TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Handleplan for naturvidenskab Orientering om UU, herunder STU Orientering om ordblindeklasser og -indsats Styrkelse af it-netværkene på folkeskolerne Ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen i forbindelse med lokalemæssige udfordringer Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 2. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til varetagelse af valgfag på Ungdomsskolen Ferie- og Fridagsplan for skoleåret 2016/ Ferie- og Fridagsplan for skoleåret 2017/ Den aktuelle situation på folkeskoleområdet Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutionser og klubber samt SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Rammeaftale Overgang til kommunal rengøring i børnehuset Tømmergrunden Opnormering af modtageklasserne på Skottegårdsskolen Halvårsregnskab 2015 Børne- og Skoleudvalget Forlængelse af midlertidig opnormering af skolernes administrative personale Eventuelt...34 Bilagsoversigt...35 Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/22182 Sagsansvarlig: sij.uk 2

4 2. Meddelelser Sagsnr.: 15/22182 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Korsvejens Skole den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den b) Statistik fra familieafdelingen, juli 2015 c) Årshjulet 2015 d) Årsrapport 2014 for Pædagogisk UdviklingsCenter (uddeles på mødet) e) Lektiehjælp og faglig fordybelse MBUL (uddeles på mødet) Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punkterne a e tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilgang afgang Statistik fam.afd. juli /15 2 Åben Anbringelsesstatistik fam.afd. juli /15 3 Åben Sagsstatistik fam.afd. juli /15 4 Åben Årshjul BSU /15 5 Åben Referater af Skolebestyrelsesmøder, del /15 6 Åben Referater af Skolebestyrelsesmøder del /15 3

5 3. Handleplan for naturvidenskab Sagsnr.: 15/5852 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Revideret handleplan om naturvidenskab for fremlægges til orientering for Børne- og Skoleudvalget, hvorefter den sendes i høring. HØRING Handleplan for naturvidenskab sendes til høring i skolebestyrelserne og på Daginstitutionsområdet med høringsfrist den Herefter behandles sagen på møde i Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at handleplanen tages til efterretning og udsendes til høring i skolebestyrelserne. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Handleplan for naturvidenskab_høringsversion 38284/15 2 Åben Høringssvar vedr. handleplan for naturarbejdet 70581/15 3 Åben Høringssvar - Handleplan for naturvidenskab - VG Kastrupvej 71063/15 4 Åben Høringssvar - Handleplan for naturvidenskab - Løjtegårdsskolen 71066/15 5 Åben Høringssvar - handleplan for naturvidenskab - Børnehaven 57586/15 Engmarken 6 Åben Høringssvar Handleplan Naturvidenskab - Skottegårdsskolen 58696/15 7 Åben Høringssvar - Handleplan for Naturvidenskab - Pilegårdsskolen 62512/15 8 Åben Høringssvar Handleplan for naturvidenskab - BH Tårnbyparken 70015/15 9 Åben Høringssvar - Handleplan for naturvidenskab - Nordregårdsskolen 70022/15 10 Åben Høringssvar - Handeleplan for naturvidenskab - Skelgårdsskolen 70120/15 11 Åben Høringssvar - Naturvidenskabshandleplan - Korsvejens Skole 70467/15 12 Åben Høringssvar naturvidenskabelig handleplan - TÅG 54304/15 13 Åben Høringssvar - Naturvidenskab BH. Klitrose Alle 83577/15 14 Åben Høringssvar - naturvidenskab Distriks Kastrupgård 83563/15 15 Åben Høringssvar - Naturvidenskab BH Tårnbyparken 83519/15 16 Åben Høringssvar - Naturvidenskab VU Tårnbyparken 83533/15 17 Åben Oversigt over høringssvar til naturvidenskabshandlelanen /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 Handleplan for naturvidenskab sendes til høring i skolebestyrelserne og på Daginstitutionsområdet med høringsfrist den HØRING Naturvidenskabshandleplanen har været til høring og der er indkommet 14 høringssvar, som kan ses i vedhæftede bilag. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at handleplanen godkendes efter gennemgang af oversigt over høringssvar til naturvidenskabshandleplanen. 5

7 4. Orientering om UU, herunder STU Sagsnr.: 15/22182 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Annette Kjærager giver Børne- og Skoleudvalget en orientering om UU herunder STU (Særligt tilrettelagt undervisningsforløb). Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. 6

8 5. Orientering om ordblindeklasser og -indsats Sagsnr.: 15/22182 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Lederen af Rådgivning og Forebyggelse Peter Hauch orienterer Børne- og Skoleudvalget om ordblindeklasser og ordblindeindsatsen i kommunen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. 7

9 6. Styrkelse af it-netværkene på folkeskolerne Sagsnr.: 15/17913 Sagsansvarlig: seo.of RESUMÉ I forbindelse med indgåelse af aftale om budgettet for 2015, afsatte Kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. øremærket til styrkelse af it-netværkene på kommunens skoler. IT-afdelingen anskaffede i slutning af 2014 det nødvendige måleudstyr, og i de efterfølgende måneder er den kabling der forbinder det trådløse netværksudstyr på kommunens skoler blevet gennemgået og målt igennem for eventuelle fejl. Der blev på 6 af skolerne fundet fejl på i alt 7 kabelføringer. 2 af disse fejl, valgte skolerne selv at få repareret i umiddelbart forlængelse af den tekniske undersøgelse. De resterende fejl er nu blevet udbedret af autoriseret el-installatør. Den samlede omkostning blev på kr ,- IT-afdelingen foreslår nu at iværksætte en egentlig udbygning af netværket på skolerne, således at der opnås en endnu bedre trådløs dækning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udskiftning af skolernes gamle trådløse netværk til en nyere teknologi, blev afsluttet i juni På det tidspunkt bestod det samlede trådløse netværk af 188 såkaldte access points. Netværket er udbygget af flere omgange, i slutningen af 2012, i 2013 og senest i forbindelse med etablering af lærernes arbejdspladser efter skolereformen i Netværket består aktuelt af 296 access points, som typisk er opsat på gangarealer på skolerne, så de dækker skolernes samlede areal bedst muligt. Der er over årene sket en markant stigning i netværkstrafikken på skolerne. Skolerne er gået fra central lagring af dokumenter til lagring på internettet ( i Skyen ) Skolerne har udskiftet lokalt installerede digitale læremidler til fordel for læremidler der afvikles på internettet Der er givet mulighed for at eleverne kan medbringe deres eget udstyr (pc er, tablets og smartphones), og kommunen tilbyder trådløst netværk og internetadgang til dette udstyr. Der er anskaffet et stort antal Chromebooks, der udelukkende fungerer ved adgang til internettet og online programmet Google Apps (mail, kalender, dokumenter og regneark mv.) 8

10 Flere af skolerne klager over at kapaciteten på det trådløse netværk visse steder ikke er tilstrækkelig. Flere elever og lærere mister jævnligt forbindelse til netværket, hvilket naturligvis forstyrrer undervisningen. IT-afdelingen planlægger i løbet af sommerferien målinger af den aktuelle trådløse dækning på skolerne og belastningstester netværket i de områder hvor de største elever har klasselokaler. Målet er at udbygge det trådløse netværk, så den optimale trådløse dækning opnås. I den udstrækning det er økonomisk muligt inden for det afsatte budget, vil der blive etableret access points inde i klasselokalerne. Arbejdet prioriteres i udskolingsområderne, og efterfølgende mellemtrinnet. Planlægningen foregår i et samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, Pædagogisk udviklingscenter og de enkelte folkeskoler. Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at IT-afdelingens orientering tages til efterretning BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til orientering. Oversendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. 9

11 7. Ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen i forbindelse med lokalemæssige udfordringer Sagsnr.: 15/20500 Sagsansvarlig: lml.uk RESUMÉ Der anmodes om opførelse af en pavillon på Pilegårdsskolen på grund af lokalemæssige udfordringer, og i den forbindelse ansøges om en tillægsbevilling i 2015 på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På grund af et stigende elevtal i skoledistrikt Pilegårdsskolen, er der de senere år oprettet 5 stk. 0.klasser, hvilket fra skoleåret 2015/2016 og fremadrettet medfører lokalemæssige udfordringer. For at løse den lokalemæssige udfordring på Pilegårdsskolen anmodes om opførelse af pavillon med 2 klasseværelser, mindre møderum og toiletter. ØKONOMI Almindelig undervisning Folkeskoler kr. Teknisk Forvaltning, Ejendomscentret har indhentet tilbud på projektet, og det mest fordelagtige tilbud, der er modtaget vedrørende totalentreprise, er på kr. eks. moms, og med 15 % til uforudsigelige udgifter udgør det samlede budgetoverslag kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, den Ovennævnte giver ikke anledning til bemærkninger herfra. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen godkendes 2. at der imødekommes tillægsbevilling 2015 på kr. 3. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. 10

12 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Plantegning tilbygning pavillon Pilegårdsskolen.pdf /15 2 Åben Placering af ny pavillon Pilegårdsskolen.pdf /15 3 Åben Budget overslag Pavillon Pilegårdsskolen.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 8. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 2. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner. Sagsnr.: 15/8685 Sagsansvarlig: php.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2015 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet og på SFO området på i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner og SFO er har været belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 596,95 timer (0,305 stilling) jf. vedlagte skema, for 2. kvartal ØKONOMI Daginstitutioner og klubber integrerede institutioner Kr I alt Kr SFO SFO Kr I alt Kr Løn- og barselspuljer Graviditetsbetinget sygdom Kr I alt Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 17. juni 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at beløbet på kr. kan finansieres af det afsatte beløb til dækning vikar i forbindelse med graviditetsgener på i alt kr. 12

14 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO er imødekommes tillægsbevillinger på kr. som angivet under punktet Økonomi BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning 2. kvartal Vikardækning af GG.pdf /15 13

15 9. Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til varetagelse af valgfag på Ungdomsskolen Sagsnr.: 15/20511 Sagsansvarlig: lml.uk RESUMÉ Ungdomsskolen anmoder om udgiftsneutral tillægsbevilling 2015 på kr. vedrørende tilbud af valgfagspakke i skoleåret 2015/16 i forbindelse med partnerskabsaftale med Ungdomsskolen på folkeskoleområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget har den godkendt partnerskabsaftale med Ungdomsskolen på folkeskoleområdet i forbindelse med folkeskolereformens intentioner. Aftalen omfatter endagskurser, uddannelsesparathedsprojekt, kontakt og koordinering samt en valgfagspakke på 8-10 aktuelle hold, der skal understøtte et bredere og mere varieret tilbud til folkeskoleeleverne, samt give eleverne mulighed for at indgå i læringsfællesskaber/ungemiljøer på tværs af skolerne. Ungdomsskolen er i forbindelse med planlægning af skoleåret 2015/16 tillagt 2,000 stillinger til varetagelsen af aftalen. Men da der har været en stor søgning til de udbudte valgfag, anmoder Ungdomsskolen om, at der tilføres yderligere ressourcer med henblik på at gennemføre tilbuddet for flest mulige elever. Ungdomsskolen er i dialog med klub Tårnby, om at bidrage med 1-2 medarbejdere, men derudover ansøges der om kr. til aflønning af 5 timelønnede medarbejdere. ØKONOMI Øvrig undervisning og faglig uddannelse kr. Almindelig undervisning kr. Der anmodes derfor om en udgiftsneutral tillægsbevilling på kr. til Ungdomsskolens timelønskonto, som kan finansieres af pulje, skolereform. Beløbet fordeles med 5/12 svarende til kr. i 2015 og kr. i PÅTEGNING Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. 14

16 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at der imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling 2015 på kr. og gives tilladelse til at indarbejde kr. i budgetforslag 2016 til varetagelse af valgfagspakke som ansøgt 2. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 10. Ferie- og Fridagsplan for skoleåret 2016/17 Sagsnr.: 15/9533 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til ferie- og fridagsplan for elever i Tårnby Kommunes skolevæsen for skoleåret 2016/17. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslaget rummer 200 skoledage og 165 ferie/fridage. Ferieplanen er udarbejdet på de hidtidige præmisser som indebærer, at der gives fri i de sædvanlige ferier samt indeklemte fridage som fx fredag den dagen efter Kristi Himmelfartsdag. I ferie- og fridagsplanen 2015/16 har Børne- og Skoleudvalget allerede besluttet sommerferiens længde og dermed fastlagt skolestart i skoleåret 2016/17. Det foreslås ligeledes at skolestart for skoleåret 2017/18 allerede nu fastlægges til onsdag den HØRING Det eventuelt korigerede forslag sendes til høring i skolebestyrelserne med høringsfrist før sommerferien fredag den Høringssvarene behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den med henblik på endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. At forslaget drøftes 2. At første skoledag for 2017/18 allerede nu fastlægges til onsdag den At forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ferie- og Fridagsplan 2016/ /15 2 Åben Høringssvar Ferie-og Fridagsplan 2016/17 og 2017/ /15 Kastrupgårdsskolen 3 Åben Høringssvar Ferie - og Fridagsplan 2016/17 og 2017/18 - Tårnbygårdsskolen /15 16

18 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt og fremsendes til høring i skolebestyrelser. V kan ikke anbefale fridag den 1. maj. DF ønsker anden placering af fridag i stedet for 1. maj. HØRING Ferie- og Fridagsplanen for skoleåret 2016/17 har nu været sendt i høring i skolebestyrelserne. 6 skoler tager planen til efterretning. 2 skoler ser problematisk på sommerferiens tidlige start. De to høringssvar vedlægges. Der skal dog gøres opmærksom på at sommerferiens start er fastlagt jf. Folkeskolelovens 14 a. Skoleåret begynder den 1. august. Stk. 2. Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den af kommunalbestyrelsen bestemte første skoledag efter skoleårets begyndelse. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at tage høringssvarene til efterretning 2. at godkende Ferie og Fridagsplanen 2016/17, og 3. at første skoledag for 2017/18 allerede nu fastlægges til onsdag den

19 11. Ferie- og Fridagsplan for skoleåret 2017/18 Sagsnr.: 15/11269 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til ferie- og fridagsplan for elever i Tårnby Kommunes Skolevæsen i skoleåret 2017/18. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslaget rummer 200 skoledage og 165 ferie-/fridage. Ferieplanen er udarbejdet på de hidtidige præmisser som indebærer, at der gives fri i de sædvanlige ferier samt indeklemte fridage som fx fredag den dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Børne- og Skoleudvalget forventes at beslutte første skoledag i skoleåret 2017/18 i Ferie- og Fridagsplanen 2016/17. Det foreslås ligeledes, at første skoledag for skoleåret 2018/19 allerede nu fastlægges til onsdag den For at ramme de foretrukne 200 skoledage, er der udover de sædvanlige fridage indlagt 3 ekstra fridage, som foreslås lagt som følgende: 1. dag foreslås lagt fredag den dag forslås lagt i forlængelse af juleferien onsdag den dag foreslås placeret mandag den , som en indeklemt dag før 1. maj. Alle dage er skrevet ind i kalenderen som vedlægges. HØRING Det eventuelt korrigerede forslag sendes til høring i skolebestyrelserne med høringsfrist før sommerferien fredag den Høringssvarene behandles på Børne- og Skoleudvalgsmødet i august med henblik på endelig beslutning på Kommunalbestyrelsens augustmøde. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslaget drøftes 2. at første skoledag for skoleåret 2018/19 allerede nu fastlægges til onsdag den

20 3. at forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne før endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ferie- og Fridagsplan 2017/ /15 2 Åben Høringssvar Ferie - og Fridagsplan 2016/17 og 2017/ /15 Tårnbygårdsskolen 3 Åben Høringssvar Ferie-og Fridagsplan 2016/17 og 2017/18 - Kastrupgårdsskolen /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt HØRING Ferie- og Fridagsplanen 2017/18 har været sendt til høring sammen med planen 2016/17. Der er indkommet høringssvar fra alle skolebestyrelserne, og størstedelen har taget begge planer til efterretning. Yderligere kommentarer i høringssvarene er vedhæftet. Der er indkommet ændringsforslag til planen 2017/18 som følger af en senere ønsket start af sommerferien 2016/17. Da sommerferiens start er fastlagt ved lov, er ændringsforslagene ikke taget i betragtning. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at høringssvarene tages til efterretning 2. at første skoledag for skoleåret 2018/19 allerede nu fastlægges til onsdag den at planen endeligt godkendes 19

21 12. Den aktuelle situation på folkeskoleområdet Sagsnr.: 15/22182 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget drøfter den aktuelle situation på skoleområdet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at drøftelserne tages til efterretning. 20

22 13. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutionser og klubber samt SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni 2015 Sagsnr.: 15/7645 Sagsansvarlig: php.bk RESUMÉ Indstilling omhandlende udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni 2015 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2015 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO. I 2015 er budgettet på kr. I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden april juni (i alt timer (1,392 stilling)) i alt kr. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr Daginstitutioner indtil skolestart Kr Fritidsklubber Kr I alt Kr SFO SFO Kr I alt Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 29. juni 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. 21

23 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vikaransøgning 2. kvartal Sygdom (Fritidsklubber).pdf /15 2 Åben Vikaransøgning 2. kvartal Sygdom (SFO).pdf /15 3 Åben Vikaransøgning 2. kvartal Sygdom (Integrerede inst.).pdf /15 4 Åben Vikaransøgning 2. kvartal Sygdom (Børnehaver).pdf /15 5 Åben Vikaransøgning 2. kvartal Sygdom (Vuggestuer).pdf /15 22

24 14. Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Sagsnr.: 15/3355 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes herved ansøgning om tillægsbevilling i 2015 til fordeling af puljen til sprogvurdering i de enkelte institutioner på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljen til sprogvurdering af 3 årige står under funktionen Fælles formål. Denne fordeles til de enkelte institutioners lønkonti. ØKONOMI Fælles formål Kr Børnehaver Kr Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Kr Særlige dagtilbud Kr I alt Kr. 0 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevilling på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af sprogvurdering 2015.pdf 99002/15 23

25 15. Rammeaftale 2016 Sagsnr.: 15/20799 Sagsansvarlig: urh.bk RESUMÉ Den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område for både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, hvor det sker salg af pladser til andre kommuner. Voksenhandicapområdet behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Herefter skal sagen behandles i Kommunalbestyrelsen UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Styringsaftalen 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedure for de mest specialiserede tilbud. Der er foretaget følgende justeringer i Styringsaftale 2016 i forhold til styringsaftale 2015: - Aftale om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24/ og er indskrevet i styringsaftale Aftale om takstudvikling: Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i Aftale om reduktion af overheadprocent: Fra de nuværende 7 procent arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under et ved udgangen af Styringsaftale 2016 er tilpasset i forhold til den nye takstbekendtgørelse af 12. januar Tilpasning til takstbekendtgørelsen kan langt hen ad vejen rummes inden for den eksisterende styringsaftale. Den nye takstbekendtgørelse indeholder en række nye muligheder, som er indarbejdet i styringsaftalen: - Mulighed for at fastsætte flere takstniveauer for samme tilbud, hvor taksten for de forskellige niveauer afspejler forskellige ydelsesniveauer. - Mulighed for at anvende alternative finansieringsformer til takstfinansiering såsom forpligtede købsaftaler og delt finansieringsansvar, hvilket især kan anvendes i forbindelse med etablering af nye tværkommunale tilbud for at reducere risikoen for driftsherrekommune. 24

26 Til styringsaftale 2016 er tilføjet et bilag indeholdende den nye visitationsaftale for kommunikationscentrene i hovedstadsregionen. - Visitationsaftalen er tilpasset den praksis, der har vist sig mest befordrerne i forhold til et godt samarbejde mellem kommuner og kommunikationscentre og samtidig sikrer borgerne de bedste rammer for et gnidningsfrit forløb. Justeringerne udspringer af et udviklingsprojekt ( ), der blev iværksat med afsæt i anbefalinger fra KKR Hovedstadens afrapportering vedr. hjerneskadeområde. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at styringsaftale 2016 godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Rammeaftale styringsaftale /15 2 Åben Opsummering af konklusioner og fokusområder_udviklingsstrategi 2016.pdf /15 25

27 16. Overgang til kommunal rengøring i børnehuset Tømmergrunden Sagsnr.: 15/15228 Sagsansvarlig: php.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at børnehuset Tømmergrunden overgår fra privat rengøring til kommunal rengøring pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er på nuværende tidspunkt privat rengøring i børnehuset Tømmergrunden. Børnehuset ønsker at overgå til kommunal rengøring. Forvaltningen har været i dialog med Teknisk Forvaltning, der oplyser, at det er muligt for børnehuset at overgå til kommunal rengøring fra 1. oktober ØKONOMI Overgangen til kommunal rengøring vil være udgiftsneutral. Ansøgte tillægsbevillinger i 2015: Løn, artskonto Kr Løn, artskonto Kr I alt Kr. 0 Ansøgte tillægsbevillinger i 2016 og overslagsår: Løn, artskonto (normering 0,662) Kr Løn, artskonto Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 27. juli 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. 26

28 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at godkende, at børnehuset Tømmergrunden overgår til kommunal rengøring pr

29 17. Opnormering af modtageklasserne på Skottegårdsskolen Sagsnr.: 15/15383 Sagsansvarlig: lml.uk RESUMÉ Konsulenten for to-sprogsundervisning har fremsendt ansøgning om fortsat bevilling af en ekstra modtageklasse på Skottegårdsskolen til de yngste årgange, og i den forbindelse vil der være behov for en tillægsbevilling i 2015 på kr. (5/12) til opnormering med 1,223 lærerstilling med virkning fra UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget besluttede den at imødekomme midlertidig udvidelse af modtageklasserne på Skottegårdsskolen med en ekstra modtageklasse på 0. klassetrin i perioden Til varetagelse af undervisningen på 30 ugentlige timer blev der imødekommet opnormering med 1,000 pædagogstilling. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog 4, stk. 3 må elevtallet i modtageklasser ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse med mindre klassen undervises af 2 lærere, og en modtageklasse må højst omfatte 3 klassetrin. Elevtallet i modtageklasserne forventes at udgøre 40 elever pr , fordelt med 11 elever til M0, 11 elever til M1, 8 elever til M2 og 10 elever til M3. Der ansøges derfor om, at den midlertidige bevilling med en ekstra modtageklasse kan forsættes permanent. Der anmodes samtidig om, at pædagognormeringen konverteres til, at undervisningen fremover varetages af lærere, da det vil gøre samarbejdet om de øvrige modtageklasseelever mere fleksibelt, da lærerne i modtageklasserne må have elever fra 3 årgange i samme klasse. Til at varetage et ugentligt timetal på 30 lektioner vil der være behov for en opnormering med 1,223 lærerstilling (30 lektioner*40 uger*45/60/735,84) pr I forbindelse med ansøgningen skal det bemærkes, at der er modtaget oversigter over alle to-sprogede børn, der er indskrevet på folkeskolerne i Tårnby Kommune. Antallet udgør i alt 716 elever, og samtlige elever er slået op på Udenrigsministeriets Integrationsportal, og derved er det konstateret, at der er i alt 13 elever med flygtningestatus. LOVGRUNDLAG Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 690 af om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. ØKONOMI Serviceområde Almindelig undervisning Folkeskoler kr. 28

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. juni 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. september 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere