Udkast til slutdokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til slutdokument"

Transkript

1 Udkast til slutdokument Omstillingsgruppen: Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune kan få flere udsatte kontanthjælpsmodtagere over 30 i arbejde. Forslagene er blevet til på baggrund af fire møder, hvor gruppen arbejdede fra generering af ideer over løsningsforslag til udarbejdelse af principper for løsningen af den økonomiske udfordring. Det foreliggende er en præsentation af fire styrende principper samt et katalog med konkrete ideer i tilknytning til principperne. Dem, det handler om Målgruppen for omstillingsgruppens arbejde er kontanthjælpsmodtagere over 30, som ud over ledighed også har andre udfordringer i tilværelsen. Med udfordringer menes blandt andet generelt lavere uddannelsesniveau end flertallet af befolkningen, svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, flere sundhedsproblemer, fysiske såvel som psykiske, samt flere sociale problemer. Udfordringer, der i høj grad går i arv til borgernes børn. Omstillingsgruppens to målsætninger Det ene mål var klart allerede inden første møde. Det var hele rammen for omstillingsgruppens arbejde, nemlig en besparelse på i alt 21 millioner over fire år. (Se også bilag med beregninger af besparelsespotentialet). Udmeldingen var, at målet skulle nås i kraft af, at flere borgere i målgruppen kommer i arbejde. Det andet mål stod klart i forbindelse med de første to møder. Det viste sig, at det ikke kun handlede om beskæftigelse, men også om de afledte positive effekter ved beskæftigelse; arbejdsidentitet, selvtillid, stoltheden ved selvforsørgelse, den forbedrede sundhed, det at være et forbillede for sine børn. Vi opsummerer disse kvaliteter med ordet trivsel, og derfor har omstillingsgruppen arbejdet ud fra følgende to mål: Det hårde mål: Beskæftigelse som middel til besparelse Det bløde mål: Beskæftigelse som middel til øget trivsel Det ville ændre hele mit liv der har da været perioder hvor jeg hverken kunne eller ville ud på arbejdsmarkedet men min største drøm er da at kunne forsørge sig selv Sagt af en borger i målgruppen på spørgsmålet om, hvad et job ville betyde for ham. 1

2 Effektmål For at afdække, om målene er nået, vil administrationen opstille nogle effektmål for de to målsætninger. For det hårde mål vil effektmålet være, om der sker en reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere i målgruppen, og om besparelsen nås. For det bløde mål, vil vi opstille nogle parametre, som afdækker, hvordan beskæftigelse fører til øget trivsel. Det kan for eksempel ske via spørgeskemaundersøgelser. Omstillingsgruppens fire principper vil - hvis de bliver indfriet - have en positiv effekt for borgeren, dels i forhold til at komme i beskæftigelse, dels i forhold til oplevelsen af samarbejdet med kommune og andre aktører. Dette vil administrationen opstille nogle parametre for. Principperne På de første møder præsenterede medlemmerne af omstillingsgruppen en lang række ideer og forslag til løsning af udfordringen med de to målsætninger. Det stod hurtigt klart, at de fleste løsningsforslag kunne sammenfattes i en række principper for, hvordan omstillingsgruppen forestillede sig, at de to målsætninger blev mødt. Efter at have diskuteret princippernes udformning, ønsker omstillingsgruppen i dag at anbefale, at følgende fire principper skal være styrende for, hvordan de to målsætninger bliver indfriet. 1) En tidlig, vedvarende, tværfaglig indsats 2) Samarbejde mellem erhvervsliv og kommune 3) Samarbejde mellem foreninger, frivillige og kommunen 4) Nye veje til, at alle kan bidrage Hvis målsætningerne skal indfris, er det vigtigt, at alle involverede tager ejerskab for principperne. Der skal arbejdes aktivt for, at skabe engagement og enigheden om retningen. 2

3 Princip 1. En tidlig, vedvarende, tværfaglig indsats Omstillingsgruppen anbefaler, at indsatsen over for borgeren i målgruppen er tidlig, vedvarende og tværfaglig med udgangspunkt i idealet om det gode møde mellem borger og kommune. Med tidlig mener vi, at der sættes ind så hurtigt som muligt efter at borgeren er kommet på kontanthjælp. Dette er nødvendigt, fordi det ofte går nedad bakke for den ledige, hvis man er på kontanthjælp i lang tid. Man mister sin arbejdsidentitet og sin selvtillid, økonomien skrider og netværket bliver mindre. Jo længere, man er væk fra arbejdsmarkedet, desto sværere er det at komme tilbage især hvis man også har andre problemer end ledighed, hvilket langt størstedelen af denne borgergruppe har. Omstillingsgruppen mener at indsatsen skal være vedvarende, fordi forløb med udsatte borgere kan tage sin tid. For nogle borgere kan der være andre udfordringer, som der skal gøres noget ved, før det er realistisk at komme i job. Når man aldrig har haft en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, er der ikke noget, der hedder et hurtigt fix. Og når borgeren er i job, skal det stadig være muligt at søge hjælp til at håndtere sine udfordringer og dermed forblive i jobbet. Samtidig skal vi huske, at det er borgerens ressourcer og ikke hans eller hendes mangler, vi skal bygge videre på. Med tværfaglig mener vi, at indsatsen skal ske på tværs af fagområder og i et tæt samarbejde mellem medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Inspiration til dette kunne være stjernehøring, som man kender det fra det tekniske område. I dag er Holbæk Kommune organiseret således, at man har stort fokus på at yde service til borgerne inden for det enkelte fagområde, fx Arbejdsmarkedscentret, Socialcentret eller Familiecentret. Det sker ud fra et ønske om det bedst mulige faglige fokus på borgerens udfordring. Desuden er det på nogle områder et krav fra lovgivningen. Mange udsatte borgere har imidlertid komplekse udfordringer, som ikke kan løses indenfor et fagområde. For at efterleve princippet fordrer det, at de involverede fagområder og dets medarbejdere udvikler et fælles værdisæt for opgaven og en fælles forståelse af det de, er sat i verden for, altså kerneopgaven og omvendt, at vi fjerner de arbejdsgange, der ikke understøtter kerneopgaven. Det fordrer også, at fagområderne løser opgaven for borgeren og i samarbejde med borgeren og eventuelt andre relevante og berørte parter. Det fordrer, at vi ikke behandler borgerne ens, men tager udgangspunkt i den enkelte borgeres ressourcer og udfordringer sammen med borgeren og uden berøringsangst i forhold til borgeren. Tanken om hjælp til selvhjælp skal mere i spil. Endelig fordrer en efterlevelse af princippet, at vi foruden at bruge den viden vi allerede har, også udvikler vores kompetencer på tværs af fagområder til styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Giver princippet en besparelse? Hvis vi koordinerer indsatsen for borgeren bedre på tværs af fagområder, så er der penge at spare. Vi undgår at sætte ting i gang, som ikke fører til noget, fordi tiltagene går på tværs af eller imod andre indsatser. Samtidig skulle borgeren gerne opleve, at tiltagene peger i samme retning. 3

4 Disse konkrete forslag fra omstillingsgruppen har tilknytning til princippet Saml relevant viden og kompetence ét sted, så borgerne har én indgang. Lav et pilotprojekt, der afprøver ideen. Lav motivationsgrupper på tværs af AMC, Socialpsykiatrien og Familiecentret. Boliger/boligmuligheder og strategi for udsatte samt flygtninge og indvandrere. Se også idekataloget, hvor alle omstillingsgruppens forslag er præsenteret. I Hedensted Kommune møder den udsatte borger ikke kun en sagsbehandler fra jobcentret. Borgeren kommer til møde med medarbejdere fra bl.a. kommunens misbrugscenter, familieafdeling, jobcenter, sundhed og forebyggelse og det socialpsykiatriske område. Selvom der er mange med kasketter, er der god plads til borgeren. Borgeren starter med at fortæller om situation med egne ord. Herefter drøfter teamet og træffer beslutning om videre. Borgeren lytter med, også når der vurderes og besluttes. Det bliver lavet en borgerplan af sagsbehandler i jobcentret og borgeren, der beskriver borgerens egne målsætninger. I Hedensted kommer borgerne hurtigere i arbejde end gennemsnittet. 4

5 Princip 2. Samarbejde mellem erhvervsliv og kommune Praktik eller job med løntilskud i en virksomhed er de tiltag, der virker allerbedst, når det drejer sig om at hjælpe ledige i job. Det er i mødet med virkeligheden i form af en jobfunktion, kollegaer, chefer, mv., at den ledige opnår kompetencer, selvtillid og/eller netværk, som kan føre til job. Derfor er store dele af Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats i dag koncentreret om, at den ledige skal prøve sig selv af i en virksomhed. Men vi kan gøre det endnu mere målrettet, og vi kan arbejde på, at den udsatte ledige føler større tryghed og tilfredshed med forløbet i virksomheden. I dag gør Holbæk Kommune meget for at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i job, men væsentligt mindre når først borgeren er i job. Omstillingsgruppen anbefaler at både kommunen og andre oplagte parter gør mere for at fastholde borgeren i beskæftigelse for at forhindre, at borgeren vender tilbage til kontanthjælp. Forventningsafstemning om formålet med praktik i en virksomhed Kontanthjælpsmodtagere i praktik kan være tættere eller længere fra det ordinære job. Nogle kontanthjælpsmodtagere har en reel chance for, at praktikken fører til job i virksomheden. Andre er så langt fra ordinært job, at praktikforløbet skal ses som en øvebane, en træning i det at gå på arbejde. Det ordinære job kommer senere - i en anden virksomhed. Med så forskelligartede formål med praktikken kan det ske, at borgeren bliver skuffet, hvis forventningerne mellem borger, virksomhed og kommune ikke er ordentligt afstemt. Vi skal afstemme forventningerne til praktikken, så borgeren ikke mister motivationen, men forstår formålet med praktikken og helst er enig i formålet. Om samarbejde mellem kommune og erhvervsliv Holbæk Kommune har i dag kun samarbejde med ca. 35 procent af Holbæks virksomheder. Der er potentielle, nye samarbejdspartnere blandt virksomhederne, og det bør afdækkes systematisk for at finde mulige jobåbninger for borgerne og mulige nye praktikpladser. Omstillingsgruppen foreslår også at samarbejdet med relevante aktører prioriteres og styrkes, herunder Det Lokale Beskæftigelsesråd, men også fagforeninger direkte, Erhvervsrådet, brancheforeninger mv. Det kunne eksempelvis ske under overskriften Holbæk i fællesskab og i form af partnerskaber og konkrete aftaler, der tilgodeser alle parter. Det kræver mange ressourcer at holde en god kontakt til alle virksomheder, som har borgere i praktik. Derfor vil nogle virksomheder med praktikanter nogen gange opleve, at de ikke får den støtte og opbakning fra kommunen, som de kunne ønske sig. Det bør vi kunne gøre bedre og meget gerne individuelt efter den enkelte virksomheds behov. Virksomheder, der har udsatte borgere i praktik, har ofte valgt dette, også fordi de ønsker at støtte den enkelte borger i dennes vej til(bage) på arbejdsmarkedet. Omstillingsgruppen vurderer, at der er et potentiale i at styrke et regulært og ligeværdigt samarbejde med disse virksomheder, og dermed mere aktivt bruge den gode kontakt, viden og forståelse, som virksomheden kan have om borgeren. 5

6 Særligt om fastholdelse i job Vi ved, at et stort flertal af borgere, som har været på kontanthjælp, vender tilbage til systemet efter en kort periode i job. Kun to ud af ti får et varigt job. Hvis vi kan hjælpe flere til at forblive i jobbet, er det en stor trivselsgevinst for borgerne, samtidig med at det vil spare ressourcer. Holbæk Kommune skal blive bedre til at støtte udsatte kontanthjælpsmodtagere, der går i job. Understøtningen koster ressourcer, men investeringen kan betale sig, hvis vi fastholder flere borgere i job. Ideelt set skal vi hjælpe borgerne til at blive i job så længe, at de ikke mister jobbet. Vi ved, at de første seks måneder er afgørende, så det er værd at lægge indsatsen der. Endelig skal Holbæk Kommune bidrage til, at både borger og virksomhed og kolleger får mere, brugbar viden om, hvad der styrker den nye medarbejders job. Det kan være meget skræmmende at vide, at der ikke er nogen steder at gå hen, når man så er kommet i arbejde. At den dag man starter på arbejde, så er det slut med hjælp det er ikke motiverende overhovedet i forhold til at komme i gang Sagt af en borger i målgruppen. Giver princippet en besparelse? Omstillingsgruppen tror på, at flere borgere kommer i arbejde, hvis: kommunen og udvalgte virksomheder forbedrer samarbejdet virksomheder får mere og bedre støtte til at løse opgave der laves bedre forventningsafstemning mellem borger, arbejdsmarkedscenter og virksomhed fastholdelsen af nyansatte udsatte borgere styrkes. For at nå målet kan det blive nødvendigt for Arbejdsmarkedscentret at ansætte flere virksomhedskonsulenter. Denne investering skal trækkes fra gevinsten ved at få flere borgere i arbejde. Disse konkrete forslag fra omstillingsgruppen har tilknytning til princippet Ambitiøst partnerskab mellem erhvervsråd, kommune, fagforeninger, borgere samt evt flere under overskriften Holbæk i fælleskab. Partnerskabet indeholder forskellige konkrete aktiviteter. Netværk mellem virksomheder, som har praktikanter, hvor virksomhederne kan udveksle viden men hvor borgerne også kan re-matches til en anden virksomhed, hvis et praktikforløb ikke fungerer. Hermed undgås et brudt forløb. (Evt. virksomheder med særlige profiler) Mentor-telefonen - en hotline til virksomheder og til borger i virksomhed. Ring uanset, hvad problemet er. Investér i det gode match Del det arbejde, der er Se også idekataloget, hvor alle omstillingsgruppens forslag er præsenteret. 6

7 7

8 Princip 3. Samarbejde mellem frivillige, foreninger og kommune Omstillingsgruppen tror på, at civilsamfund og foreninger samt de miljøer, der findes omkring de udsatte kontanthjælpsmodtagere, kan bidrage væsentligt til at få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Fritidslivet er et stærkt fællesskab og netværk med adgang til arbejdsmarkedet. Samtidig er der en stærkt stigende interesse i at være frivillig og hjælpe dem, der har udfordringer. Fritidslivet og frivillighed er en stor lokal ressource, som vi kan forvente også påtager sig et ansvar for udsatte borgere. Det er Holbæk Kommune, der har ansvaret for at understøtte de frivillige bidrag til at løse opgaven. Holbæk Kommune har gode forudsætninger for at gøre dette. Det har vi blandt andet i kraft af, at vi allerede i dag arbejder struktureret og professionelt med at understøtte den frivillige sektor. Denne opgave løses i særlig grad af kultur- og fritidsområdet men i et tværfagligt samarbejde med alle fagområder i kommunen. Opgaven i lyset af vores målgruppe bliver, på tværs af de relevante fagområder, at sætte et særligt fokus på udsatte kontanthjælpsmodtagere og deres vej til beskæftigelse, det være sig lønnet beskæftigelse på arbejdsplads, eller ulønnet beskæftigelse som frivillig i en forening eller lignende. For nogle vil ulønnet beskæftigelse måske på sigt føre til et lønnet job. For andre vil ulønnet beskæftigelse være deres vej til at opleve øget trivsel samt at bidrage til fælleskabet. Giver princippet en besparelse? Vi er usikre på, om frivillige indsatser kan medføre en besparelse på en korte sigt, som årene må siges at være. Når vi alligevel anbefaler et øget samarbejde mellem kommune og den frivillige sektor, er det fordi, vi ser det som et væsentligt og værdifuldt supplement til den kommunale indsats. Konkrete ideer fra omstillingsgruppen til princippet Rådgivningscafe med foredrag og individuel rådgivning Erhvervsmentor Se også idekataloget, hvor alle omstillingsgruppens forslag er præsenteret. Fire ud af ti jobcentre benytter frivillige organisationer til at vejlede og opkvalificere ledige. I Syddjurs Kommune betyder samarbejdet med en frivillig café, at flere er kommet i gang med arbejde eller uddannelse. 8

9 Princip 4. Nye veje til, at alle kan bidrage Dette princip kaster lys på muligheder, vi ikke har gjort så meget brug af i Holbæk, men som omstillingsgruppen tror, også understøtter borgerens lyst til og mulighed for at få et arbejde. Princippet understreger, at vi ikke blot skal gøre mere af det, vi plejer at gøre. Holbæk Kommune skal forsøge at gøre tingene på en anden måde i tæt samarbejde med borgere, erhvervsliv, samt foreninger og frivillige. Et spor indenfor dette princip, som omstillingsgruppen ønsker at udforske, er etableringen af socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder Socialøkonomiske virksomheder i kort form, SØV er - er karakteriset ved, at de arbejder for at fremme et formål, som kan være af social, sundhedsmæssig eller miljømæssig art. Et formål kan for eksempel være at ansætte medarbejdere, som har brug for job på særlige vilkår. Socialøkonomiske virksomheder får deres indtjening via salg af produkter eller tjenesteydelser, men er typisk også støttet af offentlige eller private midler. Dog er SØV er organisatorisk uafhængige af offentlige instanser, fx kommunen. Et eventuelt overskud geninvesteres typisk i udviklingen af virksomheden eller i det formål, virksomheden er sat i verden for at støtte. Giver princippet en besparelse? Princippet rummer flere og meget forskelligartede - forslag. Vi tror, at der muligvis er en besparelse på lang sigt, hvis vi gennemfører et eller flere af forslagene. Men vi tror ikke på, at vi vil kunne se en besparelse inden for årene , hvor omstillingsgruppen har til opgave at finde de 21 millioner. Når vi alligevel foreslår en række tiltag, er det fordi vi tror, at de kan være væsentlige supplementer til de øvrige principper og forslag. Samtidig vil flere af forslagene l kunne bidrage til at opfylde det bløde mål om beskæftigelse som middel til øget trivsel. Endelig markerer princippet at udfordringerne med de alt for mange udsatte borgere, der har del i arbejds-fælleskabet ikke kun er udfordringer, som kun vedrører den enkelte borger og Holbæk Kommune. De vedrører os alle og derfor skal vi også søge løsninger i fælleskab. Konkrete ideer fra omstillingsgruppen til princippet Flere socioøkonomiske virksomheder Mere brug af supplerende kontanthjælp Brug udfordringsretten Singlefester i Bjergmarks-hallen Noget for noget-bank Se også idekataloget, hvor alle omstillingsgruppens forslag er præsenteret. 9

10 10

11 Udkast til idekatalog Omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet I det følgende er der samlet konkrete ideer, som omstillingsgruppen har formuleret i løbet af forløbet. Flere af de ideer, som omstillingsgruppen har formuleret, har haft karakter som et tema eller et pejlemærke. De er derfor flettet ind i beskrivelserne af de fire principper, og fremgår ikke i denne oversigt. Ideer til princip 1. En tidlig, vedvarende, tværfaglig indsats 1) Pilotprojekt: Hvordan kan vi få en tidlig, vedvarende, tværfaglig indsats. Vi foreslår etableringen af en tværfaglig gruppe bestående af medarbejdere på tværs af sektorer. Det tværfaglige team har fælles mål og kerneopgave, som er at få borgerne i målgruppen i beskæftigelse. Teamet har desuden fælles økonomi til gennemførelse af aktiviteter. Medarbejderne i projektet skal have både de faglige kompetencer og økonomisk råderum til at handle. Primære samarbejdspartnere skal være AMC, socialcentret og socialpsykiatrien. Foruden denne gruppe skal der være en mere perifær gruppe, som man kan trække på med specialister inden for hjælpemidler, frivillighedssektoren, forsorgssektoren, misbrugsområdet m.fl. Vi forestiller os, at der på den måde spares penge ved, at parallelindsatser kan koordineres til én indsats. Projektet skal baserer sig på den eksisterende, evidensbaserede viden på området. Det er vigtigt, at de borgere, der bliver en del af pilotprojektet, er motiverede og interesserede i at samarbejde om, at der bliver gjort en ekstra indsats for dem 2) Boliger/boligmuligheder og strategi for udsatte samt flygtninge og indvandrere 3) Lav motivationsgrupper på tværs af AMC, Socialpsykiatrien og Familiecentret. Ideer til princip 2. Samarbejde mellem erhvervsliv og kommune 4) Netværk mellem virksomheder, som har praktikanter Vi foreslår, at Holbæk Kommune etablerer netværk mellem virksomheder, der stiller sig til rådighed med praktikpladser for udsatte kontanthjælpsmodtagere. Formålet er videndeling mellem andre virksomheder i netværket med borgerne og med kommunen til styrkelse af borgerens fastholdelse i praktik eller job. Netværket kan også bruges til at afsøge mulige jobåbninger hos andre 11

12 virksomheder i netværket, og til re-matchning til en anden virksomhed, hvis et praktikforløb ikke fungerer. Hermed undgås et brudt forløb. Eventuel skal virksomheder have med særlige profiler. 5) Mentor-telefonen En hotline til virksomheder og til borger i virksomhed. Ring uanset, hvad problemet er. 6) Ambitiøst partnerskab mellem erhvervsråd, kommune, fagforeninger, sociale foreninger, borgere samt evt. flere under overskriften Holbæk i fælleskab. Partnerskabet består bl.a. af en række konkrete aftaler (hensigtserklæringer), der adresserer de udfordringer der er). En aftale kan fx være: Bonus: Virksomhederne får kr. efter 9 måneder, en udsat ledig har været fastholdt i arbejde Sociale klausuler for leverandører En social forening trækker på sin goodwill og finder praktikpladser i private virksomheder. For disse tilbyder kommunen tilsvarende antal på egne arbejdspladser Partnerskabet består desuden af en række konkrete aktiviteter. Det kan fx være: Netværk mellem praktikvirksomheder - som gør at der ikke afbrydes forløb for borger Det simple gode arbejde, hvor virksomhedskonsulenten planter Holbæk i fælleskab i forbindelse med det fortløbende arbejde Forskellige tiltag rettet mod virksomheder afhængig af virksomhedsstørrelse, men fælles for tiltagene er at de hjælper virksomhederne til at tage ejerskab. 7) Invester i det gode match Det gode match kræver højt kendskab til og forståelse af både borger (tag fat, der hvor det giver mening for borgeren) og virksomhed (fx branchekendskab). Kræver styrkelse af virksomhedskonsulenten, både ift ressourcer og kompetencer. Manglende kvalifikationer kan nogle gange være det eneste, der står i vejen for et godt match. Derfor: Hurtig kvalifikationsløft af medarbejder. 8) Del det arbejde, der er 9) Væk med det administrative bøvl Dette ærgerligt, hvis arbejdsgiverne vælger samarbejdet med kommunen fra, fordi det er for besværligt. 10) Imagekampagne for Holbæk Jobcenter "Din partner i jagten på de nye medarbejdere! Holbæk jobcenter - "vi har den medarbejder du mangler!" - vi har kun motiverede kandidater Holbæk jobcenter: - " vi finder den rette kandidat til dig". Vii skal gå efter en diskursændring. Væk med "dum i arbejde" "jeg er sendt ud" "tvangsaktivering" og ind med vi er din parter i jagten på job. Vi laver indsatser, der giver mening! Vi møder dig individuelt og går efter jobbet! 12

13 Ideer til princip 3. Samarbejde mellem foreninger, frivillige og kommunen 11) Rådgivningscafe med foredrag og individuel rådgivning En cafe, som har åbent måske et par gange om ugen. Mulighed for kaffe og brød er med til at trække borgerne til. I cafeen er der relevante oplæg om for eksempel sundhed, økonomi, arbejdsmarkedet, Nem Id, skat, bibliotekets tilbud mv. Oplæggene leveres af frivillige. I tilgift til dette kunne der måske også være individuel rådgivning, blandt andet frivillig gældsrådgivning. Samarbejdspartnere kunne for eksempel være kommunens frivilligheds-koordinatorer og veletablerede frivillige organisationer som Dansk Røde Kors. 12) Erhvervsmentor Ideer til princip 4. Nye veje til, at alle kan bidrage 13) Mere brug af supplerende kontanthjælp Kombinationen af job med supplerende kontanthjælp skal mere i brug i Holbæk Kommune. 14) Brug udfordringsretten Lad os gå til ministerierne, når der er regler, der virker unødvendige og ressourcekrævende. 15) Flere socialøkonomiske virksomheder Det må dog ikke være konkurrenceforvridende Hvis man kan lave noget, der koster lidt, kan man måske spare penge senere. Hvem kan f.eks. være med til at realisere ideen: Cafeer (f.eks. 10 faste jobs og 20 job på særlige vilkår) De nye plejecentre Oprydningshold (Vej og Park) Vedligeholdelsesarbejde 16) Singlefester i Bjergmarks-hallen Vi ønsker alle en kæreste og et job. Lad os begynde med at hjælpe kontanthjælpsmodtagerne i retning af det første det giver trivsel! 17) Noget for noget-bank Noget for noget -bank bygger på tanken om, at alle har ressourcer (men systemet ser ikke ressourcerne hos denne målgruppe). Ønsket er, at få borgerens ressourcer bragt i spil og finde veje 13

14 til, at borgeren kan hjælpe andre med noget. Kan to borgere hjælpe hinanden i stedet for at det altid er systemet, som skal ind over? Når sagsbehandler møder borgeren, skal man huske at spørge, hvad borger er god til dette skal på en eller anden måde registreres i en bank, som understøttes af kommunen. Hvad kan det give borgeren: Selvtillid at opleve at der er brug for én Følelse af at kunne bidrage Styrke basisforudsætningerne for at passe sit job Hvad kan det give kommunen: Besøgsven-ordning Lettere hjemmehjælp Spare på sundhedsbudgettet 18) Mikrolån-ordning til voksne udsatte Kommunen yder borgeren et lille lån til at komme i gang med egen virksomhed. Kommunen giver konsulentstøtte i opstartsperioden. 14

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Social Innovation og socialt entreprenørskab

Social Innovation og socialt entreprenørskab Social Innovation og socialt entreprenørskab Uddannelseselementer i social innovation og socialt entreprenørskab i en række af VIA s uddannelser. FoU programmer om social innovation Pædagoguddannelsen

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Væksthuset årsrapport 2005 Side

Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side 5 Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere