Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning"

Transkript

1 Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK

2 Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen Beskrivelse: I notat vises beregningseksempler og konsekvensberegninger for en nettoafregnet varmepumpe. Kontakt: 2

3 Opsummering En varmepumpe placeret på et kraftvarmeværk i et fjernvarmesystem skal afregne afgifter og el-tariffer med elnettet på timebasis uafhængigt af kraftvarmeanlæggets drift, som Energinet.dk s forskrifter 1 er udformet. Er varmepumpen i drift samtidigt med kraftvarmeanlægget, har det ingen afregningsmæssig betydning, om kraftvarmeanlægget de facto leverer varmepumpens elforbrug direkte uden anvendelse af det kollektive elnet eller om elforbruget leveres direkte fra det kollektive elnet. Et kraftvarmeværk i et fjernvarmenet diskrimineres med regelsættet i forhold til industrielle kraftvarmeanlæg, som ikke pålægges tariffer på timebasis af den elektricitet som produceres til eget forbrug (nettoafregning) 2. Grøn Energi mener at en ligestilling af fjernvarmeselskabers kraftvarmeproduktion med industriel kraftvarmeproduktion for så vidt angår nettoafregning på timebasis vil være en løsning, som vil kunne give selskabsøkonomiske incitamenter til at fremme store varmepumper. Flere analyser viser at antallet af driftstimer for kraftvarmeenheder er stærkt faldende. Det understøttes af at kedlerne producerer billigere varme end kraftvarmeenheder med de nuværende elpriser. Ved at etablere en varmepumpe i forbindelse med en kraftvarmeenhed vil det samlede system kunne producere varme til konkurrencedygtige priser såfremt det kan nettoafregnes og dermed fortrænge produktion på kedlen. I dette notat beregnes varmeproduktionspriser for en nettoafregnet varmepumpe afhængig af afregningsformer. 1 Bilag til forskrift E - Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter.pdf 2 Kilde: Grøn Energi: Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter 3

4 Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Etablering af store varmepumper i kraftvarmeanlæg vil kunne tjene flere formål: 1. Bidrage til effektiv elektrificering af energisystemet 2. Øge forbruget af elektricitet når den er relativ billig 3. Agere grundlast for fjernvarmevarmeproduktionen i stedet for kedler Varmepumpen vil dog ikke sikre, at kraftvarmeanlægget bliver stående efter 2018, idet især de naturgasfyrede kraftvarmeanlæg har så høj marginal elproduktionspris, at de ikke uden tilskud vil kunne opretholde tilstrækkelige indtægter til at dække drift og vedligehold samt investeringer i eventuelle levetidsforlængelser med de nuværende elpriser. Etablering af store varmepumper vil derfor ikke alene kunne sikre et ægte SMART energisystem, idet den vekselvirkning der burde være mellem kraftvarme og elforbrug med en varmepumpen ikke finder sted under nuværende regler da varmepumpen i stor grad vil fungere som grundlast. Beregninger uden nettoafregning I beregningerne i dette notat antages det at elprisen er 250 kr./mwh, gasprisen inkl. transport og lagerbetalinger er 2,1 kr./nm 3, el distributionsprisen er 100 kr./mwh-el, COP for varmepumpen er 3,5 og at varmekilden som varmepumpen udnytter er gratis. Der henvises til tabellerne i bilaget bagerst i notatet for yderligere information om antagelser. Med disse priser beregnes den variable varmepris for et kraftvarmeanlæg og en naturgaskedel overslagsmæssigt. Resultaterne er vist i tabel 1. Varmeproduktionsteknologi Varmeproduktionspris kr/mwh-varme Kraftvarmeanlæg (naturgas) 471 Kedel (naturgas) 437 Table 1: Varmeproduktionspriser for et kraftvarmeanlæg og en naturgas kedel Hvis man på tilsvarende måde beregner en varmeproduktionspris fra en varmepumpe, se figur 1, vil varmepumpen køre i over 6000 timer (med de nuværende forventninger til elpriserne) om året og der vil stort set ingen elproduktion være på kraftvarmeanlægget. Dermed er kraftvarmeanlægget ikke rentabelt. Skæringspunktet for hvornår kraftvarmeanlægget sættes i drift flyttes fra ca. 300 kr./mwh-el (skæring mellem kedel og kraftvarmeanlæg) til ca. 420 kr./mwh-el (skæring mellem varmepumpe og kraftvarmeanlæg) ved etablering af varmepumpen. Varmepumpen medfører derfor færre driftsstimer på kraftvarmeanlægget og øger 4

5 Figure 1: Varmeproduktionspris naturgas kedel, motor og eldrevet varmepumpe uden investeringer. sandsynlighed for lukningen af denne. Løsningen medfører ikke et ægte SMART energisystem med både forbrug og produktion styret af elprissignaler. Investering, priser og tariffer medfører endvidere, at varmepumpen med investeringer får en samlet varmepris, som er for høj i forhold til de konkurrerende individuelle opvarmningsformer. Dette forhold er illustreret i figur 2 3, som angiver en varmeproduktionspris på 350 kr./mwh-varme som konkurrencedygtig i forhold til individuel opvarmning. Hvis varmepumpen fritages for PSO-tariffen og afregnes med nedsatte nettariffer kan den gøres konkurrencedygtig, men det løser ikke problemet med, at den udfaser kraftvarmeanlægget pga. mange driftstimer på varmepumpen og få driftstimer på kraftvarmeanlægget. Kraftvarmeanlægget kan sættes i Ø-drift med en varmepumpe, således at al elproduktion fra kraftvarmeanlægget anvendes direkte til at drive en varmepumpe. Denne løsning vil medføre en varmepris på niveau med en biomassekedel og være attraktiv for fjernvarmeværket. Det er dog ikke en løsning som understøtter et SMART elsystem, idet kraftvarmeanlægget herefter ikke længere vil deltage i elmarkedet overhovedet og producere elektricitet til elnettet når elsystemet mangler effekt. 3 Kilde: Grøn Energi: Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper 5

6 Figure 2: Gennemsnitlig årlig varmeproduktionspris for varme produceret på varmepumpe. Eksempel med nettoafregning hvor elforbruget i varmepumpen svarer til produktionen fra kraftvarmeanlæg En variant af Ø-drift er en nettoafregningsmodel tilsvarende den der gælder for industrielle kraftvarmeanlæg. I figur 3 angiver den grønne kurve varmeproduktionsprisen for et nettoafregnet kraftvarmeanlæg, hvor kraftvarmeanlæggets elproduktion præcist svarer til varmepumpens behov for elektricitet. Ved en elpris lavere end ca. 150 kr./mwh-el vil varmepumpen forsynes med elektricitet fra det kollektive elnet. Ved elpriser mellem ca. 150 og 550 kr./mwh-el vil kraftvarmeanlægget forsyne varmepumpen med elektricitet og ved elpriser over 550 kr./mwh-el vil kraftvarmeanlægget køre alene. Når varmepumpen bruger el fra nettet betales både afgifter og tariffer, når krafvarmeanlægget forsyner varmepumpen betales afgifter af elektriciteten og nedsat PSO-tarif og når kraftvarmeanlægget leverer el til elnettet betales indfødningstarif. I perioder med lav og moderat varmebehov vil kraftvarmeanlægget optimere driften, således at der køres flest mulige driftstimer ved lave hhv. høje elpriser. Løsningen vil sikre at kraftvarmeanlægget forbliver på det kollektive net og vil give tilstrækkeligt med driftstimer til dækning af faste omkostninger på kraftvarmeanlægget samt til drift og vedligehold. Grøn Energi har ved adskillige lejligheder anført, at store varmepumper, som balancerer elsystemet, bør fritages for PSO-tariffen, idet betalingen af PSO-tariffen medfører at anlæggene ikke bliver bygget. Hvis varmepumpen fritages for PSO-tariffen vil varmeprisen fra varmepumpen ændres, se figur 4. I den situation vil det være ved elpriser mellem ca. 350 og 550 kr/mwh-el, at kraftvarmeanlægget og varmepumpen kører samtidigt. Under ca. 350 kr./mwh 6

7 Figure 3: Nettoafregning naturgasbaseret kraftvarme. Figure 4: Nettoafregning naturgasbaseret kraftvarme inkl. fritagelse PSO tarif varmepumpe. kører varmepumpen alene (og aftager el fra nettet) og over ca. 550 kr./mwh kører kraftvarmeanlægget alene (og producerer el til nettet). 7

8 Eksempel med nettoafregning hvor elforbruget i varmepumpen ikke svarer til produktionen fra kraftvarmeanlæg I praksis kan eksisterende kraftvarmeanlæg kun vanskeligt tilpasses til udelukkende at producere nok elektricitet til varmepumpen, da varmepumpen vil dimensioneres til en størrelse som måske kun er 1/3 af den elproduktionskapacitet som kraftvarmeanlægget besidder. Det skyldes dels investeringens størrelse, men også det forhold, at der er flere billige timer med elektricitet end der er timer med dyr elektricitet. Kraftvarmeanlæggene kan teknisk ændres til at køre på dellast, men vil måske få dårligere virkningsgrader og relativt større drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Det betyder at kraftvarmeanlægget formentligt i mange tilfælde vil vælge en vis elproduktion til nettet samtidigt med nettoafregningen af varmepumpen. I figur 5 er denne situation vist for et anlæg hvor 50 % af elproduktionen på kraftvarmeanlægget anvendes til egetforbrug på varmepumpen ved nettoafregning og 50 % sælges til elnettet. I dette eksempel betaler varmepumpen PSO afgift. Figure 5: Kombineret nettoafregning og elsalg til nettet (50 % egetforbrug og 50 % salg). Eksemplet viser at nettoafregningen sker i intervallet ca kr./mwh-el. Bemærk i øvrigt den meget positive effekt på den variable varmepris, som i eksemplet ikke overstiger 300 kr./mwh-varme. Opsummering af fordele og ulemper ved nettoafregning Nettoafregningen i forhold til anvendelse af varmpumper medfører mange fordele og kun få ulemper. Fordele: 8

9 Naturgaskedel udfases hvilket medfører lavere varmepriser samt mindre miljøbelastning. Et vist gassalg til kraftvarme opretholdes og kan erstattes af VE-gas på sigt. En samlet kraftvarmeproduktion med meget høje samlede virkningsgrader opnås. Fleksibel kraftvarmekapacitet opretholdes evt. fordelt på flere værker. Relativt set højere elpriser i lavlastperioder pga. øget efterspørgsel. Ingen provenutab for SKAT ved samme antal varmepumper på nuværende ordning. Konkurrencedygtig med biomassekedler (mindre pres på biomasse samt mindre provenutab til SKAT sammenlignet med overgang til biomasse). Fortsat sammenspil mellem el, varme og gassystemet og sikring af anlæg til VE-gas. Store varmepumper bliver ikke grundlast elforbrug, dvs. de trækker ikke el ved relative høje priser. Sikrer højt elforbrug i vådår samt afbrydelig elforbrug i tørår. Kan være med til at fjerne behovet for et strategisk kapacitetsmarked, idet kraftvarmeanlæg holdes i driftsklar tilstand. Afkastet fra kraftvarmeanlægget kan anvendes til forvarmning af varmekilde til varmepumpe, hvilket øger effektiviteten af systemet yderligere. Ulemper: Kraftvarmeværker melder højere marginale elproduktionspriser ind på elmarkedet for kraftvarme både i forhold til naturgaskedel men også i forhold til varmepumpe ved nuværende afregning. Løsningen medvirker til at fossile brændsler til kraftvarme er konkurrencedygtige i længere tid pga. høje virkningsgrader. Kraftvarmeanlæg på dellast mister virkningsgrad. Kraftvarmeværker må investere i eget transformatorsystem, idet spændingsniveauet på generatoren måske er 10 kv, hvorimod elforbruget for varmepumpen måske er på 400 V. 9

10 Bilag Forudsætninger for beregning af varmeproduktionspris Elpris: kr/mwh-el 250 Gaspris (Variabel inkl. transport): kr/m 3 2,25 Afgift (Den valgte metode: V eller E-formel): E-formel er bedst E Indfødningstarif el: kr/mwh-el 3 Energiafgift på naturgas kr/nm 3 : kr/m 3 2,158 CO 2 -afgift naturgas kr/nm 3 : kr/m 3 0,384 CO x -afgift naturgas motoranlæg *: kr/m 3 0,146 Metan-afgift motoranlæg *: kr/m 3 0,066 Energiafgift fjernvarme ved kedeldrift: kr/mwh-varme 163 CO 2 -afgift fjernvarme ved kedeldrift kr/nm 3 : kr/mwh-varme 49 CO x -afgift naturgas kedelanlæg: kr/m 3 0,042 Elvirkningsgrad i %: % 40 Varmevirkningsgrad i %: % 55 Totalvirkningsgrad i %: % 95 Drift og vedligehold af kraftvarmeanlæg: kr/mwh-el 50 Drift og vedligehold af kraftvarmeanlæg: kr/mwh-varme 36 Kedelvirkningsgrad i %: % 95 Drift og vedligehold af kedelanlæg: kr/mwh-varme 5 Table 2: Forudsætninger for beregning af varmeproduktionspris Beregning af varmeproduktionsprisen for 1 MWh varme på kedel og på kraftvarmeanlægget Elproduktion i MWh pr. produceret MWh-varme: MWh-el/MWh-varme 0,73 Naturgasforbrug i alt pr MWh-varme: m 3 /MWh-varme 165 Afgiftsfritaget naturgas til elproduktion: m 3 /MWh-varme 99 Afgiftsbelagt naturgas: m 3 /MWh-varme 67 Udgift til naturgas: kr/mwh-varme 372 Udgift til afgift: kr/mwh-varme 242 Udgift i alt kraftvarme: kr/mwh-varme 651 Indtægter elsalg: kr/mwh-varme 180 Varmeproduktionspris kraftvarme: kr/mwh-varme 471 Varmeproduktionspris kedel: kr/mwh-varme 437 Table 3: Beregning af varmeproduktionsprisen for 1 MWh varme på kedel og kraftvarmeanlæg 10

11 Beregning af varmeproduktionsprisen for varmepumpe Elpris: kr/mwh-el 250 COP: 3,5 Transmissionstarif: kr/mwh-el 42 Systemtarif: kr/mwh-el 27 PSO-tarif: kr/mwh-el 217 Distributionstarif: kr/mwh-el 100 Handelsomkostninger el: kr/mwh-el 5 Energiafgift kr/mwh-el: kr/mwh-el 380 Elomkostninger inkl. afgifter: kr/mwh-el 1016 Varmeproduktionspris: kr/mwh-varme 290 Table 4: Beregning af varmeproduktionsprisen for varmepumpe Beregning af nettoafregnet varmeproduktionspris for varmepumpe PSO-tarif egenproduktion: kr/mwh-el 12 Elomkostninger inkl. afgifter: kr/mwh-el 392 Elvarmevirkningsgrad: % 140 Totalvirkningsgrad: % 195 Elproduktion i MWh pr. produceret MWh-varme: MWh-el/MWh-varme 0,21 Naturgasforbrug i alt pr MWh-varme: m 3 /MWh-varme 47 Afgiftsfritaget naturgas til elproduktion: m 3 /MWh-varme 28 Afgiftsbelagt naturgas: m 3 /MWh-varme 19 Elomkostninger inkl. afgifter: kr/mwh-varme 80 Omkostninger til naturgas: kr/mwh-varme 105 Omkostninger til afgifter naturgas: kr/mwh-varme 68 Varmeproduktionspris: kr/mwh-varme 254 Table 5: Beregning af nettoafregnet varmeproduktionspris for varmepumpe 11

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1 Afgifter og økonomi for eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer version 2014 Dansk Fjernvarme JT 24-04-2013 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Disponering... 3 Konklusion og anbefaling...

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 TEMA: Har kraftvarme fortsat en chance? Dansk minikraftvarme boomer i Europa Hejre-feltet vil fordoble dansk F-gasproduktion Flere fordele ved at

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3 Scenarieanalyser 2015-2035 Baggrundsrapport til VPH3 Oktober 2014 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 1.1 Rapportens opbygning... 5 2 Forkortelser... 6 3 Resumé... 7 3.1 Scenarier og metode... 7 3.2

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 125 Projektdeltagere Brædstrup Totalenergianlæg A/S (projektleder) Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Kontaktperson:

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere