Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser"

Transkript

1 Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel m.v. udstedt bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser (i det følgende "bekendtgørelsen"). Denne vejledning knytter sig til følgende bestemmelser i bekendtgørelsen: 1: Anvendelsesområde m.v. 2: Krav til offentliggørelse 4: Periodemeddelelser 5: Supplerende oplysninger 8: Registrering og opbevaring af oplysninger 17: Overgangsbestemmelser Bekendtgørelsen gennemfører dele af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv af 2001/34/EF (gennemsigtighedsdirektivet). Andre dele af direktivet er bl.a. gennemført ved lov nr. 108 af 7. februar 2007 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. samt i bekendtgørelsen om storaktionærer. Det fremgår af gennemsigtighedsdirektivet, at Kommissionen på visse områder kan fastsætte tekniske og detaljerede regler om visse bestemmelser i direktivet. Kommissionen har på den baggrund udstedt direktiv 2007/14/EF. Dele af Kommissionens direktiv er gennemført i bekendtgørelsen. 2. Anvendelsesområde m.v Overordnet afgrænsning - 1, stk. 1 og 5 Bestemmelserne angiver, hvilke udstedere der er omfattet af bekendtgørelsen og de bestemmelser i lov om værdipapirhandel m.v., der gennemfører gennemsigtighedsdirektivet. Afgræsningen vedrører i loven 27, stk. 7 og 8, 27 a, 28 og 29, stk. 1, 3. pkt. Overordnet finder bekendtgørelsen både anvendelse på udstedere, hvis værdipapirer er optaget til notering eller handel på regulerede markeder (fondsbørser og autoriserede markedspladser) her i landet, og på udstedere, der er optaget til notering eller handel på regulerede markeder i andre lande inden for EU/EØS. I sidstnævnte tilfælde forudsætter anvendelsen af reglerne, at udstederen har Danmark som hjemland, jf. herved bekendtgørelsens 1, stk. 3. For udstedere, der ikke har Danmark som hjemland, men som har værdipapirer optaget til notering eller handel i Danmark, er der visse modifikationer af, hvilke krav der stilles til udstederne, ligesom der er krav, som ikke finder anvendelse på sådanne udstedere. Fravigelserne fremgår af de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på udstedere, der har værdipapirer optaget til handel på en alternativ markedsplads Hjemland - 1, stk. 3 og 4

2 1, stk. 3, fastlægger, hvornår Danmark anses for udstederens hjemland. Begrebet "hjemland" relaterer sig alene til reglerne i bekendtgørelsen og stammer fra gennemsigtighedsdirektivet. Begrebet skal således ikke forveksles med det selskabsretlige begreb "vedtægtsmæssigt hjemsted". Om Danmark er hjemland afhænger ikke nødvendigvis af, hvor udstederen er registreret eller har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Overordnet er der tre situationer, hvor Danmark altid anses som udstederens hjemland: 1) Udstedere af aktier, der har vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark. 2) Udstedere af gældsbeviser med pålydende værdi pr. enhed på under 1000 euro (eller tilsvarende værdi på udstedelsestidspunktet), der har vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark. 3) Udstedere registreret i lande uden for EU/EØS, som efter prospektdirektivet skal have godkendt deres prospekter i Danmark. Vurderingen af, hvorvidt et gældsbevis' pålydende værdi er næsten lig med 1000 euro, skal ske i forhold til valutakursværdien af den pålydende værdi på datoen for udstedelsen af gældsbeviset. Udstedere, der ikke er omfattet af én af de tre ovennævnte situationer, kan vælge Danmark som hjemland, hvis udstederen har sit vedtægtsmæssige hjemsted her i landet eller har værdipapirer optaget til notering eller handel på et reguleret marked (en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads) her i landet. Det kan eksempelvis være: 1) Udstedere af gældsbeviser, hvis pålydende værdi pr. enhed er lig med eller over 1000 euro (eller tilsvarende værdi på udstedelsestidspunktet), som er optaget til handel på et reguleret marked i Danmark eller har deres vedtægtsmæssige hjemsted i Danmark. 2) Udstedere af andre værdipapirer end aktier eller gældsbeviser, som har deres vedtægtsmæssige hjemsted i Danmark eller har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark. 1, stk. 4, pålægger udstedere, der ikke har Danmark som hjemland, og som har deres vedtægtsmæssige hjemsted her i landet, at vælge et hjemland inden for EU/EØS. Udstederen skal offentliggøre sit valg af hjemland i overensstemmelse med kravene til offentliggørelse i 2 i bekendtgørelsen. Udstederens valg er bindende i 3 år, selv om udstederen ikke længere har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Danmark. Formålet med at gøre valget bindende i 3 år er at undgå "forum shopping". Hvis værdipapirerne ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked inden for EU/EØS, er valget dog ikke bindende Optagelse uden udsteders samtykke - 1, stk. 8 Det følger af 1, stk. 8, at en udsteder ikke har oplysningsforpligtelser over for de markeder, hvor udstederen ikke selv har stået for optagelsen af værdipapirer til notering eller handel eller ikke har givet sit samtykke hertil. Dette betyder, at en udsteder eksempelvis ikke er forpligtet til at offentliggøre en meddelelse på andre sprog til de markeder, hvor udstederen ikke har givet sit samtykke til optagelse til notering eller handel. 3. Krav til offentliggørelse fastsætter de nærmere regler om, hvorledes udstedere skal offentliggøre oplysninger Udbredelse af oplysninger - 2, stk. 2 Af 2, stk. 2, fremgår, at oplysningerne skal udbredes på en måde, som sikrer, at de i videst muligt omfang når ud til offentligheden i hele EU/EØS. Endvidere fremgår det, at udbredelsen så vidt

3 muligt skal ske samtidig her i landet og andre lande inden for EU/EØS. Udbredelsen skal ske hurtigt og på et ikke-diskriminerende grundlag. At oplysningerne skal udbredes på en måde, som sikrer, at de i videst muligt omfang når ud til offentligheden i hele EU/EØS, betyder, at udsteder som udgangspunkt skal sikre, at oplysningerne når offentligheden i hele EU/EØS. Dette udgangspunkt kan fraviges i de tilfælde, hvor der ikke er efterspørgsel efter de pågældende oplysninger i hele EU/EØS. I sådanne tilfælde skal udstederen alene sikre, at oplysningerne udbredes i de lande inden for EU/EØS, hvor der er efterspørgsel efter oplysningerne. Som minimum skal oplysningerne udbredes til de lande, hvor udstederens værdipapirer er optaget til notering eller handel på et reguleret marked. Det eller de sprog, som udsteder offentliggør oplysninger på, kan indgå i vurderingen af, hvorvidt der vil være efterspørgsel efter oplysningerne. Hvis en udsteder af værdipapirer eksempelvis alene offentliggør oplysninger på dansk, er det sandsynligt, at der ikke er efterspørgsel efter oplysningerne i Grækenland, hvorfor oplysningerne ikke skal udbredes i Grækenland. En udsteder kan således have opfyldt sin oplysningsforpligtelse, uanset at oplysningerne ikke faktisk bliver udbredt i hele EU/EØS. Såfremt en udsteder af værdipapirer i stedet eksempelvis offentliggør oplysninger på dansk og engelsk, er det sandsynligt, at der er efterspørgsel efter oplysningerne i hele EU/EØS, hvorfor oplysningerne som udgangspunkt skal udbredes til hele EU/EØS. For at offentliggørelse kan ske hurtigt, skal udstederen sikre, at udbredelsen sker til et eller flere elektroniske medier. At udbredelsen af oplysningerne skal ske på et ikke-diskriminerende grundlag betyder, at udsteder må sikre, at den valgte offentliggørelsesmetode betyder, at alle typer af investorer får lige adgang til oplysningerne. Eksempelvis skal private investorer have adgang til oplysningerne på samme vilkår som professionelle investorer. Derimod må de medier, der formidler oplysningerne, gerne opkræve betaling for oplysningerne. Det forhold, at oplysningernes tilgængelighed hos mediet forudsætter betaling til mediet, betragtes ikke i sig selv som diskrimination Medier, der skal benyttes ved offentliggørelse - 2, stk. 3 Af 2, stk. 3, fremgår, at oplysningerne skal distribueres via medier, som med rimelighed kan forventes at sørge for, at oplysningerne rent faktisk når ud til offentligheden i overensstemmelse med stk. 2. Udsteder skal ved udvælgelsen af de medier, der skal distribuere oplysningerne for udsteder, sikre sig, at disse er i stand til at distribuere oplysningerne elektronisk. Dernæst skal udstederen med rimelighed kunne forvente, at de valgte medier rent faktisk videredistribuerer disse til de lande inden for EU/EØS, hvor der er efterspørgsel efter oplysningerne. For at udsteder med rimelighed kan forvente, at oplysningerne rent faktisk videredistribueres, skal udsteder indgå aftaler med medierne herom. Mediets faktiske videredistribution af udstederens oplysninger skal indgå i udsteders vurdering af, om udstederen fremover med rimelighed kan forvente, at mediet videredistribuerer oplysningerne. De medier, som en udsteder skal anvende til distributionen af oplysningerne, er eksempelvis virksomheder som nyhedsformidlere og nyhedsbureauer. En udsteder kan vælge at benytte en fuldmægtig til at sikre distribution til medierne. En udsteders hjemmeside anses ikke for et medie, som kan anvendes til distribution af oplysninger, idet den ikke aktivt sender oplysningerne ud til offentligheden. En udsteder har dog mulighed for i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporter, halvårsrapporter, periodemeddelelser og kvar-

4 talsrapporter, jf. 2, stk. 4, at angive sin hjemmeside som den internetside, hvor de relevante dokumenter er tilgængelige, jf. punkt 3.3. Finanstilsynets hjemmeside, hvor en udsteders registrerede oplysninger bliver gjort tilgængelige for offentligheden, anses heller ikke for et medie, som kan anvendes til distribution af oplysninger. En udsteder, der har sendt en meddelelse til medierne i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler, har opfyldt sin forpligtelse til offentliggørelse, uanset om meddelelsen rent faktisk bliver videredistribueret. At en udsteder har opfyldt sin oplysningsforpligtelse medfører ikke nødvendigvis, at intern viden anses for offentliggjort. Vurderingen af, hvorvidt intern viden er offentliggjort, skal ske ved en konkret vurdering af, hvorvidt der er sket en for markedet generel og relevant videreformidling Meddelelse til medierne - 2, stk. 4-7 Af 2, stk. 4, fremgår, at oplysningerne skal meddeles medierne i en "uredigeret fuldstændig tekst". Herved forstås, at en udsteder, der skal offentliggøre en meddelelse, skal sende hele den meddelelse, der skal offentliggøres, til mediet. Udsteder kan eksempelvis ikke sende en del af en meddelelse eller blot angive, på hvilket internetsted meddelelsen kan findes. Bestemmelsen giver dog mulighed for, at offentliggørelse af årsrapporter, halvårsrapporter, periodemeddelelser og kvartalsrapporter kan ske uden meddelelse af den fuldstændige tekst, men med angivelse af, på hvilken internetside de relevante dokumenter er tilgængelige. Hvis der gøres brug af denne mulighed, skal udsteder sikre sig, at linket ikke er tilgængeligt, før der sker offentliggørelse. Ved "uredigeret fuldstændig tekst" skal ikke forstås et krav om, at meddelelser sendes i tekstformat. Det vil derfor være muligt at sende meddelelser, der indeholder grafer eksempelvis i PDFformat. For at sikre, at et medie har modtaget den fuldstændige tekst, skal det af meddelelsen tydeligt fremgå, hvad der er start og slutning på teksten. Af bestemmelsen fremgår, at meddelelsen til medierne skal ske på en måde, som sørger for meddelelsens sikkerhed, mindsker risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang og giver vished med hensyn til kilden til oplysningerne. Dette betyder, at udsteder ved valg af medie skal sikre, at kommunikationen med mediet kan ske på betryggende vis. Ved elektronisk fremsendelse må det lægges til grund, at det er nødvendigt med kryptering, medmindre fremsendelsen sker i et lukket miljø, hvortil der er knyttet adgangskoder. For at give vished med hensyn til kilden til oplysningerne ved elektronisk fremsendelse til medierne skal fremsendelsen ske ved brug af digital signatur, alternativt ved brug af adgangskoder eller lignende. Udsteder skal sikre sig, at meddelelsen er modtaget af medierne. Hvis et medie meddeler, at transmissionen af meddelelsen er mislykket, er udsteder forpligtet til hurtigst muligt at sende meddelelsen igen. 4. Periodemeddelelser - 4 Ifølge 27, stk. 8, i lov om værdipapirhandel m.v. skal udstedere af aktier offentliggøre periodemeddelelser, medmindre de i stedet offentliggør kvartalsrapporter. 4 i bekendtgørelsen fastlægger de indholdsmæssige krav til periodemeddelelsen. Det fremgår af bestemmelsen, at en periodemeddelelse skal give en redegørelse for væsentlige begivenheder og transaktioner, der har fundet sted i den pågældende periode, og deres indvirkning på udstederens og de af denne kontrollerede virksomheders finansielle stilling. Endvidere skal udsteder give en generel beskrivelse af udstederens og de af denne kontrollerede virksomheders finansielle stilling og resultater i den pågældende periode.

5 Uanset, at der ikke er krav om offentliggørelse af et regnskab, kan det i den enkelte periodemeddelelse være nødvendigt, at udsteder kvantificerer sin beskrivelse for at give tilstrækkelige oplysninger. Såfremt en udsteder i stedet for periodemeddelelser offentliggør kvartalsrapporter, skal kvartalsrapporterne udarbejdes efter reglerne om udarbejdelse af halvårsrapporter med de tilpasninger, der er nødvendige som følge af, at der er tale om kvartalsrapporter og ikke halvårsrapporter, jf. bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (for ikke-finansielle børsnoterede virksomheder), 2, stk. 4, i bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed (for finansielle virksomheder, der anvender IFRS), og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelser (for finansielle virksomheder, der ikke anvender IFRS). 5. Supplerende oplysninger - 5 5, stk. 2, omfatter udstedere af andre værdipapirer end aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Disse udstedere skal straks offentliggøre alle ændringer af rettigheder, som indehavere af værdipapirerne har, herunder ændringer i disse værdipapirers vilkår og betingelser, som indirekte kan berøre disse rettigheder, navnlig som følge af en ændring af lånevilkår eller rentesatser. Bestemmelsen omfatter således eksempelvis ændringer i rettigheder for indehavere af obligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af realkreditinstitutter og pengeinstitutter. 6. Registrering og opbevaring af oplysninger a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v. fastslår en pligt for udstedere med hjemland i Danmark til samtidig med offentliggørelsen af oplysninger i overensstemmelse med 27 a, stk. 1, at indsende oplysningerne til Finanstilsynet. Samme forpligtelse har udstedere i forbindelse med offentliggørelse af oplysninger efter bekendtgørelsens 1, stk. 4, 5 og 6. De indsendte oplysninger anvendes dels ved Finanstilsynets tilsyn med udstedernes opfyldelse af deres forpligtelser, dels til en database, hvortil offentligheden har adgang til at hente informationer om alle udstedere med hjemland i Danmark. De oplysninger, der skal offentliggøres i overensstemmelse med 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelsen og derved også indsendes til Finanstilsynet, er følgende: Intern viden ( 27, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.) Årsrapport ( 27, stk. 7, 1. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v.) Halvårsrapport ( 27, stk. 7, 2. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v.) Periodemeddelelser ( 27, stk. 8, 1. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v.) Kvartalsrapporter ( 27, stk. 8, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v.) Besiddelse af egne aktier ( 28 i lov om værdipapirhandel m.v.) Offentliggørelse af oplysninger om aktionærer m.v. ( 29, stk. 1, 3. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v., samt bekendtgørelsen om storaktionærer) Valg af hjemland ( 1, stk. 4, i bekendtgørelsen) Supplerende oplysninger ( 5 i bekendtgørelsen) Det samlede antal stemmerettigheder ( 6 i bekendtgørelsen) Det årlige dokument, som en udsteder skal offentliggøre efter 27 b i lov om værdipapirhandel m.v., skal ikke indsendes til Finanstilsynets database. En udsteder, der har indsendt oplysninger til Finanstilsynets database, vil have opfyldt sine forpligtelser efter både 27 a, stk. 2 og 3.

6 Af 8, stk. 3, fremgår, at indsendelsen til Finanstilsynet skal ske elektronisk og ved brug af digital signatur. Indsendelsen af oplysningerne sker via Finanstilsynets hjemmeside Udstederen skal i forbindelse med indsendelsen af oplysningerne til Finanstilsynet afgive informationer om meddelelsens karakter m.v. Finanstilsynets system giver mulighed for, at registreringen af oplysningerne kan synkroniseres med offentliggørelsen, så udsteder kan sikre, at offentliggørelse og registrering af oplysningerne sker samtidig. Systemet giver endvidere mulighed for, at en fuldmægtig på vegne af udsteder kan indsende oplysninger til Finanstilsynet. Fuldmægtigen skal benytte egen digital signatur ved indberetningen. Systemet vil afsende en kvittering til udsteder eller den befuldmægtigede, når systemet endeligt har modtaget oplysninger fra udsteder. Når systemet har modtaget oplysningerne, vil disse blive gjort tilgængelige for offentligheden i Finanstilsynets database på Finanstilsynets hjemmeside 7. Overgangsbestemmelser - 17 For så vidt angår periodemeddelelser betyder overgangsbestemmelsen til ikrafttrædelsesdatoen den 1. juni 2007, at et selskab, hvis regnskabsår eksempelvis løber fra den 1. januar til den 31. december 2007, vil skulle offentliggøre sin første periodemeddelelse i perioden fra midten af marts til midten af maj For at gøre det muligt for storaktionærer m.v., jf. 29 i lov om værdipapirhandel m.v., at beregne deres besiddelser af aktier, skal en udsteder af aktier den 1. juni 2007 offentliggøre det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital i selskabet. Derudover skal udstederen offentliggøre det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital i selskabet ved udgangen af juni måned 2007, hvis der er sket en stigning eller fald heri. Offentliggørelsen skal ske i overensstemmelse med 2 i bekendtgørelsen og på et eller flere sprog i overensstemmelse med 7 i bekendtgørelsen. Derudover skal udsteder indsende oplysningerne til Finanstilsynets database i overensstemmelse med 8 i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 17. december 2013 13. december 2013. Nr. 1442. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1 (Delårsrapportbekendtgørelsen) I medfør af 134 a og 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven,

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finanstilsynets notat om udsteders pligt til at offentliggøre intern viden

Redegørelse vedrørende Finanstilsynets notat om udsteders pligt til at offentliggøre intern viden Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 253 Offentligt Finanstilsynet 8. juni 2007 Redegørelse vedrørende Finanstilsynets notat om udsteders pligt til at offentliggøre intern viden Den 20. april 2007 offentliggjorde

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006

Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006 Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Kap. 6 i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 af lov om værdipapirhandel m.v.

Kap. 6 i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 af lov om værdipapirhandel m.v. Vejledning for behandling af prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads. Finanstilsynet 5. september 2006 1. Indledning 2. Retsgrundlag

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0007 Senere ændringer til

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven. Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007

Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven. Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007 Skjal 3 Vmr: j. nr. 200700440 Dagf.: 5. november 2007 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007 2006-07 - L 20 (oversigt):

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. Til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. Til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag Til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelser Storaktionærmeddelelser Dette afsnit indeholder den juridiske baggrund for udvalgte forhold vedrørende meddelelse til både selskab og Finanstilsynet om aktier m.v. For fyldestgørende informationer om de

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter i

Bekendtgørelse om prospekter i Bekendtgørelse om prospekter i I medfør af 11, stk. 3, 12, stk. 3, 14, stk. 3, og 255, stk. 1 og 2, i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til 2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0012190 Vedtaget af Folketinget ved

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

O:\Økonomi-og Erhvervsministeriet\Særtryk\556288\Dokumenter\556288.fm 08-02-07 12:55 k02 bpe

O:\Økonomi-og Erhvervsministeriet\Særtryk\556288\Dokumenter\556288.fm 08-02-07 12:55 k02 bpe Lov nr. 108 af 7. februar 2007 Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Fire spørgsmål på programmet 1 Hvorfor bruge krudt på børscompliance? 2 Hvem har ansvaret for at

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

revisors tjekliste hvad: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar hvem: Virksomheder i regnskabsklasse store C og D

revisors tjekliste hvad: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar hvem: Virksomheder i regnskabsklasse store C og D revisors tjekliste hvad: Årsregnskabslovens 99 a vedr. hvem: Virksomheder i regnskabsklasse store C og D hvornår: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2018 eller senere Juni, 2018 årsregnskabslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 733 FRÁ 28. AUGUST 2002 FOR FÆRØERNE OM INDBERETNING AF HANDLER MED VÆRDIPAPIRER, DER ER NOTERET PÅ EN FONDSBØRS M.V.

BEKENDTGØRELSE NR. 733 FRÁ 28. AUGUST 2002 FOR FÆRØERNE OM INDBERETNING AF HANDLER MED VÆRDIPAPIRER, DER ER NOTERET PÅ EN FONDSBØRS M.V. BEKENDTGØRELSE NR. 733 FRÁ 28. AUGUST 2002 FOR FÆRØERNE OM INDBERETNING AF HANDLER MED VÆRDIPAPIRER, DER ER NOTERET PÅ EN FONDSBØRS M.V. Bekendtgørelse nr. 733 af 28.08.2002 Kapitel 1 Indberetningspligt

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i DK Formuepleje A/S. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i DK Formuepleje A/S, der afholdes:

Indkaldelse til Generalforsamling i DK Formuepleje A/S. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i DK Formuepleje A/S, der afholdes: DK Formuepleje Til aktionærer i Aalborg, den 08.05.2013 Indkaldelse til Generalforsamling i Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i, der afholdes: Fredag, den 24. maj 2013 klokken 15.00 på selskabets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling 1) L 155 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling. (Etablering af alternative markedspladser og gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro. 15. juli 2014 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Praktisk information om godkendelsesprocessen for prospekter

Praktisk information om godkendelsesprocessen for prospekter Praktisk information om godkendelsesprocessen for prospekter Når en virksomhed skal have værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked eller foretage et offentligt udbud af værdipapirer på over

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 31. august 2018 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1 I bekendtgørelse nr. 937 af 27. juli 2015 om finansielle

Læs mere

Godkendelsesproces for prospekter

Godkendelsesproces for prospekter Godkendelsesproces for prospekter En virksomhed skal offentliggøre et godkendt prospekt, når den: ønsker værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked ønsker at foretage et offentligt udbud af

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R 14. august 2014 F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R Finanstilsynet har i et notat af 6. august 2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.6.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i DK Formuepleje A/S. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i DK Formuepleje A/S, der afholdes:

Indkaldelse til Generalforsamling i DK Formuepleje A/S. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i DK Formuepleje A/S, der afholdes: Til aktionærer i Aalborg, den 4. maj 2019 Indkaldelse til Generalforsamling i Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i, der afholdes: Torsdag, den 20. maj 2019 klokken 9:00 Generalforsamlingen

Læs mere