Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde"

Transkript

1 Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid , kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Deltagere Bodil Juhl Nielsen Bisnap Nis Burchardt Lille Strandgaard Henry Petersen Lille Strandgaard Jytte Ørskov Strandvænget?????? Strandvænget Søren Rasmussen Osbornevej?????? Osbornevej Hans Jørgen Dalum Portlandsvej Peter Roed Kattegat Birgit Jensen Hasserisskolernes Lejrhytte Thorkild Pedersen Teknik- og Miljøforvaltningen Jens Bøgh Vinther Teknik- og Miljøforvaltningen Peter Højbjerg Forsyningsvirksomhederne Erik Søe Christiansen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Johnny Kristensen Grontmij A/S Afbud Strandgården I/S Sagsnr Forsyningsvirksomhederne og Teknik- og Miljøforvaltningen

2 Dagsorden: 1. Forhistorie/baggrund - Forudsætninger for vort arbejde o Byrådsbeslutninger mv. o Miljømæssig begrundelse 2. Spildevandsplanen - Pilotområdet - Resterende del af sommerhusområdet, herunder delområde 2 3. Delområde 2 - Kloaksystemet skitsemæssigt - Afvandingsforhold for overfladevand o Eksisterende afvandingsmuligheder o Fremtidig afvanding 4. Det videre arbejde med delområde 2 - Foreløbig tidsplan 5. Eventuelt Dagsordenen blev gennemgået ved hjælp af PowerPoints. De anvendte PowerPoints er vedlagt referatet. Ad. 1. Forhistorie/baggrund Forudsætningerne for projektet blev gennemgået. Det blev drøftet, hvorfor det er en spildevandskloakering, og ikke en separatkloakering, der gennemføres. Baggrunden for at det er en spildevandskloakering, der skal gennemføres - altså en kloakering med et enstrenget kloaksystem, hvortil der kun må ledes spildevand - er, at etablering af tostrengede kloaksystemer er meget omkostningskrævende. Tostrengede kloaksystemer etableres normalt kun i byområder, hvor der er behov for effektiv opsamling og afledning af regnvand fra tagarealer og primært offentlige befæstede arealer. Etablering af regnvandsledninger i sommerhusområder, hvor der normalt kun er meget lidt befæstet areal, er ikke en realistisk løsning, idet den vurderes som både økonomisk og miljømæssigt uacceptabel. Afledningen af regnvand fra tage og befæstede arealer i sommerhusområder sker normalt ved nedsivning i velfungerende faskiner eller ved udledning til vandløb/dræn. I sommerhusområder med periodevis højtstående grundvand (grundvandsstand over eller lige under terræn), skal afledningsforholdene derfor nødvendigvis forbedres. Lovgivningen tillader ikke at grundvand, drænvand og overfladevand tilledes kloaksystemet i sommerhusområdet Hals-Hou. 2/6

3 Ad. 2. Spildevandsplanen Spildevandsplanen for pilotområdet og det øvrige sommerhusområde blev gennemgået. I pilotområdet er grundejerne pålagt spildevandskloakering inden Det øvrige sommerhusområde er i spildevandsplanen angivet som planlagt spildevandskloakeret. Der vil successivt blive foretaget ændring af spildevandsplanen (fra nedsivningsområde til spildevandskloakeret område) for de enkelte delområder i den rækkefølge, som de skal kloakeres. Administrativt betyder det, at man kan fortsætte med nedsivning i de enkelte delområder, indtil spildevandsplanen er ændret. Ved mindre ændringer af sommerhuse vil der blive givet tilladelse til fortsat nedsivning, indtil spildevandsplanændringen er vedtaget. Der vil dog ske et skøn i de enkelte sager. I skønnet indgår blandt andet en vurdering af, hvordan det nuværende nedsivningsanlæg fungerer, og hvor stor forøgelsen af spildevandsbelastningen er. Ad. 3. Delområde 2 Det overordnede skitseprojekt for området blev gennemgået. Kloaksystemet udføres som et gravitationssystem, hvor vandet af sig selv løber i rør til en række pumpestationer. Herfra bliver det pumpet op i det tilstødende ledningssystem og til sidst op i den eksisterende trykledning, der løber fra Hou til Hals Renseanlæg Spildevandet fra området ledes til Hals Renseanlæg, som pt. er under nedlægning. Efter nedlæggelsen vil spildevandet blive ledt videre til Renseanlæg Øst. Da området er forholdsvis fladt, er man nød til at grave dybt for at få fald på ledningerne. Der bliver tale om gravedybder på op til 4-5 m og en del pumpestationer. Hvis projektet skulle laves udelukkende med èn pumpestation pr. delområde, vil det betyde gravedybder på over 8 m. Det er derfor ikke en mulig løsning. I forbindelse med anlægsarbejdet er to af de store udfordringer den meget høje grundvandsstand, der gør, at der skal sænkes grundvand i hele området samt grundvandets indhold af jernforbindelser (okker). Det vurderes umiddelbart, at der ikke er risiko for sætningsskader på huse ved grundvandssænkninger. Det skyldes den sandede jord, der giver gode funderingsforhold. Forholdene vedr. afledning af overfladevand fra områder med vand på terræn eller generelle vandproblemer blev drøftet. I forbindelse med kloakeringsprojektet er der mulighed for at etablere et drænsystem i udgravningerne. Dette kan medvirke til at fremtidssikre områderne i forhold til klimaforandringerne, og udføres dræningsarbejdet samtidigt med kloakeringen, kan det reducere omkostningerne til arbejdet. Såfremt dette ønskes skal der laves en aftale med Kloak A/S. Det er vigtigt, at overfladevand fra tagflader og flisearealer ikke ledes direkte til vandløb. Det kan skabe problemer med oversvømmelser omkring vandløbene, hvis alle gør dette. Derfor bør vandet fra disse arealer ledes til faskiner på egen grund. Det er en forudsætning for at igangsætte spildevandskloakeringen, at problemerne med vand på terræn er løst. 3/6

4 Ved en gennemgang af de historiske kort kan vi se, at der tidligere har været en del vandløb mm., der ikke findes mere. Dette kan være én af årsagerne til en del af de problemer, der er med vand på terræn. De områder, hvor vi pt. har registreret problemer med vand på terræn, ligger primært i disse områder - hvorimod områder, hvor der er vedligeholdte vandløb, ingen nævneværdige problemer har. Det blev drøftet, om alle skal deltage i etablering af nye vandløb/dræn og vandløbslovens bestemmelser herom. Etablering af nye vandløb og dræn kræver en tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser om regulering af vandløb. Vandløbssager behandles af Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen som vandløbsmyndighed. En vandløbssag kan i princippet indbringes for vandløbsmyndigheden af en enkelt person. Ved behandlingen af vandløbssagen kan vandløbsmyndigheden pålægge de enkelte grundejere i området at bidrage til anlæg og/eller drift af vandløbs-/drænsystemet, hvis de er medbenyttere eller drager nytte af anlægget. Dvs., at ejere af ejendomme, der ikke støder op til et vandløb, kan blive pålagt at deltage i udgifterne, hvis ejendommene er medbenytter eller drager nytte af anlægget. Kommentarer fra grundejerforeningerne Forudsætning for spildevandskloakering Grundejerforeningerne gjorde opmærksom på, at der er en del grunde i området, der ikke er medlem af grundejerforeninger, og der kan være ejendomme i de enkelte områder, der ikke vil deltage, da de ikke mener, at de har glæde af spildevandskloakeringen. Undersøgelserne i området viser, at der i området er lille afstand fra terræn til grundvandsspejlet. I det meste af området er der under 1,6 m fra terræn til højeste grundvandsstand, hvilket betyder, at det er miljømæssigt uforsvarligt og derfor ulovligt at nedsive spildevandet. På grund af den tætte beliggenhed af sommerhusene medfører kravene til nedsivningsanlæggenes indbyrdes afstand, at det ikke er tilstrækkeligt at etablere mileanlæg til nedsivning af spildevand. Hvis det besluttes, at et område ikke bliver spildevandskloakeret, fordi der er vand på terræn, skal de miljømæssige forhold vurderes med henblik på en anden løsning. Som forholdene er nu, vil tilladelserne til nedsivning blive trukket tilbage, og der skal etableres samletank på de enkelte grunde. Det skal pointeres, at det for hele sommerhusområdet er en forudsætning, at problemer med vand på terræn bliver løst, før områderne bliver spildevandskloakeret. Bisnapvej vand på terræn Bisnapvej er en offentlig vej, og der er på en del af strækningen problemer med vand på terræn, specielt området omkring P-pladsen er hyppigt oversvømmet. Der har tidligere været en vejgrøft langs Bisnapvej, som ikke er i funktion længere. Vandløbsmyndigheden formidler i forbindelse med det videre arbejde kontakten mellem grundejerne og vejmyndigheden. 4/6

5 Samarbejde omkring lægning af drænrør Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i forbindelse med den forestående spildevandskloakering i pilotområdet tilbudt grundejerforeningerne, at den ledningsgrav, der etableres til spildevandsledningen, eventuelt også vil kunne benyttes af grundejerne til at lægge en drænledning i. Ønsker man at benytte sig af dette tilbud, skal betingelserne aftales nærmere med Kloak A/S. Grundejerne skal betale den merudgift, der er for Kloak A/S til at medtage drænledningen i ledningsgraven. Dette tilbud gælder også delområde 2, og grundejerforeningerne opfordres til at undersøge, om de ønsker, at benytte sig af tilbuddet. Som tidligere nævnt kræver dræn en tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser. Nis Burchardt oplyste, at der i området omkring Lille Strandgaard, Strandgården I/S og Strandvænget er igangsat undersøgelser af mulighederne for at etablere et fælles drænprojekt. Grontmij sender kopi af skitseprojektet for området til Nis Burchardt. Lån til betaling af tilslutningsbidrag mm. Muligheden for, at Aalborg Kommune yder lån til pensionister til dækning af udgifterne i forbindelse med kloakeringen, blev drøftet. Lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 påbyder kommunerne, at yde lån til pensionister til tilslutning af de pågældende ejendomme til kollektive anlæg i de tilfælde, hvor der er tilslutningspligt. Ansøgningsskema kan findes på kommunens hjemmeside under Boligstøtte. Skemaet hedder: Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter På hjemmesiden kan endvidere findes følgende oplysninger: Får du pension, er du på efterløn eller er du fyldt 65 år, kan du få lån til betaling af ejendomsskatter og afgifter. Lånet forrentes med halvdelen af diskontoen pr. 1. oktober året før. Lånet med renter forfalder ved ejerskifte. Det er en betingelse for lånet, at der er friværdi i boligen, idet der kræves pant heri. Henvendelse skal ske til Boligstøtteafdelingen, John F. Kennedys Plads 1B, telefon Ad.4. Det videre arbejde med delområde 2 Den foreløbige tidsplan for det videre arbejde er: December 2011-marts 2012 Forundersøgelser/Skitseprojekt 1. kvartal 2012 Møde med grundejere 2. kvartal 2012 Ændring af spildevandsplan kvartal 2012 Detailprojektering og udbud 2013 Anlægsperiode 31. december 2014 Sidste frist for spildevandskloakering af den enkelte grund. 5/6

6 I forbindelse med de planlagte møder med grundejerne deles området op i 3 delområder for ikke at have for mange deltagere til hvert møde. Områderne deles op, så de hænger sammen afledningsmæssigt. 6/6

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere