Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier"

Transkript

1 Aktivallokering Massivrisikoaversionogøkonomiskafmatning Defensivallokeringanbefales Overvægtkontant/korteobligationer Undervægtaktier Fraundervægttilneutralpåkredit Neutralvægtpåobligationer September2008

2 Indhold Resume 3 Aktuel konjunkturvurdering og allokering 4 Stats- og realkreditobligationsportefølje 6 Virksomhedsobligationsportefølje 8 Aktieportefølje 10

3 Resume Såvelfinanskrise krisesomøkonomiskkriseertiltaget somøkonomiskkriseertiltaget Vifastholderundervægt undervægtpåaktier påaktierogovervægtpåkontant/korteobligationer ogovervægtpåkontant/korteobligationer Vianbefalerneutralvægt neutralvægtpåobligationerogk påobligationerogkredit redit Ansvarshavenderedaktør: G3-økonomiernei"recessionsscenarie" Indeks Opsving Boom Afmatning Recession% Global ledende indikator 3-mdrs. renten,h.a Deledendeindikatorerpegerovervejendenedad.Stigningerneirenterne ermereetproduktaføgetmistillidmellembankerneendetudtrykfor forventningompengepolitiskestramninger. Kilde:EcoWin,NykreditMarkets Aktivallokering,september2008 Aktivklasse Anbefaling Sidst Aktier(40%) Undervægt(35%) Undervægt(35%) Kreditobl.(15%) Neutral(15%) Undervægt(10%) Obligationer(30%) Neutral(30%) Overvægt(35%) Kontant/korteobl.(15%) Overvægt(20%) Overvægt(20%) Voresneutralporteføljeerudtrykforenporteføljemedmiddelrisiko. Fedskriftangiverenændringianbefaletvægt. Kilde:NykreditMarkets NykreditMarketsmener atudsigternefordenøkonomiskevæksterforværret,ogat denfinansiellekriseertiltagetidybdeogudstrækning.vækstenidevestligelandevilværekritisklavidekommende kvartaler,ogetøkonomiskopsvingerikkeindenforrækkevidde.inflationenvilfaldemarkant,hvilketgradvistvilunderstøtteforbrugernesrealindkomster.stigendearbejdsløshedog dårligerekreditvilkårvildogmindskemulighedenforetforbrugsdrevetopsvingig3påkortsigt.vækstenudenforg3er denpositivefaktor.viforventerenrentenedsættelseiusa indenåretsudgangogtrerentenedsættelserfraecbi2009. Denfinansiellekriseertiltagetietomfang,dererheltusædvanlig.Usædvanligterogsådetarsenal,myndighedernehar tagetibrug.udoverkoordineretmassivtilførselaflikviditet fracentralbankernehardesenesteugerbudtpådefactonationaliseringerafusa'stostørsteudbydereafrealkreditlån ogverdensstørsteforsikringsselskab.istøbeskeenernuen planomopkøbafnødlidendeværdipapirerfor700mia.dollar. Detaljerneiplanenvilhavestorbetydningformarkedsudviklingendekommendemåneder.Viserplanensompositiv,men deunderliggendeproblemervilfortsatværeintakte.vianbefalerfortsatendefensivportefølje,ogovervægterbl.a.kontant ogkorteobligationer Stats-ogrealkreditobligationer:Krisenharramtdanske realkreditobligationerietomfang,derikkeersetsiden1999. Viserikkeenumiddelbarvending,ogovervægterstatsobligationer.Densamledevægtpåobligationerersænketfraovervægttilneutral. Kredit:Efterenstorspændudvidelsedesenestemånederer forholdetmellemrisikoogafkastpotentialeforbedret.vihar ændretanbefalingenfraundervægttilneutral. Aktier:Vianbefalerfortsatundervægtpåaktier.Vifinder,at indtjeningsforventningerneendnuerforhøjeiforholdtilvores økonomiskeforventninger.vianbefalerprimærtdefensive aktiersomdaniscoogudvalgtefarmaceutiskevirksomheder. side3

4 side4 Massivrisikoaversionogforringedekonjunkturudsigter Defensivallokeringopretholdes Undervægtaktier Overvægtkontant/korteobligationer Viskifterfraundervægttilneutralpåkredit Vigårtilneutralpåobligationermedfokuspåstater Massivværdidestruktion StemningsskiftetsidendensidsteAktivallokeringharværet massivt.redningenafbearstearnsimartsblevsetsometlys forendenaftunnellen.tremånedereftervistedetsigdog,at detvardenførsteienrækkeafdårligenyheder.destruktionen afværdiiaktie-,obligations-ogejendomsmarkedetsidenda harværetbetydelig.desenesteugererdennegativestemning ydermereblussetopietomfang,derrepræsentererenny kulminationpådenfinansiellekrise.depanikagtigemarkedsbevægelserharendnuengangtvungetmyndighederneudi brandslukning.allebliverdogikkereddet.den138årgamle investeringsbanklehmanbrothersfiklovtilatgåkonkurs,og detostorerealkreditkæmperfanniemaeogfreddiemacsamt verdensstørsteforsikringsselskabaigerreeltnationaliseret. Figur Figur Figur Figur1:Storemarkedsbevægelser :Storemarkedsbevægelser :Storemarkedsbevægelser :Storemarkedsbevægelser Jan-08 Mar-08 May-08 Aug DJEuro Stoxx50,h.a. itraxxeurope Crossover bp Indeks itraxxcrossovereretmålforkreditspændetpåenkurvafeuropæiske udstedelser.djeurostoxx50eretaktieindeksbeståendeafde50 størsteeuropæiskevirksomheder. Kilde:Bloomberg Nyredningsplan Denamerikanskeregeringogcentralbankforsøgernuattrækkeenstregisandet.Foreløbigtegnerdersigetbilledeaf offentligeopkøbafnødlidendeværdipapirerietomfang,der ikketidligereerset.redningsplanenventesfærdigforhandleti Washingtoniløbetaffåuger,ogdetaljernevilgivestore markedsbevægelser.ogsåiandrelandesesderpåmuligheder foratafbødedeværstekonsekvenserafkrisen.usaharbl.a. haftheldmedatudbrederestriktionerpå"shortselling"af aktierinternationalt,menderernæppeudsigttilkoordinerede internationaleopkøbafnødlidendeværdipapirer. Etcentraltelementitidligerehjælpepakkerharværetudvidet adgangtilatbelåneværdipapirericentralbankerne.dethar givetbankerneadgangtildenlikviditet,derharværetsværat skaffeidetalmindeligemarked.nusuppleresdenmeddirekte opkøb,formodentligprimærtafboliglån.determegetpositivt medhenblikpåatundgådenfinansiellenedsmeltning,som mangemener,vivargansketætpåisidsteuge.eftervores opfattelseløserplanenikkedenfinansiellekrise.opkøbene kandogmildnesymptomerneogkøbetidtilenrestrukturering idenfinansielleindustri. Heltcentralterspørgsmåletomopkøbenesomfangogpris. Myndighedernekanikkeforsvareoverforskatteyderneat "rullefilmentilbage"ogladebankernekommeudafdestore tabpåværdipapirer,dereropståetdetsenesteår.mange politikereserdeaktuelletabsometproduktafoverdrevet risikotagningidetfinansiellemiljø. Markedeterprægetafettvangsmæssigtudsalg,hvorfor mangesælgerejagterforfåkøbere,hvilkethartvungetprisernened.mangefinansielleinstitutionervilutvivlsomtkviesig vedatafgivealtfremtidigtkurspotentiale.deaktuellemarkedspriserrepræsenterersandsynligvisikkedenlangsigtede korrekteværdiietnormaltkonjunkturforløb.sættesopkøbsprisenderforforlavt,erderrisikofor,atbankerneholderpå papirerne.dermedløsesderikkeopfordenfastlåstesituation, ogkreditgivningenvilfortsatværeunderdrejet.detvilforsinke vendingeniøkonomienogunderminereværdienafværdipapirerneyderligere,hvorvedderskabesenondcirkel. Forventningertilvækstogcentralbanker Redningsplanernekanbanevejforenmarkedssituation,hvor defundamentaleforholdigenfangerøjet.desværrebliverdet ikkenogetkøntsyn.viforventer,atåretssidstemånedervil bydepåmegetsvagetalfordetamerikanskebolig-ogarbejdsmarked.tidligstetgodtstykkeindi2009kanderforventesenstabiliseringafpris-ogaktivitetsudviklingenpådet hårdtprøvedeboligmarkediusa.puklenafusolgtelejligheder oghuseertætpåetårsomsætning.detpresseraktiviteteni byggesektoren,ogdetailhandleneriknæ.indenåretsudgang ventesdenøkonomiskeafmatningatføretilen(sidste)rentesænkningfrafedpå50bp.i2009venderkajakken,ogfedvil ledeefterenmulighedforatpåbegyndeennormaliseringaf pengepolitikken.erfaringernefra ,hvorenultralav renteblevfastholdt(for)længe,skræmmer. Blandtdepositivefaktorerernettoeksportenenafdevæsentligste.Eksportenunderstøttesafenbilligdollarogefterspørgselsvækstiemergingmarkets.Viserydermereikkelængereen accelereretforværringafdeledendeindikatorerforsåvel erhvervslivetsomforbrugerne.hvisdesenestemåneders faldendetendensiråvareprisernefastholdes,erderudsigttil, atforbrugernei2009igenviloplevepositivvækstireallønnin- Aktuel konjunkturvurdering og allokering

5 side5 gerne.nyefinanspolitisketiltagfradennytiltrådteadministrationi1.halvårkanderforfåennogetbedreskæbneendforåretsskattelettelsepå100mia.dollar,derstortsetgiktil afdragpågældogbetalingafbenzinregningen.denlave privateopsparingogbankernesforventeligerestriktiveudlånspolitiki2009forhindrerdogeftervoresopfattelseetforbrugsbonanza.efternegativvækstidetprivateforbrugi2.halvår 2008vilvækstenkunlangsomtnærmesig2%islutningenaf Figur Figur Figur Figur2:LedendeindikatorerfaldendeiEuropa,stabileiUSA :LedendeindikatorerfaldendeiEuropa,stabileiUSA :LedendeindikatorerfaldendeiEuropa,stabileiUSA :LedendeindikatorerfaldendeiEuropa,stabileiUSA Euroområdet, h.a. OECD USA Ændring,6m/6m Ændring(%),6m/6m Ændringideledendeindikatorer,dogESIforeuroområdet Kilde:EcoWin,OECD,NykreditMarkets Lavvækstieuroområdet,rentesænkningeri2009 MegetserpåoverfladengodtudieuroområdetogDanmark. Arbejdsløshedenerendnumegetlav,vækstenirealindkomsterneerpositiv,ogfordeflestelande,herunderTyskland,er defaldendepriseriejendomsmarkedetikkeetreeltproblem. Desværretydermegetpå,atvibloteriennogettidligerefase afdenøkonomiskeafmatningendusa.vækstenvari2.kvartalnegativforførstegangieuroområdetshistorie.deledende indikatorertegnerydermereetnegativtbillede,ogvisermeget lavevækstrateridekommendekvartalertætpårecessionsniveauer.arbejdsløshedenvilstigegennem2009. Pådenpositivesidesmelterinflationsbekymringenhurtigere endisisommervarmen,efteratderødglødenderåvaremarkedererkøletaf.somiusavilenlavereinflationunderstøtte privatforbrugeti2009.udsigtentilfaldendeinflationide kommendemånedervilligeledesgenskabeecb'spengepolitiskehandlerum.viforventertrerentesænkningerfraecbi 2009,denførsteiforåret.Determere,endderaktuelter inddiskonteret. SamletsetforventesenvækstiG3påkun1%i2009,hvilket ertætpåenrecession.skalenmereglobalafmatningundgås, kræverdet,atvoresforholdsvisoptimistiskevækstforventningertilemergingmarketsopfyldes. Deterikkeprisen,dererproblemet Detlangstrakteudsalgpåfinansmarkederneharefterladt mangebilligevarerpåhylderne.problemeterikkeprisen,men manglenpåkøbere.voresfortsatdefensiveanbefaledeallokeringerderforbaseretpåvoresforventningtilmarkedsstemningenidekommendemåneder.langsigteterviikketvivlom,at derermangegodekøbimarkedetnu,medmindrelavvæksten blivermerepermanent.dervilværebehovformerehåndgribeligetegnpåvækstopsving,endviforventeridekommende måneder,foratoverbevisemarkedet.sidstdenamerikanske regeringiværksatteenredningsplanfordenfinansiellesektori 1980'erne,gikdertoår,indenmarkedernevendte. Undervægtrisiko Iaktiemarkedetviletaftemaerneidekommendemåneder væreyderligerejusteringerafindtjeningsforventningernefor 2009.Vivurdererfortsat,atindtjeningsforventningernegenerelterforhøje hosanalytikerne,menogsåhosselskaberne selv.fårviret,vildetilsyneladendeattraktivep/e-niveauerse mindrekøbslækreud.vifastholderaktierpåundervægt. Vihæverdenanbefaledevægtpåkreditfraundervægttil neutralefterdenbetydeligespændudvidelseideseneste måneder.risikoenerselvsagtstor,specielthvisdenamerikanskeredningsplankommeripolitiskuføre.dehøjekreditspænd betyderdog,atendiversificeretinvestorkantålehøjemisligholdelsesrateridekommendeår. Danskerealkreditobligationerhandlermedpræmier,derikkeer setsidenltcm-kriseni1998.visergodværdipådisseniveauer,mendetkanvareenrumtid,førspændindsnævringen kommer,daspændudvidelsenerendelafetinternationalt fænomen.vivurderer,atprincippernefordanskrealkrediter sunde.udenlandskeinvestorervilformodentligforholdesig afventendeidekommendemåneder.udoverdegenerelle internationalefinansielleproblemerrepræsentererdefaldende boligpriserogbankproblemerneidanmarkikkedebedste markedsføringsbudskaber.vierneutralvægtedepåobligationerviaenovervægtpåstatsobligationerogenundervægtpå realkredit. Overvægtkontant/korteobligationer Vianbefalerovervægtafdemegetkursstabileaktiverkontant ogkorteobligationer.mensdeleafrentemarkedeterbegyndt atinddiskontererentesænkninger,gælderdetikkemarkedet forbankindskud.vianbefalerprimærtindskudmedforholdsvis langplacering,fx6-12månedertilca.5,5%irente.detkan suppleresmedkorteobligationer.afhængigtafskatteregime kanderværetaleomlavkuponobligationerellerkorteciborobligationer,derhandlertilunderkurs.

6 Stats- og realkreditobligationsportefølje Afkastpårealkreditobligationererunderpres Udsigttilfortsatfinansieluro Overvægtstatsobligationerdenkommendetid tid Konverterbareogfloatersforetrækkesblandtrealerne Afkastpårealkreditobligationererunderpres Densenestetidstumultpådefinansiellemarkederharihøj gradunderstreget,atkursudviklingenpådanskerealkreditobligationerikkekansessomudprægetstabil,selvomsikkerheden bagsystemetermegethøj.desenesteugersbegivenhederhar fåetinvestorernetilatpressekreditspændenemarkantud,og deharnunåetniveauernetilbagefraltcm-krisenislutningen af90'erne. Figur3:Kreditspændenenårnyerekordhøjder :Kreditspændenenårnyerekordhøjder Kreditspænd(swap-OAS),bp 4%NYK2038 5%NYK2038 6%NYK2038 7%NYK2041 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08 Desenesteugersbegivenhederharpressetkreditspændenemarkantud ogharnunåetniveauettilbagefraltcm-krisenislutningenaf90'erne. Kilde:NykreditMarkets Finanstumult:Giftigcocktailforrealkreditobligationer Detdanskeobligationsmarkederpåvirketafdeinternationale finansmarkeder.nårdetgårrigtigdårligtiusaogeuropa,vil dethaveenafsmittendevirkningpådetdanskeobligationsmarked,uansethvorstabiltsystemetellersmåttesynes.tre forholdhargjort,atrealkreditobligationerneharværetimarkantmodvinddensenestetid: Stigningiswaprenternesidenstartenafseptember Rentebevægelserneharværetenorme.Korteoglangerenter harskiftetniveauerfradagtildagmedstorfart.altialtmundededetdogudienrentestigningpåca.30bpiden10-årige danskeswaprentesidenstartenafseptember.ensåkraftig rentestigningpresserlangeobligationermest. Udvidelseafkreditspændene(swap-OAS) Denaltoverskyggendeeffektharværetudvidelsenafkreditspændene.Itaktmedatdeinternationalemarkederharhaftet markantøgetfokuspåkreditaspektetpåtværsafaktiver,har viset,atderbliverkrævethøjerepræmierforatinvesterei aktiver,dererejendomsrelaterede.overordnetseterdette drevetafdentiltagendemistrotildeglobaleboligmarkederog heledenfinansiellesektor.derudoverkommer,atinvestorerne ihøjeregradendtidligerekræveretpickupforatinvesterei relativtkomplekseproduktersomfxdanskekonverterbare realkreditobligationer.dethåndfasteresultatafdenøgede risikoaversionharværet,atallekreditspænderkørtudsiden finanskrisensstartmedio2007ogimidtenafseptemberyderligerefiketvoldsomtstødiopadgåenderetning.spændniveauernetoppedeindtilviderefredagden19.septemberpå niveauer,derikkeersetsiden1999. Volatilitetenervigtigforobligationermedoptionselement Finanskrisenharmedført,atinterbankrelationerneerunder betydeligtpres.derherskersåledesenalvorligmistillidbankerneimellem,ogingenved,hvornårdennæstebankmåkaste håndklædetiringen.dennemistillidskaberenbetydeligusikkerhediderivatmarkederne,ogusikkerhedenomkringprisen pådissekontraktererderforstegetmarkant.imarkedetgiver detsigudslagistoreudsvingidestigendeimplicittevolatiliteter.linketherfratildedanskerealkreditobligationererligetil. Nårinvestorfxkøberenkonverterbarrealkreditobligation, frasælgessamtidig(implicit)enoptiontillåntager.nårvolatilitetenstiger,vokseroptionensværdi,hvilketerdårligtnytfor investor.figur4nedenforillustrerer,hvordangenereløget risikoaversionharbidragettilbetydeligusikkerhediderivatmarkederne. Figur4:Stigendeusikkerhedivolatilitetsmarkederne :Stigendeusikkerhedivolatilitetsmarkederne Dagligændringivolatiliteten,bp Dedagligeændringerivolatilitetenervoksetbetydeligtdesenereår,og navnligdensenestemånederudfaldsrummetvoksetmarkant. Kilde:NykreditMarkets EUR3Mx10Y, swaption Udsigterneforrestenaf2008 erviovredetværste? Ovenpåenafdeværsteugernogensindefordanskrealkredit servifremadmedbekymredeminer(negativtafkastpå1,9%i NykreditRealkreditindekshenoverfemhandelsdageerikke setsidenseptember1999).mandagden22.septemberefter annonceringenafdenamerikanskeregeringsredningsplanhar vigodtnoksetenganskepænperformance,menmanmåikke side6

7 undervurderedeunderliggendeforholdifinanssektorenog realøkonomien,somdenneplanikkeimødegår.vianerkender, atvinokharsetdeværstefinansiellebegivenheder,men vurderer,atderfortsaterstorrisikoforuventededårligefinansnyhederidenkommendeperiode. Markedetdrivesprimærtafpsykologiskefaktorer,hvilket betyder,atinvestorernenemtkanbliveskuffede,hvisderigen kommerubehageligenyhederfrafinansverdenen.markedetvil tagesådannenyhederildeopogpressekreditspændeneyderligereud.ovenpådensenestespændindsnævringvurderervi, atpotentialetforyderligerespændindsnævringermindreend risikoenforyderligerespændudvidelser. Volatilitetenflukturerermeget.Vivurderer,atdetaktuelle niveauerforlavtiforholdtildensituation,vieri,ogforventer,atvihenoverdenkommendeperiodevilsestigendepriser påafdækningsprodukterogdermedhøjerevolatilitet. Rentebilledeteromgærdetafstorusikkerhed.Idennuværendesituationmedintradagbevægelserpå10bpogmereer niveauernesværeatgisneom menretningenservisom faldende.udsigternetilglobalafmatning,lavereinflationog fortsatfinansielurogiveranledningtilvoresforventningom, atrenterneomtremånedervilværelavereendaktuelleniveauer.vianerkendersamtidig,atrentedannelsenermeget volatil,ogatusikkerhedenomdenfremtidigeudviklinger betydelig. Obligationsallokering hvorfindesdesikrepapirer? Mangeerafdenoverbevisning,atmaniperiodermedfinansiel uroskalsøgeiobligationsmarkedetefterpapirer,derikke påvirkesafkrisen.vihar(igen)set,atdanskerealkreditobligationerikkeskalopfattessomsikreinvesteringeriperiodermed finansieltumult deerforkomplekseogpåvirkesihøjgradaf udviklingenpådeinternationalefinansmarkeder.idetfølgendegivervivoresvurderingafpapirer,derbørindgåienportefølje,dervilklaresigbedreenddetøvrigeobligationsmarked dekommendemåneder.vierstruktureltdefensiveoganlæggerenvinkel,somvivurderervilklaresigfornuftigt,såfremt modvindenfortsætter.vimindskervarighedenensmuleforat imødegåusikkerhedenomrenteudviklingen. Statsobligationerovervægtesmedudsigttilyderligereuro Statsobligationerharnokengangvistderesværd.Nåralt andetramler,erstatsobligationernedemestsikrepapirerog outperformerlangerealkreditobligationer.omvendtmåman ogsåanerkende,atstatsobligationerikkeerensikkergevinst- hjemtagning.rentestigningerslårhårdtigennempåfxen10- årigstatsobligation,oginvestorvilopleveetkurstab.overordnetsetserviflerefordeleendulempervedstatsobligationerne idetnuværendemarkedogovervægterdemmoderatiden kommendeperiode.vianbefalerinvestoratholdesigtilde mestlikvidepapirer(2-og10-årigebenchmarks). Realkreditobligationer:KonverterbarefremforCF'ere CF-obligationerneerunderbetydeligtpres.Medudsigtentil stigendevolatilitetogpålængeresigtenstejlenderentekurve serviikkedetstorepotentialeicf'ere.samtidigeropkøbet mindreilangecf'ereenditilsvarendekonverterbarerealkreditobligationer.mestattraktivicf-segmentetercf5%nyk 2018(SDO),omendpotentialetefterhåndenerbegrænset.CFobligationerindgårikkeivoresporteføljedenkommendetid. Blandtdekonverterbarerealkreditobligationerforetrækkervi 6%-segmentet.7%-segmentetgivergodcarry,mensegmentetsstorenegativekonveksitetoglilleOAS-risikobetyder,at potentialethererasymmetrisk.begynderviatseperformancei realkreditmarkedetidenkommendetid,vildetikkeslåsærlig hårdtigennemi7'erneiforholdtiløvrigesegmenter.omvendt vilyderligereprespårealernepåvirke7'ernemarkant. 4%-og5%-segmenternehardensenesteperiodeperformet pæntiforholdtil6%-segmentet,ogoas-spændenemellem 6'erneog4'erne/5'erneerudvidetendelhenoveråret,hvilketindikererenbilliggørelseaf6%-segmentet. ViforetrækkerCibor-floatersfremforRTL-obligationer BlandtdekorteprodukterforetrækkerviCibor-floatersfrem forrtl-obligationer.vinærmerossåsmåtdenstorerefinansieringsauktionidecember,ogalerfaringviser,atrtlsegmentettaberiværdioptilauktionen.samtidigserviidet nuværendefinansiellescenarieattraktiveegenskaberved Cibor-floaters.Deermegetlidtfølsommeoverforrentebevægelserogenevt.yderligereudvidelseafspændetmellemstat- ogswapkurven.endviderestårdeflesteobligationertilat skullefixepårelativthøjecibor-niveauerijanuar2009,hvilket viogsåsersomunderstøttendeforsegmentet.viforetrækker kortecibor-floaters,dererlukketforudstedelse. Tabel1:Anbefaletobligationsportefølje :Anbefaletobligationsportefølje Obligation Vægt Varighed 3-måneders horisontafkast 4%DGB % 2,0 1,33% 4%DGB % 7,3 2,93% 6%NYK % 5,7 2,34% NYKCibor % 0,3 1,45% Portefølje 100% 3,98 2,04% NykreditMarketsanbefalerovervægtafstatsobligationermodrealkreditobligationer.HorisontafkasteterbaseretpåNykreditMarketsrenteprognosefordenæstetremåneder. Kilde:NykreditMarkets side7

8 Virksomhedsobligationsportefølje Viændreranbefalingtilneutralpåkreditmarkedet Derforventesfortsatstorvolatilitet Positivt:råvarer,renterogpolitik Negativt:makrobillede,boligpriserogkreditstramning Kreditspændvurderesnogethøjereendtabsrisiko Viændreranbefalingfraundervægttilneutral Kreditmarkedeterprægetafstorebegivenhederoghøjvolatilitet.Voresnegativeforventningertilperiodenerblevetovergået: ViforventedeisidsteAktivallokeringenudvidelsepåca. 50bptil208bpideteuropæiskeinvestmentgradeunivers.Deteuropæiskeinvestmentgrade-universernu på269bpoverstat(19.september2008). Viforventedeenudvidelseideteuropæiskehighyielduniverspå150bptil714bpoverstat.Deteuropæiske highyield-universernupå989bpoverstat(19.september2008). Fremadrettetforventervienstabiludviklingikreditspændene påtremånederssigtundernogenvolatilitet.ifigur1illustreres,hvordanvoresanbefalingerharændretsigsidenkreditkrisensstart. Figur5:Kreditspænd(OAS)tilstatforeuropæiskeudstedelser :Kreditspænd(OAS)tilstatforeuropæiskeudstedelser bp Highyield(h.a.) Investmentgrade U May-07 Aug-07 Nov-07 Feb-08 May-08 Aug-08 U=undervægt,N=neutral,O=overvægt Kilde:MerrillLynch,NykreditMarkets N O U bp N Vistartede2007medundervægtpåkreditobligationerog fastholdtdennestrategifremtilseptember(aktivallokering), hvorvi(fortidligt)anbefaledeneutralvægtning.den19.marts 2008anbefaledeviovervægt(Udsigttilpositivkorrektioni kreditmarkedet)afløstafenundervægtsanbefalingden6.maj (Positivkorrektionerforbiikreditmarkedet),somviharfastholdtindtilnu. Desenestetougersdramatiskebegivenhedermedredningen affanniemaeogfreddiemac,lehmanbrothers'konkurs, AIG'sredning,storelikviditetsindsprøjtningerfracentralbanker 0 imarkedet,garantierudstedttildækningafpengemarkedsfonde,afsluttetmedforslagomen700mia.dollarstorfondtil købafbankersstressederealkreditlignendetilgodehavender ogmidlertidigtforbudmodatshortefinansielleaktier,skabte megetstorvolatilitetmedmegetkraftigestigningeriaktiemarkedetogstorekreditindsnævringerislutningenafperioden. Ændringenafvoresanbefalingtilneutralskyldesprimært kreditspændudvidelsensidensidsteaktivallokering.dertil kommer,atdetlykkedesatreddeaig,ogatderivatmarkedet kunneklarekonkurstesten(lehmanbrothers)udenatbryde sammen.densidstekreditspændindsnævringsomfølgeaf planenometableringafen700mia.dollarstorfonderefter voresmeningdogoverdrevetogmereenreaktionsomfølgeaf korrelationenmedaktiemarkedet,dererudsatforlovgivningsdrevetshortcovering.fondensbetydningvurderervisomlille. Fonden,derprimærtskalfungeresomenskraldespandfor banksektorensboligudlån,vilformodentligførstogfremmest erhverveboligfordringertilspotpriserfradebanker,derellers ikkekanrealiseredem.marktomarket-priserneidenfinansiellesektorvileftervoresvurderingofteliggeoverderealisationspriser,mankanopnåhosfonden,såfremtfondenskal leveoptilformålet.fondenvilværeletpositiv,daenformfor minimumspriservilbliveetableretpådisseaktiver,menden opgjortemarkedsværdiibankerneforventesatværehøjere,og dervedvilfondenikkebidragepositivttildriften,menkun skabeenvislikviditetiaktiverne. Mankansåledeshåbe,atAIG,dererigangmedatafvikleen delafsineaktiver,vilkunneafhændeillikvideogikkekun likvideaktivertilfonden,såsomaktierogkreditobligationer, dervillepresserestenafmarkedet.udenlandskebankerforeslåsheltellerdelvistomfattetafordningen,derhåbesvedtagetsnart.derherskerstadigusikkerhedomfondensmere præciseformål,herunderbetingelserneforerhvervelseaf aktiversamtmulighederneforatkøbefxkreditkort-ogbillån. Vivurdererikke,atviervedetmarkantvendepunktikreditkrisen,menatkreditspændeneiEuropabådeihøjrente-og investmentgrade-universetgiveretmerafkast,dervilvære størreendtabene.viforventer,atkreditspændenevilforblive nogenlundepånuværendeniveaueridenæstemåneder. Bedringafenrækkeforholdikreditmarkedet SidensidsteAktivallokeringerdersketnogleforbedringeri kreditmarkedet: Råvarepriserne,dervarigangmedateroderemange virksomhedersmarginaler,erbegyndtatfalde.specielt oliepriserneshimmelflugtkvælerfxflyselskaber,bilproducenterogtildelsboligejere. side8

9 OvertagelsenafFannieMaeogFreddieMachjælper boligmarkedetbetydeligtpåtomåder: 1. Kreditspændettilstatsobligationerervæsentligtreduceret,ogden30-årigefasterenteerreduceretfra 6,28%til5,74%påenmåned.Detkangiveenmindrekonverteringsbølge,hvilketaltandetligebør hjælpeboligpriserne. 2. Kreditforeningerne,dermangledekapitalogikke havdemulighedforudlånsvækst,kannuøgeudlåneneigen. Derfindesnuenkeltekøbereafaktiverimarkedet.SåledesharBarclaysovertagetLehmanBrothers,MerrilLynch overtagesafbankofamerica,dresdnerbankkøbesaf Commerzbank,ogHBOSovertagesafLloyd'sBank.Det vidnerom,atnoglevirksomhedslederemener,atpriserne opfordrertilkøb. Centralbankerogpolitikereerblevetvæsentligtmere interesseredei,atdefinansiellesystemervirker,ogdefinansielleaktørerfårmerehjælpaffxcentralbankeriform aflikviditetogrepomuligheder. Detrestoreamerikanskebilproducenterbevægersig fortsatmodkonkursogvilværeafhængigeafenfremtidigbevillingafstorelånfraregeringen(25-50mia.dollar) tiludviklingafnyeenergirigtigebilerogproduktionsplatforme. Figur7:Moody'slongtermrating :Moody'slongtermrating-ændringer ændringer Antal Upgrades Downgrades Up-/downgrade ratio(h.a.) Ratio Forvesteuropæiskeselskaber,ekskl.creditwatch Kilde:Bloomberg,RATT Figur6:US30 :US30-årigrealkreditvs.10 årigrealkreditvs.10-årigusstatsobligat årigusstatsobligation on 250 bp Aug 15-Aug 29-Aug 12-Sep Antalletafkonkurserblandtselskabermedenkreditvurdering underinvestmentgradeieuropafalderi2008tilenannualiseretkonkursratepåkun0,7%afselskaberudenforinvestment grademod3%iaugust2007. Vifastholderstortsetvoresinspirationsporteføljeframaj2008. Samtligeobligationerivoresinspirationsporteføljeharudviklet signegativtellerneutraltsidensidsteaktivallokering. Tabel2:Inspirationsportefølje :Inspirationsportefølje MerrentenpåamerikanskerealkreditobligationererfaldetefteratFannie MaeogFreddieMacblevreddetafstaten Kilde:Bloomberg Dererdogendnuikkerigtiglysforendenaftunnellen Væsentligeforholdikreditmarkedeteruløsteellerforværrede: DetmakroøkonomiskebilledeiUSAerforværretoghar bredtsigtilrestenafverden Antalletafkonkurserstigerkraftigt,og12bankerernu gåetnediusa,samtidigmedattabenepå(lehman Brothers)indlån,modparter,boliger,billånogkreditkort accelererer Boligpriser,nybyggeriogerhvervsbyggerifortsættermed atfalde,ogtabeneaccelererertilsvarende Kreditstramningenerhård,oglikviditets-ogsolvenssituationenidenfinansiellesektorforværresfortsat,samtidig medattilvejebringelseafnykapitalermegetvanskelig Udsteder Kupon Udløb Rating Spænd Kurs HighYield: ISS 4,750% 2010 B ,3 NorskeSkog 7,000% 2017 BB-/B ,9 NXP var.rente 2013 B/B ,6 TDC 6,500% 2012 BB-/B ,9 Hybrid: Bayer 5,000% 2015* BBB-/Baa ,9 Dong 5,500% 2015* BBB-/Baa ,0 SEBT % 2017* A-/A ,3 Linde Vattenfall *tilcalldato 7,375% 2016* BBB-/Baa ,4 5,250% 2015* BBB-/Baa ,8 Kilde:Bloomberg,NykreditMarkets side9

10 Aktieportefølje Nervøstaktiemarked vilsandsynligvisfortsætteetstykketidendnu Vifastholderundervægtpåaktier undervægtpåaktier ogvoresdefensivetilgangtilakti nsivetilgangtilaktievalg valg Detnervøseaktiemarkedsynesatfortsætte Vierfortsatvidnetilstorvolatilitetognervøseaktiemarkeder. Dedagligekursudsvingharværetstigendeiløbetafdetsenesteår,ogrisikovillighedenharværetaftagendeoverdeseneste måneder. Viforventer,atdenfinansielleuro,deuafklaredeproblemeri denfinansiellesektoriusasamtdenegativemakroøkonomiskeudsigterfortsatvilhængesomenmørkskyoveraktiemarkederne.pådenkortebaneforventervi,athøjusikkerhedog lavrisikovillighedvilfortsættemedatprægeaktiemarkedet. Inedenståendetabelharviopgjortudviklingenideudvalgte aktiersidensidsteaktivallokeringframajmåned. Tabel bel3: :Udviklingiaktiekursersidenmaj2008 Udviklingiaktiekursersidenmaj /52008 Aktuelt Afkast 1 (%) TrygVesta 383,00 349,00-8,88% DanskeBank 163,25 147,00-9,95% FLSmidth 546,00 347,50-36,36% NKTHolding 405,50 275,00-32,18% Sanofi-Aventis 46,33 45,66-1,45% Fortum 30,42 24,27-20,22% Gns.afkast fkast -18,17% MSCIWorldNet(EUR) ,29% MSCIEuropeNet(EUR) ,02% 1)Afkasteropgjortilokalvalutaogerinkl.geninvesteredeudbytter. Kilde:FactSet,Reuters,NykreditMarkets Performancepåudvalgteaktieanbefalinger VoresaktieanbefalingerfrasidsteAktivallokeringhargennemsnitligtgivetetnegativtafkastpå-18,17%.Tilsammenligning ermsciworldnetindex(eur)faldetmed-9,29%ogmsci EuropeNetIndex(EUR)erfaldetmed-14,02%idenpågældendeperiode. SærligtudviklingeniindustriselskaberneharværetutilfredsstillendemednegativeafkasttilFLSmidthogNKTHoldingpå hhv.-36,36%og-32,18%,hvilketsyneshårdt,selvdenegativemarkedertagetibetragtning. Konsensusestimaternefor2009erfortsatforhøje Konsensusindtjeningsestimaternefor2009ergenereltfortsat megethøjeogikkeforeneligemedetrecessionslignende scenarieforhverkenusa,europaellerdanmark.viforventer, atdisseindtjeningsforventningervilblivereduceretiden kommendetidiforbindelsemedoffentliggørelsenaf3.kvartalsregnskabernefradebørsnoteredeselskaber.detkanikke værepositivtforaktier. Megetrisikoeralleredeindregnetiaktiemarkedet Detervoresoverordnedevurdering,atbådedetglobaleaktiemarkedogdetdanskeaktiemarkederattraktivtprisfastsat måltpådenimplicitterisikopræmie,somiøjeblikketerindregnetiaktiemarkederne. Enattraktivprisfastsættelseeretnødvendigtkriteriumfor,at aktiemarkedetpånykanudviseenstigendetrend,derer holdbarpålidtlængeresigt.deterdogikkenødvendigvis tilstrækkeligttil,ataktiemarkedernekommertilatudviseen stigendetrendpådenkortebane.påkortsigterusikkerheden megethøj,ogviharsværtvedatargumenterefor,atrisikopræmienpåaktiervilfaldemarkantogdervedunderstøtte aktierpositivt. Figur8: :Udviklingi Udviklingidenimplicitterisikopræmie(S&P500) denimplicitterisikopræmie(s&p500) Implicitrisikopræmie S&P500 Hist. gennemsnit Implicitrisikopræmieerberegnetsomearningsyieldkorrigeretforrente oglangsigtetvækst. Kilde:NykreditMarkets,EcoWin,FactSet Vifastholderundervægtpåaktier Vifastholderendnuengangvoresundervægtpåaktier.Trods engenereltattraktivprisfastsættelsepåaktierharviiøjeblikketsværtvedatidentificeredefaktorer,derforalvorkanøge risikovillighedenogreduceredenrisikopræmie,sominvestorernekræverforatinvestereiaktier,samtsendedenpositive stemningtilbagepåaktiemarkedet.vianbefalerfortsaten defensivtilgangtilaktieinvesteringmedhovedfokuspåikkekonjunkturfølsommesektorer. side10

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009

Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009 18. marts 2009 18. marts 2009 Kommentar Statsgaranterede bankudstedelser Statsgaranterede bankudstedelser stormer frem Samlet volumen i markedet overstiger nu to trillioner kroner Overordnet set ligner

Læs mere

Credit Insight - investeringsanalyse

Credit Insight - investeringsanalyse 6. maj 2008 6. maj 2008 Credit Insight - investeringsanalyse Positiv korrektion er forbi i kreditmarkedet Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44551866 Vi forventer en negativ

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er?

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Covered bonds Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Af Martin Hagelskjær Nielsen, marn@nykredit.dk, 33 42 11 56

Læs mere

Markedsfokus. Erhverv

Markedsfokus. Erhverv Markedsfokus Erhverv Uge 33 15. august 2005 Obligationer Anbefaling Risikosegment Afkast* 5% NYK 2035 Lav 3,5% 3,01% RM 2028 Mellem 3,0% 4% real 2035 Høj 4,2% Neutral vægt på obligationsporteføljen i den

Læs mere

Sektorrapport på de svenske banker Preview Q4 2012

Sektorrapport på de svenske banker Preview Q4 2012 21. januar 2013 Sektorrapport på de svenske banker Preview Q4 2012 Vi fastholder Outperform på Swedbank ser mulig udbytte-trigger i forbindelse med regnskabet Anbefalingen på SEB sænkes fra Neutral til

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by 7. november 2011 Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by Højere husleje samt lavere priser og renter favoriserer ejerlejligheder Københavnske huslejer i privat udlejningsbyggeri er steget

Læs mere

Globalisering som inflationsanker

Globalisering som inflationsanker Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet 27. februar 2007 Faresignaler på boligmarkedet Christian Heinig, analytiker +45 33 44 05 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere