Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007"

Transkript

1 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både og skibe, som har en størrelse, så de kan anvendes som mødelokale. 3. støtte køb af joller og mindre både. 4. støtte etableringen af nye musikenheder. Støtte til ovenstående punkt 1 og 2 ydes som lån til kredse og ejerfællesskaber under landsforbundet samt til selvejende institutioner med samme formål som FDF. Støtte til ovenstående punkt 3 og 4 ydes som tilskud til kredse og ejerfællesskaber under landsforbundet samt til selvejende institutioner med samme formål som FDF. Hovedbestyrelsen forvalter fondens midler og fastsætter de nærmere regler for deres anvendelse. BLK Regler for lån til køb og forbedring af ejendomme samt køb og forbedring af store både og skibe: Lån ydes til ejendomsprojekter på over kr. Der ydes et grundbeløb på kr.. Hertil kommer normalt et tillæg på 15 % af investering udover kr.. Lånebeløbet kan nedsættes, hvis ansøgningsmængden overstiger de udlånsmidler, der er til rådighed. Der ydes maksimalt kr. i lån. Det af hovedbestyrelsen nedsatte byggetipsudvalg foretager en kvalitetsmæssig bedømmelse af det indsendte projekt og foretager indstilling af, om og i givet fald hvor meget der bør ydes i lån. Eventuelt kan man få projektet forhåndsbedømt og korrigere projektet inden den egentlige indsendelse sammen med ansøgningsskemaet. Til store både og skibe ydes støtte i form af lån, når fartøjet er af en størrelse, så det kan anvendes som mødelokale. Sådanne ansøgninger behandles efter de samme generelle regler som lån til køb og forbedringer af ejendomme, men i øvrigt individuelt under hensyntagen til alternative finansieringsmuligheder, kommunal støtte m.v.. Lånet etableres som afdragsfrit lån, der i 10 år forrentes med Nationalbankens diskontorente + 4 % på etableringstidspunktet, og er derefter både rente- og afdragsfrit. Renter erlægges halvårligt, hver 1. april og 1. oktober. Lånet kan i stedet etableres som et rentefrit lån og afdrages over højst 10 år med lige store afdrag hver 1. april og 1. oktober termin, første gang i den termin, der falder mindst 3 måneder efter lånets udbetaling. Lånet forfalder ved ejerskifte. I tilfælde af misligholdelse af forpligtelserne har landsforbundet ret til at overtage ejendommen mod overtagelse af den på ejendommen hvilende gæld. På lånebeløbet tinglyses pantebrev til landsforbundet. Lånet rykker for lån i realkreditinstitutter, bank- og sparekasselån samt lån fra stat og kommune. Omkostningerne ved oprettelse og stempling af pantebrev betales af låntager. I særlige tilfælde, f.eks. ved byggeri på lejet grund, erstattes pantebrevet af et gældsbrev. Hvis lånebeløbet er under kr. etableres dog i alle tilfælde kun et gældsbrev. I henhold til landsforbundets vedtægter tinglyses forkøbsret for landsforbundet. Ansøgning om lån indsendes på særlig blanket til FDFs kontor inden 1. marts og 1. september, og svar gives inden udgangen af henholdsvis maj og november (i landsmødeår dog december). Støtte til køb af ejendom ydes, når købsaftale er underskrevet i halvåret forud for indsendelsesfristen. Ansøgningen skal indeholde redegørelse for købesummen og dens finansiering, samt driftsbudget. Lånet udbetales, når det er bevilget, og pantebrevet er tinglyst. Støtte til byggeri kan kun ydes, såfremt ansøgning er modtaget på FDFs forbundskontor inden byggeriets påbegyndelse. Ansøgningen skal indeholde opgørelse over de forventede byggeudgifter, disses finansiering, driftsbudget samt tegninger over bygningen og grunden. Når byggeriet er færdigt, indsendes byggeregnskab (blad 2 og Regler for Julsøfonden pr. 1. maj på ansøgningsblanketten benyttes) og tinglyst pantebrev. Dette skal normalt være sket inden et år efter ansøgningens indsendelse. Derefter udbetales det bevilgede lån. Ejerfællesskaber og selvejende institutioner, der låner penge i fonden, skal hvert år indsende revideret regnskab til hovedbestyrelsen. Regler for tilskud til køb af joller og mindre både: Tilskuddet ydes til køb af joller og mindre både. Der ydes ikke tilskud til kanoer. Der ydes kun tilskud til fartøjer, ikke til materiel og inventar. Tilskud ydes til projekter på over kr.. Tilskuddet kan højst udgøre 50 % af anskaffelsessummen efter fradrag af eventuelle offentlige tilskud og højst være på kr.. Tilskudsbeløbet kan nedsættes, hvis ansøgningsmængden overstiger de tilskudsmidler, der er til rådighed. Ansøgning om tilskud indsendes på særlig blanket til FDFs forbundskontor inden 1. marts og 1. september, og svar gives inden udgangen af henholdsvis maj og november (i landsmødeår dog december). Hovedbestyrelsen afgør på sit møde i henholdsvis maj og november (december), hvilke kredse der skal have tilskud samt tilskuddenes størrelse. Tilskuddet kan udbetales, når købet er sket. Tilskud kan kun ydes, såfremt ansøgningen er modtaget på FDFs forbundskontor, før købet sker (faktura). Regler for tilskud til opstart af nye musikenheder Tilskuddet ydes til opstart af nye musikenheder som et éngangsbeløb til indkøb af musikinstrumenter, samt evt. PA-anlæg og forstærkere, dog ikke til EDB-apparatur. Ved nye musikenheder forstås nye orkestre, tamburkorps eller rytmiske orkestre, hvor musikken hovedsageligt dyrkes af medlemmer mellem 5 og 18 år, og hvor aktiviteten ikke er en del af kredsens almindelige klassearbejde. Hvis der er tale om genstart af musikenhed, skal det være mindst 10 år siden, musikenheden sidst fungerede. Tilskud ydes til projekter på over kr.. Tilskuddet kan højst udgøre 50 % af anskaffelsessummen efter fradrag af eventuelle offentlige tilskud, og højst være på kr.. Tilskudsbeløbet kan nedsættes, hvis ansøgningsmængden overstiger de tilskudsmidler, der er til rådighed. Ansøgning om tilskud indsendes på særlig blanket til FDFs forbundskontor inden 1. marts og 1. september, og svar gives inden udgangen af henholdsvis maj og november (i landsmødeår dog december). Hovedbestyrelsen afgør på sit møde i henholdsvis maj og november (december), hvilke kredse der skal have tilskud samt tilskuddenes størrelse. Tilskuddet kan udbetales, når købet er sket. Tilskud kan kun ydes, såfremt ansøgningen er modtaget på FDFs forbundskontor, før købet sker (faktura). Side 1

2 Lån ønskes til: A. Køb af lejrgrund/stort skib B. Køb af grund til møder/uddannelse C. Køb af lejrhytte D. Køb af møde-/uddannelsescenter E. Opførelse af lejrhytte F. Opførelse af møde-/uddannelsescenter G. Ombygning af lejrhytte/stort skib H. Ombygning af møde-/uddannelsescenter Kreds/ejerfællesskab Indsenders navn og adresse Ejendommens matrikelnr. og adresse Oplysninger vedrørende køb (Udfyldes hvis der er sat kryds i A-D) Udbetalingens finansiering Købesum i kr. 1. Gave eller lån fra kommunen kr. Udbetaling i kr. 2. Kredsens eget indskud... kr. 3. Julsøfonden ansøges hermed kr. Kopi af købsaftale eller skøde samt tegninger vedlægges ansøgningen BLK Oplysninger vedrørende opførelse/ombygning (Udfyldes hvis der er sat kryds i E-H) Byggeudgifter Budget Regnskab 1) 2) 1. Håndværksudgifter inkl. moms... kr. kr. 2. Stikledninger... kr. kr. 3. Værdi af eget arbejde... kr. kr. 4. Tilslutningsafgift (vand, el, fjernvarme)... kr. kr. 5. Omkostninger:...Honorarer kr... kr. Renter, provision under byggeri... kr. kr. Stempel, gebyrer... kr. kr. Diverse... kr. kr. 6. Inventar... kr. kr. Samlede byggeudgifter (ekskl. kurstab)... kr. kr. 1. Realkreditlån, nettoprovenu... kr. kr. 2. Sparekasse-/banklån... kr. kr. 3. Fonds, gaver... kr. kr. 4. Egen opsparing... kr. kr. 5. Værdi af eget arbejde... kr. kr kr. kr. 7. Julsøfonden ansøges hermed... kr. kr. Side 2

3 Driftsbudget Indtægter pr. år Budget I Budget II 1. Lejeindtægter... kr. kr. 3 ) 2. Tilskud i henhold til folkeoplysningsloven... kr. kr. 3. Andet... kr. kr. Samlede indtægter... kr. kr. 1) 2) Udgifter pr. år 1. Renter af realkreditlån... kr. kr. 2. Renter af sparekasse-/banklån... kr. kr. 3. Ejendomsforsikring... kr. kr. 4. Evt. tilsyn... kr. kr. 5. Vedligeholdelse... kr. kr. 6. Rengøring... kr. kr. 7. Varme, lys... kr. kr. 8. Ejendomsskat, afgifter... kr. kr. 9. Administration... kr. kr. 10. Afdrag på lån... kr. kr. Samlede udgifter... kr. kr. Henvisninger 1) Denne kolonne udfyldes ved ansøgningens indsendelse 2) Denne kolonne udfyldes ved anmodning om lånets udbetaling 3) Lejeindtægterne minus summen af udgifterne 1-8 udgør tilskudsgrundlaget Tilskuddets størrelse afhænger af kommunens regler. Overskud (+) / Underskud(-) Tidspunkter for: Køb af ejendom (vedr. A-D)... Påbegyndelse af byggeri eller ombygning (vedr. E-H) Afslutning af byggeri eller ombygning (vedr. E-H)... af 2 bestyrelsesmedlemmer BLK Udfyldes af FDFs kontor Ansøgning modtaget Initialer Journal nr. Side 3

4 Tilskud ønskes til: A. Køb af jolle/mindre båd B. Opstart af ny musikenhed Kreds/distrikt/ejerfællesskab/selvejende institution Indsenders navn og adresse Oplysninger vedrørende køb af jolle/mindre båd (Udfyldes hvis der er sat kryds i A) Bådtype nyt brugt 1. Tilskud fra kommunen... kr. 2. Andre tilskud eller gaver... kr. 3. Kredsens eget indskud... kr. 4. Julsøfonden ansøges hermed... kr. Købesum... kr. Oplysninger vedrørende opstart af musikenhed (Udfyldes hvis der er sat kryds i B) Udgifter Instrument nyt brugt Beløb 1... kr kr kr kr kr kr kr kr. Samlede udgifter... kr. 1. Tilskud fra kommunen... kr. 2. Andre tilskud eller gaver... kr. 3. Kredsens eget indskud... kr. 4. Julsøfonden ansøges hermed... kr. Købesum... kr. af 2 bestyrelsesmedlemmer BLK Udfyldes af FDFs kontor Ansøgning modtaget Initialer Journal nr. Side 4

5 Udbetalingsanmodning Fremsendes til FDFs forbundskontor Anmodning om udbetaling af beviliget lån til køb eller ombygning af kredshus lån til køb eller ombygning af lejrhytte tilskud til køb af jolle/mindre båd tilskud til opstart af ny musikenhed lån til køb eller ombygning af større skib Kr. Kredsleder/kasserers navn og adresse Journal nr. Kredskonto Vi anmoder hermed om udbetaling af ovenstående, af hovedbestyrelsen bevilgede tilskud, idet det bekræftes, at projektet er fuldt afsluttet. Kopi af kvitteringer for køb og evt. købsaftale vedlægges. Tilskuddet ønskes overført til Ønskes udbetalt pr. check til kredsens kasserer Bank/Girokonto Konto nr. Afdelingens navn og adresse Reg. nr. Tegningsberettigedes underskrift(er) Udfyldes af forbundskontoret Udbetalt den Underskrift Evt. bemærkninger BLK Side 5

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere