Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer"

Transkript

1 Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier er følgende oplysninger anvendt. Tabel 1: generelle oplysninger Produktionstype Kvæg Besætningstype* Malkekvæg, tung race 75, 150, 250, 500, 750, 950 Antal Årskøer** 1 årsko = 1,33 DE Andel af lakterende køer i besætningen*** 85 % Forrentningsprocent**** 5 EL, pris kwh, kr. **** 0,82 Handelspris pr. kg N, kr.**** 6 Forhold mellem sparret NH 3 -N og ammonium 1 kg sparret NH 3 -N = 1 kg. ammonium N N^ * der er ikke medregnet opdræt ** en Jersey regnes for 85 % af en ko af tung race. Jerseyko = 1,14 DE *** de resterende køer er golde. Disse er ikke i samme sengeafsnit som de lakterende køer, og derfor ikke en del af beregningerne. Ved de valgte DE svarer det dermed til flg. Antal lakterende køer hhv. 48, 95,159, 318, 477, 604 lakt. køer (omregnet til DE giver det hhv. 63, 126, 211, 423, 634, 803) **** jævnfør NIRAS baggrundsnotat, maj 2009 ^ ifølge Torkild Birkmose,Videncentret for Landbrug - Planteproduktion Økonomiberegninger i dette baggrundsnotat er ekstra i forhold til referencen (spaltegulv med ringkanal) Prisoverslag investeringudgifter Konkrete forslag til indretning af staldanlæg For at kunne udregne så realistisk prisoverslag som muligt, er der udarbejdet konkrete forslag til staldindretning i de forskellige besætningsstørrelser med lakterende køer svarende til hhv. 63, 126, 211, 423, 634, 803 DE. Da der ikke findes nogen standard staldindretning, er der ved udarbejdelsen taget udgangspunkt i henholdsvis spaltegulv med kanal og linespil både med og uden skrabere på gulv samt fast drænet gulv med kanal og linespil samt skrabere på gulv. Prisoverslagerne bygger på oplysninger fra leverandører, hvis teknologi er repræsentativ for markedet inden for de forskellige teknologier De følgende prisoverslag er ekstra i forhold til referencen Prisoverslag stationære skrabere Prisoverslagene på de stationære skrabere tager udgangspunkt i wireskrabere, da det er den mest gængse af de stationære skrabere.

2 Prisoverslaget på gulvskraberen med wire er beregnet med udgangspunkt i følgende enhedspriser på de forskellige komponenter, der gør, at skraberen er fuld funktionsdygtig: Tabel 2: Enhedspriser på gulvskrabere komponenter Gulvskrabere, kr Hjørnehjul u/strammer, kr Hjørnehjul m strammer, kr Trækstation op til 70 meter, kr Trækstation op til 120 meter, kr El + montering, kr Wire, meter, kr. 16 Forbruget af ovenstående komponenter ved de forskellige besætningsstørrelser fremgår af nedenstående tabel: Tabel 3: Forbruget af komponenter ved de forskellige antal DE Gulvskrabere Hjørnehjul u/strammer Hjørnehjul m strammer Trækstation El + montering Wire, meter Prisen på gulvskrabere er beregnet ud fra et gennemsnit af henholdsvis skrabere, der kører på den smalle side af stalden til kr. stykket og så skrabere, der kører i den brede side af stalden til kr. Med hensyn til de to mindste besætningsstørrelser skal der anvendes trækstationen til kr. Ved de øvrige skal, der anvendes en trækstation, der er kr. dyrere. To af de fire trækstationer ved stalden til 950 DE kan dog godt være trækstationen til kr., da de ikke har behov for at trække mere end 70 meter. Ved brug af enhedspriserne fra tabel 2 og de brugte komponenter ved de forskellige DE i tabel 3 fås følgende samlede etableringsudgifter (tabel 4) ved gulvskrabersystemet. Tabel 4: Oversigt over etableringsudgiften ved wire-skrabere, nye stald kr Wireskrabere Af ovenstående ses det, at etableringsudgiften stiger med en mindre takt end antallet af DE ved for de tre mindste besætningsstørrelser. Forklaring på dette er, at der skal bruges samme antal af de fleste komponenter ved 75 DE, 150 DE og 250 DE. Det eneste, der adskiller disse to er længden på wire og prisen på trækstationen. Op til 250 DE er dermed betydelige stordriftsfordele ved wireskraberanlægget. Efter 250 DE udvikler etableringsudgifterne sig proportionalt med antallet af DE.

3 Prisoverslag Robotskrabere En robotskraber inklusiv ladestation og montage koster kr. I døgnet kan en robotskraber skrabe 8000 m 2. På spaltegulv skal der skrabes 6 gange i døgnet (farmtest 43, 2008). Dermed bliver behovet for robotskrabere og tilsvarende kapacitetsudnyttelse følgende ved de forskellige stald typer: Tabel 5: Robotskrabere behov og kapacitetsudnyttelse ved de forskellige bedriftsstørrelser Antal robotter Gang areal, m2 201,7 398,1 667, , ,80 Areal per døgn, m2 1210,2 2388,6 4002, , ,8 Maksimalkapacitet, m Kapacitetsudnyttelse 15 % 30 % 50 % 100 % 75 % 95 % Investering, kr Ligesom ved de stationære skrabere ligger kapacitetsudnyttelsen på robotskraber ved de mindste besætningsstørrelser meget lav, hvilket gør at investering per DE bliver tilsvarende højere her Årlige driftsøkonomiske omkostninger Stationære skrabere Tabel 6: Årlige driftsomkostninger ved stationære skraber, ekstraomkostninger i forhold til referencen, nye stalde KR Årlige investeringsomkostninger, inventar Vedligholdelse af skraber El omkostninger Totale løbende driftsomkostninger Totale årlige omkostninger Omkostninger per DE De årlige investeringsomkostninger i tabel 6 beregnet ved hjælp af annuitetsmetoden med en forventet levetid på 12,5 år og en forrentningsprocent på 5 %. Med hensyn til vedligeholdes, så skal man påregne, at der bruges et beløb svarende til henholdsvis omkring 3,5 % af anskaffelsessummen på anlægget til vedligeholdelse det første år. Dette tal stiger til omkring 6 % i år 2, 8 % i år 3. Fra og med år 4 vil de forventede vedligeholdelsesomkostninger blive omkring 11,5 % af anskaffelsessummen. Fordeles

4 vedligeholdelsesomkostningerne jævnt ud over hele skrabeanlægget levetiden, bliver disse til omkring 10 % årlig af skrabeanlæggets anskaffelsespris. El-omkostningerne er beregnet ud fra et årligt elforbrug på 10 kwh per lakterende ko. Elforbruget varierer proportionelt med arealer, der skal skrabes, hvilket igen er afledt af antal køer i staldafsnittet. Robotskrabere Tabel 7: Årlige driftsomkostninger ved robotskrabere, ekstraomkostninger i forhold til referencen Kr Årlige investeringsomkostninger Vedligeholdelsesomkostninger El omkostninger Total Løbende driftsomkostninger Total Årlige omkostninger Omkostninger per DE De årlige investeringsomkostninger er ligeledes beregnet ud fra en forrentningsprocent på 5 % og med en forventet levetid på 10 år. Ved fuld kapacitetsudnyttelse ligger de årlige vedligeholdelsesomkostninger typisk omkring 5000 kr. per robot ellers varierer vedligeholdelsesomkostningerne proportionelt med brugen af robotterne. For eksempel for staldanlæg med 48 lakterende køer (64 lakterende DE), der udnytter en skraberrobot 15 % af en robots kapacitet, svarer det til, at der her bliver brugt 15 % af, hvad der vil have blive brugt i vedligeholdelse, hvis robottens kapacitet blev udnyttet fuldt ud. Ligeledes varierer elforbruget med den faktiske brug af skraberen. Ved fuld udnyttelse af en robot svarer det til 25 kwh i døgnet eller 9125 kwh om året. Ekstraomkostninger ved skrabere på etablerede anlæg Prisen på fundamentet til trækstationer, der skal bygges ved eksisterende staldanlæg, koster kr. per trækanlæg. Dette afskrives som en bygningsdel over 25 år. Dermed bliver den årlige investeringsomkostninger per trækstation kr. Derudover kan der også komme ekstra tilpasningsomkostninger ved meget specielt indrettede stalde. Disse ekstra tilpasningsomkostninger er meget afhænge af forholdene på den enkelte bedrift. Disse omkostninger er dog mere et særtilfælde end det er noget, der er alment gældende og dermed ikke medtaget i beregningerne. Med hensyn til robotskrabere, så er der ikke ekstraomkostninger ved at installere dem i etablerede staldanlæg i forhold til nye, da robotskrabere bliver programmeret efter staldindretningen. Værdien af højere N-indhold i gyllen Værdien af kg reduceret N er i teknologiudredningen beregnet som værdien af sparret handelsgødning. Dette er beregnet ud fra disse emissioner fra de relevante staldsystemer

5 Tabel 8: Sparet ammoniak N fra forskellige staldsystemer, pr. årsko Kg N per lakterende årsko per DE Spaltegulv med ringkanal (reference) stald lager Samlet effekt 10,76 2,51 13,27 9,98 Spaltegulv med ringkanal m skrabere på gulv 8,07 2,57 10,64 8,00 Besparelse i forhold til referencen 2,69 0,06 2,63 1,98 stald lager Samlet effekt per DE Spaltegulv på kanal med linespil og skrabere på gulv 5,38 2,62 8,00 6,02 Besparelse i forhold til referencen 5,38 0,11 5,27 3,96 Ganges de sparrede mængder N ved de respektive teknologier med en N pris på 6. kr. kg bliver værdien af reduceret N, hhv.: 11,86 kr. pr. DE i stalde med spaltegulv og ringkanal 23,76 kr. pr. DE stalde med gulvskrabere på kanal med linespil For uddybning af teknologien kanal med linespil henvises der til teknologiudredning skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af nye velfærdsforanstaltninger i kvægbruget

Økonomiske konsekvenser af nye velfærdsforanstaltninger i kvægbruget - 1 - Fødevareøkonomisk Institut Afdelingen for Produktion og Teknologi Økonomiske konsekvenser af nye velfærdsforanstaltninger i kvægbruget - Udredningsrapport til Justitsministeriet - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Udvidelse af besætningen. Table of Contents

Udvidelse af besætningen. Table of Contents Udvidelse af besætningen Det er enkelt at simulere en udvidelse med SimHerd. Herned beskrives forskellige måder at gøre det på. Desuden vises i dette dokument hvad man skal være opmærksom på og hvordan

Læs mere

Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger

Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger i Månegrisprojektet Version 3.0 Af Mogens Lund,

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 78 2010. Billigt byggeri KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 78 2010. Billigt byggeri KVÆG FarmTest Kvæg nr. 78 2010 Billigt byggeri KVÆG Billigt byggeri FarmTest Kvæg nr. 78 juni 2010 Forfattere Claus Bertelsen, Peter S. Kristiansen og Rasmus Nielsen LRØ ByggeRådgivning, Horsens Review Mads

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1302 Store svineproducenter opnår stordriftsfordele, hvilket skyldes både lavere omkostninger og bedre produktivitet. Analysen identificerer de størrelsesøkonomiske

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT Støttet af: SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT NOTAT NR. 1406 Fremstillingsomkostningerne kan sænkes med 21 øre pr. kg slagtevægt leveret ved at samle en integreret bedrift på tre

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere