OPP-nyt. Offentlig-private partnerskaber i forskning og praksis. November 2008, udgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPP-nyt. Offentlig-private partnerskaber i forskning og praksis. November 2008, udgave 1"

Transkript

1 OPP-nyt Offentlig-private partnerskaber i forskning og praksis November 2008, udgave 1 Velkommen til OPP-nyt! Af ph.d-stipendiat Ole Helby Petersen, redaktør, Viden om offentlig-private partnerskaber (OPP) skal ikke samle støv på hylderne. Med lanceringen af nyhedsbrevet OPP-nyt findes nu et medie, som i et tilgængeligt format kommunikerer den nyeste viden om partnerskaber. Formålet er at bringe indlæg af høj faglig kvalitet og dermed stimulere videndeling og erfaringsopsamling på OPP-området. Nyhedsbrevet er uafhængigt af alle økonomiske interesser og er åbent for bidrag. Begrebet OPP er en omdiskuteret størrelse. Et partnerskab kan være reelt indhold - eksempelvis en aftale om opførelse, drift, vedligeholdelse og finansiering af en skole men kan også blive misbrugt og forveksles med andre beslægtede begreber. Risikoen ved begrebsforvirring er, at koncepterne frarøves enhver reel betydning samtidig med, at erfaringsopsamling og læring umuliggøres, når man ikke taler samme sprog. OPP-nyt skal bidrage til begrebsafklaring, og derfor bydes begrebsdiskuterende indlæg varmt velkommen. Første udgave af OPP-nyt har fire indlæg. I første artikel præsenterer Lasse Ring Christensen ny viden om de danske kommuners brug af OPP. I anden artikel skriver Anders Thomsen om erfaringer med offentligprivate selskabsdannelser. I tredje artikel skriver Guri Weihe om de britiske erfaringer med OPP efter, at kontrakten er underskrevet. Sluttelig giver Ole Helby Petersen i den fjerde artikel en oversigt over EU s politik og regulering på OPP-området. De fire artikler og deres respektive forfattere repræsenterer den diversitet, som OPP-nyt forsøger at opnå. Artiklerne efterfølges af en sektion med korte nyheder på OPP-området. Velkommen til OPP-nyt og god læselyst! Ny viden om OPP i de danske kommuner Af stud.scient.pol Lasse Ring Christensen, Antallet af færdige OPP-projekter i de danske kommuner kan tælles på én finger, men arbejdet med OPP strækker sig videre end OPPskolen i Herning (tidligere Trehøje) Kommune. Dette dokumenteres blandt andet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, der i den nyligt oprettede OPS-projektdatabase præsenterer erfaringer fra 15 kommunale OPP-projekter fordelt på 14 kommuner (www.ebst.dk). På trods af at flere kommuner arbejder med OPP er spørgsmålet om, hvorvidt OPP-arbejdet foregår i en bestemt type kommuner så vidt vides uudforsket i den danske OPP-litteratur. Foregår arbejdet med OPP i kommuner med en særlig ideologisk profil, med en særlig likviditet, med en særlig størrelse eller med en særlig tradition for samarbejde med private aktører? Svaret på disse spørgsmål er afgørende for at opnå en bedre forståelse af OPP. Denne korte gennemgang sætter de første tal og ord på karakteristika og tendenser ved de 14 kommuner, som indtil videre har forsøgt sig med OPP. I nedenstående tabel er de 14 OPPkommuners gennemsnitlige placering på centrale variable opgjort og sammenligne med de tilsvarende tal for alle landets kommuner. 1

2 Karakteristika ved OPP-kommunerne Tal for 2007, gennemsnit Indbyggertal Andel borgerlige borgmestre Beskatningsgrundlag per indbygger Likviditet per indbygger Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) OPP-kommuner % ,7 Kommunerne i alt % ,6 Kilde: Velfærdsministeriets kommunale nøgletal og egne beregninger OPP-kommunernes gennemsnitlige indbyggertal er næsten dobbelt så højt som gennemsnittet for kommunerne i alt. Selv om København og Århus påvirker gennemsnittet betydeligt, er der en klar tendens i opgørelsen, der kan hænge sammen med, at et stort og kompliceret OPP-projekt lettere kan håndteres af en større kommune. Andelen af borgerlige borgmestre i OPP-kommunerne er ikke nævneværdigt forskellig fra andelen i kommunerne i alt. Inddragelsen af private aktører i den offentlige opgaveløsning associeres ofte med en borgerlig-liberal ideologi, men en sådan ideologiske tendens kan ikke identificeres i kommunernes hidtidige arbejde med OPP. Beskatningsgrundlag og likviditet er to mål for en kommunes finansieringsmuligheder. Både likviditet og beskatningsningsgrundlag er gennemsnitligt lidt højere i OPPkommunerne end i gennemsnitskommunen. Dette indikerer, at de danske kommuner ikke anvender OPP pga. manglende likviditet, hvilket er bemærkelsesværdigt i et OPPhistorisk perspektiv, hvor OPP i Storbritannien oprindeligt var en finansieringsmodel for den offentlige sektors anlægsinvesteringer. IKU er et mål for graden af den kommunale konkurrenceudsættelse, og der er ikke nogen forskel på det gennemsnitlige konkurrenceudsættelsessniveau i OPP-kommunerne og i kommunerne i alt. Det kunne ellers forventes, at de kommuner, der i størst grad anvender private aktører i opgaveløsningen, også ville være mere tilbøjelige til at anvende OPP, men dette er ikke tilfældet i det forelø- bige kommunale OPP-arbejde. Det kan konkluderes, at OPP-kommunerne generelt ikke adskiller sig væsentligt fra gennemsnitskommunen, men at det hidtidige arbejde med OPP dog primært er udført i større kommuner. Denne opgørelse af centrale tendenser i kommunernes OPP-arbejde lukker langt fra diskussionen om, hvilke kommuner der bruger OPP. Snarere er dette bidrag et første skridt på vejen mod en mere kvantitativ forståelse af OPP og en opfordring til flere undersøgelser af denne art, når mere omfattende data foreligger. Kommunale-private aktieselskaber: Fælles ejerskab giver nye muligheder Af cand.scient.soc Anders Thomsen, En af de samarbejdsformer, der afprøves i øjeblikket på OPS-området, er kommunaleprivate aktieselskaber. I det fælles aktieselskab går en kommune sammen med en privat part for i fællesskab at udvikle et produkt eller en service. Det giver nogle fordele i forhold til mere traditionelle udbudsformer med en mere stringent opdeling mellem en offentlig part, der bestiller, og en privat part, der leverer. Det særegne ved denne model er, at den kommunale part beholder en stor indflydelse på leveringen, i den tid kontrakten løber. Denne artikel vil give et bud på de fordele kommuner og private kan opnå gennem aktieselskabsmodellen. En undersøgelse af to kommunale-private aktieselskaber beskæftiget med madservice i henholdsvis Skive og Helsingør viser, at både kommunale og private parter kan udnytte hinandens kompetencer ved at samarbejde i aktieselskabsformen. I begge kommuner blev 2

3 den kommunale madservice i årene omdannet til kommunale-private aktieselskaber under navnet Det Danske Madhus. Et af de lovgivningsmæssige krav til selskabsformen er, at kommunal viden videreudvikles, og det skete ved at lade selskaberne bruge det kommunale produktionsudstyr og samtidig overtage medarbejderne fra den tidligere kommunale produktion. Derved skabtes et selskab, der kunne producere uden de store entry-omkostninger, og som fra starten havde en stabil kundekreds. Den private part har i begge tilfælde tilføjet sit kendskab til organisation, marked og afsætning til de nye selskaber. Det lykkedes begge steder for parterne at kombinere kommunale kompetencer inden for ernæring og pleje med private kompetencer inden for organisation og salg. Med privat deltagelse er der sket en stigning i afsætningen, som er blevet bredt ud over de oprindelige kommunegrænser, og brugertilfredsheden er steget. Kommunerne sikrede sig med det fælles ejerskab, at de kunne regulere på produktet i løbet af kontraktperioden; at de med andre ord kunne blande sig i driften. Den mulighed udnytter de gennem bestyrelsens overordnede styring, men derudover også ved en øget kontakt til køkkenchefen og direktionen. Det er med til at fastholde, at kvaliteten af maden altid er et politisk ansvar. Byrådet kan ikke løbe fra ansvaret ved at skyde skylden på en leverandør, der ikke lever op til sine kontraktlige forpligtelser. Derudover opfylder det fælles ejerskab et kommunalt behov for forsyningssikkerhed, fordi opgaven let kan trækkes hjem, og samtidig bevares arbejdspladser i kommunen. Sidstnævnte hensyn kan meget vel være i strid med økonomiske overvejelser om f.eks. at flytte produktionen til bedre faciliteter i en anden kommune, men ikke desto mindre afgørende i den kommunale virkelighed. For den private deltager i selskabet åbnes et marked, og der opnås samtidig en tæt kontakt til det politiske beslutningsniveau gennem byrådsmedlemmerne i bestyrelsen. I både Skive og Helsingør har udskillelsen af madservice i et eget selskab ført til organisatorisk rene linjer, hvor beslutningskompetencen er blevet klart placeret hos køkkenchefen, og opgaven præciseret som mad af høj kvalitet. Det fælles ejerskab gør det muligt at udvikle samarbejdsformer, hvor metoderne og målene kan reguleres i kontraktperioden. En kommune skal tage samfundsmæssige hensyn, som kan konflikte med et profitmaksimerende fokus, og her tilbyder det fælles ejerskab i aktieselskabsmodellen sig som en løsning, fordi den anerkender, at det ikke kun er et måltid, der skal leveres, men en større pakke af samfundsmæssige hensyn. Denne pakke kan ændre sig med samme fart som den politiske proces, og det kræver en god del fleksibilitet at holde det politiske tempo, der ikke nødvendigvis følger markedets. Madservice er dermed også en opgave, der er svær at definere, og som derfor kræver kontraktforhold, der kan tage højde for denne kompleksitet. Med aktieselskabsmodellen kan man fastholde oparbejdede kommunale kompetencer og supplere dem med private, samtidig med at det anerkendes, at politikere har behov for at bevare indflydelse på leverancerne. Efter tegnebrættet: Når en OPP-aftale skal omsættes til praksis Af ph.d. Guri Weihe, COWI, Tidligere forskning har primært fokuseret på juridiske, tekniske og økonomiske forhold ved OPP samt aspekter, der relaterer sig til udbudsfasen af et OPP-forløb. Forbavsende lidt opmærksomhed er blevet rettet mod OPPprojekternes driftsfase, dvs. den periode, som følger efter opførelse af byggeriet, og hvor den egentlige serviceproduktion finder sted. Den forskningsmæssige viden om de udfor- 3

4 dringer og muligheder, som opstår efter at OPP-kontrakterne er underskrevet, er derfor meget begrænset. Et lignende mønster genfindes i praksis, hvor der også har været en tendens til at fokusere på udbudsprocessen, mens mindre opmærksomhed er blevet rettet mod selve implementeringen af OPP-projekterne. I Storbritannien, som er et af de steder, hvor man har mest erfaring med implementerede projekter, er det således først for relativt nyligt, at policy dokumenter og vejledningsmateriale vedrørende denne del af OPP-forløbet er blevet udarbejdet. Ligeledes er det ganske få år siden, at der i Storbritannien fra centralt hold blev oprettet en rådgivende enhed, som yder konsulentbistand til projektledere på idriftsatte projekter. Denne udvikling skal ses i lyset af, at efterhånden som det britiske OPPmarked er blevet mere modent, og der er kommet flere og flere idriftsatte OPPprojekter, så er man samtidig blevet mere og mere opmærksom på, at der også er ledelsesog samarbejdsudfordringer efter, at kontrakten er blevet underskrevet. Jeg har i forbindelse med min ph.d.- afhandling om OPP studeret fem britiske, idriftsatte OPP-projekter på henholdsvis transport-, sundheds- og forsvarsområdet. Afhandlingen viser, hvorledes OPPsamarbejdet udfolder sig forskelligartet fra projekt til projekt. Mens nogle partnerskaber mest af alt minder om offentlig-private kampe, er der andre projekter, som i højere grad bygger på et tillidsbaseret og konstruktivt samarbejde. I sidstnævnte projekter viser det sig at være lettere og mindre ressourcekrævende at foretage nødvendige ændringer, og samarbejdsprocesserne glider endvidere mere effektivt end i de førstnævnte cases. Der ses endvidere en sammenhæng mellem projektperformance og den måde, hvorpå samarbejdet udfolder sig og administreres af de involverede parter. Erfaringerne fra Storbritannien viser således, at arbejdet ikke er overstået, når blot aftalen er indgået, men at det tværtimod også kræver omfattende ressourcer i de efterfølgende 30 år. Det er ikke muligt at tage højde for alle forhold i kontraktgrundlaget i en ca. 30-årig aftale, og det er ensbetydende med, at der med tiden vil opstå behov for ændringer. Et succesfuldt samarbejde beror derfor på, at der udarbejdes gode rammer for den løbende administration af OPP-aftalen. Det gælder for eksempel effektive ændringsmekanismer, klare kommunikations- og beslutningsprocesser og gode mål- og resultatstyringssystemer, der skaber en hensigtsmæssig incitamentsstruktur. Et succesfuldt samarbejde beror derfor ikke udelukkende på et godt aftalegrundlag. Gode resultater skabes løbende i processen, og resultaterne fra nyere forskning samt erfaringerne fra Storbritannien tyder således på, at det kan betale sig at tænke langsigtet allerede mens OPP-aftalerne er på tegnebrættet. OPP-projekter er ikke selvkørende, når kontrakterne er underskrevet. Den største udfordring er at etablere et effektivt og hensigtsmæssigt samarbejde over de 30 år, som samarbejdet varer. Baggrund: Fredag den 31. oktober forsvarede Guri Weihe sin ph.d.-afhandling Offentligprivate partnerskaber - betydning og praksis ved Copenhagen Business School. Afhandlingen er artikelbaseret og undersøger, hvordan OPP-projekter udfolder sig efter, at kontrakterne er underskrevet. Den oversete spiller: OPP og Den Europæiske Union Af ph.d-stipendiat Ole Helby Petersen, CBS, Det er efterhånden mere end 25 år siden, at offentlig-private partnerskaber (OPP) blev introduceret i Storbritannien. Dengang blev 4

5 det kaldt PFI (Private Finance Initiative) og var mest af alt et spørgsmål om at tilføre privat kapital til en udhulet offentlig sektor. Siden, med Tony Blair og Labour s indtog i slut-90 erne, blev PFI til OPP. Samtidig begyndte mange andre lande at snakke om OPP, herunder Italien, Irland, Holland, Spanien og Portugal. Forskningen har fulgt interesseret med, og allerede omkring årtusindeskiftet udkom de første bøger om OPP. Siden er mange flere bøger, artikler og rapporter fulgt med, og en opgørelse jeg for nyligt lavede sammen med min kollega Guri Weihe viste, at der på verdensplan er udgivet næsten 600 akademiske artikler og bøger om OPP. Dette tal inkluderer alle peer-reviewed, engelsksprogede udgivelser, og artikler og bøger på andre sprog skal lægges til dette tal for at opnå et samlet billede af forskningen på området. OPP har altså ikke kun vundet frem i praksis, men også i forskningen. Mange af disse forskningsbidrag er enkelt-lande studier eller case studier af konkrete OPP-projekter. I de senere år er den komparative dimension blevet mere udtalt, hvor eksempelvis Hollands og Storbritanniens, Danmark og Australiens eller de Skandinaviske landes OPPprogrammer sammenlignes. Et tema, som fortsat henstår som forskningsmæssigt mere eller mindre uberørt, er EU s initiativer på OPP-området. Hvilke politiske initiativer har EU-kommissionen taget, og hvordan reguleres OPP fra Bruxelles og Luxembourg? Lad mig først slå fast, at OPP ikke har en autoritativ definition på EU niveau selvom begrebet OPP nævnes i et væld af rapporter og dokumenter. EUkommissionen formulerede i et green-paper om OPP i 2004 begrebet ved en række punkter, som svarer til det vi i Danmark og andre lande forstår ved OPP: en samlet aftale mellem en offentlig og privat part om finansiering, planlægning, opførelse, drift og vedligeholdelse af et anlægsaktiv eller en service, og hvor risici og gevinster deles systematisk mellem partnerne. Det må tolkes sådan, at EU kommissionen enten ikke ønsker eller ikke har mandat til at udstikke en autoritativ definition af OPP. Det næste centrale forhold ved OPP på EU-niveau er, at OPP ikke er direkte reguleret af EU-lov. Der findes altså ingen direktiver eller andre forordninger, som kræver, at OPP anvendes i medlemslandene. Derimod er der på EU-niveau to helt centrale regelsæt, som træder i kraft hvis et medlemsland vælger at inddrage en privat part i løsning af en offentlig opgave. Det første regelsæt er EU s udbudsdirektiv. Udbudsdirektivets overordnede formål er at sikre private aktørers frie, lige og fair adgang til alle offentlige udbud i EU f.eks. et skoleprojekt. Der er opstillet en grænseværdi på cirka 39 mio. kr., og kun projekter over denne størrelse skal udbydes på EU-niveau. Holdes en offentlig opgave inhouse, skal den ikke udbydes. Reguleringsmæssigt findes der tre OPP-modeller i EUregi: Kontrakt-OPP, Koncession-OPP og Institutionel-OPP. Jeg kan desværre ikke gå meget i dybden med hver enkelt af disse modeller her, men har skrevet mere om de tre modeller andetsteds. Det andet centrale regelsæt for OPP udspringer af ØMU kriterierne, som sætter grænser for landenes samlede offentlige gæld samt det løbende statslige budgetunderskud. Hvis et nationalt OPP-projekt igangsættes bliver spørgsmålet, om projektet registreres på den offentlige eller private parts regnskabsbalance. Spørgsmålet omtales på engelsk som et on/off balance sheet issue. Opføres OPP-projektet på den offentlige balance, vil det påvirke gælden negativt, hvilket kan være problematisk for de EU-lande, som i forvejen arbejder hårdt for at holde sig inden for ØMU kriterierne. Det Europæiske Statistiske Kontor (Eurostat) reagerede i 2004 på en voksende bekymring over, at nogle lande be- 5

6 vidst ville placere en række projekter off balance sheet, dvs. på den private parts balance, og dermed sminke statsregnskaberne. Eurostat udstak nogle kriterier for, hvornår et projekt skal opføres som offentligt og privat. Ligesom tilfældet er det med udbudsdirektivet, så træder disse kriterier først i kraft hvis et land vælger at igangsætte et OPP-projekt. Begge regelsæt kan derfor siges indirekte at regulere OPP på EU-niveau, mens der fortsat ikke findes direkte regulering af OPP. EU-kommissionens initiativer på OPPområdet har indtil videre været sparsomme, men der ses tegn på opbrud og forandring. General Direktoratet for transport (DG TREN) har for nyligt sammen med den Europæiske Investeringsbank (EIB) etableret et europæisk kompetencecenter for OPP. European Partnership Excellence Center (EPEC), som er centerets formelle navn, blev lanceret i september 2008 på et møde i Paris, hvor repræsentanter fra OPP-enhederne i medlemslandene mødtes. EPEC kommer hovedsageligt til at bestå af nationale OPP-eksperter, som udstationeres fra de nationale enheder. Koordinering af initiativer på OPP-området er hidtil sket på ad hoc basis i uformelle netværk på tværs af medlemslande, i Kommissionen og i Den Europæiske Investeringsbank. Med etableringen af EPEC ses der tegn på en institutionalisering af OPP-politiken på EU-niveau, men den reelle betydning af EPEC er det endnu for tidligt at spå om. EU hidtil har været yderst tilbageholdende med at formulere politik og regulering på OPP-området, og hovedparten af de reguleringsmæssige kompetencer findes fortsat på nationalt niveau. Men der er tegn på institutionelt opbrud, og pilen peger i retning af større opmærksomhed omkring OPP i Bruxelles og Luxembourg. Korte nyheder OPP/OPS projektdatabase: Erhvervs- og Byggestyrelsen tilbyder nu en projektdatabase med danske OPP/OPS projekter. I databasen findes oplysninger om alle kommunale projekter, hvor regeringen har givet støtte til OPP-forundersøgelser, markedsanalyser mv. Se mere på Afklaring af de kommunale deponeringsregler: En tværministeriel arbejdsgruppe under ledelse af Velfærdsministeriet offentliggjorde i maj 2008 en rapport om de kommunale deponeringsregler i forbindelse med OPP-projekter. Spørgsmålet om deponering har været kritisk for OPP, da reglerne stillede OPP-projekter økonomisk dårligere end traditionelle projekter i kommunerne. Den kommunale lånebekendtgørelse justeres nu svarende til rapportens anbefalinger. Læs rapporten på Velfærdsministeriets hjemmeside Danmarks første OPP-ph.d: Som omtalt andetsteds i denne udgave af OPP-nyt blev Danmarks første OPP-ph.d. udklækket d. 31. oktober på Copenhagen Business School. Ph.d Guri Weihe arbejder nu videre med OPP i konsulentfirmaet COWI. Nyt OPP-skoleprojekt på Langeland: Langeland Kommune har besluttet at opføre en ny, stor skole som OPP. Projektet bliver det andet danske skolebyggeri, som opføres efter OPP-formen. Det første danske OPP-projekt var OPP-skolen i Vildbjerg. Flere oplysninger om projekterne kan findes på 6

7 Redaktionelle fakta OPP-nyt formidler erfaringer med partnerskaber fra forskning og praksis. Nyhedsbrevet er uafhængigt af økonomiske interesser og udsendes én gang i kvartalet. Nyhedsbrevet redigeres af ph.d-stipendiat Ole Helby Petersen, Copenhagen Business School. Artikler bragt i OPP-nyt er udtryk for den enkelte forfatters holdninger og er ikke udtryk for redaktørens eller CBS holdning. OPP-nyt er åbent for indlæg fra alle med interesse for offentligprivat samspil. Kontakt redaktøren på for nærmere aftale om bidrag eller hvis du ønsker yderligere information om nyhedsbrevet. 7

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) 2014 SIDE 2 Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-576-5

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet 2 Udvikling i danske kommunernes Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU)

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP KONFERENCE OM OPP MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN Peter Bisgaard, Partner & Andreas Christensen, Partner 27. Maj 2014 AGENDA side 2 1. Hvordan er OPP-projekter struktureret?

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Nordstjerneskolen, Frederikshavn Et OPP projekt

Nordstjerneskolen, Frederikshavn Et OPP projekt Nordstjerneskolen, Frederikshavn Et OPP projekt Baggrund, Peter Munk Bygherreansvarlig, Ejendomscentret Frederikshavn Kommunes Siden kommunesammenlægning af Skagen, Sæby og Frederikshavn ca. 350.000 brutto

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen?

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Debatmøde AAU Sydhavnen 4. december 2014, København Baggrund 2012:

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Oplæggets hovedpointer 1. Innovation: lovende idéer men også meget varm luft 2. OPI defineret og

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21

24-02-2015. Sagsnr. 2014-0259562. OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet. Dokumentnr. 2014-0259562-21 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen BILAG 24-02-2015 OPP-vurdering af arkiv- og magasinprojektet Baggrund Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at offentlige-private partnerskaber (OPP) kan overvejes

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere