KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager."

Transkript

1 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor den 6. maj 2008 en formidlingsaftale med indklagede om salg af sin ejerlejlighed. Det fremgik af formidlingsaftalen bl.a.:

2 2 Klager fik samme dag udleveret et salgsbudget. Det fremgik heraf bl.a.: [ ]

3 3 [ ] [ ] [ ] [ ] Henholdsvis den 16. juni og den 26. juni 2008 underskrev en interesseret køber og klager en købsaftale om ejerlejligheden. Det fremgik af salgsprovenuberegning af 30. juni 2008, at indklagede havde medregnet udgift på 500 kr. for Rådgivning om kurssikring af indestående lån og 950 kr. for Instruktion til pengeinstitut ang. opsig./indfri. Det fremgik videre bl.a.:

4 4 Den 30. juni 2008 fremsendte indklagede faktura til klager. Det fremgik heraf bl.a.:

5 5 Det fremgår af fondsnota, som klager har sendt til nævnet vedrørende indfrielse af klagers lån den 13. august 2008, bl.a.: Klagers pengeinstitut afsluttede klagers salg den 15. september Klagers pengeinstitut oplyste samtidig:

6 6 Jeg har talt med ejendomsmægleren i dag og de sender en check på dit tilgodehavende til os snarest muligt. Klager skrev den 26. juli 2009 til indklagede, at klager havde gennemgået indklagedes faktura og salgsprovenu af 30. juni Klager skrev endvidere bl.a.: Iflg. de fremsendte dokumenter, ses der ikke at være tegnet kurskontrakt, uagtet at jeg havde bedt Dem derom, og i øvrigt også har betalt for denne ydelse iflg. Deres faktura med henvisning til salgsbudgettet 4 stk. 1. På det foreliggende grundlag beder jeg Dem venligst sende mig differencebeløbet på det opgjorte beløb i salgsprovenuet og afregningen fra [klagers pengeinstitut] af 8. August kr ,20. Indklagede svarede klager ved brev af 5. august 2009: Den 19. september 2008 sendte indklagede afregningsbeløbet på kr. ifølge sin faktura til klagers pengeinstitut. Klager har bl.a. anført: Indklagede skal betale erstatning til klager. Klager har ikke særskilt og skriftligt bedt om en kurskontrakt, men indklagede anbefalede dette i forbindelse med underskrift af salgsbudgettet. Som det fremgik af salgsbudgettet, har klager betalt for rådgivning og kurssikring af

7 7 indestående lån. Det fremgår endvidere af fakturaen, at klager har betalt herfor. Det var en betingelse for klager, at klager blot fik et lille overskud ud af handlen. Det ville klager få med den kurs, der var oplyst i salgsbudgettet. Klagers pengeinstitut har oplyst, at det ikke er i besiddelse af et brev eller fra indklagede vedrørende instruktion fra indklagede. Indklagede har således ikke dokumenteret, at indklagede har instrueret klagers pengeinstitut i, at pengeinstituttet skulle drøfte kurssikring med klager. Klager har på intet tidspunkt krævet rabat på indklagedes salær, som af indklagede påstået. Klager har endvidere ikke på noget tidspunkt nægtet at underskrive salgsprovenuet. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af udgift til annoncering på internettet med kr., betaling af udgifter til dokumentation til kommunale oplysninger med 400 kr., tingbog med kr. 175 kr., ejerlejlighedskort med 650 kr., ejerlejlighedsskema med kr. samt restgældsoplysninger med 600 kr. Klager har endvidere ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede skal forrente afregningsbeløbet på kr. samt spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af udgift for indklagedes instruktion af klagers pengeinstitut vedrørende opsigelse/indfrielse af lån med 950 kr. Klager ønsker endvidere klagesagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion som følge af, at indklagede ikke havde udarbejdet en salgsprovenuberegning i forbindelse med købsaftalens underskrivelse. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale erstatning til klager. Der er ikke indgået en aftale med klager om, at indklagede skulle indgå en fastkursaftale for klager. Af salgsprovenuet fremgik det, at indklagede skulle instruere klagers pengeinstitut om opsigelse/indfrielse af klagers lån, men intet om indgåelse af kurssikring. I samtlige indklagedes ejendomshandler gennemgår indklagedes medarbejder altid salgsbudgettet for at konstatere, om indklagede skal stå for fremsendelse af sagen til sælgers pengeinstitut, eller om dette er fravalgt af sælger. Da dette er en tilvalgt ydelse i samtlige af indklagedes sager, har indklagede ingen grund til at betvivle, at dette ikke skulle være sket i nærværende sag. Sælgers pengeinstitut instrueres således i, hvilke lån der skal indfries, herunder om

8 8 pengeinstituttet skal drøfte kurssikring med sælger. Indklagede er desværre ikke længere i besiddelse af det instruktionsbrev, som indklagede sendte til klagers pengeinstitut i forbindelse med købsaftalens underskrivelse. Indklagede har et standardbrev, som indklagede tilretter i hvert enkelt tilfælde, ud fra hvilke lån sælger har, således at pengeinstituttet bliver instrueret i, hvordan de skal forholde sig og hvilke lån, der skal indfries, herunder om de skal drøfte kurssikring med sælger, hvilket naturligvis også er sket i nærværende sag. Systemmæssigt har indklagede ingen værktøjer til at kunne foretage kurssikring. Dette foretages altid af det omprioriterende pengeinstitut, som i samarbejde med sælger planlægger omprioriteringens forløb. For så vidt angår klagers kommentar om, at realkreditlånet skulle være kurssikret til den i salgsprovenuet anførte kurs, kan indklagede oplyse, at indklagede henter lånene elektronisk, at dagskursen var anført pr. 27. juni 2008, og at det af salgsprovenuet fremgår, at ændringer i kurserne medfører ændringer i provenuet. Klager har på intet tidspunkt dokumenteret den påståede anmodning om kurssikring. Klager har alene betalt for Rådgivning om kurssikring af indestående lån, jf. det udfærdigede salgsbudget. Klager fik forelagt et salgsprovenu i forbindelse med klagers underskrivelse af købsaftalen. Klager ønskede imidlertid ikke at tiltræde det af indklagede udarbejdede salgsprovenu, idet klager ønskede yderligere rabat på salgssalæret. Der pågik herefter en forhandling mellem klager og indklagede, hvorefter indklagede valgte at give klager en rabat på kr., for at få klager til at underskrive salgsprovenuet. Indklagede er desværre ikke i besiddelse af det underskrevne salgsprovenu. Nævnet udtaler: Det fremgår af salgsbudget af 6. maj 2008, at en af indklagedes obligatoriske ydelser var Rådgivning om kurssikring af indestående lån. Det fremgik videre af salgsbudgettet, at klager havde tilvalgt ydelsen instruktion til pengeinstitut ang. opsig./indfri. Nævnet finder det ikke godtgjort, at det var aftalt mellem klager og indklagede, at det var indklagede, som skulle foretage kurssikring af klagers lån. Indklagede har oplyst, at indklagede har sendt instruktion til klagers pengeinstitut om opsigelse og indfrielse af lån, herunder kurssikring af klagers lån, men indklagede

9 9 har ikke gemt kopi af brevet. Klager har oplyst, at hans pengeinstitut ikke er i besiddelse af noget instruktionsbrev fra indklagede. Nævnet finder det herefter ikke godtgjort, at indklagede har foretaget den aftalte instruktion, og nævnet skal udtale kritik af indklagede i den forbindelse. Nævnet kan imidlertid ikke pålægge indklagede at betale erstatning til klager, idet nævnet ikke finder det godtgjort, at klager ville have kurssikret, og dermed ikke godtgjort, at klager har lidt et tab som anført. Nævnet finder imidlertid, at indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af det manglende udførte mæglerarbejde jf. nedenfor. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at indklagede ikke i forbindelse med klagers underskrivelse af købsaftalen har udarbejdet en aktuel salgsprovenuberegning på handelsvilkårene til klager. Som følge af dette mangelfulde arbejde finder nævnet, at indklagede skal tåle en samlet salærreduktion på kr. Da indklagedes afregningsbeløb i fakturaen overstiger kr., har klagerne krav på at få forrentet hele afregningsbeløbet, kr. med Nationalbankens officielle udlånsrente. Da denne forrentning ikke har fundet sted, finder nævnet, at indklagede skal forrente afregningsbeløbet med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra overtagelsesdagen den 1. august 2008 til afregningsdagen den 19. september 2008, i alt 168,96 kr. For så vidt angår internetannoncering er der mellem parterne aftalt et beløb på kr. Af salgsbudgettet fremgår, at beløbet dækker Annoncering internettet. Nævnets formand, Forbrugerrådets repræsentant og Grundejernes Landsorganisations repræsentant (3 nævnsmedlemmer) udtaler om spørgsmålet om specifikation: Vi finder ikke, at angivelsen i salgsbudgettet er tilstrækkelig specifikation af det aftalte beløb, idet det ikke fremgår på hvilke hjemmesider, der vil blive annonceret, eller på anden måde er specificeret, hvilke ydelser klager får for det aftalte beløb, og vi kan derfor ikke godkende indklagedes krav på betaling heraf. Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter (2 nævnsmedlemmer) udtaler: Vi finder, at indklagede på tilstrækkelig vis har specificeret den aftalte

10 10 internetannoncering. Til støtte herfor anføres, at lovgivers hensigt har været, at forbrugeren kan gennemskue, hvilke ydelser der modtages, hvilket findes at være tilfældet. Vi stemmer derfor for at godkende indklagedes krav på betaling for internetannoncering. Efter stemmeflertallet har indklagede ikke krav på betaling for internet kr. Indklagede har krævet betaling for udgifter til dokumentationsmateriale, bl.a. tingbog med 175 kr., ejerlejlighedskort med 650 kr., ejerlejlighedsskema med kr. samt restgældsoplysninger med 600 kr. Da indklagede ikke har dokumenteret at have afholdt udgift hertil, kan nævnet ikke godkende indklagedes krav herpå. Indklagede skal derfor tilbagebetale i alt kr kr. til klager. Nævnet har endeligt bemærket, at indklagede har opkrævet udgift for indklagedes instruktion af bank vedrørende opsigelse/indfrielse af lån med 950 kr. Da der ikke ses at være indgået aftale herom, jf. at det i salgsbudget af 6. maj 2008 er angivet, at udgift hertil udgør kr. 0,00, kan nævnet ikke godkende indklagedes krav herpå. Indklagede skal derfor tilbagebetale 950 kr. til klager. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Konklusion: Indklagede skal herefter betale ,96 kr. til klager. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra 10. marts 2010, til betaling finder sted. Indklagede skal endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere Lars Zola-Honoré, Tina Ortmann, Claus Krogh og Frank Weinreich v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere