i stedet 17

19 om hvordan de forsøger at gribe magten. De er ikke ofre, for det er noget, de gør ved sig selv. Det er deres løbende modulering af sig selv gennem et særligt selvforhold. Ad denne vej søger jeg indsigt i de konkrete og lokale logikker. Ad denne vej vil jeg søge en indsigt, der ikke trækker på work-life balance teoriernes eksterne normative forudsætninger. Jeg vil således ikke nærme mig konsulenternes verden i et udefra og ind perspektiv, i stedet vil nærme mig i et indefra og ud perspektiv (Lather 2007; Lather & Smithies 1997; Søndergaard 1996). Mit forskningsspørgsmål kan således formuleres anderledes ved hjælp af den valgte teori, end den kunne gennem work-life balance teorierne: Hvordan griber denne gruppe af højt profilerede managementkonsulenter de kriterier, som de stiller for sig selv? Hvilken eksistensmåde muliggøres gennem deres konkrete selvforhold? Ad denne vej søger jeg at lave en helt konkret fortegnelse af livet i folderne (Deleuze 2006a:135). Det er nemlig kun på den baggrund, at konsulenternes work-life balance kan undersøges. Det er kun på den baggrund, jeg kan vise, hvordan denne gruppe kan udtrykke sådan en ekstrem dobbelthed. Hvordan de på én gang kan udtrykke en genkendelighed og en fremmedhed. For man kan se sig selv tæt på dem og føle sig trist ved, at man ikke kan være som dem, og man kan samtidig se sig selv på afstand af dem og føle sig glad ved, at man ikke er som dem. Man kan altså både se på dem og føle sig lille i afstandens nærvær, og samtidig føle sig stor i nærværets afstand. Ad denne vej søger jeg væk fra karikaturerne. Jeg søger væk fra work-life balance teoriernes karikaturer af arbejdsliv, og jeg søger væk fra karikaturer af konsulenterne. Ad den vej ønsker jeg at vise, hvor fejlagtigt det er, at reducere dem til masochister eller misbrugere. Ad denne vej ønsker jeg samtidig at vende tilbage med et bidrag til work-life balance teorierne og tilbyde: Dels en konkret undersøgelsesmetode og dels en empirisk analyse, der viser, hvor væsentligt det er med grundig indsigt i det konkrete empiriske felt. Kun sådan kan work-life balance undersøges. Som det vil fremgå senere, har en af mine konsulenter på et tidspunkt opholdt sig i et Buddhistisk munkekloster. Det var ret hårdt, for der var ingen at snakke med. Der var ingen kaffe, 18

20 kun vand, rissuppe og noget græskarkarry, der ikke smagte særlig godt. Der var ingen telefoner, der var ingenting. Det er min forhåbning, at mine analyser kan tydeliggøre, at det ville være lige så absurd at analysere mine højt profilerede managementkonsulenter ud fra work-life balance teorier, som det ville være at analysere et Buddhistisk munkekloster. 19

21 Kapitel 2 Balance mellem arbejde og liv Dette kapitel skal derfor tydeliggøre de præmisser og forforståelser, som en traditionel work-life balance analyse udspringer af: Hvad har man nødvendigvis med sig og accepterer, hvis man benytter sig af de traditionelle work-life balance teorier? Og omvendt: Hvad mister man, som disse teoretiske perspektiver ikke kan indfange? Min vej ind i work-life balance teorierne er altså formet af en undren over den model, som teorierne forudsætter, en model der ikke virkede hensigtsmæssig til at skabe indsigt i min empiri. Mit review er således allerede i udgangspunktet kritisk, og mit blik er rettet mod nogle særlige karakteristika ved grundlagstænkningen indenfor de traditionelle work-life balance teorier. Det betyder, at jeg ikke placerer mig selv indenfor feltet, men i stedet anlægger et kritisk blik udefra. Således vil der være mere fokus på, hvad teorierne ikke indfanger, end hvad de rent faktisk kan indfange. Mit anliggende er ikke at etablere en indsigt i nuancerne og forskellighederne indenfor work-life balance teorierne, ligesom hensigten heller ikke er at nuancere eller præcisere work-life balance tænkningen yderligere. Mit blik er rettet mod de grundlæggende træk ved teorierne og altså ikke mod det specifikke. Det er rettet mod de generelle og dominerende træk ved teorierne og ikke derved ikke mod forskellighederne. Det betyder samtidig, at der vil være spændende perspektiver og nuancer ved work-life balance feltet, der må undvige mit blik. 20

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion Thomas Binderup (red.), Lisbeth Donnerborg, Janne Lund Jensen, Kurt Johannesen, Tanja Gammelgaard Just, Maja Dam Kjærgaard, Helle Kristensen, Karen Skyum og Mads Thyde Sammen om inklusion Tre perspektiver

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen

Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen Begrundelse for at lave fælles Retning og rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC, herunder de organisatoriske

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER WORKSHOP EN UNDERSØGELSE AF KØNSKONSTRUKTIONER I NATURFAGENE PÅ MELLEMTRINNET 1 Mads Lund Andersen Kristina Helen Marie

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Udvidet forord til pædagogerne i Århus... 15

Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Udvidet forord til pædagogerne i Århus... 15 Indholdsfortegnelse Forord... 11 Udvidet forord til pædagogerne i Århus... 15 Kapitel 1: Mange føler, at de ikke kan kritisere uden frygt for repressalier... 19 Juridisk og normativt sikret kritik... 22

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Energiskabere. Energiskabere

Energiskabere. Energiskabere Energi er vigtigere end arbejdstimer Hans Mikkelsen, adjungeret professor, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Pernille Eskerod, lektor, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere