Interaktiv HR videndeling i online-community

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interaktiv HR videndeling i online-community"

Transkript

1 Interaktiv HR videndeling i online-community Det Danske Ledelsesakademi Ledelse Brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen december 2008, Clarion Hotel, København Charlotte Hundstrup Nielsen: Syddansk Universitet, Institut for Marketing & Management, Jeanette Lemmergaard: Syddansk Universitet, Institut for Marketing & Management, Resumé: Denne artikel fokuserer på de ledelsesmæssige udfordringer der eksisterer i forhold til HR - funktionens arbejde og pointerer vigtigheden af, at man som virksomhed formår at systematisere, bevare og videreudvikle den virksomhedsspecifikke viden. Endvidere argumenteres der for fordelene ved at man deler den opbyggede viden med andre lignende virksomheder. Artiklen fokuserer på videnopsamling og videndeling indenfor HR området, og i den forbindelse argumenteres der for, at målinger på HR-arbejdet kan fungere som et solidt redskab til videnopbygning og videndeling til trods for at målinger på HR-området generelt ikke har været det mest benyttede beslutningsgrundlag. Nærværende artikel begrunder det nødvendige og ikke mindst brugbare i at inddrage målinger i relation til HR-arbejdet, både som systematisk redskab til at lagre viden og som metode til at dele denne viden. I artiklen præsenteres den forskningsbaserede HR-portal Share2know, som netop indeholder et værktøj til opsamling og deling af viden. Artiklen afsluttes med at klarlægge portalens bidrag til virksomhedens ledelse og HR-funktionen. 1

2 1. Introduktion Virksomheder forlader sig i stadig stigende grad på menneskelige ressourcer og kompetencer. Alligevel oplever man gang på gang virksomheder der ikke er beredte på at investere den nødvendige indsats i denne udvikling. Når ny viden og nye kompetencer skal udvikles involverer det nødvendigvis virksomhedens menneskelige ressourcer, og derved bliver de menneskelige ressourcer et af virksomhedens mest essentielle konkurrenceparametre. Netop de menneskelige ressourcer er dem som giver den enkelte virksomhed mulighed for at skille sig ud og levere noget unikt. Som leder kan det være en stor udfordring at allokere disse kræfter, der eksisterer i virksomheden. Derfor består de ledelsesmæssige udfordringer tit og ofte i at placere virksomhedens menneskelige ressourcer, så både arbejdspladsen og medarbejderen får mest udbytte nu og i fremtiden. Denne proces kan give store problemer, hvis man som leder mister overblikket eller ikke har styr på hvilke ressourcer der er og hvor de befinder sig. Ledelsesgruppen kan til et vis punkt formulere strategier for virksomhedens fremtid, gøren og laden, og i denne proces skal de menneskelige ressourcer indtænkes. Men mange beslutninger bliver stadigt mere komplekse. Denne tiltagende kompleksitet bliver til på grund af stadig større mængder af information, som kan gøre det sværere at skelne det uvæsentlige fra det væsentlige. Generelt stilles der i dag høje krav til niveauet af viden og ikke mindst de processer i virksomheder, der benyttes til at formidle denne viden. For lederen kan det være en større bedrift at holde styr på den eksisterende viden og ikke mindst på den nye viden som tilføres virksomheden i kraft af nye medarbejdere og foranderlige omgivelser. Derfor er det strategisk set en fordel, at man forstår hvilke ressourcer og viden der giver de konkurrencemæssige fordele og ikke mindst hvordan disse forvaltes, benyttes og videreformidles i systemet. For en leder er dette ikke en let opgave og derfor kan det blive nødvendigt, at HR-funktionen inddrages på et strategisk plan for at anskueliggøre, hvilke ressourcer virksomheden råder over i forhold til de nuværende- og fremtidige medarbejdere. Efter en kortere introduktion til knowledge management litteraturen og en kombination af især videndelingslitteraturen og human ressource management litteraturen præsenteres den forskningsbaserede HR-portal, Share2know. Portalen kan sikre at vigtig viden ikke går tabt og ligeledes at virksomheden får et overblik over den viden og de kompetencer der findes. Endvidere kan portalen fordre ny viden og nye tiltag, som hidtil har været virksomheden ubekendt ved, at fx videnindsamlingsskabelonen introducerer emner og/eller spørgsmål, som der ellers ikke har været fokus på. Endeligt giver portalen mulighed for benchlearning med 2

3 udsigt til fornyet viden, da det er muligt for den enkelte virksomhed at sammenligne egne HR-aktiviteter med lignende aktiviteter i andre virksomheder. Artiklen afsluttes med en konklusion på Share2knows bidrag til virksomhedens ledelse i almindelighed og til HRarbejdet i særdeleshed. 2. Viden i HR-arbejdet Kun ved at tillade at HR-funktionen deltager i planlægningen af virksomhedens og ledelsens forretningsstrategi kan man sikre, at de menneskelige ressourcer anvendes på den bedst mulige måde. Især når det kommer til nogle af grundpillerne indenfor HRM såsom at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere, er det nødvendigt at HR-funktionen inddrages som det strategiske bindeled. Man taler således om at HR-funktionen skal indgå som en strategisk partner, der integrerer virksomhedens processer med forretningsprocesser og at HR-funktionen skal være en integreret del af den overordnede ledelse i sine bestræbelser på at maksimere nytten af de menneskelige ressourcer (Ulrich, 1997). Men for eksempel i forhold til tiltrækning af ny og kompetent arbejdskraft samt i forhold til at fastholde den eksisterende, har det vist sig at en lang række virksomheder har problemer, da der ikke altid er en fastlagt plan for hvordan sådanne aktiviteter skal samstemmes med den overordnede forretningsstrategi. En vigtig forudsætning i forhold til tiltrækning og fastholdelse af kompetent arbejdskraft er at den overordnede strategi er på plads inden arbejdet igangsættes. Det er således vigtigt at være fremadskuende og dermed være i stand til at være på forkant med udviklingen igennem såvel kvantitative som kvalitative målinger. HRstrategien er i princippet nøglen til styrkelsen af virksomhedens kernekompetencer, som selvfølgelig bør være forankret i virksomhedens overordnede virksomhedsstrategi. Men for at få dette samspil imellem HR-strategien og virksomhedsstrategien er det nødvendigt at have en nuanceret viden om HR-temperaturen i virksomheden. Kun derved kan man planlægge ud fra det nuværende øjebliksbillede og scenarier omkring fremtidige eventualiteter. Men denne videnindsamlingsproces kan dog virke som en uoverskuelig proces for mange virksomheder, ikke mindst når man starter helt fra bunden og skal omsætte samt strukturere viden og information om de menneskelige ressourcer til brugbare strategiske tiltag for første gang. 3

4 2.1. Tilegnelse af viden Videntilegnelse og videndeling indenfor HR præsenteres i dag som værende nøglen til succes, og derfor er det nødvendigt for virksomheden og dens ledere at gøre sig klart, hvilken viden der kan give dem konkurrencemæssige fordele. Viden er et væsentligt input i stort set alle virksomhedens aktiviteter. Det gælder såvel indenfor produktion, salg og logistik, som indenfor human ressource management. Anvendes og kombineres viden fra virksomhedens mange forskellige informationskilder, er det muligt at udarbejde analyser og rapporter, som kan anvendes til at træffe vigtige og effektive forretningsmæssige beslutninger. Hvis alle i virksomheden vidste det samme, var viden i høj grad overflødig. Imidlertid er viden i næsten alle virksomheder ikke-overflødig. Specialisering af arbejdsopgaver, forskellig geografisk lokalisering og forskellig hierarkisk position medvirker til, at virksomhedens viden er ikke-redundant eller distribueret. Videndeling er således et udtryk for, at en virksomhed forsøger at genbruge dens distribuerede viden i andre sammenhænge, for eksempel i forhold til udvikle og samstemme en virksomheds HRstrategier. En virksomheds viden er indlejret i de personer, der er ansat i virksomheden, i forskellige former for systemer og i kulturen. Virksomheden kan vægte de forskellige typer af viden i henhold til de relaterede strategier. Generelt taler man om tre typer af viden. Den første type viden kan betegnes som personaliseret viden, hvilket vil blive uddybet i næste afsnit. Men her er der tale om, at det er individet, der besidder den viden, der er relevant for virksomheden (f.eks. Hansen et. al., 1999; Christensen & Bukh, 2003). Den anden type af viden er viden som er indlejret i systemer. Denne videntype repræsenterer en kodificering af virksomhedens viden. Det er f.eks. viden i form af procedurer og forskrifter for hvordan en ansat skal handle i en given situation (f.eks. Hansen et. al., 1999; Christensen & Bukh, 2003). Endelig findes der viden som er indlejret i virksomhedens kultur. Denne type viden er udtryk for, at der eksisterer en fælles opfattelse af, hvad der er den rette handling i en given situation og at individet vil evaluere en situation ud fra kulturelt indlejrede antagelser. Kulturelt indlejret viden kan blandt andet være indlejret i de professioner, der er repræsenteret i virksomheden og i de delte erfaringer, der findes i virksomheden. Der kan i denne forbindelse eksistere flere subkulturer i en virksomhed. Endvidere beskrives viden ofte på et kontinuum fra tavs til eksplicit viden (Polanyi, 1966). Eksplicit viden er viden, som individet er sig bevidst. Denne form for viden kan derfor let artikuleres og kodificeres. Denne viden kan systematiseres og derved overføres til andre. 4

5 Tavs viden er personlig viden, der kan være vanskelig at artikulere og kodificere. Det er viden som fører til en bestemt adfærd, men til trods herfor alligevel er vanskelig at kommunikere og overføre til andre. Tavs viden overføres til andre ved eksemplets magt f.eks. når nyansatte oplæres, således er tavs viden arbejdsrelaterede praksisser vedrørende know-how, som uformelt læres på jobbet (Wagner & Sternberg, 1987). Tavs viden findes ikke alene på individniveauet, den findes også i virksomheden generelt og det er her de ledelsesmæssige udfordringer ofte befinder sig. Som f.eks. Nelson og Winter (1982) viser, er en stor del af virksomhedens viden tavs, eftersom det er umuligt at beskrive alle aspekter som gør en virksomhed succesfuld. Derfor er det vigtigt for ledelsen at forsøge at synliggøre så meget af denne viden som mulig, så det kan vendes til virksomhedens fordel Videndeling Formålet med at dele viden er at blive bedre til at udnytte den eksisterende viden samt at skabe ny viden til udvikling og innovation. Det handler om at identificere allerede eksisterende og tilgængelig viden, for derefter at overføre, anvende og eventuelt lagre denne viden. Derved er det målet, at fremtidige aktiviteter udføres hurtigere, bedre og mere forudsigeligt. Videndeling kan i princippet ske gennem tre videnledelsesstrategier. Personalisering af viden betyder, at virksomheden opbygger individuel ekspertise, hvilket er kendetegnende for et professionelt bureaukrati. Personaliseringsstrategien er velegnet, når virksomheden skal opbygge tavs viden og uunderstøtter således udviklingen af nye kernekompetencer. Tavs viden er personlig, når den opstår, som fremhævet af blandt andre Nonaka og Takeuchi (1995). En ekspert kan således ofte finde det vanskeligt at overføre sin nye viden til andre og kommunikerer bedst med andre eksperter, hvilket er svagheder ved en personaliseringsstrategi. Rene personaliseringsstrategier lider således af mangel på redundans i viden, hvilket kan skabe vanskeligheder med at anvende viden produktivt. Ekspertviden spredes langsomt i en virksomhed, fordi der er for få eksperter, og fordi eksperter kommunikerer bedst med andre eksperter. Personafhængigheden er stor, og hvis eksperten forlader organisationen, er personens viden også væk. Kodificering af viden betyder, at viden repræsenteres i et formelt system, f.eks. en database, standardprocedurer eller retningslinjer for god adfærd. Kodificeret viden kan således lagres, genkaldes og kan dermed distribueres gennem et medie som f.eks. , databasesystem eller en personalehåndbog. Kodificeringsstrategier understøtter bestræbelserne på at 5

6 genbruge viden og kan dermed skabe driftsmæssige fordele. Imidlertid er kodificeringsstrategier ikke gode, hvis virksomheden skal udnytte den tavse viden. Tavs viden lader i sagens natur sig vanskeligt kodificere. Desuden lider kodificeringsstrategier under, at de kræver standardisering. De er dermed ikke velegnede, hvis formålet er at understøtte udvikling af nye rutiner og procedurer. Kodificeringsstrategier er altså bedst, når formålet er at understøtte virksomhedens eksisterende kompetencer. Socialiseringsstrategien er et vanskeligt udgangspunkt for videndeling. Videndeling gennem socialisering er en langsommelig proces, hvor individet tilegner sig de normer og værdier, der eksisterer i virksomheden eller gruppen. Socialiseringsstrategien er velegnet til overførsel og bevarelse af virksomhedens tavse viden (Nonaka & Takeuchi, 1995). Socialiseringsstrategien kompenserer på den måde for svagheder i personaliserings- og kodificeringsstrategierne. Desuden er socialiseringsstrategien velegnet, hvis virksomheden ønsker at styre medarbejdernes adfærd uden at skulle instruere medarbejderne eksplicit. Generelt kan det siges, at videndeling betyder, at der læres noget nyt gennem videregivne erfaringer. Denne videregivelse af erfaringer gøres dog lettest, når viden findes i en kodificeret form. Mange virksomheder har værdifuld viden gemt i økonomistyringssystemer, kundebaser og produktionssystemer. Ved hjælp af it-løsninger, kan det fulde potentiale af virksomhedens eksisterende system-baserede viden udnyttes, og dermed gøres brugbar i beslutningsprocessen. Videndeling er, ligesom det er tilfældet med HR, kendetegnet ved argumentet om en langt bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer. 3. Målinger Det er ikke nyt for virksomheder at arbejde med måling og dokumentation af viden. Økonomiafdelingen laver budgetter baseret på historiske fremskrivninger af faktiske data og velargumenterede formodninger om fremtiden. På samme måde henholder marketingafdelingen sig til en kombination af målinger og good guesswork, når der træffes beslutninger om, hvilken kombination af taktiske marketingmidler, processer og indhold, der medfører færrest omkostninger og har størst effekt på salgsresultaterne. Det er for alle virksomheder i dag helt naturligt at foretage målinger af kundernes krav og forventninger til virksomhedens produkter, da disse for eksempel skal afspejle sig i virksomhedens produktsammensætning, produktudvikling, afsætning og service. Sikring af virksomhedens overlevelse er således tæt knyttet til viden om konkurrenter, teknologi, kunder og markeder. 6

7 Det forekommer naturligt at måle i kroner og ører, markedsandele, produkter, distributionskanaler mv. HR-funktionen har ikke i samme omfang haft tradition for at give kvalificerede forklaringer på HR-aktiviteternes opnåede resultater og betydning for virksomhedens værdi. Der laves generelt få målinger; og beslutninger træffes i stedet på baggrund af vaner, eksisterende procedurer, tilfældighed og fingerspidsfornemmelse. Derudover har den enkelte HR-funktion ofte sin helt unikke systematik, som gør det umuligt at sammenligne på tværs af virksomheder. Står HR-funktionen overfor en større investering, må den dog på samme måde som alle andre afdelinger godtgøre, hvad værdien af investeringen forventes at være (se fx Krogager & Schmidt, 2002). Formuleringen og oversættelsen af HR-strategierne må gøres til konkrete mål og målinger. Når der skal tænkes i værditilførsel er det en nødvendig forudsætning, at man kan måle om det rigtige gøres, og om hvorvidt det gøres rigtigt. Kun gennem måling kan HR-funktionens indsats gøres mere forretningsmæssig og mindre uhåndgribelig. Selvom det er vanskeligt at måle såvel en direkte og umiddelbar effekt som en mere indirekte effekt af et HR-tiltag, er det væsentligt og nødvendigt ikke mindst fordi de menneskelige ressourcer er nutidens og fremtidens vigtigste aktiv. Kun ved synliggørelse gennem måling af HR-projekters værdiskabelse er det muligt at fokusere indsatser, initiativer og udviklingstiltag. Som tidligere nævnt skal HR-funktionen, også underbygge virksomhedens målsætninger, strategi og i øvrigt understøtte virksomheden øvrige forretningssystemer, processer og strukturer. Kravene til HR er blevet flere og de er øget betydeligt. Det er således nødvendigt, at HR-funktionen kommer væk fra at tænke i eksistens; i stedet skal der tænkes i måling, kodificering, dokumentation og systematik. En hyppig indvending mod denne påstand er, at mennesker og deres adfærd vanskeligt kan måles. Men her er det væsentligt at holde sig for øje, at det ikke nødvendigvis er mennesker, men derimod processerne de indgår i, der skal måles Ikke kun for målingernes egen skyld Målinger skal selvsagt ikke gennemføres for målingernes egen skyld, men de skal understøtte lederskabet. Herved kan måling blive nøglen til de fleste kvalitetsforbedrende initiativer. Målingerne øger virksomhedens viden, mens det er indsatserne, som er værdiskabende for virksomheden. Oftest vil følgende være drivkraften bag indførelse af målstyring: at sætte mål, hvilket giver fokus og kontinuitet 7

8 at forfølge mål, hvilket giver mulighed for feedback og læring at opnå mål, hvilket giver følelse af succes Men uanset at det er vanskeligt at måle på HR-området, så er måling det, som kan synliggøre effekten af aktiviteter og tiltag. HR-aktiviteterne har stor indflydelse på virksomheders overordnede strategier, ikke mindst fordi en stor andel af de samlede omkostninger anvendes på medarbejderne. Dette skal sammenholdes med erkendelsen af, at en motiveret og effektiv arbejdsstyrke rummer nøglen til succes. Der er ingen tvivl om, at det er komplekst og vanskeligt at måle på HR-aktiviteterne i en moderne videnintensiv virksomhed; og måling er tungt at tage hul på, når man kun har begrænsede ressourcer til rådighed. Måling er både afrapportering af historiske realiteter og beslutningsstøtte omkring fremtidige realiteter. Mål giver overblik, gør planlægning og styring muligt og kan være med til at skabe entusiasme. Målinger synliggør effekten af HR-aktiviteterne og skaber viden frem for tro. Desværre går mange målinger ensidigt efter fejlfinding og overser derved værdien af at foretage målinger på succeser. Ved alene at fokusere på fejlfinding kan måling let blive en gabestok. Målinger på succeser skaber derimod fokus, som videre skaber opmærksomhed og interesse. Dette kan sammenlignes med eliteidrætsudøveren som sætter sig mål og når dem, for igen at sætte sig nye mål. Her er såvel målet som vejen til målet del af tilfredsstillelsen. Et målbart mål giver ikke alene fokus og retning, det giver også mulighed for succesfølelse. Accepterede mål giver lyst til ændret adfærd; og forandring i adfærd og holdninger, kan opnås ved at spejle sig selv i andre. For bestemte typer af virksomheder er det naturligt at arbejde med målstyring, mens det for andre kræver en kulturel forandring at skulle iværksætte tydelige, konkrete, målbare mål og følge op på disse. Der kommer let følelser, overbevisninger og holdninger på banen, når man taler med ledere og medarbejdere om at fastsætte målbare mål. Derfor fremkalder målinger også betænkelighed. Der er således mange usikkerheder, der trækker i retning af, at undlade at opstille konkrete, præcise og målbare mål, fx stilles der ofte spørgsmål ved: om der i det hele taget ønskes en kultur, der er så resultatorienteret? om præcise mål giver en forvridning af sandheden? om det er muligt at opstille meningsfulde mål på bløde områder? 8

9 om måling giver så kraftigt fokus på målbare ting, at kreativiteten, fleksibiliteten og læringen formindskes? om målstyring vil virke for kontrollerende? På den anden side er den gamle kliché inden for ledelse, om at hvis du ikke kan måle det, kan du ikke lede det både falsk og inkonsekvent. Den er falsk i den forstand, at virksomheder altid har haft lederskab over mennesker, moral, strategi osv., som essentielt set er umåleligt. Den er inkonsekvent i og med, at alt indenfor business inklusive mennesker, moral, strategi osv. på en eller anden måde fremgår af regnskaberne (Andriessen, 2004). Men uanset at det er vanskeligt at måle på HR-området, så er måling det, som kan synliggøre effekten af aktiviteter og tiltag. Informative og relevante målinger giver synlighed og overblik, som skaber begejstring og dermed gør fortsat styring og planlægning mulig. Oplevelsen af succesfulde målinger er, at de ofte øger fokus; og det er erfaringen, at det i sig selv øger præstationen. Men når fokus på at nå bestemte mål øges, er der risiko for at ikke målte aktiviteter mister fokus, og at bredden og kvaliteten dermed falder. Endvidere er det nødvendigt at tænke på, hvem der skal bruge målingerne. Dette er især vigtigt i forhold til at der skal skabes ejerskab for de målinger som foretages. Mål og succeskriterier må fastlægges før processen igangsættes, således at den næste opfølgning bliver relevant, brugbar og troværdig. Endelig skal man være opmærksom på at mål nogle gange nås, uden at handlingsplanerne er realiseret, og ind imellem realiseres handlingsplanerne, uden at målene opnås. Tid er ikke et problem i den forstand. Problemet er, at det er vanskeligt at måle. Når hverdagens opgaver er vanskelige at nå, er der ikke det nødvendige tidsmæssige overskud til at udvikle passende systemer. Derfor må der indbygges en time-out i hverdagens almindelige opgaver, fx gennem en værktøjsmæssig styring af de vigtigste elementer indenfor HR-området. Det at påbegynde måling er dog tidskrævende åbningsbalancen er tidskrævende. Men deles processen op, bliver indsatsen det hele værd. 4. Et nyt værktøj til HRM måling Set i lyset af ovennævnte problematikker samt behovet for et styrket HR-arbejde i danske virksomheder, er den interaktive web portal, Share2know blevet til. Dette er sket i 9

10 samarbejde med Institut for Marketing og Management på Syddansk Universitet i Odense samt en række små til mellemstore danske virksomheder. Share2know er den eneste forskningsbaserede HR-portal i Danmark og projektet bygger på ideen om, at vi alle bliver klogere, hvis vi deler ud af vores viden. Formålet med portalen har endvidere været at identificere, forbedre samt at udbrede effektive HR tilgange, metoder og praksisser gennem IKT-baseret videndeling. Igennem en systematiseret videnopsamling opnår den enkelte virksomheds HR-funktion og ledelse en række fordele, som i opsummeret form dækker over følgende: HR-initiativerne koncentreres og målrettes mod værdiskabelse HR-indsatsen understøtter virksomhedens forretningsudvikling HR-funktionen inddrages aktivt i virksomhedens strategiproces Share2know kan assistere virksomheden i at indsamle viden, som dog allerede i høj grad er til stede, bevidst og ubevidst lagret i virksomheden, hos ledelsen og blandt de ansatte. Ved hjælp af denne systematiske dokumentation kombineret med et ekstra sæt øjne ud fra et eksternt perspektiv kan det opsamlede viden give grobund for værdiskabelse i forhold til virksomhedens nuværende og fremtidige HR-indsats. I forhold til værdiskabelse er det en nødvendighed, at man har mulighed for at måle på det korrekte tiltag. Til trods for at det er besværligt at måle såvel en direkte og umiddelbar effekt som en mere indirekte effekt af et HR-tiltag, er det væsentligt og nødvendigt ikke mindst fordi de menneskelige ressourcer er nutidens og fremtidens vigtigste ressource. I og med virksomhederne føder portalen med data, oprettes og lagres disse informationer i portalen og fungerer både som en ekstern hukommelse og støttesystem. Intentionen er at portalen skal underbygge virksomhedernes interne struktur af viden via systematiske målinger og rapporter. Desuden skal den sprede viden eksternt via den information, som virksomhederne på anonym vis stiller til rådighed for andre virksomheder gennem portalen. På denne måde giver det de deltagende virksomheder mulighed for benchmarking af egen praksis og indsats med andre virksomheder f.eks. indenfor samme branche. Og her bygger portalen på filosofien om at de der bidrager med viden til portalen, får mulighed for at benchmarke de tal, som de har afleveret. Jo flere virksomheder der deltager, jo bedre bliver redskabet og resultaterne. Brugeren får således mulighed for at sammenligne sin egen virksomhed i forhold til andre virksomheder. Desuden kan data stratificeres ud fra forskellige 10

11 virksomhedsdemografiske kriterier, fx branche, størrelse, forretningsstrategi og etableringsår. Portalen kombinerer traditionel benchmarking gennem best practice med muligheden for benchlearning baseret på egne præferencer og best practice inden for HR-området. Portalen kan således hjælpe HR-funktionen med at sætte HR-aktiviterne i system ved at udvikle: metoder til at måle og sammenligne videndeling og videnoverførsel i virksomheder metoder til at måle og sammenligne HR-aktiviteter på tværs af virksomheder et browserbaseret system til at benchmarke HR-aktiviteter Portalen, som ikke er målrettet en bestemt type af virksomhed eller branche, er diagnostisk og handlingsorienteret dvs. den leverer information til støtte for strategier og beslutninger inden for HR-området. Den leverer både generiske målepunkter og specifikke målepunkter. Førstnævnte er information på strategisk niveau, hvad er det for eksempel for en strategi virksomheden følger? Sidstnævnte er information på det taktiske niveau, dvs. handlingsorienteret, hvordan er ressourceudnyttelsen på tværs af virksomheden? Systemet kan således identificere hvor virksomheden er i dag tracking og benchlearning og lægge strategi for fremtiden i form af diagnose og kvantificering af forskellige indsatsers effekt Udbyttet af portalen Den viden, der genereres ved hjælp af portalen, leveres til brugerne som standardrapporter eller som individualiserede rapporter. Portalen forsyner således den HR-ansvarlige med et hjælpemiddel til at afbilde og synliggøre den værdi, de menneskelige ressourcer og HRfunktionen har for virksomheden. Derfor er den interaktive portal et uundværligt værktøj for den fremsynede personaleleder. Den HR-ansvarlige bliver løbende udfordret på de strategiske områder, og det forventes, at den HR-ansvarlige har en overordnet forretningsforståelse samt er proaktiv og udviklingsorienteret. Ved at inddrage flere dimensioner i en portal, hvis primære formål er at måle de menneskelige ressourcer og HRfunktionens effektivitet, gøres portalen til et dialog- og læringsværktøj såvel inden for som på tværs af virksomheder. Herved bliver det lettere for HR-funktionen at tale ledelsens sprog, og det giver HR mod til at træde i karakter som ledelse. Det er dog nødvendigt at huske, at når der er mennesker involveret er det ikke alt som kan måles. Det er stadig nødvendigt at bevare den sunde fornuft og en god portion intuition. Mange HR-ansvarlige er pragmatisk anlagt og med god grund. De går efter løsninger, der 11

12 fungerer og er realiserbare. De ønsker værktøjer, som kan bruges her og nu, og har ikke meget tid til at udforske og gå i detaljer. Benchlearning systemer som fx Share2know kan give de redskaber og information som HR-funktioner behøver for at indsamle viden og erfaringer omkring egne og andres HR-aktiviteter. Systematiseringen nødvendiggør dog et fælles begrebsapparat og et fælles sprog. Fælles viden er fælles sprog, og det danner rammen for en fælles kommunikation til gavn for både praktikere og teoretikere. Udover at fremme HR-arbejdet i virksomhederne benytter Share2know-portalen de indsamlede data til empirisk forskning inden for HRM og ledelse generelt. Dette tætte forhold til den akademiske verden sikrer at portalens indhold er teoretisk funderet og ligeledes kan virksomhederne drage nytte af, at portalen indeholder valid forskning, der belyser de nyeste tendenser indenfor HRM i almindelighed. Dette samspil mellem universitetet og erhvervslivet er en unik mulighed for videnudveksling på et felt, der i mange år har manglet systematisk dokumenterede målinger. Portalens forskningsforankring betyder også, at den viden som genereres gennem portalen også vil blive brugt i forsknings og undervisningsøjemed. 5. Share2knows betydning for virksomheden Portalen til opsamling af viden indenfor HR-området bygger på ideen om at kodificering af viden, hvilket betyder, at viden lagres og kan genkaldes og kan dermed distribueres f.eks. i form af en PowerPoint præsentation på det kommende strategiudvalgsmøde eller som grafer i et årsregnskab. Kodificeringsstrategier understøtter bestræbelserne på at genbruge viden og kan dermed skabe driftsmæssige fordele. Imidlertid er kodificeringsstrategier ikke gode, hvis virksomheden skal udnytte den tavse viden, da denne i sagens natur er vanskelig at kodificere. Dette er forsøgt afhjulpet i portalen igennem opsamling af også perceptionsmål f.eks. i forhold til HR-funktionens rolle i organisationen. Umiddelbart kan der argumenteres for at sådanne mål ikke er velegnede, hvis formålet er at understøtte udvikling af nye rutiner og procedurer. Når sådanne mål alligevel er en del af portalen bygger det på antagelsen om at portalens resultater er tiltænkt at skulle anvendes som grundlag for en dialog i virksomheden. Der er således ikke tale om benchmarking i traditionel forstand, men om benchlearning, hvor den enkelte virksomhed kan bruge resultaterne af deres målinger, som udgangspunkt for dialog og sammenligningerne med de øvrige virksomheder, som inspiration til denne dialog. Derved gøres det muligt at anvende kodificeringsstrategien både til at understøtte virksomhedens eksisterende kompetencer, men i høj grad også til at udvikle nye kompetencer. 12

13 Share2know portalen er primært baseret på kodificering af viden, men også den personaliserede viden styrkes igennem brugen af portalen. De sædvanlige problemer omkring den personaliserede viden knytter sig til det faktum at personaliseret viden ofte spredes (for) langsom eller helt går tabt. Dette kan dog afhjælpes ved at man knytter sin viden til portalen og andre dermed vil have mulighed for at have indsigt deri. Indenfor ethvert område er der behov for eksperter og HR er ingen undtagelse. De ansatte i virksomheden, der anvender portalen vil få en chance for at synliggøre deres daglige virke og de vil kunne opnå en specialiseret viden inden for HR-området ikke mindst pga. portalens direkte tilknytning til forskningsmiljøet. Forskningstilknytningen betyder dels at distancen imellem forskning og praksis gøres mindre og dels at den nyeste viden viderebringes hurtigere. Derudover gør portalen det muligt for brugeren at lære af andres erfaringer i praksis. Virksomheden har således mulighed for at erhverve en stor portion viden ved at få indblik i andres måde at arbejde på inden for de specifikke HR-områder. Denne viden kan benyttes og kombineres, så den specifikt er tilpasset virksomheden og herved åbnes der muligheder for at udvikle nye kernekompetencer og ny ekspertviden. Endvidere sikrer virksomheden sig i relationen til den personaliserede viden, at en del af den personlige og ofte tavse viden dokumenteres og derfor ikke går tabt. Herved afhjælper portalen et klassisk problem indenfor HRM, hvor den viden der anvendes i beslutningsprocesserne ofte knytter sig til intuition og good guesswork. Igennem brug af portalen produceres data, der kan fungere som et troværdigt og hensigtsmæssigt beslutningsgrundlag. De enkeltstående målinger giver et fingerpeg om, hvor der evt. skal sættes ind, og flere på hinanden følgende målinger giver mulighed for at vurdere, hvad der er kommet ud af de gennemførte HR-aktiviteter. Når intuition og good guesswork i denne proces erstattes med måling og videndokumentation skabes et redskab som kan anvendes til at styre og evaluere indsatser. Herved bliver en del af den tavse ekspertviden, som tidligere har været personaliseret eller med andre ord indlejret i HR funktionens ansatte gjort til eksplicit viden, som kan gemmes og genbruges uafhængigt af det aktuelle personale i HR funktionen. HR-arbejdet bliver således i mindre grad personafhængigt, idet viden fastholdes selvom eksperten måtte forlade virksomheden. Share2know-portalen tager som nævn sit primære udgangspunkt i kodificering af viden, hvor også den personaliserede viden kommer ind i billedet om end den personaliserede viden har en noget mere perifer betydning. Endeligt understøtter portalen også en form for videndeling, som tager udgangspunkt i socialiseringsstrategien. Videndeling gennem socialisering er en langsommelig proces, hvor individet tilegner sig de normer og værdier, der eksisterer i 13

14 virksomheden eller gruppen. Socialiseringsstrategien er især velegnet til overførsel af tavs viden. Ved prioritering og opbakning omkring den her præsenterede portal signalerer ledelsen at HR-arbejdet har betydning. Endvidere danner man visse kutymer ved at indarbejde portalen som en fast del af virksomhedens dagligdag. Man kan således argumentere for at medarbejdernes adfærd på denne måde styrers uden at der sker en eksplicit instruering. På samme måde kan resultatet på visse HR-områder, fx fastholdelse af medarbejdere, signalere de værdier virksomheden har alt efter hvordan der bliver prioriteret med hensyn trivsel, udvikling og lignende. Så selvom socialiseringsstrategien er et vanskeligt udgangspunkt for videndeling, så kompenserer socialiseringsstrategien på den måde for svagheder i personaliserings- og kodificeringsstrategierne. 6. Konkluderende bemærkninger Nødvendigheden af at virksomheden og ledelsen reflekterer over hvordan HR-arbejdet kan være synligt og ikke mindst værdiskabende forbliver betydningsbærende nu og i fremtiden. Selve HR-området er et felt der er under stigende fokus og på tiltagende vis signalerer virksomhedens HR-tiltag, hvordan virksomheden er som arbejdsplads. Og det er i denne forbindelse en gammel kliché som både er falsk og inkonsekvent, at det som ikke kan måles, kan ikke ledes. Derfor er det også nødvendigt at HR-tiltag ikke bliver noget der bruges i flæng, da man som virksomhed og som HR funktion i særdeleshed risikerer at fremstå som utroværdig. Troværdighed er HRs mest kostbare aktiv, og troværdigheden mistes nemt, hvis ikke der er overensstemmelse imellem dét der siges, dét der besluttes og det som endeligt gøres. Og uanset at det er vanskeligt at måle på HR, så er målinger det, som kan synliggøre effekten af aktiviteterne. Formålet med denne artikel har været at skabe et overblik over vigtigheden af, at man som virksomhed har viden om HR indsatsen. Artiklen har fokuseret på problematikken omkring den viden der findes i bl.a. HR-arbejdet og hvorledes denne kan gå tabt, hvis den ikke systematisk dokumenteres. Endvidere har artiklen skabt et overblik over de relevante, men meget forskellige typer af videndeling. Disse videntyper har hver især forskellige udgangspunkter i henhold til tilegnelse af viden og videreformidling. Share2know portalen, som bygger på antagelserne om de forskellige videntyper, repræsenterer et brugbart og nødvendigt redskab til at opsamle denne vigtige viden og dermed sørger for at fokus på udviklingen af de menneskelige ressourcer og kompetencer kan forblive i centrum. 14

15 7. Kilder Andriessen, D. (2004), IC Valuation and Measurement: Classifying the state of the art. Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2, Christensen, K & Bukh, P (2003), Knowledge management. København: Børsen Forum. Hansen, M. T., N. Nohria, T. Tierney (1999), What s your strategy for managing knowledge? Harvard Business Review, 77(2), p Krogager, P. & K. Schmidt (2002), Måling af HR-funktionen: et bud på måling af HR-funktionens indflydelse, produktivitet og lønsomhed. Dansk Industri, København. Lemmergaard, J., Måling, vidensdeling og læring - share2know, en interaktiv web-baseret HR-portal. Børsens Ledelseshåndbøger, Børsen Forum. Nelson, R. & S. G. Winter, An Evolutionary Theory of Economic Change. Belnap. Nonaka, I. & H. Takeuchi The knowledge-creating company. Oxford University Press. Polanyi, M., The Tacit Dimension. Garden City, NY, Doubleday & Co. Ulrich, D., Human resource champions: The next agenda for adding value and delivering results. Harvard Business School Press, Boston. Wagner, R. K. & R. J. Sternberg, Tacit Knowledge in Managerial Success. Journal of Business and Psychology, 1(4),

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Akademiuddannelsen i HR

Akademiuddannelsen i HR Ob.1: Den strategiske HR-funktion Formål - Hellerup Formålet med modulet er at give den studerende en indgående forståelse for egen rollevaretagelse og for HR-funktionens strategiske rolle i at sikre god

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

DESIGN FOR PERFORMANCE Organisationsdesign, der skaber resultater

DESIGN FOR PERFORMANCE Organisationsdesign, der skaber resultater Organisationsdesign, der skaber resultater WALK THE CHANGE www.walkthechange.com 1 Der er op til 10% forskel i Return on Investment mellem de bedst og de dårligst konfigurerede organisationer En vel-konfigureret

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategisk HRM i udviklingsorienterede virksomheder Jeanette Lemmergaard

Strategisk HRM i udviklingsorienterede virksomheder Jeanette Lemmergaard Strategisk HRM i udviklingsorienterede virksomheder Tirsdag den 10. juni 2008 Kl. 11:30 12:30 Esbjerg Niels Bohrs Vej 9 6700 Esbjerg Mennesket i organisationen Værdier, moral & etik CSR Mangfoldighedsledelse

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer Koncern HR i praksis Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer erfarne HR konsulenter om HR s strategiske rolle Efterårsprogram 2012 Program efterår 2012 alle dage kl. 9.0011.30

Læs mere