E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk"

Transkript

1 Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag for etablering af en el-kedel på Frederikssund Kraftvarmeværk. Projektforslaget fremsendes til Frederikssund Kommune, med henblik på godkendelse efter lov om varmeforsyning. Baggrund. Det overordnede el-system, som reguleres af EnerginetDK, har i perioder problemer med at håndtere strøm produceret på vindmøller. Dels drejer det sig om el-overløb, når el-produktionen fra vindmøllerne er stor, samtidig med, at el-forbruget er lavt. Dels drejer det sig om afbalancering af produktion og forbrug, specielt når vindprognoserne ikke stemmer overens med den faktiske produktion fra vindmøllerne. Den fortsatte udbygning af vindmølleparkerne forstærker ovennævnte problemer, hvilket betyder, at behovet for el-forbrug ved el-overløb vokser, ligesom behovet for regulerkraft vokser i forbindelse med unøjagtige vindprognoser. En el-kedel er særdeles velegnet til at afhjælpe ovennævnte problemer, hvilket også har politisk bevågenhed, idet man fra politisk side har vedtaget den såkaldte El-kedellov, der tilskynder til etablering af el-kedler i fjernvarmesystemerne. I dag producerer Frederikssund Kraftvarmeværk ca. 75 % af sin varmeproduktion med naturgasmotorer og ca. 25 % via naturgaskedler. Frederikssund Kraftvarmeværk råder i dag over et kraftvarmeværk placeret på Løgismose 1, 3600 Frederikssund, hvor der er to gasfyrede motorer, hver med en varmeydelse på 6,465 MW Q, 4 gasfyrede kedler med en samlet varmeydelse på 27 MW Q, og én akkumuleringstank på ca m 3. På baggrund af udviklingen på el-markedet ønsker E.ON Danmark A/S derfor at udvide kapaciteten med en el-kedel på Frederikssund Kraftvarmeværk.

2 Side 2 af 8 Sammenfatning. Der planlægges og ansøges om etablering af en el-kedel på 10 MW, der placeres i en bestående bygning ved det eksisterende kraftvarmeværk. Gennemførelse af projektforslaget giver: En selskabsøkonomisk og en brugerøkonomisk fordel En samfundsøkonomisk fordel En miljømæssig fordel herunder en CO 2 -besparelse E.ON Danmark A/S ser derfor væsentlige fordele ved gennemførsel af projektforslaget. Alternativet. Alternativet til at gennemføre projektforslaget er fortsat at producere varme på de eksisterende gasmotorer og gaskedler. Projektforslaget Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. April 2010, samt Notat Tillægsblad til forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Oktober Det skal i den forbindelse nævnes, at el til drift af en el-kedel ikke betragtes som et brændsel, jf. 15 i ovennævnte bekendtgørelse, hvorfor kravet om et øget varmebehov ikke er gældende for etablering af el-kedler. 1) Ansvarlig for projektet. E.ON Danmark A/S vil være ejer af el-kedlen og er således ansvarlig for projektet. E.ON Danmark A/S bistås i projekteringsfasen af Tjæreborg Industri A/S. 2) Forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold og varmekilder, jf. 4, samt til kommune- og lokalplaner. E.ON Danmark A/S er ikke bekendt med, at projektforslaget strider imod gældende kommune- og lokalplaner 3) Forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning. Det nye anlæg kræver ikke nogen byggetilladelse. Det nye anlæg kræver ikke nogen miljøtilladelse. Ved projektering og udførelse af anlægget overholdes alle relevante, gældende danske normer og standarder mv.

3 Side 3 af 8 4) Fastlæggelse af forsyningsområder samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet og forsyningssikkerhed. Nærværende projektforslag ændrer ikke ved det eksisterende forsyningsområde. Den årlige varmeproduktion for Frederikssund Kraftvarmeværk er opgjort til MWh. Eksisterende anlæg. Gasmotorer: Årlig el-ydelse = MWh Årlig varmeydelse = MWh Årlig indfyret = MWh El-virkningsgrad = 41 % Varmevirkningsgrad = 47 % Gaskedler: Årlig varmeydelse = MWh Årlig indfyret = MWh Virkningsgrad = 88 % Akkumuleringstanke: Bruttovolumen = m 3 Energiindhold = 185 MWh Nyanlæg. El-kedel: Varmeydelse = kw El-forbrug = kw 5) Tidsplan for etablering. Nedennævnte tidsplan kan påregnes for projektet, såfremt projektgodkendelsen og øvrige godkendelser foreligger rettidig. Ansøgning om projektgodkendelse: marts 2011 Forventet projektgodkendelse: juni 2011 Projekteringsfase: juni til august 2011 Byggefase: oktober til december 2011 Idriftsættelse af anlægget: december ) Arealafståelser, servitutpålæg og eventuelle aftaler med grundejere mv., der er nødvendige for anlæggets gennemførelse. Idet el-kedlen placeres i en bestående bygning på varmeværkets adresse, er der her ingen yderligere krav til de i dag gældende for varmeværket. 7) Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselsskaber, virksomheder m.fl. Der er rettet henvendelse til det lokale el-selskab om tilslutning af el-kedlen, men der foreligger endnu ikke en skriftlig tilbagemelding om levering af el til el-kedlen.

4 Side 4 af 8 8) Økonomiske konsekvenser for brugerne. Som det fremgår af de efterfølgende selskabsøkonomiske beregninger vil gennemførelse af projektforslaget være til økonomisk fordel for Frederikssund Kraftvarmeværk, og dermed også, alt andet lige, en økonomisk fordel for forbrugerne. Den gennemsnitlige varmepris til forbrugerne kan, alt andet lige, reduceres ved gennemførelse af projektforslaget. 9) Energi-, miljø-, samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger. De energi-, miljø-, samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger tager udgangspunkt i en årlig varmeproduktion på MWh Idet el-kedlen kun regnes at substituere varme fra gaskedlerne, er værdierne for gasmotorerne udeladt i beregningerne, idet disse vil være ens for både projektforslaget og alternativet. 9.1 Energi. Projektforslaget tager udgangspunkt i at el-kedlen agerer på det frie el-marked. Produktionen på hhv. gaskedel og el-kedel er baseret på den optimale drift, set ud fra et selskabsøkonomiske synspunkt, og med de el- og gaspriser der er anvendt i den selskabsøkonomiske beregning. Beregningerne fremgår af bilag 1. Projektforslag. Pr. år Varmeproduktion Energiforbrug Gasmotorer MWh MWh Gaskedel MWh MWh El-kedel MWh 0 MWh I alt MWh MWh Alternativ. Pr. år Varmeproduktion Energiforbrug Gasmotorer MWh MWh Gaskedel MWh MWh I alt MWh MWh

5 Side 5 af Miljø. Godkendelser: Projektforslaget giver ikke anledning til ansøgning om miljøgodkendelse. De efterfølgende emissionskoefficienter er baseret på Forudsætninger fra samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. April 2010 Emissionsfaktor CO 2 kg/gj CH 4 g/gj N 2O g/gj SO 2 g/gj NO x g/gj Naturgaskedel 56,80 6,00 1,00 0,30 42,00 El-kedel *) CO 2 -ækvivalenter *) El til el-kedel skal ikke betragtes som et brændsel. Emissionsforhold. Se bilag 2.1 og 2.2 Emissioner i alt over 20 år CO 2 ton Projektforslaget Alternativet Ændring Miljømæssig fordel Ja Ja Ja Ja Ja CH 4 kg Som det fremgår af ovenstående vil gennemførelse af projektforslaget samlet set give en væsentlig miljøfordel. N 2O kg SO 2 kg NO x kg 9.3 Samfundsøkonomi. De samfundsøkonomiske beregninger tager udgangspunkt i Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2010, samt Notat Tillægsblad til forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Oktober 2010, begge udgivet af Energistyrelsen. Det skal her bemærkes, at der ikke gives anvisninger i prisen på el til el-kedlen. El-prisen i projektforslaget tager derfor udgangspunkt i den markedsbaserede el-spot pris tillagt transportomkostninger. Se i øvrigt efterfølgende argumentation for el-prisen. Argumentation for el-prisen: Citat fra Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2010, afsnit 2: Samtlige forudsætninger i dette notat skal opfattes som generelle beregningsforudsætninger. I den konkrete projektvurdering kan der af og til være behov for at erstatte disse generelle forudsætninger med mere projektspecifikke, såfremt forholdene taler for det.

6 Side 6 af 8 Citat fra Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2010, afsnit 8: Nord Pool-prisen skal opfattes som et uvægtet gennemsnit af alle årets timepriser. Da elprisen varierer meget over året, ugen og døgnet, vil den reelle pris for forbrugere og producenter afvige herfra afhængigt af forbrugs- eller produktionsprofilen. Typisk er elprisen høj, når efterspørgslen er stor, hvorfor en gennemsnitlig forbruger kommer til at betale lidt mere end prisen ovenfor. Nogle producenter (især kondensværker) kan udnytte prisvariationerne og opnår dermed priser, der i gennemsnit over året ligger over denne pris, mens andre (fx vindmøller) i gennemsnit får en pris, der ligger under. Citat fra Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2010, afsnit 8: Det vurderes, at prisvariationerne er udtryk for reelle omkostningsforskelle, og der bør ved samfundsøkonomiske beregninger tages højde for dette, i det omfang forbrugs- eller produktionsprofilen er kendt. På Nord Pools hjemmeside, kan timevariationerne i elprisen findes. Fra Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2010, Tabel 6, bemærkninger: ** Baseret på den vægtede Nord Pool pris. Om muligt bør der korrigeres i forhold til den specifikke tidsprofil ved konkrete tiltag eller anlæg. Alle beløb er regnet i 2011 priser. Ved korrektion af samfundsøkonomiske priser fra 2008 til 2011 er der brugt faktoren 1,04285, jf. tabel 1 i Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april Omkostninger, som ikke ændres ved sammenligning mellem alternativet og projektforslaget, er ikke medtaget i beregningen, hvorfor drift af gasmotor som tidligere anført er udeladt. El-prisen for el til el-kedlen tager udgangspunkt i den uvægtede NordPool el-pris tillagt transportomkostninger (differencen mellem NordPool uvægtet og en virksomhed) og tillagt den faktiske forskel i el-afregningspris, idet vægtningen af el-afregningsprisen har tilsvarende samfundsmæssig værdi både på spot-markedet og i reguler-markedet. Ligeledes vil el-kedlen i perioder stå til rådighed for nedregulering, hvilket også har en samfundsmæssig værdi. Derfor er rådighedsbetalingen ligeledes indregnet. Den gennemsnitlige el-pris er 203,76 kr./mwh i de selskabsøkonomiske beregninger. Den gennemsnitlige rådighedsbetaling er kr. pr. år i de selskabsøkonomiske beregninger. Investeringer ved projektforslaget: El-kedel med tilbehør kr. Diverse + SRO kr. El-tilslutning kr. Samlet investering kr. Investering ved alternativet: 0 kr. De samfundsøkonomisk beregningerne er foretaget over en 20 års periode, se vedlagte bilag 2.1 og 2.2: Ved projektforslaget kr. Ved alternativet kr. Besparelse ved projektforslaget kr.

7 Side 7 af Selskabsøkonomi. De driftsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 1. Ligesom ved de samfundsøkonomiske beregninger er der kun indregnet omkostninger, som ændrer sig i forbindelse med gennemførelse af projektforslaget. Jf. de driftsøkonomiske beregninger i bilag 1, ses en markant ændring af driftsøkonomien i slutningen af 2009, hvilket naturligvis har bevirket at E.ON Danmark A/S ønsker at gennemføre projektforslaget. Den markante forbedring skyldes implementeringen af FNR i el-markedet. Ud fra forsigtighedsprincippet er der regnet på 4 års middel for årene 2007, 2008, 2009 og Samtidig er den gennemsnitlige rådighedsbetaling reduceret til 30 %, for herigennem, i takt med den forventede udbygning med el-kedler i den danske fjernvarmeforsyning, at tage højde for et forventet fremtidigt fald i denne rådighedsbetaling. Projektforslaget Alternativet Varmeproduktion ved gaskedler MWh MWh Varmeproduktion ved el-kedel MWh 0 MWh El-forbrug el-kedel MWh 0 MWh Gasforbrug gaskedler MWh MWh Gasforbrug gaskedler m m 3 Projektforslaget Alternativet Varmeproduktion gaskedel kr kr. El-forbrug el-kedel á 203,76 kr./mwh,el kr. 0 kr. Afgifter el-kedel kr. 0 kr. Driftsomkostninger el-kedel kr. 0 kr. El-handelsomkostninger el-kedel kr. 0 kr. Distribution el-kedel kr. 0 kr. Rådighedsbetaling reduceret til 30% kr. 0 kr. Fast service+abonnement kr. 0 kr. Driftsresultat kr kr. Besparelse pr. år ved at gennemføre projektforslaget Forrentning og afskrivning kr. over 10 år, 5%: Årlig besparelse kr kr kr.

8 Side 8 af 8 10) Samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. For projektforslag, der vedrører etablering eller udvidelse af et kollektivt forsyningsnet, anses individuel forsyning som et relevant scenarium. Projektforslagets robusthed i forhold til ændringer i de samfundsøkonomiske forudsætninger fremgår af nedenstående. Samfundsøkonomi Projektforslag i kr. Alternativet i kr. Besparelse i kr. Besparelse i %* Beregningerne, jf. bilag 2.1 og Kalkulationsrente 3% Investering +25% Investering -25% Produktionsomkostninger +25% Produktionsomkostninger -25% *) Besparelsen i % er i forhold til investeringens størrelse på kr. Bilag. 1. Driftsøkonomi el-kedel. 2.1 Samfundsøkonomisk beregning, projektforslaget. 2.2 Samfundsøkonomisk beregning, alternativet. Tjæreborg Industri Den Leif Hornbak

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere