Generalforsamling Torsdag den 24. marts 2011 på Marielyst skole Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Torsdag den 24. marts 2011 på Marielyst skole Referat"

Transkript

1 Generalforsamling Torsdag den 24. marts 2011 på Marielyst skole Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Ca. 80 medlemmer deltog i Søborg Grundejerforenings generalforsamling, som fandt sted i Marielyst skoles kantine kl. 18:30-22:00. Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden Flemming Bruun bød velkommen og foreslog Niels Bidstrup som dirigent. Niels Bidstrup blev enstemmigt valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav herefter ordet til formanden, som aflagde beretning for det forløbne år. Pkt. 2 Beretning om foreningens virksomhed Velkommen Det er altid spændende at se, hvor mange der møder op på generalforsamlingen. Vi har en god tradition i Søborg Grundejerforening med at blande det formelle med det selskabelige samt at krydre det med spændende foredragsholdere, som vi også har gjort i år. Så endnu engang velkommen til alle. Fra bestyrelsens egne rækker Vi har haft nogle gode bestyrelsesmøder i årets løb. Vi kan både have det rart sammen og arbejde godt sammen, så på den baggrund er det nemt at være formand. Så der er god grund til at takke bestyrelsen for det gode samarbejde. Fra Det grønne råd i Gladsaxe kommune Rådets formål er - at være rådgivende for Byrådet i sager af miljø- og energimæssig karakter - at drøfte og komme med idéer vedrørende den overordnede miljø- og energipolitik - at afgive udtalelser på eget initiativ i sager på miljø- og energiområdet Vi har en af pladserne i rådet. Fra emner behandlet i rådet kan nævnes: Brændeovne Næsten som en naturlig udløber af spørgsmålene om brændeovne fra forårets møde med byrådet blev der rejst et spørgsmål om bortskaffelse af asken fra skorstensfejerbesøg, da det forlyder, at den indeholder både mange tungmetaller samt mange farlige partikler a la dieselbiler uden partikelfiltre. Vedrørende asken er bedste bortskaffelse at lægge den i dagrenovationen, da både tungmetaller og partikler fanges i forbrændingen der. Partiklerne ved afbrænding i brændeovne bør standses af partikelfiltre, som de bliver i alle moderne dieselbiler, men sådan er det jo som bekendt ikke. De voldsomme gener for naboerne til brændeovne blev igen rejst og forvaltningens svar var, at det må borgerne selv klare. Bekæmpelse af invasive planter Kommunen har indgået aftale med firma om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, ikke at forveksle med almindelig bjørneklo, som er almindeligt hjemmehørende i den danske natur. Bekæmpelsen er startet i 2010 og fortjener at blive en succes. Ballerup kommune har allerede fået has på dem. Bekæmpelsen foregår ved rodstikning, afbrænding (svitsning), plastiktildækning i en periode og indsamling af frø. Bekæmpelsen er startet i hårdt ramte områder i Smørmosen og Fedtmosen og ved Søvejsbassinet og udbredes efterhånden til at dække hele kommunen. Med en indsatsplan er ejere og brugere af arealer med kæmpebjørneklo fremover forpligtet til at sørge for bekæmpelsen af planten. Sker dette ikke, kan kommunen med indsatsplanen pålægge ejere eller

2 brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten. Dette gælder for alle arealer i Gladsaxe Kommune såvel private som offentlige. Bekæmpelsen skal medføre, at den enkelte plante indenfor indsatsområdet dør, og bekæmpelsen skal være så effektiv, at den enkelte plante i indsatsområdet på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv. Der overvejes påbud til private og helst også statslige grundejere om at bekæmpe planterne. Ekstrem regn Den ramte i 2010 Buddingevej ved stationen, Klausdalsbrovej, Grønnemose Allé og Gladsaxevej tæt ved vandværket. Forvaltningen fortalte, at man vil udarbejde en plan, så der hurtigt kan foretages afspærringer af ramte området og afdækning af fx indgangen til Buddinge station. Nedsivning på egen grund er det helt hotte. Man vil lave reklame på kommunens hjemmeside, fremvise demoprojekter og lave kommunikationsplan. Lokkemaden er kr kr., hvilket er 40 % af tilslutningsafgiften til kloakanlægget. Nedsivning fra parcelhuse og rækkehuse omhandler vand fra tagfladerne. Rækkehuse ligger ofte, så kun halvdelen kan dækkes. Derfor her % mens der ved parcelhuse kræves 100 % uden hensyntagen til, at forholdene for parcelhuse tit er lige så vanskelige som for rækkehuse. Etageboliger vil få tilbagebetaling pr. bolig, men her regnes tag kun for 50 %. For at komme på 100 % skal alle befæstede arealer omfattes af nedsivning. Erhvervsområder, skoler m.m. kan også komme på tale. Der skal være fortrydelsesret, hvis det ikke virker. Men husk her, at man så får udgift til kloakmester igen og skal betale kr for fornyet tilslutning. Så det kan blive rigtig dyrt at gå efter en meget lille gevinst hvis overhovedet nogen. Faskinen skal tinglyses, men det er man indtil videre gået let henover. Nogle steder anvendes tagvandet til gennemskylning af kloakken, hvilket vist var en overraskelse for forvaltningen. Der skal en kloakmester indover. CO 2 -handlingsplan Kommunen er nu klimakommune. Kommunen har indgået aftale med BetterPlace om batteriudskiftningsstation på Dynamovej samt opførelse af en række ladestationer. De i pressen omtalte problemer vedr. BetterPlace nævnes ikke offentligt. Det synes som om, det på forhånd er besluttet, at det er en succeshistorie. Der udarbejdes energihandlingsplan for kommunen selv. Overlap med Agenda 21 skal koordineres. Træfældning Man kan vel ikke fælde alle træer i naturen, blot fordi der faldt et træ i Fælledparken? Det er dog sådan, man tænker i mange forvaltninger. Men hvor stor er risikoen for at få et træ i hovedet i Smørmosen eller Fedtmosen? Der er snart mange eksempler på voldsom fremfærd fra Vej- og parkafdelingens side her i kommunen. Fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe kommune Historie I år er det 90 år siden, at grundejerforeningerne med Søborg Grundejerforening i spidsen stiftede Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe kommune. Søborg Grundejerforening er en af de drivende kræfter bag Sammenslutningen og har da også formandsposten i Sammenslutningen. Der er tradition for, at Sammenslutningens forretningsudvalg har et årligt statusmøde med By- og miljøforvaltningen. I 2010 fandt mødet sted 2. september og fra mødet kan nævnes: Busbetjening Mødet med forvaltningen var inden de offentlige møder om busdriften, så Sammenslutningen var helt fremme, da vi på mødet spurgte busbetjeningen, hvor vi refererede til, at flere og flere giver udtryk for, at betjeningen især i yderområderne bliver ringere og ringere. Der bliver længere tid mellem busserne og de indstiller kørslen tidligt på aftenen. Forvaltningen fortalte om, hvordan kommunens tilskud til Movia i løbet af få år er blevet fordoblet til nu 40 mio. kr. pr. år. Man ønsker flere passagerer pr. bus for at vende udviklingen, men nedskæringer og ringere betjening trækker den anden vej, påpegede vi fra Sammenslutningen. Målt i gangafstand er kvaliteten ok, blot der var en bus at gå til. Status for Trafiksikkerhedsplanen En række mindre projekter med bedre afstribning er i gang. Der er etableret 13 nye bump bl.a. på Marienborg Allé og gennemført trafiksanering ved Enghavegård skole og Bagsværd skole. Der er 1,4 mio. kr. til rådighed pr. år og de rækker ifølge forvaltningen ganske langt. I arbejdet indgår også den nye, lysregulerede fodgængerovergang mellem rådhuset og Buddinge Centeret. Sammenslutningen efterlyste nedtællingslys for fodgængerne, så de kan se, hvor længe, de (endnu) skal vente. Og ventetiden kan være ganske lang, da grønt lys skal passe sammen med de tilstødende lysregulerede kryds. Det havde forvaltningen slet ikke tænkt over, men ville da gøre det nu. I Gentofte kommune anvendes nedtællingslys med succes flere og flere steder, ligesom de også har lysstandere i flottere design end vi har i Gladsaxe kommune. Status Dong Energy kabellægning Forventes nu færdigt i Da de graver overalt, er kontrol af udbedring efter gravning en stor opgave for forvaltningen. Der er meget at koordinere. Sammenslutningen oplever, at der er kommet mere styr på arbejdet hos Dong. Der er i hvert fald ikke de mange klager, som der var i starten. Belægningsarbejder 2010 og planlægning 2011, herunder vejbump Der er mange nye belægninger og også nye fortove, hvilket vi glæder os over. Dog er vi ikke tilfredse, når bumpene forsvinder, som de gjorde på Maglegårds Allé. Forvaltningen ved vist ikke rigtigt, hvad de skal stille op med de lidt specielle bump. Dog virker de mange parkerede biler, som nu næsten alle holder med alle hjul på vejen efter fortovsrenoveringen, langt mere dæmpende på hastigheden end bumpede, så helt galt er det ikke. Manglende vejvedligeholdelse af tomme grunde (eks. Højmarksvej 16) Ukrudt i sig selv er slet ikke nok til, at kommunen kan gribe ind. Der skal være ulovligt oplag på grunden, forurening eller gerne en masse 2

3 rotter. Først da kan der gribes ind og selv da er det en lang og tung proces. Kun fortovet kan kommunen kræve holdt og også det kan være omstændeligt. Grundejerforpligtigelser: Renholdelse og snerydning af fortov Kommunen har i sommerens løb haft en mand rundt på samtlige veje. Der er lagt brev hos de grundejere, der i urimelig grad forsømmer hækklipning m.m. mod fortov. Så her er forklaringen på, hvorfor så mange grundejere i sommer har fået beskærersaksen frem. 90 % retter sig efter den venlige henstilling. Ændring af byggesagsgebyrer Disse skal nu afspejle det reelle tidsforbrug. Det betyder desværre dyrere behandling af små sager. Det er en ordre fra statsforvaltningen. Digital byggesagsansøgning Nyt system, hvor man fra sin pc kan anlægge byggeansøgning. Systemet indsamler oplysninger fra Den Offentlige Informationsserver, AWS, Kort & Matrikelstyrelsen, Danmarks Arealinformation, PlansystemDK og Øvrige kilder. Man bliver dirigeret gennem systemet trin for trin. Det skulle blive såre enkelt. Din digitale byggesag nu i 2011 på kommunens hjemmeside. Busbetjeningen i kommunen En vigtig ting i lokalsamfundet er den kollektive trafik og mulighederne for at benytte den. Søborg Grundejerforening var repræsenteret i flere workshops om busbetjeningen i kommunen. Oplægget til den første workshop var en politisk beslutning om at spare 3,7 mio. kr. fra 2012 og en strategi om at satse på prioritering af attraktive trafikkorridorer. Kort refereret var konklusionen på workshoppen, at borgerne ønsker tilgængelig busdrift både dag og aften med en passende høj frekvens. Der blev i arbejdet peget på følgende forhold: Der skal være god betjening af knudepunkterne, Ønske om prioritering af det overordnede net på hovedstrøgene, at gangafstande ikke er for store samt god mulighed for at komme til S-togene. Movia har siden præsenteret sit forslag, som I sikkert kender fra den ofte ophedede debat. Kort kan det siges, at forslaget både har fordele og ulemper. Fordele: Ny 6A på Søborg Hovedgade Busdrift Krogshøjvej til midnat med ny linje 165 Busdrift Hareskovbo til midnat med linje 68 Busdrfit Værebrovej med linje 400 S Ulemper: Buddingevej nord for stationen reduceret drift (linje 68 udgår på strækningen) Aldershvilevej uden busdrift (linje 165 udgår på linjen) Flere skift fra Værebro til City (linje 42 og 43 udgår) Hegnssyn Med som observatører Et at foreningens medlemmer blev indkaldt til hegnssyn foranlediget af naboen, som endnu ikke er medlem af Søborg Grundejerforening. Vi deltog som observatører og som støtte for vores medlem. Vi kan derfor nu fortælle om reglerne for hegnssyn: Hvad kan hegnssynet? - se på tvister om fælleshegn (=hegn i skel) - se på tvister om egne hegn (hegn nærmere end 1,75 m fra fælleshegn) - se på grene, som ikke må ødelægge fælleshegn eller forhindre naboens færdsel på egen grund Hvad kan hegnssynet ikke? - kan ikke se på træer, de må i byretten - kan ikke se på bygninger i skel, de må i By- og miljøforvaltningen - kan ikke afgøre, hvor skellet går, det skal en landinspektør afgøre Hvad koster et hegnssyn? - det koster kr. at klage - det koster 475 kr. at fortryde klagen i tide Hvem skal betale? - det skal taberen - ved forlig eller hvis der ingen taber er, så deles udgiften Hvad besluttes? - ødelagte hegn skal genetableres - mangler hegn, så skal der etableres hegn af samme slags, som findes i området allerede Konklusion - det er en ren tabersituation at klage eller opleve, at naboen klager - inviter i stedet naboen ind på kaffe Redskaber Køre forsigtigt med havefræseren. Det er en havefræser og ikke en rambuk. Flere medlemmer har forsøgt at vælte træer med den, hvilket har resulteret i dyre reparationer. Bed om hjælp, hvis du ikke føler dig tryg ved at klare det selv. Der er tale om en maskine med en meget stærk motor. 3

4 I 2010 flyttede redskaberne ind hos Erik Jensen på Gladsaxevej. Der har været et meget stort udlån i årets løb med omkring 200 udlån, hvilket vi er meget glade for. Formanden mindede om, at det ikke vil være altid, at telefonen kan tages. Undlad at ringe på mærkelige tidspunkter. På sidste generalforsamling kunne vi fortælle om afskaffelse af gebyret på de 25 kr. ved redskabslån. Det har vi ikke tænkt os at røre ved. Imidlertid er de store redskaber, vi taler om de to store stilladser, havefræseren og festteltet, både plads- og arbejdskrævende. Da der samtidig er tale om redskaber til mange tusinde kroner finder vi det rimeligt, at redskabsholder opkræver et gebyr på 100 kr. pr. udlån af disse redskaber. Sommerudflugten En god og vellykket udflugt. Vi havde en vellykket tur til Helsingør til Teknisk Museum og spisning centralt i byen. Både udbuddet af tekniske vidundere og retter på restauranten var stort. Og der var tid til at snakke sammen, mens vi ventede på bussen. I bestyrelsen prøver vi at arrangere udflugter, som kan tiltrække så mange som muligt. Vi undrer os over den lille tilslutning, men der synes ikke at være meget, vi kan gøre ved den. Vi har prøvet vidt forskellige udflugter, til forskellige priser, med og uden bustransport. Det synes ikke at have indflydelse på deltagerantallet. Medlemstallet Ved udgangen af 2010 var vi 652 medlemmer i foreningen. Vi fik 25 nye medlemmer i Det er vores mål at bevare eller øge medlemstallet, da vi med mange medlemmer både har indflydelse og økonomisk råderum. Der er hvert år nogle få medlemmer, som melder sig ud, fordi de ikke har en bestemt holdning til en aktuel sag. Andre melder sig ud, fordi vi mener, som vi mener. Så her står vi i en umulig situation, hvor vi ikke kan gøre alle tilfredse. Kommentarer til beretningen Der blev spurgt til busbetjeningen og formanden forklarede de ændrede ruteføringer, som set fra Søborg Grundejerforenings område må betragtes som en gevinst. Kan foreningen klare snerydningen på fortovene? Formanden svarede, at det er vanskeligt, da foreningen dækker et meget stort område og det ikke vil være rimeligt, hvis vi rydder fortov for grundejere, som ikke er medlemmer. Der blev klaget over meget store kanter, når man på cykel skal ind på fx Lykkesborg Allé fra Søborg Hovedgade. Formanden gjorde opmærksom på, at forskønnelsen af hovedgaden har varet urimeligt længe. Han lovede at følge op på forholdet og om nødvendigt rejse det over for forvaltningen i kommunen. Dog forventede formanden, at kanterne forsvinder, så snart arbejdet er færdigt.

5 Hvordan med træer, som skygger? Formanden svarede, at det falder uden for hegnsloven. Hvis man plages af naboens store træ og almindelig nabosnak ikke hjælper, er der kun vejen omkring byretten tilbage. Hegnssynet kan kun se på træer, hvis der er så mange, at beplantningen har karakter af hegn. Et medlem nævnte støvsuger til fiskedamme som idé til redskabsindkøb. Det blev sat på ønskelisten. Hvor mange medlemmer kunne vi være, hvis alle var medlem, blev der spurgt. Formanden sagde, at vi ikke har det præcise tal, men nævnte i den forbindelse tanker om hvervekampagne blandt alle grundejere fx ved indbydelse til sommerudflugten. Men vi vil gerne vente til 2012, hvor der er postkasser ved fortovet alle steder. Et medlem nævnte spændende svenske bump, som er omvendte (et hul i stedet for en forhøjning), så man ikke kan flyve over dem. Da det lød rigtigt spændende, lovede formanden at drøfte det med kommunens vej- og parkchef. Det nævnte påtænkte gebyr på 100 kr. på de store redskaber (festtelt, havefræser og de store stilladser) blev drøftet. Der var opbakning til gebyret. Formanden nævnte, at vi ikke ønsker et generelt gebyr som tidligere på alle redskaber. Det skal være helt gratis at låne. Undtagelsen her indføres, fordi redskabsholder har et stort arbejde med disse redskaber og de er meget pladskrævende. I øvrigt nævnte formanden, at gebyrspørgsmålet hidtil suverænt er besluttet af bestyrelsen. Plakatforureningen på specielt Fakta-bygningen vil blive rejst overfor kommunen. Forslag om indkøb af støjmåler vil bestyrelsen undersøge sammen med idé om klimapistol og varmekamera. Idé om særlig mobiltelefon til redskabsholder er allerede indført og har betydet en lettelse for redskabsholder. Et par medlemmer har doneret redskaber til foreningen, hvilket vi er meget glade for og vi modtager gerne flere. Har man store grantræer, kan man slippe af med dem på en nem måde ved at forære dem til kommunen som juletræer til fx plejehjem. Kommunen fælder og fjerner så træet uden udgift for grundejeren. Hvad er lånetiden på redskaber? Formanden: Det aftaler man fra gang til gang med redskabsholder. Normalt er det få dage, men selvfølgelig længere tid for stilladserne. Hvis ventetiden bliver for lang, vil vi overveje supplerende indkøb. Et medlem havde problemer med hegn mod område ejet af Nordvand. Medlemmet blev opfordret til at kontakte formanden efter generalforsamlingen. Hvordan går det med fjernvarme til vores område? Desværre langsomt, kunne formanden berette. Områder med store boligselskaber og industrier kommer i første række. Og man er bagud i forhold til tidsplanen. Så desværre trækker det ud i områder som vores, hvor mange netop nu står overfor beslutning om udskiftning af gasfyr til nyere model. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab Foreningens kasserer Christian Hansen gennemgik regnskabets hovedpunkter. Han nævnte, at det ikke er foreningens formål at opbygge en formue. Når der alligevel er en betydelig formue skyldes det bl.a., at foreningen tidligere ejede Borgernes hus (Fik Ret bygningen) på Søborg Hovedgade. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. blev vedtaget. Pkt. 5 Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Pkt. 6 Valg af bestyrelse og suppleanter Formand Flemming Bruun, Maglegårds Allé 29 Til bestyrelsen Erik Jensen, Gladsaxevej 108 Suppleanter Claus Nielsen, Vandtårnsvej 39 5

6 6 Leif Carlsen, Selma Lagerløfs Allé 4 Alle blev enstemmigt valgt. Pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Jørgen Jensen, Runebergs Allé 50 Revisorsuppleant Flemming B. Jensen, Maglegårds Allé 26 Begge blev enstemmigt valgt. Pkt. 8 Eventuelt Det store område ved tobaksfabrikken blev nævnt som mulig placering af et storcenter, som kunne medvirke til fjernelse af noget af trafikken på Søborg Hovedgade. Som idé til sommerudflugt blev nævnt aftenbesøg i Zoologisk Have på Frederiksberg, da det vil være attraktivt for børn. Buffet Aftenen sluttede med foreningen som vært ved den traditionelle buffet, der omfattede mange slags lækkert pålæg. Til maden blev der budt på vin, øl og vand. Bag det flotte arrangement stod Lise Melohn og Harriet Sehested, som modtog mange medlemmers tak for den flotte opdækning og den velsmagende mad og gode vin. Faskiner Traditionen tro indledte vi aftenen med et spændende foredrag. Foredragsholdere var Kim W. Jensen og Keld Rehder fra Gladsaxe kommunes By- og miljøforvaltning samt Arne Kristensen og Annette Olsen fra Nordvand. Foredragsholderne informerede om de tekniske aspekter omkring etablering af faskiner og om de økonomiske forhold, hvis man stopper udledning af regnvand til den offentlige kloak. Det er muligt at få indtil kr. retur fra Nordvand. Men man skal dog først igennem ansøgning og godkendelse af projektet, ligesom en autoriseret kloakmester skal stå for afblændingen af udløb til den offentlige kloak. Man kan finde mange flere oplysninger på og man kan skrive til Refereret af Harriet Sehested

Generalforsamling Den 19. marts 2009 Referat

Generalforsamling Den 19. marts 2009 Referat Generalforsamling Den 19. marts 2009 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag om renteprovenuets anvendelse 5.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag den 22. marts 2012 på Marielyst skole Referat

Generalforsamling Torsdag den 22. marts 2012 på Marielyst skole Referat Generalforsamling Torsdag den 22. marts 2012 på Marielyst skole Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Ejgild Christensen nr. 35. blev valgt til dirigent Flemming Johansen nr. 27. valgt til referent Eigil slog takten an og kunne konstaterede at indkaldelse

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Torsdag den 18. marts 2010 på Marielyst skole Referat

Generalforsamling Torsdag den 18. marts 2010 på Marielyst skole Referat Generalforsamling Torsdag den 18. marts 2010 på Marielyst skole Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO  Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.00 i Pilegården, lokale 5 Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005 Referat af 43. ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent Formanden Bent Andersen (nr. 70) bød velkommen og optælling af de fremmødte viste, at 25 huse var repræsenteret ved generalforsamlingen, og

Læs mere

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag om miljørigtig brændeovnsfyring ved områdets skorstensfejermester

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Nærum Grundejerforening Generalforsamling 2016

Nærum Grundejerforening Generalforsamling 2016 Nærum Grundejerforening Generalforsamling 2016 Velkommen til gæster, medlemmer og dirigent Beretning om foreningens virksomhed Aflæggelse af det reviderede regnskab Fastsættelse af kontingent Behandling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 20. november 2011 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 20. november 2011 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 20. november 2011 kl. 14,30 på Færgekroen 21 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 4 børn 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning:

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2007 3. Regnskab for 2007 til godkendelse 4. Forslag til beslutning: a) Bump og lege/opholdsareal i Hornemansgade nord b) Det er ulovligt at

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7

Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7 Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7 Dags orden. 1)Valg af dirigent Vi valgte ingen dirigent, vi besluttede

Læs mere