ligeværd Yderligere oplysninger fra én virkelighed til en anden virkelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ligeværd Yderligere oplysninger fra én virkelighed til en anden virkelighed"

Transkript

1 Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger og bistand i forbindelse med introduktion til at etablere Partnerskaber mellem kommune og virksomheder samt implementering af brugen af resultatsystemet i socialt arbejde kontakt Institut for Serviceudvikling a/s på følgende adresse: fra én virkelighed til en anden virkelighed DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Østre Stationsvej 43, 3. sal 5000 Odense C Telefon Telefax PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 3... Indledning 4... Hvad er Partnerskab mellem kommune og virksomhed? 5... Filosofien bag 7... Inspiration til at implementere metoden i en ny sammenhæng - trin for trin 9... Individuelle løsninger Ressourcer Handleplan Koordinering mellem professionelle Personlig kontakt, støtte og opfølgning Dilemmaer Arbejdet med selværd fra socialrådgivers kontorstol Samarbejde med virksomhederne Yderligere oplysninger Indledning Partnerskab mellem kommune og virksomhed viser helt tydelige resultater på, at en anderledes systematiseret tilgang til borgere med andre problemer end blot ledighed rykker den enkelte langt mere end forventet i retning af at komme ud i en virksomhed og på sigt blive selvforsørgende. Den metode der er taget i anvendelse i Partnerskab mellem kommune og virksomhed tydeliggør to væsentlige pointer: 1. Tætte opfølgninger med en systematiseret og ig tilgang til samtalen rykker borgeren tættere på arbejdsmarkedet end nogensinde før: Mange bække små gør en stor å. Tætte opfølgninger Brug af resultatsystemet med fokus på at arbejde målrettet og resultatorienteret med at fjerne personlige, sociale og helbredsmæssige barrierer. Coaching og ighed i samtalen En anderledes mere personlig relation mellem borger og socialrådgiver 2. Det er konfliktfyldt for både borger og socialrådgiver at varetage den personlige relation samtidig med myndighedsrollen. Gensidig respekt og borgeren tager ansvar for eget liv Borgeren er tættere på og meget mere afklaret i.f.t. arbejdsmarkedet end nogensinde før Læs mere om hvordan du kan anvende metoden i dette hæfte. Udgivet af: Institut for Serviceudvikling a/s Østre Stationsvej 43, 3. sal 5000 Odense C Telefon Telefax Illustrationer: Karsten Auerbach Layout og grafisk produktion: Kosmos Grafisk ApS

3 Hvad er Partnerskab mellem kommune og virksomhed? Partnerskab mellem kommune og virksomhed er et projekt, der er støttet af EU s socialfond. Ryslinge Kommune og Institut for Serviceudvikling a/s arbejder igennem projektet overordnet sammen om at udvikle de menneskelige ressourcer ved at yde støtte til bekæmpelse og forebyggelse af ledighed for en gruppe af kommunens aller svageste borgere. Projektet har endvidere en høj grad af fokus på metoder og arbejdsformer for at fremme ny og bedre praksis på arbejdsmarkedet. Partnerskab mellem kommune og virksomhed har til formål at sikre, at den ledige får det rette tilbud på det rette tidspunkt, og målet er på kort sigt at styrke denne gruppes tilknytning til arbejdsmarkedet ved at øge gruppens mestringsevne og forståelse for egen situation. På lang sigt er målet at gøre flest mulige af den svage gruppe selvforsørgende og dermed en del af arbejdsstyrken. Der bliver arbejdet udfra en resultatorienteret styringsmodel på området en model, der kan måle effekter og dokumentere resultater og indsatser ud fra såvel hårde parametre (produktivitet og effektivitet) som livsstilsbetingede parametre (eksempelvis social og personlig udvikling, øget selvopfattelse og selvværd). Resultatmålene bygger på en dialog med alle parter i processen: den enkelte borger, socialrådgiveren, jobkonsulenten og virksomheder. Filosofien bag... Filosofien bag Partnerskab mellem kommune og virksomhed bygger på empowerment-tankegangen. Empowerment i denne sammenhæng handler om: En tilgang der tager udgangspunkt i det helhedsorienterede menneskesyn. At socialrådgiveren tør stille sig på den ledige borgers side og afgive magt til borgeren. Processen mod at øge sin personlige, sociale eller politiske magt, så man kan handle mod at forbedre sin livssituation. Bryde op med de passiviserende og klientgørende dele i det offentlige system. Sætte fokus på de ledige borgeres evne til at forandre og håndtere sig selv og egne omgivelser. En passende definition af begrebet empowerment er hentet fra bogen Empowerment i storbyens rum ¹) : Processer, der forbedrer underpriviligerede individers og sociale gruppers evne til at skabe og håndtere mentale, materielle, sociale, kulturelle og symbolske relevante ressourcer. Inden for rammerne i det offentlige danske system, kan empowerment fremmes ved at: Tilpasse de enkelte løsninger i forhold til den enkelte ledige borger. Øge samarbejdet og koordineringen blandt de involverede aktører omkring den enkelte ledige borger. Engagere den enkelte borger i sin egen situation, trivsel, udvikling og fremtid og motivere til tro på og håb om, at forandring er mulig. I Partnerskab mellem kommune og virksomhed er det borgerens mestringsevne og forståelse for egen situation og de konsekvenser, der følger af isolation eller social udstødelse fra arbejdsmarkedet, der er i fokus. ¹) Empowerment i storbyens rum : et socialvidenskabeligt perspektiv. Redigeret af John Andersen m. fl., Hans Reitzels Forlag 4 5

4 Inspiration til at implementere metoden i en ny sammenhæng på den ene side Ligeværdighed på den anden side = Resultater Ligeværdighed er en vigtig forudsætning for overhovedet at kunne skabe nogle af de ønskede resultater. På den ene side skal der fokuseres på borgerens ressourcer og de nødvendige kompetencer skal opbygges for at opnå en plads på arbejdsmarkedet. På den anden side er det nødvendigt at socialrådgiveren spiller bolden over på den anden side af skrivebordet og har tillid til at borgeren tager et ansvar for eget liv. Erfaringerne, tankesættet og redskaberne fra Partnerskab mellem kommune og virksomhed er relevante at udbrede til den daglige sagsbehandling i alle kommuner samt til mange andre sammenhænge. Derfor vil der nedenfor blive skitseret nogle af de elementer, der er vigtige at tænke ind i etableringen af partnerskaber mellem kommune og virksomheder herunder brugen af resultatsystemet i en ny sammenhæng. Forudsætninger For succesfuldt at kunne implementere brug af resultatsystemet f.eks. i etableringen af partnerskaber mellem kommune og virksomheder er det nødvendigt først at opfylde følgende forudsætninger: Politisk, ledelses- og personalemæssig interesse for og opbakning til projektet. Aftaler om fleksibilitet og ændrede arbejdsgange blandt kolleger. Øget samarbejde på tværs af arbejdsfunktioner og afdelinger. Tid og ressourcer afsat til at sætte sig ordentligt ind i resultatsystems-tankesættet og redskaberne. Adgang og tilladelse til at bruge de elektroniske redskaber (ressourceprofil og handleplan). Når først de ovennævnte forudsætninger er imødekommet, er det muligt at påbegynde implementeringen inden for de eksisterende rammer. Nedenstående skitseres anvendelsen af resultatsystemet via 5 trin, der hver især gør implementeringen overskuelig og tilgængelig. Følg de gode råd og vejledninger og opnå derved en positiv effekt på det sociale arbejde. Sådan gør I trin for trin Tænk kreativt og individuelt inden for rammerne Afdæk borgernes ressourcer Udarbejd i fællesskab en handleplan med realistiske milepæle Koordiner de professionelles indsatser omkring individet Oprethold tæt og konstant personlig kontakt og støtte Trin for trin Tænk afdæk - udarbejd koordiner - oprethold 6 7

5 En historie fra det virkelige liv... Pers historie... Per er midt i 30 erne og meget overvægtig. Han er uddannet mekaniker og har arbejdet som sådan i nogle år. Dog er han efter en langvarig periode som arbejdsløs havnet i kontanthjælpssystemet, hvor han har haft dårlige erfaringer med fordomsfulde sagsbehandlere, der ikke har vidst, hvad de skulle stille op med ham. Per bor hjemme hos sin mor, som er den, der primært laver mad til ham. Han har fået forskellige følgesygdomme af hans overvægt som f.eks. rosen i benene og har været igennem forskellige undersøgelser i sygehussystemet, der dog ikke kan hjælpe ham yderligere før, han har vist vilje til at tabe sig. Det har Per svært ved at forstå, for han har forgæves forsøgt at tabe sig flere gange. Per har tidligere været afvisende overfor at skulle deltage i et særligt forløb for overvægtige, hvis det ikke kunne tilrettelægges, så han kunne komme hjem dagligt. Efter at Per er kommet med i projektet har han fået et anderledes positivt forhold til sin socialrådgiver. Han føler, at hun respekterer ham og i løbet af en periode på ca. 3 mdr. med samtaler hver 14. dag, har Per med støtte fra sin socialrådgiver selv fundet frem til, at den eneste vej til at komme tilbage til arbejdsmarkedet er gennem at tabe sig. Han har selv undersøgt alle de muligheder, der er for at komme på særlige højskoleophold for svært overvægtige mennesker og er kommet med en færdig model for et 3 mdr.s kursus i Jylland, hvor det ikke er muligt at komme hjem andet end en gang imellem i weekenden. Kommunen har bevilliget sådan et ophold, som Per deltager i med stor succes og han har i mellemtiden selv været med til at bygge en speciel cykel, han har med sig. Per har lovning på arbejde på et værksted, når han har tabt sig tilstrækkeligt til, at han kan holde til at arbejde fuld tid igen. Individuelle løsninger Når de førnævnte forudsætninger er imødekommet, er det tid til at ændre og tilpasse sagsbehandlingen og rådgivningen i henhold til principperne for empowermentbaseret arbejde og resultatsystems-tankesættet. Med den gældende lovgivning samt diverse økonomiske begrænsninger i baghovedet kræver det mod og kreativitet at ændre rutinerne. Dette kan dog gøres ved at tage udgangspunkt i den enkelte borger og dennes kontekst i stedet for rutiner og det vi plejer. Afskaf kasserne, hvori sagerne typisk bliver placeret - og afskaf termer som sager og klienter. Disse betegnelser er fremmedgørende og ikke i tråd med resultatsystemstankesættet. Gode tilbagemeldinger... Sagsbehandler har interesse i mig som borger. Der er fokus på det personlige. Sagsbehandler lytter og er åben. Åben overfor mine løsninger. Det er fælles planlægning. Jeg finder frem til det bedste for mig selv. Jeg har mere at sige i sagen nu end før. Det øger motivationen. (tre borgere i Ryslinge) Tag udgangspunkt i det hele menneske, der sidder over for dig. Det er den enkeltes situation og behov, der skal være fokus for samtalen. Spred samtalen ud, så den ikke blot drejer sig om borgerens situation set ud fra et aktiveringssynspunkt eller behandlingssynspunkt. Samtalen skal tage udgangspunkt i det hele menneske og derfor omfatte så mange aspekter af borgerens hverdag som muligt - det være sig familie, netværk, fritidsinteresser, arbejds- eller aktiveringssted, børnenes institutioner og lægen mfl. 8 9

6 En historie fra det virkelige liv... Ullas historie... Ulla er en 39-årig kvinde, der er flyttet fra København til Ryslinge for 5 år siden. Hun fortæller, at hun har været i systemet siden hun var 11 år. Hendes mor, som er alkoholiker, har hun stadig sporadisk kontakt med. Ulla har svært ved at møde til de obligatoriske opfølgningssamtaler på kommunen ca. hver 3. mdr. og må hver gang trues med at få frataget kontanthjælpen inden hun møder op. Ulla, hendes tre børn og noget yngre kæreste bor sammen i et lille lejet hus langt ude på landet, hvor den eneste opvarmningsmulighed er brændeovnen. Det er primært Ulla, der tager sig af alt det fysisk hårde praktiske arbejde med brændekløvning, tøjvask, hente og bringe den yngste i børnehave, m.m. og hun klager over ondt i ryggen og angstanfald i.f.m. at hun f.eks. skal opholde sig i rum med ukendte mennesker. Imens Ulla har deltaget i projektet, er hun blevet indkaldt til samtale hver 14. dag, og hun er stort set mødt punktligt op til alle samtaler. Hun har været lovligt undskyldt, p.g.a. det yngste barns sygdom, hvis hun har meldt afbud. Ulla ser helt anderledes på kommunen nu, hvor hun oplever, at den mening hun giver til kende har betydning. Ulla har fået en særlig relation til sin socialrådgiver efter, at de har fokuseret på at få forbedret hendes selvværd og de taler meget om de familierelationer der er med Ulla i centrum hver dag med kombinationen af teenagebørn og børnehavebarn, en alkoholiseret mor og en umoden samlever. Ulla og hendes socialrågiver aftaler fra gang til gang konkrete ting, som hun skal prøve af, for at ændre et til tider opslidende familiemønster for Ulla. Ulla og hendes sagsbehandler har gennem det halve år hun har deltaget i projektet snakket meget om angsten for det arbejdsmarked, som Ulla aldrig har mødt. De når så langt som til at inddrage jobkonsulenten, og Ulla foreslår selv et sted, hun gerne vil i praktik, for at komme selvforsørgelse nærmere. Praktikken bliver aftalt med den pågældende virksomhed, men da det kommer til den dag Ulla skal afsted, får hun det så skidt med det, at de i samråd beslutter at afblæse det. I stedet for får Ulla, på baggrund af det gode kendskab socialrådgiveren har til hende, tilbudt at starte i et særligt tilrettelagt forrevalideringsprojekt hos en kunstner i kommunen. visioner & fremtid Ressourcer Når de forskellige elementer af borgerens hverdag er kommet frem i lyset, er det tid til at afdække hhv. personens ressourcer og dernæst ønsker og visioner for fremtiden. Der anvendes en elektronisk ressourceprofil til afdækningen af borgerens ressourcer. Ved at fokusere på borgerens ressourcer frem for fx fejl og mangler anlægges der en positiv tilgang til evner og potentialer, hvilket er fremmende for det fortsatte samarbejde og borgerens selvværd. Når ressourcerne er afdækket, diskuteres borgerens ønsker og visioner til fremtiden. Hvordan skal idealtilværelsen forme sig? Hvordan skal situationen mht. familie, arbejde og bolig m.m. ideelt set se ud? I denne fase er der plads til alle de idéer og drømme, der må ligge gemt inde i borgeren. Gode tilbagemeldinger... Vi har fået mere fokus på, at mere tid i den enkelte sag betyder større udvikling for den pågældende borger i retning af selvforsørgelse. (socialrådgiver i Ryslinge) 10 11

7 Handleplan Næste trin er at gå fra en idealtilstand til en realtilstand. Det vil sige, at samtalen skal konkretiseres, og mulighederne afstemmes med virkeligheden. Er det realistisk, at individet med hjælp fra socialrådgiveren kan møde visionerne? Hvis ikke, hvad vurderer socialrådgiveren og borgeren så i fællesskab, at det er realistisk at stile efter? Der udarbejdes i fællesskab en handleplan, der skal være guiden for borgeren i fremtiden og det fortsatte samarbejde mellem denne og socialrådgiveren. Handleplanen indeholder både et langsigtet mål (som fx ønsket om en uddannelse som anlægsgartner efterfulgt af fast arbejde) og overkommelige delmål - også kaldet milepæle. Disse milepæle er små skridt på vejen mod det langsigtede mål og har vist sig at være helt essentielle i forhold til borgerens succesoplevelse. Milepælene er opstillet i et samarbejde mellem socialrådgiveren og borgeren for at sikre, at de er relevante og samtidigt realistiske for borgeren at arbejde hen imod. Der er fastsat forholdsvis korte deadlines for milepælene, hvilket gør dem overskuelige. En milepæl kunne fx være, at familien kom op til tiden og godt ud af døren hver dag i en periode på to måneder. Ligeledes kunne en milepæl være, at borgeren holdt ud og gennemførte et fuldt aktiveringsforløb, eller at samarbejdet med børnenes institutioner blev genoptaget. Når milepælene er opstillet i et fællesskab mellem socialrådgiveren og borgeren, opnås fælles ejerskab til projektet, hvilket højner succesraten betydeligt. Milepælene er ikke noget, der er påduttet borgeren ovenfra og ned. Milepælene er en del af en ig aftale, der er indgået og afstemt efter den enkeltes situation. Handleplanen ligger i et elektronisk format, der gør socialarbejderens opfølgning let. Udviklingen mht. de enkelte milepæle kan nemt tilføjes. Ligeledes kan nye aftaler og deadlines skrives ind straks under samtalen, hvorefter borgeren kan få et print med sig hjem. Den elektroniske handleplan giver samtidig socialrådgiveren et overskueligt billede af tidligere samtaler og indgåede aftaler, som forkorter forberedelsestiden betydeligt. Gode tilbagemeldinger... Det forpligter positivt til at arbejde i den retning vi sammen har bestemt. Det motiverer til at socialrådgiver arbejder med og forpligter sig. ( borger i Ryslinge) Handleplanen ligger i et elektronisk format, der gør socialrådgiverens opfølgning let. Udviklingen mht. de enkelte milepæle kan nemt tilføjes. Ligeledes kan nye aftaler og deadlines skrives ind straks under samtalen, hvorefter borgeren kan få et print med sig hjem. Den elektroniske handleplan giver samtidig socialrådgiveren et overskueligt billede af tidligere samtaler og indgåede aftaler, som forkorter forberedelsestiden betydeligt

8 En historie fra det virkelige liv... Svends historie... Svend er 32 år. Han har været i kontanthjælpssystemet i 14 år, siden han fyldte 18. Han bor sammen med sin mor i en gammel villa med en stor have omkring. Svends mor er førtidspensionist og dybt alkoholiseret. Det samme er Svend. Det samvær han har med sin mor er omkring det at drikke. Svend har været forsøgt aktiveret adskillige gange, men hver gang med det resultat, at han ikke mødte stabilt og sober op. Han har to gange tidligere været på antabus, men uden nogen varig forbedring af hans alkoholproblem. Han har dårlig erfaring med kommunen: skiftende sagsbehandlere og opfølgning ca. hver 3. mdr., hvor han er nervøs for, hvad de nu har fundet på, at jeg skal lave, som han selv siger. Inger, som er Svends socialrådgiver, har haft ham indkaldt til samtale to gange, hvor han begge gange er mødt usoigneret og fuld op. Han er dog mødt op, da han tidligere har oplevet at blive trukket i kontanthjælp, når han ikke mødte op, og dermed ikke har haft penge til alkohol. Svend kommer med i Partnerskab mellem kommune og virksomhed og giver udtryk for at hans største drøm er at blive tørlagt og dernæst at blive uddannet som anlægsgartner. Svend har en grunduddannelse som gartner, som han dog aldrig rigtig har brugt på grund af hans alkoholproblem. Igennem det halve år, hvor Svend har været med i projektet, har han deltaget i et intensivt behandlingsforløb på et alkoholcenter med ugentlige samtaler. Sideløbende har han ca. hver 14. dag haft opfølgningssamtaler med sin socialrådgiver, hvor han har hentet den nødvendige støtte til at tro på, at det er den rigtige vej til at nå det langsigtede mål om at blive selvforsørgende som anlægsgartner. Ca. tre måneder inde i projektet er Svend klar til sideløbende med sin alkoholbehandling at rette fokus mod arbejdsmarkedet. Han undersøger selv de praktiske ting omkring efteruddannelse, men aftaler med sin socialrådgiver, at det kunne være en god idé at få prøvet det af i en virksomhedspraktik først. I samarbejde med jobkonsulenten i projektet starter Svend i praktik ved en gartner i Ringe, samtidig med, at han er færdigbehandlet på alkoholcenteret. Det går rigtig godt hos gartneren. Svend har nu fået tilbudt et job med løntilskud med udsigt til et ordinært job og han har selv opsøgt og taget kontakt til foreningen Anonyme Alkoholikere. Koordinering mellem professionelle To af forudsætningerne for succesfuld implementering af resultatsystemet er forhåndsindgåede aftaler om hhv. fleksibilitet og ændrede arbejdsgange samt øget samarbejde på tværs af arbejdsfunktioner og afdelinger. Det er for at sikre helhedsorienteringen og en succesfuld oplevelse i sagsbehandlingen. Det er yderst vigtigt, at borgeren oplever et sammenhængende forløb. Dette kan bl.a. sikres, hvis det er den samme socialrådgiver, der er ansvarlig for borgeren fra start til slut. Da dette i praksis ikke altid kan lade sig gøre, er det derfor vigtigt, at socialrådgiverne løbende skriftligt dokumenterer aftaler og udvikling, så den viden ikke går tabt med den enkelte socialrådgiver. Den elektroniske handleplan er et fremragende redskab til dette, da overskueligheden er i højsæde. Den fælles koordinering mellem flere socialrådgivere og jobkonsulent, der arbejder med den samme borger, er ligeledes essentiel. Der skal være en helhed og sammenhæng mellem de krav og aftaler, borgeren indgår med de forskellige professionelle. Hvis denne helhed mangler, bliver det umuligt for borgeren at møde kriterier og overholde aftaler. Endelig er koordineringen med virksomhederne, der er inddraget i borgerens forløb, vigtig. (Se afsnittet om virksomhedsdelen side 21) Personlig kontakt, støtte og opfølgning Ressourceprofilen, handleplanen og den interne koordinering gør det ikke alene. Den personlige kontakt, støtte og opfølgning er mindst lige så vigtig som de elektroniske redskaber. Det skal derfor fastlægges ud fra en individuel vurdering, hvordan denne kontakt bedst muligt etableres og fastholdes. Frekvensen af samtaler kan svinge meget over tid, ligesom behovet for en støtteperson kan ændre sig. Det vil måske i nogle perioder være aktuelt, at borgeren kan komme i kontakt med sin socialrådgiver ud over den daglige telefontid om nødvendigt. Det afgørende er, at der er tillid mellem parterne og tid til at opretholde den nødvendige kontakt og støtte. Gode tilbagemeldinger... Det er vigtigt for mig at mødes med min socialrådgiver en gang hver 14. dag for at få den nødvendige støtte til at nå mine mål. ( borger i Ryslinge) 14 15

9 En historie fra det virkelige liv... Lines historie... Line er en ung pige på 21 år, som har en datter på 2 år, og et velfungerende parforhold med datterens far. Line virker meget moden af sin alder, men virker stille og lidt nervøs, når hendes sagsbehandler taler med hende. Hun har aldrig fået en uddannelse efter hendes udemærkede 10. klasses folkeskoleeksamen. Hun har fået kontanthjælp siden hun fyldte 18 år og har mistet troen på, at hun dur til noget. Kommunen har aktiveret hende et par gange på en fabrik, men hver gang kommer hun tilbage i kontanthjælpsystemet. Line har svært ved at forestille sig, hvad fremtiden bringer. Gennem de hyppige opfølgningsamtaler med Line i projektet, er der blevet opbygget en tillid mellem hende og hendes socialrådgiver. Det er blevet tydeligt for Line, at hun er så optaget af sin datter og lille familie, at hun ikke levner plads til sig selv. I samarbejde med sin socialrådgiver fokuserer Line nu dagligt gennem konkrete øvelser på at få opbygget sit selvværd og lukke det ud af munden, som hun fyldes af indvendigt. Line skal for eksempel spejle sig og rose sig selv hver dag for alt det, hun gør godt. Et styrket selvværd er en nødvendig forudsætning for, at hun kan nå sit mål om at kunne sælge sig selv i et ordinært job. Line har besluttet sig for, at et ordinært job er løsningen det næste års tid for at komme af med noget klatgæld, inden hun skal i gang med at tage en uddannelse på SU. Gennem projektperioden henter Line den støtte hun har brug for i sin afklaring med sig selv og konkret vejledning i sin jobsøgning. Line havde en drøm om, at hun gerne ville arbejde med blomster i en butik, og har i projektperioden været i en 4 ugers praktik i en blomsterforretning, hvor hun dog fandt ud af, at de slet ikke kunne få det til at hænge sammen i hjemmet med at Line skulle arbejde til kl eller 18 hver dag. Line er netop blevet tilknyttet et vikarbureau og tilbudt en 5 måneders ansættelse på Faber a/s i Ryslinge, hvor hun har mulighed for at blive fastansat efterfølgende, hvis det går godt. Line kan godt lide at kommunikere pr. mail og har aftalt at holde kontakten med sin socialrådgiver af den vej. Dilemmaer På trods af, at brugen af resultatsystemet er udviklet og gennemtestet med gode resultater i flere kommuner, har det vist sig ikke altid at være uproblematisk at anvende metoden. Det kan dels være svært for socialrådgiverne at indtage en mere coachende rolle og ig position overfor borgerne, og det kan diskuteres om igheden har trange kår i en samtale, hvor de to parter ikke er ligestillede. Både socialrådgiver og borger skal indtage nye roller i brugen af denne metode, hvor socialrådgiveren skal vænne sig til at spille bolden over på den anden side af skrivebordet, mens borgeren skal tage ansvar og lære at gribe bolden. det handler om at indtage nye roller... Det er en udfordring for socialrådgiverne at udnytte, den handlefrihed der er inden for lovens rammer uden at hænge for meget fast i, hvilke lovgivningsmæssige begrænsninger der er. Det kan være problematisk at sidde med en dobbeltrolle som ig medspiller og myndighedsperson med sanktionsmuligheder

10 Arbejdet med selvværd fra socialrådgiverens kontorstol Det er en særlig udfordring når socialrådgivere giver sig i kast med at arbejde med borgernes selvværd fra deres position. I Partnerskab mellem kommune og virksomhed er socialrådgiverne ekstra rustet til denne udfordring ved hjælp af skærpet fokus på redskaber til at hjælpe borgerne på rette vej i.f.t. et øget selvværd. Nedenstående kan læses om forskellige ting, man bør være bevidst om, inden man giver sig i kast med arbejdet med borgernes selvværd fra en socialrådgivers kontorstol. Hvad er selvværd? Ubetinget kærlighed til sig selv. Når man har et højt selvværd, ser man det som vigtigt og naturligt, at man har det godt. ²) Selvværd: Selvtillid: at have værdi i sig selv at have tillid til sig selv Nogle mennesker har problemer med deres selvværd, fordi de ikke har fået den støtte af deres forældre, de havde brug for til at udvikle et godt funderet selvværd. Når man bliver spejlet og elsket ubetinget af sine forældre, udvikler man et godt funderet selvværd og ender med at se det som vigtigt og naturligt, at man har det godt og får sine behov tilgodeset. Med resultatsystemet og kontrakten som metode, kan man udvikle sig to veje med støtte fra sin socialrådgiver. Man kan se fremad og bagud. Hvis man ser bagud, kan man ændre de opfattelser, man har fået på sin vej, der måske holder en tilbage fra at handle og nyde resultaterne af sin indsats. Beviserne for en effektiv indsats her er, at man udvikler sit selvværd og ikke holder sig tilbage p.g.a. tanker og følelsesmæssige reaktioner, der hæmmer en unødigt. Når man arbejder godt her, fornemmer man, hvad der er godt for sig selv og handler i overensstemmelse med det. Hvis man ser fremad, definerer man sine drømme og mål og tager skridt i retning af at gøre dem til virkelighed. Beviserne for en effektiv indsats her er at målene nås. Det giver selvtillid. Når man arbejder godt her, ved man, hvad man skal gøre for at komme i mål og gør det. fremad Man kan se og bagud ²) Henry Egidius: Nyt psykologisk leksikon, Hans Reitzels Forlag,

11 Hvad kan man gøre som socialrådgiver? Først og fremmest kan man gøre en kæmpe forskel ved at udvise tålmodighed og anerkende den proces borgeren er i, når han/hun arbejder med at øge sit selvværd. Dernæst kan man motivere borgeren til at sætte sig mål for at fremme selvværdet. Selvværdet kan fremmes ved at borgeren: Arbejder sig ind i troen på, at det er vigtigt, at man har det godt. Viser sig selv, at man er værd at elske og værne om det ved at: - Opbygge vaner, hvor man spiser sundt, drikker nok vand, bevæger sin krop nok, kommer ud i dagslyset hver dag, afholder sig fra at indtage for store mængder af ting der er skadelige for en (kaffe, cigaretter, alkohol, fedt, sukker) - Bruge sin energi på opgaver, der giver mening for en. - Vælge samvær med mennesker, der giver mere end de tager - Udvikle de vaner og færdigheder, man ønsker. Sætte realistiske mål og belønne sig selv for at nå dem Samarbejde med virksomhederne I den sidste del af Partnerskab mellem Kommune og virksomhed er der særlig fokus på at udvikle en model, der etablerer det bæredygtige samarbejde med virksomhederne således, at der er tale om et reelt partnerskab. De store spørgsmål har været, hvad der skal til for at motivere virksomhederne og hvad de skal kunne tilbyde? I samarbejde med fire lokale virksomheder er der udviklet nedenstående model for, hvordan virksomhederne i Ryslinge Kommune med fordel for dem selv kan hjælpe en medborger på rette vej mod en plads på arbejdsmarkedet. Bent er en borger i Ryslinge Kommune, der har være ledig i et 1/2 år da han kommer med i Partnerskab mellem kommune og virksomhed. Han har problemer med sin ryg men er motiveret for at finde en mulig vej tilbage på det ordinære arbejdsmarked. Gennem det indledende vejledningsforløb i kommunen finder jobkonsulenten frem til at Kværndrup Kro vil stille en praktikplads til rådighed til Bent og kompetenceafklare ham i praktikperioden. Ved at en virksomhed som Kværndrup Kro hjælper med at afklare Bents kompetencer kan de hjælpe andre virksomheder til hurtigt og klart at se, hvilke muligheder og eventuelle begrænsninger der ligger i at ansætte Bent. I hans tilfælde blev kroen så glad for ham, at de sammen med jobkonsulenten etablerede en ansættelse med løntilskudsordning i 6 måneder. Da de 6 måneder var overstået var Bent en uundværelig arbejdskraft for kroen og kan fik tilbudt en fast stilling på fuld tid og fik en mærkbar lønforhøjelse. Man kan som socialrådgiver holde borgeren op på de mål de har sat sig for at dække deres egne behov og gøre det til et mål i sig selv at se personen glad

12 Det handler om gensidig nytteværdi Uundværlig arbejdskraft og stilling på fuld tid Bent kom tilbage til det ordinære arbejdsmarked og selvforsørgelse Afklare og forbedre forløb RYSLINGE KOMMUNE Tilsvarende ordning Virksomhedspraktik evt. med mentorordning eller jobtræning med løntiskud. Mindre virksomhed fx landbrug Mindre virksomhed fx værksted Større virksomhed fx Faber a/s Større virksomhed SELVFORSØRGELSE Bent er en ung fyr på 25 år der har en halv kokkeuddannelse, et par års erfaring fra køkkenet på en restaurant, samt 8 mdr. s arbejde på en stor svinefarm bag sig. Bent har gået ledig i 2 x ½ år. Anden gang med rygproblemer efter det fysisk hårde arbejde på svinefarmen. Bent har aldrig fået klar besked på, hvad der præcis er galt med hans ryg, eller hvilken indflydelse det har på hans fremtidige arbejdsliv. På det tidspunkt, hvor Bent kommer med i partnerskabsprojektet, har han været på kontanthjælp i ca. ½ år og han har været sendt i aktivering en gang med fysisk hårdt murerarbejde, som han var nødt til at sygemelde sig fra efter 2 dage p.g.a. ryggen. Bent kommer via projektet til samtale med jobkonsulenten i Ryslinge Kommune ret hyppigt i en periode på et par måneder. De har tid til at tale om, hvad Bent tænker omkring hans rygproblemer og fremtidige arbejdsliv. De taler også om, hvad det betyder at Bent har en kæreste der læser i Odense og en dejlig datter på 2 år, og hvilke hensyn der skal tages i.f.t. at han også skal kunne hente og bringe sin datter i dagpleje af og til. Bent føler at han arbejder godt sammen med jobkonsulenten, han føler, at der bliver lyttet til ham og hans ønsker og han føler sig taget alvorligt. Samtidig støtter jobkonsulenten op om Bent og hjælper ham med vigtige informationer i.f.t. målrettet jobsøgning. Efter et par måneder spørger jobkonsulenten Bent om han kunne have lyst til at arbejde som kok i et køkken igen. Jobkonsulenten har fået et tip om at de mangler en person på en kro i lokalområdet, til både at indgå i køkkenet, krostuen, m.m. Bent søger jobbet på kroen og jobkonsulenten indbyder til et møde med arbejdsgiver, Bent og ham, hvor der indgåes en aftale om at ansætte Bent i løntilskud i en periode på 6 måneder. Bent er netop nu, 6 måneder efter han startede i løntilskudsjob på kroen, blevet fastansat på fuld tid og ordinære vilkår og dermed selvforsørgende. Han er den eneste, der er fastansat på fuld tid og han er rigtig glad for at arbejde på kroen. Han føler sig 100% ligestillet med de andre ansatte på kroen, og har netop fået ansvaret for at udarbejde vagtplaner og skal som den eneste ansatte deltage på en årlig messe om et par uger. Med til Bents historie hører også, at han ikke har været sygemeldt p.g.a. sin ryg i det halve år han har været ansat

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE

At bygge et hus. I Psykologisk FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE FAMILY DYNAMICS AF FINN WESTH OG KIRSTEN DIERNISSE Om et forebyggende familiebehandlingsprojekt til alle med ondt i familien. Det baserer sig på familiens medejerskab til sin egen udvikling og på familiens

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4.

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4. FJERDE MØDEGANG 4.1 Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger (VARIGHED: 2 TIMER) Forslag til disposition Introduktion (ca. 5 min.) Deltagerrunde (ca. 25

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere