Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume. som økonomisk krise er tiltaget Vi fastholder undervægt. Såvel finanskrise. krise som økonomisk krise er tiltaget. undervægt på aktier"

Transkript

1 Aktivallokering Massivrisikoaversionogøkonomiskafmatning Defensivallokeringanbefales Overvægtkontant/korteobligationer Undervægtaktier Fraundervægttilneutralpåkredit Neutralvægtpåobligationer September2008

2 Indhold Resume 3 Aktuel konjunkturvurdering og allokering 4 Stats- og realkreditobligationsportefølje 6 Virksomhedsobligationsportefølje 8 Aktieportefølje 10

3 Resume Såvelfinanskrise krisesomøkonomiskkriseertiltaget somøkonomiskkriseertiltaget Vifastholderundervægt undervægtpåaktier påaktierogovervægtpåkontant/korteobligationer ogovervægtpåkontant/korteobligationer Vianbefalerneutralvægt neutralvægtpåobligationerogk påobligationerogkredit redit Ansvarshavenderedaktør: G3-økonomiernei"recessionsscenarie" Indeks Opsving Boom Afmatning Recession% Global ledende indikator 3-mdrs. renten,h.a Deledendeindikatorerpegerovervejendenedad.Stigningerneirenterne ermereetproduktaføgetmistillidmellembankerneendetudtrykfor forventningompengepolitiskestramninger. Kilde:EcoWin,NykreditMarkets Aktivallokering,september2008 Aktivklasse Anbefaling Sidst Aktier(40%) Undervægt(35%) Undervægt(35%) Kreditobl.(15%) Neutral(15%) Undervægt(10%) Obligationer(30%) Neutral(30%) Overvægt(35%) Kontant/korteobl.(15%) Overvægt(20%) Overvægt(20%) Voresneutralporteføljeerudtrykforenporteføljemedmiddelrisiko. Fedskriftangiverenændringianbefaletvægt. Kilde:NykreditMarkets NykreditMarketsmener atudsigternefordenøkonomiskevæksterforværret,ogat denfinansiellekriseertiltagetidybdeogudstrækning.vækstenidevestligelandevilværekritisklavidekommende kvartaler,ogetøkonomiskopsvingerikkeindenforrækkevidde.inflationenvilfaldemarkant,hvilketgradvistvilunderstøtteforbrugernesrealindkomster.stigendearbejdsløshedog dårligerekreditvilkårvildogmindskemulighedenforetforbrugsdrevetopsvingig3påkortsigt.vækstenudenforg3er denpositivefaktor.viforventerenrentenedsættelseiusa indenåretsudgangogtrerentenedsættelserfraecbi2009. Denfinansiellekriseertiltagetietomfang,dererheltusædvanlig.Usædvanligterogsådetarsenal,myndighedernehar tagetibrug.udoverkoordineretmassivtilførselaflikviditet fracentralbankernehardesenesteugerbudtpådefactonationaliseringerafusa'stostørsteudbydereafrealkreditlån ogverdensstørsteforsikringsselskab.istøbeskeenernuen planomopkøbafnødlidendeværdipapirerfor700mia.dollar. Detaljerneiplanenvilhavestorbetydningformarkedsudviklingendekommendemåneder.Viserplanensompositiv,men deunderliggendeproblemervilfortsatværeintakte.vianbefalerfortsatendefensivportefølje,ogovervægterbl.a.kontant ogkorteobligationer Stats-ogrealkreditobligationer:Krisenharramtdanske realkreditobligationerietomfang,derikkeersetsiden1999. Viserikkeenumiddelbarvending,ogovervægterstatsobligationer.Densamledevægtpåobligationerersænketfraovervægttilneutral. Kredit:Efterenstorspændudvidelsedesenestemånederer forholdetmellemrisikoogafkastpotentialeforbedret.vihar ændretanbefalingenfraundervægttilneutral. Aktier:Vianbefalerfortsatundervægtpåaktier.Vifinder,at indtjeningsforventningerneendnuerforhøjeiforholdtilvores økonomiskeforventninger.vianbefalerprimærtdefensive aktiersomdaniscoogudvalgtefarmaceutiskevirksomheder. side3

4 side4 Massivrisikoaversionogforringedekonjunkturudsigter Defensivallokeringopretholdes Undervægtaktier Overvægtkontant/korteobligationer Viskifterfraundervægttilneutralpåkredit Vigårtilneutralpåobligationermedfokuspåstater Massivværdidestruktion StemningsskiftetsidendensidsteAktivallokeringharværet massivt.redningenafbearstearnsimartsblevsetsometlys forendenaftunnellen.tremånedereftervistedetsigdog,at detvardenførsteienrækkeafdårligenyheder.destruktionen afværdiiaktie-,obligations-ogejendomsmarkedetsidenda harværetbetydelig.desenesteugererdennegativestemning ydermereblussetopietomfang,derrepræsentererenny kulminationpådenfinansiellekrise.depanikagtigemarkedsbevægelserharendnuengangtvungetmyndighederneudi brandslukning.allebliverdogikkereddet.den138årgamle investeringsbanklehmanbrothersfiklovtilatgåkonkurs,og detostorerealkreditkæmperfanniemaeogfreddiemacsamt verdensstørsteforsikringsselskabaigerreeltnationaliseret. Figur Figur Figur Figur1:Storemarkedsbevægelser :Storemarkedsbevægelser :Storemarkedsbevægelser :Storemarkedsbevægelser Jan-08 Mar-08 May-08 Aug DJEuro Stoxx50,h.a. itraxxeurope Crossover bp Indeks itraxxcrossovereretmålforkreditspændetpåenkurvafeuropæiske udstedelser.djeurostoxx50eretaktieindeksbeståendeafde50 størsteeuropæiskevirksomheder. Kilde:Bloomberg Nyredningsplan Denamerikanskeregeringogcentralbankforsøgernuattrækkeenstregisandet.Foreløbigtegnerdersigetbilledeaf offentligeopkøbafnødlidendeværdipapirerietomfang,der ikketidligereerset.redningsplanenventesfærdigforhandleti Washingtoniløbetaffåuger,ogdetaljernevilgivestore markedsbevægelser.ogsåiandrelandesesderpåmuligheder foratafbødedeværstekonsekvenserafkrisen.usaharbl.a. haftheldmedatudbrederestriktionerpå"shortselling"af aktierinternationalt,menderernæppeudsigttilkoordinerede internationaleopkøbafnødlidendeværdipapirer. Etcentraltelementitidligerehjælpepakkerharværetudvidet adgangtilatbelåneværdipapirericentralbankerne.dethar givetbankerneadgangtildenlikviditet,derharværetsværat skaffeidetalmindeligemarked.nusuppleresdenmeddirekte opkøb,formodentligprimærtafboliglån.determegetpositivt medhenblikpåatundgådenfinansiellenedsmeltning,som mangemener,vivargansketætpåisidsteuge.eftervores opfattelseløserplanenikkedenfinansiellekrise.opkøbene kandogmildnesymptomerneogkøbetidtilenrestrukturering idenfinansielleindustri. Heltcentralterspørgsmåletomopkøbenesomfangogpris. Myndighedernekanikkeforsvareoverforskatteyderneat "rullefilmentilbage"ogladebankernekommeudafdestore tabpåværdipapirer,dereropståetdetsenesteår.mange politikereserdeaktuelletabsometproduktafoverdrevet risikotagningidetfinansiellemiljø. Markedeterprægetafettvangsmæssigtudsalg,hvorfor mangesælgerejagterforfåkøbere,hvilkethartvungetprisernened.mangefinansielleinstitutionervilutvivlsomtkviesig vedatafgivealtfremtidigtkurspotentiale.deaktuellemarkedspriserrepræsenterersandsynligvisikkedenlangsigtede korrekteværdiietnormaltkonjunkturforløb.sættesopkøbsprisenderforforlavt,erderrisikofor,atbankerneholderpå papirerne.dermedløsesderikkeopfordenfastlåstesituation, ogkreditgivningenvilfortsatværeunderdrejet.detvilforsinke vendingeniøkonomienogunderminereværdienafværdipapirerneyderligere,hvorvedderskabesenondcirkel. Forventningertilvækstogcentralbanker Redningsplanernekanbanevejforenmarkedssituation,hvor defundamentaleforholdigenfangerøjet.desværrebliverdet ikkenogetkøntsyn.viforventer,atåretssidstemånedervil bydepåmegetsvagetalfordetamerikanskebolig-ogarbejdsmarked.tidligstetgodtstykkeindi2009kanderforventesenstabiliseringafpris-ogaktivitetsudviklingenpådet hårdtprøvedeboligmarkediusa.puklenafusolgtelejligheder oghuseertætpåetårsomsætning.detpresseraktiviteteni byggesektoren,ogdetailhandleneriknæ.indenåretsudgang ventesdenøkonomiskeafmatningatføretilen(sidste)rentesænkningfrafedpå50bp.i2009venderkajakken,ogfedvil ledeefterenmulighedforatpåbegyndeennormaliseringaf pengepolitikken.erfaringernefra ,hvorenultralav renteblevfastholdt(for)længe,skræmmer. Blandtdepositivefaktorerernettoeksportenenafdevæsentligste.Eksportenunderstøttesafenbilligdollarogefterspørgselsvækstiemergingmarkets.Viserydermereikkelængereen accelereretforværringafdeledendeindikatorerforsåvel erhvervslivetsomforbrugerne.hvisdesenestemåneders faldendetendensiråvareprisernefastholdes,erderudsigttil, atforbrugernei2009igenviloplevepositivvækstireallønnin- Aktuel konjunkturvurdering og allokering

5 side5 gerne.nyefinanspolitisketiltagfradennytiltrådteadministrationi1.halvårkanderforfåennogetbedreskæbneendforåretsskattelettelsepå100mia.dollar,derstortsetgiktil afdragpågældogbetalingafbenzinregningen.denlave privateopsparingogbankernesforventeligerestriktiveudlånspolitiki2009forhindrerdogeftervoresopfattelseetforbrugsbonanza.efternegativvækstidetprivateforbrugi2.halvår 2008vilvækstenkunlangsomtnærmesig2%islutningenaf Figur Figur Figur Figur2:LedendeindikatorerfaldendeiEuropa,stabileiUSA :LedendeindikatorerfaldendeiEuropa,stabileiUSA :LedendeindikatorerfaldendeiEuropa,stabileiUSA :LedendeindikatorerfaldendeiEuropa,stabileiUSA Euroområdet, h.a. OECD USA Ændring,6m/6m Ændring(%),6m/6m Ændringideledendeindikatorer,dogESIforeuroområdet Kilde:EcoWin,OECD,NykreditMarkets Lavvækstieuroområdet,rentesænkningeri2009 MegetserpåoverfladengodtudieuroområdetogDanmark. Arbejdsløshedenerendnumegetlav,vækstenirealindkomsterneerpositiv,ogfordeflestelande,herunderTyskland,er defaldendepriseriejendomsmarkedetikkeetreeltproblem. Desværretydermegetpå,atvibloteriennogettidligerefase afdenøkonomiskeafmatningendusa.vækstenvari2.kvartalnegativforførstegangieuroområdetshistorie.deledende indikatorertegnerydermereetnegativtbillede,ogvisermeget lavevækstrateridekommendekvartalertætpårecessionsniveauer.arbejdsløshedenvilstigegennem2009. Pådenpositivesidesmelterinflationsbekymringenhurtigere endisisommervarmen,efteratderødglødenderåvaremarkedererkøletaf.somiusavilenlavereinflationunderstøtte privatforbrugeti2009.udsigtentilfaldendeinflationide kommendemånedervilligeledesgenskabeecb'spengepolitiskehandlerum.viforventertrerentesænkningerfraecbi 2009,denførsteiforåret.Determere,endderaktuelter inddiskonteret. SamletsetforventesenvækstiG3påkun1%i2009,hvilket ertætpåenrecession.skalenmereglobalafmatningundgås, kræverdet,atvoresforholdsvisoptimistiskevækstforventningertilemergingmarketsopfyldes. Deterikkeprisen,dererproblemet Detlangstrakteudsalgpåfinansmarkederneharefterladt mangebilligevarerpåhylderne.problemeterikkeprisen,men manglenpåkøbere.voresfortsatdefensiveanbefaledeallokeringerderforbaseretpåvoresforventningtilmarkedsstemningenidekommendemåneder.langsigteterviikketvivlom,at derermangegodekøbimarkedetnu,medmindrelavvæksten blivermerepermanent.dervilværebehovformerehåndgribeligetegnpåvækstopsving,endviforventeridekommende måneder,foratoverbevisemarkedet.sidstdenamerikanske regeringiværksatteenredningsplanfordenfinansiellesektori 1980'erne,gikdertoår,indenmarkedernevendte. Undervægtrisiko Iaktiemarkedetviletaftemaerneidekommendemåneder væreyderligerejusteringerafindtjeningsforventningernefor 2009.Vivurdererfortsat,atindtjeningsforventningernegenerelterforhøje hosanalytikerne,menogsåhosselskaberne selv.fårviret,vildetilsyneladendeattraktivep/e-niveauerse mindrekøbslækreud.vifastholderaktierpåundervægt. Vihæverdenanbefaledevægtpåkreditfraundervægttil neutralefterdenbetydeligespændudvidelseideseneste måneder.risikoenerselvsagtstor,specielthvisdenamerikanskeredningsplankommeripolitiskuføre.dehøjekreditspænd betyderdog,atendiversificeretinvestorkantålehøjemisligholdelsesrateridekommendeår. Danskerealkreditobligationerhandlermedpræmier,derikkeer setsidenltcm-kriseni1998.visergodværdipådisseniveauer,mendetkanvareenrumtid,førspændindsnævringen kommer,daspændudvidelsenerendelafetinternationalt fænomen.vivurderer,atprincippernefordanskrealkrediter sunde.udenlandskeinvestorervilformodentligforholdesig afventendeidekommendemåneder.udoverdegenerelle internationalefinansielleproblemerrepræsentererdefaldende boligpriserogbankproblemerneidanmarkikkedebedste markedsføringsbudskaber.vierneutralvægtedepåobligationerviaenovervægtpåstatsobligationerogenundervægtpå realkredit. Overvægtkontant/korteobligationer Vianbefalerovervægtafdemegetkursstabileaktiverkontant ogkorteobligationer.mensdeleafrentemarkedeterbegyndt atinddiskontererentesænkninger,gælderdetikkemarkedet forbankindskud.vianbefalerprimærtindskudmedforholdsvis langplacering,fx6-12månedertilca.5,5%irente.detkan suppleresmedkorteobligationer.afhængigtafskatteregime kanderværetaleomlavkuponobligationerellerkorteciborobligationer,derhandlertilunderkurs.

6 Stats- og realkreditobligationsportefølje Afkastpårealkreditobligationererunderpres Udsigttilfortsatfinansieluro Overvægtstatsobligationerdenkommendetid tid Konverterbareogfloatersforetrækkesblandtrealerne Afkastpårealkreditobligationererunderpres Densenestetidstumultpådefinansiellemarkederharihøj gradunderstreget,atkursudviklingenpådanskerealkreditobligationerikkekansessomudprægetstabil,selvomsikkerheden bagsystemetermegethøj.desenesteugersbegivenhederhar fåetinvestorernetilatpressekreditspændenemarkantud,og deharnunåetniveauernetilbagefraltcm-krisenislutningen af90'erne. Figur3:Kreditspændenenårnyerekordhøjder :Kreditspændenenårnyerekordhøjder Kreditspænd(swap-OAS),bp 4%NYK2038 5%NYK2038 6%NYK2038 7%NYK2041 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08 Desenesteugersbegivenhederharpressetkreditspændenemarkantud ogharnunåetniveauettilbagefraltcm-krisenislutningenaf90'erne. Kilde:NykreditMarkets Finanstumult:Giftigcocktailforrealkreditobligationer Detdanskeobligationsmarkederpåvirketafdeinternationale finansmarkeder.nårdetgårrigtigdårligtiusaogeuropa,vil dethaveenafsmittendevirkningpådetdanskeobligationsmarked,uansethvorstabiltsystemetellersmåttesynes.tre forholdhargjort,atrealkreditobligationerneharværetimarkantmodvinddensenestetid: Stigningiswaprenternesidenstartenafseptember Rentebevægelserneharværetenorme.Korteoglangerenter harskiftetniveauerfradagtildagmedstorfart.altialtmundededetdogudienrentestigningpåca.30bpiden10-årige danskeswaprentesidenstartenafseptember.ensåkraftig rentestigningpresserlangeobligationermest. Udvidelseafkreditspændene(swap-OAS) Denaltoverskyggendeeffektharværetudvidelsenafkreditspændene.Itaktmedatdeinternationalemarkederharhaftet markantøgetfokuspåkreditaspektetpåtværsafaktiver,har viset,atderbliverkrævethøjerepræmierforatinvesterei aktiver,dererejendomsrelaterede.overordnetseterdette drevetafdentiltagendemistrotildeglobaleboligmarkederog heledenfinansiellesektor.derudoverkommer,atinvestorerne ihøjeregradendtidligerekræveretpickupforatinvesterei relativtkomplekseproduktersomfxdanskekonverterbare realkreditobligationer.dethåndfasteresultatafdenøgede risikoaversionharværet,atallekreditspænderkørtudsiden finanskrisensstartmedio2007ogimidtenafseptemberyderligerefiketvoldsomtstødiopadgåenderetning.spændniveauernetoppedeindtilviderefredagden19.septemberpå niveauer,derikkeersetsiden1999. Volatilitetenervigtigforobligationermedoptionselement Finanskrisenharmedført,atinterbankrelationerneerunder betydeligtpres.derherskersåledesenalvorligmistillidbankerneimellem,ogingenved,hvornårdennæstebankmåkaste håndklædetiringen.dennemistillidskaberenbetydeligusikkerhediderivatmarkederne,ogusikkerhedenomkringprisen pådissekontraktererderforstegetmarkant.imarkedetgiver detsigudslagistoreudsvingidestigendeimplicittevolatiliteter.linketherfratildedanskerealkreditobligationererligetil. Nårinvestorfxkøberenkonverterbarrealkreditobligation, frasælgessamtidig(implicit)enoptiontillåntager.nårvolatilitetenstiger,vokseroptionensværdi,hvilketerdårligtnytfor investor.figur4nedenforillustrerer,hvordangenereløget risikoaversionharbidragettilbetydeligusikkerhediderivatmarkederne. Figur4:Stigendeusikkerhedivolatilitetsmarkederne :Stigendeusikkerhedivolatilitetsmarkederne Dagligændringivolatiliteten,bp Dedagligeændringerivolatilitetenervoksetbetydeligtdesenereår,og navnligdensenestemånederudfaldsrummetvoksetmarkant. Kilde:NykreditMarkets EUR3Mx10Y, swaption Udsigterneforrestenaf2008 erviovredetværste? Ovenpåenafdeværsteugernogensindefordanskrealkredit servifremadmedbekymredeminer(negativtafkastpå1,9%i NykreditRealkreditindekshenoverfemhandelsdageerikke setsidenseptember1999).mandagden22.septemberefter annonceringenafdenamerikanskeregeringsredningsplanhar vigodtnoksetenganskepænperformance,menmanmåikke side6

7 undervurderedeunderliggendeforholdifinanssektorenog realøkonomien,somdenneplanikkeimødegår.vianerkender, atvinokharsetdeværstefinansiellebegivenheder,men vurderer,atderfortsaterstorrisikoforuventededårligefinansnyhederidenkommendeperiode. Markedetdrivesprimærtafpsykologiskefaktorer,hvilket betyder,atinvestorernenemtkanbliveskuffede,hvisderigen kommerubehageligenyhederfrafinansverdenen.markedetvil tagesådannenyhederildeopogpressekreditspændeneyderligereud.ovenpådensenestespændindsnævringvurderervi, atpotentialetforyderligerespændindsnævringermindreend risikoenforyderligerespændudvidelser. Volatilitetenflukturerermeget.Vivurderer,atdetaktuelle niveauerforlavtiforholdtildensituation,vieri,ogforventer,atvihenoverdenkommendeperiodevilsestigendepriser påafdækningsprodukterogdermedhøjerevolatilitet. Rentebilledeteromgærdetafstorusikkerhed.Idennuværendesituationmedintradagbevægelserpå10bpogmereer niveauernesværeatgisneom menretningenservisom faldende.udsigternetilglobalafmatning,lavereinflationog fortsatfinansielurogiveranledningtilvoresforventningom, atrenterneomtremånedervilværelavereendaktuelleniveauer.vianerkendersamtidig,atrentedannelsenermeget volatil,ogatusikkerhedenomdenfremtidigeudviklinger betydelig. Obligationsallokering hvorfindesdesikrepapirer? Mangeerafdenoverbevisning,atmaniperiodermedfinansiel uroskalsøgeiobligationsmarkedetefterpapirer,derikke påvirkesafkrisen.vihar(igen)set,atdanskerealkreditobligationerikkeskalopfattessomsikreinvesteringeriperiodermed finansieltumult deerforkomplekseogpåvirkesihøjgradaf udviklingenpådeinternationalefinansmarkeder.idetfølgendegivervivoresvurderingafpapirer,derbørindgåienportefølje,dervilklaresigbedreenddetøvrigeobligationsmarked dekommendemåneder.vierstruktureltdefensiveoganlæggerenvinkel,somvivurderervilklaresigfornuftigt,såfremt modvindenfortsætter.vimindskervarighedenensmuleforat imødegåusikkerhedenomrenteudviklingen. Statsobligationerovervægtesmedudsigttilyderligereuro Statsobligationerharnokengangvistderesværd.Nåralt andetramler,erstatsobligationernedemestsikrepapirerog outperformerlangerealkreditobligationer.omvendtmåman ogsåanerkende,atstatsobligationerikkeerensikkergevinst- hjemtagning.rentestigningerslårhårdtigennempåfxen10- årigstatsobligation,oginvestorvilopleveetkurstab.overordnetsetserviflerefordeleendulempervedstatsobligationerne idetnuværendemarkedogovervægterdemmoderatiden kommendeperiode.vianbefalerinvestoratholdesigtilde mestlikvidepapirer(2-og10-årigebenchmarks). Realkreditobligationer:KonverterbarefremforCF'ere CF-obligationerneerunderbetydeligtpres.Medudsigtentil stigendevolatilitetogpålængeresigtenstejlenderentekurve serviikkedetstorepotentialeicf'ere.samtidigeropkøbet mindreilangecf'ereenditilsvarendekonverterbarerealkreditobligationer.mestattraktivicf-segmentetercf5%nyk 2018(SDO),omendpotentialetefterhåndenerbegrænset.CFobligationerindgårikkeivoresporteføljedenkommendetid. Blandtdekonverterbarerealkreditobligationerforetrækkervi 6%-segmentet.7%-segmentetgivergodcarry,mensegmentetsstorenegativekonveksitetoglilleOAS-risikobetyder,at potentialethererasymmetrisk.begynderviatseperformancei realkreditmarkedetidenkommendetid,vildetikkeslåsærlig hårdtigennemi7'erneiforholdtiløvrigesegmenter.omvendt vilyderligereprespårealernepåvirke7'ernemarkant. 4%-og5%-segmenternehardensenesteperiodeperformet pæntiforholdtil6%-segmentet,ogoas-spændenemellem 6'erneog4'erne/5'erneerudvidetendelhenoveråret,hvilketindikererenbilliggørelseaf6%-segmentet. ViforetrækkerCibor-floatersfremforRTL-obligationer BlandtdekorteprodukterforetrækkerviCibor-floatersfrem forrtl-obligationer.vinærmerossåsmåtdenstorerefinansieringsauktionidecember,ogalerfaringviser,atrtlsegmentettaberiværdioptilauktionen.samtidigserviidet nuværendefinansiellescenarieattraktiveegenskaberved Cibor-floaters.Deermegetlidtfølsommeoverforrentebevægelserogenevt.yderligereudvidelseafspændetmellemstat- ogswapkurven.endviderestårdeflesteobligationertilat skullefixepårelativthøjecibor-niveauerijanuar2009,hvilket viogsåsersomunderstøttendeforsegmentet.viforetrækker kortecibor-floaters,dererlukketforudstedelse. Tabel1:Anbefaletobligationsportefølje :Anbefaletobligationsportefølje Obligation Vægt Varighed 3-måneders horisontafkast 4%DGB % 2,0 1,33% 4%DGB % 7,3 2,93% 6%NYK % 5,7 2,34% NYKCibor % 0,3 1,45% Portefølje 100% 3,98 2,04% NykreditMarketsanbefalerovervægtafstatsobligationermodrealkreditobligationer.HorisontafkasteterbaseretpåNykreditMarketsrenteprognosefordenæstetremåneder. Kilde:NykreditMarkets side7

8 Virksomhedsobligationsportefølje Viændreranbefalingtilneutralpåkreditmarkedet Derforventesfortsatstorvolatilitet Positivt:råvarer,renterogpolitik Negativt:makrobillede,boligpriserogkreditstramning Kreditspændvurderesnogethøjereendtabsrisiko Viændreranbefalingfraundervægttilneutral Kreditmarkedeterprægetafstorebegivenhederoghøjvolatilitet.Voresnegativeforventningertilperiodenerblevetovergået: ViforventedeisidsteAktivallokeringenudvidelsepåca. 50bptil208bpideteuropæiskeinvestmentgradeunivers.Deteuropæiskeinvestmentgrade-universernu på269bpoverstat(19.september2008). Viforventedeenudvidelseideteuropæiskehighyielduniverspå150bptil714bpoverstat.Deteuropæiske highyield-universernupå989bpoverstat(19.september2008). Fremadrettetforventervienstabiludviklingikreditspændene påtremånederssigtundernogenvolatilitet.ifigur1illustreres,hvordanvoresanbefalingerharændretsigsidenkreditkrisensstart. Figur5:Kreditspænd(OAS)tilstatforeuropæiskeudstedelser :Kreditspænd(OAS)tilstatforeuropæiskeudstedelser bp Highyield(h.a.) Investmentgrade U May-07 Aug-07 Nov-07 Feb-08 May-08 Aug-08 U=undervægt,N=neutral,O=overvægt Kilde:MerrillLynch,NykreditMarkets N O U bp N Vistartede2007medundervægtpåkreditobligationerog fastholdtdennestrategifremtilseptember(aktivallokering), hvorvi(fortidligt)anbefaledeneutralvægtning.den19.marts 2008anbefaledeviovervægt(Udsigttilpositivkorrektioni kreditmarkedet)afløstafenundervægtsanbefalingden6.maj (Positivkorrektionerforbiikreditmarkedet),somviharfastholdtindtilnu. Desenestetougersdramatiskebegivenhedermedredningen affanniemaeogfreddiemac,lehmanbrothers'konkurs, AIG'sredning,storelikviditetsindsprøjtningerfracentralbanker 0 imarkedet,garantierudstedttildækningafpengemarkedsfonde,afsluttetmedforslagomen700mia.dollarstorfondtil købafbankersstressederealkreditlignendetilgodehavender ogmidlertidigtforbudmodatshortefinansielleaktier,skabte megetstorvolatilitetmedmegetkraftigestigningeriaktiemarkedetogstorekreditindsnævringerislutningenafperioden. Ændringenafvoresanbefalingtilneutralskyldesprimært kreditspændudvidelsensidensidsteaktivallokering.dertil kommer,atdetlykkedesatreddeaig,ogatderivatmarkedet kunneklarekonkurstesten(lehmanbrothers)udenatbryde sammen.densidstekreditspændindsnævringsomfølgeaf planenometableringafen700mia.dollarstorfonderefter voresmeningdogoverdrevetogmereenreaktionsomfølgeaf korrelationenmedaktiemarkedet,dererudsatforlovgivningsdrevetshortcovering.fondensbetydningvurderervisomlille. Fonden,derprimærtskalfungeresomenskraldespandfor banksektorensboligudlån,vilformodentligførstogfremmest erhverveboligfordringertilspotpriserfradebanker,derellers ikkekanrealiseredem.marktomarket-priserneidenfinansiellesektorvileftervoresvurderingofteliggeoverderealisationspriser,mankanopnåhosfonden,såfremtfondenskal leveoptilformålet.fondenvilværeletpositiv,daenformfor minimumspriservilbliveetableretpådisseaktiver,menden opgjortemarkedsværdiibankerneforventesatværehøjere,og dervedvilfondenikkebidragepositivttildriften,menkun skabeenvislikviditetiaktiverne. Mankansåledeshåbe,atAIG,dererigangmedatafvikleen delafsineaktiver,vilkunneafhændeillikvideogikkekun likvideaktivertilfonden,såsomaktierogkreditobligationer, dervillepresserestenafmarkedet.udenlandskebankerforeslåsheltellerdelvistomfattetafordningen,derhåbesvedtagetsnart.derherskerstadigusikkerhedomfondensmere præciseformål,herunderbetingelserneforerhvervelseaf aktiversamtmulighederneforatkøbefxkreditkort-ogbillån. Vivurdererikke,atviervedetmarkantvendepunktikreditkrisen,menatkreditspændeneiEuropabådeihøjrente-og investmentgrade-universetgiveretmerafkast,dervilvære størreendtabene.viforventer,atkreditspændenevilforblive nogenlundepånuværendeniveaueridenæstemåneder. Bedringafenrækkeforholdikreditmarkedet SidensidsteAktivallokeringerdersketnogleforbedringeri kreditmarkedet: Råvarepriserne,dervarigangmedateroderemange virksomhedersmarginaler,erbegyndtatfalde.specielt oliepriserneshimmelflugtkvælerfxflyselskaber,bilproducenterogtildelsboligejere. side8

9 OvertagelsenafFannieMaeogFreddieMachjælper boligmarkedetbetydeligtpåtomåder: 1. Kreditspændettilstatsobligationerervæsentligtreduceret,ogden30-årigefasterenteerreduceretfra 6,28%til5,74%påenmåned.Detkangiveenmindrekonverteringsbølge,hvilketaltandetligebør hjælpeboligpriserne. 2. Kreditforeningerne,dermangledekapitalogikke havdemulighedforudlånsvækst,kannuøgeudlåneneigen. Derfindesnuenkeltekøbereafaktiverimarkedet.SåledesharBarclaysovertagetLehmanBrothers,MerrilLynch overtagesafbankofamerica,dresdnerbankkøbesaf Commerzbank,ogHBOSovertagesafLloyd'sBank.Det vidnerom,atnoglevirksomhedslederemener,atpriserne opfordrertilkøb. Centralbankerogpolitikereerblevetvæsentligtmere interesseredei,atdefinansiellesystemervirker,ogdefinansielleaktørerfårmerehjælpaffxcentralbankeriform aflikviditetogrepomuligheder. Detrestoreamerikanskebilproducenterbevægersig fortsatmodkonkursogvilværeafhængigeafenfremtidigbevillingafstorelånfraregeringen(25-50mia.dollar) tiludviklingafnyeenergirigtigebilerogproduktionsplatforme. Figur7:Moody'slongtermrating :Moody'slongtermrating-ændringer ændringer Antal Upgrades Downgrades Up-/downgrade ratio(h.a.) Ratio Forvesteuropæiskeselskaber,ekskl.creditwatch Kilde:Bloomberg,RATT Figur6:US30 :US30-årigrealkreditvs.10 årigrealkreditvs.10-årigusstatsobligat årigusstatsobligation on 250 bp Aug 15-Aug 29-Aug 12-Sep Antalletafkonkurserblandtselskabermedenkreditvurdering underinvestmentgradeieuropafalderi2008tilenannualiseretkonkursratepåkun0,7%afselskaberudenforinvestment grademod3%iaugust2007. Vifastholderstortsetvoresinspirationsporteføljeframaj2008. Samtligeobligationerivoresinspirationsporteføljeharudviklet signegativtellerneutraltsidensidsteaktivallokering. Tabel2:Inspirationsportefølje :Inspirationsportefølje MerrentenpåamerikanskerealkreditobligationererfaldetefteratFannie MaeogFreddieMacblevreddetafstaten Kilde:Bloomberg Dererdogendnuikkerigtiglysforendenaftunnellen Væsentligeforholdikreditmarkedeteruløsteellerforværrede: DetmakroøkonomiskebilledeiUSAerforværretoghar bredtsigtilrestenafverden Antalletafkonkurserstigerkraftigt,og12bankerernu gåetnediusa,samtidigmedattabenepå(lehman Brothers)indlån,modparter,boliger,billånogkreditkort accelererer Boligpriser,nybyggeriogerhvervsbyggerifortsættermed atfalde,ogtabeneaccelererertilsvarende Kreditstramningenerhård,oglikviditets-ogsolvenssituationenidenfinansiellesektorforværresfortsat,samtidig medattilvejebringelseafnykapitalermegetvanskelig Udsteder Kupon Udløb Rating Spænd Kurs HighYield: ISS 4,750% 2010 B ,3 NorskeSkog 7,000% 2017 BB-/B ,9 NXP var.rente 2013 B/B ,6 TDC 6,500% 2012 BB-/B ,9 Hybrid: Bayer 5,000% 2015* BBB-/Baa ,9 Dong 5,500% 2015* BBB-/Baa ,0 SEBT % 2017* A-/A ,3 Linde Vattenfall *tilcalldato 7,375% 2016* BBB-/Baa ,4 5,250% 2015* BBB-/Baa ,8 Kilde:Bloomberg,NykreditMarkets side9

10 Aktieportefølje Nervøstaktiemarked vilsandsynligvisfortsætteetstykketidendnu Vifastholderundervægtpåaktier undervægtpåaktier ogvoresdefensivetilgangtilakti nsivetilgangtilaktievalg valg Detnervøseaktiemarkedsynesatfortsætte Vierfortsatvidnetilstorvolatilitetognervøseaktiemarkeder. Dedagligekursudsvingharværetstigendeiløbetafdetsenesteår,ogrisikovillighedenharværetaftagendeoverdeseneste måneder. Viforventer,atdenfinansielleuro,deuafklaredeproblemeri denfinansiellesektoriusasamtdenegativemakroøkonomiskeudsigterfortsatvilhængesomenmørkskyoveraktiemarkederne.pådenkortebaneforventervi,athøjusikkerhedog lavrisikovillighedvilfortsættemedatprægeaktiemarkedet. Inedenståendetabelharviopgjortudviklingenideudvalgte aktiersidensidsteaktivallokeringframajmåned. Tabel bel3: :Udviklingiaktiekursersidenmaj2008 Udviklingiaktiekursersidenmaj /52008 Aktuelt Afkast 1 (%) TrygVesta 383,00 349,00-8,88% DanskeBank 163,25 147,00-9,95% FLSmidth 546,00 347,50-36,36% NKTHolding 405,50 275,00-32,18% Sanofi-Aventis 46,33 45,66-1,45% Fortum 30,42 24,27-20,22% Gns.afkast fkast -18,17% MSCIWorldNet(EUR) ,29% MSCIEuropeNet(EUR) ,02% 1)Afkasteropgjortilokalvalutaogerinkl.geninvesteredeudbytter. Kilde:FactSet,Reuters,NykreditMarkets Performancepåudvalgteaktieanbefalinger VoresaktieanbefalingerfrasidsteAktivallokeringhargennemsnitligtgivetetnegativtafkastpå-18,17%.Tilsammenligning ermsciworldnetindex(eur)faldetmed-9,29%ogmsci EuropeNetIndex(EUR)erfaldetmed-14,02%idenpågældendeperiode. SærligtudviklingeniindustriselskaberneharværetutilfredsstillendemednegativeafkasttilFLSmidthogNKTHoldingpå hhv.-36,36%og-32,18%,hvilketsyneshårdt,selvdenegativemarkedertagetibetragtning. Konsensusestimaternefor2009erfortsatforhøje Konsensusindtjeningsestimaternefor2009ergenereltfortsat megethøjeogikkeforeneligemedetrecessionslignende scenarieforhverkenusa,europaellerdanmark.viforventer, atdisseindtjeningsforventningervilblivereduceretiden kommendetidiforbindelsemedoffentliggørelsenaf3.kvartalsregnskabernefradebørsnoteredeselskaber.detkanikke værepositivtforaktier. Megetrisikoeralleredeindregnetiaktiemarkedet Detervoresoverordnedevurdering,atbådedetglobaleaktiemarkedogdetdanskeaktiemarkederattraktivtprisfastsat måltpådenimplicitterisikopræmie,somiøjeblikketerindregnetiaktiemarkederne. Enattraktivprisfastsættelseeretnødvendigtkriteriumfor,at aktiemarkedetpånykanudviseenstigendetrend,derer holdbarpålidtlængeresigt.deterdogikkenødvendigvis tilstrækkeligttil,ataktiemarkedernekommertilatudviseen stigendetrendpådenkortebane.påkortsigterusikkerheden megethøj,ogviharsværtvedatargumenterefor,atrisikopræmienpåaktiervilfaldemarkantogdervedunderstøtte aktierpositivt. Figur8: :Udviklingi Udviklingidenimplicitterisikopræmie(S&P500) denimplicitterisikopræmie(s&p500) Implicitrisikopræmie S&P500 Hist. gennemsnit Implicitrisikopræmieerberegnetsomearningsyieldkorrigeretforrente oglangsigtetvækst. Kilde:NykreditMarkets,EcoWin,FactSet Vifastholderundervægtpåaktier Vifastholderendnuengangvoresundervægtpåaktier.Trods engenereltattraktivprisfastsættelsepåaktierharviiøjeblikketsværtvedatidentificeredefaktorer,derforalvorkanøge risikovillighedenogreduceredenrisikopræmie,sominvestorernekræverforatinvestereiaktier,samtsendedenpositive stemningtilbagepåaktiemarkedet.vianbefalerfortsaten defensivtilgangtilaktieinvesteringmedhovedfokuspåikkekonjunkturfølsommesektorer. side10

11 VihardennegangfastholdtDanskeBank,Sanofi-Aventisog FLSmidthiporteføljen.DerudoverharvitagetDanisco,Pfizer ogh&mindiporteføljen alletreaktierpasserumiddelbart godtindivoresdefensivetilgangtilinvesteringerne. DanskeBank(DKK147,00) DanskeBankhandlerpåsærdelesattraktivemultipleriforhold tildenværdiskabelse,somliggeridenestimeredeegenkapitalforrentning.medenkurs/indreværdipå0,92ogetkonsensusestimatfordengennemsnitligeegenkapitalforrentningi på12,2%servigodlangsigtetværdiiaktien.Aktien harlængeværetunderpres,iførsteomgangpga.eksponering modinvesteringsselskabervialikviditetsfaciliteterogianden omgangpga.bekymringeromkringtabssituationenspecielti DanmarkogIrland.Triggers:Fortsatudvidelseafrentemarginalensamtenændretstillingtagenhosudenlandskeinvestorer tilvurderingaffundingsituationenogaktivkvalitet. FLSmidth(DKK347,50) Regnskabetforførstehalvår2008understøttedevoresgrundlæggendestærketiltrotilFLS.BådeMinerals-ogCementdivisionenvisteenmegetstærkfremgangogenvæsentlig vækstiordreindgangen.ordrebeholdningenultimo2.kvartal varsåstor,atdetreeltsikreromsætningeninogetmereendet årforfls.intettyderpå,atderoplevesstørretilbagegang blandtfls'kunderpådevigtigstemarkeder.triggers:yderligerestoreordrertilminerals-ellercement-divisionen.fortsat stærkøsteuropæiskogasiatiskvækstoginvesteringiinfrastruktur.råvarepriserneskalfaldemarkant,førnyeinvesteringerfraråvareproducentermindskes. Danisco(DKK334,00) Daniscoerenafverdensstørstevirksomhederindenforproduktionaffødevareingredienserogerderformegetlidtfølsom overforkonjunkturudsving.efterfrasalgetafsukkerdivisionen vilselskabetfremstålangtmerefokuseretogmedengældder ervæsentligreduceret.kapitalstrukturengivernumulighedfor entenøgetudbytte,aktietilbagekøbog/ellerværdiskabende opkøbindenforfødevareingredienser.aktienhandlerpå attraktivemultiplersetihistoriskperspektivsamtidigmed,at detnytrimmedeselskabudgørenpotentielovertagelseskandidat.triggers:fortsatfaldenderåvarepriservilovertidføretil forbedredeindtjeningsmarginaler.selskabetstarteretaktietilbagekøbsprogrampådkk1,0mia.efterafsluttetsukkersalg, somforventesatværepåpladsistartenafdetnyeår. Sanofi-Aventis(EUR45,66) Sanofi-AventiserEuropasførendemedicinalselskabogverdens tredjestørsteproducentaflægemidler.selskabetharover medarbejdereogerrepræsenteretimereend100 lande.selskabetfokusererprimærtpåseksstørreforskningsområderindenfor:hjerte-kar-sygdomme,blodpropper,kræft, lidelsericentralnervesystemet,stofskiftesygdommeoginfekti- onssygdomme.genereltharselskabetetbredtfokuspåudvik- ling,produktionogmarkedsføringaflægemidler.deterligele- desvoresvurdering,atselskabetsgodesolidepipelinemind- skerafhængighedenafenkelteprodukter.aktienhandlertil attraktivemultipler,bådeihistoriskperspektivogiforholdtil denøvrigemedicinalindustri.triggers:2008ventesatbliveet årmedmangeresultaterfrakliniskeforsøg.positivenyheder herfrakanrykkekursen.højtudbytteogaktietilbagekøb tiltrækkerdefensiveinvestorerogholderhåndenunderkursen. Pfizer(USD18,07) Pfizererenafverdensførendefarmaceutiskevirksomheder. Selskabetsomsætningudgjordei2007knapUSD49mia.92% afpfizersomsætningerframedicinalprodukter.denstørste risikofaktorvedinvesteringiselskabeterdenp.t.lidtsvage pipelineidensenefaseiiisamtenrækkepatentudløb,dervil påvirkeselskabetsomsætningnegativt.detteerdogallerede indregnetimarkedetsforventningertilselskabet.tilgengæld erdentidligepipelineblevetstyrketoverdesenesteår.aktien ermegetlavtprisfastsatihistoriskperspektivoggiveriøjeblikketenattraktivdividendyieldpå6-7%.triggers:fortsat styrkelseafpipelinesamtinvestorernesøgedefokuseringpå muligesafe-haven-selskaber. H&M(SEK335,00) H&Merenafverdensstørstekæderafsinart.Selskabetarbejderudfraetkonceptomatkunneproduceremoderigtige løsningertilkonkurrencedygtigepriser.selskabetsælgerprimærttøjidennedreendeafprisskalaenogvilhavegavnaf,at forbrugerne"shoppernedad"iforbindelsemedenøkonomisk afmatning.setihistoriskperspektiveraktienmegetattraktivt prisfastsattrodsenimponerendehistorik.triggers:fortsat fremgangibrutto-marginalenogsolidsame-store-sales-vækst. Tabel4:Anbefalinger :Anbefalinger K/I P/E'08E (just.) P/E'09E (just.) Risiko DanskeBank 0,92 7,5 7,1 Lav FLSmidth 3,33 10,3 7,8 Høj Danisco 1,23 16,8 16,4 Lav Sanofi-Aventis 1,38 8,9 8,3 Lav Pfizer 1,94 7,9 7,4 Lav H&M 7,69 17,5 15,5 Mellem K/Ierkurseniforholdtildenbogførteværdi.P/Eerkorrigeretfor posterafengangskarakter.risikoerdriftsmæssigrisiko. Kilde:FactSet,NykreditMarkets side11

12 DISCLOSURE Investeringsanalyser og markedsføringsmateriale Analyser til offentligheden eller distributionskanaler udarbejdet af analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner anses for at være investeringsanalyser. Anbefalinger til offentligheden eller distributionskanaler vedrørende finansielle instrumenter udarbejdet af andre end analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner udgør ikke investeringsanalyser, hvorfor der ikke gælder et forbud mod at handle i de finansielle instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. Sådanne anbefalinger behandles som markedsføringsmateriale. Anbefalings- og risikovurderingsstruktur af stats- og realkreditobligationer Obligationsanbefaling Vores investeringsanalyser har typisk fokus på at isolere relativ værdi i obligations- og derivatmarkedet. Strategiens rente- og/eller volatilitetsrisici afdækkes derfor typisk i andre obligationer eller derivater (swaps, swaptioner, caps, floors osv.). I modsætning til outright-anbefalinger er der derfor ofte tale om både en købs- og en salgsanbefaling i vores investeringsanalyser. KØB: Det er vores opfattelse, at obligationen er relativt billigt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer i enten obligations- eller derivatmarkedet. Det er således vores forventning, at obligationen vil give et bedre afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder. SÆLG: Det er vores opfattelse, at obligationen er relativt dyrt prisfastsat i forhold til sammenlignelige alternativer i enten obligations- eller derivatmarkedet. Det er således vores forventning, at obligationen vil give et dårligere afkast end alternativerne inden for en horisont på typisk 3 måneder. Anbefaling om porteføljeallokering Vores anbefalinger tager udgangspunkt i en porteføljeinvestor (long-only-investor) med benchmark i danske stats- og realkreditobligationer. OVERVÆGT: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være større end afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). NEUTRAL: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være på niveau med afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). UNDERVÆGT: Vi vurderer, at afkastet på obligationssegmentet i de kommende 3 måneder vil være mindre end afkastet på det samlede danske obligationsmarked (danske stats- og realkreditobligationer). Anbefalingsfordeling Fordelingen af Nykredit Markets direkte investeringsanbefalinger fra Research fremlagt inden for det seneste kvartal fremgår af vores Strategioversigt. Andelen af udstedere inden for hver kategori af investeringsanbefalinger, som Nykredit Bank A/S har udført væsentlige investeringsbanktransaktioner for i de foregående 12 måneder, er ligeledes angivet i Strategioversigten. Se Strategioversigten på nykreditmarkets.dk. Oplysninger om Nykredit Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i finansielle instrumenter, der er omtalt i materialet, samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involverede i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. side12

13 Nykredit Markets deltager i market maker-ordningen for danske stats- og realkreditobligationer og kan i sin egenskab heraf have positioner i danske stats- og realkreditobligationer. Nykredit Markets' investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler og anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. Nykredit Markets har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved udarbejdelse af investeringsanalyser og har indført interne regler til at sikre effektive kommunikationsbarrierer. Analytikere i Nykredit Markets er forpligtede til at overdrage enhver henvendelse, der kan påvirke en investeringsanalyses objektivitet og uafhængighed, til chefen for analyseafdelingen samt til compliance-funktionen. Medarbejdere i Nykredit Markets skal til enhver tid være opmærksomme på potentielle og aktuelle interessekonflikter mellem Nykredit Bank A/S og kunder, mellem kunderne indbyrdes og mellem medarbejderen på den ene side og Nykredit Bank A/S eller kunder på den anden side og skal bestræbe sig på at undgå interessekonflikter. Nykredit Bank A/S har udarbejdet en interessekonfliktpolitik om identificering, håndtering og oplysning om interessekonflikter i forbindelse med værdipapirhandel og ydelser med tilknytning hertil, som Nykredit Bank A/S udfører for kunder. Medarbejdere i Nykredit Markets er forpligtede til, såfremt de bliver bekendt med forhold, der kan udgøre en interessekonflikt, at videregive informationen til deres afdelingschef samt til compliancefunktionen, der herefter afgør, hvordan situationen skal håndteres. Analyseafdelingerne i Nykredit Markets arbejder uafhængigt af afdelingen Debt Capital Markets og er organiseret uafhængigt af og refererer ikke til andre forretningsområder i Nykredit koncernen. Analytikere er delvist aflønnet på baggrund af Nykredit Bank A/S' overordnede resultater, der omfatter indtægter fra investeringsbanktransaktioner, men modtager ikke bonus eller anden aflønning med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller debt capital-transaktioner. Personer, der er involverede i udarbejdelsen af investeringsanalyser, modtager ikke vederlag, som er knyttet til investeringsbanktransaktioner udført af selskaber i Nykredit koncernen. Dette materiale blev første gang frigivet til distribution på den på forsiden angivne dato. Anvendte finansielle modeller og metoder Beregninger og præsentationer tager udgangspunkt i almindelige økonometriske og finansielle værktøjer og metoder samt offentligt tilgængelige kilder. Vurderinger af danske realkreditobligationer modelleres ved hjælp af en egenudviklet realkreditmodel. Realkreditmodellen består af en stokastisk rentestrukturmodel samt en statistisk konverteringsmodel, som er kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. Rentestrukturmodellen kalibreres med likvide europæiske rentederivater. Risikoadvarsel Der kan være væsentlige risici forbundet med vurderingerne og eventuelle anbefalinger i dette materiale. Sådanne risici, herunder en følsomhedsanalyse af de relevante forudsætninger, er angivet i materialet. DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S, til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Ansvarshavende redaktør: Underdirektør John Madsen Nykredit Kalvebod Brygge København V Tlf Fax side13

14

15

16 Nykredit Kalvebod Brygge København V Tlf

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF

Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF 4. januar 2011 Investeringsanalyse Valuta Langsigtet vurdering af USD/CHF Langsigtet er USD/CHF undervurderet Vi forventer at se en stigning over de kommende år men volatiliteten vil fortsat være høj Af

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er?

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Covered bonds Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Af Martin Hagelskjær Nielsen, marn@nykredit.dk, 33 42 11 56

Læs mere

Credit Insight - investeringsanalyse

Credit Insight - investeringsanalyse 6. maj 2008 6. maj 2008 Credit Insight - investeringsanalyse Positiv korrektion er forbi i kreditmarkedet Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44551866 Vi forventer en negativ

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009

Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009 18. marts 2009 18. marts 2009 Kommentar Statsgaranterede bankudstedelser Statsgaranterede bankudstedelser stormer frem Samlet volumen i markedet overstiger nu to trillioner kroner Overordnet set ligner

Læs mere

Markedsfokus. Erhverv

Markedsfokus. Erhverv Markedsfokus Erhverv Uge 33 15. august 2005 Obligationer Anbefaling Risikosegment Afkast* 5% NYK 2035 Lav 3,5% 3,01% RM 2028 Mellem 3,0% 4% real 2035 Høj 4,2% Neutral vægt på obligationsporteføljen i den

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by 7. november 2011 Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by Højere husleje samt lavere priser og renter favoriserer ejerlejligheder Københavnske huslejer i privat udlejningsbyggeri er steget

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

)LQDQVLHO$QDO\VH 3. september 1999

)LQDQVLHO$QDO\VH 3. september 1999 )LDVLHO$DO\VH 3. september 1999 1\XONXSRUHHVUXNXUPRGHO 8LEDNVRIILFLHOOHXONXSRUHHVUXNXUVNLIHVXGIUDGHXY UHGH1HOVR 6LHJHOPRGHOLOHPHUHNRPSOLFHUHPRGHO 'H\HPRGHOJLYHUEHGUHILLJDISULVHUSnVDVREOLJDLRHURJHOLPLHUHUEODG

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi er blevet overrasket over styrken i indikatorerne for industriaktiviteten i vestlige lande i september. Det

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Aktivallokering 3 6 måneders horisont

Aktivallokering 3 6 måneders horisont Aktivallokering 6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 7. august 9 Overvægt aktier Spar Nord Banks investeringskomité besluttede på et ordinært møde tirsdag den 5. august at ændre

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske Anbefalinger: HOLD: 11.75% 2017 HOLD: $ 11.75 % 2017 HOLD: 7.375% 2018 HOLD: 7.25 % 2018 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling.

Læs mere

High Yield HighLights Uge 14

High Yield HighLights Uge 14 High Yield HighLights Uge 14 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - S&P ændringer til hybrid udstedelser Dong og Santos - ISS - omlægning af gælden - Verisure Optager dækning

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi forventer, at Bank of England holder renten uændret på 0 %, antagelig igen med en stemmefordeling på 8-1 for

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006

Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006 Praktiske erfaringer om prepaymentmodellering Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006 Agenda Teaser Modelsetup hos Alm. Brand Børs Rentestrukturmodel Prepaymentmodel Burnout Estimation / kalibrering

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere