Udkast til slutdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til slutdokument"

Transkript

1 Udkast til slutdokument Omstillingsgruppen: Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune kan få flere udsatte kontanthjælpsmodtagere over 30 i arbejde. Forslagene er blevet til på baggrund af fire møder, hvor gruppen arbejdede fra generering af ideer over løsningsforslag til udarbejdelse af principper for løsningen af den økonomiske udfordring. Det foreliggende er en præsentation af fire styrende principper samt et katalog med konkrete ideer i tilknytning til principperne. Dem, det handler om Målgruppen for omstillingsgruppens arbejde er kontanthjælpsmodtagere over 30, som ud over ledighed også har andre udfordringer i tilværelsen. Med udfordringer menes blandt andet generelt lavere uddannelsesniveau end flertallet af befolkningen, svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, flere sundhedsproblemer, fysiske såvel som psykiske, samt flere sociale problemer. Udfordringer, der i høj grad går i arv til borgernes børn. Omstillingsgruppens to målsætninger Det ene mål var klart allerede inden første møde. Det var hele rammen for omstillingsgruppens arbejde, nemlig en besparelse på i alt 21 millioner over fire år. (Se også bilag med beregninger af besparelsespotentialet). Udmeldingen var, at målet skulle nås i kraft af, at flere borgere i målgruppen kommer i arbejde. Det andet mål stod klart i forbindelse med de første to møder. Det viste sig, at det ikke kun handlede om beskæftigelse, men også om de afledte positive effekter ved beskæftigelse; arbejdsidentitet, selvtillid, stoltheden ved selvforsørgelse, den forbedrede sundhed, det at være et forbillede for sine børn. Vi opsummerer disse kvaliteter med ordet trivsel, og derfor har omstillingsgruppen arbejdet ud fra følgende to mål: Det hårde mål: Beskæftigelse som middel til besparelse Det bløde mål: Beskæftigelse som middel til øget trivsel Det ville ændre hele mit liv der har da været perioder hvor jeg hverken kunne eller ville ud på arbejdsmarkedet men min største drøm er da at kunne forsørge sig selv Sagt af en borger i målgruppen på spørgsmålet om, hvad et job ville betyde for ham. 1

2 Effektmål For at afdække, om målene er nået, vil administrationen opstille nogle effektmål for de to målsætninger. For det hårde mål vil effektmålet være, om der sker en reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere i målgruppen, og om besparelsen nås. For det bløde mål, vil vi opstille nogle parametre, som afdækker, hvordan beskæftigelse fører til øget trivsel. Det kan for eksempel ske via spørgeskemaundersøgelser. Omstillingsgruppens fire principper vil - hvis de bliver indfriet - have en positiv effekt for borgeren, dels i forhold til at komme i beskæftigelse, dels i forhold til oplevelsen af samarbejdet med kommune og andre aktører. Dette vil administrationen opstille nogle parametre for. Principperne På de første møder præsenterede medlemmerne af omstillingsgruppen en lang række ideer og forslag til løsning af udfordringen med de to målsætninger. Det stod hurtigt klart, at de fleste løsningsforslag kunne sammenfattes i en række principper for, hvordan omstillingsgruppen forestillede sig, at de to målsætninger blev mødt. Efter at have diskuteret princippernes udformning, ønsker omstillingsgruppen i dag at anbefale, at følgende fire principper skal være styrende for, hvordan de to målsætninger bliver indfriet. 1) En tidlig, vedvarende, tværfaglig indsats 2) Samarbejde mellem erhvervsliv og kommune 3) Samarbejde mellem foreninger, frivillige og kommunen 4) Nye veje til, at alle kan bidrage Hvis målsætningerne skal indfris, er det vigtigt, at alle involverede tager ejerskab for principperne. Der skal arbejdes aktivt for, at skabe engagement og enigheden om retningen. 2

3 Princip 1. En tidlig, vedvarende, tværfaglig indsats Omstillingsgruppen anbefaler, at indsatsen over for borgeren i målgruppen er tidlig, vedvarende og tværfaglig med udgangspunkt i idealet om det gode møde mellem borger og kommune. Med tidlig mener vi, at der sættes ind så hurtigt som muligt efter at borgeren er kommet på kontanthjælp. Dette er nødvendigt, fordi det ofte går nedad bakke for den ledige, hvis man er på kontanthjælp i lang tid. Man mister sin arbejdsidentitet og sin selvtillid, økonomien skrider og netværket bliver mindre. Jo længere, man er væk fra arbejdsmarkedet, desto sværere er det at komme tilbage især hvis man også har andre problemer end ledighed, hvilket langt størstedelen af denne borgergruppe har. Omstillingsgruppen mener at indsatsen skal være vedvarende, fordi forløb med udsatte borgere kan tage sin tid. For nogle borgere kan der være andre udfordringer, som der skal gøres noget ved, før det er realistisk at komme i job. Når man aldrig har haft en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, er der ikke noget, der hedder et hurtigt fix. Og når borgeren er i job, skal det stadig være muligt at søge hjælp til at håndtere sine udfordringer og dermed forblive i jobbet. Samtidig skal vi huske, at det er borgerens ressourcer og ikke hans eller hendes mangler, vi skal bygge videre på. Med tværfaglig mener vi, at indsatsen skal ske på tværs af fagområder og i et tæt samarbejde mellem medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Inspiration til dette kunne være stjernehøring, som man kender det fra det tekniske område. I dag er Holbæk Kommune organiseret således, at man har stort fokus på at yde service til borgerne inden for det enkelte fagområde, fx Arbejdsmarkedscentret, Socialcentret eller Familiecentret. Det sker ud fra et ønske om det bedst mulige faglige fokus på borgerens udfordring. Desuden er det på nogle områder et krav fra lovgivningen. Mange udsatte borgere har imidlertid komplekse udfordringer, som ikke kan løses indenfor et fagområde. For at efterleve princippet fordrer det, at de involverede fagområder og dets medarbejdere udvikler et fælles værdisæt for opgaven og en fælles forståelse af det de, er sat i verden for, altså kerneopgaven og omvendt, at vi fjerner de arbejdsgange, der ikke understøtter kerneopgaven. Det fordrer også, at fagområderne løser opgaven for borgeren og i samarbejde med borgeren og eventuelt andre relevante og berørte parter. Det fordrer, at vi ikke behandler borgerne ens, men tager udgangspunkt i den enkelte borgeres ressourcer og udfordringer sammen med borgeren og uden berøringsangst i forhold til borgeren. Tanken om hjælp til selvhjælp skal mere i spil. Endelig fordrer en efterlevelse af princippet, at vi foruden at bruge den viden vi allerede har, også udvikler vores kompetencer på tværs af fagområder til styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Giver princippet en besparelse? Hvis vi koordinerer indsatsen for borgeren bedre på tværs af fagområder, så er der penge at spare. Vi undgår at sætte ting i gang, som ikke fører til noget, fordi tiltagene går på tværs af eller imod andre indsatser. Samtidig skulle borgeren gerne opleve, at tiltagene peger i samme retning. 3

4 Disse konkrete forslag fra omstillingsgruppen har tilknytning til princippet Saml relevant viden og kompetence ét sted, så borgerne har én indgang. Lav et pilotprojekt, der afprøver ideen. Lav motivationsgrupper på tværs af AMC, Socialpsykiatrien og Familiecentret. Boliger/boligmuligheder og strategi for udsatte samt flygtninge og indvandrere. Se også idekataloget, hvor alle omstillingsgruppens forslag er præsenteret. I Hedensted Kommune møder den udsatte borger ikke kun en sagsbehandler fra jobcentret. Borgeren kommer til møde med medarbejdere fra bl.a. kommunens misbrugscenter, familieafdeling, jobcenter, sundhed og forebyggelse og det socialpsykiatriske område. Selvom der er mange med kasketter, er der god plads til borgeren. Borgeren starter med at fortæller om situation med egne ord. Herefter drøfter teamet og træffer beslutning om videre. Borgeren lytter med, også når der vurderes og besluttes. Det bliver lavet en borgerplan af sagsbehandler i jobcentret og borgeren, der beskriver borgerens egne målsætninger. I Hedensted kommer borgerne hurtigere i arbejde end gennemsnittet. 4

5 Princip 2. Samarbejde mellem erhvervsliv og kommune Praktik eller job med løntilskud i en virksomhed er de tiltag, der virker allerbedst, når det drejer sig om at hjælpe ledige i job. Det er i mødet med virkeligheden i form af en jobfunktion, kollegaer, chefer, mv., at den ledige opnår kompetencer, selvtillid og/eller netværk, som kan føre til job. Derfor er store dele af Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats i dag koncentreret om, at den ledige skal prøve sig selv af i en virksomhed. Men vi kan gøre det endnu mere målrettet, og vi kan arbejde på, at den udsatte ledige føler større tryghed og tilfredshed med forløbet i virksomheden. I dag gør Holbæk Kommune meget for at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i job, men væsentligt mindre når først borgeren er i job. Omstillingsgruppen anbefaler at både kommunen og andre oplagte parter gør mere for at fastholde borgeren i beskæftigelse for at forhindre, at borgeren vender tilbage til kontanthjælp. Forventningsafstemning om formålet med praktik i en virksomhed Kontanthjælpsmodtagere i praktik kan være tættere eller længere fra det ordinære job. Nogle kontanthjælpsmodtagere har en reel chance for, at praktikken fører til job i virksomheden. Andre er så langt fra ordinært job, at praktikforløbet skal ses som en øvebane, en træning i det at gå på arbejde. Det ordinære job kommer senere - i en anden virksomhed. Med så forskelligartede formål med praktikken kan det ske, at borgeren bliver skuffet, hvis forventningerne mellem borger, virksomhed og kommune ikke er ordentligt afstemt. Vi skal afstemme forventningerne til praktikken, så borgeren ikke mister motivationen, men forstår formålet med praktikken og helst er enig i formålet. Om samarbejde mellem kommune og erhvervsliv Holbæk Kommune har i dag kun samarbejde med ca. 35 procent af Holbæks virksomheder. Der er potentielle, nye samarbejdspartnere blandt virksomhederne, og det bør afdækkes systematisk for at finde mulige jobåbninger for borgerne og mulige nye praktikpladser. Omstillingsgruppen foreslår også at samarbejdet med relevante aktører prioriteres og styrkes, herunder Det Lokale Beskæftigelsesråd, men også fagforeninger direkte, Erhvervsrådet, brancheforeninger mv. Det kunne eksempelvis ske under overskriften Holbæk i fællesskab og i form af partnerskaber og konkrete aftaler, der tilgodeser alle parter. Det kræver mange ressourcer at holde en god kontakt til alle virksomheder, som har borgere i praktik. Derfor vil nogle virksomheder med praktikanter nogen gange opleve, at de ikke får den støtte og opbakning fra kommunen, som de kunne ønske sig. Det bør vi kunne gøre bedre og meget gerne individuelt efter den enkelte virksomheds behov. Virksomheder, der har udsatte borgere i praktik, har ofte valgt dette, også fordi de ønsker at støtte den enkelte borger i dennes vej til(bage) på arbejdsmarkedet. Omstillingsgruppen vurderer, at der er et potentiale i at styrke et regulært og ligeværdigt samarbejde med disse virksomheder, og dermed mere aktivt bruge den gode kontakt, viden og forståelse, som virksomheden kan have om borgeren. 5

6 Særligt om fastholdelse i job Vi ved, at et stort flertal af borgere, som har været på kontanthjælp, vender tilbage til systemet efter en kort periode i job. Kun to ud af ti får et varigt job. Hvis vi kan hjælpe flere til at forblive i jobbet, er det en stor trivselsgevinst for borgerne, samtidig med at det vil spare ressourcer. Holbæk Kommune skal blive bedre til at støtte udsatte kontanthjælpsmodtagere, der går i job. Understøtningen koster ressourcer, men investeringen kan betale sig, hvis vi fastholder flere borgere i job. Ideelt set skal vi hjælpe borgerne til at blive i job så længe, at de ikke mister jobbet. Vi ved, at de første seks måneder er afgørende, så det er værd at lægge indsatsen der. Endelig skal Holbæk Kommune bidrage til, at både borger og virksomhed og kolleger får mere, brugbar viden om, hvad der styrker den nye medarbejders job. Det kan være meget skræmmende at vide, at der ikke er nogen steder at gå hen, når man så er kommet i arbejde. At den dag man starter på arbejde, så er det slut med hjælp det er ikke motiverende overhovedet i forhold til at komme i gang Sagt af en borger i målgruppen. Giver princippet en besparelse? Omstillingsgruppen tror på, at flere borgere kommer i arbejde, hvis: kommunen og udvalgte virksomheder forbedrer samarbejdet virksomheder får mere og bedre støtte til at løse opgave der laves bedre forventningsafstemning mellem borger, arbejdsmarkedscenter og virksomhed fastholdelsen af nyansatte udsatte borgere styrkes. For at nå målet kan det blive nødvendigt for Arbejdsmarkedscentret at ansætte flere virksomhedskonsulenter. Denne investering skal trækkes fra gevinsten ved at få flere borgere i arbejde. Disse konkrete forslag fra omstillingsgruppen har tilknytning til princippet Ambitiøst partnerskab mellem erhvervsråd, kommune, fagforeninger, borgere samt evt flere under overskriften Holbæk i fælleskab. Partnerskabet indeholder forskellige konkrete aktiviteter. Netværk mellem virksomheder, som har praktikanter, hvor virksomhederne kan udveksle viden men hvor borgerne også kan re-matches til en anden virksomhed, hvis et praktikforløb ikke fungerer. Hermed undgås et brudt forløb. (Evt. virksomheder med særlige profiler) Mentor-telefonen - en hotline til virksomheder og til borger i virksomhed. Ring uanset, hvad problemet er. Investér i det gode match Del det arbejde, der er Se også idekataloget, hvor alle omstillingsgruppens forslag er præsenteret. 6

7 7

8 Princip 3. Samarbejde mellem frivillige, foreninger og kommune Omstillingsgruppen tror på, at civilsamfund og foreninger samt de miljøer, der findes omkring de udsatte kontanthjælpsmodtagere, kan bidrage væsentligt til at få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Fritidslivet er et stærkt fællesskab og netværk med adgang til arbejdsmarkedet. Samtidig er der en stærkt stigende interesse i at være frivillig og hjælpe dem, der har udfordringer. Fritidslivet og frivillighed er en stor lokal ressource, som vi kan forvente også påtager sig et ansvar for udsatte borgere. Det er Holbæk Kommune, der har ansvaret for at understøtte de frivillige bidrag til at løse opgaven. Holbæk Kommune har gode forudsætninger for at gøre dette. Det har vi blandt andet i kraft af, at vi allerede i dag arbejder struktureret og professionelt med at understøtte den frivillige sektor. Denne opgave løses i særlig grad af kultur- og fritidsområdet men i et tværfagligt samarbejde med alle fagområder i kommunen. Opgaven i lyset af vores målgruppe bliver, på tværs af de relevante fagområder, at sætte et særligt fokus på udsatte kontanthjælpsmodtagere og deres vej til beskæftigelse, det være sig lønnet beskæftigelse på arbejdsplads, eller ulønnet beskæftigelse som frivillig i en forening eller lignende. For nogle vil ulønnet beskæftigelse måske på sigt føre til et lønnet job. For andre vil ulønnet beskæftigelse være deres vej til at opleve øget trivsel samt at bidrage til fælleskabet. Giver princippet en besparelse? Vi er usikre på, om frivillige indsatser kan medføre en besparelse på en korte sigt, som årene må siges at være. Når vi alligevel anbefaler et øget samarbejde mellem kommune og den frivillige sektor, er det fordi, vi ser det som et væsentligt og værdifuldt supplement til den kommunale indsats. Konkrete ideer fra omstillingsgruppen til princippet Rådgivningscafe med foredrag og individuel rådgivning Erhvervsmentor Se også idekataloget, hvor alle omstillingsgruppens forslag er præsenteret. Fire ud af ti jobcentre benytter frivillige organisationer til at vejlede og opkvalificere ledige. I Syddjurs Kommune betyder samarbejdet med en frivillig café, at flere er kommet i gang med arbejde eller uddannelse. 8

9 Princip 4. Nye veje til, at alle kan bidrage Dette princip kaster lys på muligheder, vi ikke har gjort så meget brug af i Holbæk, men som omstillingsgruppen tror, også understøtter borgerens lyst til og mulighed for at få et arbejde. Princippet understreger, at vi ikke blot skal gøre mere af det, vi plejer at gøre. Holbæk Kommune skal forsøge at gøre tingene på en anden måde i tæt samarbejde med borgere, erhvervsliv, samt foreninger og frivillige. Et spor indenfor dette princip, som omstillingsgruppen ønsker at udforske, er etableringen af socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder Socialøkonomiske virksomheder i kort form, SØV er - er karakteriset ved, at de arbejder for at fremme et formål, som kan være af social, sundhedsmæssig eller miljømæssig art. Et formål kan for eksempel være at ansætte medarbejdere, som har brug for job på særlige vilkår. Socialøkonomiske virksomheder får deres indtjening via salg af produkter eller tjenesteydelser, men er typisk også støttet af offentlige eller private midler. Dog er SØV er organisatorisk uafhængige af offentlige instanser, fx kommunen. Et eventuelt overskud geninvesteres typisk i udviklingen af virksomheden eller i det formål, virksomheden er sat i verden for at støtte. Giver princippet en besparelse? Princippet rummer flere og meget forskelligartede - forslag. Vi tror, at der muligvis er en besparelse på lang sigt, hvis vi gennemfører et eller flere af forslagene. Men vi tror ikke på, at vi vil kunne se en besparelse inden for årene , hvor omstillingsgruppen har til opgave at finde de 21 millioner. Når vi alligevel foreslår en række tiltag, er det fordi vi tror, at de kan være væsentlige supplementer til de øvrige principper og forslag. Samtidig vil flere af forslagene l kunne bidrage til at opfylde det bløde mål om beskæftigelse som middel til øget trivsel. Endelig markerer princippet at udfordringerne med de alt for mange udsatte borgere, der har del i arbejds-fælleskabet ikke kun er udfordringer, som kun vedrører den enkelte borger og Holbæk Kommune. De vedrører os alle og derfor skal vi også søge løsninger i fælleskab. Konkrete ideer fra omstillingsgruppen til princippet Flere socioøkonomiske virksomheder Mere brug af supplerende kontanthjælp Brug udfordringsretten Singlefester i Bjergmarks-hallen Noget for noget-bank Se også idekataloget, hvor alle omstillingsgruppens forslag er præsenteret. 9

10 10

11 Udkast til idekatalog Omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet I det følgende er der samlet konkrete ideer, som omstillingsgruppen har formuleret i løbet af forløbet. Flere af de ideer, som omstillingsgruppen har formuleret, har haft karakter som et tema eller et pejlemærke. De er derfor flettet ind i beskrivelserne af de fire principper, og fremgår ikke i denne oversigt. Ideer til princip 1. En tidlig, vedvarende, tværfaglig indsats 1) Pilotprojekt: Hvordan kan vi få en tidlig, vedvarende, tværfaglig indsats. Vi foreslår etableringen af en tværfaglig gruppe bestående af medarbejdere på tværs af sektorer. Det tværfaglige team har fælles mål og kerneopgave, som er at få borgerne i målgruppen i beskæftigelse. Teamet har desuden fælles økonomi til gennemførelse af aktiviteter. Medarbejderne i projektet skal have både de faglige kompetencer og økonomisk råderum til at handle. Primære samarbejdspartnere skal være AMC, socialcentret og socialpsykiatrien. Foruden denne gruppe skal der være en mere perifær gruppe, som man kan trække på med specialister inden for hjælpemidler, frivillighedssektoren, forsorgssektoren, misbrugsområdet m.fl. Vi forestiller os, at der på den måde spares penge ved, at parallelindsatser kan koordineres til én indsats. Projektet skal baserer sig på den eksisterende, evidensbaserede viden på området. Det er vigtigt, at de borgere, der bliver en del af pilotprojektet, er motiverede og interesserede i at samarbejde om, at der bliver gjort en ekstra indsats for dem 2) Boliger/boligmuligheder og strategi for udsatte samt flygtninge og indvandrere 3) Lav motivationsgrupper på tværs af AMC, Socialpsykiatrien og Familiecentret. Ideer til princip 2. Samarbejde mellem erhvervsliv og kommune 4) Netværk mellem virksomheder, som har praktikanter Vi foreslår, at Holbæk Kommune etablerer netværk mellem virksomheder, der stiller sig til rådighed med praktikpladser for udsatte kontanthjælpsmodtagere. Formålet er videndeling mellem andre virksomheder i netværket med borgerne og med kommunen til styrkelse af borgerens fastholdelse i praktik eller job. Netværket kan også bruges til at afsøge mulige jobåbninger hos andre 11

12 virksomheder i netværket, og til re-matchning til en anden virksomhed, hvis et praktikforløb ikke fungerer. Hermed undgås et brudt forløb. Eventuel skal virksomheder have med særlige profiler. 5) Mentor-telefonen En hotline til virksomheder og til borger i virksomhed. Ring uanset, hvad problemet er. 6) Ambitiøst partnerskab mellem erhvervsråd, kommune, fagforeninger, sociale foreninger, borgere samt evt. flere under overskriften Holbæk i fælleskab. Partnerskabet består bl.a. af en række konkrete aftaler (hensigtserklæringer), der adresserer de udfordringer der er). En aftale kan fx være: Bonus: Virksomhederne får kr. efter 9 måneder, en udsat ledig har været fastholdt i arbejde Sociale klausuler for leverandører En social forening trækker på sin goodwill og finder praktikpladser i private virksomheder. For disse tilbyder kommunen tilsvarende antal på egne arbejdspladser Partnerskabet består desuden af en række konkrete aktiviteter. Det kan fx være: Netværk mellem praktikvirksomheder - som gør at der ikke afbrydes forløb for borger Det simple gode arbejde, hvor virksomhedskonsulenten planter Holbæk i fælleskab i forbindelse med det fortløbende arbejde Forskellige tiltag rettet mod virksomheder afhængig af virksomhedsstørrelse, men fælles for tiltagene er at de hjælper virksomhederne til at tage ejerskab. 7) Invester i det gode match Det gode match kræver højt kendskab til og forståelse af både borger (tag fat, der hvor det giver mening for borgeren) og virksomhed (fx branchekendskab). Kræver styrkelse af virksomhedskonsulenten, både ift ressourcer og kompetencer. Manglende kvalifikationer kan nogle gange være det eneste, der står i vejen for et godt match. Derfor: Hurtig kvalifikationsløft af medarbejder. 8) Del det arbejde, der er 9) Væk med det administrative bøvl Dette ærgerligt, hvis arbejdsgiverne vælger samarbejdet med kommunen fra, fordi det er for besværligt. 10) Imagekampagne for Holbæk Jobcenter "Din partner i jagten på de nye medarbejdere! Holbæk jobcenter - "vi har den medarbejder du mangler!" - vi har kun motiverede kandidater Holbæk jobcenter: - " vi finder den rette kandidat til dig". Vii skal gå efter en diskursændring. Væk med "dum i arbejde" "jeg er sendt ud" "tvangsaktivering" og ind med vi er din parter i jagten på job. Vi laver indsatser, der giver mening! Vi møder dig individuelt og går efter jobbet! 12

13 Ideer til princip 3. Samarbejde mellem foreninger, frivillige og kommunen 11) Rådgivningscafe med foredrag og individuel rådgivning En cafe, som har åbent måske et par gange om ugen. Mulighed for kaffe og brød er med til at trække borgerne til. I cafeen er der relevante oplæg om for eksempel sundhed, økonomi, arbejdsmarkedet, Nem Id, skat, bibliotekets tilbud mv. Oplæggene leveres af frivillige. I tilgift til dette kunne der måske også være individuel rådgivning, blandt andet frivillig gældsrådgivning. Samarbejdspartnere kunne for eksempel være kommunens frivilligheds-koordinatorer og veletablerede frivillige organisationer som Dansk Røde Kors. 12) Erhvervsmentor Ideer til princip 4. Nye veje til, at alle kan bidrage 13) Mere brug af supplerende kontanthjælp Kombinationen af job med supplerende kontanthjælp skal mere i brug i Holbæk Kommune. 14) Brug udfordringsretten Lad os gå til ministerierne, når der er regler, der virker unødvendige og ressourcekrævende. 15) Flere socialøkonomiske virksomheder Det må dog ikke være konkurrenceforvridende Hvis man kan lave noget, der koster lidt, kan man måske spare penge senere. Hvem kan f.eks. være med til at realisere ideen: Cafeer (f.eks. 10 faste jobs og 20 job på særlige vilkår) De nye plejecentre Oprydningshold (Vej og Park) Vedligeholdelsesarbejde 16) Singlefester i Bjergmarks-hallen Vi ønsker alle en kæreste og et job. Lad os begynde med at hjælpe kontanthjælpsmodtagerne i retning af det første det giver trivsel! 17) Noget for noget-bank Noget for noget -bank bygger på tanken om, at alle har ressourcer (men systemet ser ikke ressourcerne hos denne målgruppe). Ønsket er, at få borgerens ressourcer bragt i spil og finde veje 13

14 til, at borgeren kan hjælpe andre med noget. Kan to borgere hjælpe hinanden i stedet for at det altid er systemet, som skal ind over? Når sagsbehandler møder borgeren, skal man huske at spørge, hvad borger er god til dette skal på en eller anden måde registreres i en bank, som understøttes af kommunen. Hvad kan det give borgeren: Selvtillid at opleve at der er brug for én Følelse af at kunne bidrage Styrke basisforudsætningerne for at passe sit job Hvad kan det give kommunen: Besøgsven-ordning Lettere hjemmehjælp Spare på sundhedsbudgettet 18) Mikrolån-ordning til voksne udsatte Kommunen yder borgeren et lille lån til at komme i gang med egen virksomhed. Kommunen giver konsulentstøtte i opstartsperioden. 14

Principper og ideer. Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet

Principper og ideer. Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Principper og ideer Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune kan få flere udsatte kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen Uddannelse til alle unge 16-30 år At være noget for nogen Indledning Velkommen til omstillingsgruppen Uddannelse til alle unge 16-30 år s anbefalinger til at få flere unge i uddannelse: Omstillingsgruppen

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder 26. marts 2015 ARTIKEL Af David Elmer Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder På fem år er antallet af ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere, f.eks. stofmisbrugere og psykisk

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG 1 Hvor kommer læringen fra? Empowermentprojektet Projekt for 30 kommuner, der har udviklet og afprøvet forskellige empowermentorienterede metoder og tilgange Ca. 3700 deltagere

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Nye formålsbestemmelser i LAB

Nye formålsbestemmelser i LAB Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 6 Nye formålsbestemmelser i LAB Formålsparagraffen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er ikke blevet ændret siden 2003 og er dermed ikke blevet opdateret

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Beskæftigelsesrådets konference Januar 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Indhold i oplægget Kort om den nye reform om førtidspension

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Business cases på beskæftigelsesområdet. Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup

Business cases på beskæftigelsesområdet. Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup Business cases på beskæftigelsesområdet Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup Gode rammer 91.600 indbyggere Lav ledighed Silkeborg 3,6 % Region Midtjylland 3,8 % Hele landet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt T A L E Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 20.

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige

De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige De små, de mellemstore og de lokalt ansvarlige -Samskabelse af virksomhedspraktik og varig beskæftigelse for mennesker med progredierende bevægelseshandicap En håndholdt indsats i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.:

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.: 1 : 7 INDLEDNING Jobcenter Furesø ønsker at investere i, at flere personer med anden etnisk baggrund end dansk bliver selvforsørgende. Forskellene i selvforsørgelsesgraden imellem personer med dansk og

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Evaluering af frikommuneforsøget: Dispensation ift. forholdstallet i virksomhedspraktik og løntilskud

Evaluering af frikommuneforsøget: Dispensation ift. forholdstallet i virksomhedspraktik og løntilskud Frikommuneforsøget Evaluering af frikommuneforsøget: Dispensation ift. forholdstallet i virksomhedspraktik og løntilskud Odense Kommune Marts 2016 Forsøgsansvarlig: Jakob Gudbrand 1. SAMMENFATNING Målet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar

Virksomheders sociale ansvar Virksomheders sociale ansvar - hvad ved vi fra forskningen? Lisbeth Pedersen Forskningschef SFI Det nationale Forskningscenter for Velfærd En fjerdel af de danske virksomheder ansætter personer med nedsat

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Oplæg v. senior manager Charlotte Hansen Temadag i Sund By Netværket Tendenser Mere og mere påkrævet at

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere