Overenskomst. mellem. Vikarbureauet PUS A/S. Dansk Sygeplejeråd. For time- og månedslønnede sygeplejersker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst. mellem. Vikarbureauet PUS A/S. Dansk Sygeplejeråd. For time- og månedslønnede sygeplejersker"

Transkript

1 Overenskomst mellem Vikarbureauet PUS A/S og Dansk Sygeplejeråd For time- og månedslønnede sygeplejersker 2008

2 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område Ansvarsområde for radiograf- og sygeplejestuderende Timelønnet ansættelse Løn Tillæg Lønbegreber Tjenesterejser til udlandet Studerende Lønregulering Lønudbetaling Pension Ansættelsesbrev Bekræftelse på ansættelse Arbejdstid Arbejde på særlige tidspunkter Overarbejde Pauser Søgnehelligdage Rådighedstjeneste Aflysning af aftalt tjeneste Ferie Gaver Patientledsagelse Kørselsgodtgørelse Tjenestedragt Opsigelse af medarbejder Interessetvist Opsigelse af overenskomst Hovedaftale

3 Indholdsfortegnelse for månedslønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område Månedslønnet ansættelse Løn Tillæg Lønregulering Lønbegreber Lønudbetaling Pension Tjenesteliste Tjenesterejser til udlandet Løndrøftelse Ansættelsesbrev Bekræftelse på ansættelse Arbejdstid Arbejde på særlige tidspunkter Overarbejde Deltidsansattes merarbejde Pauser Søgnehelligdage Varsling af omlagte timer Opkald til tjeneste Rådighedstjeneste Fridøgn og anden frihed Ferie og feriefridage Gaver Efteruddannelse/videreuddannelse Patientledsagelse og udrykning Kørselsgodtgørelse Tjenestedragt Særlige bestemmelser Sygdom, tjenestefrihed m.m Graviditet, barsel og adoption Opsigelse af medarbejder Tillidsrepræsentantbestemmelser Organisationsforhold Interessetvist Børns hospitalsindlæggelse Opsigelse af overenskomst Hovedaftale

4 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter sygeplejersker, radiografer, og sygeplejestuderende, der ansættes af vikarbureauet PUS A/S, Industrivej 44, 1. sal, 4000 Roskilde til vikar-/administrativt arbejde i virksomheden. 2 Ansvarsområde for radiograf- og sygeplejestuderende Den studerende kan ikke pålægges/antages i tjeneste, der indebærer et selvstændigt fagligt ansvar, og må kun udføre tjeneste under ansvar af og på delegation af en autoriseret sygeplejerske/radiograf. Studerende kan udelukkende ansættes på timeløn. Den studerende har til enhver tid ret til/ansvar for at frasige sig arbejdsopgaver, hvor den studerende ikke føler at have tilstrækkelige kvalifikationer/kompetence. 3 Timelønnet ansættelse Timelønnet ansættelse er baseret på her-og-nu arbejde med specifikke individuelle aftaler pr. opgave, hvorefter vikaren og bureauet er fritstillet overfor hinanden. Dette kan dreje sig om fra dag til dag, uge til uge dog maximum vikariater af indtil 3 måneds varighed, med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge. 4 Løn Stk. 1 - Sygeplejersker og radiografer ansat som timelønnede aflønnes med følgende grundlønninger: Pr.: ,93 kr. pr. time Lønnen indeholder den ansattes eget pensionsbidrag. 5 Tillæg Kvalifikations- og funktionstillæg er pensionsgivende og indgår i beregningen af ulempetillæg. Stk. 1 - Kvalifikationstillæg Der er aftalt følgende kvalifikationstillæg: Sygeplejersker med mindst 6 års klinisk erfaring ydes et tillæg på kr. 8,24 pr. time. Til sygeplejersker med mindst 1 års dokumenteret erfaring inden for de seneste 3 år fra et af nedenstående specialer, ydes et kvalifikationstillæg på kr. 10,30 pr. time. Dokumenteret klinisk erfaring vil sige curriculum vitae, som kan dokumenteres eventuelt med referencer, gennemgåede relevante kurser, efteruddannelse og/eller specialuddannelse. 4

5 Specialer: Anæstesi, psykiatri, hygiejne, intensiv, neonatal, radiologi, dialyse, onkologi, coronar, skadestue, operation. Herudover kan der ydes kvalifikationstillæg med baggrund i den enkelte medarbejders kvalifikationer (kurser, uddannelse, erfaring m.v.) erhvervet før og under ansættelsen. Kvalifikationstillægget udbetales, når vikaren benytter sit speciale ved løsning af opgaven. Aftale om kvalifikationstillæg udover det i overenskomsten aftalte, indgås mellem vikarbureauet og den ansatte. Stk. 2 - Funktionstillæg Der er aftalt følgende funktionstillæg: Sygeplejersker med ledende funktion som f.eks. afdelingssygeplejerske, assisterende leder, områdesygeplejerske samt sundhedsplejerske og sygeplejelærere ydes et tillæg på 10 % af timelønnen (grundløn + evt. kvalifikationstillæg). Sygeplejersker med funktion som ansvarshavende ydes et tillæg på 12,80 kr. pr. time pr. vagt. Sygeplejersker med funktion som bookingsygeplejerske, salgsmedarbejder, personalekonsulent, afdelingsleder og lignende ydes et tillæg på 10 % af timelønnen (grundløn + evt. kvalifikationstillæg). Herudover kan der for særlige funktioner ydes funktionstillæg. Funktionstillæg begrundes i arbejds- og ansvarsområder, herunder vagttilrettelæggelse. Aftale om funktionstillæg, udover det i overenskomsten aftalte, indgås mellem vikarbureauet og den ansatte. Stk. 3 Særlige tillæg Der er herudover mulighed for at aftale særlige tillæg til enkeltpersoner eller grupper af sygeplejersker. 6 Lønbegreber Ved timeløn forstås: Grundløn + kvalifikations- og funktionstillæg = timeløn. Timelønnen beregnes pr. påbegyndt halve time. 5

6 7 Tjenesterejser til udlandet Sygeplejersker, der udsendes til nedenstående lande ydes et udstationeringstillæg pr. dag på: - Grønland kr. 106,09 - Norge kr. 106,09 - Sverige kr. 106,09 - Færøerne kr. 106,09 - Storbritannien kr. 106,09 (England, Skotland og Wales) Herudover ydes sygeplejerskerne: - Fri ud- og hjemrejse (ud- og hjemrejse honoreres som tjenestedage) - Fri bolig. Vikarbureauet tegner i forbindelse med tjenesterejser en syge- og hjemtransportforsikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom, jfr. statens cirkulære om tjenesterejser. 8 Studerende Sygeplejestuderende/radiografstuderende aflønnes med en timeløn på kr.: Pr.: ,11 kr. 9 Lønregulering Alle beløb i nærværende overenskomst reguleres i henhold til DA s konjunkturstatistik for funktionærer i serviceprægede erhverv. Den målte ændring i 4. kvartal i det foregående år anvendes. Reguleringen sker hvert år pr. 1. april. Første gang i Lønudbetaling For timelønnede sygeplejersker udbetales lønnen for hver periode, således at lønnen er til disposition på den førstkommende torsdag efter en periodes afslutning, idet der altid afregnes for 2 uger ad gangen. Der tilstilles vikaren en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. 11 Pension Stk. 1. Som bidrag til sygeplejerskens pensionsordning indbetaler arbejdsgiveren 3 % af den samlede løn, jfr. 6. Heraf tilbageholder arbejdsgiveren 1 % af vikarens løn. Med virkning fra 1. april 2009 forhøjes pensionsbidraget til 4,5 %, hvoraf vikarens eget bidrag udgør 1,5 %. 6

7 Stk. 2 Pensionsbidraget indbetales af arbejdsgiveren til Pensionskassen for Sygeplejersker den sidste i hver måned, der følger efter udbetalingsmåneden. Pensionen ydes i henhold til kassens vedtægter. Der kan mellem den ansatte og vikarbureauet aftales et højere pensionsbidrag. Stk. 3 Sygeplejestuderende er undtaget bestemmelsen om pensionsordning. 12 Ansættelsesbrev I henhold til loven om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet modtager den ansatte - før tiltrædelsen - et ansættelsesbrev med angivelse af de lovmæssige oplysninger. 13 Bekræftelse på ansættelse Vikaren har med sin fratrædelse fra vikarbureauet ret til en skriftlig bekræftelse på ansættelsen, dennes art og omfang. 14 Arbejdstid Tjeneste kan planlægges som normaltjeneste eller rådighedstjeneste. Den daglige arbejdstid (normaltjeneste) kan vare fra 6-9 timer, afhængig af den daglige arbejdstid på arbejdsstedet. Tjeneste udover den aftalte daglige arbejdstid og den ugentlige arbejdstidsnorm betragtes som overarbejde. På særlige områder, hvor der ikke i øvrigt er ansat plejepersonale med øvre/nedre grænse for den daglige arbejdstid, kan der aftales vagter med vikaren der fraviger bestemmelsen om den daglige arbejdstid. I disse tilfælde honoreres vikaren for 1 ekstra time pr. tjeneste. Såfremt der på arbejdsstedet er indgået lokalaftaler om nedsættelse eller forøgelse af den daglige arbejdstid, er sygeplejerskerne omfattet. Ifølge EU direktiv 93/104 EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden artikel 6, stk. 2 må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Normperioden er i denne overenskomst fastsat til 8 uger. Ifølge EU direktiv 93/104 EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden artikel 4 skal det sikres, at den ansatte kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. 7

8 15 Arbejde på særlige tidspunkter Stk. 1 - Aften-/nattjeneste Tjeneste mellem kl. 15 og kl. 07 betegnes som aften-/nattjeneste. For tjeneste i dette tidsrum betales et tillæg på 25 % af timelønnen. Timelønnen plus tillægget beregnes pr. påbegyndt halve time. Stk. 2 - Weekendtjeneste Tjeneste i tidsrummet mellem kl. 15 fredag og kl. 07 mandag betegnes som weekendtjeneste. For tjeneste i dette tidsrum ydes et tillæg på 50 % af timelønnen. Timelønnen plus tillægget beregnes pr. påbegyndt halve time. Såfremt der i weekendtjenesten indgår aften-/nattjeneste ydes tillige aften-/nattillæg, jf. stk maj og Grundlovsdag honoreres svarende til weekendtjeneste for alle 24 timer. 16 Overarbejde Overarbejde er tjeneste ud over den planlagte daglige arbejdstid for en fuldtidsansat. Overarbejde godtgøres med tillæg på 50 % af timelønnen. Timelønnen plus godtgørelsen ydes pr. påbegyndt halve time. For overarbejde, der finder sted på særlige tidspunkter (aften, nat og weekend) ydes også honorering for den særlige arbejdstid. 17 Pauser Pause af mindre end ½ times varighed, hvor den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet/institutionen, medregnes i arbejdstiden. 18 Søgnehelligdage For arbejde på søgnehelligdage betales et tillæg på 100 % af timelønnen. Timelønnen plus tillægget beregnes pr. påbegyndt halve time. Såfremt tjenesten foregår i aften-/nattevagt ydes tillige aften-/nattillæg. Jule- og nytårsaftensdag betragtes som søgnehelligdage. 19 Rådighedstjeneste Under rådighedstjeneste kan den ansatte tilkaldes til effektivt arbejde fra vagtværelse eller fra bolig. 8

9 Stk.1. - Rådighedstjeneste kan planlægges som: 1) Rådighedstjeneste fra vagtværelse, i forlængelse af normaltjeneste. 2) Rådighedstjeneste fra bolig, i forlængelse af normaltjeneste. 3) Rådighedstjeneste i et fuldt døgn (døgnvagt) fra vagtværelse eller fra bolig. Stk. 2. 1) Rådighedstjeneste fra hjemmet honoreres med 1/3 time pr. time. 2) Rådighedstjeneste fra vagtværelse honoreres med 3/4 time pr. time. 3) Døgnvagt fra hjemmet honoreres med 14 timer. Døgnvagt fra vagtværelse honoreres med 20 timer. Medarbejderen har pligt til at give møde omgående efter tilkaldelsen. Stk. 3 - Døgnvagt. En døgnvagt anses for hørende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer falder. Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i et weekenddøgn, ydes der et tillæg på 50 % af normaltimelønnen for de 8 timer. Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i et søgnehelligdagsdøgn, ydes der et tillæg på 100 % af normaltimelønnen for de 8 timer. Stk. 4 - Effektivt arbejde. For effektivt arbejde under rådighedstjenesten ydes der overarbejdsbetaling. Tiden beregnes fra tilkaldelsen og til hjemkomst. Hvert tilkald tæller som mindst 1 times arbejde. Tilkald honoreres pr. påbegyndt time. Ved flere tilkald inden for samme time ydes kun overarbejdsbetaling for 1 time. Arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn finder anvendelse. Der ydes ulempegodtgørelse, såfremt den effektive tjeneste falder i de perioder, hvor der normalt ydes ulempegodtgørelse. 20 Aflysning af aftalt tjeneste Såfremt en aftalt tjeneste for en timelønnet sygeplejerske ikke kan benyttes af vikarbureauet, og såfremt bureauet ikke kan anvise den pågældende anden tjeneste på den aftalte dag, har den vikaren - medmindre tjenesten annulleres med et varsel på mindst 4 timer forud for tjenestens påbegyndelse - ret til løn for det antal timer, der var aftalt den pågældende dag. Sygeplejersker, der gennem de forudgående 6 måneder har udført tjeneste for vikarbureauet i et omfang der udgør gennemsnitligt mindst 40 timer pr. måned, berettiges til løn for de vagter, der var aftalt ved sygdommens påbegyndelse max 4 uger. Bestemmelsen gælder også for aftalte vagter, der aflyses under sygeperioden. 9

10 21 Ferie Stk. 1 - Medarbejderen er omfattet af den til enhver tid gældende Ferielov. Stk.2 - Timelønnede ydes feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen i optjeningsåret ( ). 22 Gaver Det er for den enkelte vikar ikke tilladt at modtage gaver m.m. fra patienter samt disses pårørende. 23 Patientledsagelse Såfremt vikaren deltager i patientledsagelse, medregnes rejsetiden fuldt ud i arbejdstiden, idet tiden i forbindelse med tilbagerejse imellem kl og kl ikke medregnes som arbejdstid, såfremt der er stillet soveplads til rådighed. Arbejdsfri ophold uden for hjemstedet på indtil 2 timer medregnes fuldt ud. Såfremt det arbejdsfri ophold uden for hjemstedet er på mere end 2 timer, medregnes hele opholdet med 1/3 af tiden. I forbindelse med patientledsagelse ydes der time- og dagpenge i henhold til statens regler. 24 Kørselsgodtgørelse Der ydes vikaren kørselsgodtgørelse efter statens regler - højeste sats, fra egen bopæl til det anviste arbejdssted tur/retur fratrukket 24 km. Der kan maksimalt ydes godtgørelse for 100 km. kørsel pr. tjeneste. 25 Tjenestedragt Vikarbureauet stiller fri tjenestedragt incl. vask til rådighed eller yder et tillæg på kr. 3,24 kr. pr time pr. vagt. 26 Opsigelse af medarbejder Tjenesteforholdet kan ophæves uden forudgående varsel. 27 Interessetvist Proceduren for interessetvister tilrettelægges på denne måde: 10

11 a. Såfremt der opstår en interessetvist føres der hurtigst muligt mellem vikarbureauet og tillidsrepræsentanten/ Dansk Sygeplejeråd en forhandling med henblik på at bilægge tvisten. b. Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes sagen af en af parterne inden for en frist af 14 dage efter den lokale forhandling til central forhandling mellem vikarbureauet og Dansk Sygeplejeråd. Den centrale forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen. Bilægges interessetvisten ikke ved de centrale forhandlinger, finder Hovedaftalens bestemmelser om endelig afgørelse ved voldgift anvendelse. 28 Opsigelse af overenskomst Nærværende overenskomst træder i kraft 1. april 2008 og kan såvel af vikarbureauet PUS A/S som af Dansk Sygeplejeråd opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Selv om overenskomsten er opsagt, løber den videre, indtil anden overenskomst træder i stedet. 29 Hovedaftale Hovedaftale indgået mellem Danske regioner og Sundhedskartellet er gældende. 11

12 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter sygeplejersker og radiografer, der ansættes af vikarbureauet PUS A/S, Industrivej 44, 1. sal, 4000 Roskilde til vikar-/administrativt arbejde i virksomheden. 2 Månedslønnet ansættelse Månedslønnet ansættelse er baseret på aftaler om fastansættelse eller om vikariater med en varighed af 3 måneder eller mere. 3 Løn Sygeplejersker og radiografer ansat som månedslønnede aflønnes med følgende grundløn pr. måned: Pr.: kr ,87 Lønnen indeholder den ansattes eget pensionsbidrag. 4 Tillæg Kvalifikations- og funktionstillæg er pensionsgivende og indgår i beregningen af ulempetillæg. Stk. 1 - Kvalifikationstillæg Der er aftalt følgende kvalifikationstillæg: Til sygeplejersker med mindst 6 års klinisk erfaring er månedslønnen: Pr: kr ,80 Til sygeplejersker med mindst 1 års dokumenteret erfaring inden for de seneste 3 år fra et af nedenstående specialer, ydes et kvalifikationstillæg kr. 10,30 pr. time. Dokumenteret klinisk erfaring vil sige curriculum vitae, som kan dokumenteres eventuelt med referencer, gennemgåede relevante kurser, efteruddannelse og/eller specialuddannelse. Specialer: Anæstesi, psykiatri, hygiejne, intensiv, neonatal, radiologi, dialyse, onkologi, coronar, skadestue, operation. Herudover kan der ydes kvalifikationstillæg med baggrund i den enkelte medarbejders kvalifikationer (kurser, uddannelse, erfaring m.v.) erhvervet før og under ansættelsen. Kvalifikationstillægget udbetales, når vikaren benytter sit speciale ved løsning af opgaven. 12

13 Aftale om kvalifikationstillæg udover det i overenskomsten aftalte, indgås mellem vikarbureauet og den ansatte. Stk. 2 - Funktionstillæg Der er aftalt følgende funktionstillæg: Sygeplejersker med ledende funktion som f.eks. afdelingssygeplejerske, assisterende leder, områdesygeplejerske samt sundhedsplejerske og sygeplejelærere ydes et tillæg på 10 % af timelønnen (grundløn + evt. kvalifikationstillæg). Sygeplejersker med funktion som ansvarshavende ydes et tillæg på 12,80 kr. pr. time pr. vagt. Sygeplejersker med funktion som bookingsygeplejerske, salgsmedarbejder, personalekonsulent, afdelingsleder og lignende ydes et tillæg på 10 % af timelønnen (grundløn + evt. kvalifikationstillæg). Herudover kan der for særlige funktioner ydes funktionstillæg. Funktionstillæg begrundes i arbejds- og ansvarsområder, herunder vagttilrettelæggelse. Aftale om funktionstillæg, udover det i overenskomsten aftalte, indgås mellem vikarbureauet og den ansatte. Stk. 3 - Særlige tillæg Der er herudover mulighed for at aftale særlige tillæg til enkeltpersoner eller grupper af sygeplejersker. 5 Lønregulering Alle beløb i nærværende overenskomst reguleres i henhold til DA s konjunkturstatistik for funktionærer i serviceprægede erhverv. Den målte ændring i 4. kvartal i det foregående år anvendes. Reguleringen sker hvert år pr. 1. april. Første gang i Lønbegreber Ved timeløn for en månedslønsansat forstås: Grundløn + kvalifikations- og funktionstillæg pr. år: 1924 = timeløn. 7 Lønudbetaling Lønnen udbetales månedsvis bagud, således at lønnen er til disposition sidste bankdag i måneden. Der tilstilles den ansatte en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. 13

14 8 Pension Stk. 1 For månedslønnede vikarer oprettes en pensionsordning i Pensionskassen for Sygeplejersker. Stk. 2 Den ansattes eget bidrag til pensionsordningen udgør 5 % af de pensionsgivende løndele. Eget bidraget tilbageholdes ved lønudbetalingen. Arbejdsgiverbidraget beregnes som 10 % af de pensionsgivende løndele. Virksomheden indbetaler egetbidraget og arbejdsgiverbidraget til pensionsordningen månedsvis bagud i tilknytning til lønudbetalingen. Stk. 3 De pensionsgivende løndele består af grundlønnen samt funktions- og kvalifikationstillæg samt særlige tillæg. Funktionstillæg, kvalifikationstillæg samt særlige tillæg øges med 100/95 inden beregningen af eget- og arbejdsgivers pensionsbidrag. Undtaget herfra er tillæg, der beregnes som en %- del af den samlede månedsløn. Stk. 4 - Merarbejde er pensionsgivende. 9 Tjenesteliste Tjenestelisten bekendtgøres, således at de ansatte til stadighed er orienteret om tjenestens beliggenhed med ugentlige fridøgns placering mindst 4 uger forud. 10 Tjenesterejser til udlandet Sygeplejersker, der udsendes til nedenstående lande ydes et udstationeringstillæg pr. dag på: - Grønland kr. 106,09 - Norge kr. 106,09 - Sverige kr. 106,09 - Færøerne kr. 106,09 - Storbritannien kr. 106,09 (England, Skotland og Wales) Herudover ydes sygeplejerskerne: - Fri ud- og hjemrejse (ud- og hjemrejse honoreres som tjenestedage) - Fri bolig. Vikarbureauet tegner i forbindelse med tjenesterejser en syge- og hjemtransportforsikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom, jfr. statens cirkulære om tjenesterejser. 14

15 11 Løndrøftelse Den ansatte har ret til en årlig lønforhandling med arbejdsgiveren. 12 Ansættelsesbrev I henhold til loven om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet modtager den ansatte - før tiltrædelsen - et ansættelsesbrev med angivelse af de lovmæssige oplysninger. 13 Bekræftelse på ansættelse Vikaren har med sin fratrædelse fra vikarbureauet ret til en skriftlig bekræftelse på ansættelsen, dennes art og omfang. 14 Arbejdstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 37 timer, hvori indgår rådighedstjeneste med de angivne værdier. Tjeneste kan planlægges som normaltjeneste eller rådighedstjeneste. Den daglige arbejdstid (normaltjeneste) kan vare fra 6-9 timer, afhængig af den daglige arbejdstid på arbejdsstedet. Tjeneste udover den aftalte daglige arbejdstid og den ugentlige arbejdstidsnorm betragtes som overarbejde. På særlige områder, hvor der ikke i øvrigt er ansat plejepersonale med øvre/nedre grænse for den daglige arbejdstid, kan der aftales vagter med vikaren der fraviger bestemmelsen om den daglige arbejdstid. I disse tilfælde honoreres vikaren for 1 ekstra time pr. tjeneste. Såfremt der på arbejdsstedet er indgået lokalaftaler om nedsættelse eller forøgelse af den daglige arbejdstid, er sygeplejerskerne omfattet. Ifølge EU direktiv 93/104 EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden artikel 6, stk. 2 må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Normperioden er i denne overenskomst fastsat til 8 uger. Ifølge EU direktiv 93/104 EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden artikel 4 skal det sikres, at den ansatte kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. 15 Arbejde på særlige tidspunkter Stk. 1 - Aften-/nattjeneste Tjeneste mellem kl. 15 og kl. 07 betegnes som aften-/nattjeneste. For tjeneste i dette tidsrum betales et tillæg på 25 % til lønnen jf. 6, beregnet pr. påbegyndt halve time. 15

16 Stk. 2 - Weekendtjeneste Tjeneste i tidsrummet mellem kl. 15 fredag og kl. 07 mandag betegnes som weekendtjeneste. For tjeneste i dette tidsrum, ydes et tillæg på 50 % af timelønnen. Tillægget ydes pr. påbegyndt halve time. Såfremt der i weekendtjenesten indgår tjeneste mellem kl. 15 og kl. 07 ydes tillige aften- /nattillæg. Tillægget ydes pr. påbegyndt halve time. 1. maj og Grundlovsdag honoreres svarende til weekendtjeneste for alle 24 timer. Tillæg ydes også for overarbejdstimer. 16 Overarbejde Stk. 1 Overarbejde er tjeneste ud over den planlagte daglige arbejdstid for en fuldtidsansat. Overarbejde godtgøres med tillæg på 50 % af timelønnen. Godtgørelsen ydes pr. påbegyndt halve time. For overarbejde, der finder sted på særlige tidspunkter (aften, nat og weekend) ydes også honorering for den særlige arbejdstid. Stk. 2 - Varsling af overarbejde Når en ansat pålægges at udføre overarbejde, skal dette meddeles i tjenestetiden dagen forud. For manglende varsel til overarbejde ud over 1 time ydes et tillæg på kr. 30, Deltidsansattes merarbejde Ved deltidsansattes merarbejde forstås arbejde ud over det gennemsnitlige ugentlige timetal, som gælder ifølge vedkommendes ansættelseskontrakt, men indenfor den gennemsnitlige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte. Deltidsansattes merarbejde betales pr. påbegyndt time med timeløn inkl. tillæg. Deltidsansattes arbejde ud over den daglige arbejdstidsnorm betragtes som overarbejde. Deltidsansatte, der pålægges at udføre merarbejde, skal orienteres i arbejdstiden senest dagen forud. For manglende varsel af merarbejde ud over 1 time gives et tillæg på 25 % af timelønnen pr. gang. Der ydes pension af merarbejde. 16

17 For merarbejde, der finder sted på særlige tidspunkter, f.eks. aften/nat/weekend eller søgnehelligdage ydes også honorering for den særlige arbejdstid. Sygeplejersken har ret til ændring af den aftalte lønkvote, såfremt der udføres fast merarbejde ud over en kalendermåned. 18 Pauser Pause af mindre end ½ times varighed, hvor den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet/institutionen, medregnes i arbejdstiden. 19 Søgnehelligdage De ansatte har ret til frihed på søgnehelligdage. Jule- og nytårsaftensdag betragtes som søgnehelligdage. Herved forøges antallet af korte fridøgnsperioder tilsvarende. (Der kan ikke planlægges fridøgn på søgnehelligdage). Såfremt der udføres tjeneste på en søgnehelligdag har sygeplejersken ret til frihed af samme varighed som det præsterede arbejde. Herudover betales et tillæg på 50 % af timelønnen pr. time. Tillægget ydes også for overarbejdstimer. Hvis sygeplejersken ikke får erstatningsfrihed inden udgangen af den 3. måned, ydes betaling med timeløn og et tillæg på 100 % af timelønnen. Såfremt tjenesten foregår i aften-/nattevagt ydes tillige aften-/nattillæg. Inddrages planlagt frihed på en søgnehelligdag, honoreres tjenesten som overarbejde. 20 Varsling af omlagte timer Ændres der i tjenestens beliggenhed i forhold til den i tjenestelisten fastlagte, skal der gives et varsel på mindst 4 døgn. Overholdes dette varsel ikke, ydes der en godtgørelse for de omlagte timer på kr. 30,90 pr. vagt. Ved omlagte timer forstås timer, hvor den ansatte ifølge tjenestelisten ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normaltjenestetimer, inden for en periode af 24 timer (f.eks. omlægning fra dag- til aftentjeneste). 21 Opkald til tjeneste Til ansatte, der uden at være pålagt rådighedstjeneste, opkaldes til tjeneste uden for den normale arbejdstid, ydes der betaling som for overarbejde, dog mindst for 3 timer. For arbejde ud over 3 timer ydes overarbejdsbetaling pr. påbegyndt time. 17

18 22 Rådighedstjeneste Under rådighedstjeneste kan den ansatte tilkaldes til effektivt arbejde fra vagtværelse eller fra bolig. Stk.1. - Rådighedstjeneste kan planlægges som: 1) Rådighedstjeneste fra vagtværelse, i forlængelse af normaltjeneste. 2) Rådighedstjeneste fra bolig, i forlængelse af normaltjeneste. 3) Rådighedstjeneste i et fuldt døgn (døgnvagt) fra vagtværelse eller fra bolig. Stk. 2. 1) Rådighedstjeneste fra hjemmet honoreres med 1/3 time pr. time. 2) Rådighedstjeneste fra vagtværelse honoreres med 3/4 time pr. time. 3) Døgnvagt fra hjemmet honoreres med 14 timer. Døgnvagt fra vagtværelse honoreres med 20 timer. Medarbejderen har pligt til at give møde omgående efter tilkaldelsen. Stk. 3 - Døgnvagt. En døgnvagt anses for hørende til det kalenderdøgn, hvori de fleste timer falder. Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i et weekenddøgn, ydes der et tillæg på 50 % af normaltimelønnen for de 8 timer. Hvis de fleste af en døgnvagts timer falder i et søgnehelligdagsdøgn ydes frihed for mindst 8 timers normaltjeneste. Stk. 4 - Effektivt arbejde. For effektivt arbejde under rådighedstjenesten ydes der overarbejdsbetaling samt honorering. Tiden beregnes fra tilkaldelsen og til hjemkomst. Hvert tilkald tæller som mindst 1 times arbejde. Tilkald honoreres pr. påbegyndt time. Ved flere tilkald inden for samme time ydes kun overarbejdsbetaling for 1 time. Arbejdsministeriets bekendtgørelser om hviletid og fridøgn finder anvendelse. Der ydes ulempegodtgørelse, såfremt den effektive tjeneste falder i de perioder, hvor der normalt ydes ulempegodtgørelse. 23 Fridøgn og anden frihed Der ydes en ugentlig fridøgnsperiode af mindst 55 timers varighed. Har fridøgnsperioden ikke en længde som anført ovenfor, tildeles der i stedet 2 korte fridøgnsperioder. Disse skal hver have en længde af mindst 35 timer. Inddrages et fridøgn, afvikles den pålagte tjeneste efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste. 18

19 Herudover betales der til den ansatte et tillæg på kr. 334,75 kr. pr. fridøgn, såfremt inddragelsen sker med et kortere varsel end 14 døgn. Inddrages for en fuldtidsansat anden frihedsperiode på 24 timer eller mere, honoreres den pålagte tjeneste som overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste. 24 Ferie og feriefridage Stk. 1 - Medarbejderen er omfattet af den til enhver tid gældende Ferielov. Stk.2 - Ved afholdelse af ferie med løn tilkommer der medarbejderen et ferietillæg på 1,5 %. Ferietillægget beregnes af alle i optjeningsåret ( ) udbetalte indkomstskattepligtige beløb, dog med fradrag af udbetalt ferietillæg samt eventuelt udbetalte feriepenge uden at ferien er afholdt. Stk. 3 - Fuldtidsbeskæftigede medarbejdere har til 5 feriefridage (37 feriefridagstimer) med løn i hvert ferieår. Der optjenes feriefridage for hver måneds beskæftigelse i det forudgående kalenderår. Antal optjente feriefridage fastsættes altid i henhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad. Stk. 4 - Placeringen af feriefridagene sker så vidt muligt efter aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, men følger i øvrigt ferielovens regler om placering af restferie. Har medarbejderen ikke afholdt alle optjente feriefridage inden ferieårets udløb kan de efter aftale overføres til næste ferieår jfr. stk. 5, eller udbetales med førstkommende lønudbetaling. Feriefridage udbetales med aktuel timeløn inkl. tillæg. Ved medarbejderens fratræden skal ikke afholdte feriefridage udbetales sammen med sidste lønudbetaling. Stk. 5 - Parterne har i henhold til Ferieloven med denne overenskomst aftalt vilkår for overførsel af ferie, der fraviger ferielovens regler. Stk. 6 - Medarbejderen og arbejdsgiver kan inden ferieårets udløb skriftligt aftale, at optjente og ikke afholdte ferie- og feriefridage udover 20 dage kan overføres til det følgende ferieår. Der kan således overføres op til 5 feriedage og 5 feriefridage pr. år. (bilag 1 kan anvendes). For deltidsbeskæftigede sker der forholdsmæssig reduktion i antallet af ferietimer. 19

20 Stk. 7 - Hvis der er optjent feriegodtgørelse for overførte ferietimer, skal arbejdsgiveren inden ferieårets udløb skriftligt meddele Feriekonto, at ferien overføres. Stk. 8 - Overførte ferietimer kan kun afvikles i en opsigelsesperiode, hvis ferien i medfør af overførselsaftalen allerede var placeret i den pågældende periode. Stk. 9 - Hvis medarbejderen, der har overført ferie, fratræder, inden ferien er holdt, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde mere end 25 dages ferie i et ferieår. Feriegodtgørelse samt kompensation for feriefridage udover 25 afregnes ved fratrædelsen med kontantbeløb baseret på optjeningen i det/de pågældende optjeningsår. 25 Gaver Det er for den enkelte medarbejder ikke tilladt at modtage gaver m.m. fra patienter samt disses pårørende. 26 Efteruddannelse/videreuddannelse Der kan ydes tjenestefri med løn for deltagelse i kurser, der af vikarbureauet og den ansatte skønnes relevante. Uddannelsesplanlægning indgår i den overordnede personalepolitik, og vikarbureauet støtter i størst muligt omfang den enkeltes fortsatte faglige og personlige udvikling. 27 Patientledsagelse og udrykning Ved deltagelse i patientledsagelse med ambulance ydes en godtgørelse på kr. 206,00 pr. gang. Rejsetid medregnes i arbejdstiden. Strækker rejsetid sig udover den normale daglige arbejdstid for en fuldtidsansat, honoreres de overskydende timer efter bestemmelserne for overarbejde. I forbindelse med patientledsagelse ydes der time- og dagpenge i henhold til statens regler. Såfremt patientledsagelse sker med fly eller helikopter, honoreres ydes et tillæg på 300 % af timelønnen, beregnet pr. påbegyndt time. I de tilfælde, hvor de ansatte tjenstligt deltager i ambulancetransporter (bil, fly eller helikopter), tegnes der rejseforsikring, som giver en dækning på 1 mio. kr. ved død eller ulykke. 28 Kørselsgodtgørelse Der ydes sygeplejersken kørselsgodtgørelse efter statens regler - højeste sats, fra egen bopæl til det anviste arbejdssted tur/retur fratrukket 24 km. 20

21 Der kan maksimalt ydes godtgørelse for 100 km. kørsel pr. tjeneste 29 Tjenestedragt Vikarbureauet stiller fri tjenestedragt incl. vask til rådighed eller yder et tillæg på kr. 3,24 kr. pr. time pr. vagt. 30 Særlige bestemmelser Øvrige ansættelsesforhold er i henhold til Funktionærlovens bestemmelser. 31 Sygdom, tjenestefrihed m.m. Stk. 1 - Månedslønnede oppebærer løn under sygdom i henhold til Funktionærloven. Såfremt en medarbejder har lovligt forfald fra sit arbejde på grund af sygdom, skal meddelelsen herom hurtigst muligt gives til vikarbureauet. I tilfælde af barns sygdom har medarbejderen ret til frihed med løn på barnets 1. sygedag, når hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt og forholdene på tjenestestedet tillader det. Skønnes mere frihed nødvendig, kan dette aftales. Stk. 2 - For tjenestefrihed ved: Omsorgsdage Ulykke og akut sygdom Barnets indlæggelse i forbindelse med fødslen Pasning af alvorligt syge børn under 14 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. Pasning af døende i hjemmet henvises til bilag 2 A 32 Graviditet, barsel og adoption Stk. 1 - Ved graviditet, barsel, adoption og orlov er medarbejderen omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning med aftalte forbedringer, jfr. bilag 2 B. Stk. 2 - Under fravær fra arbejdet på grund af graviditet og barsel ydes moderen fuld sædvanlig løn fra det tidspunkt, der skønnes at være 8 uger til fødslen og indtil 24 uger efter fødslen. 21

22 Faderen har ret til fravær med sædvanlig løn i 2 uger i forbindelse med fødslen, samt i yderligere 2 uger, der placeres inden barnets 46. uge. Desuden kan faderen og moderen dele retten til fravær med sædvanlig løn i ugerne Stk. 3 - Medarbejderen har ved adoption ret til orlov med sædvanlig løn i 24 uger efter modtagelsen af barnet. Ved fravær til afhentning af barnet i udlandet har medarbejderen ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 8 uger, når afgiverlandets myndigheder stiller krav om ophold i afgiverlandet før modtagelsen af barnet. Dette fravær er ikke omfattet af reglerne i stk. 4. Stk. 4 - Arbejdsgiverens betaling af den fulde løn i orlovsperioder, jfr. stk. 2 og 3, er betinget af, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. 33 Opsigelse af medarbejder Det gensidige opsigelsesvarsel fastsættes/aftales i henhold til Funktionærloven. Det påhviler vikarbureauerne skriftligt at meddele opsigelse til den ansatte og Dansk Sygeplejeråd. Denne meddelelse skal indeholde begrundelse for opsigelsen. Skønner Dansk Sygeplejeråd, at afskedigelsen af en efter nærværende overenskomst ansat ikke kan anses for rimeligt begrundet i pågældendes eller vikarbureauets forhold, kan Dansk Sygeplejeråd inden for en frist af 1 måned efter opsigelsen kræve spørgsmålet forhandlet med vikarbureauet. 34 Tillidsrepræsentantbestemmelser På det tidspunkt hvor der er 5 sygeplejersker ansat træder bilag 3 om TR og samarbejdsudvalgsbestemmelser i kraft. 35 Organisationsforhold Der må i sygeplejerskestillinger kun ansættes sygeplejersker/radiografer som er medlem af Dansk Sygeplejeråd/Foreningen af Radiografer i Danmark. 36 Interessetvist Proceduren for interessetvister tilrettelægges på denne måde: a. Såfremt der opstår en interessetvist føres der hurtigst muligt mellem vikarbureauet og tillidsrepræsentanten/ Dansk Sygeplejeråd en forhandling med henblik på at bilægge tvisten. b. Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes sagen af en af parterne inden for en frist af 14 dage efter den lokale forhandling til central forhandling mellem vikarbureauet og Dansk Sygeplejeråd. 22

23 Den centrale forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen. Bilægges interessetvisten ikke ved de centrale forhandlinger, finder Hovedaftalens bestemmelser om endelig afgørelse ved voldgift anvendelse. 37 Børns hospitalsindlæggelse Til månedslønnede vikarer med mindst 4 ugers anciennitet indrømmes der frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at vikaren indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Vikaren skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Eventuel refusion fra kommunen tilfalder vikarbureauet. 38 Opsigelse af overenskomst Nærværende overenskomst træder i kraft 1. april 2008 og kan såvel af vikarbureauet PUS A/S som af Dansk Sygeplejeråd opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Selv om overenskomsten er opsagt, løber den videre, indtil anden overenskomst træder i stedet. 39 Hovedaftale Hovedaftale indgået mellem Danske regioner og Sundhedskartellet er gældende. For vikarbureauet PUS A/S, den / 2008 For Dansk Sygeplejeråd, den /

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Teres Hospitalet Aarhus 2014-2017 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst. mellem. Firma (medlem af FASID) FOA Fag og Arbejde

Overenskomst. mellem. Firma (medlem af FASID) FOA Fag og Arbejde (indsæt vikarbureauets navn) (indsæt v/person) (indsæt adresse) (indsæt postnummer) (indsæt CVR-nr.) FOA Fag og Arbejde J.nr.: (indsæt j.nr.:) 2007-2010 Overenskomst mellem Firma (medlem af FASID) og FOA

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Valdemar 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

sygeplejevikarer OvereNskOMsT for vikarbureauer 2012 2014 DI Overenskomst II (SBA) Dansk Sygeplejeråd Indgået mellem DI nr. 854655

sygeplejevikarer OvereNskOMsT for vikarbureauer 2012 2014 DI Overenskomst II (SBA) Dansk Sygeplejeråd Indgået mellem DI nr. 854655 sygeplejevikarer OvereNskOMsT for vikarbureauer 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 854655 verenskomst 2012 2014 Overenskomst for vikarbureauer 2012-2014 mellem

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Kollund 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

L A N D S O V E R E N S K O M S T MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver DANSK SYGEPLEJERÅD ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2012-2014

L A N D S O V E R E N S K O M S T MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver DANSK SYGEPLEJERÅD ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2012-2014 L A N D S O V E R E N S K O M S T MELLEM Dansk Erhverv Arbejdsgiver OG DANSK SYGEPLEJERÅD OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2012-2014 INDHOLD Kapitel 1 Fælles bestemmelser.................................

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis

Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og HK/Service 1. juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område 2 Ansættelsens grundlag 3

Læs mere

Samlet Overenskomstgrundlag. For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA)

Samlet Overenskomstgrundlag. For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA) Samlet Overenskomstgrundlag For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA) 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst Mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd om ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Privathospitaler og klinikker. Arbejdsgiver

LANDSOVERENSKOMST. Privathospitaler og klinikker. Arbejdsgiver 2010 Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Telefon 3315 1555 Fax 3315 2455 E-mail dsr@dsr.dk www.dsr.dk 2012 Arbejdsgiver Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15 Titel O.15 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge/sundhedsplejersker, kostfagligt personale, ergo- og Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2016 Type Aftale Nummer 79.03 Publiceret 09-09-2015

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND ARBEJDSTIDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER M.FL., RENGØRINGSASSISTENTER M.FL., OG FOTOGRAFER **NYT**

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For HjerteCenter Varde A/S 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Brancheoverenskomst. mellem. Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID) FOA Fag og Arbejde

Brancheoverenskomst. mellem. Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID) FOA Fag og Arbejde Brancheoverenskomst mellem Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID) og FOA Fag og Arbejde 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Kap. 1. Overenskomstens indhold... 4 1. Overenskomstens område... 4 2. Definition

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Aleris-Hamlet Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Side 31 Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 32 Kapitel 1. Arbejdstilrettelæggelse...

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

FOR VIKARBUREAUER. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde. Indgået mellem

FOR VIKARBUREAUER. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde. Indgået mellem OVERENSKOMST FOR VIKARBUREAUER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag og Arbejde 2010 2012 Overenskomst for Vikarbureauer 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Social- og sundhedsvikarer

LANDSOVERENSKOMST. Social- og sundhedsvikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Social- og sundhedsvikarer L A N D S O V E R E N S K O M S T for social- og sundhedsvikarer 2010-2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1.

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere