Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier"

Transkript

1 Aktivallokering Massivrisikoaversionogøkonomiskafmatning Defensivallokeringanbefales Overvægtkontant/korteobligationer Undervægtaktier Fraundervægttilneutralpåkredit Neutralvægtpåobligationer September2008

2 Indhold Resume 3 Aktuel konjunkturvurdering og allokering 4 Stats- og realkreditobligationsportefølje 6 Virksomhedsobligationsportefølje 8 Aktieportefølje 10

3 Resume Såvelfinanskrise krisesomøkonomiskkriseertiltaget somøkonomiskkriseertiltaget Vifastholderundervægt undervægtpåaktier påaktierogovervægtpåkontant/korteobligationer ogovervægtpåkontant/korteobligationer Vianbefalerneutralvægt neutralvægtpåobligationerogk påobligationerogkredit redit Ansvarshavenderedaktør: G3-økonomiernei"recessionsscenarie" Indeks Opsving Boom Afmatning Recession% Global ledende indikator 3-mdrs. renten,h.a Deledendeindikatorerpegerovervejendenedad.Stigningerneirenterne ermereetproduktaføgetmistillidmellembankerneendetudtrykfor forventningompengepolitiskestramninger. Kilde:EcoWin,NykreditMarkets Aktivallokering,september2008 Aktivklasse Anbefaling Sidst Aktier(40%) Undervægt(35%) Undervægt(35%) Kreditobl.(15%) Neutral(15%) Undervægt(10%) Obligationer(30%) Neutral(30%) Overvægt(35%) Kontant/korteobl.(15%) Overvægt(20%) Overvægt(20%) Voresneutralporteføljeerudtrykforenporteføljemedmiddelrisiko. Fedskriftangiverenændringianbefaletvægt. Kilde:NykreditMarkets NykreditMarketsmener atudsigternefordenøkonomiskevæksterforværret,ogat denfinansiellekriseertiltagetidybdeogudstrækning.vækstenidevestligelandevilværekritisklavidekommende kvartaler,ogetøkonomiskopsvingerikkeindenforrækkevidde.inflationenvilfaldemarkant,hvilketgradvistvilunderstøtteforbrugernesrealindkomster.stigendearbejdsløshedog dårligerekreditvilkårvildogmindskemulighedenforetforbrugsdrevetopsvingig3påkortsigt.vækstenudenforg3er denpositivefaktor.viforventerenrentenedsættelseiusa indenåretsudgangogtrerentenedsættelserfraecbi2009. Denfinansiellekriseertiltagetietomfang,dererheltusædvanlig.Usædvanligterogsådetarsenal,myndighedernehar tagetibrug.udoverkoordineretmassivtilførselaflikviditet fracentralbankernehardesenesteugerbudtpådefactonationaliseringerafusa'stostørsteudbydereafrealkreditlån ogverdensstørsteforsikringsselskab.istøbeskeenernuen planomopkøbafnødlidendeværdipapirerfor700mia.dollar. Detaljerneiplanenvilhavestorbetydningformarkedsudviklingendekommendemåneder.Viserplanensompositiv,men deunderliggendeproblemervilfortsatværeintakte.vianbefalerfortsatendefensivportefølje,ogovervægterbl.a.kontant ogkorteobligationer Stats-ogrealkreditobligationer:Krisenharramtdanske realkreditobligationerietomfang,derikkeersetsiden1999. Viserikkeenumiddelbarvending,ogovervægterstatsobligationer.Densamledevægtpåobligationerersænketfraovervægttilneutral. Kredit:Efterenstorspændudvidelsedesenestemånederer forholdetmellemrisikoogafkastpotentialeforbedret.vihar ændretanbefalingenfraundervægttilneutral. Aktier:Vianbefalerfortsatundervægtpåaktier.Vifinder,at indtjeningsforventningerneendnuerforhøjeiforholdtilvores økonomiskeforventninger.vianbefalerprimærtdefensive aktiersomdaniscoogudvalgtefarmaceutiskevirksomheder. side3

4 side4 Massivrisikoaversionogforringedekonjunkturudsigter Defensivallokeringopretholdes Undervægtaktier Overvægtkontant/korteobligationer Viskifterfraundervægttilneutralpåkredit Vigårtilneutralpåobligationermedfokuspåstater Massivværdidestruktion StemningsskiftetsidendensidsteAktivallokeringharværet massivt.redningenafbearstearnsimartsblevsetsometlys forendenaftunnellen.tremånedereftervistedetsigdog,at detvardenførsteienrækkeafdårligenyheder.destruktionen afværdiiaktie-,obligations-ogejendomsmarkedetsidenda harværetbetydelig.desenesteugererdennegativestemning ydermereblussetopietomfang,derrepræsentererenny kulminationpådenfinansiellekrise.depanikagtigemarkedsbevægelserharendnuengangtvungetmyndighederneudi brandslukning.allebliverdogikkereddet.den138årgamle investeringsbanklehmanbrothersfiklovtilatgåkonkurs,og detostorerealkreditkæmperfanniemaeogfreddiemacsamt verdensstørsteforsikringsselskabaigerreeltnationaliseret. Figur Figur Figur Figur1:Storemarkedsbevægelser :Storemarkedsbevægelser :Storemarkedsbevægelser :Storemarkedsbevægelser Jan-08 Mar-08 May-08 Aug DJEuro Stoxx50,h.a. itraxxeurope Crossover bp Indeks itraxxcrossovereretmålforkreditspændetpåenkurvafeuropæiske udstedelser.djeurostoxx50eretaktieindeksbeståendeafde50 størsteeuropæiskevirksomheder. Kilde:Bloomberg Nyredningsplan Denamerikanskeregeringogcentralbankforsøgernuattrækkeenstregisandet.Foreløbigtegnerdersigetbilledeaf offentligeopkøbafnødlidendeværdipapirerietomfang,der ikketidligereerset.redningsplanenventesfærdigforhandleti Washingtoniløbetaffåuger,ogdetaljernevilgivestore markedsbevægelser.ogsåiandrelandesesderpåmuligheder foratafbødedeværstekonsekvenserafkrisen.usaharbl.a. haftheldmedatudbrederestriktionerpå"shortselling"af aktierinternationalt,menderernæppeudsigttilkoordinerede internationaleopkøbafnødlidendeværdipapirer. Etcentraltelementitidligerehjælpepakkerharværetudvidet adgangtilatbelåneværdipapirericentralbankerne.dethar givetbankerneadgangtildenlikviditet,derharværetsværat skaffeidetalmindeligemarked.nusuppleresdenmeddirekte opkøb,formodentligprimærtafboliglån.determegetpositivt medhenblikpåatundgådenfinansiellenedsmeltning,som mangemener,vivargansketætpåisidsteuge.eftervores opfattelseløserplanenikkedenfinansiellekrise.opkøbene kandogmildnesymptomerneogkøbetidtilenrestrukturering idenfinansielleindustri. Heltcentralterspørgsmåletomopkøbenesomfangogpris. Myndighedernekanikkeforsvareoverforskatteyderneat "rullefilmentilbage"ogladebankernekommeudafdestore tabpåværdipapirer,dereropståetdetsenesteår.mange politikereserdeaktuelletabsometproduktafoverdrevet risikotagningidetfinansiellemiljø. Markedeterprægetafettvangsmæssigtudsalg,hvorfor mangesælgerejagterforfåkøbere,hvilkethartvungetprisernened.mangefinansielleinstitutionervilutvivlsomtkviesig vedatafgivealtfremtidigtkurspotentiale.deaktuellemarkedspriserrepræsenterersandsynligvisikkedenlangsigtede korrekteværdiietnormaltkonjunkturforløb.sættesopkøbsprisenderforforlavt,erderrisikofor,atbankerneholderpå papirerne.dermedløsesderikkeopfordenfastlåstesituation, ogkreditgivningenvilfortsatværeunderdrejet.detvilforsinke vendingeniøkonomienogunderminereværdienafværdipapirerneyderligere,hvorvedderskabesenondcirkel. Forventningertilvækstogcentralbanker Redningsplanernekanbanevejforenmarkedssituation,hvor defundamentaleforholdigenfangerøjet.desværrebliverdet ikkenogetkøntsyn.viforventer,atåretssidstemånedervil bydepåmegetsvagetalfordetamerikanskebolig-ogarbejdsmarked.tidligstetgodtstykkeindi2009kanderforventesenstabiliseringafpris-ogaktivitetsudviklingenpådet hårdtprøvedeboligmarkediusa.puklenafusolgtelejligheder oghuseertætpåetårsomsætning.detpresseraktiviteteni byggesektoren,ogdetailhandleneriknæ.indenåretsudgang ventesdenøkonomiskeafmatningatføretilen(sidste)rentesænkningfrafedpå50bp.i2009venderkajakken,ogfedvil ledeefterenmulighedforatpåbegyndeennormaliseringaf pengepolitikken.erfaringernefra ,hvorenultralav renteblevfastholdt(for)længe,skræmmer. Blandtdepositivefaktorerernettoeksportenenafdevæsentligste.Eksportenunderstøttesafenbilligdollarogefterspørgselsvækstiemergingmarkets.Viserydermereikkelængereen accelereretforværringafdeledendeindikatorerforsåvel erhvervslivetsomforbrugerne.hvisdesenestemåneders faldendetendensiråvareprisernefastholdes,erderudsigttil, atforbrugernei2009igenviloplevepositivvækstireallønnin- Aktuel konjunkturvurdering og allokering

5 side5 gerne.nyefinanspolitisketiltagfradennytiltrådteadministrationi1.halvårkanderforfåennogetbedreskæbneendforåretsskattelettelsepå100mia.dollar,derstortsetgiktil afdragpågældogbetalingafbenzinregningen.denlave privateopsparingogbankernesforventeligerestriktiveudlånspolitiki2009forhindrerdogeftervoresopfattelseetforbrugsbonanza.efternegativvækstidetprivateforbrugi2.halvår 2008vilvækstenkunlangsomtnærmesig2%islutningenaf Figur Figur Figur Figur2:LedendeindikatorerfaldendeiEuropa,stabileiUSA :LedendeindikatorerfaldendeiEuropa,stabileiUSA :LedendeindikatorerfaldendeiEuropa,stabileiUSA :LedendeindikatorerfaldendeiEuropa,stabileiUSA Euroområdet, h.a. OECD USA Ændring,6m/6m Ændring(%),6m/6m Ændringideledendeindikatorer,dogESIforeuroområdet Kilde:EcoWin,OECD,NykreditMarkets Lavvækstieuroområdet,rentesænkningeri2009 MegetserpåoverfladengodtudieuroområdetogDanmark. Arbejdsløshedenerendnumegetlav,vækstenirealindkomsterneerpositiv,ogfordeflestelande,herunderTyskland,er defaldendepriseriejendomsmarkedetikkeetreeltproblem. Desværretydermegetpå,atvibloteriennogettidligerefase afdenøkonomiskeafmatningendusa.vækstenvari2.kvartalnegativforførstegangieuroområdetshistorie.deledende indikatorertegnerydermereetnegativtbillede,ogvisermeget lavevækstrateridekommendekvartalertætpårecessionsniveauer.arbejdsløshedenvilstigegennem2009. Pådenpositivesidesmelterinflationsbekymringenhurtigere endisisommervarmen,efteratderødglødenderåvaremarkedererkøletaf.somiusavilenlavereinflationunderstøtte privatforbrugeti2009.udsigtentilfaldendeinflationide kommendemånedervilligeledesgenskabeecb'spengepolitiskehandlerum.viforventertrerentesænkningerfraecbi 2009,denførsteiforåret.Determere,endderaktuelter inddiskonteret. SamletsetforventesenvækstiG3påkun1%i2009,hvilket ertætpåenrecession.skalenmereglobalafmatningundgås, kræverdet,atvoresforholdsvisoptimistiskevækstforventningertilemergingmarketsopfyldes. Deterikkeprisen,dererproblemet Detlangstrakteudsalgpåfinansmarkederneharefterladt mangebilligevarerpåhylderne.problemeterikkeprisen,men manglenpåkøbere.voresfortsatdefensiveanbefaledeallokeringerderforbaseretpåvoresforventningtilmarkedsstemningenidekommendemåneder.langsigteterviikketvivlom,at derermangegodekøbimarkedetnu,medmindrelavvæksten blivermerepermanent.dervilværebehovformerehåndgribeligetegnpåvækstopsving,endviforventeridekommende måneder,foratoverbevisemarkedet.sidstdenamerikanske regeringiværksatteenredningsplanfordenfinansiellesektori 1980'erne,gikdertoår,indenmarkedernevendte. Undervægtrisiko Iaktiemarkedetviletaftemaerneidekommendemåneder væreyderligerejusteringerafindtjeningsforventningernefor 2009.Vivurdererfortsat,atindtjeningsforventningernegenerelterforhøje hosanalytikerne,menogsåhosselskaberne selv.fårviret,vildetilsyneladendeattraktivep/e-niveauerse mindrekøbslækreud.vifastholderaktierpåundervægt. Vihæverdenanbefaledevægtpåkreditfraundervægttil neutralefterdenbetydeligespændudvidelseideseneste måneder.risikoenerselvsagtstor,specielthvisdenamerikanskeredningsplankommeripolitiskuføre.dehøjekreditspænd betyderdog,atendiversificeretinvestorkantålehøjemisligholdelsesrateridekommendeår. Danskerealkreditobligationerhandlermedpræmier,derikkeer setsidenltcm-kriseni1998.visergodværdipådisseniveauer,mendetkanvareenrumtid,førspændindsnævringen kommer,daspændudvidelsenerendelafetinternationalt fænomen.vivurderer,atprincippernefordanskrealkrediter sunde.udenlandskeinvestorervilformodentligforholdesig afventendeidekommendemåneder.udoverdegenerelle internationalefinansielleproblemerrepræsentererdefaldende boligpriserogbankproblemerneidanmarkikkedebedste markedsføringsbudskaber.vierneutralvægtedepåobligationerviaenovervægtpåstatsobligationerogenundervægtpå realkredit. Overvægtkontant/korteobligationer Vianbefalerovervægtafdemegetkursstabileaktiverkontant ogkorteobligationer.mensdeleafrentemarkedeterbegyndt atinddiskontererentesænkninger,gælderdetikkemarkedet forbankindskud.vianbefalerprimærtindskudmedforholdsvis langplacering,fx6-12månedertilca.5,5%irente.detkan suppleresmedkorteobligationer.afhængigtafskatteregime kanderværetaleomlavkuponobligationerellerkorteciborobligationer,derhandlertilunderkurs.

6 Stats- og realkreditobligationsportefølje Afkastpårealkreditobligationererunderpres Udsigttilfortsatfinansieluro Overvægtstatsobligationerdenkommendetid tid Konverterbareogfloatersforetrækkesblandtrealerne Afkastpårealkreditobligationererunderpres Densenestetidstumultpådefinansiellemarkederharihøj gradunderstreget,atkursudviklingenpådanskerealkreditobligationerikkekansessomudprægetstabil,selvomsikkerheden bagsystemetermegethøj.desenesteugersbegivenhederhar fåetinvestorernetilatpressekreditspændenemarkantud,og deharnunåetniveauernetilbagefraltcm-krisenislutningen af90'erne. Figur3:Kreditspændenenårnyerekordhøjder :Kreditspændenenårnyerekordhøjder Kreditspænd(swap-OAS),bp 4%NYK2038 5%NYK2038 6%NYK2038 7%NYK2041 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08 Desenesteugersbegivenhederharpressetkreditspændenemarkantud ogharnunåetniveauettilbagefraltcm-krisenislutningenaf90'erne. Kilde:NykreditMarkets Finanstumult:Giftigcocktailforrealkreditobligationer Detdanskeobligationsmarkederpåvirketafdeinternationale finansmarkeder.nårdetgårrigtigdårligtiusaogeuropa,vil dethaveenafsmittendevirkningpådetdanskeobligationsmarked,uansethvorstabiltsystemetellersmåttesynes.tre forholdhargjort,atrealkreditobligationerneharværetimarkantmodvinddensenestetid: Stigningiswaprenternesidenstartenafseptember Rentebevægelserneharværetenorme.Korteoglangerenter harskiftetniveauerfradagtildagmedstorfart.altialtmundededetdogudienrentestigningpåca.30bpiden10-årige danskeswaprentesidenstartenafseptember.ensåkraftig rentestigningpresserlangeobligationermest. Udvidelseafkreditspændene(swap-OAS) Denaltoverskyggendeeffektharværetudvidelsenafkreditspændene.Itaktmedatdeinternationalemarkederharhaftet markantøgetfokuspåkreditaspektetpåtværsafaktiver,har viset,atderbliverkrævethøjerepræmierforatinvesterei aktiver,dererejendomsrelaterede.overordnetseterdette drevetafdentiltagendemistrotildeglobaleboligmarkederog heledenfinansiellesektor.derudoverkommer,atinvestorerne ihøjeregradendtidligerekræveretpickupforatinvesterei relativtkomplekseproduktersomfxdanskekonverterbare realkreditobligationer.dethåndfasteresultatafdenøgede risikoaversionharværet,atallekreditspænderkørtudsiden finanskrisensstartmedio2007ogimidtenafseptemberyderligerefiketvoldsomtstødiopadgåenderetning.spændniveauernetoppedeindtilviderefredagden19.septemberpå niveauer,derikkeersetsiden1999. Volatilitetenervigtigforobligationermedoptionselement Finanskrisenharmedført,atinterbankrelationerneerunder betydeligtpres.derherskersåledesenalvorligmistillidbankerneimellem,ogingenved,hvornårdennæstebankmåkaste håndklædetiringen.dennemistillidskaberenbetydeligusikkerhediderivatmarkederne,ogusikkerhedenomkringprisen pådissekontraktererderforstegetmarkant.imarkedetgiver detsigudslagistoreudsvingidestigendeimplicittevolatiliteter.linketherfratildedanskerealkreditobligationererligetil. Nårinvestorfxkøberenkonverterbarrealkreditobligation, frasælgessamtidig(implicit)enoptiontillåntager.nårvolatilitetenstiger,vokseroptionensværdi,hvilketerdårligtnytfor investor.figur4nedenforillustrerer,hvordangenereløget risikoaversionharbidragettilbetydeligusikkerhediderivatmarkederne. Figur4:Stigendeusikkerhedivolatilitetsmarkederne :Stigendeusikkerhedivolatilitetsmarkederne Dagligændringivolatiliteten,bp Dedagligeændringerivolatilitetenervoksetbetydeligtdesenereår,og navnligdensenestemånederudfaldsrummetvoksetmarkant. Kilde:NykreditMarkets EUR3Mx10Y, swaption Udsigterneforrestenaf2008 erviovredetværste? Ovenpåenafdeværsteugernogensindefordanskrealkredit servifremadmedbekymredeminer(negativtafkastpå1,9%i NykreditRealkreditindekshenoverfemhandelsdageerikke setsidenseptember1999).mandagden22.septemberefter annonceringenafdenamerikanskeregeringsredningsplanhar vigodtnoksetenganskepænperformance,menmanmåikke side6

7 undervurderedeunderliggendeforholdifinanssektorenog realøkonomien,somdenneplanikkeimødegår.vianerkender, atvinokharsetdeværstefinansiellebegivenheder,men vurderer,atderfortsaterstorrisikoforuventededårligefinansnyhederidenkommendeperiode. Markedetdrivesprimærtafpsykologiskefaktorer,hvilket betyder,atinvestorernenemtkanbliveskuffede,hvisderigen kommerubehageligenyhederfrafinansverdenen.markedetvil tagesådannenyhederildeopogpressekreditspændeneyderligereud.ovenpådensenestespændindsnævringvurderervi, atpotentialetforyderligerespændindsnævringermindreend risikoenforyderligerespændudvidelser. Volatilitetenflukturerermeget.Vivurderer,atdetaktuelle niveauerforlavtiforholdtildensituation,vieri,ogforventer,atvihenoverdenkommendeperiodevilsestigendepriser påafdækningsprodukterogdermedhøjerevolatilitet. Rentebilledeteromgærdetafstorusikkerhed.Idennuværendesituationmedintradagbevægelserpå10bpogmereer niveauernesværeatgisneom menretningenservisom faldende.udsigternetilglobalafmatning,lavereinflationog fortsatfinansielurogiveranledningtilvoresforventningom, atrenterneomtremånedervilværelavereendaktuelleniveauer.vianerkendersamtidig,atrentedannelsenermeget volatil,ogatusikkerhedenomdenfremtidigeudviklinger betydelig. Obligationsallokering hvorfindesdesikrepapirer? Mangeerafdenoverbevisning,atmaniperiodermedfinansiel uroskalsøgeiobligationsmarkedetefterpapirer,derikke påvirkesafkrisen.vihar(igen)set,atdanskerealkreditobligationerikkeskalopfattessomsikreinvesteringeriperiodermed finansieltumult deerforkomplekseogpåvirkesihøjgradaf udviklingenpådeinternationalefinansmarkeder.idetfølgendegivervivoresvurderingafpapirer,derbørindgåienportefølje,dervilklaresigbedreenddetøvrigeobligationsmarked dekommendemåneder.vierstruktureltdefensiveoganlæggerenvinkel,somvivurderervilklaresigfornuftigt,såfremt modvindenfortsætter.vimindskervarighedenensmuleforat imødegåusikkerhedenomrenteudviklingen. Statsobligationerovervægtesmedudsigttilyderligereuro Statsobligationerharnokengangvistderesværd.Nåralt andetramler,erstatsobligationernedemestsikrepapirerog outperformerlangerealkreditobligationer.omvendtmåman ogsåanerkende,atstatsobligationerikkeerensikkergevinst- hjemtagning.rentestigningerslårhårdtigennempåfxen10- årigstatsobligation,oginvestorvilopleveetkurstab.overordnetsetserviflerefordeleendulempervedstatsobligationerne idetnuværendemarkedogovervægterdemmoderatiden kommendeperiode.vianbefalerinvestoratholdesigtilde mestlikvidepapirer(2-og10-årigebenchmarks). Realkreditobligationer:KonverterbarefremforCF'ere CF-obligationerneerunderbetydeligtpres.Medudsigtentil stigendevolatilitetogpålængeresigtenstejlenderentekurve serviikkedetstorepotentialeicf'ere.samtidigeropkøbet mindreilangecf'ereenditilsvarendekonverterbarerealkreditobligationer.mestattraktivicf-segmentetercf5%nyk 2018(SDO),omendpotentialetefterhåndenerbegrænset.CFobligationerindgårikkeivoresporteføljedenkommendetid. Blandtdekonverterbarerealkreditobligationerforetrækkervi 6%-segmentet.7%-segmentetgivergodcarry,mensegmentetsstorenegativekonveksitetoglilleOAS-risikobetyder,at potentialethererasymmetrisk.begynderviatseperformancei realkreditmarkedetidenkommendetid,vildetikkeslåsærlig hårdtigennemi7'erneiforholdtiløvrigesegmenter.omvendt vilyderligereprespårealernepåvirke7'ernemarkant. 4%-og5%-segmenternehardensenesteperiodeperformet pæntiforholdtil6%-segmentet,ogoas-spændenemellem 6'erneog4'erne/5'erneerudvidetendelhenoveråret,hvilketindikererenbilliggørelseaf6%-segmentet. ViforetrækkerCibor-floatersfremforRTL-obligationer BlandtdekorteprodukterforetrækkerviCibor-floatersfrem forrtl-obligationer.vinærmerossåsmåtdenstorerefinansieringsauktionidecember,ogalerfaringviser,atrtlsegmentettaberiværdioptilauktionen.samtidigserviidet nuværendefinansiellescenarieattraktiveegenskaberved Cibor-floaters.Deermegetlidtfølsommeoverforrentebevægelserogenevt.yderligereudvidelseafspændetmellemstat- ogswapkurven.endviderestårdeflesteobligationertilat skullefixepårelativthøjecibor-niveauerijanuar2009,hvilket viogsåsersomunderstøttendeforsegmentet.viforetrækker kortecibor-floaters,dererlukketforudstedelse. Tabel1:Anbefaletobligationsportefølje :Anbefaletobligationsportefølje Obligation Vægt Varighed 3-måneders horisontafkast 4%DGB % 2,0 1,33% 4%DGB % 7,3 2,93% 6%NYK % 5,7 2,34% NYKCibor % 0,3 1,45% Portefølje 100% 3,98 2,04% NykreditMarketsanbefalerovervægtafstatsobligationermodrealkreditobligationer.HorisontafkasteterbaseretpåNykreditMarketsrenteprognosefordenæstetremåneder. Kilde:NykreditMarkets side7

8 Virksomhedsobligationsportefølje Viændreranbefalingtilneutralpåkreditmarkedet Derforventesfortsatstorvolatilitet Positivt:råvarer,renterogpolitik Negativt:makrobillede,boligpriserogkreditstramning Kreditspændvurderesnogethøjereendtabsrisiko Viændreranbefalingfraundervægttilneutral Kreditmarkedeterprægetafstorebegivenhederoghøjvolatilitet.Voresnegativeforventningertilperiodenerblevetovergået: ViforventedeisidsteAktivallokeringenudvidelsepåca. 50bptil208bpideteuropæiskeinvestmentgradeunivers.Deteuropæiskeinvestmentgrade-universernu på269bpoverstat(19.september2008). Viforventedeenudvidelseideteuropæiskehighyielduniverspå150bptil714bpoverstat.Deteuropæiske highyield-universernupå989bpoverstat(19.september2008). Fremadrettetforventervienstabiludviklingikreditspændene påtremånederssigtundernogenvolatilitet.ifigur1illustreres,hvordanvoresanbefalingerharændretsigsidenkreditkrisensstart. Figur5:Kreditspænd(OAS)tilstatforeuropæiskeudstedelser :Kreditspænd(OAS)tilstatforeuropæiskeudstedelser bp Highyield(h.a.) Investmentgrade U May-07 Aug-07 Nov-07 Feb-08 May-08 Aug-08 U=undervægt,N=neutral,O=overvægt Kilde:MerrillLynch,NykreditMarkets N O U bp N Vistartede2007medundervægtpåkreditobligationerog fastholdtdennestrategifremtilseptember(aktivallokering), hvorvi(fortidligt)anbefaledeneutralvægtning.den19.marts 2008anbefaledeviovervægt(Udsigttilpositivkorrektioni kreditmarkedet)afløstafenundervægtsanbefalingden6.maj (Positivkorrektionerforbiikreditmarkedet),somviharfastholdtindtilnu. Desenestetougersdramatiskebegivenhedermedredningen affanniemaeogfreddiemac,lehmanbrothers'konkurs, AIG'sredning,storelikviditetsindsprøjtningerfracentralbanker 0 imarkedet,garantierudstedttildækningafpengemarkedsfonde,afsluttetmedforslagomen700mia.dollarstorfondtil købafbankersstressederealkreditlignendetilgodehavender ogmidlertidigtforbudmodatshortefinansielleaktier,skabte megetstorvolatilitetmedmegetkraftigestigningeriaktiemarkedetogstorekreditindsnævringerislutningenafperioden. Ændringenafvoresanbefalingtilneutralskyldesprimært kreditspændudvidelsensidensidsteaktivallokering.dertil kommer,atdetlykkedesatreddeaig,ogatderivatmarkedet kunneklarekonkurstesten(lehmanbrothers)udenatbryde sammen.densidstekreditspændindsnævringsomfølgeaf planenometableringafen700mia.dollarstorfonderefter voresmeningdogoverdrevetogmereenreaktionsomfølgeaf korrelationenmedaktiemarkedet,dererudsatforlovgivningsdrevetshortcovering.fondensbetydningvurderervisomlille. Fonden,derprimærtskalfungeresomenskraldespandfor banksektorensboligudlån,vilformodentligførstogfremmest erhverveboligfordringertilspotpriserfradebanker,derellers ikkekanrealiseredem.marktomarket-priserneidenfinansiellesektorvileftervoresvurderingofteliggeoverderealisationspriser,mankanopnåhosfonden,såfremtfondenskal leveoptilformålet.fondenvilværeletpositiv,daenformfor minimumspriservilbliveetableretpådisseaktiver,menden opgjortemarkedsværdiibankerneforventesatværehøjere,og dervedvilfondenikkebidragepositivttildriften,menkun skabeenvislikviditetiaktiverne. Mankansåledeshåbe,atAIG,dererigangmedatafvikleen delafsineaktiver,vilkunneafhændeillikvideogikkekun likvideaktivertilfonden,såsomaktierogkreditobligationer, dervillepresserestenafmarkedet.udenlandskebankerforeslåsheltellerdelvistomfattetafordningen,derhåbesvedtagetsnart.derherskerstadigusikkerhedomfondensmere præciseformål,herunderbetingelserneforerhvervelseaf aktiversamtmulighederneforatkøbefxkreditkort-ogbillån. Vivurdererikke,atviervedetmarkantvendepunktikreditkrisen,menatkreditspændeneiEuropabådeihøjrente-og investmentgrade-universetgiveretmerafkast,dervilvære størreendtabene.viforventer,atkreditspændenevilforblive nogenlundepånuværendeniveaueridenæstemåneder. Bedringafenrækkeforholdikreditmarkedet SidensidsteAktivallokeringerdersketnogleforbedringeri kreditmarkedet: Råvarepriserne,dervarigangmedateroderemange virksomhedersmarginaler,erbegyndtatfalde.specielt oliepriserneshimmelflugtkvælerfxflyselskaber,bilproducenterogtildelsboligejere. side8

9 OvertagelsenafFannieMaeogFreddieMachjælper boligmarkedetbetydeligtpåtomåder: 1. Kreditspændettilstatsobligationerervæsentligtreduceret,ogden30-årigefasterenteerreduceretfra 6,28%til5,74%påenmåned.Detkangiveenmindrekonverteringsbølge,hvilketaltandetligebør hjælpeboligpriserne. 2. Kreditforeningerne,dermangledekapitalogikke havdemulighedforudlånsvækst,kannuøgeudlåneneigen. Derfindesnuenkeltekøbereafaktiverimarkedet.SåledesharBarclaysovertagetLehmanBrothers,MerrilLynch overtagesafbankofamerica,dresdnerbankkøbesaf Commerzbank,ogHBOSovertagesafLloyd'sBank.Det vidnerom,atnoglevirksomhedslederemener,atpriserne opfordrertilkøb. Centralbankerogpolitikereerblevetvæsentligtmere interesseredei,atdefinansiellesystemervirker,ogdefinansielleaktørerfårmerehjælpaffxcentralbankeriform aflikviditetogrepomuligheder. Detrestoreamerikanskebilproducenterbevægersig fortsatmodkonkursogvilværeafhængigeafenfremtidigbevillingafstorelånfraregeringen(25-50mia.dollar) tiludviklingafnyeenergirigtigebilerogproduktionsplatforme. Figur7:Moody'slongtermrating :Moody'slongtermrating-ændringer ændringer Antal Upgrades Downgrades Up-/downgrade ratio(h.a.) Ratio Forvesteuropæiskeselskaber,ekskl.creditwatch Kilde:Bloomberg,RATT Figur6:US30 :US30-årigrealkreditvs.10 årigrealkreditvs.10-årigusstatsobligat årigusstatsobligation on 250 bp Aug 15-Aug 29-Aug 12-Sep Antalletafkonkurserblandtselskabermedenkreditvurdering underinvestmentgradeieuropafalderi2008tilenannualiseretkonkursratepåkun0,7%afselskaberudenforinvestment grademod3%iaugust2007. Vifastholderstortsetvoresinspirationsporteføljeframaj2008. Samtligeobligationerivoresinspirationsporteføljeharudviklet signegativtellerneutraltsidensidsteaktivallokering. Tabel2:Inspirationsportefølje :Inspirationsportefølje MerrentenpåamerikanskerealkreditobligationererfaldetefteratFannie MaeogFreddieMacblevreddetafstaten Kilde:Bloomberg Dererdogendnuikkerigtiglysforendenaftunnellen Væsentligeforholdikreditmarkedeteruløsteellerforværrede: DetmakroøkonomiskebilledeiUSAerforværretoghar bredtsigtilrestenafverden Antalletafkonkurserstigerkraftigt,og12bankerernu gåetnediusa,samtidigmedattabenepå(lehman Brothers)indlån,modparter,boliger,billånogkreditkort accelererer Boligpriser,nybyggeriogerhvervsbyggerifortsættermed atfalde,ogtabeneaccelererertilsvarende Kreditstramningenerhård,oglikviditets-ogsolvenssituationenidenfinansiellesektorforværresfortsat,samtidig medattilvejebringelseafnykapitalermegetvanskelig Udsteder Kupon Udløb Rating Spænd Kurs HighYield: ISS 4,750% 2010 B ,3 NorskeSkog 7,000% 2017 BB-/B ,9 NXP var.rente 2013 B/B ,6 TDC 6,500% 2012 BB-/B ,9 Hybrid: Bayer 5,000% 2015* BBB-/Baa ,9 Dong 5,500% 2015* BBB-/Baa ,0 SEBT % 2017* A-/A ,3 Linde Vattenfall *tilcalldato 7,375% 2016* BBB-/Baa ,4 5,250% 2015* BBB-/Baa ,8 Kilde:Bloomberg,NykreditMarkets side9

10 Aktieportefølje Nervøstaktiemarked vilsandsynligvisfortsætteetstykketidendnu Vifastholderundervægtpåaktier undervægtpåaktier ogvoresdefensivetilgangtilakti nsivetilgangtilaktievalg valg Detnervøseaktiemarkedsynesatfortsætte Vierfortsatvidnetilstorvolatilitetognervøseaktiemarkeder. Dedagligekursudsvingharværetstigendeiløbetafdetsenesteår,ogrisikovillighedenharværetaftagendeoverdeseneste måneder. Viforventer,atdenfinansielleuro,deuafklaredeproblemeri denfinansiellesektoriusasamtdenegativemakroøkonomiskeudsigterfortsatvilhængesomenmørkskyoveraktiemarkederne.pådenkortebaneforventervi,athøjusikkerhedog lavrisikovillighedvilfortsættemedatprægeaktiemarkedet. Inedenståendetabelharviopgjortudviklingenideudvalgte aktiersidensidsteaktivallokeringframajmåned. Tabel bel3: :Udviklingiaktiekursersidenmaj2008 Udviklingiaktiekursersidenmaj /52008 Aktuelt Afkast 1 (%) TrygVesta 383,00 349,00-8,88% DanskeBank 163,25 147,00-9,95% FLSmidth 546,00 347,50-36,36% NKTHolding 405,50 275,00-32,18% Sanofi-Aventis 46,33 45,66-1,45% Fortum 30,42 24,27-20,22% Gns.afkast fkast -18,17% MSCIWorldNet(EUR) ,29% MSCIEuropeNet(EUR) ,02% 1)Afkasteropgjortilokalvalutaogerinkl.geninvesteredeudbytter. Kilde:FactSet,Reuters,NykreditMarkets Performancepåudvalgteaktieanbefalinger VoresaktieanbefalingerfrasidsteAktivallokeringhargennemsnitligtgivetetnegativtafkastpå-18,17%.Tilsammenligning ermsciworldnetindex(eur)faldetmed-9,29%ogmsci EuropeNetIndex(EUR)erfaldetmed-14,02%idenpågældendeperiode. SærligtudviklingeniindustriselskaberneharværetutilfredsstillendemednegativeafkasttilFLSmidthogNKTHoldingpå hhv.-36,36%og-32,18%,hvilketsyneshårdt,selvdenegativemarkedertagetibetragtning. Konsensusestimaternefor2009erfortsatforhøje Konsensusindtjeningsestimaternefor2009ergenereltfortsat megethøjeogikkeforeneligemedetrecessionslignende scenarieforhverkenusa,europaellerdanmark.viforventer, atdisseindtjeningsforventningervilblivereduceretiden kommendetidiforbindelsemedoffentliggørelsenaf3.kvartalsregnskabernefradebørsnoteredeselskaber.detkanikke værepositivtforaktier. Megetrisikoeralleredeindregnetiaktiemarkedet Detervoresoverordnedevurdering,atbådedetglobaleaktiemarkedogdetdanskeaktiemarkederattraktivtprisfastsat måltpådenimplicitterisikopræmie,somiøjeblikketerindregnetiaktiemarkederne. Enattraktivprisfastsættelseeretnødvendigtkriteriumfor,at aktiemarkedetpånykanudviseenstigendetrend,derer holdbarpålidtlængeresigt.deterdogikkenødvendigvis tilstrækkeligttil,ataktiemarkedernekommertilatudviseen stigendetrendpådenkortebane.påkortsigterusikkerheden megethøj,ogviharsværtvedatargumenterefor,atrisikopræmienpåaktiervilfaldemarkantogdervedunderstøtte aktierpositivt. Figur8: :Udviklingi Udviklingidenimplicitterisikopræmie(S&P500) denimplicitterisikopræmie(s&p500) Implicitrisikopræmie S&P500 Hist. gennemsnit Implicitrisikopræmieerberegnetsomearningsyieldkorrigeretforrente oglangsigtetvækst. Kilde:NykreditMarkets,EcoWin,FactSet Vifastholderundervægtpåaktier Vifastholderendnuengangvoresundervægtpåaktier.Trods engenereltattraktivprisfastsættelsepåaktierharviiøjeblikketsværtvedatidentificeredefaktorer,derforalvorkanøge risikovillighedenogreduceredenrisikopræmie,sominvestorernekræverforatinvestereiaktier,samtsendedenpositive stemningtilbagepåaktiemarkedet.vianbefalerfortsaten defensivtilgangtilaktieinvesteringmedhovedfokuspåikkekonjunkturfølsommesektorer. side10

11 VihardennegangfastholdtDanskeBank,Sanofi-Aventisog FLSmidthiporteføljen.DerudoverharvitagetDanisco,Pfizer ogh&mindiporteføljen alletreaktierpasserumiddelbart godtindivoresdefensivetilgangtilinvesteringerne. DanskeBank(DKK147,00) DanskeBankhandlerpåsærdelesattraktivemultipleriforhold tildenværdiskabelse,somliggeridenestimeredeegenkapitalforrentning.medenkurs/indreværdipå0,92ogetkonsensusestimatfordengennemsnitligeegenkapitalforrentningi på12,2%servigodlangsigtetværdiiaktien.Aktien harlængeværetunderpres,iførsteomgangpga.eksponering modinvesteringsselskabervialikviditetsfaciliteterogianden omgangpga.bekymringeromkringtabssituationenspecielti DanmarkogIrland.Triggers:Fortsatudvidelseafrentemarginalensamtenændretstillingtagenhosudenlandskeinvestorer tilvurderingaffundingsituationenogaktivkvalitet. FLSmidth(DKK347,50) Regnskabetforførstehalvår2008understøttedevoresgrundlæggendestærketiltrotilFLS.BådeMinerals-ogCementdivisionenvisteenmegetstærkfremgangogenvæsentlig vækstiordreindgangen.ordrebeholdningenultimo2.kvartal varsåstor,atdetreeltsikreromsætningeninogetmereendet årforfls.intettyderpå,atderoplevesstørretilbagegang blandtfls'kunderpådevigtigstemarkeder.triggers:yderligerestoreordrertilminerals-ellercement-divisionen.fortsat stærkøsteuropæiskogasiatiskvækstoginvesteringiinfrastruktur.råvarepriserneskalfaldemarkant,førnyeinvesteringerfraråvareproducentermindskes. Danisco(DKK334,00) Daniscoerenafverdensstørstevirksomhederindenforproduktionaffødevareingredienserogerderformegetlidtfølsom overforkonjunkturudsving.efterfrasalgetafsukkerdivisionen vilselskabetfremstålangtmerefokuseretogmedengældder ervæsentligreduceret.kapitalstrukturengivernumulighedfor entenøgetudbytte,aktietilbagekøbog/ellerværdiskabende opkøbindenforfødevareingredienser.aktienhandlerpå attraktivemultiplersetihistoriskperspektivsamtidigmed,at detnytrimmedeselskabudgørenpotentielovertagelseskandidat.triggers:fortsatfaldenderåvarepriservilovertidføretil forbedredeindtjeningsmarginaler.selskabetstarteretaktietilbagekøbsprogrampådkk1,0mia.efterafsluttetsukkersalg, somforventesatværepåpladsistartenafdetnyeår. Sanofi-Aventis(EUR45,66) Sanofi-AventiserEuropasførendemedicinalselskabogverdens tredjestørsteproducentaflægemidler.selskabetharover medarbejdereogerrepræsenteretimereend100 lande.selskabetfokusererprimærtpåseksstørreforskningsområderindenfor:hjerte-kar-sygdomme,blodpropper,kræft, lidelsericentralnervesystemet,stofskiftesygdommeoginfekti- onssygdomme.genereltharselskabetetbredtfokuspåudvik- ling,produktionogmarkedsføringaflægemidler.deterligele- desvoresvurdering,atselskabetsgodesolidepipelinemind- skerafhængighedenafenkelteprodukter.aktienhandlertil attraktivemultipler,bådeihistoriskperspektivogiforholdtil denøvrigemedicinalindustri.triggers:2008ventesatbliveet årmedmangeresultaterfrakliniskeforsøg.positivenyheder herfrakanrykkekursen.højtudbytteogaktietilbagekøb tiltrækkerdefensiveinvestorerogholderhåndenunderkursen. Pfizer(USD18,07) Pfizererenafverdensførendefarmaceutiskevirksomheder. Selskabetsomsætningudgjordei2007knapUSD49mia.92% afpfizersomsætningerframedicinalprodukter.denstørste risikofaktorvedinvesteringiselskabeterdenp.t.lidtsvage pipelineidensenefaseiiisamtenrækkepatentudløb,dervil påvirkeselskabetsomsætningnegativt.detteerdogallerede indregnetimarkedetsforventningertilselskabet.tilgengæld erdentidligepipelineblevetstyrketoverdesenesteår.aktien ermegetlavtprisfastsatihistoriskperspektivoggiveriøjeblikketenattraktivdividendyieldpå6-7%.triggers:fortsat styrkelseafpipelinesamtinvestorernesøgedefokuseringpå muligesafe-haven-selskaber. H&M(SEK335,00) H&Merenafverdensstørstekæderafsinart.Selskabetarbejderudfraetkonceptomatkunneproduceremoderigtige løsningertilkonkurrencedygtigepriser.selskabetsælgerprimærttøjidennedreendeafprisskalaenogvilhavegavnaf,at forbrugerne"shoppernedad"iforbindelsemedenøkonomisk afmatning.setihistoriskperspektiveraktienmegetattraktivt prisfastsattrodsenimponerendehistorik.triggers:fortsat fremgangibrutto-marginalenogsolidsame-store-sales-vækst. Tabel4:Anbefalinger :Anbefalinger K/I P/E'08E (just.) P/E'09E (just.) Risiko DanskeBank 0,92 7,5 7,1 Lav FLSmidth 3,33 10,3 7,8 Høj Danisco 1,23 16,8 16,4 Lav Sanofi-Aventis 1,38 8,9 8,3 Lav Pfizer 1,94 7,9 7,4 Lav H&M 7,69 17,5 15,5 Mellem K/Ierkurseniforholdtildenbogførteværdi.P/Eerkorrigeretfor posterafengangskarakter.risikoerdriftsmæssigrisiko. Kilde:FactSet,NykreditMarkets side11

12 DISCLOSURE Investeringsanalyser og markedsføringsmateriale Analyser til offentligheden eller distributionskanaler udarbejdet af analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner anses for at være investeringsanalyser. Anbefalinger til offentligheden eller distributionskanaler vedrørende finansielle instrumenter udarbejdet af andre end analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner udgør ikke investeringsanalyser, hvorfor der ikke gælder et forbud mod at handle i de finansielle instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. Sådanne anbefalinger behandles som markedsføringsmateriale. Anbefalings- og risikovurderingsstruktur af stats- og realkreditobligationer Obligationsanbefaling Vores investeringsanalyser har typisk fokus på at isolere relativ værdi i obligations- og derivatmarkedet. Strategiens rente- og/eller volatilitetsrisici afdækkes derfor typisk i andre obligationer eller derivater (swaps, swaptioner, caps, floors osv.). I modsætning til outright-anbefalinger er der derfor ofte tale om både en købs- og en salgsanbefaling i vores investeringsanalyser. KØB: Det er vores opfattelse, at obligationen er relativt billigt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer i enten obligations- eller derivatmarkedet. Det er således vores forventning, at obligationen vil give et bedre afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder. SÆLG: Det er vores opfattelse, at obligationen er relativt dyrt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer i enten obligations- eller derivatmarkedet. Det er således vores forventning, at obligationen vil give et dårligere afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder. Anbefaling om porteføljeallokering Vores anbefalinger tager udgangspunkt i en porteføljeinvestor (long-only-investor) med benchmark i danske stats- og realkreditobligationer. OVERVÆGT: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være større end afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). NEUTRAL: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være på niveau med afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). UNDERVÆGT: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være mindre end afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). Anbefalingsfordeling Fordelingen af Nykredit Markets direkte investeringsanbefalinger fra Research fremlagt inden for det seneste kvartal fremgår af vores Strategioversigt. Andelen af udstedere inden for hver kategori af investeringsanbefalinger, som Nykredit Bank A/S har udført væsentlige investeringsbanktransaktioner for i de foregående 12 måneder, er ligeledes angivet i Strategioversigten. Se Strategioversigten på nykreditmarkets.dk. Oplysninger om Nykredit Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i finansielle instrumenter, der er omtalt i materialet, samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involverede i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. side12

13 Nykredit Markets deltager i market maker-ordningen for danske stats- og realkreditobligationer og kan i sin egenskab heraf have positioner i danske stats- og realkreditobligationer. Nykredit Markets' investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler og anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. Nykredit Markets har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved udarbejdelse af investeringsanalyser og har indført interne regler til at sikre effektive kommunikationsbarrierer. Analytikere i Nykredit Markets er forpligtede til at overdrage enhver henvendelse, der kan påvirke en investeringsanalyses objektivitet og uafhængighed, til chefen for analyseafdelingen samt til compliance-funktionen. Medarbejdere i Nykredit Markets skal til enhver tid være opmærksomme på potentielle og aktuelle interessekonflikter mellem Nykredit Bank A/S og kunder, mellem kunderne indbyrdes og mellem medarbejderen på den ene side og Nykredit Bank A/S eller kunder på den anden side og skal bestræbe sig på at undgå interessekonflikter. Nykredit Bank A/S har udarbejdet en interessekonfliktpolitik om identificering, håndtering og oplysning om interessekonflikter i forbindelse med værdipapirhandel og ydelser med tilknytning hertil, som Nykredit Bank A/S udfører for kunder. Medarbejdere i Nykredit Markets er forpligtede til, såfremt de bliver bekendt med forhold, der kan udgøre en interessekonflikt, at videregive informationen til deres afdelingschef samt til compliancefunktionen, der herefter afgør, hvordan situationen skal håndteres. Analyseafdelingerne i Nykredit Markets arbejder uafhængigt af afdelingen Debt Capital Markets og er organiseret uafhængigt af og refererer ikke til andre forretningsområder i Nykredit koncernen. Analytikere er delvist aflønnet på baggrund af Nykredit Bank A/S' overordnede resultater, der omfatter indtægter fra investeringsbanktransaktioner, men modtager ikke bonus eller anden aflønning med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller debt capital-transaktioner. Personer, der er involverede i udarbejdelsen af investeringsanalyser, modtager ikke vederlag, som er knyttet til investeringsbanktransaktioner udført af selskaber i Nykredit koncernen. Dette materiale blev første gang frigivet til distribution på den på forsiden angivne dato. Anvendte finansielle modeller og metoder Beregninger og præsentationer tager udgangspunkt i almindelige økonometriske og finansielle værktøjer og metoder samt offentligt tilgængelige kilder. Vurderinger af danske realkreditobligationer modelleres ved hjælp af en egenudviklet realkreditmodel. Realkreditmodellen består af en stokastisk rentestrukturmodel samt en statistisk konverteringsmodel, som er kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. Rentestrukturmodellen kalibreres med likvide europæiske rentederivater. Risikoadvarsel Der kan være væsentlige risici forbundet med vurderingerne og eventuelle anbefalinger i dette materiale. Sådanne risici, herunder en følsomhedsanalyse af de relevante forudsætninger, er angivet i materialet. DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S, til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Ansvarshavende redaktør: Underdirektør John Madsen Nykredit Kalvebod Brygge København V Tlf Fax side13

14

15

16 Nykredit Kalvebod Brygge København V Tlf

Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres

Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres 22. juni 2011 Covered bonds Realkredit Danmark A/S' Aaa rating under pres OC skal øges fra 10,1% til 18% for at bevare Moody's Aaa rating i kapitalcenter S Den manglende OC svarer umiddelbart til 35-40

Læs mere

Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer

Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer 24. marts 2011 Køb 4% 2041 mod 10-årige statsobligationer God buffer i konverterbare obligationer via høje volatiliteter og OAS Lukkeeffekter og mulighed for tilbagekøb bør understøtte lange 4%-obligationer

Læs mere

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse

RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse 31. august 2011 RTL-auktioner i september Udbud og prisfastsættelse RTL-obligationer for mere end 80 mia. kr. på auktion, heraf er knap 60 mia. kr. fra Nykredits nye kapitalcenter Flere faktorer understøtter

Læs mere

Kommentar. Indeksobligationer. 27. februar 2009. 27. februar 2009

Kommentar. Indeksobligationer. 27. februar 2009. 27. februar 2009 27. februar 2009 27. februar 2009 Kommentar Indeksobligationer Opadgående pres på inflationen Køb amerikanske TIPS Sælg engelske Gilts og franske OATie Italienske BTP og græske GGP er ramt af illikviditet

Læs mere

Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK)

Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK) 7. oktober 2011 Covered bonds Køb nordiske euro covered bonds mod RTL og Bostäder (DKK/SEK) Genoplivning af ECB's opkøbsprogram understøtter euro covered bonds I nordisk regi er danske RTL'er aggressivt

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008 9. maj 2008 9. maj 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Midlertidig

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Roskilde Bank modtager hjælp fra Nationalbanken Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 4455 1866 Roskilde

Læs mere

RTL-obligationer. 12. november 2010

RTL-obligationer. 12. november 2010 12. november 2010 RTL-obligationer Mellemlange RTL-obligationer igen attraktive mod danske stater Rigelig likviditet fra kuponer, udløb og indfrielser tilgår kronemarkedet frem til januar Færre end ventet

Læs mere

Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI

Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI 10. november 2009 Reduceret varighed på indeksobligationer bias på BEI Lille kursfølsomhed på indeksobligationer Positiv bias på BEI Ny kursliste og udvidelse af nøgletalsfil Af chefanalytiker Michael

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 25. august 2008 25. august 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Roskilde Bank overtages af Nationalbanken og Det Private Beredska edskab Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk,

Læs mere

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF 4. januar 2011 Investeringsanalyse Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF Langsigtet er USD/CHF undervurderet Vi forventer at se en stigning over de kommende år men volatiliteten vil fortsat være høj Af

Læs mere

Credit flash. flash - investeringsana. Kalvebod Serie I. Kalvebod Serie I. analyse. 29. september september 2008

Credit flash. flash - investeringsana. Kalvebod Serie I. Kalvebod Serie I. analyse. 29. september september 2008 29. september 2008 29. september 2008 Credit flash flash - investeringsana analyse Kalvebod Serie I Af senioranalytiker, Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Bonusbanken sammenlægges med Vestjysk

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen

SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen SDO-investorseminar - betydning for prisdannelsen Rune Kristensen Nykredit Markets November 2007 1 En tur i helikopter 30 25 OAS, swap Danmark, konverterbar kurs 96 EUR 100.000 500 20 400 15 10 5 0 Spanien

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Credit flash. 13. maj 2008. 13. maj 2008. er det lykkedes TDC at fastholde en høj EBITDA-margin, hvilket vi anser for kreditpositivt.

Credit flash. 13. maj 2008. 13. maj 2008. er det lykkedes TDC at fastholde en høj EBITDA-margin, hvilket vi anser for kreditpositivt. 13. maj 2008 13. maj 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse TDC har r fastholdt stabil høj indtjeningsmargin i 1. kvartal 2008 Af senioranalytiker Thomas Storgaard, tsto@nykredit.dk, 44 55 18 97

Læs mere

Det lysner i Norge. 28. september 2009

Det lysner i Norge. 28. september 2009 28. september 2009 Det lysner i Norge Det har været et godt forår og sommer for norsk økonomi Arbejdsmarkedet er i fremgang, og privatforbruget stiger Boligpriserne stiger Risiko for større end forventet

Læs mere

Kommentar. Stabilisering i CHF/DKK

Kommentar. Stabilisering i CHF/DKK 31. august 2009 31. august 2009 Kommentar Stabilisering i CHF/DKK SNB's valutapolitik har lagt loft over CHF/DKK-kursen Fortsat begrænset risikovillighed vil begrænse svækkelse året ud men CHF vil svækkes

Læs mere

Credit flash. Kalvebod og Roskilde Bank. steringsanalyse. 30. juli 2008. 30. juli 2008

Credit flash. Kalvebod og Roskilde Bank. steringsanalyse. 30. juli 2008. 30. juli 2008 30. juli 2008 30. juli 2008 Credit flash flash - investering steringsanalyse Kalvebod og Roskilde Bank Af Senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Roskilde Banks kapitalbeviser indgår

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie Inflation, disinflation og deflation Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvad er høj inflation? 2 8. oktober 2014 Finansforeningen Hvad er normal inflation? Schweiz 1921-1947: 0% p.a.

Læs mere

Covered bonds Moody's ændrer syn på dansk realkredit

Covered bonds Moody's ændrer syn på dansk realkredit 10. juni 2011 Covered bonds Moody's ændrer syn på dansk realkredit Kapitalcentre med mange rentetilpasningslån straffes Risiko for nedjustering af nuværende covered bond-ratings JCB'er nedjusteres yderligere,

Læs mere

Kommentar. Finansfokus

Kommentar. Finansfokus 18. maj 2006 18. maj 2006 Kommentar Finansfokus Stigende global risikoaversion understøtter CHF Vi fastholder CHF-prognosen på 4,85 på et års sigt Fast DKK/variabel CHF-swap attraktivt i kølvandet på de

Læs mere

Kommentar. Ny situation i CHF :20: :00: :40: 13.

Kommentar. Ny situation i CHF :20: :00: :40: 13. 13. marts 2009 13. marts 2009 Kommentar Ny situation i CHF Intervention fra SNB ændrer på afgørende vis dynamikken i CHF CHF/DKK kan forventes at møde solid modstand over 5 kroner pga. udsigten til fornyet

Læs mere

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring 8. december 010 Credit flash Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring S&P foreslår metodologiændring for hybrid bankkapital Ældre hybridkapital vil i stort omfang blive

Læs mere

Euroområdet. Fornyet uro i Grækenland. 15. december 2009

Euroområdet. Fornyet uro i Grækenland. 15. december 2009 15. december 2009 Euroområdet Fornyet uro i Grækenland Grækenland udgør en tikkende bombe Manglende troværdighed udgør et stort problem for de græske politikere De annoncerede tiltag er ikke tilstrækkelige

Læs mere

Kommentar. Negative outlook på nordiske banker - konsekvenser for covered bonds. 25. juni juni 2009

Kommentar. Negative outlook på nordiske banker - konsekvenser for covered bonds. 25. juni juni 2009 25. juni 2009 25. juni 2009 Kommentar Negative outlook på nordiske banker - konsekvenser for covered bonds Negativt outlook fra Moody's kan ramme covered bonds Strength-ratings nedjusteres med 1-2 notches

Læs mere

Kommentar. Finansfokus: Muligheder i EUR-stater. 24. april 2009. 24. april 2009

Kommentar. Finansfokus: Muligheder i EUR-stater. 24. april 2009. 24. april 2009 24. april 29 24. april 29 Kommentar Finansfokus: Muligheder i EUR-stater Markedet efterspørger i stor stil statsgaranti EUR-statsobligationer giver mulighed for statsgaranteret eksponering Generel anbefaling

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Europas økonomiske kriser

Europas økonomiske kriser Europas økonomiske kriser Veje væk fra arbejdsløshed og gæld Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvis gæld er godt, 2 30. november 2015 NETØK Var euroen en fejltagelse? Euroen gav luft

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016?

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Jacob Skinhøj 9. februar 2016 En investeringsidé Køb konverterbare! Positivt afkast i 20 ud af 21 år Indeksværdi Afkast NYKI NYKI 03/01/1995 100.00 0.00% 31/12/1995

Læs mere

Euroområdet. Brikkerne falder på plads. 5. december 2011

Euroområdet. Brikkerne falder på plads. 5. december 2011 5. december 2011 Euroområdet Brikkerne falder på plads Merkels drejebog kørerefter planen Reformpakker fra Italien og Spanien baner vejen Vigtige afgørelser venter på topmødet sidst på ugen ECB sætter

Læs mere

Forårstegn i global økonomi

Forårstegn i global økonomi 8. marts 2012 Forårstegn i global økonomi Globalt opsving undervejs Fundamentet i amerikansk økonomi styrket ECB har forhindret dyb recession i euroområdet Reformer i Italien virker overbevisende mens

Læs mere

Kommentar. Pengepolitikken virker. 6. maj maj 2009

Kommentar. Pengepolitikken virker. 6. maj maj 2009 6. maj 2009 6. maj 2009 Kommentar Pengepolitikken virker Bankernes udlånsrenter følger ECB's rentenedsættelser Fortsat pæn udlånsvækst, men der er en opbremsning i gang Pengepolitikken virker, hvilket

Læs mere

Danmark Skift i låntageradfærd regnes ind i boligpriserne

Danmark Skift i låntageradfærd regnes ind i boligpriserne 17. november 2010 Danmark Skift i låntageradfærd regnes ind i boligpriserne Over 50% af låntagerne valgte fastforrentede lån i 3. kvartal 2010 Ledigheden udgør fortsat en udfordring i 2011 Prisvæksten

Læs mere

Kommentar. Ledigheden i nyt territorium. 14. juni 2007. 14. juni 2007

Kommentar. Ledigheden i nyt territorium. 14. juni 2007. 14. juni 2007 1. juni 007 1. juni 007 Kommentar Ledigheden i nyt territorium Arbejdsmarkedet strammer til, ledigheden falder Langt op til lønstigningerne fra 000-opsvinget ECB stopper ved,50 til december Af Morten Hessner,

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Youwalkaway.com. - investerin. investeringsanalyse. 22. august 2008

Youwalkaway.com. - investerin. investeringsanalyse. 22. august 2008 22. august 2008 Youwalkaway.com - investerin investeringsanalyse Af Ole Trøst Nissen, Head of Credit Research, otn@nykredit.dk, 44 55 18 66 Boligprisfald i USA betyder acceleration i bankernes tab Subprime-krisen

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Credit flash - invester

Credit flash - invester 22. februar 2008 22. februar 2008 Credit flash - invester investering ingsanalyse Regionale og lokale pengeinstitutter kommentarer til årsregnskaberne for 2007 Af senioranalytiker Jeanette jørnlund Jensen,

Læs mere

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er?

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Covered bonds Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Af Martin Hagelskjær Nielsen, marn@nykredit.dk, 33 42 11 56

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 16. april 2008 16. april 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Nordiske banker: Tier 1-kapital Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund Jensen, jbj@nykreditt.dk 44551123 117bp over stat til

Læs mere

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Den Danske Finansanalytikerforening 28. april 2010 Michael Sandfort, CFA, M.Sc. Senior Portfolio Manager misa@nykredit.dk Direct phone:

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Credit Insight - investeringsanalyse

Credit Insight - investeringsanalyse 6. maj 2008 6. maj 2008 Credit Insight - investeringsanalyse Positiv korrektion er forbi i kreditmarkedet Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44551866 Vi forventer en negativ

Læs mere

Så meget har Nykredit Familien til forbrug!

Så meget har Nykredit Familien til forbrug! 21. juli 2010 Så meget har Nykredit Familien til forbrug! Familien har størst rådighedsbeløb i det vestlige Nordsjælland Frederiksberg, Gentofte og Århus kræver fortsat en høj indkomst 12.000 i forskel

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk

Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk 20. november 2009 Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk Gældskvoten i euroområdet har kurs mod 100% af BNP Men gælden stiger også hastigt i USA og Storbritannien Stabilitets- og Vækstpagten

Læs mere

Valutalån - hvad skal man vælge? Klaus Dalsgaard, CFA Chefanalytiker

Valutalån - hvad skal man vælge? Klaus Dalsgaard, CFA Chefanalytiker Valutalån - hvad skal man vælge? Klaus Dalsgaard, CFA Chefanalytiker 1 Konklusioner Aktuelle makroøkonomiske tendenser og vurderinger Det stærkeste globale opsving i 30 år Pilen peger op for korte renter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 28. maj 2008 29. maj 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Mulig fusion er positivt for obligationer udstedt af NXP Af Senioranalytiker Thomas Storgaard, tsto@nykredit.dk, 4455 1897 Fusion

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere

Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009

Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009 18. marts 2009 18. marts 2009 Kommentar Statsgaranterede bankudstedelser Statsgaranterede bankudstedelser stormer frem Samlet volumen i markedet overstiger nu to trillioner kroner Overordnet set ligner

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Kommentar. Revideret renteprognose. 11. juni 2008. 11. juni 2008

Kommentar. Revideret renteprognose. 11. juni 2008. 11. juni 2008 11. juni 2008 11. juni 2008 Kommentar Revideret renteprognose Centralbanker i historisk dilemma Finanskrise og inflation trækker hver sin vej Centralbankernes svar er renteforhøjelser Bekæmpelse af inflation

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Markedsfokus. Erhverv

Markedsfokus. Erhverv Markedsfokus Erhverv Uge 33 15. august 2005 Obligationer Anbefaling Risikosegment Afkast* 5% NYK 2035 Lav 3,5% 3,01% RM 2028 Mellem 3,0% 4% real 2035 Høj 4,2% Neutral vægt på obligationsporteføljen i den

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Danmark Regional boligprisprognose

Danmark Regional boligprisprognose Danmark Regional boligprisprognose 26. oktober 2015 Investeringsanalyse Boligøkonom Joachim Borg Kristensen, jbkr@nykredit.dk, 44 55 11 53 Vi forventer, at huspriserne vil stige med næsten 7% i 2015 oven

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Fremtidens boligbehov

Fremtidens boligbehov Fremtidens boligbehov Ejendomsforeningen Danmark Senioranalytiker Joachim Borg Kristensen 10. november 2016 Den demografiske impuls Befolkningstilvækst (%), de kommende 20 år: < -10 [ -10, -5 [ [ -5, -2

Læs mere

Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked

Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked 16. december 2013 Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked København fører an i den igangværende vending på boligmarkedet Erfaringerne viser, at afsmitning til Københavns nære områder kan forventes

Læs mere

Kommentar. Realkreditobligationers covered bond-status. 4. oktober oktober 2006

Kommentar. Realkreditobligationers covered bond-status. 4. oktober oktober 2006 4. oktober 2006 44. oktober 2006 Kommentar Realkreditobligationers covered bond-status EU s Capital Requirements Directive () redefinerer "covered bonds" hvilket er en udfordring for det danske realkreditsystem

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Kommentar. Højrentevalutaer februar februar 2008

Kommentar. Højrentevalutaer februar februar 2008 4. februar 2008 4. februar 2008 Kommentar Højrentevalutaer 2008 Højrentevalutaer sluttede negativt af i 2007 Uroen omkring den amerikanske økonomi har stadig dominerende betydning 2008 vil byde på faldende

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Kommentar. Inflationen i euroområdet. 18. august 2009. 18. august 2009

Kommentar. Inflationen i euroområdet. 18. august 2009. 18. august 2009 18. august 2009 18. august 2009 Kommentar Inflationen i euroområdet Euroområdets inflation forbliver lav i 2009 og 2010 Men inflationspresset kan sætte ind tidligt efter krisen Pengepolitikken løfter BNP

Læs mere

Danmark Skrøbelig stabilisering i vente på boligmarkedet

Danmark Skrøbelig stabilisering i vente på boligmarkedet 1. januar 1 Danmark Skrøbelig stabilisering i vente på boligmarkedet Prisfaldet tiltog i 3. kvartal 11 men aftog formentlig i. kvartal Usikkerhed på en række fronter har presset boligmarkedet i 11 samtidig

Læs mere

Credit Insight- invest

Credit Insight- invest 3. april 2008 Credit Insight- invest investerin ringsanalyse Introduktion til itraxx-indeksene indeksene Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44 55 18 66 & Martin Graa Jennum,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternative investeringer? Vi fokuserer på infrastruktur 2 3 Kilde: Børsen, Finanswatch 4 06-11-2015 Afkast ILLUSTRATIVE

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio.

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio. Realkreditfinansiering til Danske Fjernvarmeværker. Agenda 1. Kort præsentation 2. Nykredit en finansiel samarbejdspartner 3. Renteprognose og økonomisk vejrudsigt 4. Daglig bank i Nykredit 5. Realkreditbelåning

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere