Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser!"

Transkript

1 Power Weekend Marts 06 Valg af referent: Lene C Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser! Valg af ordstyrer: Kirsten 4. Dagsorden godkendt 5. Godkendelse af referat fra sidste møde: Ny bestyrelse. (Derfor ikke referat til godkendelse). 6. Arbejdsseddel godkendt. Punkter under arbejdsseddel (prioriterede): a. PR: Kjeld Madsen er valgt som PR kontaktperson b. Klage vedr. stamtavle: Der er klaget fra et medlem, da medlemmet mener at have ansøgt om stamtavle, men ikke har bevis for dette. Det besluttes, at det er den aktuelle udstillingskreds der har ansvar for, at racedyr over 5 mdr. har stamtavle. Dispensation for dette kan gives ved dokumentation for ansøgning til stambogskontoret. Det fastslås at der ingen fordel er for stambogskontoret at glemme stamtavle. Regler vedr. 5 mdr. SKAL overholdes. Kreds 4 har afvist dyret pga manglende stamtavle. Bestyrelsen støtter Kreds 4. Linda svarer på klage. c. Opdeling af kredsene: Snak om kredsene skal have den opdeling, der er nu. Det besluttes at opdeling skal være uændret i DMK, selvom Jylland bliver opdelt i 3 regioner i 2007 (regionsplan for Danmark) d. Dommerudvalg: Forslag fra et medlem. Man indmeldes når dommerprøve er bestået. Dommerudvalget har ansvar for standarder, og andre anliggender der vedrører bedømmelser/dommere. Bestyrelsen støtter forslaget. Kenneth laver udkast til godkendelse. Forslag til ændring/opdatering af standard varetages af dommerudvalget efter forudgående ansøgning. e. BIS opdeling: Der vil fremover være BISJ for sig og BIS senior for sig. BISJ kan ikke deltage i BIS senior. Gælder også kæledyr. Samme point for BISJ som BIS til pointjagt i DMK (ikke udstillinger i specialklubber).gælder også BIG, der deles op i BIG 1 og 2 og BIGJ 1og 2 i racedyr. Crestede og satiner bliver slået sammen til 1 kombinationsgruppe fra f. Certifikater: Der stilles forslag om nyt design. Godkendt af bestyrelsen. De nye certifikater vil blive taget i brug 1.gang i Kolind april g. Børnedyr: separat BIS for børnedyr bliver indført fast efter en forsøgsperiode. Der gøres opmærksom på at præmieoverrækkelse kan blive overset, da forældre og andre udstillere er ved dommerbordet. Kredsene opfordres til at være opmærksomme på at stoppe bedømmelser, imens der er præmieoverrækkelse i børnedyr. Børnedyrschampion (DKbdCH) gælder fra , og de børnedyr, der er blevet champion siden 2005 kan rette henvendelse til stambogskontoret og få rettet stamtavler. Veteraner får også egen championtitel (DkveCH). Alle veteraner, der er blevet champions i 2006 kan få rettet stamtavler ved henvendelse til stamborgskontoret.

2 h. AT: Som redaktør opstiller Ole Ranzow. Der er kommet skriftlig ansøgning. Skal evt. besøge Mai-Britt til oplæring. Linda laver AT i maj. Ole Ranzow er valgt. i. Tilmeldingsblanketter: Ændringer til at tydeliggøre tilmeldingsblanketter til udstilling foreslået af et medlem er godkendt. Betyder bl.a. at der ikke skal beskrives race og farve i børnedyr/kæledyr ved tilmelding. Kenneth har lavet udkast, som sendes rundt til godkendelse. j. Udstillingskoordinator: Kirsten Jensen er valgt. Udstillingskoordinator skal bl.a vide hvem der er uddannede sekretærer og indcheckere og kunne give liste til kredsene til udstilling. k. Uddannelsesområder/ ansvarspersoner: Kenneth Hansen tager sig af dommer- og indcheckeruddannelsen. Lene Colding tager sig af sekretæruddannelsen. Christina V. Jensen tager sig af bæreruddannelsen Hver ansvarsperson skal beskrive området til mappen, der udleveres til alle bærere, sekretærer, indcheckere og dommere. Det er udstillingskredsens ansvar, at sekretær til BIS/BIG er kvalificeret. Der diskuteres evt. overbygning på sekretæruddannelse til BIS/BIG sekretær, således at sekretæruddannelsen er i flere trin. Det besluttes at BIG/BIS sekretær skal sidde føl til disse før sekretæren kan sidde ved BIS/BIG selvstændigt. Kreds 1 har lavet en god bog, der hedder sekretærens blå bog, som DMK gerne vil bruge. Lene kontakter Kreds 1 mht. tilladelse. l. Kreds 4 har lavet oversættelse af point og blanketter til brug for udenlandske dommere. Dette kunne være en god ide også til blanketter til opdrættergrupper, da det ofte er svært for sekretæren at forklare, hvad der skal vægtes ved opdrættergrupper. m. Fejlbedømmelser: Kan point der er uddelt fejlagtigt tilbagekaldes? F.eks. når 2. pladsen bliver BIS placeret og 1.pladsen i klassen ikke. Tages op på næste bestyrelsesmøde. Kenneth ser på regler og vedtægter i forhold til dette. n. Standard/ brev fra et medlem: Skal standard på Kl. langhår opdateres? DLK (Dansk Langhårs Klub) kan lave udkast til evt. revision. Nogen mener, vi skal være forsigtige med at ændre standarder. Det besluttes at sekretærer ikke skal udtale sig om, at pels er for lang, Klipning tæller ikke meget i standard, så dette skal ikke pointeres af sekretær. Kenneth skriver brev til sekretærer til udstilling i Kreds 4 i april. o. Kreds 1 forslag: 1. Ingen transitdyr udenfor transitrum. Dette gælder samme område som alkohol, dvs. hele matriklen inkl. parkeringsplads. Karantæne gives ved overtrædelse. Kredsen giver besked til DMKs bestyrelse, som udmåler straf. Bestyrelsen godkender forslag, der gælder alle kredse fremover. 2. Burestørrelse til burløse udstillinger: Det er besluttet at bure skal være minimum 985 cm2 svarende til 3 rum i duekasser. Kenneth svarer Kreds 1. p. Point kæledyr/racedyr: Et medlem foreslår afskaffelse af point i kæledyr. Diskussion om dette og afskaffelse af A-B-C systemet. Det besluttes at point bibeholdes for kæledyr uændret. Point for racedyr kan dispenseres, hvis der er dansk dommer i racedyr..det besluttes at ændre A-B-C systemet til A-B system for egen avl og indkøbt. Således slås B- og C dyr sammen til indkøbt. Avlsarbejde skal stadig præmieres med at A-dyr vinder over B-dyr ved pointlighed.

3 q. Gerdasgade / lokaler: Lokaler i Gerdasgade er opsagt pr Forslag fra et medlem med leje af stald udenfor Hillerød til 1000 kr. pr måned. pr Lokalet er på ca. 25 m2 og skal bruges til opbevaring af bure og stænger. Papirer opbevares hos Linda. Der skal laves lejekontrakt og forslag vedtages. Lene tager kontakt til ejer, Klaus Enevoldsen. Kenneth undersøger forsikring. r. Katalogvejledning: Inddeling af klasser efter alder. Det står i retningslinier, at det optimale er 4-7 dyr i hver klasse. Det besluttes at klasser i racedyr skal inddeles i hanner og hunner, som det fungerer i kæledyr. Racedyrsklasserne kan slås sammen på udstillingen, hvis der er enighed udstillingsarrangør og udstillerne imellem, men forslag skal komme fra udstillingsarrangør. Kenneth har lavet udkast som sendes rundt på mail til senere godkendelse. s. Arbejdsfordeling: Lene kvitterer for modtagelse på henvendelser/klager. Formand og næstformand eller kasserer melder beslutninger tilbage til rette personer. Kasserer tager økonomi og henvendelser vedr. dette. Annette tager referat fra messenger-møder. Anne opdaterer dagsorden. Charlotte skriver nyhedsbreve til AT og kredse. t. Opdræt godkendelse: Susans brev i AT. Skal der være konsekvenser når retningslinier/regler ikke overholdes? Mange medlemmer betragter det som et blåt stempel at have et opdrætternavn. Forslag fra et medlem om at pris på opdrætternavn sættes op til 250 kr. vedtages. Forslag til afstemning på GF i oktober 2006, om at opdrætteren underskrive erklæring om, at man vil overholde regler for salg af unger på 3oo g/4 uger for at signalere, at opdrætter er seriøs og vil overholde retningslinier. (Opdatering oktober 2006, forslaget blev ikke vedtaget. Der laves nyt udkast til både forslag og folder til næste GF oktober 2007) Det besluttes at opdrætternavn først kan søges efter medlemskab af DMK i 4 måneder, men opdrætternavnet kan først godkendes efter 6 måneders medlemskab efter gældende regler og godkendelse i AT. u. Klage fra Kreds 3 vedr. overtrædelse af salgsregler i forbindelse med udstilling og forslag til sanktion: Klage behandles og sanktionsforslag fra kreds 3 godkendes. Udstiller får sanktion i form af salgs- og transitforbud i 1 år til 19/2-07 i forbindelse med udstillinger. Udstiller har fået besked. Linda sender brev til Kreds 3. Det besluttes, at hvis regler for salg på udstillinger overtrædes, gives der salgsforbud/transitforbud i 1 år på alle udstillinger indenfor den givne periode. v. Championklasser: Der er fremsat ønske om at indføre championklasser, for at kunne opnå noget mere på championdyr. Det besluttes at indføre dette forsøgsvis i børnedyr/kæledyr. Klasserne inddeles efter alder: 5-8 mdr., 8-12 mdr., mdr., over 24 mdr., Championdyr som skal videre til BIS skal have certifikat, eller certifikatkvalitet (ck). Certifikatkvalitet og certifikater tæller i opdrætterjagt. 3 Championcerter giver 1 superchampion (DKsbdCH for børnedyr og DKskdCH for kæledyr. Rosetplacering i klassen KAN give certifikat, men ikke nødvendigvis, mens andre placeringer i klassen KAN give certifikatkvalitet, men ikke nødvendigvis. w. Regler og vedtægter: Ændringer: 1. ændring: Officielle udstillinger er for alle klasser og kun for medlemmer af DMK. Eneste undtagelse for medlemskab, er de år hvor DMK arrangerer Nordisk. 2.ændring:

4 Karantænerum Dette rum er til afviste dyr jf. punkt 7, og skal være aflåst. Dette rum skal også være til dyr der er under vægtgrænsen jf. punkt 21 stk.2. Regler for dette rum er de samme jf. punkt ændring: Stk 3 Der indføres et mindsteareal på udstillingsbure på 29x34 cm., hvilket svarer til 3 rum i en duetransportkasse (dvs. 29x34 cm). Dette mindsteareal gælder, både hvad angår udstillingsbure, salgsbure og transportkasser/bure i transitrum og karantænerum. 4. ændring: stk1. Der kan ikke stambogsføres, i andres opdrætternavne, det er opdrætters pligt at stambogsføre dyr, hvis de sælges med stamtavle. stk 2. Dyrets navn kan max indholde 40 anslag incl opdrætternavn (se punkt 14, stk 1), hvis alle 40 anslag er udnyttet, vil navnet forsvinde alt efter titlers anslag. 5. ændring: Hvis et opdrætternavn udgår, kan det ikke anvendes af andre før efter 10 år. Således beskyttes navnet i 10 år. Såfremt navnet er ubrugt slettes det den 1 april. 6. ændring: Børnedyr er blevet fast adskilt fra kæledyr, derfor er der indført DKCH og DM titler til børnedyr alle der er blevet champion i 2005 og vundet DM i 2005 kan få ændret titlen på stambogen, og tilføjet DM titlen. Titlen vil være DKbdCH. 7. ændring: Veteran får deres egen titel, som er DKveCH, her kan alle i 2006 få deres titel ændre, hvis der er nogle. 8. ændring: Vi har ændret i tilmeldingsblanketter, i BEDES få fat i de nye blanketter og slette de gamle. 9. ændring: Pr , vil alle dyr u. 5 mdr ikke komme op til BIS finale, sammen med de voksne dyr. Der bliver lavet en BIG under 5 mdr også. 10. ændring: Pr lægges Satin og Crested sammen igen til Kombinationsracer. Det har ikke været en succes at dele dem, derfor samler vi dem igen i en BIG. 11.ændring: Pr vil der være Champklasser i kæle/børnedyr klasserne. Der kan udstilles Champion dyr i denne klasse, opdelingen er 5-8 mdr., 8-12 mdr., mdr. og over 24 mdr., Der kan så kun uddeles certifikater til de dyr der får rosetplacering, men et certkvalitet til de dyr der kommer bag efter, så dyret stadig har chance for at komme i BIS

5 finalen. Ved 3 certer i Champklasserne, kan der indsendes til Stambogen om at få en champtitel på der hedder DKskdCH=Dansk super kæledyrs Champ. 12. ændring: Vi har lavet et dommerudvalg, som får deltagelse af alle personer der har bestået dommerprøven. Dette udvalg skal tage sig af dommeruddannelse og de ændringer/rettelser der skal ske af standard. Udvalget kan søge hjælp og/eller forslag fra personer med stor genetikviden, og special klubber. Regler for sekretærer og indcheckere: Regler for sekretær En sekretær skal have gennemført DMK s kursus, og bestået. Sekretæren skal optræde upartisk. Man kan fratages sit hverv, hvis der kommer klager over en sekretær. Det kræver en bestået kursus og man skal have virket som sekretær for at kunne videre uddannet sig til dommer. Man skal have siddet sekretær mindst en gang om året, ellers bliver man frataget sit hverv igen, undtaget fra dette er uddannet dommere. Regler for indtjekker Indtjekker skal have bestået prøve, for at kunne blive optaget, som aspirant. Man skal sidde aspirant, hos en meget erfarende indtjekker, et antal gange, før man får lov til at sidde alene. Den erfarende indtjekker afgør hvornår, aspiranten er klar til at sidde alene En indtjekker skal altid søge til en anden indtjekker, ved tvivls tilfælde, for at sikre at der ikke sker fejl. Man kan fratages sit hverv som indtjekker, hvis man udviser uagtsomhed. Man skal være uddannet indtjekker for at komme til dommerprøve. Man skal have siddet et fuldt indtjek mindst en gang om året, ellers bliver man frataget sit hverv igen, undtaget fra dette er uddannet dommere. Dommerudvalg Medlemmer af dommerudvalg, er all-round dommer, kæledyrsdommere og aspiranter (bestået dommerprøven). Dommerudvalgets formål er at uddanne dommere Indstille til bestyrelsen om godkendelse af racer. Opdatere standarden, forslag fra genetik personer og special klubberne, kan bruges Modtage henvendelser vedr. race/farve problematik omhandlende standard

6 Der afholde et antal møder om året, men der skal aflægges referat til hovedbestyrelsen. Der vælger en kontaktperson til at forstå kontakten til DMK, og modtage henvendelser, fra medlemmer. 7. Økonomi: Denne er god. Der er overskud. 8. Stambog: 850 stamtavler lavet kr. på konto. 150 ansøgninger venter. 9. AT: Linda laver maj AT. Redaktør, Ole Ranzow er valgt. 10. Evt. -næste møde: d. 28/4-06 kl. 19 på Messenger. Referent Lene

2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag.

2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag. Power Weekend November 2007 1. Valg af referent: Annette og Camilla Lysel. 2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag. 3. Valg af Dirigent: Ole, Ove søndag. 4. Godkendelse af

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt.

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt. Referat fra Spidshundeklubbens Generalforsamling den 22.04. 2007 i Vejle. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Tid: Den 22. september 2014, kl. 8.50-9.40. Sted: Valby Medborgerhus, lokale 2, 3. sal, Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby. Dagsorden

Læs mere

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen Referat af specialklubmøde den 23. marts 2013. 1. Velkomst og navneopråb v/erik Vestergård 2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen LU foregik i Fredericia sammen med Dueforeningen.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner

FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner Godkendt af FCI s Hovedbestyrelse den 12. april 2012 i Wien. Gældende fra 1. juli 2012. Dette dokument er oversat fra engelsk. I tilfælde

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere