TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Handleplan for naturvidenskab Orientering om UU, herunder STU Orientering om ordblindeklasser og -indsats Styrkelse af it-netværkene på folkeskolerne Ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen i forbindelse med lokalemæssige udfordringer Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 2. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til varetagelse af valgfag på Ungdomsskolen Ferie- og Fridagsplan for skoleåret 2016/ Ferie- og Fridagsplan for skoleåret 2017/ Den aktuelle situation på folkeskoleområdet Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutionser og klubber samt SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Rammeaftale Overgang til kommunal rengøring i børnehuset Tømmergrunden Opnormering af modtageklasserne på Skottegårdsskolen Halvårsregnskab 2015 Børne- og Skoleudvalget Forlængelse af midlertidig opnormering af skolernes administrative personale Eventuelt...34 Bilagsoversigt...35 Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/22182 Sagsansvarlig: sij.uk 2

4 2. Meddelelser Sagsnr.: 15/22182 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Korsvejens Skole den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Skottegårdsskolen den b) Statistik fra familieafdelingen, juli 2015 c) Årshjulet 2015 d) Årsrapport 2014 for Pædagogisk UdviklingsCenter (uddeles på mødet) e) Lektiehjælp og faglig fordybelse MBUL (uddeles på mødet) Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at punkterne a e tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilgang afgang Statistik fam.afd. juli /15 2 Åben Anbringelsesstatistik fam.afd. juli /15 3 Åben Sagsstatistik fam.afd. juli /15 4 Åben Årshjul BSU /15 5 Åben Referater af Skolebestyrelsesmøder, del /15 6 Åben Referater af Skolebestyrelsesmøder del /15 3

5 3. Handleplan for naturvidenskab Sagsnr.: 15/5852 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Revideret handleplan om naturvidenskab for fremlægges til orientering for Børne- og Skoleudvalget, hvorefter den sendes i høring. HØRING Handleplan for naturvidenskab sendes til høring i skolebestyrelserne og på Daginstitutionsområdet med høringsfrist den Herefter behandles sagen på møde i Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at handleplanen tages til efterretning og udsendes til høring i skolebestyrelserne. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Handleplan for naturvidenskab_høringsversion 38284/15 2 Åben Høringssvar vedr. handleplan for naturarbejdet 70581/15 3 Åben Høringssvar - Handleplan for naturvidenskab - VG Kastrupvej 71063/15 4 Åben Høringssvar - Handleplan for naturvidenskab - Løjtegårdsskolen 71066/15 5 Åben Høringssvar - handleplan for naturvidenskab - Børnehaven 57586/15 Engmarken 6 Åben Høringssvar Handleplan Naturvidenskab - Skottegårdsskolen 58696/15 7 Åben Høringssvar - Handleplan for Naturvidenskab - Pilegårdsskolen 62512/15 8 Åben Høringssvar Handleplan for naturvidenskab - BH Tårnbyparken 70015/15 9 Åben Høringssvar - Handleplan for naturvidenskab - Nordregårdsskolen 70022/15 10 Åben Høringssvar - Handeleplan for naturvidenskab - Skelgårdsskolen 70120/15 11 Åben Høringssvar - Naturvidenskabshandleplan - Korsvejens Skole 70467/15 12 Åben Høringssvar naturvidenskabelig handleplan - TÅG 54304/15 13 Åben Høringssvar - Naturvidenskab BH. Klitrose Alle 83577/15 14 Åben Høringssvar - naturvidenskab Distriks Kastrupgård 83563/15 15 Åben Høringssvar - Naturvidenskab BH Tårnbyparken 83519/15 16 Åben Høringssvar - Naturvidenskab VU Tårnbyparken 83533/15 17 Åben Oversigt over høringssvar til naturvidenskabshandlelanen /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 Handleplan for naturvidenskab sendes til høring i skolebestyrelserne og på Daginstitutionsområdet med høringsfrist den HØRING Naturvidenskabshandleplanen har været til høring og der er indkommet 14 høringssvar, som kan ses i vedhæftede bilag. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at handleplanen godkendes efter gennemgang af oversigt over høringssvar til naturvidenskabshandleplanen. 5

7 4. Orientering om UU, herunder STU Sagsnr.: 15/22182 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Annette Kjærager giver Børne- og Skoleudvalget en orientering om UU herunder STU (Særligt tilrettelagt undervisningsforløb). Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. 6

8 5. Orientering om ordblindeklasser og -indsats Sagsnr.: 15/22182 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Lederen af Rådgivning og Forebyggelse Peter Hauch orienterer Børne- og Skoleudvalget om ordblindeklasser og ordblindeindsatsen i kommunen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. 7

9 6. Styrkelse af it-netværkene på folkeskolerne Sagsnr.: 15/17913 Sagsansvarlig: seo.of RESUMÉ I forbindelse med indgåelse af aftale om budgettet for 2015, afsatte Kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. øremærket til styrkelse af it-netværkene på kommunens skoler. IT-afdelingen anskaffede i slutning af 2014 det nødvendige måleudstyr, og i de efterfølgende måneder er den kabling der forbinder det trådløse netværksudstyr på kommunens skoler blevet gennemgået og målt igennem for eventuelle fejl. Der blev på 6 af skolerne fundet fejl på i alt 7 kabelføringer. 2 af disse fejl, valgte skolerne selv at få repareret i umiddelbart forlængelse af den tekniske undersøgelse. De resterende fejl er nu blevet udbedret af autoriseret el-installatør. Den samlede omkostning blev på kr ,- IT-afdelingen foreslår nu at iværksætte en egentlig udbygning af netværket på skolerne, således at der opnås en endnu bedre trådløs dækning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udskiftning af skolernes gamle trådløse netværk til en nyere teknologi, blev afsluttet i juni På det tidspunkt bestod det samlede trådløse netværk af 188 såkaldte access points. Netværket er udbygget af flere omgange, i slutningen af 2012, i 2013 og senest i forbindelse med etablering af lærernes arbejdspladser efter skolereformen i Netværket består aktuelt af 296 access points, som typisk er opsat på gangarealer på skolerne, så de dækker skolernes samlede areal bedst muligt. Der er over årene sket en markant stigning i netværkstrafikken på skolerne. Skolerne er gået fra central lagring af dokumenter til lagring på internettet ( i Skyen ) Skolerne har udskiftet lokalt installerede digitale læremidler til fordel for læremidler der afvikles på internettet Der er givet mulighed for at eleverne kan medbringe deres eget udstyr (pc er, tablets og smartphones), og kommunen tilbyder trådløst netværk og internetadgang til dette udstyr. Der er anskaffet et stort antal Chromebooks, der udelukkende fungerer ved adgang til internettet og online programmet Google Apps (mail, kalender, dokumenter og regneark mv.) 8

10 Flere af skolerne klager over at kapaciteten på det trådløse netværk visse steder ikke er tilstrækkelig. Flere elever og lærere mister jævnligt forbindelse til netværket, hvilket naturligvis forstyrrer undervisningen. IT-afdelingen planlægger i løbet af sommerferien målinger af den aktuelle trådløse dækning på skolerne og belastningstester netværket i de områder hvor de største elever har klasselokaler. Målet er at udbygge det trådløse netværk, så den optimale trådløse dækning opnås. I den udstrækning det er økonomisk muligt inden for det afsatte budget, vil der blive etableret access points inde i klasselokalerne. Arbejdet prioriteres i udskolingsområderne, og efterfølgende mellemtrinnet. Planlægningen foregår i et samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, Pædagogisk udviklingscenter og de enkelte folkeskoler. Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at IT-afdelingens orientering tages til efterretning BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til orientering. Oversendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. 9

11 7. Ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen i forbindelse med lokalemæssige udfordringer Sagsnr.: 15/20500 Sagsansvarlig: lml.uk RESUMÉ Der anmodes om opførelse af en pavillon på Pilegårdsskolen på grund af lokalemæssige udfordringer, og i den forbindelse ansøges om en tillægsbevilling i 2015 på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På grund af et stigende elevtal i skoledistrikt Pilegårdsskolen, er der de senere år oprettet 5 stk. 0.klasser, hvilket fra skoleåret 2015/2016 og fremadrettet medfører lokalemæssige udfordringer. For at løse den lokalemæssige udfordring på Pilegårdsskolen anmodes om opførelse af pavillon med 2 klasseværelser, mindre møderum og toiletter. ØKONOMI Almindelig undervisning Folkeskoler kr. Teknisk Forvaltning, Ejendomscentret har indhentet tilbud på projektet, og det mest fordelagtige tilbud, der er modtaget vedrørende totalentreprise, er på kr. eks. moms, og med 15 % til uforudsigelige udgifter udgør det samlede budgetoverslag kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, den Ovennævnte giver ikke anledning til bemærkninger herfra. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at ansøgning om opførelse af pavillon på Pilegårdsskolen godkendes 2. at der imødekommes tillægsbevilling 2015 på kr. 3. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. 10

12 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Plantegning tilbygning pavillon Pilegårdsskolen.pdf /15 2 Åben Placering af ny pavillon Pilegårdsskolen.pdf /15 3 Åben Budget overslag Pavillon Pilegårdsskolen.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 8. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter som følge af fravær i forbindelse med graviditetsgener i 2. kvartal 2015 i kommunens daginstitutioner. Sagsnr.: 15/8685 Sagsansvarlig: php.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2015 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet og på SFO området på i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner og SFO er har været belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 596,95 timer (0,305 stilling) jf. vedlagte skema, for 2. kvartal ØKONOMI Daginstitutioner og klubber integrerede institutioner Kr I alt Kr SFO SFO Kr I alt Kr Løn- og barselspuljer Graviditetsbetinget sygdom Kr I alt Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 17. juni 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at beløbet på kr. kan finansieres af det afsatte beløb til dækning vikar i forbindelse med graviditetsgener på i alt kr. 12

14 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO er imødekommes tillægsbevillinger på kr. som angivet under punktet Økonomi BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning 2. kvartal Vikardækning af GG.pdf /15 13

15 9. Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til varetagelse af valgfag på Ungdomsskolen Sagsnr.: 15/20511 Sagsansvarlig: lml.uk RESUMÉ Ungdomsskolen anmoder om udgiftsneutral tillægsbevilling 2015 på kr. vedrørende tilbud af valgfagspakke i skoleåret 2015/16 i forbindelse med partnerskabsaftale med Ungdomsskolen på folkeskoleområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget har den godkendt partnerskabsaftale med Ungdomsskolen på folkeskoleområdet i forbindelse med folkeskolereformens intentioner. Aftalen omfatter endagskurser, uddannelsesparathedsprojekt, kontakt og koordinering samt en valgfagspakke på 8-10 aktuelle hold, der skal understøtte et bredere og mere varieret tilbud til folkeskoleeleverne, samt give eleverne mulighed for at indgå i læringsfællesskaber/ungemiljøer på tværs af skolerne. Ungdomsskolen er i forbindelse med planlægning af skoleåret 2015/16 tillagt 2,000 stillinger til varetagelsen af aftalen. Men da der har været en stor søgning til de udbudte valgfag, anmoder Ungdomsskolen om, at der tilføres yderligere ressourcer med henblik på at gennemføre tilbuddet for flest mulige elever. Ungdomsskolen er i dialog med klub Tårnby, om at bidrage med 1-2 medarbejdere, men derudover ansøges der om kr. til aflønning af 5 timelønnede medarbejdere. ØKONOMI Øvrig undervisning og faglig uddannelse kr. Almindelig undervisning kr. Der anmodes derfor om en udgiftsneutral tillægsbevilling på kr. til Ungdomsskolens timelønskonto, som kan finansieres af pulje, skolereform. Beløbet fordeles med 5/12 svarende til kr. i 2015 og kr. i PÅTEGNING Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. 14

16 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at der imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling 2015 på kr. og gives tilladelse til at indarbejde kr. i budgetforslag 2016 til varetagelse af valgfagspakke som ansøgt 2. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 10. Ferie- og Fridagsplan for skoleåret 2016/17 Sagsnr.: 15/9533 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til ferie- og fridagsplan for elever i Tårnby Kommunes skolevæsen for skoleåret 2016/17. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslaget rummer 200 skoledage og 165 ferie/fridage. Ferieplanen er udarbejdet på de hidtidige præmisser som indebærer, at der gives fri i de sædvanlige ferier samt indeklemte fridage som fx fredag den dagen efter Kristi Himmelfartsdag. I ferie- og fridagsplanen 2015/16 har Børne- og Skoleudvalget allerede besluttet sommerferiens længde og dermed fastlagt skolestart i skoleåret 2016/17. Det foreslås ligeledes at skolestart for skoleåret 2017/18 allerede nu fastlægges til onsdag den HØRING Det eventuelt korigerede forslag sendes til høring i skolebestyrelserne med høringsfrist før sommerferien fredag den Høringssvarene behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den med henblik på endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. At forslaget drøftes 2. At første skoledag for 2017/18 allerede nu fastlægges til onsdag den At forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ferie- og Fridagsplan 2016/ /15 2 Åben Høringssvar Ferie-og Fridagsplan 2016/17 og 2017/ /15 Kastrupgårdsskolen 3 Åben Høringssvar Ferie - og Fridagsplan 2016/17 og 2017/18 - Tårnbygårdsskolen /15 16

18 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt og fremsendes til høring i skolebestyrelser. V kan ikke anbefale fridag den 1. maj. DF ønsker anden placering af fridag i stedet for 1. maj. HØRING Ferie- og Fridagsplanen for skoleåret 2016/17 har nu været sendt i høring i skolebestyrelserne. 6 skoler tager planen til efterretning. 2 skoler ser problematisk på sommerferiens tidlige start. De to høringssvar vedlægges. Der skal dog gøres opmærksom på at sommerferiens start er fastlagt jf. Folkeskolelovens 14 a. Skoleåret begynder den 1. august. Stk. 2. Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den af kommunalbestyrelsen bestemte første skoledag efter skoleårets begyndelse. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at tage høringssvarene til efterretning 2. at godkende Ferie og Fridagsplanen 2016/17, og 3. at første skoledag for 2017/18 allerede nu fastlægges til onsdag den

19 11. Ferie- og Fridagsplan for skoleåret 2017/18 Sagsnr.: 15/11269 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til ferie- og fridagsplan for elever i Tårnby Kommunes Skolevæsen i skoleåret 2017/18. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslaget rummer 200 skoledage og 165 ferie-/fridage. Ferieplanen er udarbejdet på de hidtidige præmisser som indebærer, at der gives fri i de sædvanlige ferier samt indeklemte fridage som fx fredag den dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Børne- og Skoleudvalget forventes at beslutte første skoledag i skoleåret 2017/18 i Ferie- og Fridagsplanen 2016/17. Det foreslås ligeledes, at første skoledag for skoleåret 2018/19 allerede nu fastlægges til onsdag den For at ramme de foretrukne 200 skoledage, er der udover de sædvanlige fridage indlagt 3 ekstra fridage, som foreslås lagt som følgende: 1. dag foreslås lagt fredag den dag forslås lagt i forlængelse af juleferien onsdag den dag foreslås placeret mandag den , som en indeklemt dag før 1. maj. Alle dage er skrevet ind i kalenderen som vedlægges. HØRING Det eventuelt korrigerede forslag sendes til høring i skolebestyrelserne med høringsfrist før sommerferien fredag den Høringssvarene behandles på Børne- og Skoleudvalgsmødet i august med henblik på endelig beslutning på Kommunalbestyrelsens augustmøde. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslaget drøftes 2. at første skoledag for skoleåret 2018/19 allerede nu fastlægges til onsdag den

20 3. at forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne før endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ferie- og Fridagsplan 2017/ /15 2 Åben Høringssvar Ferie - og Fridagsplan 2016/17 og 2017/ /15 Tårnbygårdsskolen 3 Åben Høringssvar Ferie-og Fridagsplan 2016/17 og 2017/18 - Kastrupgårdsskolen /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt HØRING Ferie- og Fridagsplanen 2017/18 har været sendt til høring sammen med planen 2016/17. Der er indkommet høringssvar fra alle skolebestyrelserne, og størstedelen har taget begge planer til efterretning. Yderligere kommentarer i høringssvarene er vedhæftet. Der er indkommet ændringsforslag til planen 2017/18 som følger af en senere ønsket start af sommerferien 2016/17. Da sommerferiens start er fastlagt ved lov, er ændringsforslagene ikke taget i betragtning. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at høringssvarene tages til efterretning 2. at første skoledag for skoleåret 2018/19 allerede nu fastlægges til onsdag den at planen endeligt godkendes 19

21 12. Den aktuelle situation på folkeskoleområdet Sagsnr.: 15/22182 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget drøfter den aktuelle situation på skoleområdet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at drøftelserne tages til efterretning. 20

22 13. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutionser og klubber samt SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni 2015 Sagsnr.: 15/7645 Sagsansvarlig: php.bk RESUMÉ Indstilling omhandlende udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO som følge af langtidssygdom i perioden april til juni 2015 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2015 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO. I 2015 er budgettet på kr. I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden april juni (i alt timer (1,392 stilling)) i alt kr. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr Daginstitutioner indtil skolestart Kr Fritidsklubber Kr I alt Kr SFO SFO Kr I alt Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 29. juni 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. 21

23 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vikaransøgning 2. kvartal Sygdom (Fritidsklubber).pdf /15 2 Åben Vikaransøgning 2. kvartal Sygdom (SFO).pdf /15 3 Åben Vikaransøgning 2. kvartal Sygdom (Integrerede inst.).pdf /15 4 Åben Vikaransøgning 2. kvartal Sygdom (Børnehaver).pdf /15 5 Åben Vikaransøgning 2. kvartal Sygdom (Vuggestuer).pdf /15 22

24 14. Udgiftsneutral tillægsbevilling i 2015 vedr. fordeling af pulje til sprogvurdering på serviceområdet Daginstitutioner og klubber Sagsnr.: 15/3355 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes herved ansøgning om tillægsbevilling i 2015 til fordeling af puljen til sprogvurdering i de enkelte institutioner på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljen til sprogvurdering af 3 årige står under funktionen Fælles formål. Denne fordeles til de enkelte institutioners lønkonti. ØKONOMI Fælles formål Kr Børnehaver Kr Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Kr Særlige dagtilbud Kr I alt Kr. 0 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i 2015 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevilling på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af sprogvurdering 2015.pdf 99002/15 23

25 15. Rammeaftale 2016 Sagsnr.: 15/20799 Sagsansvarlig: urh.bk RESUMÉ Den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område for både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, hvor det sker salg af pladser til andre kommuner. Voksenhandicapområdet behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Herefter skal sagen behandles i Kommunalbestyrelsen UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Styringsaftalen 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedure for de mest specialiserede tilbud. Der er foretaget følgende justeringer i Styringsaftale 2016 i forhold til styringsaftale 2015: - Aftale om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24/ og er indskrevet i styringsaftale Aftale om takstudvikling: Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i Aftale om reduktion af overheadprocent: Fra de nuværende 7 procent arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under et ved udgangen af Styringsaftale 2016 er tilpasset i forhold til den nye takstbekendtgørelse af 12. januar Tilpasning til takstbekendtgørelsen kan langt hen ad vejen rummes inden for den eksisterende styringsaftale. Den nye takstbekendtgørelse indeholder en række nye muligheder, som er indarbejdet i styringsaftalen: - Mulighed for at fastsætte flere takstniveauer for samme tilbud, hvor taksten for de forskellige niveauer afspejler forskellige ydelsesniveauer. - Mulighed for at anvende alternative finansieringsformer til takstfinansiering såsom forpligtede købsaftaler og delt finansieringsansvar, hvilket især kan anvendes i forbindelse med etablering af nye tværkommunale tilbud for at reducere risikoen for driftsherrekommune. 24

26 Til styringsaftale 2016 er tilføjet et bilag indeholdende den nye visitationsaftale for kommunikationscentrene i hovedstadsregionen. - Visitationsaftalen er tilpasset den praksis, der har vist sig mest befordrerne i forhold til et godt samarbejde mellem kommuner og kommunikationscentre og samtidig sikrer borgerne de bedste rammer for et gnidningsfrit forløb. Justeringerne udspringer af et udviklingsprojekt ( ), der blev iværksat med afsæt i anbefalinger fra KKR Hovedstadens afrapportering vedr. hjerneskadeområde. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at styringsaftale 2016 godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Rammeaftale styringsaftale /15 2 Åben Opsummering af konklusioner og fokusområder_udviklingsstrategi 2016.pdf /15 25

27 16. Overgang til kommunal rengøring i børnehuset Tømmergrunden Sagsnr.: 15/15228 Sagsansvarlig: php.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at børnehuset Tømmergrunden overgår fra privat rengøring til kommunal rengøring pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er på nuværende tidspunkt privat rengøring i børnehuset Tømmergrunden. Børnehuset ønsker at overgå til kommunal rengøring. Forvaltningen har været i dialog med Teknisk Forvaltning, der oplyser, at det er muligt for børnehuset at overgå til kommunal rengøring fra 1. oktober ØKONOMI Overgangen til kommunal rengøring vil være udgiftsneutral. Ansøgte tillægsbevillinger i 2015: Løn, artskonto Kr Løn, artskonto Kr I alt Kr. 0 Ansøgte tillægsbevillinger i 2016 og overslagsår: Løn, artskonto (normering 0,662) Kr Løn, artskonto Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 27. juli 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. 26

28 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at godkende, at børnehuset Tømmergrunden overgår til kommunal rengøring pr

29 17. Opnormering af modtageklasserne på Skottegårdsskolen Sagsnr.: 15/15383 Sagsansvarlig: lml.uk RESUMÉ Konsulenten for to-sprogsundervisning har fremsendt ansøgning om fortsat bevilling af en ekstra modtageklasse på Skottegårdsskolen til de yngste årgange, og i den forbindelse vil der være behov for en tillægsbevilling i 2015 på kr. (5/12) til opnormering med 1,223 lærerstilling med virkning fra UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget besluttede den at imødekomme midlertidig udvidelse af modtageklasserne på Skottegårdsskolen med en ekstra modtageklasse på 0. klassetrin i perioden Til varetagelse af undervisningen på 30 ugentlige timer blev der imødekommet opnormering med 1,000 pædagogstilling. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog 4, stk. 3 må elevtallet i modtageklasser ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse med mindre klassen undervises af 2 lærere, og en modtageklasse må højst omfatte 3 klassetrin. Elevtallet i modtageklasserne forventes at udgøre 40 elever pr , fordelt med 11 elever til M0, 11 elever til M1, 8 elever til M2 og 10 elever til M3. Der ansøges derfor om, at den midlertidige bevilling med en ekstra modtageklasse kan forsættes permanent. Der anmodes samtidig om, at pædagognormeringen konverteres til, at undervisningen fremover varetages af lærere, da det vil gøre samarbejdet om de øvrige modtageklasseelever mere fleksibelt, da lærerne i modtageklasserne må have elever fra 3 årgange i samme klasse. Til at varetage et ugentligt timetal på 30 lektioner vil der være behov for en opnormering med 1,223 lærerstilling (30 lektioner*40 uger*45/60/735,84) pr I forbindelse med ansøgningen skal det bemærkes, at der er modtaget oversigter over alle to-sprogede børn, der er indskrevet på folkeskolerne i Tårnby Kommune. Antallet udgør i alt 716 elever, og samtlige elever er slået op på Udenrigsministeriets Integrationsportal, og derved er det konstateret, at der er i alt 13 elever med flygtningestatus. LOVGRUNDLAG Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 690 af om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. ØKONOMI Serviceområde Almindelig undervisning Folkeskoler kr. 28

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. juni 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier,

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere