LOVE BESTEMMELSER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE BESTEMMELSER 2015"

Transkript

1 LOVE OG BESTEMMELSER 2015

2 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted / Formål / Organisation og tilhørsforhold / Klubberne / Medlemmer / Kontingent / Regnskab / Fyns Bowling Unions ledelse / Repræsentantskabet / Ordinært repræsentantskabsmøde /2006 Ordinært repræsentantskabsmøde fortsat / Ekstraordinært repræsentantskabsmøde / Unionsbestyrelsen / Unionens opløsning /1991 Bestemmelser 15. Ordensbestemmelser / Bestemmelser for klubskifte / Regler for afholdelse af stævner / Serie af geografisk opdeling / Turneringsregler for de af FBwU administrerede turneringskampe og stævner / Placeringer / Holdstørrelse og spillemåde / Generelle regler /2013 Generelle regler fortsat / Turneringsregler /2010 Turneringsregler (fortsat) / Generelle turneringsregler / Love for fællesrækker mellem FBwU og JBU / Kommunikationsudvalg / Dommerkomiteen / Seniorudvalg / Ungdomsudvalg / Turneringskoordinator /2007 Fyns Bowling Unions Ungdomsfond Fundats /2006 Fyns Bowling Unions Ærestegn Propositioner /2000

3 1 Navn og hjemsted 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse /1991

4 2 Formål Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme og højne bowlingsporten som amatøridræt. 2.2 At samle fynske bowlingklubber under FBwU, for gennem dennes og DBwF s love og bestemmelser at styrke sporten. 2.3 At foranledige afholdelse af de under Unionen hørende stævner, turneringer og mesterskaber, som er godkendt af DBwF. 2.4 At medvirke til varetagelse af dansk bowlings interesser, såvel nationalt som internationalt /1991

5 3 Organisation og tilhørsforhold 3.1 FBwU er en organisation bestående af amatørbowlere, som gennem klubber er medlem af Unionen. 3.2 FBwU omfatter klubber på Fyn og omliggende øer. 3.3 FBwU er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund (DBwF) og derigennem Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Nordisk Bowling Forbund og Federation des Quilleurs (FIQ). 3.4 Enhver henvendelse til FBwU s ledelse eller eventuel højere instans skal følge den organisatoriske opbygning, dvs. ske gennem klub og Union. 3.5 FBwU s love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med DBwF s love og bestemmelser /2006

6 4 Klubberne 4.1 FBwU optager klubber og selvstændige bowlingafdelinger i Idrætsforeninger. 4.2 Ved en klubs optagelse og medlemskab i Unionen kræves tilmelding af minimum 8 licenserede medlemmer. 4.3 Enhver klub/bowlingafdeling, der ønsker at tilslutte sig Unionen, skal skriftligt fremsende ansøgning herom. Ansøgningen fremsendes til Unionen og skal være vedlagt klubbens love, medlemsfortegnelse, bestyrelsessammensætning samt beskrivelse af klubbens spilledragt. Medlemsfortegnelsen skal indeholde navn, adresse og fødselsdato med tilføjelse af sidste ciffer i CPR-nummeret. 4.4 Unionens bestyrelse behandler ansøgningen. Resultatet af behandlingen meddeles klubben senest fire uger efter modtagelse af ansøgningen. 4.5 Klubberne indsender hvert år inden den 7. december en fortegnelse over medlemmer, der ønskes optaget under FBwU (se ) og indbetaler kontingent for det følgende år (se 6.2). Eventuelle ændringer i klublove eller bestyrelsessammensætning fremsendes efter klubbernes generalforsamling. 4.6 Klubbers udmeldelse af Unionen skal ske med mindst 2 måneders varsel. 4.7 Klubber, der melder sig ud, eller som slettes af Unionen (se 6.3) fortaber såvel medlems- som økonomiske rettigheder /2003

7 5 Medlemmer 5.1 Som medlem af Unionen optages enhver, der er medlem af en klub/ bowlingafdeling i en klub tilsluttet Unionen. 5.2 Optagelse af medlemmer sker ved, at spillerens klub til Unionen indsender oplysning om fulde navn, adresse, fødselsdato samt sidste ciffer i CPR-nummer og endvidere ved at indbetale kontingent til Unionens kasserer. Medlemskabet er dog tidligst gyldigt 8 dage efter indsendt ansøgning og kontingent/licensbetaling. Poststemplets dato afgør alene ansøgningstidspunktet. 5.3 Medlemskabet er gældende indtil 31. december. Fornyelse af medlemskab sker hvert år inden 7. december. 5.4 Medlemmer, der optages, har de rettigheder og pligter, som fastsættes i DBwF s love ( 4) /2011

8 6 Kontingent 6.1 Alle klubber tilsluttet Unionen betaler et årligt kontingent pr. medlem, omfattende licens til DBwF og kontingent til Unionen. 6.2 Kontingentet betales forud og skal, for at medlemskabet kan være gyldigt fra 1. januar, være indbetalt 7. december. 6.3 Såfremt kontingentet ikke er indbetalt rettidigt, og heller ikke efter påkrav er indbetalt 1. januar, slettes medlemmet af FBwU. 6.4 Enhver klub betaler ved tilslutning et optagelsesgebyr samt det årlige kontingent pr. medlem for den igangværende regnskabsperiode. 6.5 Optagelsesgebyr og det årlige kontingent til Unionen fastsættes af Unionens repræsentantskab. 6.6 Alle licenserede seniorer, og pensionister betaler et ungdomstilskud, som afregnes sammen med indløsning af licens. Tilskuddet fastsættes på FBwU s ordinære repræsentantskabsmøde. Beløbet indgår i en ungdomstilskudspulje, som udbetales til klubber med ungdomsspillere. Udbetalingen sker een gang årligt primo september. For at modtage tilskud fra puljen, skal følgende krav være opfyldt: Klubben skal have en ungdomsafdeling. Klubben skal have en ungdomsleder. Klubben skal være villig til at modtage nye medlemmer. Hele puljen fordeles til klubberne i forhold til antallet af ungdomsspillere: Der har eller har haft licens i registreringsperioden Der i samme periode har spillet mindst 12 snittællende serier Puslinge dog 8 serier /2003

9 7 Regnskab 7.1 Unionens regnskabsår er kalenderåret. 7.2 Regnskabet skal være afsluttet og fremsendt til revision senest 1. februar. Revisionen skal være afsluttet senest 15. februar, og det reviderede regnskab udsendes til klubberne senest 8 dage før afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde. 7.3 Unionsbestyrelsen udsender senest 8 dage før afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde, sammen med det reviderede regnskab, budgetforslag for løbende regnskabsår. Kassereren må ligge inde med en kassebeholdning på indtil kr ,- Unionens øvrige kontante midler indsættes i en anerkendt bank eller sparekasse, hvor beløb kun kan hæves af kassereren /1997

10 8 Fyns Bowling Unions ledelse 8.1 Fyns Bowling Unions opgaver varetages af: a. Repræsentantskabet b. Unionsbestyrelsen c. Seniorudvalg d. Ungdomsudvalg e. Faste udvalg f. Kommunikationsudvalg g. Dommerkomitè 08-01/2006

11 9 Repræsentantskabet 9.1 Repræsentantskabet er Unionens øverste myndighed. 9.2 Repræsentantskabet består af unionsbestyrelsen, udvalgsformænd samt 3 repræsentanter med licens fra hver klub, tilsluttet Unionen. 9.3 Repræsentantskabets opgaver er bl.a.: At fastsætte love og bestemmelser for Unionen. At vælge Unionens ledelse. At afstikke retningslinier for bowlingens fremtid på Fyn /2005

12 10 Ordinært repræsentantskabsmøde Unionsbestyrelsen indkalder en gang om året i februar eller marts repræsentantskabet til ordinært møde med 14 dages varsel Indkaldelse til mødet skal indeholde dagsorden samt de forslag, der skal behandles på mødet Det reviderede regnskab, budgettet samt beretning fra Unionens formand udsendes til klubberne senest 8 dage før mødet Forslag, der ønskes behandlet på mødet, kan stilles af DBwF, Unionens bestyrelse, Unionens faste udvalg og klubber, der er tilsluttet FBwU. Forslag fra klubberne adresseres til Unionens formand og fremsendes gennem formanden i klubben. Forslag fra faste udvalg og klubber skal være fremsendt til unionsformanden senest 3 uger før repræsentantskabsmødet Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter, dagsordenens punkt 9 indgår kun de år hvor DBwF afholder ordinært repræsentantskabsmøde: 1. Mandaternes/gæsternes prøvelse. 2. Valg af dirigent. 3. Forhandlingsprotokol. 4. Beretning fra: Unionsformanden Seniorlederen Ungdomslederen 5. Regnskab. 6. Forslag. 7. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og ungdomstilskud. 8. Valg af: a. Formand, ungdomsleder og turneringskoordinator i de lige år. b. Kasserer, seniorleder og sekretær i de ulige år. c. 1 medlem til seniorudvalg i lige år. d. 1 medlem til seniorudvalg i ulige år. e. 1 medlem til ungdomsudvalg i lige år. f. 1 medlem til ungdomsudvalg i ulige år. g. 1 suppleant til bestyrelsen hvert år. h. 1 suppleant til seniorudvalg hvert år. i. 1 suppleant til ungdomsudvalg hvert år. j. Licensformand i de ulige år. k. Formand for kommunikationsudvag i lige år. 2 medlemmer til kommunikationsudvalg i ulige år. l. Formand for dommerkomité i lige år. m. 1 revisor i de lige år. 1 revisor i de ulige år. 1 revisorsuppleant hvert år. 9. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde 10. Eventuelt 12-05/2012

13 10 Ordinært repræsentantskabsmøde (fortsat) 10.4 Mandaternes prøvelse ledes af unionsformanden, og denne konstaterer ved navneopråb repræsentanternes tilstedeværelse. Repræsentanter, der ankommer i løbet af mødet, kan ved henvendelse til dirigenten få mandatet prøvet umiddelbart forinden påbegyndelsen af nyt punkt på dagsordenen Repræsentanterne vælger en dirigent til at lede mødet. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemningsmåde. Afstemning skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 repræsentanter forlanger dette For at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 50% af de stemmeberettigede mandater Til ændring af Unionens love kræves, at der ved repræsentantskabsmødet er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ændringen Afgørelsen af valg til unionsbestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal, af de godkendte mandater Andre afgørelser ved repræsentantskabsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære repræsentantskabets møde med forhandlingsret: a. Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse og udvalgsformænd. b. Seniorudvalg c. Ungdomsudvalg d. Kommunikationsudvalg e. Dommerkomite f. Revisorer g. Fynske medlemmer af IKK og TEK 10-02/2006

14 11 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 11.1 Repræsentantskabet indkaldes til ekstraordinært møde, når unionsbestyrelsen finder det påkrævet, eller når 5 klubber skriftligt overfor unionsbestyrelsen fremsætter begæring herom med motiveret emne Unionsbestyrelsen indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel, senest 7 dage efter begæringens modtagelse Indkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: 1. Mandaternes prøvelse. 2. Valg af dirigent. 3. Forslag. 4. Eventuelt Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet Den øvrige forretningsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde er som for det ordinære møde Hvis de godkendte mandater ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke udgør mindst 50% af Unionens repræsentantskab, indkalder unionsbestyrelsen til et nyt ekstraordinært møde med 14 dages varsel. Dette nye møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af godkendte mandater /1991

15 12 Unionsbestyrelsen 12.1 Unionsbestyrelsen er ansvarlig for, at de af repræsentantskabet retningslinier følges Unionsbestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer, seniorleder, ungdomsleder og turneringskoordinator Bestyrelsens opgaver er bl.a.: a. At påse, at Unionens love og bestemmelser overholdes. b. At godkende klubbers love og bestemmelser. c. At behandle sager af betydning for bowlingsporten på Fyn Bestyrelsen afgør selv sin forretningsorden Det påhviler bestyrelsen, at der bliver ført forhandlingsprotokol fra samtlige repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder. Endvidere at der udsendes referat fra repræsentantskabsmødet til mandaterne Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende For at bestyrelsen er beslutningsdygtig kræves, at mindst 4 medlemmer er tilstede /2012

16 14 Unionens opløsning 14.1 Fyns Bowling Union kan kun opløses, når 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst en måneds mellemrum har vedtaget dette med 2/3 majoritet I tilfælde af Unionens opløsning tilfalder midlerne DBwF /1991

17 15 Ordensbestemmelser 15.1 Klubber/medlemmer, som ikke overholder FBwU s og DBwF s love og bestemmelser efterretteligt, eller som på anden måde skader eller modarbejder FBwU, kan ekskluderes eller idømmes karantæne Eksklusion eller karantæne af klub/medlem kan kun foretages af FBwU Enhver eksklusion eller karantæne vedrørende et medlem, der besidder en tillidspost i FBwU, indankes til DBwF s bestyrelse til afgørelse Enhver inddragelse af licens skal forelægges DBwF s forretningsudvalg til endelig godkendelse, jf. DBwF 6, stk Indberetning om eksklusion skal ske til licensformanden senest 8 dage efter, at klubmedlemmet er blevet gjort bekendt med eksklusionen /2000

18 16 Bestemmelser for klubskifte Supplement til DBwF s reglement for klubskifte (DBwF 22) 16.1 Spillere, der ønsker at skifte klub, udfærdiger en udmeldelse i tre eksemplarer, hvorefter spilleren henvender sig til formanden for den afgivne klub med eksemplarerne. Et bestyrelsesmedlem fra den afgivne klub påtegner udmeldelsen. Såfremt spilleren ikke har noget udestående med klubben, får vedkommende de to eksemplarer tilbage. Spilleren indsender derefter den ene udmeldelse samt sit medlemskort til licensformanden Spillerens karantæne begynder den dato, licensformanden modtager den gyldige udmeldelse eller meddelelse om eksklusion Ved klubskifte får spilleren 3 måneders karantæne, gældende alt holdspil ud over 2-mandshold. Karantænen regnes fra poststemplets dato. Klubskifte foretaget i perioden 1. maj maj medfører ikke karantæne, spilleren er dog tidligst spilleberettiget til holdspil fra 1. juni samme år. Ved klubskifte forstås, at både udmeldelse og indmeldelse har fundet sted Ved alle klubskifter er spilleren tidligst spilleberettiget 8 dage efter klubskiftet, regnet fra poststemplets dato Karantænen indtræder, uanset spilleren straks eller senere fortryder sit klubskifte, også selv om spilleren går tilbage til sin tidligere klub Et medlem, der er i restance i en klub, kan ikke optages i nogen anden i DBwF tilsluttet klub Undtaget fra karantæne ved klubskifte er spillerens deltagelse i individuelle stævner og på repræsentative hold. I stævner skal spilleren repræsentere sin nye klub, med mindre spilleren kan opnå sin tidligere klubs skriftlige tilladelse til at bære dennes klubdragt. Denne dispensation kan dog kun gælde i de tre måneder, karantænen varer Såfremt en spiller skifter klub pga. (dokumenteret) flytning til en anden Union, bør der gives dispensation fra stk Hvis en spiller skifter fra en klub, der ikke anmelder hold eller løser licens for spillere, skal stk. 3 respekteres, med mindre klubben eller dens bowlingafdeling er opløst /2007

19 17 Regler for afholdelse af stævner 17.1 Officielle og godkendte mesterskaber og kampe, snittællende arrangementer og spillemåder (jf. DBwF s love 35) Danske stævner (jf. DBwF s love 36) Internationale stævner på dansk grund (jf. DBwF s love 37) Stævner skal godkendes af FBwU /2013

20 18 Serie af geografisk opdelinger 18.1 Danmarksturneringen arrangeres af Danmarks Bowling Forbund Lokalturneringen arrangeres og administreres af JBU/FBwU s turneringsudvalg Ved inddelingen tages der primært hensyn til geografi og sekundært holdets forventede resultatmæssige styrke lokale serier kan en klub være repræsenteret med to hold i hver række, med mindre andet fremgår af indbydelsen til holdtilmelding Sammen med indbydelse til holdtilmelding, offentliggøres reglerne for oprykning til Danmarksturneringen, samt rangorden mellem rækkerne i turneringen. Danmarksturneringen rangerer altid over lokalturneringen /2015

21 19 Turneringsregler for de af FBwU administrerede turneringskampe og stævner 19.1 Ved tilmelding af hold til turneringen betales et tilmeldingsgebyr på kr. 50,00 pr. seniorhold, kr. 25,00 pr. ungdomshold og veteranhold Turneringen omfatter Herre-, Dame-, Mix-, Open-, Ungdoms- og Veteranrækker Øverste række benævnes Fynsserien, herefter serie 1, 2, 3, osv I herrerækker- damefynsserien spilles der 4 eller 6 mandshold. I dameserie 1,2,osv.spilles der altid 3 mandshold. I mixrække spilles der altid 3 mandshold, holdet skal bestå af både damer og herrer, og mindst en dame eller herre skal spille i hver serie. I Openrækken spilles der 4 mandshold, der kan frit blandes damer og herrer. I ungdomsrækken spilles der altid 3 mandshold, holdet kan bestå af både piger og drenge. I veteranrækken spilles der altid 3 mandshold, holdet kan bestå af både damer og herrer. Spillere skal være fyldt 60 år på spilledagen. Turneringen afvikles på hverdage En klub kan kun være repræsenteret med max: -1 hold i Fynsserien -2 hold i Serie 1-2 hold i Serie 2-2 hold i Serie 3-2 hold i Serie 4-2 hold i Mix - rækkerne. -2 hold i Open rækkerne Nye klubber placeres i laveste række, dog således at klubberne, der tilmelder 6 mandshold, kommer i laveste 6 mandsholds række En Klub som er tildelt en dommervagt, og som udebliver fra denne vil blive pålagt en bøde på kr /2013

22 20 Placeringer 20.1 Det hold, der opnår flest point i en serie/række, er nummer 1. Øvrige hold placeres som nr. 2, 3, og 4 o.s.v. i forhold til opnåede point 20.2 Placering i puljekampe (alle mod alle) afgøres ved pointsystem således, at der gives 2 point for hver vundet serie, 1 point for uafgjort og 0 for tabt serie Står to eller flere hold lige efter turneringens afslutning, er det holdenes samlede keglefald afgørende for placering, derefter indbyrdes kampe (point og kegler) 20.4 Placeringer i ude/hjemmekampe afgøres ved pointsystem således, at der gives 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort serie og 0 point for tabt serie. Desuden får det hold, som efter 4 serier har opnået højeste keglefald 2 point, er keglefaldet ens, får hvert hold 1 point. Der spilles således om 10 point i hver kamp Står 2 hold eller flere hold lige i point ved turneringens afslutning, er indbyrdes kampe (point og keglefald) afgørende for placeringen. Eks. Hold 1 Hold Slutstilling: Hold 2 Hold Hold 2 30 point Hold 3 Hold Hold 3 21 point Hold 2 Hold Hold 1 09 point Hold 3 Hold Hold 1 Hold I ungdoms- og veteranrækker er det totale keglefald afgørende for placeringen Vinderne rykker op i nærmeste overliggende række. Nedrykningen er afhængig af nedrykning fra overliggende række Der foregår ingen automatisk op- og nedrykning fra ungdoms- og veteranrækken Op- og nedrykning koordineres af seniorudvalget /2015

23 21 Holdstørrelse og spillemåde 21.1 Spillemåden i turneringen for herre- dame- og Openrækker er 4 serier AM. Spillemåden i turneringen for mix- og ungdomsrækker er hele runder, der spilles 1 serie AM, alle mod alle. Spillemåden for veteranrækker er hele runder, der spilles 1 serie EU, alle mod alle I herrerækker, damefynsserie og Openrække spilles 2x2 mandshold eller 2x3 mandshold. I dameserie 1,2, osv og mixrækker, ungdoms- og veteranrækker spilles 1x3 mandshold. Holdene stiller op og spiller holdvis Ungdomsbowling: 1. FBwU/JBU s turneringsudvalg kan dispensere for sammensætning af hold, således at klubber uden tilstrækkelig antal spillere til et ungdomshold i lokalturneringen, kan få mulighed for at sammensætte et hold af ungdomsspillere fra andre klubber. Reglerne for op- og nedrykning er gældende. 2. Blandede klubhold kan maksimalt bestå af spillere fra to klubber, som hver for sig, ikke har spillere nok til at stille op i pågældende række. 3. FBwU/JBU s turneringsudvalg godkender sammensætningen af holdene og fastsætter hjemmebane. 4. Et hold sammensat af spillere fra to klubber kan kun etableres inden sæsonstart og senest inden 1. runde. 5. Der spilles i de respektive klubbers klubdragt Jysk/Fynsk turnering for 3-mandshold laves af unionerne. - Propositionerne for Jysk/Fynsk turnering offentliggøres på unionernes hjemmesider. - Turneringsplanen for 1. runde af Jysk/Fynsk turnering for 3-mandshold skal være på forbundets bowlingportal senest 1. september Seniorudvalget/ungdomsudvalget fastlægger propositioner for mesterskaber og stævner Seniorudvalget / ungdomsudvalget udsender senest 6 uger før mesterskabers og stævners afholdelse, meddelelse til samtlige klubber under FBwU, samt til alle fynske bowlingcentre /2015

24 22 Generelle regler 22.1 En klub, der deltager i turneringen med flere hold, må ved et holds første kamp i samme sæson ikke benytte spillere, der allerede har deltaget i et af de andre holds første kampe En spiller må kun deltage på et lavere liggende hold, hvis spillerens oprindelige hold i mellemtiden har spillet - eller samme weekend spiller en turneringskamp - uden spillerens deltagelse En spiller må ikke samme weekend deltage i turneringskampe på mere end et hold. En weekend inkluderer eventuelt tilsluttede helligdage En spiller, der deltager i dobbeltkamp og spiller den første kamp, men ikke den anden, vil have siddet en kamp over på holdet og være spilleberettiget næste spilleweekend på et lavere liggende hold Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1, hold 2 hold 3 o.s.v.. Et højere liggende hold vil herefter være det hold, der fra turneringsstart har det laveste holdnummer Klubben skal ved afbud altid stille et højere liggende hold Udebliver et herre- dame- mix- eller Openhold, uden gyldig grund, fra en turneringskamp, er kampen tabt. Det hold der er mødt, spiller og får 10 point samt det antal kegler, holdet opnår. Udebliver et ungdoms- eller veteranhold, uden gyldig grund, fra en turneringskamp er kampen tabt. Det hold, der er mødt, spiller og får 2 point samt det antal kegler, holdet opnår Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning, eller udebliver/melder afbud fra 3 kampe, nulstilles samtlige kampe, og de resterende kampe spilles ikke, dog undtaget herfra rækkerne, hvor spilleformen er alle mod alle i hver spillerunde. Klubben, som trækker et hold, eller udebliver/melder afbud fra 3 kampe, hæfter for DBwF/unionsafgift samt baneleje til de baner, som ikke kan afbestilles En klub, der ønsker at nedlægge protest. Der henvises til Danmarks Bowling Forbund Ansøgning af kampflytning: - Flytning af kampe i Danmarksturneringen og Landspokalturneringen henvises til DBwF s hjemmeside. - Puljekampe (alle mod alle) herunder Jysk/Fynsk turnering kan ikke flyttes. - Flytning af kampe i ude/hjemme kampe kan ansøges flyttet, hvis følgende er opfyldt: - De to klubber skal være enige om flytningen, før der ansøges /2015

25 22 Generelle regler (fortsat) - Ansøgningsfristen er den samme som bruges i Danmarksturneringen. (DBwF s love 33, stk. 7) - Der skal ansøges via unionens hjemmeside Der kan ikke flyttes kampe i sidste runde Flyttes en kamp officielt, ændres datoen for den oprindelige spilledag, til den dato, hvor den udsatte kamp afvikles I særlige tilfælde kan unionen forlange en kamp eller en runde i puljespil flyttet. Dette skal ske til klubbens officielle registrerede mail adresse hurtigst muligt, klubben skal ved modtagelsen bekræfte modtagelsen af flytningen Forsinkelse i offentlige transportmidler accepteres ikke som gyldig grund for udeblivelse eller for sen ankomst til en kamp. Undtaget herfra er Danmarksturneringen samt udenbys gæster. Kan en kamp ikke igangsættes på grund af baneproblemer, betragtes den som afviklet og flyttes, hvorefter stk. 11 er gældende. I forhold til andre kampe i samme spilleweekend betragtes kampen dog som afviklet Spillere, som deltager på hold i veteranturneringen, har ingen sportslig forbindelse til Unionens øvrige turneringer, og turneringen er ikke snittællende /2015

26 23 Turneringsregler 23.1 Et hold består altid maksimum af holddisciplinstørrelsen samt én udskiftningsspiller samt holdleder. Samtlige spillere, udskiftning samt holdleder er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende turnerings- og spilleregler, jf. DBwF s love Holdlederen kan eventuelt være en spiller på holdet Det er samtlige spillere, udskiftning og holdleder forbudt at ryge samt at indtage alkoholiske drikke under kampe, mesterskaber og stævner. En overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning samt indberetning til unionens senior- / ungdomsleder, som tager stilling til karantænens længde Et klubhold skal ved en turneringskamp være ens påklædt, dvs. ensartet klubbluse/t-shirt og farve, og for seniorhold underdel i samme farve, jvf. DBwF s love 5.7 Overtrædelse af reglerne udløser følgende: 1. Spilleren/spillerne er spilleberettiget, og forseelsen udløser bøde til klubben for hver spiller, dog maksimalt 3 spillere. 2. Flere overtrædelser inden for samme spilleweekend, hvor spilleren/ spillerne ikke har mulighed for at fremskaffe en spilledragt, betragtes som en overtrædelse. 3. Bødestørrelsen fastsættes af bestyrelsen før sæsonstart. Endvidere skal spilleren benytte bowlingsko, som ikke afsætter mærker på banen Det er enhver spiller samt uvedkommende forbudt selv at påføre talkum m.m. på tilløbsbanen En spiller der optræder usportsligt, kan bortvises fra banen. Ved samtlige bortvisninger kan en eventuel udskiftningsspiller ikke genindtræde i spillet Ved holdspil skal spillerne være spilleklare ved banerne ved kampens begyndelse. 1. De spillere eller de hold, der kommer for sent, melder sig til turneringsdommeren for kampen, hvorefter de kan indtræde i spillet med gældende score i den rude, modstanderholdet befinder sig i. 2. Det betragtes som usportslig optræden, såfremt et hold forsinker kampens start på grund af manglende spillere. 3. Manglende spillere skal forsøges erstattet med sparringspartnere 23-01/2010

27 23 Turneringsregler (fortsat) 4. En kamp består af et antal serier. Hver serie skal betragtes som en periode, som skal afsluttes helt af begge hold, inden der begyndes på næste serie. Det vil sige, point og kegler skal være fordelt. Ved længere varende banefejl er det alene turneringsdommeren, der beslutter om modstanderen skal vente, eller må spille serien færdig. 5. En turneringskamp er færdigspillet, når begge hold har færdigspillet tiende rude. Banen må ikke forlades forinden. 6. Ved stævner er kampen færdigspillet, når samtlige spillere ved et banesæt har færdigspillet tiende rude. Banen må ikke forlades forinden Med undtagelse af 2-mandshold, hvor man ikke har udskiftningsspiller, praktiseres flyvende udskiftning i alle holddiscipliner efter følgende retningslinier: 1. En spiller, der udskiftes efter en færdigspillet serie, kan genindtræde i kampen ved senere udskiftning. 2. En spiller, der udskiftes, før en serie er færdigspillet, kan ikke genindtræde i samme kamp, og den indtrædende spiller skal spille serien færdig på den plads han/hun overtager. 3. Før udskiftningen kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes herom I turneringskampe skal spillerne afskrive for hinanden, dog kan afskriver benyttes. Hel- eller halvautomatiske scoreapparater kan benyttes, dog skal der samtidig føres manuelle slagsedler under hele serieforløbet Overtrædelses linien skal ubetinget respekteres af såvel spillere som afskrivere, og overtrædelse skal tydeligt markeres på slagsedlen med et F. Hvis en spiller med fuld overlæg begår overtrådt for at drage fordel heraf, skal spilleren noteres for 0 kegler i den pågældende rude og omgående bortvises Den i turneringsplanen førstnævnte klub er jourhavende for kampen. Holdlederen er ansvarlig for, at scoretavlen udfyldes korrekt med navne, medlemsnummer og score. Det er ikke tilladt at rette scoretavlens scorede kegler. Hvis der skrives forkert, skal holdlederen i samråd med modstanderens holdleder rette scoren til de faktiske kegler. Den jourhavende klub indtaster resultaterne i bowlingportalen for både hjemme- og udehold. Resultaterne skal indtastes senest søndag aften i spillerunden De af Unionen udpegede turneringsledere/dommere er øverste myndighed, hvis afgørelse skal respekteres. Eventuelle tvivlsspørgsmål kan indankes for senior/ungdomsudvalget. Turneringsledere/dommere er ansvarlige overfor Unionens senior/ungdomsudvalg /2012

28 24 Generelle turneringsregler 24.1 Klubberne hæfter for startgebyr til alle kampe i hele turneringen for de af dem anmeldte hold. Startgebyret for ikke spillede kampe skal være betalt, før næste kamp kan spilles Hjemmeholdet betaler hele afgiften/baneleje for såvel hjemme- som udeholdet Ved tripel runder deles udgifterne til baneleje/afgifter ved 3. kamp ligeligt Ved puljekampe (alle mod alle) betaler hjemmeholdet for hele runden. Ved neutrale runder betaler holdene hver især deres part af omkostningerne For at kunne spille i en turneringskamp skal spilleren være i besiddelse af medlemskort med gyldig licens. Licensansøgning skal være Unionens licensformand i hænde senest 8 dage før en start i en turneringskamp eller stævne. Poststemplets dato afgør alene ansøgningstidspunktet I øvrigt henvises til DBwF s love /2015

29 25 Love for fællesrækker mellem FBwU og JBU 25.1 Øverste række (for damer) efter 1. division vest deles i 2 ligestillede divisioner: 2. division nord og 2. division vest. Øverste række (for herrer) efter 1. division vest deles i 2 ligestillede divisioner: 2. division nord og 2. division vest division nord, 2. division vest og Fynsserien består af 10 hold Oprykning til 2. division nord og 2. division vest foregår hvert år med i alt 6 hold, fra de 6 ligestillede serier på følgende måde: Et hold fra JBU region 1 Jyllandsserie, et hold fra JBU region 2 Jyllandsserie, et hold fra JBU region 3 Jyllandsserie, to hold fra JBU region 4 Jyllandsserie, samt et hold fra FBwU s Fynsserie. Er der ikke 2 Jyllandsserier i region 4, rykker der kun 5 hold op til 2. division nord og vest I 2. division nord og 2. division vest kan kun deltage eet hold fra hver klub. Har en klub i forvejen et hold i 2. division nord og 2. division vest, kan et nyt hold ikke rykke op, hvorefter næst placerede hold rykker op Antal nedrykkede hold fra 2. division nord og 2. division vest er afhængig af antal nedrykkede hold fra 1. division vest efter følgende nøgle. 1. Rykker der INGEN vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 2 lavest placerede hold i hver af 2. division nord og 2. division vest ud. Det dårligste hold af dem, som sluttede 3. nederst i 2. division nord og 2. division vest (pointgennemsnit, keglegennemsnit) rykker ligeledes ned. 2. Rykker der et vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 3 lavest placerede hold i hver af 2. division nord og 2. division vest ud. 3. Rykker der 2 vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 3 lavest placerede hold i hver 2. division nord og vest ud. Det dårligste hold af dem, som sluttede 4. nederst i 2. division nord og vest (pointgennemsnit, keglegennemsnit) rykker ligeledes ned Er der ikke 2 Jyllandsserier i region 4, er nedrykning fra 2. division afhængig af antal nedrykkede hold fra Bowlingligaen og 1 division vest efter følgende nøgle: 1. Rykker der ingen vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 2 lavest placerede hold i hver af 2. divisionerne ud. 2. Rykker der et vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 2 lavest placerede hold i hver af 2. divisionerne ud. Det dårligst placerede af dem som sluttede 3. nederst i 2. division nord og vest (pointgennemsnit, keglegennemsnit), rykker ligeledes ud. 3. Rykker der 2 vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 3 lavest placerede hold i hver af 2. divisionerne ud Op- og nedrykning i de af JBU og FBwU administrerede fællesrækker, koordineres af JBU s og FBwU s Seniorudvalg i samråd Afvikling af fællesturneringer for ungdomshold tilrettelægges af JBU s ungdomsudvalg og FBwU s ungdomsudvalg i samråd Denne 25 kan ikke ændres uden i samråd med JBU /2007

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

L O V E JYDSK BOWLING UNION

L O V E JYDSK BOWLING UNION L O V E JYDSK BOWLING UNION INDHOLDSFORTEGNELSE Revideret Marts 2008 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Organisation og hjemsted... 4 4 Klubberne... 5 4 Klubfusion / Ophør... 6 5 Medlemmer... 7 6

Læs mere

JYSK KEGLE UNION LOVE

JYSK KEGLE UNION LOVE Side 1af 5 1 Unionens navn er Jysk Kegle Union ( J.K.U. ) TILSLUTNING: 2 Unionen er tilsluttet Dansk Kegle Forbund ( D.Ke.F. ) Dansk Idræts Forbund (D.I.F. ) og Word Ninepin Bowling Association / Fe'de'ration

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

L O V E JYDSK BOWLING UNION

L O V E JYDSK BOWLING UNION L O V E JYDSK BOWLING UNION INDHOLDSFORTEGNELSE Revideret Marts 2008 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Organisation og hjemsted... 4 4 Klubberne... 5 4 Klubfusion / Ophør... 6 5 Medlemmer... 7 6

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Bowlingklubben Stenhuset Aalborg Stiftet 23. marts 1964

Bowlingklubben Stenhuset Aalborg Stiftet 23. marts 1964 1 Klubbens navn og hjemsted 2 Formål Klubbens navn er Bowlingklubben Stenhuset. Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune. 1 at samle bowlingudøvere. 2 at deltage i de JBU og DBwFs arrangerede holdturneringer

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971.

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er VESTJYSK BILLARD UNION, forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. VEDTÆGTER Navn, område og formål. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. Unionen omfatter et med Jydsk Billard Union (JBU) aftalt afgrænset

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Indhold. Unionslov 2005 1

Indhold. Unionslov 2005 1 Lov for Sjællands Bowling Union 2005 Indhold 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Organisation og tilhørsforhold. 4. Klubberne. 5. Medlemmer. 6. Kontingent. 7. Regnskab. 8. Lokalkredsenes organisation. 9.

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Købehavns Firma Sport

Vedtægter for Købehavns Firma Sport Vedtægter for Købehavns Firma Sport 1 Navn Foreningens navn er Københavns Firma Sport (KFS). Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stiftet 25. maj 1987. 2 Formål Foreningens formål er gennem

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere.

b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere. Bowling - Ordensregler a. Alle medlemmer har pligt til at overholde de til enhver tid gældende ordensregler og efterkomme enhver anvisning fra Firmaidræt Odense ledere. b. Overtrædelse kan medføre udelukkelse

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

DANSK KEGLE FORBUND Stiftet tilsluttet D.I.F. & WNBA/FIQ LOVE

DANSK KEGLE FORBUND Stiftet tilsluttet D.I.F. & WNBA/FIQ LOVE DANSK KEGLE FORBUND Stiftet 13.12.1942 tilsluttet D.I.F. & WNBA/FIQ LOVE 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kegle Forbund (D.Ke.F.). Forbundets hjemsted er D.I.F.s adresse. 2 TILSLUTNING Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening

Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Helsinge Erhvervsforening. 2 Foreningens formål er at være interesseorganisation for medlemmerne over

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965

Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965 Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965 1 Formål. Klubbens navn er Danmarks Veteran Motorcykleklub, forkortet DVM. Hjemsted for DVM er den til enhver tid fungerende formands

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club Vedtægter for Ledøje Pétanque Club 1 Klubbens navn er Ledøje Pétanque Club (LPC). 2 LPC er hjemmehørende i Egedal Kommune med officiel adresse hos den til enhver tid valgte Le Président. LPC skal være

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere